Byla A-1372-662/2015
Dėl sprendimų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė) ir Skirgailės Žalimienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Studijų kokybės vertinimo centro prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo, nagrinėjant administracinę bylą Nr. A-1372-662/2015 pagal pareiškėjo Lietuvos edukologijos universiteto skundą atsakovams Studijų kokybės vertinimo centrui ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai dėl sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Lietuvos edukologijos universitetas (toliau – ir pareiškėjas, LEU) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu (I t., b. l. 1–13, II t., b. l. 161–176), prašydamas:

51) panaikinti Studijų kokybės vertinimo centro (toliau – ir SKVC, atsakovas) 2012 m. liepos 25 d. sprendimą Nr. IV2-4;

62) panaikinti Komisijos Lietuvos edukologijos universiteto 2012 m. rugpjūčio 10 d. skundui Nr. 24-R4-1287 dėl 2012 m. liepos 25 d. SKVC sprendimo Nr. IV2-4 Dėl aukštosios mokyklos veiklos įvertinimo nagrinėti 2012 m. rugsėjo 4 d. sprendimą;

73) panaikinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymą Nr. V-1280 (skunde nurodyta įsakymo data 2012 m. rugsėjo 30 d. laikytina rašymo apsirikimu, kadangi įsakymas buvo priimtas 2012 m. rugpjūčio 30 d.).

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. lapkričio 21 d. sprendimu (V t., b. l. 42–61) pareiškėjo Lietuvos edukologijos universiteto skundą tenkino.

9Atsakovas Studijų kokybės vertinimo centras apeliaciniu skundu (V t., b. l. 93–102) prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 21 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

10Atsakovas Lietuvos Respublikos švietimo ministerija apeliaciniu skundu (V t., b. l. 127–130) ir atsiliepimu į atsakovo SKVC apeliacinį skundą (V t., b. l. 135–138) prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 21 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

11Pareiškėjas Lietuvos edukologijos universitetas atsiliepimu į atsakovo SKVC apeliacinį skundą (V t., b. l. 140–157) prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

12Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. balandžio 1 d. sprendimu atsakovų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei Studijų kokybės vertinimo centro apeliacinius skundus tenkino, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 21 d. sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą, kuriuo LEU skundą atmetė.

13Atsakovas Studijų kokybės vertinimo centras prašymu dėl išlaidų atlyginimo prašo priteisti iš pareiškėjo 9 373,90 Eur bylinėjimosi išlaidų. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. gegužės 20 d. nutartimi atsakovo prašymą tenkino iš dalies ir priteisė jam 615,70 Eur teismo išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, atlyginimo, o prašymo dalį dėl išlaidų, patirtų bylą nagrinėjat apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo perdavė nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

14Pareiškėjas LEU atsiliepimu į prašymą prašo priteistiną teismo išlaidų atlyginimo sumą sumažinti.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16II.

17Nagrinėjamos bylos dalykas – atsakovo Studijų kokybės vertinimo centro prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas nagrinėjant administracinę bylą Nr. A-1372-662/2015 apeliacinės instancijos teisme, pagrįstumas.

18Remiantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1 dalimi, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Teisėjų kolegija pažymi, kad ABTĮ 44 straipsnio 4 dalyje expressis verbis numatyta, kad kai sprendimas priimtas atsakovo naudai, jis turi teisę reikalauti atlyginti: išlaidas, kurias turėjo rengdamas ir raštu pateikdamas teismui dokumentus; kitas išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje išlaidas už laiką, kol vyko procesas, bei dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas. Taip pat, remiantis ABTĮ 44 straipsnio 6 dalimi, jis turi teisę reikalauti atlyginti ir patirtas atstovavimo išlaidas. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Lietuvos Respublikos teisingumo ministras 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtino Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos, nuo 2015 m. kovo 20 d. galioja nauja redakcija). Dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu (ABTĮ 45 str. 1 d.).

