Byla 2S-397-467/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Alma Urbanavičienė (pranešėja), kolegijos teisėjai

2Dalia Kačinskienė, Petras Jaržemskis,

3kolegijos posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro atskirąjį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 22 d. nutarties atsisakyti priimti ieškovo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro, ginant viešąjį interesą, pareikštą ieškinį atsakovams Lietuvos geologijos tarnybai prie LR Aplinkos ministerijos, UAB „Žvyro karjerai“ dėl leidimo naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes panaikinimo bei žvyro išteklių naudojimo sutarties panaikinimo, tretieji asmenys – UAB „Gruntuva“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

4Kolegija

Nustatė

5Ieškovas Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį interesą, 2008-12-18 kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė panaikinti UAB „Žvyro karjerai“ turimą leidimą naudoti Vilniaus apskrities Trakų rajono Serapiniškių telkinio II sklypo žvyro išteklius (leidimas naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes Nr. ( - ), išduotas 1999-12-03, papildytas 2000-04-12, patikslintas 2005-08-25) ir šio leidimo I ir II priedėlius: Vilniaus apskrities Trakų rajono Margio telkinio II sklypo žvyro išteklių dalies naudojimo sutartį bei Vilniaus apskrities Trakų rajono Serapiniškių telkinio II sklypo žvyro išteklių naudojimo sutartį.

6Trakų rajono apylinkės teismas 2008 m. gruodžio 22 d. nutartimi ieškovo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro, ginant viešąjį interesą, pareikštą ieškinį atsisakė priimti. Teismas nustatė, kad leidimo naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes išdavimas yra išimtinai viešojo administravimo subjekto funkcijoms priskirtini veiksmai, todėl tokio leidimo panaikinimo klausimas spręstinas administraciniame teisme. Dėl to ieškinį atsisakė priimti kaip neteismingą Trakų rajono apylinkės, t.y. bendrosios kompetencijos teismui (Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 str. 1 d. 1 p.).

7Ieškovas Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras atskiruoju skundu prašo 2008-12-22 nutartį panaikinti ir perduoti ieškinio priėmimo klausimą Trakų rajono apylinkės teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad teismas netinkamai taikė CPK 26 straipsnio ir 137 straipsnio nuostatas, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bei Specialiosios teisėjų kolegijos ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti praktikos. Keliamas ginčas yra susijęs tiek su administraciniais, tiek su civiliniais teisiniais santykiais. Ieškovas, reikalaudamas Lietuvos geologijos tarnybos prie LR Aplinkos ministerijos išduoto leidimo naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes panaikinimo, iš esmės siekia paneigti UAB „Žvyro karjerai“ įgytas teises naudoti Vilniaus apskrities Trakų rajono Serapiniškių telkinio II sklypo žvyro išteklius ir Vilniaus apskrities Trakų rajono Margio telkinio II sklypo žvyro išteklius. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bei Specialiosios teisėjų kolegijos formuojamą praktiką, kai ginče yra keliami tiek administracinio, tiek civilinio teisinio pobūdžio tarpusavyje susiję reikalavimai, ginčas nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme. Ieškiniu prašoma panaikinti ne tik administracinio pobūdžio teisės aktą – Lietuvos geologijos tarnybos išduotą leidimą, bet ir dvi sutartis. Pastarasis reikalavimas yra civilinio teisinio pobūdžio. LR administracinių teismų įstatymas nesuteikia administraciniams teismams kompetencijos nagrinėti skundus dėl sutarčių panaikinimo. Reikalavimai dėl minėto leidimo ir sutarčių panaikinimo negali ir neturi būti išskiriami ir nagrinėjami atskirai atitinkamai administraciniame ir bendrosios kompetencijos teismuose. Teismas, manydamas, kad byla teisminga administraciniam teismui, turėjo kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją, o ne atsisakyti priimti ieškinį.

8Atskirasis skundas atmestinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

10Apeliantas iš esmės teisingai nurodo, kad keliamas ginčas yra susijęs tiek su administraciniais, tiek su civiliniais teisiniais santykiais. Pirmasis ieškinio reikalavimas -panaikinti UAB „Žvyro karjerai“ turimą leidimą naudoti Vilniaus apskrities Trakų rajono Serapiniškių telkinio II sklypo žvyro išteklius, yra administracinio teisinio pobūdžio. Antrasis ieškinio reikalavimas - panaikinti Vilniaus apskrities Trakų rajono Margio telkinio II sklypo žvyro išteklių dalies bei Vilniaus apskrities Trakų rajono Serapiniškių telkinio II sklypo žvyro išteklių naudojimo sutartis, savo prigimtimi yra civilinio teisinio pobūdžio. Viena iš taisyklių, sprendžiant dėl bylų rūšinio priskirtinumo, yra ta, kad administracinių teismų kompetencijai paprastai priskirtinas ginčų, kurių išsprendimas nėra siejamas su tolesniu kokio nors civilinio teisinio ginčo išsprendimu, nagrinėjimas. Bendrosios kompetencijos teismų kompetencija, kaip platesnė pagal savo pobūdį, turi apimti tuos atvejus, kai ginčas nėra grynai administracinio pobūdžio. Tačiau Specialioji teisėjų kolegija yra ne kartą pažymėjusi (pvz., 2007-02-02 nutartis, priimta byloje D.G. v Vilniaus apskrities viršininko administracija ir V.I.P.), kad ši taisyklė nėra absoliuti ir ji neturi būti dirbtinai taikoma visais atvejais, kuomet vienoje byloje yra pareikšti skirtingos teisinės prigimties reikalavimai, ir tie reikalavimai nėra taip susiję, jog pagal įstatymuose įtvirtintas rūšinio teismingumo taisyklės, negalėtų būti nagrinėjami skirtingų kompetencijų teismuose. Kartu Specialioji teisėjų kolegija taip pat yra ne kartą pabrėžusi, kad ginčuose, susijusiuose su atitinkamo statybos ar žemės gelmių naudojimo leidimo teisėtumu, šis klausimas yra pagrindinis (arba vienas iš pagrindinių), nuo kurio išsprendimo pilnai arba iš dalies priklauso ir kitų susijusių reikalavimų (jeigu tokie yra pareikšti) išsprendimas. Todėl yra svarbu, kad tokie ginčai (susiję su atitinkamų leidimų teisėtumu) būtų nagrinėjami administraciniuose teismuose, kurie ir formuoja praktiką, nagrinėjant tokios kategorijos bylas.

