Byla 2A-330/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju: Arturo Driuko, Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešejas), Egidijaus Žirono, teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla pagal ieškovu J. Ž. ir T. Ž. apeliacinius skundus del Klaipedos apygardos teismo 2011 m. liepos 21 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, o priešieškinis tenkintas, bei Klaipedos apygardos teismo 2011 m. rugsejo 9 d. papildomo sprendimo civilineje byloje Nr. 2-391-460/2011 pagal ieškovu T. Ž. ir J. Ž. ieškini atsakovams J. V. V. individualiai imonei, uždarajai akcinei bendrovei „Klaipedos luxoras“, V. A. (tretieji asmenys: E. M. V., J. V. V., S. A., E. Ž.) del sandoriu ir irašu pripažinimo negaliojanciais, del nuosavybes teisiu pripažinimo ir kita, bei pagal atsakovu V. A., J. V. V. individualios imones ir treciuju asmenu E. M. V., J. V. V. priešieškinius ieškovams J. Ž. ir T. Ž. del 2004 m. kovo 15 d. tarpusavio susitarimo sutarties ir 2005 m. gegužes 2 d. sutarties pripažinimo negaliojanciomis.

2Teiseju kolegija n u s t a t e :

3I. Ginco esme

42002 m. spalio 8 d. J. V. V. II išdave T. Ž. prokura atlikti visus teisinius veiksmus, susijusius su imones verslu. 2005 m. spalio 27 d. J. V. V. panaikino 2002 m. spalio 8 d. išduota prokura. Teismui pateikta 2004 m. kovo 15 d. sutartis tarp T. Ž. ir J. V. V., pagal kuria J. V. V. pripažino T. Ž. savo verslo partneriu, o taip pat isipareigojo moketi T. Ž. kiekviena menesi 2 000 Lt atlyginima už konsultacijas su verslu susijusiais klausimais. 2005 m. gegužes 2 d. teismui pateiktoje sutartyje, sudarytoje tarp J. Ž., T. Ž. ir J. V. V. individualios imones, J. V. V. nurodyta, kad pagal 2004 m. balandžio 15 d. sutarti J. V. V. yra skolingas T. Ž. už 2004 metus 18 000 Lt (9 men. x 2 000 Lt), o už 2005 m. – 8 000 Lt (4 men. x 2000 Lt), iš viso – 26 000 Lt, ir isipareigoja padengti šia skola steigiamos uždarosios akcines bendroves akcijomis. T. Ž. 2005 m. spalio 21 d. pateike J. V. V. raštu pretenzija del 38 000 Lt skolos (18 000 Lt už 2004 m. 9 men. ir 20 000 Lt už 2005 m. 10 men.) pagal 2004 m. kovo 15 d. šaliu sudaryta sutarti.

5Be to, J. V. V. ir E. M. V. buvo pasiskoline atitinkamai 390 000 Lt ir 205 000 Lt iš J. Ž. pagal paskolos sutartis, kurios buvo raštu sudarytos 2001 m. spalio 26 d., 2001 m. lapkricio 4 d. bei 2002 m. gegužes 9 d. – 2002 m. gegužes 14 d. Pagal sudarytas paskolos sutartis J. V. V. ir E. M. V. pasiskolintos sumos turejo buti gražintos 2003 m. gruodžio 31 d., taciau numatytu terminu paskolos nebuvo pražintos, todel 2004 m. sausio 5 d. sudare naujas paskolos sutartis, pagal kurias pratese visu paskolu gražinimo termina vieniems metams, t. y. iki 2005 m. sausio 5 d. Pagal i byla pateikta 2005 m. gegužes 2 d. sutarti J. V. V., E. M. V. ir J. Ž. susitare, kad J. V. V. ir E. M. V. skolos pagal 2001 m. spalio 26 d. – 2001 m. lapkricio 4 d., 2004 m. sausio 5 d. paskolos sutartis yra dovanojamos, t. y. skolininkai atleidžiami nuo prievoles vykdymo. Tuo tikslu 2005 m. gegužes 2 d. J. Ž. padare atžymas ant abieju 2004 m. sausio 5 d. paskolos sutarciu apie skolos dovanojima bei papildomai buvo sudarytos 2005 m. gegužes 2 d. dovanojimo sutartys, kurias patvirtino notaras. 2005 m. birželio 1 d. buvo sudaryta UAB „Klaipedos luxoras“ akciju pirkimo – pardavimo sutartis, pagal kuria V. A. igijo nuosavyben 50 akciju iš A. Ž. (pagal 2005 m. gegužes 10 d. visuotinio akcininku susirinkimo protokola V. A. paskirta UAB „Klaipedos luxoras“ direktore). 2005 m. spalio 21 d. T. Ž. paraše ir išsiunte pretenzija J. V. V. del pagal 2004 m. kovo 15 d. tarpusavio susitarimo sutarti nesumoketu pinigu. J. V. V. 2005 m. spalio 27 d. kreipesi i prokuratura, o 2005 m. spalio 24 d., J. Ž. paraše ir išsiunte pretenzija ieškovui J. V. V. del jai pagal 2004 m. sausio 5 d. paskolos gražinimo sutarti nesumoketu pinigu. J. V. V. 2005 m. spalio 28 d. taip pat kreipesi i prokuratura del 2004 m. kovo 15 d. tarpusavio susitarimo sutarties klastojimo. Netrukus T. Ž. kreipesi i teisma del skolos priteisimo iš J. V. V. individualios imones. Ikiteisminio tyrimo, inicijuoto J. V. V., metu 2006 m. vasario 2 d. specialisto išvada Nr.78 nustatyta, kad tiek 2004 m. kovo 15 d. tarpusavio susitarimo sutartyje, tiek 2004 m. sausio 5 d. paskolos gražinimo sutartyje yra pasirašes ne J. V. V.. 2006 m. vasario 20 d. J. Ž. ir T. Ž. pateike kita ieškini V. A., kuriame nurodoma 2005 m. gegužes 2 d. sutartis ir kurios pagrindu J. Ž. ir T. Ž. reikalauja jiems priteisti UAB “Klaipedos luxoras“ akcijas. 2006 m. kovo 21 d. J. V. V. pateike pareiškima prokuraturai del 2005 m. gegužes 2 d. sutarties klastojimo.

6Ieškovai patikslintu ieškiniu praše: 1) pripažinti negaliojancia 2005 m. birželio 1 d. UAB „Klaipedos luxoras“ akciju pirkimo - pardavimo sutarti, sudaryta tarp A. Ž. ir V. A.; 2) pripažinti negaliojanciais 2005 m. gegužes 2 d. UAB „Klaipedos luxoras“ akciju savininko pažymejimus Nr. 1-50, 2-50, 3-100; 3) pripažinti negaliojanciais UAB „Klaipedos luxoras“ irašus Nr. 1, 2, 3, padarytus bendroves akcininku registravimo knygoje; 4) pripažinti negaliojanciu 2005 m. gegužes 10 d. UAB „Klaipedos luxoras“ visuotinio akcininku susirinkimo protokola Nr. 1; 5) pripažinti J. Ž. nuosavybes teise i 60 vienetu paprastuju vardiniu UAB „Klaipedos luxoras“ akciju; 6) pripažinti T. Ž. nuosavybes teise i 25 vienetus paprastuju vardiniu UAB „Klaipedos luxoras“ akciju; 7) priteisti iš atsakoves J. V. V. individualios imones 38 000 Lt skola, 34 200 Lt delspinigiu, 6 procentu dydžio metines palukanas už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo. Ieškove nurode. jog atsakove V. A. yra jos sesuo. Ieškovai teigia, kad praeityje yra suteike atsakoves tevams E. M. V., J. V. V. dideles pinigu sumas. 2005 m. gegužes 2 d. sutartimi ieškove padovanojo tevams dideles pinigu sumas bei atsisake nuo paskolu gražinimo. Kita 2005 m. gegužes 2 d. sutartimi buvo paskirstytos UAB „Klaipedos luxoras“ akcijos. Pabreže, kad atsakove pasinaudojo autoavarijoje žuvusiu UAB „Klaipedos luxoras“ akcininku A. Ž. ir užvalde visas bendroves akcijas. Ieškovai remiasi šiais argumentais: savo suteiktomis piniginemis lešomis, sumoketais mokesciais, atliktais darbais ir pastangomis, o taip pat tuo, kad ilga laika prisidejo prie Viršilu turto igijimo, nes Viršilai, budami garbaus amžiaus, neturedami verslo patirties, neturedami lešu, negalejo patys vykdyti igyto pastato rekonstrukcijos, ji iregistruoti, igyti ir irengti sudetingus irengimus, atlikti kitus darbus, šiuos J. V. V. imones darbus buvo pavesta atlikti ieškovams ir A. Ž.. Ieškovu teigimu, šaliu bendradarbiavimas, šeimos verslo vedimas, bendro turto kurimas ieškovu jegomis ir asmeninemis lešomis, o veliau Viršilu negalejimas gražinti gautu pinigu buvo pagrindas sudaryti 2005 m. gegužes 2 d. šaliu susitarima. Del artimu giminystes ryšiu, bendradarbiavimas su J. V. V. ir naujos bendroves steigimas pradžioje vyko pagal žodinius susitarimus; bendroves steigimo pradžioje dalyvavo ir ieškovas T. Ž., nes turejo suteikta prokura, veliau sutarta steigejais skirti J. V. V. imoneje dirbancius A. Ž. ir V. A., o naujai isteigtos akcines bendroves akcijas paskirstyti tarp suinteresuotu asmenu pagal pasirašyta susitarima. Nustatant kiekvienam akcininkui tenkanti akciju kieki, buvo atsižvelgta i šaliu inašus rekonstruojant pastata, suteiktu paskolu dydi ir kitas aplinkybes. Raštiškai sudare 2005 m. gegužes 2 d. sutarti, kuria paruoše atsakovas (ji buvo sudaroma atsakovo buveineje, patvirtinta imones antspaudu ir J. V. V. parašo spaudu), sutarties pasirašymo diena ieškove J. Ž. padovanojo atsakovui dideles pinigu sumas bei atsisake nuo paskolu gražinimo, J. V. V. ivykdžius sutartyje prisiimtus isipareigojimus. 2005 m. gegužes 2 d. rašytines sutarties sudarymo fakto patvirtinimas J. V. V. imones antspaudo ir parašo faksimile neprieštarauja rašytines sandorio formos reikalavimo nustatymui istatyme ir nepaneigia sandorio šaliu valios išraiškos sudaryti sandori. Sutartis buvo sudaryta pagal J. V. V. imoneje susiklosciusia praktika, atsakovas J. V. V. 2007 m. birželio 13 d. liudytojo apklausos protokole patvirtino, kad ant 2005 m. gegužes 2 d. sutarties yra jo parašo spaudas; 2005 m. gegužes 9 d. buvo iregistruota UAB „Klaipedos luxoras“, kurioje akcijos buvo paskirstytos pagal susitarima su J. V. V., šios aplinkybes buvo užfiksuotos 2005 m. gegužes 10 d. visuotinio akcininku susirinkimo tikrajame protokole ir, tinkamai užpildžius istatymo reikalaujamus dokumentus, akciju sertifikatai akcininkams nebuvo išduoti, nes bendrove blanku nepirko ir spaustuveje neužsakinejo. V. A. pasinaudojo A. Ž. žutimi, sukure plana užvaldyti bendrove ir jos turta bei pažeide ieškovu turtines teises bei istatymu saugomus interesus, t. y. ji pateike 2005 m. birželio 1 d. akciju pirkimo - pardavimo sutarties kopija, pagal kuria ji neva igijo nuosavyben 50 akciju iš A. Ž., taip pat atitinkamoms instancijoms ji yra pateikusi 2005 m. gegužes 10 d. vykusio akcininku susirinkimo protokola, kuriuo ji neva buvo paskirta UAB „Klaipedos luxoras“ vadove. Atsakove teismui nepateike irodymu, patvirtinanciu, kad už akcijas buvo realiai sumoketa, nepateike operaciju akcijomis registravimo žurnalo, perleidžiant akcijas nebuvo perduotas akciju sertifikatas, kaip ta numato Akciniu bendroviu istatymas, nebuvo ivykdytas pirkimo pardavimo sutarties 5 punktas (perdavimo – priemimo aktas), todel toks sandoris prieštarauja imperatyvioms teises normoms, pažeidžia ju reikalavimus, yra niekinis ir negalioja. Nuosavybes teise i akcijas igyjama po akcijos perdavimo, indosamento materialiojoje akcijoje irašymo ir irašymo i akcininku registra (ABI 46 straipsnio 1 dalis), o atsakove teismui nepateike akciju apskaitos dokumentu, operaciju akcijomis registravimo žurnalo, tai nera budu patikrinti kiek ir kam priklause nuosavybes teise i akcijas ju pardavimo metu, bendroves akcininku registracijos žurnale bei pacioje sutartyje nebuvo pažymeta apie bendroves sertifikato perdavima ar akcijos sertifikato išrašyma. Ieškovu nuomone, irašai akcininku registravimo knygoje bei akciju savininko pažymejimai Nr. 1-50, 2-50, 3-100 buvo surašyti fiktyviai – atgaline data, atsakoves pateiktas 2005 m. gegužes 10 d. visuotinio akcininku susirinkimo protokolas Nr. 1 turetu buti pripažintas negaliojanciu, kadangi toks susirinkimas nevyko, o akcininko A. Ž. parašas jame suklastotas (akistatoje V. A. parode, kad ji pasiraše ši protokola kabinete, nes to praše A. Ž., kuriam reikejo protokolo eiti i banka, protokola pasiraše V. A., nesulaukusi A. Ž., ir ji palikusi išvažiavo).

7Treciasis asmuo E. Ž. pareiške savarankiška reikalavima ir praše ptiteisti 10 proc. UAB “Klaipedos luxoras” akcij, taciau 2010 m. vasario 26 d. šio reikalavimo atsisake.

8Atsakovai V. A., J. V. V. II ir tretieji asmenys E. M. V., J. V. V. pateike priešieškinius. Atsakovas J. V. V. II ir tretieji asmenys E. M. V., J. V. V. praše:

91) pripažinti negaliojancia J. V. V. individualios imones ir J. V. V. atžvilgiu 2004 m. kovo 15 d. tarpusavio susitarimo sutarti;

102) pripažinti 2004 m. kovo 15 d. tarpusavio susitarimo sutarti nesukeliancia teisiniu pasekmiu J. V. V. ir J. V. V. individualiai imonei;

113) pripažinti negaliojancia J. V. V. individualios imones ir J. V. V. atžvilgiu 2005 m. gegužes 2 d. sutarti;

124) pripažinti 2005 m. gegužes 2 d. sutarti nesukeliancia teisiniu pasekmiu J. V. V. ir J. V. V. individualiai imonei;

135) pripažinti ieškovo J. V. V. bei ieškovo J. V. V. individualios imones prievoles pagal 2005 m. gegužes 2 d. sutarti pasibaigusiomis;

146) priteisti iš J. Ž. ir T. Ž. bylinejimosi išlaidas.

15Atsakove V. A. priešieškiniu praše:

161) pripažinti negaliojancia J. V. V. individualios imones ir J. V. V. atžvilgiu 2005 m. gegužes 2 d. sutarti;

172) pripažinti 2005 m. gegužes 2 d. sutarti nesukeliancia teisiniu pasekmiu V. A.;

183) pripažinti ieškovo J. V. V. bei ieškovo J. V. V. individualios imones prievoles pagal 2005 m. gegužes sutarti pasibaigusiomis;

194) priteisti iš J. Ž. ir T. Ž. bylinejimosi išlaidas.

20Priešieškiniuose nurode, jog T. Ž. niekuomet nedirbo J. V. V. individualioje imoneje ir J. V. V. nebuvo jokio reikalo ir butinybes sudaryti 2004 m. kovo 15 d. tarpusavio susitarimo sutarti, kaip nebuvo jokios butinybes tokia sutarti sudaryti ir J. V. V. individualiai imonei. Nurodo, kad iš pacios sutarties nuostatu akivaizdu, kad ji yra suklastota. Sutartis prieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei – joks asmuo neturi teises trukdyti kitam asmeniui užsiimti verslu ir del to nebutina sudarineti sandorius, juo labiau reikalauti už tai moketi pinigus ar perleisti teises i asmens turta, o 2005 m. gegužes 2 d. sutarties, kaip ir 2004 m. kovo 15 d. tarpusavio susitarimo sutarties nebuvo jokio reikalo ir butinybes sudaryti, ypac J. V. V. individualiai imonei, kuri jokiu isiskolinimu ieškovams neturejo. Iš pacios sutarties nuostatu akivaizdu, kad ji yra suklastota. Pažymi, jog 2005 m. gegužes 2 d. sutartis buvo surašyta veliau nei 2005 m. gegužes 2 d., kuomet prireike dokumento, kuris leistu daugiau nerizikuojant su suklastotais dokumentais pasiekti ieškovo tikslu. Tokiu budu, nesudarius pagrindiniu sutarciu (akciju perleidimo sutarciu bei nekilnojamojo turto ir kilnojamojo turto neatlygintino perleidimo sutarciu) iki 2006 m. gegužes 2 d,, visu šaliu prievoles sudaryti šia sutarti pasibaige, netgi jei laikyti, kad sutartis buvo sudaryta. Aiškinimai apie tai, kad V. A. tarpininkavo pasirašant 2004 m. kovo 15 d. tarpusavio susitarimo sutarti taip pat neirodo, kad ji veike kaip J. V. V. atstove.

21II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esme

22Klaipedos apygardos teismas 2011 m. liepos 21 d. sprendimu ieškovu J. Ž. ir T. Ž. ieškini atmete, o atsakovu V. A., J. V. V. II bei treciuju asmenu E. M. V., J. V. V. priešieškini tenkino ir:

231) pripažino negaliojancia J. V. V. individualios imones ir J. V. V. atžvilgiu 2004 m. kovo 15 d. tarpusavio susitarimo sutarti;

242) pripažino 2004 m. kovo 15 d. tarpusavio susitarimo sutarti nesukeliancia teisiniu pasekmiu J. V. V. ir J. V. V. individualiai imonei;

253) pripažino negaliojancia J. V. V. individualios imones ir J. V. V. atžvilgiu 2005 m. gegužes 2 d. sutarti;

264) pripažino 2005 m. gegužes 2 d. sutarti nesukeliancia teisiniu pasekmiu J. V. V. ir J. V. V. individualiai imonei;

275) pripažino J. V. V. bei ieškovo J. V. V. individualios imones prievoles pagal 2005 m. gegužes 2 d. sutarti pasibaigusiomis.

286) pripažino 2005 m. gegužes 2 d. sutarti nesukeliancia teisiniu pasekmiu V. A.;

297) pripažino ieškovo J. V. V. bei ieškovo J. V. V. individualios imones prievoles pagal 2005 m. gegužes 2 d. sutarti pasibaigusiomis.

30Be to, pirmosios instancijos teismas iš J. Ž. ir T. Ž. priteise po 42 643,50 Lt (iš viso 85 287 Lt) bylinejimosi išlaidu V. A., po 1 411,50 Lt (iš viso 2 823 Lt) bylinejimosi išlaidu J. V. V., E. M. V., po 57,09 Lt (iš viso 114,18 Lt) valstybes biudžetui, o civilines bylos dali pagal E. Ž. ieškini nutrauke.

31Teismas nurode, kad 2006 m. vasario 2 d. Klaipedos miesto Vyriausiojo policijos komisariato kriminalines policijos kriminalistiniu tyrimu tarnybos specialisto išvadoje Nr. 78 konstatuota, jog 2004 m. kovo 15 d. tarpusavio susitarimo sutartyje parašus atliko ne J. V. V.. 2004 m. kovo 15 d. sutartis yra nesudaryta bei nepasirašyta nei J. V. V., nei J. V. V. individualios imones. Teismas taip pat sutiko, jog abejotina, kad J. V. V. buvo naudinga sudaryti 2004 m. kovo 15 d. tarpusavio susitarimo sutarti, kaip buvo abejotina tokia sutarti sudaryti ir J. V. V. individualiai imonei. Pažymejo, kad byloje pateiktas garso irašas, kuriame ieškovas T. Ž. patvirtina, kad jokios UAB „Klaipedos luxoras“ akcijos jam su J. Ž. nepriklause, kad, anot T. Ž., jis praše V. A. 10 proc. akciju sunaus atminimui, bet ji atsisake duoti, kad velionis A. Ž. akcijas pardave atsakovei V. A. savo valia, kad ieškovas T. Ž. praše akcijas parduoti ieškovei J. Ž., bet velionis A. Ž. nesutiko. Pirmosios instancijos teismo nuomone, atsakovu duomenys apie tai, kad V. A. tarpininkavo pasirašant 2004 m. kovo 15 d. tarpusavio susitarimo sutarti taip pat neirodo, kad ji veike kaip J. V. V. atstove, kadangi ji pati šiu aplinkybiu nepatvirtina, ant sutarties nera jos parašo ar kaip kitaip ji butu patvirtinusi savo valia, o tai, kad atsakovas reikalavo butent J. V. parašo ant sutarties, irodo, jog V. A. nebuvo laikoma tinkama J. V. V. atstove bei tai, kad sutartis buvo sudarinejama ne su J. V. V. individualia imone, kurios vadove tuo metu buvo V. A..

32Pirmosios instancijos teismas pažymejo, kad 2005 m. gegužes 2 d. sutarties del akciju pasiskirstymo originalo byloje nera, mineta sutarti pasiraše T. Ž., J. Ž., o J. V. V. yra ne parašas, bet uždeti jo imones antspaudas ir spaudelis. Be to, teismas sutiko su argumentu, jog abejotina, ar 2005 m. gegužes 2 d. sutarti buvo naudinga sudaryti J. V. V. individualiai imonei. Pažymejo, kad 2005 m. gegužes 2 d. sutartis nebuvo pateikta atsakovo T. Ž. tarp dokumentu, pagrindžianciu jo ieškini J. V. V. individualiai imonei, o 2005 m. gegužes 2 d. sutartis buvo pateikta laikotarpyje nuo 2006 m. vasario 2 d. iki 2006 m. vasario 20 d., kai paaiškejo, jog 2006 m. vasario 2 d. specialisto išvada Nr. 78 buvo nustatyta, kad J. V. V. nepasiraše 2004 m. kovo 15 d. tarpusavio susitarimo sutarties bei 2004 m. sausio 5 d. paskolos gražinimo sutarties Nr. 2004/01. Tai, jog ant 2005 m. gegužes 2 d. sutarties jau nebuvo J. V. V. parašu, o panaudoti parašo spaudelis ir imones antspaudas, teismo nuomone, taip pat patvirtina, kad ši sutartis labiausiai tiketina buvo surašyta po to, kai buvo pateikta mineta specialisto išvada. Juo labiau, kad T. Ž. buhalterija tvarke ta pati buhaltere, pas kuria ant stalo buvo J. V. V. imones antspaudas ir parašo spaudas, kuriuos galejo paimti bet kas užejes i kabineta.

33Klaipedos apygardos teismas nustate, kad byloje nera pateikta jokiu irodymu, kad ieškovas prisidejo suteiktomis piniginemis lešomis prie Viršilu turto igijimo, be to, Viršilu turtas, prie kurio igijimo neva prisidejo lešomis ieškovai, nera identifikuotas. Tuo tarpu paskolos suteikimas pats savaime nera joks prisidejimas prie turto igijimo, kadangi paskolos davejas neigyja nuosavybes teises i igyjama turta, net jei tokia paskola paimama turtui igyti (CK 6.870 str.), jis tik turi teise reikalauti gražinti suteikta paskola iš paskolos gavejo. Be to, pastata, esanti ( - ), J. V. V. II (o ne J. V. V. ar E. M. V.) iš A. Ž. ir ieškoves J. Ž. isigijo 2001 m. rugsejo 7 d., t. y. anksciau nei ieškove J. Ž. suteike paskolas, taigi, šiomis paskolomis ieškove J. Ž. niekaip negalejo prisideti prie šio pastato igijimo. Jokio šeimos verslo su ieškove J. Ž. J. V. V. nevede, jis tik pasiskolino iš ieškoves J. Ž. pinigu, kuriuos veliau jam ieškove dovanojo. Teismas dare išvada, kad jokie žodiniai, tuo labiau rašytiniai susitarimai tarp J. V. V. ir ieškovu nera irodyti, UAB „Klaipedos luxoras“ buvo isteigta dvieju steigeju: V. A. ir A. Ž., todel akcijos priklause nesuvaržytos ir neapribotos nuosavybes teise šiems steigejams, o byloje nera pateikta jokiu irodymu, kad UAB „Klaipedos luxoras“ steigimo pradžioje butu dalyvaves ieškovas T. Ž. su prokura ar be jos. Ieškovai nera pateike jokiu irodymu, kad jie buvo UAB „Klaipedos luxoras“ akcininkais, akcininku nebuvo taip pat nei J. V. V. II, nei pats J. V. V., UAB „Klaipedos luxoras“ nedalyvavo rekonstruojant joki pastata, todel i tai negalejo buti atsižvelgta nustatant akcininkams tenkancius akciju kiekius. Vienintelis irodymas, pažymintis kaip buvo pasidalintos akcijos UAB „Klaipedos luxoras“ steigimo metu, yra 2005 m. balandžio 27 d. UAB “Klaipedos luxoras“ steigimo sutartis, o ieškovai neirode, kuo remiantis priskyre sau 85 proc. UAB “Klaipedos luxoras“ akciju (CPK 178 str., 185 str.).

34Teismas atmete ieškovu argumenta, kad 2005 m. birželio 1 d. UAB „Klaipedos luxoras“ akciju pirkimo – pardavimo sutartis buvo pasirašyta nesiekiant kokiu nors teisiniu pasekmiu, o taip pat nera pateikti jokie irodymai, kodel A. Ž. negalejo noreti parduoti jam priklausiusiu UAB „Klaipedos luxoras“ akciju, lygiai kaip perleisti kotedža už skolas ieškovei J. Ž.. Pažymejo, kad ieškovai neturi teises gincyti V. A. ir A. Ž. sudarytos 2005 m. birželio 1 d. akciju pirkimo - pardavimo sutarties, kadangi nei vienas iš ju nepaveldejo A. Ž. turto bei tuo paciu ir jokiu turtiniu teisiu. Tuo tarpu atsižvelgiant i CK 1.101 straipsnio 3 dalies nuostatas, esminis nuosavybes teises i akcijas igijimo elementas yra perdavimas, o indosamentas – tai ji patvirtinantis formalus reikalavimas. Atitinkamai faktas, kad A. Ž. akciju sertifikata turejo ir valde V. A., patvirtina esant labiau tiketina, kad A. Ž. perdave akciju sertifikata V. A., nors ir be indosamento, t. y. buvo padarytas faktinis parduotu akciju perdavimas. Kita vertus, teismas pažymejo, jog V. A., kaip UAB „Klaipedos luxoras“ akcininke neprivalo atlikti kokiu nors veiksmu, kad surasti A. Ž. akciju pažymejimo originala. Ieškovai, teigdami, jog nera pateikti dokumentai, irodantys, kad A. Ž. priklause 50 paprastuju vardiniu akciju, turetu patys pateikti istatymu leistinus irodymus, patvirtinancius, kam kitam, jei ne A. Ž., šios akcijos priklause.

35Pirmosios instancijos teismo nuomone, nera jokio pagrindo pripažinti 2005 m. gegužes 10 d. visuotinio akcininku susirinkimo protokolo Nr. 1 negaliojanciu del šiu priežasciu: 1) remiantis CK 2.82 straipsniu, negaliojanciais pripažistami ne protokolai, o juose esantys nutarimai, 2) ieškovai, remiantis CK 2.82 straipsnio 4 dalimi, neturi reikalavimo teises pripažinti protokola negaliojanciu, 3) ieškovai, jei butu akcininkais, butu praleide terminus, nustatytus CK 2.82 straipsnyje, reikalauti pripažinti akcininku susirinkimo nutarimus, 4) nutarimo, esancio 2005 m. gegužes 10 d. visuotinio akcininku susirinkimo protokole Nr. 1, pripažinimas negaliojanciu iš esmes nieko nepakeistu – V. A. buvo išrinkta UAB „Klaipedos luxoras“ vadove jau nuo 2005 m. gegužes 2 d. ivykusio steigiamojo akcininku susirinkimo. Tokiu budu sprende, kad aplinkybes, kuriomis buvo pasirašytas šis protokolas, nesvarstytinos, kadangi neturi jokios reikšmes bylai del aukšciau išvardintu priežasciu.

36Spresdamas bylinejimosi išlaidu paskirstymo klausima, teismas nurode, kad atsakove V. A. patyre 85 287 Lt (84 878,50 Lt teisines pagalbos išlaidu + 408,50 žyminis mokestis) bylinejimosi išlaidu, treciasis asmuo J. V. V. patyre 2 823 Lt (900 Lt teisines pagalbos išlaidu + 1 923 žyminis mokestis) bylinejimosi išlaidu, o atsižvelgiant i bylos sudetinguma, jos apimti, i byla pateiktu procesiniu dokumentu kieki – priešieškiniai, patikslinti priešieškiniai, prašymai, atsiliepimai, dalyvavimas posedžiuose ir kita, bylinejimosi išlaidos nera pernelyg dideles, todel jos priteistinos iš ieškovu T. Ž. ir J. Ž..

37Klaipedos apygardos teismas 2011 m. rugsejo 9 d. papildomu sprendimu, tenkindamas atsakovo UAB „Klaipedos luxoras“ prašyma del atstovavimo išlaidu priteisimo, atsakovui UAB „Klaipedos luxoras“ iš ieškoves J. Ž. priteise 6900 Lt, o iš T. Ž. – 3100 Lt teisines pagalbos išlaidu. Nurode, kad atsakovas pateike irodymus del 21 230,75 Lt patirtu išlaidu, o atsižvelgiant i Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. isakymu Nr. 1R-85 patvirtintas Rekomendacijas del civilinese bylose priteistino užmokescio už advokato ar advokato padejejo teikiama teisine pagalba (paslaugas) maksimalaus dydžio, bylos apimti, atsakovo advokato laiko sanaudas, atsakovo reikalavimu apimti ir pobudi, vadovaujantis ekonomiškumo principu prašomos priteisti bylinejimosi išlaidos yra pernelyg dideles, todel mažintinos iki 10 000 Lt. Atitinkamai, proporcingai patenkintu reikalavimu daliai atsakovui iš ieškoves priteistina 6 900 Lt, o iš ieškovo – 3100 Lt už advokato teisine pagalba.

38III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo i ji argumentai

39Apeliaciniu skundu del Klaipedos apygardos teismo 2011 m. liepos 21 d. sprendimo ieškovai J. Ž. ir T. Ž. prašo panaikinti Klaipedos apygardos teismo 2011 m. liepos 21 d. sprendima ir priimti nauja sprendima – ieškini tenkinti, o priešieškinius atmesti. Nurodo šiuos argumentus:

401. Iš irodymu viseto aišku, kad 2004 m. kovo 15 d. tarpusavio susitarimo sutartis yra pasirašyta T. Ž. ir J. V. V., nes tai patvirtinta tiek 2005 m. rugsejo 25 d. ekspertizes aktu, tiek 2009 m. vasario 12 d. ekspertizes aktu, o ju pagrindu 2009 m. spalio 29 d. buvo priimtas nutarimas nutraukti ikiteismini tyrima baudžiamojoje byloje Nr. 34-1-00899-05, kurio J. V. V. neskunde. Be to, pats teismas 2011 m. liepos 4 d. nutartyje konstatavo, kad 2004 m. kovo 15 d. sutartyje yra J. V. V. parašas, o ir pats J. V. V. patvirtino, kad gincijama sutarti galejo sudaryti jo igaliota V. A..

412. 2005 m. gegužes 2 d. rašytines sutarties sudarymo fakto patvirtinimas J. V. V. imones antspaudo ir parašo faksimile neprieštarauja rašytines sandorio formos reikalavimo nustatymui istatyme ir nepaneigia sandorio šaliu valios išraiškos sudaryti sandori, nes pagal nusistovejusia praktika taip buvo pasirašinejami J. V. V. imones dokumentai ir tokius dokumentus atsakovai pripažista. Tuo tarpu J. V. V. imone neirode, kad parašas – spaudas bei imones antspaudas sutartyje neišreiškia J. V. V. imones valios, nera objektyviu duomenu apie 2005 m. gegužes 2 d. sutarties suklastojima, o teismas, nepagristai peržengdamas bylos nagrinejimo ribas, emesi spresti, kas atitiktu šaliu valia, o kas nelabai.

423. Ieškove suklydo padarydama irašus, kad skola dovanoja, nes nuosavybes teise i pinigus sieke perleisti tik po to, kai J. V. V. ivykdys savo isipareigojimus, kaip numatyta gincijamos 2005 m. gegužes 2 d. sutarties priede, taciau šios aplinkybes tiriamos šiuo metu sustabdytoje Klaipedos apygardos teisme nagrinejamoje civilineje byloje.

434. Byloje dalyvaujantys asmenys savo procesiniuose dokumentuose negali reikšti su jais tiesiogiai nesusijusiu reikalavimu. Tuo tarpu Klaipedos apygardos teismo 2010 m. sausio 28 d. nutartimi atsakove V. A. buvo ipareigota primoketi 29 874 Lt žymini mokesti už priešieškini, ko neivykde, todel priešieškinis turejo buti paliktas nenagrinetu. Tuo tarpu del UAB „Klaipedos luxoras“ priešieškinio teismas apskritai nepasisake, nors 2009 m. liepos 10 d. ir spalio 9 d. nutartimis nustate priešieškinio reikalavimus, taip apsibreždamas bylos nagrinejimo dalyka.

445. Skundžiamu sprendimu buvo patenkinti reikalavimai, kurie savo esme vienas kita šalina – negalima kartu pripažinti sutartis ir negaliojanciomis, ir pasibaigusiomis.

456. Teismas visiškai nevertino aplinkybiu, kad 2004 m. kovo 15 d. sutartis buvo sudaryta siekiant sureguliuoti tarpusavio santykius del isiskolinimo, o ieškovas J. V. V. imones buvo paskirtas atsakingu už šilumos ir elektros uki, dalyvavo kaip prokuristas pastato rekonstrukcijos darbuose.

467. Specialistai 2008 m. rugsejo 15 d. išvadoje patvirtino UAB „Klaipedos luxoras“ 2005 m. gegužes 10 d. visuotinio akcininku susirinkimo protokolo Nr. 1 bei jame užfiksuoto nutarimo suklastojimo fakta ir nustate, kad jame A. Ž. vardu pasiraše ne A. Ž., o kitas asmuo.

478. Nežiurint i tai, kad UAB „Klaipedos luxoras“, kaip priešinga suinteresuotuma turintis asmuo, nuslepe ir tikraji 2005 m. gegužes 10 d. UAB „Klaipedos luxoras“ visuotinio akcininku susirinkimo protokola Nr. 1 ir kitus teises i akcijas patvirtinancius dokumentus (2005 m. gegužes 9 d. akciju dovanojimo sutartis), o taip pat siekdami apsunkinti ieškovu nuosavybes teises i akcijas nustatyma, suklastojo eile dokumentu, nustacius fakta, jog ieškovai buvo UAB „Klaipedos luxoras“ akcininkais, privalejo buti atkurta buvusi teisine padetis (pripažinti negaliojanciais 2005 m. gegužes 2 d. UAB „Klaipedos luxoras“ akciju savininko pažymejimai Nr. 1-50, 2-50, 3-100 bei irašai Nr. 1, 2, 3 UAB „Klaipedos luxoras“ akcininku registravimo knygoje). Be to, V. A. privalejo pateikti A. Ž. akciju pažymejimo originala, taciau vietoj to pateike tik kopija.

489. Garso iraše, kuriuo remesi teismas, UAB „Klaipedos luxoras“ akcijos apskritai nera minimos, o teismo žinioje yra irodymai, kad A. Ž. turejo ir kitu imoniu akciju, todel teismo išvados grindžiamos prielaidomis. Tuo tarpu liudytoja UAB „Klaipedos luxoras“ buhaltere A. P., su kuria vyko pokalbis, yra priklausoma nuo atsakovu del darbo, draugystes ir verslo.

4910. Byloje nepateikta irodymu, patvirtinanciu tinkama 2005 m. birželio 1 d. UAB „Klaipedos luxoras“ akciju pirkimo – pardavimo sutarties ivykdyma, todel preziumuojama, jog skolininkas yra skolingas, kol nepateikia tinkamo prievoles kreditoriui ivykdymo patvirtinimo. Be to, akciju pirkimo – pardavimo sutartyje buvo numatyta esmine pardavejo apsisprendimo perduoti teise i turta (akcijas) salyga – surašant akciju perdavimo akta, o konkreciu atveju indosamento nera.

5011. Byla išnagrinejo šališkas pirmosios instancijos teismas, nes: neatsižvelgdamas i J. Ž. prašyma, teismas leido byloje dalyvauti advokatui A. S., nors advokatas negali atstovauti ar veikti dvieju ar daugiau klientu vardu tuo paciu klausimu ar toje pacioje byloje, jeigu tu klientu interesai yra priešingi (advokatas A. S. iš pradžiu teike teisines paslaugas J. Ž., o veliau atsakovams), bei tokiu budu neužtikrino J. Ž. teisiu apsaugos; savarankiškai netyre ieškinio reikalavimu pagristumo, o i sprendima perkele dali advokato S. S. baigiamosios kalbos (tokiu budu sprendimas turetu buti panaikintas esant CPK 329 str. 2 d. 4 p. numatytam absoliuciam sprendimo negaliojimo pagrindui); byla nagrinejo atsakovams nedalyvaujant daugelyje posedžiu, nors teismas buvo pripažines ju dalyvavima butinu; teisme dingo ne vienas ieškovu pateiktas originalus dokumentas; skundžiamo sprendimo išvados prieštarauja to paties teismo 2011 m. liepos 4 d. nutartyje del ekspertizes skyrimo padarytoms išvadoms ir pan.

5112. Skirstydamas bylinejimosi išlaidas teismas nenustate kiekvieno iš ieškovu reikštu reikalavimu apimties ir pobudžio atskirai, neatskyre V. A. liecianciu ir jos neliecianciu klausimu/reikalavimu, neatsižvelge i tai, kad atsakovai vilkino bylos nagrinejima bei nesivadovavo rekomendacijomis del priteisiamu bylinejimosi išlaidu dydžio.

52Apeliaciniu skundu del Klaipedos apygardos teismo 2011 m. rugsejo 9 d. papildomo sprendimo ieškovai J. Ž. ir T. Ž. prašo panaikinti Klaipedos apygardos teismo 2011 m. rugsejo 9 d. sprendima ir priimti nauja sprendima. Nurodo, kad priteista 10 000 Lt suma laikytina pernelyg didele ir neatitinkancia protingumo reikalavimu. Be to nurodo, kad atsakovai piktybiškai vilkino byla, UAB „Klaipedos luxoras“ patirtos bylinejimosi išlaidos yra tik maža dalimi susijusios su imones tiesioginiu interesu šioje byloje, o taip pat nei 2011 m. liepos 21 d. sprendime, nei 2011 m. rugsejo 9 d. papildomame sprendime teismas visiškai nepasisake del UAB „Klaipedos luxoras“ priešieškinio. Taip pat nurodo, kad UAB „Klaipedos luxoras“ advokatui S. S. sumoketa PVM gales itraukti i PVM atskaita ir PVM mokesti išskaityti iš savo i biudžeta mokamos PVM mokescio dalies. Atitinkamai neaišku, kaip teismas nustate proporcijas skirstant bylinejimosi išlaidas.

53Atsiliepimu i apeliacinius skundus atsakovai UAB „Klaipedos luksoras“, J. V. V. II, V. A. ir tretieji asmenys J. V. V., E. M. V. nesutinka su apeliaciniais skundais. Nurodo, kad nei 2008 m. rugsejo 25 d., nei 2009 m. vasario 12 d. ekspertizes nebuvo skirtos nagrinejamoje byloje, todel gali buti vertinamos tik kaip kiti irodymai. Apeliantai niekaip nepaaiškino, kodel atsakovo/ieškovo J. V. V. II turejo padovanoti 85 proc. pastato (verte – 2 550 000 Lt) už maksimaliai 667 200 Lt (jei iskaiciuoti sumas pagal suklastota 2004 m. kovo 15 d. tarpusavio susitarimo sutarti ir paskolas treciajam asmeniui E. M. V.). UAB „Klaipedos luxoras“ 2005 m. balandžio 27 d. steigimo sutartis buvo sudaryta anksciau nei nurodyta gincijamos sutarties data (2005 m. gegužes 2 d.). UAB „Klaipedos luxoras“ byloje nebuvo pareiškes jokio priešieškinio. V. A. vieninteliu UAB „Klaipedos luxoras“ akcininku buvo registruota jau 2005 m. birželio 8 d. , praejus savaitei po 2005 m. birželio 1 d. akciju pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo, t. y. akciju pirkimo – pardavimo ir nuosavybes i akcijas perdavimo klausimai buvo galutinai išspresti iki A. Ž. žuties.

54IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybes, teisiniai argumentai ir išvados

55Apeliaciniai skundai tenkinami iš dalies.

56Nagrinejamu atveju esminis gincas kilo del ieškovu nuosavybes teisiu i UAB „Klaipedos luxoras“ akciju dalies pagal ieškovu pateikta 2005 m. gegužes 2 d. sutarti del UAB „Klaipedos luxoras“ steigimo, turto bendrovei perdavimo ir naujos bendroves akciju pasidalinimo (1 t., 39 b. l.) pripažinimo. Taciau, visu pirma, pažymetina, kad UAB „Klaipedos luxoras“ steigimo sutartis tarp A. Ž. ir V. A. buvo sudaryta jau 2005 m. balandžio 27 d. (1 t. 88 b. l.), t. y. anksciau negu datuota gincijama bendroves steigimo ir akciju pasidalinimo sutartis (prašymas laikinai itraukti i Juridiniu asmenu registra pavadinima taip pat pateiktas VI „Registru centras“ 2005 m. balandžio 27 d. (71 b. l.). Be to, nors pirminiai UAB „Klaipedos luxoras“ akcininkai (A. Ž. ir V. A.) bei gincijamoje 2005 m. gegužes 2 d. sutartyje minimi asmenys buvo tarpusavyje susije, taciau tai savaime neigalina vieniems už kitus spresti su ju turtu susijusiu klausimu. Tuo tarpu UAB „Klaipedos luxoras“ pirminiai savininkai (A. Ž. ir V. A.) net nenurodomi kaip sutarti sudarantys asmenys, todel tokia sutartis, kuria sutariama dalintis svetima turta (imone) jau savaime pripažintina niekine ir negaliojancia kaip prieštaraujancia imperatyvioms istatymo normoms (Konstitucijos 23 str., CK 1.80 str. 1 d., 4.37 str.). Be to, nors ir pats J. V. V. pripažino, jog ant 2005 m. gegužes 2 d. sutarties yra jo parašo spaudas, taciau neigia žinojes apie tokia sutarti iki civilines bylos iškelimo (11 t. 151 b. l.), o jau Lietuvos Aukšciausiasis Teismas 2007 m. balandžio 6 d. nutartyje civilineje byloje Nr. 3K-3-147/2007 pažymejo, kad sutartis turi buti pasirašyta sandorio šaliu, o imones savininko spaudo bei imones antspaudo buvimas sutartyje negali pakeisti imones atstovo parašo. Atitinkamai konkreciu atveju taikyti CK 1.73 straipsnio 2 dalies nuostatas, reglamentuojancias šaliu pasirašytu dokumentu perdavima telegrafinio, faksimilinio ryšio ar kitokiais telekomunikaciju galiniais irenginiais, nera pagrindo, nes duomenu, kad gincijama sutartis buvo perduota minetais irenginiais apskritai nera, o minetais irenginiais perduodami dokumentai bet kokiu atveju turetu buti pasirašyti. Tuo tarpu, nors teiseju kolegija sutinka, kad pirmosios instancijos teismas nepagristai eme vertinti gincijamos sutarties naudinguma joje nurodytoms šalims, taciau, priešingai nei nurodo apeliantai, irodyti gincijamos sutarties atitikima J. V. V. individualios imones valia yra butent ieškovu pareiga (CPK 178 str.), o konkreciu atveju J. V. V. kaip J. V. V. individualios imones savininkui bei V. A. kaip igaliotinei veikti J. V. V. individualios imones vardu (11 t. 119 b. l.) neigiant gincijamos 2005 m. gegužes 2 d. sutarties sudarymo fakta, ieškovai jo kitais objektyviais irodymais nepagrinde (CPK 185 str.). Tiesa, apeliaciniame skunde ieškovai nurodo, kad parašo spaudu buvo pasirašinejami ir kiti imones dokumentai (16 t. 121 b. l.), taciau, visu pirma, mineti dokumentai nera tiesiogiai susije su bylos nagrinejimo dalyko, o iš kitos puses, jie iš esmes yra susije su einamaisiais kasdieniniais imones reikalais ir, teiseju kolegijos nuomone, negali patvirtinti ginco sutarties del praktiškai viso individualios imones turto perleidimo kitai imonei ir šios imones akciju pasidalinimo fakto. Juo labiau, kad, kaip jau nustatyta pirmosios instancijos teisme, J. V. V. parašo spaudas bei antspaudas nebuvo saugomi vien tik J. V. V. ar V. A., o juo galejo pasinaudoti ir kiti su imone susije asmenys. Be to, reikalavimu, kildinamu iš 2005 m. gegužes 2 d. sutarties nepagristuma iš dalies patvirtina ir paties ieškovo T. Ž. 2005 m. spalio 21 d. pretenzija del atsiskaitymo pagal 2004 m. kovo 15 d. tarpusavio susitarimo sutarti (4 t. 11 b. l.), o taip pat J. Ž. 2005 m. spalio 24 d. pretenzija del paskolu gražinimo (7 t., 161 b. l.), nes gincijama 2005 m. gegužes 2 d. sutartimi mineti reikalavimai turetu buti iskaityti (1 t. 39 b. l.). Tokiu budu pripažinti, kad 2005 m. gegužes 2 d. sutartis sudaryta tinkamai ir sukelia teisinius padarinius ne tik joje nurodytiems asmenims (J. Ž., T. Ž., J. V. V. individualiai imonei, bet ir ja sudariausiu asmeniu net neivardintai V. A. (šiuo metu vienintelei UAB „Klaipedos luxoras“ savininkei), nera pagrindo. Tuo tarpu, kaip nurodo patys apeliantai, aplinkybes, susijusios su gincijamoje 2005 m. gegužes 2 d. sutartyje minimu skolu dovanojimu (7 t., 159, 160 b. l.), tiriamos šiuo metu sustabdytoje Klaipedos apygardos teisme nagrinejamoje byloje (civiline byla Nr. 2-7-538/2013).

57Apeliantai gincija UAB „Klaipedos luxoras“ visuotinio akcininku susirinkimo 2005 m. gegužes 10 d. protokola, kuriuo imones vadovu paskirta V. A. (1 t. 29 b. l.), taciau, visu pirma, pažymetina, kad V. A. UAB „Klaipedos luxoras“ vadove paskirta dar 2005 m. gegužes 2 d. UAB „Klaipedos luxoras“ steigiamojo susirinkimo metu (1 t. 28 b. l.). Kita vertus, vadovaujantis CK 2.82 straipsnio 4 dalimi ieškini gali pareikšti juridinio asmens kreditoriai – jeigu sprendimas pažeidžia ju teises ar interesus, atitinkamas juridinio asmens valdymo organas, juridinio asmens dalyvis arba kiti istatymuose numatyti asmenys, taciau konkreciu atveju negalima teigti, kad ieškovus su UAB „Klaipedos luxoras“ sieja mineti ryšiai (CPK 5 str. 1 d.). Taigi ieškovai neturi teises gincyti ne tik 2005 m. gegužes 10 d. protokolu užfiksuoto, taciau ir kitu UAB „Klaipedos luxoras“ sprendimu. Atitinkamai nustacius, jog ieškovai nepagristai reikalauja pripažinti juos UAB „Klaipedos luxoras“ dalininkais, apeliantai neturi teises gincyti ir 2005 m. birželio 1 d. UAB „Klaipedos luxoras“ akciju pirkimo – pardavimo sutarties, kuria A. Ž. pardave V. A. jam priklausancia UAB „Klaipedos luxoras“ akciju dali (1 t. 5 b. l.). Kartu pažymetina, kad V. A. kaip vienintele UAB „Klaipedos luxoras“ akcininke Juridiniu asmenu registre nurodyta jau nuo 2005 m. birželio 8 d. (1 t., 70 b. l.), o prašymas del vienintelio akcininko iregistravimo VI „Registru centras“ pateiktas dar anksciau (2005 m. birželio 3 d.), t. y. daug anksciau negu žuvo buves UAB „Klaipedos luxoras“ steigejas ir akcininkas A. Ž. (1 t. 6 b. l.) ir apie toki pardavima žinojo pats T. Ž. (15 t. 186 b. l.). Be to, pažymetina ir tai, kad ieškovu interesas i UAB „Klaipedos luxoras“ akciju dalis aiškiai siejamas su šiai imonei neva ketintu neatlygintinai perleisti nekilnojamuoju turtu, esanciu ( - ), kuri 2001 m. rugsejo 7 d. J. V. V. II isigijo iš A. Ž. ir J. Ž., taciau gincijamos 2006 m. birželio 1 d. sutarties sudarymo metu minetas turtas UAB „Klaipedos luxoras“ apskritai nebuvo perleistas ir jis nebuvo perleistas iki pat A. Ž. žuties (2005 m. rugpjucio 26 d.), kas, teiseju kolegijos nuomone, dar karta paneigia aišku susitarima del neatlygintinio J. V. V. II turto perdavimo UAB „Klaipedos luxoras“ nuosavyben (kaip, ieškovu teigimu, buvo numatyta gincijamoje 2005 m. gegužes 2 d. sutartyje (39 b. l.). Tuo tarpu minetas turtas UAB „Klaipedos luxoras“ buvo perleistas 2005 m. spalio 29 d. atlygintine (už 3 000 000 Lt) pirkimo – pardavimo sutartimi (2 t. 126 – 128 b. l.).

58Nustacius, kad ieškovai neturi teisinio pagrindo i UAB „Klaipedos luxoras“ akcijas, negali buti tenkinami ir išvestiniai ieškovu reikalavimai del akciju savininko pažymejimu ir irašu akcininku registravimo knygoje pripažinimo negaliojanciais.

59Taciau, teiseju kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagristai pripažino negaliojancia T. Ž. ir J. V. V. 2004 m. kovo 15 d. tarpusavio susitarimo sutarti (4 t. 8 b. l.) bei nepagristai atmete iš minetos sutarties kildinama ieškovo reikalavima del skolos ir delspinigiu priteisimo. Iš pirmosios instancijos teismo sprendimo aišku, kad teismas, pripažindamas negaliojancia 2004 m. kovo 15 d. tarpusavio susitarimo sutarti, esmine reikšme suteike 2006 m. vasario 2 d. specialisto išvadai, kurioje konstatuota, kad paraša 2004 m. kovo 15 d. tarpusavio susitarimo sutartyje (šalia žodžiu „J. V. V.“) atliko ne J. V. V. (4 t. 71 – 72 b. l.). Taciau, visu pirma, pažymetina, kad, skirtingai nei baudžiamajame procese (BPK 90 str.), specialisto išvados civiliniame procese pateikimas atskirai apskritai nereglamentuotas, todel ji turi buti prilyginama kitiems rašytiniams irodymams. Tuo tarpu esant neatitikimu tarp specialisto ir eksperto išvadu, prioritetas turetu buti teikiamas eksperto išvadai (CPK 177 str. 2 d., 216 b. l.). Atitinkamai nagrinejamu atveju esant atliktoms dviems ekspertizems del V. J. V. parašo 2004 m. kovo 15 d. tarpusavio susitarimo sutartyje (11 t. 109 – 113 b. l., 174 – 178 b. l.) ir abiem atvejais konstatavus, kad minetoje sutartyje skiltyje „Savininkas“ šalia spausdinto teksto „J. V. V.“ pasiraše pats J. V. V., nesivadovauti šiomis išvadomis vien todel, kad išvados nesutampa su 2006 m. vasario 2 d. specialisto išvada, nebuvo pagrindo. Pažymetina ir tai, kad 2009 m. spalio 29 d. nutarimu nutraukiant ikiteismini tyrima, pradeta pagal J. V. V. pareiškima del dokumentu suklastojimo, buvo ivertinta tiek 2006 m. vasario 2 d. specialisto išvada, tiek ir mineti 2005 m. rugsejo 25 d. ir 2009 m. vasario 12 d. ekspertizes aktai bei padaryta išvada, jog 2004 m. kovo 15 d. tarpusavio susitarimo sutarti pasiraše pats J. V. V.. Be to, J. V. V. parašo ant 2004 m. kovo 15 d. sutarties buvimas buvo konstatuotas ir pirmosios instancijos teismo 2011 m. liepos 4 d. nutartimi, kuria atsisakyta skirti ekspertize (15 t., 160 - 161 b. l.). Tokiu budu, teiseju kolegijos nuomone, vertinti gincijamos 2004 m. kovo 15 d. sutarties kaip nepasirašytos vienos sandorio šalies ir neišreiškiancios jos valios, nera pagrindo. Tiesa, priešieškinyje nurodoma, kad 2004 m. kovo 15 d. sutartis turetu buti vertinama kaip prieštaraujanti viešajai tvarkai ir gerai moralei, nes joks asmuo neturi teises trukdyti kitam asmeniui užsiimti verslu ir del to nebutina sudarineti sandorius. Taciau atkreiptinas demesys, kad atlyginimas pagal gincijama sutarti T. Ž. buvo numatytas ne tik už netrukdyma savininkui vesti komercine – ukine veikla, bet ir už pagalba, konsultavima ir kitas paslaugas siekiant užtikrinti savininko vykdoma versla, o atsižvelgiant i pastovu ieškovo dalyvavima J. A. V. II veikloje tiek prieš, tiek ir po gincijamos sutarties pasirašymo (3 t. 32, 35, 98, 105 b. l., 4 t., 86, 88, 91, 11 t. 156 – 167 ir kt.), o taip pat ir i sutarties šaliu tarpusavio santykius (J. A. V. – T. Ž. žmonos J. Ž. tevas, su kuriuo ieškova ilga laika siejo su verslu susije santykiai), teigti, kad ieškovo pareigu išsamus nedetalizavimas lemia sandorio negaliojima (CK 1.81 str.) ar iš esmes prieštarauja sutarciu laisves principui (CK 6.156 str.), nera pagrindo. Taigi pirmosios instancijos teismas nepagristai tenkino priešieškinio reikalavimus, susijusius su 2004 m. kovo 15 d. tarpusavio susitarimo sutarties pripažinimu negaliojancia ir nesukeliancia teisiniu pasekmiu J. V. V. ir J. V. V. individualiai imonei, todel šiuo atžvilgiu sprendimas keistinas, minetus reikalavimus atmetant.

60Pripažistant galiojancia 2004 m. kovo 15 d. tarpusavio susitarimo sutarti, nera pagrindo netenkinti ieškovo reikalavimo del 38 000 Lt skolos iš J. V. V. individualios imones pagal mineta sutarti priteisimo, nes atsakovas nepateike duomenu, kad butu mokejes ieškovui pinigus pagal sutarti nuo sutarties sudarymo iki pat ieškovui išduotos 2002 m. spalio 8 d. prokuros panaikinimo (2005 m. spalio 27 d.) ir J. V. V. individualiai imonei priklausiusio nekilnojamojo turto pardavimo (2005 m. spalio 29 d.). Tuo tarpu sprendžiant del delspinigiu pagal sutarti priteisimo, visu pirma, pažymetina, kad pats ieškovas, atsižvelgdamas i CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte numatyta sutrumpinta ieškinio senaties termina bei CK 6.210 straipsnyje numatytus procesiniu palukanu dydžius, praše priteisti butent 23 400 Lt (ne 34 200 Lt) delspinigiu ir penkiu (ne šešiu) procentu dydžio metines procesines palukanas (tokiu budu pripažistant nuostatu, taikytinu verslo subjektams (CK 6.210 str. 2 d.), netaikymo konkreciu atveju pagristuma) , o šis reikalavimas visu triju instanciju teismuose nesikeite (4 t. 2, 3 b. l.; Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2007 m. balandžio 6 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-147/2007), todel ieškovo reikalavimas vertintinas butent šiose ribose. Kita vertus, ieškovo reikalavimas del delspinigiu priteisimo kildinamas iš 2004 m. kovo 15 d. sutarties 6 punkto, pagal kuri savininkui nesumokejus partneriui (T. Ž.) sutartyje numatytos pinigu sumos, savininkas privalo moketi 0,5 proc. dydžio delspinigius už kiekviena kalendorine mokejimo velavimo diena. Taciau jau Lietuvos Aukšciausiasis Teismas 2007 m. balandžio 6 d. nutartyje konstatavo, kad 0,5 proc. dydžio delspinigiai už kiekviena paveluota atsiskaityti diena laikytini aiškiai per didelemis netesybomis, o ieškovui neirodinejant del savalaikio neatsiskaitymo patirtu nuostoliu dydžio, mažintini iki 0,04 proc. (CK 6.73 str.2 d.), t. y. ieškovui iš atsakovo J. V. V. II priteistina 2736 Lt (38 000 * 0,0004 * 180) delspinigiu.

61Teiseju kolegija taip pat sutinka su apeliantu argumentu, kad pripažinus 2005 m. gegužes 2 d. sutarti del imones steigimo, akciju pasidalinimo ir turto perleidimo (1 t. 39 b. l.) negaliojancia ab initio, nera pagrindo konstatuoti prievoles pagal šia sutarti pasibaigusiomis (CK 6.123 – 6.144 str.), nes pasibaigti gali tik egzistavusios prievoles, o konkreciu atveju laikant, jog ginco sutartis nebuvo sudaryta, prievoles pagal ja apskritai neatsirado. Tokiu budu pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas, panaikinant jo dali, kuria J. V. V. ir J. V. V. II prievoles pagal 2005 m. gegužes 2 d. sutarti pripažintos pasibaigusiomis.

62Be to, pirmosios instancijos teismas nepagristai 2005 m. gegužes 2 d. sutarti pripažino negaliojancia vien tik J. V. V. II ir J. V. V. atžvilgiu, nes jokiu T. Ž. ir J. Ž. tarpusavio prievoliu, nepriklausanciu nuo kitu asmenu veiksmu, pagal mineta sutarti apskritai nenumatyta, todel šiuo atžvilgiu pirmosios instancijos teismo rezoliucine dalis patikslintina, pripažistant 2005 m. gegužes 2 d. sutarti negaliojancia. Tuo tarpu reikalavimai pripažinti negaliojancia sutarti nesukeliancia teisiniu pasekmiu (tiek J. V. V., tiek V. J. V. II, tiek V. A. atžvilgiu) apskritai yra pertekliniai ir negali buti tenkinami, todel šiuo atžvilgiu pirmosios instancijos teismo sprendimo rezoliucine dalis taip pat tikslintina.

63Apeliantai teigia, kad byla išnagrinejo šališkas pirmosios instancijos teismas, nes leido atstovauti atsakovams anksciau ieškovus atstovavusiam advokatui, sprendima grinde vieno iš advokatu argumentais, nesilaike savo pozicijos del ekspertu išvadu vertinimo, išdestytos 2011 m. liepos 4 d. nutartyje ir pan., taciau, teiseju kolegijos nuomone, minetos aplinkybes ir tai, kad pirmosios instancijos teismas prieme ieškovams nepalanku sprendima, teiseju kolegijos nuomone, savaime neleidžia konstatuoti pirmosios instancijos teisma buvus šališku, o pirmosios instancijos teismo sprendimo netikslumai ir irodymu vertinimo klaidos, atsižvelgiant i visas aukšciau išdestytas aplinkybes, ištaisytinos išnagrinejant byla apeliacines instancijos teisme.

64Apeliaciniame skunde nurodoma, kad teismas nepagristai nepasisake del UAB „Klaipedos luxoras“ priešieškinio, taciau, kaip atsiliepime i apeliacini skunda nurodo pats atsakovas UAB „Klaipedos luxoras“, mineto priešieškinio atsakovas apskritai nebuvo pareiškes, o Klaipedos miesto 2009 m. liepos 9 d. nutartyje (12 t. 114 – 116 b. l.), vietoj priešieškini pareiškusio atsakovo J. V. V. II (9 t. 63 – 66 b. l.) nurodant UAB „Klaipedos luxoras“, padaryta technine klaida.

65Teiseju kolegija nesutinka su apeliantu argumentu, kad byloje dalyvaujantys asmenys savo procesiniuose dokumentuose negali reikšti su jais tiesiogiai nesusijusiu reikalavimu, nes tokie reikalavimai gali buti susije netiesiogiai. Kita vertus, nagrinejamu atveju tai neturi esmines reikšmes sprendžiant pirmosios instancijos teismo sprendimo teisetumo ir pagristumo klausima, todel išsamiau šiuo klausimu nepasisakytina. Taciau apeliantai teisus nurodydami, kad atsakove V. A. nesumokejo už priešieškini Klaipedos apygardos teismo 2010 m. sausio 28 d. nutartimi nustatyto žyminio mokescio (13 t. 29 – 30 b. l.), todel jos priešieškinis paliktinas nenagrinetu (CPK 296 str. 1 d. 11 p.).

66Apeliaciniuose skunduose tiek del Klaipedos apygardos teismo 2011 m. liepos 21 d. sprendimo, tiek del Klaipedos apygardos teismo 2011 m. rugsejo 9 d. papildomo sprendimo ieškovai pagristai nurodo, kad teismas, skirstydamas bylinejimosi išlaidas, neatsižvelge i Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. isakymu Nr. 1R-85 patvirtintomis Rekomendacijomis del civilinese bylose priteistino užmokescio už advokato ar advokato padejejo teikiama teisine pagalba (paslaugas) maksimalaus dydžio. Be to, priteisdamas iš ieškovu atstovavimo išlaidas, pirmosios instancijos teismas nepagristai jas priteise ne lygiomis dalimis, nes atstovavimo išlaidos konkreciu atveju nepriklause nuo kiekvieno iš ieškovu reikalaujamu UAB „Klaipedos luxoras“ akciju dalies (CPK 93 str. 4 d.). Teiseju kolegija nesutinka su apeliantu argumentu, kad iš už teisines paslaugas sumoketos priteistinos bylinejimosi išlaidu dalies turejo buti atimamas UAB „Klaipedos luxoras“ sumoketa PVM dydžio suma, taciau, keiciant pirmosios instancijos teismo sprendima, keistinas ir bylinejimosi išlaidu paskirstymas pirmosios instancijos teisme. Spresdama del pirmosios instancijos teisme dalyvaujanciu byloje asmenu patirtu priteistinu išlaidu dydžio teiseju kolegija atsižvelgia i tai, kad esminis ieškovu reikalavimas del nuosavybes teises i akcijas pripažinimo, o taip pat ir su tuo susije šalutiniai reikalavimai atmetami, o atsakovo J. V. V. II ir treciuju asmenu E. M. V. bei J. V. V. priešieškinio reikalavimas del 2005 m. gegužes 2 d. pripažinimo negaliojancia tenkinamas. Iš kitos puses, ieškovu reikalavimas del skolos ir netesybu pagal 2004 m. kovo 15 d. sutarti priteisimo tenkinamas, o priešieškinio reikalavimas del 2004 m. kovo 15 d. sutarties negaliojimo atmetamas. Tokiu budu teiseju kolegija sprendžia, kad bylinejimosi išlaidos priteistinos jas patyrusiems atsakovams ir treciajam asmeniui J. V. V., o ieškovu patirtos bylinejimosi išlaidos, iskaitant žyminio mokescio išlaidas (1 t. 3 – 4, 38 b. l., 4 t. 4, 5, 153 b. l. ir kt.), kuriu dalis, tenkinus ieškovu reikalavima del isiskolinimo priteisimo, turetu buti priteisiama iš atsakovu (CPK 93 str. 2 d.), išskaitytina iš atsakovams priteistinu bylinejimosi išlaidu. Be to, pažymetina, kad tiek atsakoves V. A., tiek atsakovo UAB „Klaipedos luxoras“ patirtu atstovavimo išlaidu dydžiai (V. A. – 84 878,50 L, UAB „Klaipedos luxoras“ – 21 230,75 Lt), net ir atsižvelgiant i bylos sudetinguma, aiškiai neatitinka jau minetu Rekomendaciju del civilinese bylose priteistino užmokescio už advokato ar advokato padejejo teikiama teisine pagalba (paslaugas) maksimalaus dydžio (CPK 98 str. 2 d.). Atsižvelgiant i aukšciau išdestytas aplinkybes, teiseju kolegija sprendžia, kad atsakovei V. A. iš ieškovu T. Ž. ir J. Ž. priteistina po 3000 Lt (iš viso – 6000 Lt), atsakovui UAB „Klaipedos luxoras“ – po 3000 Lt (iš viso – 6000 Lt), o treciajam asmeniui J. V. V. – po 1000 Lt (iš viso – 2000 Lt) bylinejimosi išlaidu pirmosios instancijos teisme. Be to, iš ieškovu priteistina po 57,09 Lt bylinejimosi išlaidu valstybei.

