Byla e2-3172-545/2016
Dėl 1543,22 Eur žalos atlyginimo, 6 procentų metinių palūkanų, 35 Eur žyminio mokesčio priteisimo, -

12016 m. 04 mėn. 29 d.

2Civilinė byla Nr. e2-3172-545/2016

3Teisminio proceso Nr. 2-68-3-40548-2015-8

4Procesinio sprendimo kategorija Nr. 2.5.1.4., 2.5.1.5.; 2.5.10.2.; 2.5.10.2.4.1.; 2.5.10.8.; 2002.05.20.; 3.1.7.5.

5Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Bražinskienė

6sekretoriaujant Andriui Šalkevičiui

7dalyvaujant ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ atstovui V. P.,

8atsakovo UAB „VILNIAUS VANDENYS“ atstovui M. L.,

9atsakovo UAB „Mano Būstas“ atstovui E. M.

10teismo posėdyje nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovams UAB „VILNIAUS VANDENYS“ ir UAB „Mano Būstas“, su trečiaisiais asmenimis ADB Baltikums Lietuvos filialas ir UADB DK „PZU Lietuva“ (šiuo metu ADB „Gjensidige) dėl 1543,22 Eur žalos atlyginimo, 6 procentų metinių palūkanų, 35 Eur žyminio mokesčio priteisimo, -

Nustatė

11ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ į.k. 110051834, kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų UAB „VILNIAUS VANDENYS“ į.k. 120545849, ir UAB „Mano Būstas“ į.k. 300883806, 1543,22 Eur žalos atlyginimo, 6 proc. metinių palūkanų, 35 Eur žyminio mokesčio (b.l. 1).

12Ieškovas reikalavimą procesiniame dokumente-ieškinyje (b.l. 1) bei jo atstovas teisminio nagrinėjimo metu grindžia šiomis aplinkybėmis: 2012-11-27 d. adresu Konstitucijos pr. 16, Vilniuje, buvo užlietos draudėjai AB „Vilniaus centrinė universalinė parduotuvė" priklausantis turtas, kuris buvo apdraustas AB „Lietuvos draudimas". Dėl šio įvykio metu padarytos žalos AB „Lietuvos draudimas" išmokėjo 5328,42 Lt (1543,22 Eur) draudimo išmoką. Išmokėjęs draudimo išmoką, ieškovas įgijo reikalavimo teisę į atsakingą dėl atsiradusios žalos asmenį (CK 6.1015 str.). Remiantis žalos bylos administravimo metu surinktais duomenimis nustatyta, kad 2012-11-27 d. UAB „VILNIAUS VANDENYS" atvykę į Konstitucijos pr. 16, Vilniuje, atliko vandens skaitiklio keitimo darbus, ko pasekoje po maždaug 10 minučių įvyko vandentiekio avarija. Žala kilo dėl AB „VILNIAUS VANDENYS" nekokybiškai atliktų darbų. Atsižvelgiant į profesinei veiklai taikomus didesnius atidumo, rūpestingumo, atsargumo standartus, atsakovas privalėjo stengtis atlikti skaitiklio keitimo darbus dedant maksimalias pastangas. UAB „VILNIAUS VANDENYS" neteisėti veiksmai pasireiškia tuo, kad jis buvo aplaidus, nepakankamai rūpestingas vykdydamas jam pavestus įpareigojimus (atlikdamas darbus). Pagal AB „Vilniaus centrinė universalinė parduotuvė" ir UAB "Mano Būstas" (buvusi AB „City service") 1 priedą prie 2003-10-31 sutarties Nr. 03-10-03-1707 UAB "Mano Būstas" atsakingas už šildymo bei karšto vandens tiekimo sistemų priežiūrą ir veikimo užtikrinimą. Antrame minimos sutarties priede taip pat nurodyta, jog UAB "Mano Būstas" nuolat atlieka paslaugas teikiančių įmonių įsipareigojimų monitoringą. Tokiais veiksmais (neveikimu) UAB "Mano Būstas" prisidėjo prie žalos atsiradimo. Remiantis nurodytomis aplinkybėmis, UAB „VILNIAUS VANDENYS " bei UAB "Mano Bustas" kyla pareiga atlyginti užpylimo sukeltą žalą.

13Atsakovas UAB „Mano Būstas“ į.k. 300883806, pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog su ieškiniu nesutinka ir prašė jį atmesti (b.l. 5-7).

14Nesutikimą su ieškiniu atsakovas procesiniame dokumente - atsiliepime į ieškinį (b.l5-7) bei jo atstovas teisminio nagrinėjimo metu grindė tuo, kad ieškovas tik išvardina CK įtvirtintas pareigas, nepateikdamas UAB „Mano Būstas" neteisėtus veiksmus pagrindžiančių dokumentų. Ieškovas net neįrodinėja, kokias konkrečias sutarties nuostatas pažeidė UAB „Mano Būstas". Ieškovo teigimu, atsakovas UAB „Mano Būtas" tariamai nesiėmė būtinų veiksmų, kad būtų išvengta žalos padarymo kitų asmenų turtui (neteisėtas neveikimas) ir taip prisidėjo prie žalos atsiradimo. Atsakovas UAB „Mano Būstas" su ieškiniu nesutinka, kadangi ieškovas neatsižvelgė į visas žalos atsiradimui reikšmingas aplinkybes, nenustatinėjo ir neįrodinėjo būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų UAB „Mano Būstas" veiksmuose. Ieškovo pateikiami įrodymai patvirtina, kad draudikas pilnai neištyrė šio įvykio aplinkybių, būtinų UAB „Mano Būstas" veiksmams įvertinti. Įvertinus ieškovo pateiktus įrodymus, t.y. pranešimus apie turtinį įvykį, išmokos mokėjimo pažymas, sąmatas, sąskaitas faktūras, akivaizdu, kad ieškovas tinkamai neatliko draudiminio įvykio aplinkybių tyrimo, nenustatė tikrosios įvykio priežasties, padarinių ir tinkamai nenustatinėjo žalos dydžio būtent padaryto UAB „Mano Būstas" veiksmais (neveikimu). Ieškinyje neįrodinėja būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų UAB „Mano Būstas" veiksmuose. Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad UAB „Mano Būstas" dėl įvykio nereiškė pretenzijų ir pats ieškovas tik 2015-11-19 kreipėsi į teismą su ieškiniu, nors kyla pagrįstų abejonių dėl draudiminio įvykio aplinkybių ir išmokėtos draudimo išmokos dydžio. Tokie ieškovo veiksmai akivaizdžiai parodo jo piktnaudžiavimą procesine padėtimi ir teise.

15Atsakovas UAB „VILNIAUS VANDENYS“ į.k. 120545849, pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog su ieškiniu nesutinka ir prašė jį atmesti (b.l. 10-15).

16Nesutikimą su ieškiniu atsakovas procesiniame dokumente - atsiliepime į ieškinį (b.l. 10-15) bei jo atstovas teisminio nagrinėjimo metu grindė tuo, kad Objektui šaltas vanduo tiekiamas ir nuotekos tvarkomos Šalto vandens pirkimo - pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valymo sutarties Nr. PR - 539 (toliau - Sutartis), 2010-08-04 d. pasirašytos abonento ir atsakovo, pagrindu. Sutarties 17 p. Abonentas įsipareigojo užtikrinti jam priklausančių vandentiekio ir nuotekų tinklų bei Įrenginių atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams, tinkamą tinklų, įrenginių, šalto vandens apskaitos prietaisų būklę ir plombų saugumą. Abonento ir atsakovo atsakomybė, užtikrinant šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo (šalinimo) infrastruktūros techninę priežiūrą ir tinkamą būklę, atribota Sutarties 21 p. ir 22 p., kuriuose numatyta, kad atsakovas atsako tik už jo eksploatuojamų vandentiekio ir nuotekų tinklų ir įrenginių eksploatavimą, avarijų likvidavimą ir geriamojo vandens saugą, kokybę ir slėgį, o Abonentas atsako už jo eksploatuojamų vandentiekio ir nuotekų tinklų, įrenginių, vietinių nuotekų valyklų eksploatavimą, avarijų likvidavimą ir geriamojo vandens saugą, kokybę ir slėgį. Abonento ir atsakovo eksploatacijos ribos matyti iš Sutarties priedo Nr. 1 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatacijos ribų planas", kuriame nurodyta, kad Atsakovas eksploatuoja vandentiekio tinklus nuo miesto tinklų iki vandentiekio šulinio Nr. 163 imtinai, t. y. tik magistralinius tinklus, o Abonentas - vandentiekio tinklus nuo vandentiekio šulinio Nr. 163 iki pastato (Objekto). Paminėtos Sutarties nuostatos visiškai atitinka vandentvarką reguliuojančių teisės aktų nuostatas, konkrečiai - Statybos ir urbanistikos ministerijos 1996-11-22 d. įsakymu Nr. 172 patvirtintų Vandentvarkos ūkio naudojimų taisyklių (toliau - Taisyklės) 4.2. p., numatantį, kad už neperduotų tiekėjui tinklo, įvadų ir išvadų iki sutartyse nurodytos ribos, apvedimo linijų, priešgaisrinių sklendžių ir vidaus tinklo eksploatavimą, vandens kokybę juose atsako Abonentas, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių (redakcija, galiojusi nuo 2012-05-01 iki 2015-10-23) 9.1. p., kuriame numatyta, kad Abonentas privalo teises aktuose nustatyta tvarka prižiūrėti nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomus ar naudojamus geriamojo vandens naudojimo įrenginius ir geriamajam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas ir, vadovaudamasis statybos techniniu reglamentu STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai", patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-07-21 d. įsakymu Nr. 390, ne rečiau kaip kartą per metus išplauti geriamojo vandens naudojimo įrenginius ir (ar) geriamajam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas, pažymėdamas apie tai pastato techniniame pase ir kitas. Remiantis išdėstytu, konstatuotina, kad už Objekto vandentiekio bei vandentvarkos įrenginiu atitikima nustatytiems techniniams reikalavimams, už kurių būklę ir avarijų likvidavimą Objekte atsakingas Abonentas. Iš bylos medžiagos matyli, kad pagal 2003-10-31 pasirašytą sutartį už Objekto vandentiekio sistemų priežiūrą ir veikimo užtikrinimą pagal 2003-10-31 Sutarties 03-10-03-1707 priedą Nr. 1 atsako Administratorius. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad atsakovas nėra atsakingas už Objekto vandentiekio sistemų priežiūrą, jų atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams, veikimo užtikrinimą ir avarijų, įvykusių Objekte, t. y. ne atsakovo atsakomybės riboje, likvidavimą.

17Tretysis asmuo UADB DK „PZU Lietuva“ (šiuo metu ADB „Gjensidige) į.k. 110057869, pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškovo pateiktu ieškiniu atsakovo UAB „Mano Būstas" atžvilgiu nesutinka, kadangi jis yra visiškai nepagrįstas ir neteisėtas (b.l. 30-31). Ieškovas nagrinėjamoje civilinėje byloje net neįrodinėja konkrečių atsakovo UAB „Mano Būstas" neteisėtų veiksmų bei priežastinio ryšio su ieškovo nurodomu įvykiu bei atsiradusia žala. Ieškovas apsiriboja tik bendrų atsakovo UAB „Mano Būstas" pareigų įvardijimu, net nesiejant jų konkrečiai su įvykiu- kokios atsakovo UAB „Mano būstas" pareigos/sutartiniai įsipareigojimai nebuvo įvykdyti ir kaip jie įtakojo minėto įvykio atsiradimą. Atitinkamai, atsakovo UAB „Mano Būstas" civilinė atsakomybė dėl minėto 2012-11-27 įvykio kiltų tik tuo atveju, jeigu nagrinėjamoje civilinėje byloje būtų nustatyti ir įrodyti UAB „Mano Būstas" neteisėti veiksmai, kaltė, žala bei priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir padarytos žalos. Pažymėtina, jog ginčo atveju nenustatytas ir neįrodytas UAB „Mano Būstas" veiksmų neteisėtumas (t.y. civilinėje byloje nėra jokių įrodymų dėl minėtos įmonės atitinkamų įsipareigojimų/pareigų nevykdymo/netinkamo vykdymo, kas, galimai, sąlygojo žalos/dalies žalos atsiradimą). Remiantis 2012-11-27 išvada „Dėl vandens mazgo įvadinio vandentiekio avarijos" konstatuotina, jog 2012-11-27 UAB „Vilniaus vandenys" keitė įvadinį skaitiklį vandens įvade. Keičiant vandens skaitiklį buvo išmontuotos vandens skaitiklio prijungimo jungtys ir sumontuotos naujos bronzinės jungtys. Darbai buvo atliekami naudojant plaktuką. Atitinkamai, keičiant jungtis ir naudojant jėgą, mechaniškai buvo išstumti vamzdžiai. Išstūmus vamzdį iš jungties, plvšo tarpinė, ko pasėkoje įvyko vandens užpylimas. Minėtas aplinkybes, jog minėta vandentiekio avarija kilo iškart po atsakovo UAB „ VILNIAUS VANDENYS" atliktu vandens skaitiklio keitimo darbu, patvirtina ir minėto objekto saugos tarnyba UAB „Vilniaus skydas". Priešingu duomenų dėl įvvkio priežasties ir aplinkybių į nagrinėjamą civilinę bylą pateikta nebuvo. Atsižvelgiant į tai, laikytina, jog minėta įvykio priežastis ir aplinkybės yra įrodytos ir nustatytos bei dėl šių aplinkybių kyla minėtus vandens skaitiklių keitimo darbus atlikusio atsakovo UAB „Vilniaus vandenys" atsakomybė. Atitinkamai, dėl atsakovo UAB „VILNIAUS VANDENYS" nurodyto argumento, jog Objekto vidaus vandentiekio infrastruktūrai esant įrengtai tinkamai pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus, kas užtikrina infrastruktūros atsparumą mechaniniam poveikiui, ir tinkamai vykdant šios infrastruktūros techninę priežiūra, įprastiniai vandens apskaitos prietaiso keitimo darbai negalėtų išstumti vamzdžių ir sukelti tarpinės, plyšimo, pažymėtina, jog nagrinėjamoje civilinėje byloje ir yra nustatyta aplinkybė, jog minėti vandens apskaitos prietaiso keitimo darbai nebuvo įprastiniai, o buvo atliekami naudojant fizinę jėgą, ko pasėkoje mechaniškai buvo išstumti vamzdžiai bei plyšo tarpinė. Taigi, būtent atsakovo UAB „VILNIAUS VANDENYS" neteisėti veiksmai buvo tiesioginiame priežastiniame ryšyje su minėtu įvykiu ir ieškovo prašomų atlyginti nuostolių. Atsakovas UAB „VILNIAUS VANDENYS" yra savo srities profesionalas bei jo vykdomi vandens skaitiklio keitimo darbai turi būti vykdomi ne tik nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, bet ir laikantis bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai bei nesukeliant žalos vamzdynui nei jo paties, nei Abonento atsakomybės ribose. Be to, pažymėtina ir tai, jog vadovaujantis LR CK 6.253 str. civilinė atsakomybė netaikoma, taip pat asmuo gali būti visiškai ar iš dalies atleistas nuo civilinės atsakomybės dėl trečiojo asmens veiklos- asmens, už kurį nei kreditorius, nei skolininkas neatsako, veiksmai (veikimas, neveikimas), dėl kurių atsirado nuostolių. Atitinkamai, nagrinėjamu atveju, žalą sąlygojo UAB „VILNIAUS VANDENYS" neteisėti veiksmai, už kuriuos UAB „Mano Būstas" neatsako, todėl atsakovas UAB „Mano Būstas" ir šiuo atžvilgiu atleistinas nuo atsakomybės. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, konstatuotina, jog dėl minėto įvykio ieškovas neįrodė atsakovo UAB „Mano Būstas" civilinės atsakomybės ir visų jos sąlygų, todėl ieškovo pateiktas ieškinys atsakovo UAB „Mano Būstas" atžvilgiu yra visiškai nepagrįstas, neįrodytas ir turėtų būti atmestas.

18Tretysis asmuo Baltikums Vienna Insurance Group atsiliepimo į ieškinį nepateikė, atstovas į teismo posėdį neatvyko. Byla nagrinėjama tretiesiems asmenims nedalyvaujant, nes jiems pranešta tinkamai (LR CPK 247 str.).

19Ieškinys tenkintinas dalinai.

20Kaip nustatyta byloje, 2012-11-27 d. adresu Konstitucijos pr. 16, Vilniuje, buvo užlietos draudėjai AB „Vilniaus centrinė universalinė parduotuvė" priklausantis turtas, kuris buvo apdraustas AB „Lietuvos draudimas". Dėl šio įvykio metu padarytos žalos AB „Lietuvos draudimas" išmokėjo 5328,42 Lt (1543,22 Eur) draudimo išmoką pagal 2012-12-19 vietinio mokėjimo nurodymą Nr. 0237420121219000200181100. Išmokėjęs draudimo išmoką, ieškovas įgijo reikalavimo teisę į atsakingą dėl atsiradusios žalos asmenį (CK 6.1015 str.).

21Ieškovas kreipėsi į UAB „VILNIAUS VANDENYS“, reikalaudamas atlyginti sumokėtą draudimo išmoką, tačiau atsakovas UAB „VILNIAUS VANDENYS“ 2013-09-02 raštu Nr. 6-6558(1.20-04) atsisakė tai padaryti ir žalos neatlygino iki šiol. UAB „Mano Būstas“ ( buvęs pavadinimas UAB „City Service LT“) pretenzijų dėl žalos atlyginimo iš AB „Lietuvos draudimas“ nėra gavęs.

22Civiliniame procese įrodinėjimas turi savo specifiką-nėra nustatyta, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų faktų buvimą tik tada, kai dėl jų egzistavimo nėra absoliučiai jokių abejonių, tačiau ir tada, kai tam tikros abejonės dėl fakto buvimo išlieka, tačiau visuma byloje esančių įrodymų leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-03-01 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-149/2004). Teismas pažymi, kad ieškovas savo ieškinio reikalavimus įrodė (LR CPK 178 str.), o atsakovas UAB „VILNIAUS VANDENYS“ faktinių bylos aplinkybių nepaneigė.

23Pagal LR CK 6.1015 str. draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens, o šio str. 2 d. numatyta, kad reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, nustatančių draudėjo (naudos gavėjo) ir žalą atsakingo asmens santykius, todėl subrogacija, numatyta LR CK 6.1015 str., ir yra LR CK 6.101str. 4 d. numatyta įstatyminė cesija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-10-24 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-503/2005). LR CK 6.1015 str. numato draudiko teisę reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens pagal taisykles, numatančias draudėjo ir už žalą atsakingo asmens santykius (LR CK 6.1010 str. 2 d.), t.y. draudikas, turintis subrogacinį reikalavimą, privalo laikytis teisinio reguliavimo, nustatančio tvarką ir sąlygas, kuriomis žalą patyręs asmuo būtų reikalavęs iš žalą padariusio asmens (apdraustojo) draudiko.

24Lietuvos CK 6.245 str. 1 d. numato, kad civilinė atsakomybė-tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą). LR CK 6.263 str. 1 d., 2 d. įpareigoja kiekvieną asmenį laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos, o jei ją padaro, turi atlyginti pilnutinai.

25Civilinė atsakomybė taikytina tik esant visoms įstatyme numatytoms privalomoms jos atsiradimo sąlygoms: žalai (LR CK 6.245 str., 6.249 str.), atsakovo neteisėtiems veiksmams (LR CK 6. 246 ) ir kaltei (LR CK 6.248 str.), priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos (LR CK 6.247 str.).

26Tam, kad atsirastų civilinės atsakomybės teisiniai santykiai, būtina nustatyti visų atsakomybės sąlygų - neteisėtų veiksmų, žalos, priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos, bei kaltės - buvimą. Kadangi kaltė, kaip civilinės atsakomybės sąlyga, yra preziumuojama, tai reikalavimą dėl žalos atlyginimo pareiškęs asmuo privalėjo įrodyti likusias civilinės atsakomybės taikymo sąlygas: neteisėtus veiksmus, žalą ir priežastinį ryšį tarp jų (LR CK 6.246, 2.247, 6.249 str.).

27Kaip nustatyta byloje iš šalių atstovų paaiškinimų bei bylos medžiagos (UAB „Vilniaus skydas“ saugos tarnybos objekto apsaugos vadovo 2012-11-27 d. tarnybinio pranešimo) 2012-11-27 d. 08.30 val. į Vilniaus centrinę universalinę parduotuvę, esančią adresu Konstitucijos pr. 16 Vilniuis, atvyko UAB „VILNIAUS VANDENYS“ darbuotojai keisti įvadinio vandens skaitiklio šalto vandens mazge. Pakeitus skaitiklį maždaug po 10 min. įvyko avarija ir vanduo ėmė užpylinėti rūsį. Avarinė tarnyba atvyko 09.50 val., 09.55 val. atvyko AB „LESTO“ avarinė tarnyba, UAB „Mano Būstas“ vyr.energetikas ir el.tarnybos vadovas. Po avarijos likvidavimo, vandens tiekimas buvo atnaujintas 12.05 val.

28UAB „VILNIAUS VANDENYS“ duomenimis (2013-09-02 raštas Nr. 6-6558(1.20-04), 2012-11-27 d. avarija Vilniaus centrinėje universalinėje parduotuvėje (toliau-VCUP) (Konstitucijos pr. 16) įvyko vidaus vandentiekio tinkle. UAB „VILNIAUS VANDENYS“ pastatų vidaus tinkle eksploatuoja tik pačius vandens skaitiklius, o visą kitą pastato vidaus vandentiekio tinkle esančią įrangą eksploatuoja pastato savininkai ar jų pasirinktas administratorius (nagrinėjamu atveju UAB "Mano Būstas“).

29Sprendžiant šį ginčą atsižvelgtina į tai, kad iš UAB „VILNIAUS VANDENYS“ 2012-11-27 akto dėl geriamojo vandens apskaitos prietaiso įrengimo/keitimo matyti, kad nurodytą dieną VCUP adresu Konstitucijos pr. 16 Vilniuje, UAB „VILNIAUS VANDENYS“ darbuotojų buvo pakeistas objekte Nr. 1376 senas geriamo vandens apskaitos prietaiso skaitiklis Nr. 071200053 į naują Nr. 11070093 su rodmenimis 00002 m3 ir užplombuotas. Atskaitos prietaiso keitimo priežastis nurodyta akte - planinė. Be to, UAB „VILNIAUS VANDENYS“ akte nurodyta, kad apskaitos prietaisas įrengtas pagal reikalavimus, yra techniškai tvarkingas, nuosavybės teise priklauso UAB „VILNIAUS VANDENYS“. Akte pasirašė UAB „VILNIAUS VANDENYS“ atstovai bei abonentas, UAB „Mano Būstas“ atstovas K. Š.. Akte yra nurodyta, kad Abonentas (UAB „Mano Būstas“) neturi pretenzijų dėl nuimto ir įrengto apskaitos prietaiso, supažindintas su Apskaitos prietaiso plombų žymėmis, jam išiaiškintas draudimas savavališkai nuimti Apskaitos prietaisą, jį perkelti į kitą vietą, pakeisti ar nuimti plombas, be to, abonentas atsaoko už prietaiso būklę, plombų neliečiamumą, sudaro sąlygas UAB „VILNIAUS VANDENYS“ atstovams patikrinti Apskaitos prietaiso rodmenis, eksploatavimo sąlygas ir sanitarinių techninių patogumų lygį.

30Po įvykusios vandens mazgo įvadinio vandentiekio avarijos AB VCUP, esančios Konstitucijos pr. 16 Vilniuje, administratorius UAB „Mano Būstas“ surašė Pastato konstrukcijų ir inžinierinių sistemų įvertinimą dėl vandentiekio avarijos priežasčių. Jame administratorius konstatavo, kad keičiant vandens skaitiklį buvo išmontuotos vandens skaitiklio prijungimo jungtys ir sumontuotos naujos bronzinės jungtys. Darbai buvo atliekami naudojant plaktuką. Keičiant jungtis ir naudojant fizinę jėgą mechaniškai buvo išstumti vamzdžiai. Išstumus vamzdį iš jungties, plyšo tarpinė, ko pasekoje įvyko vandens užpylimas.

31Kaip matyti iš pateiktų į bylą įrodymų, 2010-08-04 d. UAB „VILNIAUS VANDENYS“ ir AB „Vilniaus centrinė universalinė parduotuvė sudarė sutartį Nr. ( - ), pagal kurios 2 p., 2.1. p. UAB „VILNIAUS VANDENYS“ įsipareigojo teikti VCUP šaltą vandenį iki vandens prietaisų iki sutarties priede Nr. 1 nurodytų vandentiekio eksploatacijos ribų. Vanduo teikiamas įvadu: objektas 1376, cntrinė universalinė parduotuvė adresu Konstitucijos pr. 16, Vilnius, vandens apskaitos mazgo vieta-rūsyje, vandens skaitiklio marke MTKI, skersmuo – 32 mm, rodmenys 16,841 m3. Šioje sutartyje atsakovas UAB „VILNIAUS VANDENYS“ įsipareigojo atsakyti už jo eksploatuojamų vandentiekio ir nuotekų tinklų ir įrenginių eksploatavimą, avarijų likvidavimą ir geriamojo vandens saugą, kokybę ir slėdį (Sutarties 21 p.), taip pat šios Sutarties 24 p. nurodoma, kad įvadinio šalto vandens skaitiklio savininkas yra UAB „VILNIAUS VANDENYS“. AB „Vilniaus centrinė universalinė parduotuvė“ kitus įsipareigojimus, priimtus pagal 2010-08-04 d. sutartį Nr. ( - ) su UAB „VILNIAUS VANDENYS“ perdavė vykdyti UAB „City Service LT“ (šiuo metu nuo 2012-07-09 d. pakeitė pavadinimą į UAB „Mano Būstas“) pagal 2003-10-31 susitarimą dėl šios sutarties papildymo, t.y. ginčo vandentiekio avarijos metu Objekto administratoriumi buvo UAB „Mano Būstas“.

32Dėl to nesutiktina su atsakovo UAB „VILNIAUS VANDENYS“ atsiliepime į ieškinį (b.l. 10-15) bei teisminio nagrinėjimo metu išsakyta nuomone, kad už objeklto vandentiekio bei vandentvarkos įrenginių atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams, jų būklę ir avarijų likvidavimą objekte atsakingas abonentas (VCUP), o jei jis sudarė 2003-10-31 d. sutartį su UAB „City Service (šiuo metu UAB „Mano Būstas“), tai už objekto vandnentiekio sistemų priežiūrą ir veikimo užtikrinimą atsakovo administratorius (UAB „Mano Būstas“), o UAB „VILNIAUS VANDENYS“ nėra atsakingas už šio objekto vandentiekio sistemų priežiūrą, jų atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimas, veikimo užtikrinimą ir avarijų, įvykusių objekte, t.y. ne atsakovo atsakomybės ribose, likvidavimą.

33Kaip jau minėta, vandentiekio avarija objekte-rysyje, esančiame Konstitucijos pe. 16 Vilniuje, priklausančiame VCUP ir administruojamame UAB „Mano būstas“ įvyko dėl UAB „VILNIAUS VANDENYS“ darbuotojų veiksmų, keičiant nuosavybės teise priklausantį UAB „VILNIAUS VANDENYS“ seną geriamojo vandens apskaitos prietaisą Nr. 071200053 nauju Nr. 11070093. Tai nebuvo vidaus šalto vandens apskaitos prietaisas, priklausantis VCUP ar jo administratoriui UAB „Mano Būstas“, o įvadinis UAB „VILNIAUS VANDENYS“ šalto vandens apskaitos prietaisas, nes 2010-08-04 sutarties Nr. ( - ), sudarytos tarp atsakovo ir VCUP, 2.1. p. nurodyta, kad būtent šiuo įvadiniu įvadu teikiamas vanduo VCUP, jis yra objekto Nr. 1376 VCUP patalpų, esančių Konstitucijos pr. 16 Vilniuje, vandens apskaitos mazgo rūsyje, už kuriuo įrengimą, pakeitimą bei metrologinę patikra įsipareigojo atsakyti būtent atsakovas UAB „VILNIAUS VANDENYS“, nors jis ir yra įrengtas VCUP vidaus vandentiekio, o ne magistralinio tinkle. Apskaitos prietaisas buvo pakeistas būtent UAB „VILNIAUS VANDENYS“ darbuotojų planine tvarka ir yra atsakovo nuosavybė.

34UAB „VILNIAUS VANDENYS“ atsiliepime į ieškinį (b.l. 10-15) nesutinka su su nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, teigdamas, jog nėra atsakingas už įvadų ir išvadų bei pastato vidaus tinklo eksploatavimą bei remontą, tačiau byloje buvo nustatyta, kad žala atsirado dėl UAB „VILNIAUS VANDENYS“ darbuotojų darbų keičiant šalto vandens įvadinį prietaisą, atsakovas nepateikė teismui jokių įrodymų, remiantis kuriais UAB „Mano Būstas“ pateiktas į bylą Pastato konstrukcijų ir inžinierinių sistemų įvertinimo dėl vandentiekio avarijos išvados dėl avarijos priežasčių butų paneigtos.

35Teisminio nagrinėjimo metu buvo apklaustas liudytoju R. G., kuris parodė, kad jis 2012 metais buvo UAB „Mano Būstas“ darbuotojas. Jis nurodė, kad 2012-11-27 d. būtent UAB „VILNIAUS VANDENYS“ darbuotojai vykdė VCUP pastato rysyje planinį įvadinio vandens skaitiklio patikrinimą ir jį pakeitė. Liudytojo teigimu, naujas šalto vandens skaitiklis buvo netinkamo dydžio, todėl UAB „VILNIAUS VANDENYS“ darbuotojai jį keitė naudojant fizinę jėgą, plaktuką, negalėdami atsukti seno apsakaitos prietaiso veržlės. Žala atsirado ne dėl vandentiekio eksploatavimo, nes buvo sumontuotas naujas mazgas, o dėl konkrečių UAB „VILNIAUS VANDENYS“ darbuotojų veiksmų keičiant vandens skaitiklį jėga su vežlinių raktu ir plaktuku. Vandnes avarija įvyko apytiksliai po 10 min. po atliktų UAB „VILNIAUS VANDENYS“ darbuotojų darbų, nes plyšo movos tarpinė (b.l. 93).

36Liudytojas K. Š. teisminio nagrinėjimo metu parodė, kad yra UAB „Mano Būstas“ VCUP pastato vadybininkas, prižiurėjos visus darbus. 2012-11-27 d. pagal šalto vandens skaitiklių keitimo grafiką UAB „VILNIAUS VANDENYS“ 2 darbuotojai VCUP patalpų rūsyje atliko įvadinio šalto vandens skaitiklių keitimus. Liudytojo teigimu, šalto vandens apskaitos prietaisas buvo tinkamo skersmens, tačiau kito modėlio, trumpesnis, dėl to darbuotojai sumontavo 2 papildomas detales- movas. Jie tempė vamzdžius su jėga ant savęs tikslu sugauti sriegį ir remėsi kojomis tikslu mechaniškai išstumti vamzdžius. Be to, seno šalto vandens apskaitos prietaiso UAB „VILNIAUS VANDENYS“ darbuotojai negalėjo atsukti veržliniu raktu, todėl daužė vamzdį plaktuku ir naudojo fizinę jėgą. Kaip paaiškino liudytojas, tokiais atvejai pagal jo pateiktą instrukciją (b.l. 99) naudojami du raktai : vamzdinis ir veržlių, o jei yra vamzdžio surūdijimo požymiai, darbuotojai turėjo turėti specialaus skysčio apipurkšti tokias vietas, bet nenaudoti fizinės jėgos-plaktuko. Po trumpo laiko įvyko vandens avarija, jos priežastys- išstumus vamzdį iš jungties plyšo tarpinė. Liudytojas parodė, kad visus darbus vykdė UAB „VILNIAUS VANDENYS“ darbuotojai, jis pasirašė 2012-11-27 akte dėl geriamojo vandens apskaitos prietaiso įrengimo/keitimo, kad darbus priėmė, nes darbai atrodė vizualiai tvarkingi, o UAB „Mano Būstas“ šių darbų atlikti neturėjo teisės (b.l. 101).

37Liudytojas V. V. teisminio nagrinėjimo metu parodė, kad UAB „Mano Būstas“ dirbo elektriku ir ūkvedžiu kai 2012-11-27 įvyko vandnetieko avarija, padedavo pastato administratoriui spręsti pastato priežiūrą. 2012-11-27 d. jis atrakino UAB „VILNIAUS VANDENYS“ darbuotojams VCUP rūsio patalpas, kuririose buvo sumontuotas jų įvadinis šalto vandens apskaitos prietaisas. Darbuotojai bandė šalto vandnens skaitiklio veržlę atsukti raktu, tačiau ji nepasidavė, tuomet jie panaudojo fizinę jėgę, daužė plaktuku, triukšmavo. Liudytojo nuomone, buvo pažeista šalto vandens prietaiso keitimo technologiją, dėl ko valandos bėgyje įvyko vandentiekio avarija. Buvo pasirašomas aktas, jog darbai atlikti, tačiau darbus atliko tik UAB „VILNIAUS VANDENYS“ darbuotojai (b.l. 101).

38Tokiu būdu, UAB „VILNIAUS VANDENYS“ civilinė atsakomybė atsiranda ir be kaltės, nes pagal CK 6.256 str. 4 d. jei sutartinės prievolės neįvykdo ar netinkamai ją įvykdo įmonė (verslininkas), tai ji atsako visais atvejais, jei neįrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai ją įvykdė dėl nenugalimos jėgos (LAT 2012-12-19 d. nutartis civ. byloje Nr.3K-3-575/2012).Todėl atsakovas UAB „VILNIAUS VANDENYS“ nuo civilinės atsakomybės taikymo gali būti atleistas tik įrodžius, kad žalos padaryta dėl nenugalimos jėgos, o tokių duomenų byloje nėra.

39LR CK 6.264 str. numato netiesioginės civilinės atsakomybės atvejį: darbdavio civilinė atsakomybė atsiranda, jei jo darbuotojas žalos padaro eidamas savo darbines pareigas. Samdantis darbuotojus asmuo yra atsakingas už tai, kad jo darbuotojai, atlikdami darbo pareigas, laikytųsi teisės aktų reikalavimų ir tokiu būdu nepadarytų kitiems žalos. Samdančio darbuotojus asmens kaltė sutapatinama su darbuotojo kalte ir darbdavys atsako už darbuotojo darbo metu padarytą žalą, jeigu už tą žalą ne darbo metu atsakytų pats darbuotojas.

40Bylos nagrinėjimo metu šalių atstovų paaiškinimais bei bylos medžiaga buvo nustatyta, kad žala atsirado dėl 2012-11-27 d. netinkamų UAB „VILNIAUS VANDENYS“ darbuotojų kaltės, keičiant VCUP patalpų rūsyje įvadinio šalto vandens apskaitos prietaisą, todėl atsakovui UAB „VILNIAUS VANDENYS“ kilo prievolę atsakyti už patalpų, turto apgadinimą LR CK 6.257 str., 6.264 str. ir 6.650 str. 2 d. pagrindu. Nes šalis, atsakinga už netinkamą prievolės įvykdymą, turi atlyginti kitai šaliai jos patirtus nuostolius (CK 6.62 str. 2 d., 6.251 str. l d.). Atsakovo UAB „VILNIAUS VANDENYS“ motyvai, jog vandens apskaitos mazge negalima laikyti materialinių vertybių, patalpos turi būti sandarios ir pan. neeliminuojo pastarojo atsakomybės už žalos padarymą. Be to, atsakovas nepaneigė ir žalos dydžio, todėl iš atsakovo priteistina 1543,22 Eur žalos ieškovo naudai.

41CK 6.6 str. 3 d. nustatyta bendroji taisyklė solidariajai skolininkų pareigai preziumuoti – jeigu prievolė susijusi su paslaugų teikimu, jungtine veikla arba kelių asmenų veiksmais padarytos žalos atlyginimu.

42Atsakomybė už kelių asmenų bendrai padarytą žalą reglamentuojama CK 6.279 str.1 d., kurioje nustatyta, kad bendrai padarę žalos asmenys nukentėjusiam asmeniui atsako solidariai. Tam, jog būtų galima taikyti šią normą, būtina nustatyti, kad buvo bendri visų atsakovų veiksmai. Teismų praktikoje pripažįstama, kad bendru žalos padarymu laikomi tokie atvejai, kai žala yra kelių asmenų veiksmų padarinys (LAT 2010-05-03 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-196/2010; 2010-05-07 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-205/2010).

43Žala aiškintina kaip materialaus ar nematerialaus pobūdžio pakenkimas teisės saugomam interesui, o nedaloma žala yra tada, kai negalima išskirti skirtingų interesų pažeidimo arba pažeidus tą patį interesą negalima nustatyti, kuri žalos dalis priskirtina konkrečiam atsakovui ( LAT 2015-07-03 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-429-313/2015)

44Deliktinė atsakomybė gali būti solidari tiek objektyvaus, tiek subjektyvaus bendrininkavimo atveju, kai: a) asmuo sąmoningai dalyvauja, kursto arba skatina kitus atlikti neteisėtus veiksmus, sukėlusius žalą nukentėjusiajam; b) vieno žmogaus nepriklausomas elgesys arba veiksmas sukelia žalą nukentėjusiajam ir kartu ta pati žala priskirtina kitam asmeniui; c) asmuo yra atsakingas už žalą, patirtą dėl jo įgalioto atstovo arba trečiojo asmens, pasitelkto prievolei įvykdyti, veiksmų, kai šis asmuo taip pat atsako už žalą

45Solidariosios atsakomybės taisyklė deliktinės atsakomybės kontekste taikoma tik tuo atveju, jei nėra protingo pagrindo priskirti jos atskiras dalis konkretiems asmenims. Būtent atsakovai turi pareigą įrodyti, jog žala nėra bendra.

46Svarstant atsakovo UAB „Mano Būstas“ civilines atsakomybės sąlygas, atsižvelgtina į tai, kad pagal įsipareigojimus, priimtus pagal 2010-08-04 d. sutartį Nr. ( - ) su UAB „VILNIAUS VANDENYS“ pagal 2003-10-31 susitarimą dėl šios sutarties papildymo pagal Objekto ūkio priežiūros darbų detalizuotą sąrašą tame skaičiuje atlieka tokius vandentiekio ir kanalizacijos, vamzdynų profilaktinius darbus:

47-vidaus ir lauko (pagal atsakomybės ribų aktus) vandentiekio ir kanalizacijos sistemų bei įrengimų apžiūrą ir profilaktikos darbus;

48-pratekėjimų per vamzdžių sujungimus ir/ar armatūros likvidavimą;

49-įvadinių vandnens skaitiklių plombavimo tikrinimą;

50-nuotekų sistemų traukos patikrinimą;

51-vandens skaitiklių parodymų fiksavimą ir šių duomenų pateikimą vandenį tiekiančiai įmonei;

52-uždarosios ir reguliavimo armatūros profilaktinius darbus;

53-sandentiekio sistemos, armatūros, santechninių prietaisų apžiūrą ir profilaktiką;

54-kanalizacijos vamzdynų, trapų, įlajų apžiūrą ir profilaktinius darbus;

55-vandens skaitiklių parodymų nurašymą;

56-riebalų ir naftos produktų lygio periodinį patikrinimą gaudyklėse;

57-riebalų, naftos gaudyklių valymą. Riebalų ir naftos produktų utilizavimas apmokamas pagal faktą.

58Tokiu būdu, šiame sąraše nėra tokių darbų kaip įvadinio šalto vandens apskaitos prietaiso, priklausančio nuosavybės teise UAB „VILNIAUS VANDENYS“, keitimas, t.y. atsakovas UAB „Mano būstas“ už šiuos darbus nėra atsakingas. Ta aplinkybė, kad UAB „Mano Būstas“ atstovas dalyvavo 2012-11-27 d. ginčo objekte kaip pastato administratorius keičiant UAB „VILNIAUS VANDENYS“ darbuotojams šiai bendrovei priklausantį nuosavybės teise įvadinio šalto vandens apsakaitos prietaisą ir pasirašė UAB „VILNIAUS VANDENYS“ 2012-11-27 akte dėl geriamojo vandens apskaitos prietaiso įrengimo/keitimo priimant šiuos darbus, automatiškai neužtraukė civilinės atsakomybės be kaltės, nes UAB „Mano Būstas“ darbuotojai jokių darbų keičiant įvadinio skaitiklio prietaisą neatliko, tik priėmė UAB „VILNIAUS VANDENYS“ darbus, teismas taip pat nekonstatuoja ir jokių kitų UAB „Mano Būstas“ neteisėtų veiksmų, nes tokiems veiksmams konstatuoti byloje nėra jokių įrodymų.

59Tokiu atveju neįrodžius bent vienos iš būtinųjų atsakomybės sąlygų, žalos atlyginimas negalimas, nes žalai atlyginti nėra jokio teisinio pagrindo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-06-16 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-319/2008).

60Tokiu būdu, AB „Lietuvos draudimas“ ieškinys atsakovo UAB „Mano Būstas“ atmestinas, solidarioji atsakomybė su kitu atsakovu UAB „VILNIAUS VANDENYS“ netaikoma, nes yra galimybė nustatyti, kokiais konkrečiai veiksmais padaryta žala, kas ją padarė, ir civilinę atsakomybę priskirti vienam iš atsakovų.

61Lietuvos CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo sumokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

62Pagal Lietuvos CK 6.210 str. 2 d. už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl iš atsakovo UAB „VILNIAUS VANDENYS“ priteistinos palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos –2015-11-19 d., skaičiuojant nuo 1543,22 Eur iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

63Ieškinį patenkinus, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinas žyminis mokestis – 35 Eur (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 4 p., 93 str.,.), o, taip pat, 5, 48 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės pajamas (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

64Teismas, vadovaudamasis Lietuvos CPK 270 str.,-

Nutarė

65ieškinį patenkinti dalinai.

66Priteisti iš atsakovo UAB „VILNIAUS VANDENYS“ į.k. 120545849, 1543,22 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus keturiasdešimt tris Eur 22 ct) žalos atlyginimo, 6 % (šešių procentų) dydžio metines palūkanas už priteistą 1543,22 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-11-19) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 35 Eur (trisdešimt penkis Eur) žyminio mokesčio AB „Lietuvos draudimas“ į.k. 110051834, naudai.

67AB „Lietuvos draudimas“ į.k. 110051834, ieškinį UAB „Mano Būstas“ į.k. 300883806, atžvilgiu atmesti.