19Pagal ABTĮ 45 straipsnio 1 dalį, dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Prašymai dėl išlaidų atlyginimo, nepaduoti teismui iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, turi būti paduoti teismui ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo. Šiuo atveju galutinis sprendimas byloje buvo priimtas 2015 m. balandžio 1 d., o atsakovas prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo pateikė 2015 m. balandžio 7 d., taigi keturiolikos dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo terminas nebuvo praleistas.

20Nagrinėjamu atveju pareiškėjas kreipėsi į pirmosios instancijos teismą prašydamas panaikinti SKVC 2012 m. liepos 25 d. sprendimą Nr. IV2-4; Komisijos Lietuvos edukologijos universiteto 2012 m. rugpjūčio 10 d. skundui Nr. 24-R4-1287 dėl 2012 m. liepos 25 d. SKVC sprendimo Nr. IV2-4 „Dėl aukštosios mokyklos veiklos įvertinimo nagrinėti“ 2012 m. rugsėjo 4 d. sprendimą; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymą Nr. V-1280. Galutiniu sprendimu, t. y. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. balandžio 1 d. sprendimu atsakovų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei Studijų kokybės vertinimo centro apeliaciniai skundai buvo tenkinti, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 21 d. sprendimas panaikintas ir priimtas naujas sprendimas, kuriuo LEU skundas atmestas. Taigi nagrinėjamu atveju galutinis teismo sprendimas ABTĮ 44 straipsnio 1 dalies prasme buvo priimtas atsakovo SKVC naudai, todėl jis turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą.

21Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1543 Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo nuo 2013 m. sausio 1 d. patvirtino minimaliąją mėnesinę algą (toliau – ir MMA) – 1 000 Lt (teisinės paslaugos nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme atsakovui SKVC teiktos 2013 m. lapkričio – 2014 m. kovo mėn.). Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. 972 Dėl minimaliojo darbo užmokesčio nuo 2014 m. spalio 1 d. patvirtino MMA – 1 035 Lt (300 Eur – nuo 2015 m. sausio 1 d.) (teisinės paslaugos nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme atsakovui SKVC teiktos 2014 m. lapkričio – gruodžio mėn.).

22Byloje esantis 2013 m. rugsėjo 24 d. išrašas iš teisinių paslaugų sutarties (III t., b. l. 116) patvirtina, jog advokatei Jurgitai Judickienei buvo pavesta atstovauti atsakovui SKVC.

23Iš atsakovo pateiktų duomenų matyti, jog už apeliacinio skundo 2013 m. balandžio 30 d. pateikimą jis patyrė 4,40 Lt (1,27 Eur) išlaidų (VI t., b. l. 43). Šios išlaidos laikytinos išlaidomis, susijusiomis su bylos nagrinėjimu apeliacinės instancijos teisme, todėl jos priteistinos iš pareiškėjo.

24Byla apeliacinės instancijos teisme buvo nagrinėjama du kartus. Pirmą kartą bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme atsakovo išlaidos grindžiamos 2013 m. liepos 31 d. PVM sąskaita faktūra (VI t., b. l. 44), kuria patvirtinta, jog už susitikimą su klientu dėl 2013 m. liepos 1 d. situacijos analizės ir medžiagos studijavimo SKVC sumokėjo Advokatų profesinei bendrijai Judickienė ir partneriai JUREX 925,65 Lt (268,09 Eur). Valstybės iždo mokėjimo pavedimo turinys patvirtina, jog ši suma 2013 m. rugpjūčio 12 d. realiai buvo sumokėta. 2013 m. lapkričio 14 d. PVM sąskaita faktūra patvirtinta, jog už susitikimą su klientu (2013 m. spalio 17 d. dėl pasirengimo bylos nagrinėjimui), pasirengimo atstovauti teisme, dokumento (rašytinių paaiškinimų) rengimą, susipažinimą su byla teisme, situacijos analizę atsakovas sumokėjo 9 773,78 Lt (2 830,68 Eur), 2013 m. lapkričio 29 d. šios išlaidos buvo apmokėtos (VI t., b. l. 46, 47). 2014 m. vasario 28 d. PVM sąskaita faktūra patvirtinta, jog dėl pasirengimo atstovauti teismo 2014 m. kovo 3 d. posėdyje, dėl dokumento koregavimo/papildymo atsakovas SKVC patyrė 3 909,52 Lt (1 132,28 Eur) išlaidų, o 2014 m. kovo 3 d. PVM sąskaita faktūra patvirtinta, jog dėl atstovavimo teisme atsakovas turėjo 816,75 Lt (236,55 Eur) išlaidų, kurių apmokėjimas patvirtintas byloje esančiais įrodymais (VI t., b. l. 48, 49, 50).

25Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismas, spęsdamas klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atitinkamoje byloje, turi kompleksiškai įvertinti, ar bylinėjimosi išlaidos buvo pagrįstos, būtinos, realios, priteisdamas atstovavimo išlaidas turi atsižvelgti į Rekomendacijose numatytus maksimalius dydžius, Rekomendacijų 2 punkte nurodytus kriterijus, įvertinti šalių patirtas išlaidas bei nustatyti jų dydį, kad nebūtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas, taip pat į tai, ar procesiniame dokumente, už kurio parengimą yra prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidas, iš esmės yra atkartojami argumentai, pateikti pirmosios instancijos teismui, ar kvestionuojamas pirmosios instancijos teismo priteistų bylinėjimosi išlaidų dydis ir yra pateikiami argumentai dėl pirmosios instancijos teismo atliktų atitinkamų aplinkybių aiškinimo ir vertinimo, taip pat turi būti atsižvelgiama į tai, ar proceso šalys savo procesinėmis teisėmis naudojosi sąžiningai, ar proceso šalies išlaidavimas nebuvo perteklinis (ABTĮ 53 str. 3 d.) (išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. gegužės 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-201/2013, 2013 m. liepos 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-211/2013, 2013 m. spalio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-726/2013, 2015 m. gegužės 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-816-438/2015 ir kt.). Rekomendacijų 2 punkte numatyta, jog nustatydamas priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, teismas atsižvelgia į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą; teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą; ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje; būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta; ginčo sumos dydį; teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį; sprendžiamų teisinių klausimų naujumą; šalių elgesį proceso metu; advokato darbo laiko sąnaudas; kitas svarbias aplinkybes. Be to, teismas turi atsižvelgti į tai, kad priteistinoms bylinėjimosi išlaidoms taikomi ir bendrieji teisės principai – jos turi atitikti teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, reikalaujančius, be kita ko, kad asmenys, prašantys jų atlyginimo, elgtųsi apdairiai, rūpestingai (išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. gegužės 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-201/2013, 2013 m. liepos 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-211/2013, 2014 m. balandžio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-346/2014, 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-707/2014 ir kt.).

26Teisėjų kolegija pažymi, kad teismų praktika patvirtina, jog kai kurios Rekomendacijų 8 punkte tiesiogiai neminimos teisinės paslaugos atitinkamais atvejais gali būti nelaikomos savarankiškomis ir už jų teikimą patirtos išlaidos gali būti atskirai nepriteisiamos, teismui įvertinus bylos medžiagą ir pripažinus, jog jos įeina į atskirų paslaugų, išvardintų Rekomendacijų 8 punkte, apimtį. Pavyzdžiui, susitikimas su klientu, teismų praktikos analizė, teisinės konsultacijos ir teisinės pozicijos formavimas, teismo sprendimo gavimas gali būti sudėtine skundo parengimo paslaugos dalimi, todėl ir patirtos išlaidos už minėtas paslaugas gali būti traktuojamos kaip išlaidos už vieną teisinę paslaugą – skundo parengimą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gruodžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-946/2011, 2012 m. sausio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-19/2012, 2012 m. birželio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1245-/2012); teismo posėdžio metu pareikštas prašymas dėl papildomų dokumentų išreikalavimo laikytinas atstovavimo teisme dalimi (2012 m. sausio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-29/2012); susipažinimas su bylos medžiaga teisme, medžiagos rengimas ekspertui, pasirengimas teismo posėdžiui ir pan., traktuojami kaip atstovavimo klientui teismo posėdyje sudedamieji elementai ir gali būti atlyginami pagal Rekomendacijų 8.18 punktą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. gruodžio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-613/2008, 2011 m. gruodžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-946/2011, 2012 m. sausio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-29/2012, 2012 m. birželio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1245/2012).

27Taigi atsakovo pirmą kartą bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme patirtas išlaidas galima suskirstyti į išlaidas, patirtas dėl 2013 m. vasario 26 d. papildomų rašytinių paaiškinimų parengimo, kurios apima situacijos analizę, medžiagos studijavimą, dokumento koregavimą/papildymą, ir dėl atstovavimo teismo posėdyje (pasiruošimo jam, susipažinimo su byla) patirtas išlaidas.

28Pagal Rekomendacijų 8.15 punktą, numatantį koeficientą už atskirąjį skundą ar kitą dokumentą, kuriame rašytinio proceso metu pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai, maksimaliai galima priteisti suma yra 500 Lt (0,5 x 1 000 Lt) (144,81 Eur). Ši suma už rašytinių paaiškinimų paregimą laikytina pagrįsta ir protinga, todėl jos atlyginimas priteistinas iš pareiškėjo, o kitų išlaidų, patirtų dėl su rašytinių paaiškinimų parengimu susijusių paslaugų teikimu, atlyginimas atskirai nepriteistinas.

29Pagal Rekomendacijų 9 punktą, atstovavimo laikas skaičiuojamas nuo faktinio bylos nagrinėjimo pradžios iki pabaigos, neįskaitant pertraukų, ir vienoje byloje sumuojamas. Jeigu teisinių paslaugų teikimo laiko suma skaičiuojama su minutėmis, ji apvalinama: iki 30 minučių atmetama, 30 ir daugiau minučių laikoma kaip valanda. Rekomendacijų 8.18 punkte numatyta, jog už vieną atstovavimo valandą teisme maksimaliai priteistina 150 Lt (0,15 x 1 000 Lt).

30Teismo posėdis Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 2014 m. kovo 3 d., kuriame atsakovą SKVC atstovavo advokatė Jurgita Judickienė, truko nuo 9.37 val. iki 11.07 val., t. y. 1 val. 30 min., kurios pagal Rekomendacijų 9 punktą apvalinamos iki 2 val., todėl už atstovavimą teismo posėdyje priteistina 86,89 Eur (150 Lt x 2 val.) suma.

31Atsakovas nurodo, jog už susipažinimą su byla teisme sumokėjo 450 Lt (0,89 val.), tačiau byloje nėra duomenų, patvirtinančių, jog advokatė susipažino su byla teisme, todėl išlaidos už šią paslaugą atskirai nepriteistinos.

32Atsakovas nurodo, jog pasirengimas atstovauti teisme truko 2,50 val. (VI t., b. l. 46) ir 1,39 val. Už pasirengimą teismo posėdžiui, vadovaujantis Rekomendacijų 8.18 ir 9 punktais, priteistina 217,22 Eur (5 val. x 150 Lt) išlaidų atlyginimo suma.

33Antrą kartą bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme atsakovo SKVC teismo išlaidos patvirtintos 2014 m. lapkričio 28 d. PVM sąskaita faktūra, pagal kurią už 2014 m. lapkričio 21 d. sprendimo teismo argumentų analizę mokėtina suma yra 346,94 Eur (VI t., b. l . 57), ši suma buvo realiai sumokėta (VI t., b. l. 58), taip pat 2014 m. gruodžio 9 d. PVM sąskaita faktūra, pagal kurią už apeliacinio skundo rengimą, susitikimą su klientu, teismo sprendimo analizę mokėtina 1 591,18 Eur suma (VI t., b. l. 59), kuri buvo realiai sumokėta (VI t., b. l. 60).

34Pagal Rekomendacijų 8.10 punktą, maksimali suma, priteistina už 2014 m. gruodžio 4 d. paruoštą apeliacinį skundą, jeigu advokatas dalyvavo pirmosios instancijos teisme, yra 2 070 Lt (2 x 1 035 Lt) (599,52 Eur). Atsakovo prašoma priteisti suma viršija masimalią Rekomendacijose numatytą sumą, priteistiną už apeliacinio skundo surašymą. Įvertinus apeliacinio skundo turinį, jo apimtį (10 lapų), jame dėstomus argumentus ir aplinkybes, vertintina, jog atsakovui už apeliacinio skundo parengimą priteistina maksimali už šią paslaugą pagal Rekomendacijas numatyta suma – 599,51 Eur, o priteisti didesnę sumą šiuo atveju nėra pagrindo. Vadovaujantis anksčiau išdėstyta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, išlaidos už susitikimą su klientu ir teismo sprendimo analizę atskirai nepriteistinos, o laikytinos išlaidų, patirtų už apeliacinio skundo parengimą, dalimi.

35Įvertinusi tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, jog atsakovui Studijų kokybės vertinimo centrui iš pareiškėjo Lietuvos edukologijos universiteto priteistina 1 049,71 Eur (1,27 Eur + 144,81 Eur + 86,89 Eur + 217,22 Eur + 599,52 Eur) teismo išlaidų atlyginimo suma.

36Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, 133 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

37Atsakovo Studijų kokybės vertinimo centro prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo administracinėje byloje Nr. A-1372-662/2015 tenkinti iš dalies.

38Atsakovui Studijų kokybės vertinimo centrui iš pareiškėjo Lietuvos edukologijos universiteto priteisti 1 049,71 Eur (vienas tūkstantis keturiasdešimt devyni eurai septyniasdešimt vienas centas) teismo išlaidų atlyginimo.

39Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Lietuvos edukologijos universitetas (toliau – ir pareiškėjas,... 5. 1) panaikinti Studijų kokybės vertinimo centro (toliau – ir SKVC,... 6. 2) panaikinti Komisijos Lietuvos edukologijos universiteto 2012 m. rugpjūčio... 7. 3) panaikinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. lapkričio 21 d. sprendimu... 9. Atsakovas Studijų kokybės vertinimo centras apeliaciniu skundu (V t., b. l.... 10. Atsakovas Lietuvos Respublikos švietimo ministerija apeliaciniu skundu (V t.,... 11. Pareiškėjas Lietuvos edukologijos universitetas atsiliepimu į atsakovo SKVC... 12. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. balandžio 1 d. sprendimu... 13. Atsakovas Studijų kokybės vertinimo centras prašymu dėl išlaidų... 14. Pareiškėjas LEU atsiliepimu į prašymą prašo priteistiną teismo išlaidų... 15. Teisėjų kolegija... 16. II.... 17. Nagrinėjamos bylos dalykas – atsakovo Studijų kokybės vertinimo centro... 18. Remiantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 19. Pagal ABTĮ 45 straipsnio 1 dalį, dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota... 20. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas kreipėsi į pirmosios instancijos teismą... 21. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1543 Dėl... 22. Byloje esantis 2013 m. rugsėjo 24 d. išrašas iš teisinių paslaugų... 23. Iš atsakovo pateiktų duomenų matyti, jog už apeliacinio skundo 2013 m.... 24. Byla apeliacinės instancijos teisme buvo nagrinėjama du kartus. Pirmą kartą... 25. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad... 26. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismų praktika patvirtina, jog kai kurios... 27. Taigi atsakovo pirmą kartą bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme... 28. Pagal Rekomendacijų 8.15 punktą, numatantį koeficientą už atskirąjį... 29. Pagal Rekomendacijų 9 punktą, atstovavimo laikas skaičiuojamas nuo faktinio... 30. Teismo posėdis Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 2014 m. kovo 3... 31. Atsakovas nurodo, jog už susipažinimą su byla teisme sumokėjo 450 Lt (0,89... 32. Atsakovas nurodo, jog pasirengimas atstovauti teisme truko 2,50 val. (VI t., b.... 33. Antrą kartą bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme atsakovo SKVC... 34. Pagal Rekomendacijų 8.10 punktą, maksimali suma, priteistina už 2014 m.... 35. Įvertinusi tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, jog atsakovui... 36. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45... 37. Atsakovo Studijų kokybės vertinimo centro prašymą dėl teismo išlaidų... 38. Atsakovui Studijų kokybės vertinimo centrui iš pareiškėjo Lietuvos... 39. Nutartis neskundžiama....