67Bylos nagrinejimo apeliacines instancijos teisme metu ieškovai patyre 600 Lt žyminio mokescio išlaidu (16 t. 141 – 142 b. l.), o taip pat 7000 Lt atstovavimo išlaidu (17 t. 60 – 61 b. l.), t. y. iš viso 7600 Lt išlaidu, o iš dalies tenkinant ieškovu apeliacini skunda, jiems iš atsakovu bendrai priteistina po 1200 Lt (po 400 lt iš kiekvieno) bylos nagrinejimo apeliacines instancijos teisme patirtu bylinejimosi išlaidu.

68Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, vadovaudamasi civilinio proceso kodekso 296 straipsnio 1 dalies 11 punktu, 302 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

69Pakeisti Klaipedos apygardos teismo 2011 m. liepos 21 d. sprendima ir Klaipedos apygardos teismo 2011 m. rugsejo 9 d. papildoma sprendima bei viso sprendimo rezoliucine dali išdestyti sekanciai:

70„Ieškovu J. Ž. ir T. Ž. ieškini tenkinti iš dalies ir priteisti ieškovui T. Ž. (a. k. ( - ) iš atsakovo J. V. V. individualios imones (i. k. 142014922) 38 000 Lt (trisdešimt aštuonis tukstancius litu) skolos, 2736 Lt (du tukstancius septynis šimtus trisdešimt šešis litus) delspinigiu ir penkiu procentu dydžio metines palukanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškelimo teisme (2005 m. lapkricio 29 d.) iki teismo sprendimo visiško ivykdymo.

71Kita ieškinio dali atmesti.

72Atsakovo J. V. V. individualios imones ir treciuju asmenu E. M. V., J. V. V. priešieškini tenkinti iš dalies ir pripažinti 2005 m. gegužes 2 d. sutarti negaliojancia.

73Kita priešieškinio dali atmesti.

74Priteisti iš kiekvieno iš ieškovu J. Ž. (a. k. ( - ) ir T. Ž. (a. k. ( - ) po 3000 Lt (tris tustancius litu) atsakovei V. A. (a. k. ( - ) po 3000 Lt (tris tukstancius litu) atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Klaipedos luxoras“ (i. k. 300112486), po 1000 (viena tukstanti litu) treciajam asmeniui J. V. V. (a. k. 33301061911) ir po 57,09 Lt (penkiasdešimt septynis litus 9 ct) valstybei bylinejimosi išlaidu.

75Atsakoves V. A. priešieškini palikti nenagrineta.

76Civilines bylos dali pagal E. Ž. ieškini nutraukti“.

77Priteisti ieškovams J. Ž. ir T. Ž. kiekvienam iš atsakovu V. A., uždarosios akcines bendroves „Klaipedos luxoras“ ir J. V. V. individualios imones po 400 Lt (keturis šimtus litu) bylinejimosi išlaidu apeliacines instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija,... 2. Teiseju kolegija n u s t a t e :... 3. I. Ginco esme... 4. 2002 m. spalio 8 d. J. V. V. II išdave 5. Be to, J. V. V. ir E. M. V. buvo... 6. Ieškovai patikslintu ieškiniu praše: 1) pripažinti negaliojancia 2005 m.... 7. Treciasis asmuo E. Ž. pareiške savarankiška... 8. Atsakovai V. A., J. V. V. II ir... 9. 1) pripažinti negaliojancia J. V. V. individualios... 10. 2) pripažinti 2004 m. kovo 15 d. tarpusavio susitarimo sutarti nesukeliancia... 11. 3) pripažinti negaliojancia J. V. V. individualios... 12. 4) pripažinti 2005 m. gegužes 2 d. sutarti nesukeliancia teisiniu pasekmiu J.... 13. 5) pripažinti ieškovo J. V. V. bei ieškovo J. 14. 6) priteisti iš J. Ž. ir T. Ž.... 15. Atsakove V. A. priešieškiniu praše:... 16. 1) pripažinti negaliojancia J. V. V. individualios... 17. 2) pripažinti 2005 m. gegužes 2 d. sutarti nesukeliancia teisiniu pasekmiu 18. 3) pripažinti ieškovo J. V. V. bei ieškovo J. 19. 4) priteisti iš J. Ž. ir T. Ž.... 20. Priešieškiniuose nurode, jog T. Ž. niekuomet nedirbo... 21. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esme... 22. Klaipedos apygardos teismas 2011 m. liepos 21 d. sprendimu ieškovu 23. 1) pripažino negaliojancia J. V. V. individualios imones... 24. 2) pripažino 2004 m. kovo 15 d. tarpusavio susitarimo sutarti nesukeliancia... 25. 3) pripažino negaliojancia J. V. V. individualios imones... 26. 4) pripažino 2005 m. gegužes 2 d. sutarti nesukeliancia teisiniu pasekmiu J.... 27. 5) pripažino J. V. V. bei ieškovo J. 28. 6) pripažino 2005 m. gegužes 2 d. sutarti nesukeliancia teisiniu pasekmiu 29. 7) pripažino ieškovo J. V. V. bei ieškovo J. 30. Be to, pirmosios instancijos teismas iš J. Ž. ir 31. Teismas nurode, kad 2006 m. vasario 2 d. Klaipedos miesto Vyriausiojo policijos... 32. Pirmosios instancijos teismas pažymejo, kad 2005 m. gegužes 2 d. sutarties... 33. Klaipedos apygardos teismas nustate, kad byloje nera pateikta jokiu irodymu,... 34. Teismas atmete ieškovu argumenta, kad 2005 m. birželio 1 d. UAB „Klaipedos... 35. Pirmosios instancijos teismo nuomone, nera jokio pagrindo pripažinti 2005 m.... 36. Spresdamas bylinejimosi išlaidu paskirstymo klausima, teismas nurode, kad... 37. Klaipedos apygardos teismas 2011 m. rugsejo 9 d. papildomu sprendimu,... 38. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo i ji argumentai... 39. Apeliaciniu skundu del Klaipedos apygardos teismo 2011 m. liepos 21 d.... 40. 1. Iš irodymu viseto aišku, kad 2004 m. kovo 15 d. tarpusavio susitarimo... 41. 2. 2005 m. gegužes 2 d. rašytines sutarties sudarymo fakto patvirtinimas J.... 42. 3. Ieškove suklydo padarydama irašus, kad skola dovanoja, nes nuosavybes... 43. 4. Byloje dalyvaujantys asmenys savo procesiniuose dokumentuose negali reikšti... 44. 5. Skundžiamu sprendimu buvo patenkinti reikalavimai, kurie savo esme vienas... 45. 6. Teismas visiškai nevertino aplinkybiu, kad 2004 m. kovo 15 d. sutartis buvo... 46. 7. Specialistai 2008 m. rugsejo 15 d. išvadoje patvirtino UAB „Klaipedos... 47. 8. Nežiurint i tai, kad UAB „Klaipedos luxoras“, kaip priešinga... 48. 9. Garso iraše, kuriuo remesi teismas, UAB „Klaipedos luxoras“ akcijos... 49. 10. Byloje nepateikta irodymu, patvirtinanciu tinkama 2005 m. birželio 1 d.... 50. 11. Byla išnagrinejo šališkas pirmosios instancijos teismas, nes:... 51. 12. Skirstydamas bylinejimosi išlaidas teismas nenustate kiekvieno iš... 52. Apeliaciniu skundu del Klaipedos apygardos teismo 2011 m. rugsejo 9 d.... 53. Atsiliepimu i apeliacinius skundus atsakovai UAB „Klaipedos luksoras“, J.... 54. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybes, teisiniai argumentai ir... 55. Apeliaciniai skundai tenkinami iš dalies.... 56. Nagrinejamu atveju esminis gincas kilo del ieškovu nuosavybes teisiu i UAB... 57. Apeliantai gincija UAB „Klaipedos luxoras“ visuotinio akcininku susirinkimo... 58. Nustacius, kad ieškovai neturi teisinio pagrindo i UAB „Klaipedos luxoras“... 59. Taciau, teiseju kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagristai... 60. Pripažistant galiojancia 2004 m. kovo 15 d. tarpusavio susitarimo sutarti,... 61. Teiseju kolegija taip pat sutinka su apeliantu argumentu, kad pripažinus 2005... 62. Be to, pirmosios instancijos teismas nepagristai 2005 m. gegužes 2 d. sutarti... 63. Apeliantai teigia, kad byla išnagrinejo šališkas pirmosios instancijos... 64. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad teismas nepagristai nepasisake del UAB... 65. Teiseju kolegija nesutinka su apeliantu argumentu, kad byloje dalyvaujantys... 66. Apeliaciniuose skunduose tiek del Klaipedos apygardos teismo 2011 m. liepos 21... 67. Bylos nagrinejimo apeliacines instancijos teisme metu ieškovai patyre 600 Lt... 68. Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija,... 69. Pakeisti Klaipedos apygardos teismo 2011 m. liepos 21 d. sprendima ir Klaipedos... 70. „Ieškovu J. Ž. ir T. Ž.... 71. Kita ieškinio dali atmesti.... 72. Atsakovo J.... 73. Kita priešieškinio dali atmesti.... 74. Priteisti iš kiekvieno iš ieškovu J. Ž. (a. k. 75. Atsakoves V. A. priešieškini palikti nenagrineta.... 76. Civilines bylos dali pagal E. Ž. ieškini nutraukti“.... 77. Priteisti ieškovams J. Ž. ir T....