68Priteisti iš UAB „VILNIAUS VANDENYS“ į.k. 120545849, 5,48 Eur (penkis Eur 48 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai. Ši suma turi būti įmokėta Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188728721) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbankas“, AB, banko kodas 73000, SWIFT kodas HABALT22, arba sąskaitą Nr. ( - ), esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, banko kodas 21400, SWIFT kodas NDEALT2X, įmokos kodas 5660. Sumokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pristatyti į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

69Sprendimas per 30 dienų gali būti apskųstas Vilniaus apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. 2016 m. 04 mėn. 29 d.... 2. Civilinė byla Nr. e2-3172-545/2016... 3. Teisminio proceso Nr. 2-68-3-40548-2015-8... 4. Procesinio sprendimo kategorija Nr. 2.5.1.4., 2.5.1.5.; 2.5.10.2.;... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Bražinskienė... 6. sekretoriaujant Andriui Šalkevičiui... 7. dalyvaujant ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ atstovui V. P.,... 8. atsakovo UAB „VILNIAUS VANDENYS“ atstovui M. L.,... 9. atsakovo UAB „Mano Būstas“ atstovui E. M.... 10. teismo posėdyje nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Lietuvos... 11. ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ į.k. 110051834, kreipėsi į Vilniaus... 12. Ieškovas reikalavimą procesiniame dokumente-ieškinyje (b.l. 1) bei jo... 13. Atsakovas UAB „Mano Būstas“ į.k. 300883806, pateikė teismui... 14. Nesutikimą su ieškiniu atsakovas procesiniame dokumente - atsiliepime į... 15. Atsakovas UAB „VILNIAUS VANDENYS“ į.k. 120545849, pateikė teismui... 16. Nesutikimą su ieškiniu atsakovas procesiniame dokumente - atsiliepime į... 17. Tretysis asmuo UADB DK „PZU Lietuva“ (šiuo metu ADB „Gjensidige) į.k.... 18. Tretysis asmuo Baltikums Vienna Insurance Group atsiliepimo į ieškinį... 19. Ieškinys tenkintinas dalinai.... 20. Kaip nustatyta byloje, 2012-11-27 d. adresu Konstitucijos pr. 16, Vilniuje,... 21. Ieškovas kreipėsi į UAB „VILNIAUS VANDENYS“, reikalaudamas atlyginti... 22. Civiliniame procese įrodinėjimas turi savo specifiką-nėra nustatyta, kad... 23. Pagal LR CK 6.1015 str. draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką pereina... 24. Lietuvos CK 6.245 str. 1 d. numato, kad civilinė atsakomybė-tai turtinė... 25. Civilinė atsakomybė taikytina tik esant visoms įstatyme numatytoms... 26. Tam, kad atsirastų civilinės atsakomybės teisiniai santykiai, būtina... 27. Kaip nustatyta byloje iš šalių atstovų paaiškinimų bei bylos medžiagos... 28. UAB „VILNIAUS VANDENYS“ duomenimis (2013-09-02 raštas Nr. 6-6558(1.20-04),... 29. Sprendžiant šį ginčą atsižvelgtina į tai, kad iš UAB „VILNIAUS... 30. Po įvykusios vandens mazgo įvadinio vandentiekio avarijos AB VCUP, esančios... 31. Kaip matyti iš pateiktų į bylą įrodymų, 2010-08-04 d. UAB „VILNIAUS... 32. Dėl to nesutiktina su atsakovo UAB „VILNIAUS VANDENYS“ atsiliepime į... 33. Kaip jau minėta, vandentiekio avarija objekte-rysyje, esančiame Konstitucijos... 34. UAB „VILNIAUS VANDENYS“ atsiliepime į ieškinį (b.l. 10-15) nesutinka su... 35. Teisminio nagrinėjimo metu buvo apklaustas liudytoju R. G., kuris parodė, kad... 36. Liudytojas K. Š. teisminio nagrinėjimo metu parodė, kad yra UAB „Mano... 37. Liudytojas V. V. teisminio nagrinėjimo metu parodė, kad UAB „Mano... 38. Tokiu būdu, UAB „VILNIAUS VANDENYS“ civilinė atsakomybė atsiranda ir be... 39. LR CK 6.264 str. numato netiesioginės civilinės atsakomybės atvejį:... 40. Bylos nagrinėjimo metu šalių atstovų paaiškinimais bei bylos medžiaga... 41. CK 6.6 str. 3 d. nustatyta bendroji taisyklė solidariajai skolininkų pareigai... 42. Atsakomybė už kelių asmenų bendrai padarytą žalą reglamentuojama CK... 43. Žala aiškintina kaip materialaus ar nematerialaus pobūdžio pakenkimas... 44. Deliktinė atsakomybė gali būti solidari tiek objektyvaus, tiek subjektyvaus... 45. Solidariosios atsakomybės taisyklė deliktinės atsakomybės kontekste taikoma... 46. Svarstant atsakovo UAB „Mano Būstas“ civilines atsakomybės sąlygas,... 47. -vidaus ir lauko (pagal atsakomybės ribų aktus) vandentiekio ir kanalizacijos... 48. -pratekėjimų per vamzdžių sujungimus ir/ar armatūros likvidavimą;... 49. -įvadinių vandnens skaitiklių plombavimo tikrinimą;... 50. -nuotekų sistemų traukos patikrinimą;... 51. -vandens skaitiklių parodymų fiksavimą ir šių duomenų pateikimą vandenį... 52. -uždarosios ir reguliavimo armatūros profilaktinius darbus;... 53. -sandentiekio sistemos, armatūros, santechninių prietaisų apžiūrą ir... 54. -kanalizacijos vamzdynų, trapų, įlajų apžiūrą ir profilaktinius darbus;... 55. -vandens skaitiklių parodymų nurašymą;... 56. -riebalų ir naftos produktų lygio periodinį patikrinimą gaudyklėse;... 57. -riebalų, naftos gaudyklių valymą. Riebalų ir naftos produktų utilizavimas... 58. Tokiu būdu, šiame sąraše nėra tokių darbų kaip įvadinio šalto vandens... 59. Tokiu atveju neįrodžius bent vienos iš būtinųjų atsakomybės sąlygų,... 60. Tokiu būdu, AB „Lietuvos draudimas“ ieškinys atsakovo UAB „Mano... 61. Lietuvos CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo sumokėti įstatymų... 62. Pagal Lietuvos CK 6.210 str. 2 d. už termino praleidimą mokamos šešių... 63. Ieškinį patenkinus, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinas žyminis... 64. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos CPK 270 str.,-... 65. ieškinį patenkinti dalinai.... 66. Priteisti iš atsakovo UAB „VILNIAUS VANDENYS“ į.k. 120545849, 1543,22 Eur... 67. AB „Lietuvos draudimas“ į.k. 110051834, ieškinį UAB „Mano Būstas“... 68. Priteisti iš UAB „VILNIAUS VANDENYS“ į.k. 120545849, 5,48 Eur (penkis Eur... 69. Sprendimas per 30 dienų gali būti apskųstas Vilniaus apygardos teismui per...