11Nagrinėjamu atveju pirmasis Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro ieškinio reikalavimas, susijęs su UAB „Žvyro karjerai“ turimo leidimo naudoti Vilniaus apskrities Trakų rajono Serapiniškių telkinio II sklypo žvyro išteklius, panaikinimu, reiškia administracinio akto ginčijimą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 str. 15 d., 3 str. 1 d., 15 str. 1 d. 1 p., Žemės gelmių įstatymo 4 skirsnis „Žemės gelmių išteklių ir ertmių naudojimas“, LR Vyriausybės 2002-02-11 nutarimu Nr.198 patvirtintos „Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenilius), požeminio pramoninio bei mineralinio vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes išdavimo taisyklės“, Specialiosios teisėjų kolegijos 2006-12-19, 2007-02-22 nutartys ir kt.) ir neginčijamai nagrinėtinas administraciniame teisme. Antrasis ieškinio reikalavimas dėl žvyro išteklių naudojimo sutarčių panaikinimo, nors savo prigimtimi ir yra civilinio teisinio pobūdžio, tačiau yra išvestinis ir tiesiogiai priklausantis nuo reikalavimo dėl leidimo naudoti žvyro išteklius panaikinimo - kuris šio ginčo atveju yra dominuojantis - išsprendimo. Taigi šiuo atveju yra svarbu paminėti tai, jog pagal ieškovo keliamo ginčo pobūdį ir esmę, atitinkami su žvyro išteklių naudojimo sutarčių teisėtumu susiję klausimai yra keliami dėl to, kad ginčijamas UAB „Žvyro karjerai“ turimo leidimo naudoti Vilniaus apskrities Trakų rajono Serapiniškių telkinio II sklypo žvyro išteklius (leidimas naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes Nr. ( - ), išduotas 1999-12-03, papildytas 2000-04-12, patikslintas 2005-08-25) teisėtumas, o Vilniaus apskrities Trakų rajono Margio telkinio II sklypo žvyro išteklių dalies naudojimo sutartis ir Vilniaus apskrities Trakų rajono Serapiniškių telkinio II sklypo žvyro išteklių naudojimo sutartis yra šio leidimo I ir II priedėliai, t.y. šiuo atveju, atitinkami klausimai, susiję su žvyro išteklių naudojimu, yra betarpiškai susiję su ieškovo keliamu administracinio teisinio pobūdžio reikalavimu, ir tarsi visus ieškovo keliamus reikalavimus susieja į vieningą kompleksinį ginčą, kuriame dominuojančiu vienareikšmiai yra būtent administraciniai teisiniai, bet ne civiliniai teisiniai santykiai. Taigi nagrinėjamu atveju reikalavimai dėl leidimo naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes bei sutarčių panaikinimo negali ir neturi būti išskiriami ir nagrinėjami atskirai atitinkamai administraciniame ir bendrosios kompetencijos teismuose. Tokie reikalavimai, kaip teisingai nustatė ir pirmosios instancijos teismas, nagrinėtini administraciniame teisme.

12Atmestinas kaip nepagrįstas taip pat apelianto argumentas, kad pirmosios instancijos teismas, manydamas, jog byla teisminga administraciniam teismui, turėjo kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją, o ne atsisakyti priimti ieškinį, kadangi kreipimasis į Specialiąją teisėjų kolegiją teismui nėra privalomas (CPK 36 str.). Ieškinio priėmimo klausimą teismas sprendžia savarankiškai (CPK 137 str. 1 d.) ir atsisako jį priimti, jeigu konstatuoja esant CPK 137 straipsnio 2 dalyje numatytus pagrindus. Nagrinėjamu atveju ieškinį atsisakyta priimti CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu – kai ieškinys neteismingas tam teismui.

13Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė procesinės teisės normas, todėl apskųstoji nutartis yra teisėta ir pagrįsta bei nėra pagrindo jos naikinti (CPK 320 str.).

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

15Trakų rajono apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai