Byla Ik-1496-331/2012
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja),

2sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,

3dalyvaujant pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ advokatui Ruslanui Černiauskui, atsakovo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos atstovams Povilui Kazlauskui ir Rytui Kantakevičiui, atsakovo Druskininkų savivaldybės tarybos atstovui Mindaugui Jaskelevičiui,

4viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ (filialas „Druskininkų šiluma“) apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 2 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ (filialas „Druskininkų šiluma“) skundą atsakovams Druskininkų savivaldybės tarybai ir Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6I.

72011 m. spalio 28 d. Druskininkų savivaldybės taryba (toliau – ir Savivaldybė) priėmė sprendimą Nr. T1-142 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo“ (toliau – ir Sprendimas), kuriuo pareiškėjai nustatė perskaičiuotas šilumos kainų dedamąsias (b. l. 12?13, I t.). Nesutikdama su šiuo sprendimu pareiškėja 2011 m. lapkričio 28 d. pateikė Vilniaus apygardos administraciniam teismui skundą (b. l. 1?9, I t.). Po skundo padavimo, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – ir Komisija) 2011 m. gruodžio 29 d. priėmė nutarimą Nr. O3-443 „Dėl šilumos kainos dedamųjų uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialui „Druskininkų šiluma“ (toliau – ir Nutarimas), kuriuo konstatavo, kad Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimas priimtas nesilaikant Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 2 dalies nuostatos ir Šilumos kainų nustatymo metodikos 3 punkto nuostatos (b. l. 101, I t.).

8Pagal 2011 m. gruodžio 21 d. pažymą Nr. ( - ) „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo“ (toliau – ir Pažyma) (b. l. 84-88, I t.) Komisija, lyginant su pareiškėjos skunde nurodytais sprendimo neteisėtumo argumentais, nutarime dėl pažeidimo nustatė tik vieną sprendimo neteisėtumo pagrindą ? patirtos, bet nepadengtos, šilumos punktų priežiūros sąnaudos neįtrauktos į šilumos kainos dedamąsias, pažeidžiant Šilumos kainų metodiką ir Šilumos ūkio įstatymą. Kitų pareiškėjos skunde nurodytų sprendimo neteisėtumo pagrindų Komisija neįžvelgė.

9Pareiškėja nesutikdama tiek su Druskininkų savivaldybės tarybos Sprendimu, tiek su Komisijos 2011 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. O3-443 skundu ir patikslintu skundu (b. l. 1?9, 96?99, I t.) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė:

101) panaikinti Druskininkų savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 28 d. sprendimą Nr. T1-142 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo“;

112) įpareigoti Druskininkų savivaldybės tarybą: iš naujo įvertinti ir nustatyti gamybos ir perdavimo veiklų elektros energijos ir vandens technologijos sąnaudas laikantis Šilumos kainų nustatymo metodikos ir Šilumos ūkio įstatymo reikalavimų ir tvarkos; iš naujo įvertinti ir nustatyti kuro struktūrą laikantis Šilumos kainų nustatymo metodikos ir Šilumos ūkio įstatymo reikalavimų ir tvarkos; įvertinti UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2010 m. patirtas, bet nepadengtas 157,7 tūkst. Lt šilumos punktų, priklausančių bendrovei nuosavybės teise, priežiūros sąnaudas; įvykdžius 2.1, 2.2 ir 2.3 punktuose nurodytus įpareigojimus, nustatyti atitinkamai pakeistas UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šilumą“ centralizuotai teikiamos šilumos kainų dedamąsias; vykdant 2.4 punkte nurodytą įpareigojimą, įvertinti ir numatyti pareiškėjos UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ negautų pajamų kompensaciją dėl neteisėto ir nepagrįsto pareiškėjos sąnaudų ir perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų sumažinimo priimant ir taikant Druskininkų savivaldybės tarybos Sprendimą.

123) panaikinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011-12-29 nutarimą Nr. O3-443 „Dėl šilumos kainos dedamųjų uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialui „Druskininkų šiluma“;

134) įpareigoti Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją: iš naujo įvertinti gamybos ir perdavimo veiklų elektros energijos ir vandens technologijos sąnaudas laikantis Šilumos kainų nustatymo metodikos ir Šilumos ūkio įstatymo reikalavimų ir tvarkos; iš naujo įvertinti kuro struktūrą laikantis Šilumos kainų nustatymo metodikos ir Šilumos ūkio įstatymo reikalavimų ir tvarkos; įvykdžius 4.1, 4.2 punktuose nurodytus įpareigojimus konstatuoti, kad Druskininkų savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 28 d. sprendimas Nr. T-142 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo“ priimtas nesilaikant 4.1 ir 4.2 punktuose nustatytų apskaičiavimų.

14Prieš pradedant bylą nagrinėti teisme pareiškėja pateikė dar vieną skundo patikslinimą ir paaiškinimus (b. l. 147?149, 153-163, I t.), kuriais papildomai prašė:

155) panaikinti Druskininkų savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 31 d. sprendimą Nr. T1-3 „Dėl UAB „ Litesko“ filialio „Druskininkų šiluma“ perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų“ (b. l. 150, I t.);

166) panaikinti Komisijos 2012 m. vasario 17 d. nutarimą Nr. O3-25 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“ (b. l. 151?152, I t.);

177) įpareigoti Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją: iš naujo įvertinti ir nustatyti gamybos ir perdavimo veiklų elektros energijos sąnaudas laikantis Šilumos kainų nustatymo metodikos ir Šilumos ūkio įstatymo reikalavimų ir tvarkos; iš naujo įvertinti ir nustatyti kuro struktūrą (kuro sąnaudas) laikantis Šilumos kainų nustatymo metodikos ir Šilumos ūkio įstatymo reikalavimų ir tvarkos; įvykdžius 7.1, 7.2 punktuose nurodytus įpareigojimus nustatyti atitinkamai pakeistas UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ centralizuotai teikiamos šilumos kainų dedamąsias.

18Teismas protokoline nutartimi šį pareiškėjos patikslintą skundą priėmė, nagrinėjo visus reikalavimus kartu, atsakovai dėl šio patikslinto skundo neprieštaravo, sutiko nagrinėti teismo posėdyje, paaiškino, kad pareikšti reikalavimai yra glaudžiai susiję.

19Pareiškėja paaiškino, kad ginčo sprendimai yra nepagrįsti ir neteisėti, nes jie buvo priimti pažeidžiant Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu patvirtintą Šilumos kainų nustatymo metodiką (toliau - Metodika). Apskaičiuojant gamybos ir perdavimo veiklų elektros energijos ir vandens technologijos sąnaudas, neteisėtai ir nepagrįstai pakeičiant kuro struktūrą, neteisėtai ir nepagrįstai neįvertinant 157,7 tūkst. Lt nepadengtų šilumos tiekėjui nuosavybės teise priklausančių šilumos punktų priežiūros sąnaudų.

20Teigė, kad Sprendimu Savivaldybė apskaičiavo ir nustatė pareiškėjai mažesnes, nei pareiškėjos projekte nurodytas, šilumos energijos kainos dedamąsias. Tokiu būdu šis sprendimas pareiškėjai sukelia tiesiogines neigiamas ekonomines pasekmes šilumos kainos dedamųjų galiojimo laikotarpiui, neužtikrina būtinųjų sąnaudų licencijuojamai šilumos tiekimo veiklai vykdyti, kas savo ruožtu sukelia ir grėsmę šilumos tiekimo vartotojų saugumui ir patikimumui. Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimas yra neteisėtas iš esmės, nes savo turiniu prieštarauja Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 2 daliai, Metodikos 3, 80.2.1.1, 115 punktams. Druskininkų savivaldybė priimdama sprendimą sumažino gamybos ir perdavimo veiklų elektros energijos ir vandens technologijai sąnaudas, nors tiek elektros energijos, tiek vandens kainos, lyginant su įskaičiuotomis į bazines dedamąsias, padidėjo, o kiekiai nustatyti bazinės kainos dedamųjų skaičiavimuose negalėjo būti nekeičiami.

21Vadovaujantis Metodikos 80.2.1.1 ir 115 punktais, kuro struktūra, perskaičiuojant šilumos kainos kintamąją dedamąją, gali būti keičiama tik dėl šių priežasčių: 1) jei didėja kuro iš atsinaujinančių energijos šaltinių sunaudojimas, 2) arba dėl keičiamų veiklos efektyvumo užduočių (lyginamosios kuro sąnaudos), nustatytų Komisijos, vadovaujantis jos patvirtintu Lyginamosios analizės aprašu.

22Nei vieno iš minėtų kriterijų UAB „Litesko“ filialas „Druskininkų šiluma“ neatitinka ? kuro iš atsinaujinančių energijos šaltinių dalis nepasikeitė, o lyginamosios kuro sąnaudos, įvertintos bazinės šilumos kainos dedamųjų skaičiavimuose, atitinka II grupės 2010 m. lyginamuosius rodiklius. Nepaisant to, Savivaldybė, priimdama sprendimą, pakeitė pareiškėjos kuro struktūrą.

23Savivaldybė, priimdama sprendimą, į perskaičiuotas šilumos kainos dedamąsias neįtraukė pareiškėjos patirtų, bet nepadengtų 157,7 tūkst. Lt šilumos punktų priežiūros sąnaudų už 2010 m., nors Komisija dar 2010 m. gruodžio 10 d. viešojo posėdžio protokolu Nr. O2-45 siūlė Druskininkų savivaldybės tarybai UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2010 m. patirtas, bet nepadengtas šilumos punktų, priklausančių bendrovei nuosavybės teise, priežiūros sąnaudas įvertinti nustatant šilumos kainos dedamąsias. Svarbiausiuose energetikos sektorių reguliuojančiuose įstatymuose ir Metodikoje yra įtvirtintas būtinųjų sąnaudų susigrąžinimo principas nustatant šilumos energijos resurso kainas vartotojams.

24Diferencijuoti daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalūs tarifai, nustatyti Druskininkų miesto savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T1-258, įsigaliojo nuo 2010 m. sausio 1 dienos, o pagal šilumos punktų nuosavybę diferencijuotos šilumos kainos dedamosios nustatytos Savivaldybės 2011 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T1-209, įsigaliojo visais metais vėliau, t. y. nuo 2011 m. sausio 1 dienos. Dėl pagal šilumos punktų nuosavybę diferencijuotų šilumos kainos dedamųjų ir daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų įsigaliojimo ne vienu metu, pareiškėja per 2010 m. vykdė šilumos tiekėjo teisėtai valdomų šilumos perdavimo sistemos dalimi esančių (ne vartotojų) daugiabučių namų šilumos punktų priežiūrą neatlygintinai (jau nebegaudama šių sąnaudų padengimo per vietos savivaldybės nustatomus maksimalius priežiūros tarifus, tačiau dar negaudama šių sąnaudų padengimo ir per kol kas nenustatytą pilnai diferencijuotą (įskantant priežiūros sąnaudas) pagal šilumos punkto nuosavybės subjektą šilumos kainą) ir patyrė 157,7 tūkst. Lt pagrįstų (dydis nustatytas Komisijos 2010 m. gruodžio mėnesį vykusių pareiškėjos filialo „Druskininkų šiluma“ bazinės šilumos kainos svarstymo/tvirtinimo metu), tačiau nepadengtų šilumos punktų priežiūros sąnaudų. Todėl, remiantis Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 2 dalimi ir Metodikos 3 punktu, savivaldybė neteisėtai ir nepagrįstai į perskaičiuotas šilumos kainos dedamąsias neįtraukė pareiškėjos pagrįstai patirtų, bet nepadengtų (nei per Savivaldybės nustatomus maksimalius priežiūros tarifus, nei per diferencijuotas pagal šilumos punktų priklausomybę filialo „Druskininkų šiluma“ šilumos kainas) 157,7 tūkst. Lt šilumos punktų priežiūros sąnaudas už 2010 m.

25Pagal 2011 m. gruodžio 21 d. pažymą Nr. ( - ) „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo“ Komisija, lyginant su pareiškėjos skunde nurodytais sprendimo neteisėtumo argumentais, nutarime dėl pažeidimo nustatė tik vieną sprendimo neteisėtumo pagrindą ? patirtos, bet nepadengtos, šilumos punktų priežiūros sąnaudos neįtrauktos į šilumos kainos dedamąsias pažeidžiant Šilumos kainų metodiką ir Šilumos ūkio įstatymą. Kitų pareiškėjos skunde nurodytų sprendimo neteisėtumo pagrindų Komisija neįžvelgė. Nutarimas dėl pažeidimo priimtas siekiu konstatuoti sprendimo neteisėtumą. Vis tik Nutarime dėl pažeidimo konstatuotas tik vienas iš pareiškėjos skunde nurodytų 3 pažeidimų, t. y. sprendimu patirtos, bet nepadengtos, šilumos punktų priežiūros sąnaudos neįtrauktos į šilumos kainos dedamąsias tuo pažeidžiant Šilumos kainų metodiką ir Šilumos ūkio įstatymą. Tuo tarpu Pažymos 1.2 dalyje nurodoma, esą sprendimu elektros ir vandens sąnaudos apskaičiuotos ir nustatytos nepažeidžiant Šilumos kainų metodikos ir Šilumos ūkio įstatymo, taip pat sprendimu kuro struktūra nustatyta esą nepažeidžiant Šilumos kainų metodikos. Tokiu būdu Pažymos 1.2 dalis ignoruoja ir įteisina pareiškėjos Skundo 2.1 ir 2.2 dalyse išdėstytus Druskininkų savivaldybės tarybos pažeidimus priimant sprendimą.

26Pareiškėjos manymu, nutarimas dėl pažeidimo yra neteisėtas ir turi būti panaikintas dėl pradiniame skunde nurodytų pirmų dviejų teisinių pagrindų, taip pat ir kitų argumentų. Elektros energijos ir vandens kiekių, užfiksuotų nustatant bazinę šilumos kainą visam jos laikotarpiui, keitimas, ką padarė Druskininkų miesto savivaldybės taryba sprendimu ir Komisija įteisino Nutarimu dėl pažeidimo, paneigia pačios Komisijos ne kartą raštu išaiškintą „rodiklių užšaldymo bazinės kainos laikotarpiui“ principą, kurio esmė skatinti tiekėją priimti techninius, vadybinius, ekonominius veiklos sprendimus bazinės kainos laikotarpio eigoje, siekiant grąžos dėl pridėtinio (papildomo) efektyvumo / sutaupymų.

27Komentuojamo elektros energijos ir vandens kiekių keitimo negalimumo, kuro struktūros (išskyrus atsinaujinančius energijos šaltinius) užfiksuotos nustatant bazinę šilumos kainą visam jos laikotarpiui, keitimas, ką padarė Druskininkų miesto savivaldybės taryba Sprendimu ir Komisija įteisino Nutarimu dėl pažeidimo, taip pat paneigia Komisijos ne kartą raštu išaiškintą „rodiklių užšaldymo bazinės kainos laikotarpiui“ principą, kurio esmė skatinanti tiekėją priimti techninius, vadybinius, ekonominius veiklos sprendimus bazinės kainos laikotarpio eigoje, siekiant grąžos dėl pridėtinio (papildomo) efektyvumo/sutaupymų.

28Komisijos 2012 m. vasario 17 d. nutarimas (b. l. 151?152, I t.) dėl vienašališko nustatymo priimtas todėl, kad Druskininkų savivaldybės taryba 2012 m. sausio 31 d. sprendimu (b. l. 150, I t.) dėl nekeitimo nepaisė Komisijos 2011 m. gruodžio 29 d. nutarimo (b. l. 101, I t.) dėl nustatytų pažeidimų, kuriuos privalėjo pašalinti. Vadinasi, Komisijos vienašališkas šilumos kainų dedamųjų nustatymas, priimtas pažeidžiant metodikos reikalavimus, todėl turi būti panaikintas. Pripažįstant neteisėtu ir panaikinant Komisijos 2012 m. vasario 17 d. nutarimą, išvestinis individualus administracinis aktas ? Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimas dėl pažeidimo ? taip pat turėtų būti pripažįstamas neteisėtu ir negaliojančiu tais pačiais pagrindais.

29Atsakovas Druskininkų savivaldybė su pareiškėjos skundais nesutiko ir prašė juos atmesti. Atsiliepimuose (b. l. 57?60, 114?116, I t.) paaiškino, kad Druskininkų savivaldybės šilumos ūkyje, lyginant su bazinės šilumos kainos dedamųjų nustatymo ataskaitiniu laikotarpiu, įvyko reikšmingų pasikeitimų ? sustabdyta turbogeneratoriaus veikla ir, įgyvendinus Druskininkų savivaldybės tarybos suderintas investicijas, eksploatuojami nauji, didesnio našumo vandens šildymo katilai. Šie pokyčiai turėjo ženklią įtaką UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ gamybiniams ir ekonominiams rodikliams. Remiantis UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2011 m. I pusmečio šilumos tiekimo veiklos ekonominių rodiklių suvestine (toliau ? Suvestinė), lyginamosios kuro sąnaudos sudarė 90,52 kg/MWh, o lyginamosios elektros sąnaudos ? 12,2 kWh/MWh, tuo tarpu į bazinės šilumos kainos dedamąsias įskaičiuotos 95,5 kg/MWh lyginamosios kuro sąnaudos ir 14,6 kWh/MWh lyginamosios elektros sąnaudos. Druskininkų savivaldybės taryba, nustatydama UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ šilumos kainų dedamąsias, įvertino šiuos reikšmingus pokyčius. Remiantis šiais rodikliais, buvo apskaičiuotos elektros energijos sąnaudos. Savivaldybė, priimdama sprendimą, įvertino sumažėjusias lyginamąsias kuro sąnaudas, priežastis, lėmusias sąnaudų sumažėjimą, ir nustatė šilumos kainų dedamąsias, pagrįstas būtinosiomis sąnaudomis. Tuo tarpu UAB „Litesko“ 2011 m. rugsėjo 30 d. raštu Nr. 1.21-489 „Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos kainos perskaičiavimo“ pateiktame UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų bazinių dedamųjų perskaičiavimo projekte ir jo pagrindime (toliau ? Projektas) pasikeitusių ekonominių rodiklių sąmoningai neįvertino. Šilumos ūkio įstatymo tiksluose, vertinant tai, kad šilumos tiekimas yra ypač jautri viešoji paslauga, įtvirtinta nuostata mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą vartotojams. Druskininkų savivaldybės tarybos nustatytos šilumos kainos dedamosios yra pagrįstos būtinosiomis sąnaudomis. Nuo 2011 m. gruodžio 1 d. pasikeitė UAB „Druskininkų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos. Druskininkų savivaldybės taryba, priimdama sprendimą, įvertino numatomą vandens kainų padidėjimą bei didesnes, o ne mažesnes kaip teigia pareiškėja, vandens technologijai sąnaudas.

30Paaiškino, kad pareiškėjos Druskininkų savivaldybės 2012 m. sausio 31 d. sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, savivaldybė pagal teisės aktus turėjo teisę nekeisti savo 2011 m. spalio 28 d. sprendimu nustatytų UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų.

31Atsakovas Komisija su pareiškėjos skundais nesutiko ir prašė juos atmesti. Atsiliepimuose (b. l. 77?83, 119?124, I t.) paaiškino, kad pareiškėjos teiginiai yra paremti subjektyviomis prielaidomis bei grindžiami abstrakčiais samprotavimais, klaidinančiais teismą. Atsakovui priklausančiame šilumos ūkyje, lyginant su bazinės šilumos kainos dedamųjų nustatymo ataskaitiniu laikotarpiu, įvyko reikšmingų pasikeitimų ? sustabdyta turbogeneratoriaus veikla ir, įgyvendinus su atsakovu suderintas investicijas, eksploatuojami nauji, didesnio našumo vandens šildymo katilai. Minėti pokyčiai turėjo įtakos pareiškėjos gamybiniams ir ekonominiams rodikliams.

32Atsakovas, nustatydamas pareiškėjos šilumos kainų dedamąsias, įvertino minėtus reikšmingus pokyčius. Pareiškėja 2011 m. rugsėjo 30 d. raštu Nr. 1.21-489 „Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos kainos perskaičiavimo“ pateiktame centralizuotai tiekiamos šilumos kainų bazinių dedamųjų perskaičiavimo projekte ir jo pagrindime pasikeitusių ekonominių rodiklių sąmoningai neįvertino. Nuo 2011 m. gruodžio 1 d. pasikeitė UAB „Druskininkų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos, todėl Savivaldybė, priimdama skundžiamą sprendimą, įvertino numatomą vandens kainų padidėjimą bei didesnes, o ne mažesnes kaip teigia pareiškėja, vandens technologijai sąnaudas.

33Pareiškėjo teigimu, Savivaldybė, priimdama skundžiamą sprendimą, pakeitė pareiškėjos kuro struktūrą, ir tokiu būdu pažeidė Metodikos 80.2.1.1 ir 115 punktus. Komisijos nuomone, pareiškėja netiksliai interpretuoja teisės aktų nuostatas, kadangi nagrinėjamu atveju Savivaldybė pakeitė veiklos efektyvumo užduotis (lyginamąsias kuro sąnaudas), tačiau ne pareiškėjos kuro struktūrą, nes bazinės kainos skaičiavimuose nustatyta naudojamų kuro rūšių (gamtinių dujų ? 91 proc, skalūnų alyvos ? 4,0 proc, biokuro mišinio ? 3,0 proc, mazuto ? 2,0 proc.) procentinė sudėtis nepasikeitė. Nagrinėjamu atveju atsakovas įvertino sumažėjusias lyginamąsias kuro sąnaudas, priežastis, lėmusias sąnaudų sumažėjimą, ir nustatė šilumos kainų dedamąsias, pagrįstas būtinosiomis sąnaudomis, kurios atitinka Metodikos nuostatas.

34Komisija, išnagrinėjusi Atsakovo priimtą skundžiamą Sprendimą ir atsižvelgusi į Komisijos Komunalinių paslaugų skyriaus 2011 m. gruodžio 21 d. pažymą Nr. ( - ), 2011 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. O3-443 konstatavo, kad atsakovo sprendimas buvo priimtas nesilaikant Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 2 dalies nuostatos, kuri nustato, kad šilumos kainos dedamosios grindžiamos tiekėjo būtinomis sąnaudomis; Metodikos 3 punkto nuostatos, kuri įtvirtina būtinųjų sąnaudų susigrąžinimo principą. Minėtu nutarimu buvo taip pat konstatuota, kad atsakovui per 30 kalendorinių dienų nepašalinus nurodytų šilumos kainos dedamųjų nustatymo pažeidimų, Komisija įgyja teisę vienašališkai nustatyti laikinas šilumos kainos dedamąsias.

35Atsižvelgiant į tai, bei įvertinus pareiškėjos skunde nurodytus motyvus, pastebėtina, jog įgyvendinant Šilumos ūkio įstatyme nustatytą šilumos kainodaros kontrolės procedūrą, Druskininkų savivaldybės taryba turi teisę per minėtą terminą pašalinti Komisijos nustatytus ir pareiškėjos nurodytus šilumos kainodaros pažeidimus, susijusius su šilumos punktų priežiūros sąnaudų neįtraukimu į šilumos kainos dedamąsias.

36II.

37Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. kovo 2 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

38Šioje byloje ginčas kilęs dėl šilumos kainų dedamųjų nustatymo Druskininkų mieste. Šiuo aspektu teismui svarbu nustatyti, ar atsakovai (Druskininkų savivaldybė ir Komisija) teisėtai ir pagrįstai bendrovei UAB „Litesko“ filialui „Druskininkų šiluma“ nustatė perskaičiuotas šilumos kainų dedamąsias.

39Teismas nurodė, kad Šilumos ūkio įstatymo (toliau - Įstatymas) 32 straipsnio 5 dalies 1 punkte nustatyta, kad savivaldybių tarybos, vadovaudamosi Komisijos nustatytomis šilumos bazinėmis kainomis ir Metodika, nustato šilumos kainų dedamąsias kiekvienam šilumos tiekėjui, realizuojančiam ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus.

40Teismas nustatė, kad UAB „Litesko“ yra išduota šilumos tiekimo licencija Nr. L4-ŠT-27, suteikianti pareiškėjai teisę užsiimti šilumos tiekimo veikla Druskininkų savivaldybės teritorijoje. Šią teisę pareiškėja realizuoja per savo filialą „Druskininkų šiluma“. Pareiškėjai šilumos bazinės kainos dedamosios buvo nustatytos Komisijos 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. O3-324 ir 2010 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. O3-339. Druskininkų savivaldybės taryba 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T1-209 ir 2010 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T1-236 nustatė šilumos kainų dedamąsias pirmiesiems šilumos bazinių kainų galiojimo metams. Naujos šilumos bazinių kainų dedamosios įsigaliojo nuo 2011 m. sausio 1 d. Vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymu nustatytos šilumos kainos galioja neilgiau kaip 12 mėnesių. Baigiantis šilumos kainų galiojimo laikotarpiui šilumos tiekėjas parengia šilumos kainų skaičiavimo projektą, o savivaldybės taryba nustato perskaičiuotas šilumos kainų dedamąsias.

41Vadovaudamasi Įstatymo 32 straipsnio 6 dalimi ir Metodika, pareiškėja 2011-09-30 raštu Nr. 1.21-489 pateikė Komisijai ir savivaldybei Komisijos 2010-12-15 nutarimu Nr. 03-324 nustatytų UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo projektą (b. l. 10?11). Druskininkų savivaldybė 2011-10-28 priėmė sprendimą Nr. T1-142 dėl centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo, kuriuo pareiškėjai nustatė perskaičiuotas šilumos kainų dedamąsias (b. l. 12?13).

42Teismas pripažino, kad šiame perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų procese galutinis sprendimas yra Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. vasario 17 d. nutarimas Nr. O3-25 (b. l. 151?152, I t.), kuriuo konstatuota, kad Druskininkų savivaldybės taryba sprendimu dėl nekeitimo nepašalino Komisijos nutarime dėl pažeidimo nurodytų pažeidimų, ir pareiškėjai vienašališkai nuo 2012 m. kovo 1 d. nustatė laikinas perskaičiuotas šilumos kainų dedamąsias.

43Pareiškėja teigė, kad skundžiamas Komisijos 2012 m. vasario 17 d. nutarimas yra neteisėtas, nes elektros ir vandens sąnaudos apskaičiuotos ir nustatytos pažeidžiant Metodikos ir Įstatymo reikalavimus, kuro struktūra nustatyta pažeidžiant Metodikos nuostatas, Komisija nepagrįstai sumažino gamybos ir perdavimo veiklų elektros energijos ir vandens technologijai sąnaudas, nors tiek elektros energijos, tiek vandens kainos, lyginant su įskaičiuotomis į bazines dedamąsias, padidėjo, o kiekiai nustatyti bazinės kainos dedamųjų skaičiavimuose negalėjo būti keičiami.

44Teismas su tokiais pareiškėjos argumentais nesutiko, nes Komisija, nustatydama valstybės reguliuojamas kainas, privalo atsižvelgti į būtinas šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo išlaidas, kurios turi būti skaičiuojamos vadovaujantis ir mažiausių sąnaudų kriterijumi. Teismas sutinka su Komisijos nuomone, kad Druskininkų savivaldybės tarybos nustatytos šilumos kainos dedamosios yra pagrįstos būtinosiomis sąnaudomis.

45Įstatymo 2 straipsnio 12 dalyje bei Metodikos 12 punkte nustatyta, kad kintamoji šilumos bazinės kainos dedamoji yra kintamoji šilumos kainos dalis išreiškiama formule, kuri koreguojama kasmet, atsižvelgus į kuro struktūros pasikeitimą ir veiklos efektyvumo užduotis. Dėl to, kintamoji šilumos bazinės kainos dalis turi būti koreguojama kasmet, atsižvelgiant į įvykusius pokyčius.

46Druskininkų savivaldybės šilumos ūkyje, lyginant su bazinės šilumos kainos dedamųjų nustatymo ataskaitiniu laikotarpiu, įvyko reikšmingų pasikeitimų ? sustabdyta turbogeneratoriaus veikla ir, įgyvendinus Druskininkų savivaldybės tarybos suderintas investicijas, eksploatuojami nauji, didesnio našumo vandens šildymo katilai. Šie pokyčiai turėjo ženklią įtaką pareiškėjos gamybiniams ir ekonominiams rodikliams. Druskininkų savivaldybės taryba, nustatydama pareiškėjos pateiktas šilumos kainų dedamąsias, įvertino šiuos reikšmingus pokyčius. Tuo tarpu pareiškėja savo 2011 m. rugsėjo 30 d. rašte dėl centralizuotai tiekiamos šilumos kainų bazinių dedamųjų perskaičiavimo projekte ir jo pagrindime pasikeitusių ekonominių rodiklių nevertino, nepateikdama jokios analizės.

47Metodikos 117 punktas aiškiai nustato, kad kintamosios dedamosios gali būti koreguojamos kasmet atsižvelgus į kuro struktūros pasikeitimus, kaip numato Metodikos 80.2.1.1 punktas, keičiamos veiklos efektyvumo užduotis (lyginamosios kuro sąnaudos), nustatytos Komisijos, vadovaujantis jos patvirtintu Lyginamosios analizės aprašu bei atsižvelgus į elektros ar geriamojo vandens kainų pasikeitimus, taikant juos baziniams elektros energijos bei geriamojo vandens kiekiams. Nuo 2011 m. gruodžio 1 d. pasikeitus bendrovės „Druskininkų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainoms, Druskininkų savivaldybės taryba įvertino numatomą vandens kainų padidėjimą bei didesnes, o ne mažesnes kaip teigia pareiškėja, vandens technologijai kainas.

48Elektros energijos sąnaudos buvo nustatytos, atsižvelgiant į įvykusius pokyčius Druskininkų savivaldybėje priklausančiame šilumos ūkyje ir pareiškėjos 2011 m. I pusmečio šilumos tiekimo veiklos ekonominių rodiklių suvestinę. Vadovaujantis suvestine, lyginamosios elektros sąnaudos sudarė 12,2 kWh/MWh. Elektros energijos kaina įvertinta tokia, kaip pareiškėja numatė savo 2011 m. rugsėjo 30 d. rašte, pateikdama centralizuotai tiekiamos šilumos kainų bazinių dedamųjų perskaičiavimo projektą ir jo pagrindimą. Remiantis šiais rodikliais, Druskininkų savivaldybės taryba ir Komisija apskaičiavo elektros energijos sąnaudas. Todėl teismas sutiko su Komisijos pozicija, kad pareiškėja visiškai nepagrįstai teigė, jog nagrinėjamu atveju elektros ir vandens sąnaudos apskaičiuotos ir nustatytos, pažeidžiant Metodikos 3; 80.2.1.1; 115; 117 punkto ir Įstatymo 32 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

49Pagal Metodikos 80.2 punktą šilumos bazinių kainų dedamųjų skaičiavimuose nustatytos šilumos gamybos ir perdavimo kintamosios būtinosios sąnaudos bazinių kainų galiojimo laikotarpiu gali kisti priklausomai nuo kuro struktūros ar veiklos efektyvumo užduočių pokyčio (lyginamosios kuro sąnaudos).

50Veiklos efektyvumo užduotys formuojamos atsižvelgiant į paskutinių praėjusių trejų kalendorinių metų faktinius rezultatus, priežastis, lėmusias šių rezultatų pasikeitimą, rezultatų pasikeitimą dėl investicijų plane numatytų priemonių įgyvendinimo ir nustatytas užduotis pagal lyginamąją analizę. Šilumos bazinės kainos dedamosios antrais bei kitais jų galiojimo metais taikomos perskaičiuojant ir koreguojant šilumos kainų dedamąsias pagal atskiras šilumos tiekimo veiklas. Pagal Metodikos nuostatas šilumos bazinių kainų dedamųjų skaičiavimuose nustatytos šilumos gamybos ir perdavimo kintamosios būtinosios sąnaudos bazinių kainų galiojimo laikotarpiu gali kisti, o kintamosios dedamosios gali būti koreguojamos kasmet atsižvelgus į elektros energijos ir geriamojo vandens kainų pasikeitimus, bei keičiamas veiklos efektyvumo užduotis.

51Komisijos 2010 m. gruodžio 10 d. viešojo posėdžio protokole (b. l. 20?23, I t.) buvo konstatuota, kad nustatant pareiškėjos bazinės šilumos kainos dedamąsias, šilumos gamybos kintamosios sąnaudos (kuras ir elektros energijos sąnaudos) buvo atskirtos, vadovaujantis Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodika, patvirtinta Komisijos 2009 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. O3-107.

52Vidutinės lyginamosios kuro sąnaudos (95,5 kgne/MWh) buvo apskaičiuotos, taikant Kogeneracinių jėgainių metodikoje nustatytus normatyvus. Taip pat buvo įvertinta pareiškėjos pateikta informacija, kad bendrovė planuoja atsisakyti investicijų į garo katilų rekonstrukciją ir dėl to gali keistis Pareiškėjo 2010?2013 m. investicijų programa bei šilumos gamybos veiklos rodikliai. Taigi pagal Metodikos 80.2 punkto nuostatas, formuojant veiklos efektyvumo užduotis, būtina atsižvelgti į faktinius ataskaitinio laikotarpio rezultatus, priežastis, lėmusias šių rezultatų pasikeitimą, rezultatų pasikeitimą dėl investicijų plane numatytų priemonių įgyvendinimo.

53Atsižvelgiant į tai, kad 2011 m. pareiškėjos šilumos tiekimo veikloje įvyko reikšmingų pasikeitimų ? elektros energijos gamyba kogeneraciniais įrenginiais buvo sustabdyta, įgyvendinus Druskininkų savivaldybės ir Komisijos suderintas investicijas, pradėti eksploatuoti nauji didesnio efektyvumo vandens šildymo katilai, ? pareiškėjos ataskaitinio laikotarpio (2011 m. I pusmečio) ekonominius rodiklius, Komunalinių paslaugų skyrius ir Druskininkų savivaldybė, perskaičiuodami šilumos kainos kintamąją dedamąją, pagrįstai taikė faktines vidutines 90,52 kgne/MWh lyginamąsias kuro sąnaudas ir 12,2 ct/kWh lyginamąsias elektros energijos sąnaudas.

54Pareiškėjos teigimu, Druskininkų savivaldybės taryba, priimdama skundžiamą sprendimą, pakeitė pareiškėjos kuro struktūrą, ir tokiu būdu pažeidė Metodikos 80.2.1.1 ir 115 punktus. Teismas su tokiais pareiškėjos argumentais nesutiko, nes Druskininkų savivaldybės taryba, priimdama skundžiamą sprendimą, pakeitė veiklos efektyvumo užduotis (lyginamąsias kuro sąnaudas), tačiau ne pareiškėjos kuro struktūrą, nes bazinės kainos skaičiavimuose nustatyta naudojamų kuro rūšių procentinė sudėtis nepasikeitė. Nagrinėjamu atveju Druskininkų savivaldybės taryba pagrįstai įvertino sumažėjusias lyginamąsias kuro sąnaudas, priežastis, lėmusias sąnaudų sumažėjimą, ir nustatė šilumos kainų dedamąsias, pagrįstas būtinosiomis sąnaudomis, kurios atitinka Metodikos nuostatas.

55Teismas darė išvadą, kad Komisijos priimtas 2012 m. vasario 17 d. nutarimas Nr. O3-25 atitinka teisės aktų reikalavimus, todėl yra teisėtas ir pagrįstas, nėra teisinio pagrindo jo naikinti skunde išdėstytais argumentais.

56Nusprendus, kad paskutinis procedūros užbaigimo nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, teismo vertinimu, nėra jokio teisinio pagrindo naikinti tarpinius sprendimus bei įpareigoti atsakovus atlikti skundo reikalavimuose nurodytus įpareigojimus.

57III.

58Pareiškėja UAB „Litesko“ (filialas „Druskininkų šiluma“) pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti 2012 m. kovo 2 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą, taip pat prašo panaikinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. vasario 17 d. nutarimą Nr. O3-25, įpareigoti Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją nagrinėjant 2011 m. spalio 28 d. ir 2012 m. sausio 31 d. Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimų Nr. T1-142 ir Nr. T1-3 atitikimą šilumos kainų nustatymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, iš naujo įvertinti ir nustatyti UAB „Litesko” filialo „Druskininkų šiluma” gamybos ir perdavimo veiklų elektros energijos sąnaudas laikantis Šilumos kainų nustatymo metodikos bei Šilumos ūkio įstatymo reikalavimų ir tvarkos; nagrinėjant 2011 m. spalio 28 d. ir 2012 m. sausio 31 d. Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimų Nr. T1-142 ir Nr. T1-3 atitikimą šilumos kainų nustatymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, iš naujo įvertinti ir nustatyti UAB „Litesko” filialo „Druskininkų šiluma” kuro struktūrą (kuro sąnaudas) laikantis Šilumos kainų nustatymo metodikos bei Šilumos ūkio įstatymo reikalavimų ir tvarkos; įvykdžius aukščiau nurodytus įpareigojimus nustatyti atitinkamai pakeistas UAB „Litesko” filialo „Druskininkų šilumą” centralizuotai teikiamos šilumos kainų dedamąsias.

59Apeliacinis skundas (b. l. 23-31, II t.) grindžiamas šiais argumentais:

 1. Be bylos šalių pozicijų išdėstymo ir galiojančių teisės aktų citatų, sprendime nėra visiškai jokiu jo priėmimo motyvų, visiškai jokio teismo atlikto bylos šalių argumentų, faktinių bylos aplinkybių bei taikytinų teisės aktų nuostatų vertinimo. Teismas, nagrinėdamas Komisijos teiginių dėl pareiškėjo skundo klausimus, netinkamai aiškino ir pritaikė (t.y. jų iš viso netaikė ir nevertino) Viešojo administravimo įstatymo 8 str. keliamus reikalavimus individualiam administraciniam aktui (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ABTĮ) 143 str.). Teismas taip pat neįvertino jokių pareiškėjo skunde nurodytų motyvų dėl nutarimo dėl vienašališko nustatymo neteisėtumo, t.y. konkrečių teisės normų pažeidimų (ABTĮ 142 str. 2 d. 5 p.).
 2. Dėl elektros energijos sąnaudų apskaičiavimo. Komisijos nutarimu dėl vienašališko nustatymo įtvirtinti elektros energijos kiekiai, palyginus juos su bazinės kainos dedamųjų skaičiavimais, buvo sumažinti. Bazinės kainos dedamųjų skaičiavime elektros energijos kiekis gamyboje ir perdavime buvo 1946 tūkst. kWh, tuo tarpu perskaičiuojant šilumos kainas jis sumažintas iki 1626 tūkst. kWh. Pareiškėjo nuomone, priešingai nei konstatavo teismas, elektros energijos kiekiai, nustatyti bazinės kainos dedamųjų skaičiavimuose, negalėjo būti sumažinti ir tai pagrindžia žemiau išdėstyti argumentai:
  1. Metodika (117 punktas) nustato baigtinį trijų kintamųjų sąrašą, kurių dydžiui pasikeitus galimos korekcijos šilumos kainoje: (i) kuro struktūra, (ii) veiklos efektyvumo užduotis (lyginamosios kuro sąnaudos) arba (iii) elektros ar geriamojo vandens kainos. Svarbu atkreipti dėmesį, kad efektyvumo užduotis yra suprantama kaip lyginamosios kuro sąnaudos. Lyginamųjų elektros energijos sąnaudų pokytis nenumatytas kaip pagrindas koreguoti šilumos kainos kintamąją dedamąją, o elektros energijos sąnaudos gali būti didinamos tik dėl padidėjusių elektros energijos kainų arba atitinkamai mažinamos dėl sumažėjusių elektros energijos kainų. Taigi, vadovaujantis Šilumos kainų metodikos 117 punktu, elektros energijos kiekiai, nustatyti bazinės kainos dedamųjų skaičiavimuose, negali būti keičiami remiantis lyginamųjų elektros energijos sąnaudų pokyčiu;
  2. Net sutinkant su klaidingu teismo aiškinimu, kad elektros energijos kiekiai, nustatyti bazinės kainos dedamųjų skaičiavimuose, gali būti keičiami remiantis lyginamųjų elektros energijos sąnaudų pokyčiu, būtina pažymėti, kad, vadovaujantis Šilumos kainų metodikos 80.2 punktu, lyginamųjų elektros energijos sąnaudų dydis turėtų būti formuojamos atsižvelgiant į (i) paskutinių praėjusių trejų kalendorinių metu faktinius rezultatus, (ii) priežastis, lėmusias šių rezultatu pasikeitimą, (iii) rezultatu pasikeitimą dėl investicijų plane numatytu priemonių įgyvendinimo ir (iv) nustatytas užduotis pagal lyginamąją analizę. Net ir nusprendus koreguoti elektros energijos kiekį, jokio pagrindo Komisijai taikyti 12,2 kWh/MWh lyginamąsias elektros energijos sąnaudas nėra ir nebuvo pagrindo;
  3. Komisija, perskaičiuodama kito šilumos tiekėjo UAB „Akmenės energija“ šilumos kainos dedamąsias, atsisakė padidinti (padidinimo pageidavo UAB „Akmenės energija") bazinės kainos skaičiavimuose užfiksuotus elektros energijos kiekius;
  4. Elektros energijos kiekių, užfiksuotų nustatant bazinę šilumos kainą visam jos laikotarpiui, keitimas, ką padarė Komisija nutarimu dėl vienašališkos kainos, paneigia pačios Komisijos pareiškėjui dar 2008 metais išaiškintą „rodiklių užšaldymo bazinės kainos laikotarpiu“ principą, kurio esmė skatinti tiekėją priimti techninius, vadybinius, ekonominius veiklos sprendimus bazinės kainos laikotarpio eigoje, siekiant grąžos dėl pridėtinio (papildomo) efektyvumo / sutaupymų;
  5. Elektros energijos sąnaudos, taikant baziniuose skaičiavimuose nustatytus kiekius, yra perskaičiuojamos dėl pasikeitusių elektros energijos kainų. Tokiu būdu nei vienam šilumos tiekėjui Komisija neatlikdavo ir neatlieka faktinių lyginamųjų elektros sąnaudų palyginimo su baziniu dydžiu, nors akivaizdu, kad jos įmonėse kinta. Pareiškėjo atveju elgdamasi priešingai, Komisija pažeidžia teisės aktus ir diskriminuoja pareiškėją kitų šilumos tiekėjų atžvilgiu;
 3. Dėl kuro struktūros (kuro sąnaudų). Komisijos Nutarimu dėl vienašališko nustatymo gamtinių dujų kiekis buvo sumažintas, remiantis pasikeitusiomis lyginamosiomis kuro sąnaudomis. Bazinės kainos dedamųjų skaičiavime gamtinių dujų kiekis buvo 14473,6 tūkst. m3, tuo tarpu perskaičiuojant šilumos kainas jis sumažintas iki 13647,9 tūkst. m3. Pareiškėjo nuomone, priešingai nei konstatavo teismas, kuro struktūra (kuro sąnaudos) buvo pakeista ir toks pakeitimas yra neteisėtas ir nepagrįstas:
  1. Buvo pakeista tiek absoliuti kuro struktūros išraiška, tiek ir procentinė;
  2. Tam, kad minėtas kuro struktūros pakeitimas būtų pateisinamas, Šilumos kainų metodikos 80.2.1.1 ir 115 punktais nustato šiuos du baigtinius pagrindus: (i) jei didėja kuro iš atsinaujinančių energijos šaltinių sunaudojimas (ii) arba dėl keičiamų veiklos efektyvumo užduočių (lyginamosios kuro sąnaudos), nustatytų Komisijos, vadovaujantis jos patvirtintu Lyginamosios analizės aprašu. Pirmojo kriterijaus UAB „Litesko“ filialas „Druskininkų šiluma“ neatitinka, su šia aplinkybe sutinka ir Atsakovai. Kalbant apie antrąjį kriterijų, Šilumos kainų metodikos 80.2 punktas nustato, kad lyginamųjų kuro sąnaudų dydis turėtų būti formuojamos atsižvelgiant i (i) paskutinių praėjusiu trejų kalendorinių metų faktinius rezultatus, (ii) priežastis, lėmusias šių rezultatų pasikeitimą, (iii) rezultatu pasikeitimą dėl investicijų plane numatytų priemonių įgyvendinimo ir (iv) nustatytas užduotis pagal lyginamąją analizę. Nusprendus koreguoti gamtinių dujų kiekį, jokio pagrindo taikyti 90,52 kgne/MWh lyginamąsias kuro sąnaudas nėra ir nebuvo. Be to, šilumos kainos perskaičiavimo metu turėjo būti vadovaujamasi šilumos kainos perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio (pagal Šilumos kainų metodikos 34 punktą tai yra keturi paskutiniai metų ketvirčiai iki šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo projekto rengimo proceso pradžios) duomenimis, tuo tarpu atsakovų skaičiavimuose taikomos 90,52 kgne/MWh lyginamosios kuro sąnaudos ataskaitinio laikotarpio duomenų visiškai neatitinka;
  3. Gamtinių dujų kiekių, užfiksuotų nustatant bazinę šilumos kainą visam jos laikotarpiui, keitimas, ką padarė Komisija Nutarimu dėl vienašališko nustatymo, paneigia „rodiklių užšaldymo bazinės kainos laikotarpiui“ principą.

60Atsakovas Druskininkų savivaldybės taryba su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą.

61Atsiliepimas į apeliacinį skundą (b. l. 38-40, II t.) iš esmės grindžiamas tais pačiais argumentais, kaip ir atsiliepimas į pareiškėjos skundą pirmosios instancijos teisme. Papildomai atsakovas nurodo, kad Metodikos 80.2 punkte numatyta, jog šilumos bazinių kainų dedamųjų skaičiavimuose nustatytos šilumos gamybos ir perdavimo kintamosios būtinosios sąnaudos bazinių kainų galiojimo laikotarpiu gali kisti priklausomai nuo kuro struktūros ar veiklos efektyvumo užduočių pokyčio. Druskininkų savivaldybės šilumos ūkyje įvykę pokyčiai bei investicijų šilumos ūkyje įgyvendinimas buvo labai reikšmingos priežastys rezultatų, o būtent lyginamųjų kuro ir elektros energijos sąnaudų, pasikeitimui. Jei Komisija nebūtų įvertinusi įvykusių pasikeitimų ir nebūtų nustačiusi naujų veiklos efektyvumo užduočių, įmonė būtų gavusi papildomų, būtinosiomis sąnaudomis nepagrįstų pajamų, kas pažeistų Įstatymo tikslus.

62Atsakovas Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jį atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

63Atsiliepimas į apeliacinį skundą (b. l. 42-48, II t.) grindžiamas šiais argumentais:

 1. Sprendime teismas pasisakė tik dėl esminių aplinkybių ir pagrįstai nevertino pareiškėjos subjektyvių teiginių, interpretuojant teisinį reguliavimą.
 2. Dėl elektros ir vandens sąnaudų apskaičiavimo. Šilumos ūkio rinka yra reguliuojama valstybės, šilumos kainų nustatymas priklauso valstybės reguliuojamų kainų sričiai, todėl laikytina, kad šilumos ūkis yra specifinė sritis, kuri reglamentuojama viešosios teisės normomis. Vienas iš Šilumos ūkio įstatymo tikslų - ginti šilumos vartotojų teises ir teisėtus interesus. Įstatymo normos suteikia vartotojams tam tikras garantijas dėl šilumos kainų nustatymo ir atitinkamai jų dydžio. Komisijos nuomone, Nutarimu dėl vienašališko nustatymo nustatytos šilumos kainos dedamosios yra pagrįstos būtinosiomis sąnaudomis.
 3. Remiantis Šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 12 dalimi bei Metodikos 12 punktu, kintamoji šilumos bazinės kainos dalis turi būti koreguojama kasmet, atsižvelgiant į įvykusius pokyčius. Atsakovui priklausančiame šilumos ūkyje, lyginant su bazinės šilumos kainos dedamųjų nustatymo ataskaitiniu laikotarpiu, įvyko reikšmingų pasikeitimų - sustabdyta turbogeneratoriaus veikla ir, įgyvendinus su atsakovu suderintas investicijas, eksploatuojami nauji, didesnio našumo vandens šildymo katilai. Minėti pokyčiai turėjo įtakos pareiškėjo gamybiniams ir ekonominiams rodikliams. Savivaldybė ir Komisija, nustatydami pareiškėjo šilumos kainų dedamąsias, įvertino minėtus reikšmingus pokyčius.
 4. Pagal Metodikos 117 punktą kintamosios dedamosios gali būti koreguojamos kasmet atsižvelgus į kuro struktūros pasikeitimus, kaip numato Metodikos 80.2.1.1 punktas, keičiamas veiklos efektyvumo užduotis (lyginamosios kuro sąnaudos), nustatytas Komisijos, vadovaujantis jos patvirtintu Lyginamosios analizės aprašu bei atsižvelgus į elektros ar geriamojo vandens kainų pasikeitimus, taikant juos baziniams elektros energijos bei geriamojo vandens kiekiams. Nuo 2011 m. gruodžio 1 d. pasikeitė UAB „Druskininkų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos. Todėl Savivaldybė, priimdama sprendimą ir Komisija nutarimu dėl vienašališko nustatymo įvertino numatomą vandens kainų padidėjimą bei didesnes, o ne mažesnes, kaip teigia pareiškėjas, vandens technologijai sąnaudas.
 5. Elektros energijos sąnaudos buvo nustatytos atsižvelgiant į įvykusius pokyčius atsakovui priklausančiame šilumos ūkyje ir pareiškėjo 2011 m. I pusmečio šilumos tiekimo veiklos ekonominių rodiklių Suvestinę.
 6. Dėl kuro struktūros (kuro sąnaudų ) nustatymo. Komisijos nuomone, pareiškėja netiksliai interpretuoja teisės aktų nuostatas, kadangi nagrinėjamu atveju ir Savivaldybė priimtu sprendimu, ir Komisija priimtu nutarimu dėl vienašališko nustatymo pakeitė pareiškėjo veiklos efektyvumo užduotis, tačiau ne kuro struktūrą. Vadovaujantis Metodikos nuostatomis, pažymėtina, kad šilumos bazinių kainų dedamųjų skaičiavimuose nustatytos šilumos gamybos ir perdavimo kintamosios būtinosios sąnaudos bazinių kainų galiojimo laikotarpiu gali kisti, o kintamosios dedamosios gali būti koreguojamos kasmet atsižvelgus į elektros energijos ir geriamojo vandens kainų pasikeitimus, bei keičiamas veiklos efektyvumo užduotis.

64Atsižvelgiant į tai, kad 2011 m. pareiškėjo šilumos tiekimo veikloje įvyko reikšmingų pasikeitimų - elektros energijos gamyba kogeneraciniais įrenginiais buvo sustabdyta, įgyvendinus Atsakovo ir Komisijos suderintas investicijas, pradėti eksploatuoti nauji didesnio efektyvumo vandens šildymo katilai, - pareiškėjo ataskaitinio laikotarpio (2011 m. I pusmečio) ekonominius rodiklius, Komunalinių paslaugų skyrius ir Atsakovas, perskaičiuodamas šilumos kainos kintamąją dedamąją, taikė faktines vidutines 90,52 kgne/MWh lyginamąsias kuro sąnaudas ir 12,2 ct/kWh lyginamąsias elektros energijos sąnaudas.

 1. Komunalinių paslaugų skyriaus ir atsakovo skaičiavimais, dėl perskaičiuoto gamtinių dujų kiekio, šilumos kainos kintamoji dedamoji mažėja - 1,17 ct/kWh. Pareiškėjo skaičiavimuose gamtinių dujų kiekio pokytis, dėl pasikeitusių lyginamųjų kuro sąnaudų nebuvo vertintas. Dėl elektros energijos sąnaudų perskaičiavimo, šilumos kainos kintamoji dedamoji mažėja 0,10 ct/kWh. Pareiškėjo skaičiavimuose elektros energijos sąnaudos buvo perskaičiuotos tik dėl pasikeitusių elektros energijos kainų. Vandens sąnaudos technologijai, taikant baziniuose skaičiavimuose nustatytus kiekius, perskaičiuotos dėl pasikeitusios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams kainos, kuri lyginant su bazinėje kainoje taikyta, padidėjo nuo 4,37 Lt/m3 iki 4,67 Lt/m3.
 2. Savivaldybė 2011 m. spalio 7 d. sprendimu Nr. T1-128, UAB „Druskininkų vandenys“ nustatė naujas geriamojo vandens kainas. Kadangi pareiškėjas perskaičiuotos šilumos kainos projektą Komisijai pateikė anksčiau nei buvo nustatytos naujos geriamojo vandens kainos, todėl pareiškėjo skaičiavimuose nebuvo įvertintas geriamojo vandens kainų pokytis.
 3. Atsižvelgiant į Komisijos Komunalinio skyriaus skaičiavimus, darytina išvada, jog pareiškėjas netiksliai interpretuoja teisės aktų nuostatas, kadangi nagrinėjamu atveju Savivaldybė, priimdama sprendimą, ir Komisija nutarimu dėl vienašališko nustatymo, pakeitė veiklos efektyvumo užduotis (lyginamąsias kuro sąnaudas), tačiau ne pareiškėjo kuro struktūrą, nes bazinės kainos skaičiavimuose nustatyta naudojamų kuro rūšių procentinė sudėtis nepasikeitė. Komisijos nuomone, nagrinėjamu atveju atsakovas ir Komisija įvertino sumažėjusias lyginamąsias kuro sąnaudas, priežastis, lėmusias sąnaudų sumažėjimą, ir nustatė šilumos kainų dedamąsias, pagrįstas būtinosiomis sąnaudomis, kurios atitinka Metodikos nuostatas.
 4. Dėl Skundžiamo sprendimo motyvų. Komisija pažymi, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 2 dalimi, teismas nevertina ginčijamo administracinio akto bei veiksmų (ar neveikimo) politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu, o tik nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat, ar aktas (veika) neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus. Dėl to teismo veikla, tikrinant Komisijos atliktus sudėtingus vertinimus, iš esmės turėtų apsiriboti patikrinimu, ar Komisija, įgyvendindama savo diskreciją, nepadarė aiškios klaidos, ar nepiktnaudžiavo įgaliojimais, ar akivaizdžiai neperžengė diskrecijos ribų. Teismas taip pat turėtų įvertinti, ar priimant skundžiamą Komisijos nutarimą buvo laikytasi atitinkamų procedūrinių taisyklių, ar tikslios faktinės aplinkybės, kuriomis grindžiamas ginčytinas pasirinkimas. Teismui nesuteikta teisė kištis į viešojo administravimo subjekto veiklą, nurodant, kokius veiksmus ir kokiais terminais pastarasis turėtų atlikti, todėl apeliacinio skundo reikalavimas, kuriuo prašoma įpareigoti Komisiją iš naujo nagrinėti ir nustatyti atitinkamai pakeistas Pareiškėjo centralizuotai teikiamos šilumos kainų dedamąsias, neatitinka suformuluotos teismų praktikos.

65IV.

66Atsakovas Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija papildomame paaiškinime (b. l. 82-83, II t.) nurodė, kad šilumos tiekimo įmonės šilumos gamybai sunaudoto kuro apskaitą vykdo vadovaudamosi Kuro apskaitos energijos gamybos šaltiniuose taisyklėmis. UAB „Litesko“ filialas „Druskininkų šiluma“ nupirkto ir šilumos gamybai sunaudoto gamtinių dujų kiekį apskaito pagal šilumos generavimo šaltinyje įrengto dujų apskaitos prietaiso rodmenis. Techninę kuro apskaitą tvarko įmonės vadovo paskirtas personalas. Komisija konstatavo, kad UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ lyginamosios elektros energijos ir kuro sąnaudos yra techniškai pagrįstos, nes įmonėje yra įranga ir prietaisai, kurių reikia pirktos ir sunaudotos elektros energijos ir kuro kiekiams nustatyti.

67Nurodė, kad Metodikos 80.2 punkte numatyta, jog šilumos bazinių kainų dedamųjų galiojimo laikotarpiu nustatytos šilumos gamybos ir perdavimo kintamosios būtinosios sąnaudos gali kisti dėl pasikeitusios kuro struktūros arba veiklos efektyvumo užduočių. Veiklos efektyvumo užduotis formuojamos pagal sekančius kriterijus: - paskutinių praėjusių trejų metų faktinius rezultatus, priežastis, lėmusias šių rezultatų pasikeitimą; - rezultatų pasikeitimą dėl investicijų plane numatytų priemonių įgyvendinimo; - nustatytas užduotis pagal lyginamąją analizę.

68Komisija pareiškėjui veiklos efektyvumo užduotis (90,52 kgne/MWh lyginamąsias kuro sąnaudas ir 12,2 kWh/MWh lyginamąsias elektros energijos sąnaudas) nustatė įvertinusi geriausius rodiklius, kuriuos pareiškėjas pasiekė per paskutinius trejus metus. Šie rezultatai buvo pasiekti įgyvendinus Druskininkų savivaldybės tarybos ir Komisijos suderintas investicijas ir pradėjus eksploatuoti naujus didesnio efektyvumo vandens šildymo katilus. Taigi Komisija, nustatydama veiklos efektyvumo užduotį, vadovavosi 80.2 punkte numatytais kriterijais.

69Atsakovas Druskininkų savivaldybė papildomame paaiškinime (b. l. 84-85, II t.) nurodė Metodikos 80.2 punktą, kuriame numatyta, kad šilumos bazinių kainų dedamųjų skaičiavimuose nustatytos šilumos gamybos ir perdavimo kintamosios būtinosios sąnaudos bazinių kainų galiojimo laikotarpiu gali kisti priklausomai nuo kuro struktūros ar veiklos efektyvumo užduočių pokyčio. Pažymėjo, kad UAB „Litekso“ šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo projektą pateikė 2011 m. rugsėjo 30 d. Nuo 2011 m. sausio 1 d. pasikeitė UAB „Litekso“ filialo „Druskininkų šiluma“ vykdomos gamybinės veiklos pobūdis. Buvo sustabdyta turbogeneratoriaus veikla, t.y. atsisakyta elektros gamybos (kogeneracijos), o visos sąnaudos priskiriamos tik šilumos gamybai. Šilumos gamybos procese tapo nebereikalingas garas, o šiluma gaminama naujais, didesnio efektyvumo vandens šildymo katilais. Veiklos efektyvumo užduotys buvo formuojamos atsižvelgiant į priežastis, lėmusias rezultatų pasikeitimą, t.y. kogenercijos atsisakymas ir rezultatų pasikeitimą dėl investicijų plane numatytų priemonių įgyvendinimo, t.y. šilumos gamyba iš naujų vandens šildymo katilų. Taigi, suformuotos veiklos efektyvumo užduotys lyginamosioms kuro ir elektros energijos sąnaudoms, atitinka Metodikos nuostatoms.

70Pažymėjo, jog kadangi nuo 2011 m. sausio 1 d. elektra UAB „Litesko" filiale „Druskininkų šiluma" nebegaminama ir visos sąnaudos priskiriamos tik šilumos gamybai, perskaičiuojant šilumos kainų dedamąsias lyginamosios kuro sąnaudos ir lyginamosios elektros sąnaudos buvo nustatomos atsižvelgiant į faktinius nuo 2011 m. sausio 1 d. įmonės pasiektus rezultatus. Vadovaujantis UAB „Litesko" filialo „Druskininkų šiluma" 2011 m. I pusmečio šilumos tiekimo veiklos ekonominių rodiklių suvestine, lyginamosios kuro sąnaudos sudarė 90,52 kg/MWh, o lyginamosios elektros sąnaudos - 12,2 kWh/MWh. Šiuos rodiklius apskaičiavo pati įmonė, remiantis faktiniais kuro, elektros energijos bei pagamintos ir realizuotos šilumos kiekiais.

71Teisėjų kolegija

konstatuoja:

72V.

73Apeliacinis skundas atmestinas.

74Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. O3-25 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“. Šiuo atveju svarbu nustatyti, kaip pasikeitusios aplinkybės įtakoja šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimą.

75Remiantis Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 6 dalimi (2009 m. gegužės 12 d. įstatymo Nr. XI-250 redakcijos) šilumos tiekėjai, realizuojantys ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, teikia perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų projektus ir jų pagrindimą Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai bei savivaldybei, kiti šilumos tiekėjai – tik savivaldybei, savivaldybės taryba per 30 dienų nustato šilumos kainų dedamąsias. Kaip matyti iš bylos medžiagos vadovaudamasi Įstatymo 32 straipsnio 6 dalimi ir Metodika, pareiškėja 2011 m. rugsėjo 30 d. raštu Nr. 1.21-489 pateikė Komisijai ir savivaldybei Komisijos 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 03-324 nustatytų UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo projektą (b. l. 10?11), o 2011 m. spalio 28 d. Druskininkų savivaldybės taryba sprendimu Nr. T1-142 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo“ pareiškėjai nustatė perskaičiuotas šilumos kainų dedamąsias. Remiantis to paties įstatymo 32 straipsnio 7 dalimi (2009 m. gegužės 12 d. įstatymo Nr. XI-250 redakcijos) savivaldybės tarybos nustatytas šilumos kainų dedamąsias šilumos tiekėjai, realizuojantys ne mažiau kaip 10 GWh šilumos, pateikia Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai per 10 kalendorinių dienų nuo šilumos kainų dedamųjų nustatymo; Komisija nurodo savivaldybei esamus šilumos kainų dedamųjų nustatymo pažeidimus; savivaldybė privalo juos pašalinti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų; savivaldybei nepašalinus nurodytų pažeidimų arba laiku nenustačius šilumos kainų dedamųjų, Komisija įgyja teisę vienašališkai nustatyti laikinas šilumos kainų dedamąsias. Jos galioja, kol pašalinami Komisijos nurodyti pažeidimai, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo jų įsigaliojimo dienos.

76Vadovaudamasi Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalimi Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2011 m. gruodžio 29 d. priėmė nutarimą Nr. O3-443 „Dėl šilumos kainos dedamųjų uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialui „Druskininkų šiluma“, kuriuo konstatavo, kad Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimas priimtas nesilaikant Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 2 dalies nuostatos ir Šilumos kainų nustatymo metodikos 3 punkto nuostatos. Druskininkų savivaldybės taryba 2012 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T1-3 „Dėl UAB „Litesko“ filialio „Druskininkų šiluma“ perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų“ nusprendė nekeisti 2011 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T1-142 perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, remdamasi Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalimi ir įgyvendinama savo teisę vienašališkai nustatyti laikinas šilumos kainų dedamąsias, 2012 m. vasario 17 d. nutarime Nr. O3-25 konstatavo, kad Druskininkų savivaldybės taryba sprendimu dėl nekeitimo nepašalino Komisijos nutarime dėl pažeidimo nurodytų pažeidimų, ir nuo 2012 m. kovo 1 d. vienašališkai pareiškėjai nustatė laikinas perskaičiuotas šilumos kainų dedamąsias.

77Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad šiame perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų procese galutinis sprendimas yra Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. vasario 17 d. nutarimas Nr. O3-25. Teisėjų kolegijai nėra abejonių, kad ginčijamas nutarimas sukelia teisines pasekmes, laikytinas individualiu teisės aktu, kuris gali būti skundžiamas teismine tvarka. Tokia pozicija atitinka Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, pvz., žr. 2010 m. spalio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822-1344/2010, 2011 m. lapkričio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-3092/2011.

78Pirmosios instancijos teismas nagrinėjo šio ginčijamo nutarimo teisėtumą, konstatavo, kad ginčijamas nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, o skundą dėl skundžiamo nutarimo panaikinimo atmetė.

79Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, pvz., 2006 m. gruodžio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A7-2203/2006, 2009 m. balandžio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-72/2009, teismo veikla, tikrinant Komisijos atliktus sudėtingus vertinimus, iš esmės turėtų apsiriboti patikrinimu, ar Komisija, įgyvendindama savo diskreciją, nepadarė aiškios klaidos, ar nepiktnaudžiavo įgaliojimais, ar akivaizdžiai neperžengė diskrecijos ribų, taip pat teismas turėtų įvertinti, ar priimant skundžiamą Komisijos nutarimą buvo laikytasi atitinkamų procedūrinių taisyklių, ar tikslios faktinės aplinkybės, kuriomis grindžiamas ginčytinas pasirinkimas (byla Nr. A7-2203/2006). Nagrinėjamoje byloje teisėjų kolegija vertins, ar institucijos, įgyvendinamos joms suteiktas galias, laikėsi nustatytų procedūrų, nepažeidė teisės aktų reikalavimų, nepiktnaudžiavo valdžia ar aiškiai neviršijo suteiktų galių.

80Metodikos 60–77 punktuose nustatyta šilumos kainodara. Remiantis Metodikos 60 punktu šilumos bazinės kainos dedamosios nustatomos Šilumos ūkio įstatyme numatyta tvarka ne trumpesniam kaip 3 metų ir ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui ir antraisiais bei kitais metais jų galiojimo metais taikomos perskaičiuojant šilumos kainų dedamąsias. Remiantis tuo pačiu Metodikos 60 punktu kintamoji dedamoji gali būti koreguojama atsižvelgus į kuro struktūros pasikeitimą, keičiamas veiklos efektyvumo užduotis, nustatytas Komisijos, vadovaujantis jos patvirtintu Lyginamosios analizės aprašu bei atsižvelgus į elektros ir geriamojo vandens kainų apsikeitimus.

81Metodikos 113–119 punktuose nustatyta šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo ir koregavimo tvarka. Remiantis Metodikos 113 punktu šilumos bazinės kainos dedamosios antrais bei kitais jų galiojimo metais taikomos perskaičiuojant ir koreguojant šilumos kainų dedamąsias pagal atskiras šilumos tiekimo veiklas; pastovioji dedamoji perskaičiuojama atsižvelgus į realizuotos šilumos kiekio pokyčio, infliacijos, investicijų nusidėvėjimo (amortizacijos) pokyčio, kitų, nuo šilumos tiekėjo veiklos nepriklausančių veiksnių koregavimo koeficientus bei koreguojama atsižvelgus į Metodikos 80.2.1.1 punkto nuostatas ir perskirstant sąnaudas tarp šilumos ir elektros energijos Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikoje numatyta tvarka; kintamoji dedamoji gali būti koreguojama atsižvelgus į kuro struktūros pasikeitimus ar keičiamas veiklos efektyvumo užduotis (lyginamosios kuro sąnaudos), nustatytas Komisijos, vadovaujantis jos patvirtintu Lyginamosios analizės aprašu bei atsižvelgus į elektros ar geriamojo vandens kainų pasikeitimus.

82Komisija, priimdama skundžiamą nutarimą, rėmėsi tuo, kad pasikeitė veiklos efektyvumo užduotis (lyginamosios kuro sąnaudos), ir atsižvelgė, kad Druskininkų savivaldybei priklausančiame šilumos ūkyje, lyginant su bazinės šilumos kainos dedamųjų nustatymo ataskaitiniu laikotarpiu, įvyko reikšmingų pasikeitimų - sustabdyta turbogeneratoriaus veikla ir, įgyvendinus investicijas, eksploatuojami nauji, didesnio našumo vandens šildymo katilai. Minėti pokyčiai turėjo įtakos pareiškėjo gamybiniams ir ekonominiams rodikliams. Remiantis pareiškėjo 2011 m. I pusmečio šilumos tiekimo veiklos ekonominių rodiklių suvestine, lyginamosios kuro sąnaudos sudarė 90,52 kgne/MWh, o lyginamosios elektros sąnaudos – 12,2 kWh/MWh, tuo tarpu į bazinės šilumos kainos dedamąsias įskaičiuotos 95,5 kgne/MWh lyginamosios kuro sąnaudos ir 14,6 kWh/MWh lyginamosios elektros sąnaudos.

83Atsakovai Savivaldybė ir Komisija savo paaiškinimuose nurodė, kad Komisija dėl pasikeitusių aplinkybių pakeitė veiklos efektyvumo užduotis ir nurodė mažesnes lyginamąsias kuro bei elektros energijos sąnaudas ir dėl to buvo sumažinta šilumos kainos kintamoji dedamoji. Teigė, kad šilumos kintamosios dedamosios buvo koreguojamos vadovaujantis Metodikos 80.2, 113 punktų reikalavimais.

84Apeliaciniame skunde teigiama, kad skundžiamu Komisijos nutarimu dėl vienašališko nustatymo įtvirtinti elektros energijos kiekiai, palyginus juos su bazinės kainos dedamųjų skaičiavimais, buvo sumažinti, bazinės kainos dedamųjų skaičiavime elektros energijos kiekis gamyboje ir perdavime buvo 1946 tūkst. kWh, tuo tarpu perskaičiuojant šilumos kainas jis sumažintas iki 1626 tūkst. kWh. Komisija, sumažindama gamybos ir perdavimo veiklų elektros energijos kiekius, akivaizdžiai pažeidė Šilumos kainų metodikos 117 p.

85Remiantis Metodikos 117 punktu (šilumos kainų kintamųjų dedamųjų koregavimas) kintamosios dedamosios gali būti koreguojamos kasmet atsižvelgus į kuro struktūros pasikeitimus, kaip numato Metodikos 80.2.1.1 punktas, keičiamas veiklos efektyvumo užduotis (lyginamosios kuro sąnaudos), nustatytas Komisijos, vadovaujantis jos patvirtintu Lyginamosios analizės aprašu bei atsižvelgus į elektros ar geriamojo vandens kainų pasikeitimus, taikant juos baziniams elektros energijos bei geriamojo vandens kiekiams. Sistemiškai vertinant Šilumos kainų nustatymo metodikos 60, 80.2, 113, 117 punktų nuostatas darytina išvada, kad veiklos efektyvumo užduotys yra siejamos tik su lyginamosiomis kuro sąnaudomis. Lyginamųjų elektros energijos ar vandens sąnaudų pokytis nėra nurodytas kaip pagrindas koreguoti šilumos kainos kintamąją dedamąją. Darytina išvada, kad Metodikos 117 punkte lyginamųjų elektros energijos sąnaudų pokytis nenumatytas kaip pagrindas koreguoti šilumos kainos kintamąją dedamąją, tačiau teisėjų kolegija nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad elektros energijos sąnaudos gali būti didinamos tik dėl padidėjusių elektros energijos kainų arba atitinkamai mažinamos dėl sumažėjusių elektros energijos kainų.

86Metodikos 80.2 punkte įtvirtintos priežastys, dėl kurių gali kisti šilumos gamybos ir perdavimo kintamosios būtinosios sąnaudos bazinių kainų galiojimo laikotarpiu. Remiantis Metodikos 80.2 punktu šilumos bazinių kainų dedamųjų skaičiavimuose nustatytos šilumos gamybos ir perdavimo kintamosios būtinosios sąnaudos bazinių kainų galiojimo laikotarpiu gali kisti priklausomai nuo kuro struktūros ar veiklos efektyvumo užduočių pokyčio (lyginamosios kuro sąnaudos), o veiklos efektyvumo užduotys formuojamos atsižvelgiant į paskutinių praėjusių trejų kalendorinių metų faktinius rezultatus, priežastis, lėmusias šių rezultatų pasikeitimą, rezultatų pasikeitimą dėl investicijų plane numatytų priemonių įgyvendinimo ir nustatytas užduotis pagal lyginamąją analizę. Remiantis Metodikos 80.2.3 punktu kintamąsias sąnaudas sudaro ir elektros energijos ir vandens sąnaudos technologinėms reikmėms, be to, šios sąnaudos skaičiuojamos pagal galiojančius normatyvus ir siektinus lyginamosios analizės rodiklius. Darytina išvada, kad remiantis Metodikos 80.2 punktu bazinių kainų laikotarpiu šilumos bazinių kainų dedamųjų skaičiavimuose nustatytos šilumos gamybos ir perdavimo kintamosios būtinosios sąnaudos, kurios apima ir elektros energijos ir vandens sąnaudas technologinėms reikmėms, gali kisti atsižvelgiant į kuro struktūros ar veiklos efektyvumo užduočių pokytį (lyginamosios kuro sąnaudos). Teisėjų kolegijos vertinimu, remiantis Metodikos 80.2, 113 ir 117 punktais koreguojant šilumos kainos kintamąją dedamąją, pasikeitus veiklos efektyvumo užduočiai (lyginamosioms kuro sąnaudoms), dėl tos pačios priežasties (veiklos efektyvumo užduoties pasikeitimo) gali keistis ir šilumos gamybos ir perdavimo kintamosios būtinosios sąnaudos, kurios apima ir elektros energijos ir vandens sąnaudas technologinėms reikmėms. Nagrinėjamu atveju Komisijai pakeitus veiklos efektyvumo užduotis dėl pasikeitusių faktinių aplinkybių (įgyvendinus investicijas ir pradėjus eksploatuoti naujus, didesnio efektyvumo vandens šildymo katilus sumažėjo kuro sąnaudos), dėl to sumažėjo ir lyginamosios elektros energijos sąnaudos.

87Kartu teisėjų kolegija sutinka su atsakovo Komisijos pozicija, kad nutarimu dėl vienašališko nustatymo nustatytos šilumos kainos dedamosios turi būti pagrįstos būtinosiomis sąnaudomis. Tai patvirtina ir Metodikos 10 punkto nuostatos, pagal kurias būtinosios sąnaudos – pagal šią Metodiką nustatytos bazinių kainų galiojimo laikotarpio šilumos gamybos, perdavimo ir pardavimo sąnaudos, naudojamos bazinėms šilumos kainų dedamosioms nustatyti bei perskaičiuoti. Reikalavimas, kad šilumos kainos dedamosios būtų pagrįstos būtinosiomis sąnaudomis, atitinka Šilumos ūkio įstatymo tikslą, nustatytą šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 3 punkte – ginti šilumos vartotojų teises ir teisėtus interesus.

88Elektros energijos sąnaudos buvo nustatytos, atsižvelgiant į įvykusius pokyčius atsakovui priklausančiame šilumos ūkyje ir pareiškėjo 2011 m. I pusmečio šilumos tiekimo veiklos ekonominių rodiklių suvestinę. Vadovaujantis šia suvestine, lyginamosios elektros sąnaudos sudarė 12,2 kWh/MWh. Elektros energijos kaina įvertinta tokia, kaip kad numatyta pareiškėjo 2011 m. rugsėjo 30 d. raštu Nr. 1.21-489 „Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos kainos perskaičiavimo“ pateiktame centralizuotai tiekiamos šilumos kainų bazinių dedamųjų perskaičiavimo projekte ir jo pagrindime. Remiantis šiais rodikliais, buvo apskaičiuotos elektros energijos sąnaudos. Byloje ginčo nėra dėl to, kad per 2011 m. I pusmetį lyginamosios elektros sąnaudos sudarė 12,2 kWh/MWh. Tai, kad Komisija rėmėsi 2011 m. I pusmečio duomenimis, teisėjų kolegija nelaiko Metodikos nuostatų pažeidimu, nes joje Komisijai nėra nustatyta pareiga skaičiuoti ankstesnių metų patirtų sąnaudų vidurkį, tuo tarpu yra numatyta tik pareiga atsižvelgti į ankstesnius paskutinių praėjusių trejų kalendorinių metų faktinius rezultatus bei įvertinti aplinkybių pasikeitimą. Plačiau apie šį aspektą bus pasisakoma nagrinėjant kitą apeliacinio skundo argumentą.

89Tuo pačiu teisėjų kolegija pažymi, kad nėra pagrindo teigti, kad Komisija nutarimu dėl vienašališko nustatymo atsižvelgusi į sumažėjusius elektros energijos kiekius, palyginus juos su bazinės kainos dedamųjų skaičiavimais, pažeidė Šilumos ūkio įstatymo ar Metodikos nuostatas, akivaizdžiai peržengė diskrecijos ribas.

90Apeliaciniame skunde taip pat teigiama, kad Komisijos nutarimu dėl vienašališko nustatymo gamtinių dujų kiekis buvo sumažintas, remiantis pasikeitusiomis lyginamosiomis kuro sąnaudomis. Bazinės kainos dedamųjų skaičiavime gamtinių dujų kiekis buvo 14473,6 tūkst. m3, tuo tarpu perskaičiuojant šilumos kainas jis sumažintas iki 13647,9 tūkst. m3. Komisija, nustatydama lyginamųjų kuro sąnaudų dydį, nesivadovavo nei vienu iš Metodikos 80.2 punkte nustatytų privalomų kriterijų, o lyginamąsias kuro sąnaudas nustatė 90,52 kgne/MWh lygyje tik todėl, kad toks dydis atitiko Metodikoje niekur nereglamentuotas faktines 2011 metų pirmo pusmečio pareiškėjo lyginamąsias kuro sąnaudas, tokiu būdu, akivaizdžiai pažeisdama Šilumos kainų metodikos 80.2.1.1 ir 115 punktus. Taip pat apeliaciniame skunde teigiama, kad Komisija netinkamai apskaičiavo lyginamąsias kuro sąnaudas, neapskaičiavusi 2008-2010 m. buvusių sąnaudų vidurkio.

91Metodikos 80.2 punkte numatyta, jog veiklos efektyvumo užduotys yra formuojamos atsižvelgiant į paskutinių praėjusių trejų kalendorinių metų faktinius rezultatus, priežastis, lėmusias šių rezultatų pasikeitimą, rezultatų pasikeitimą dėl investicijų plane numatytų priemonių įgyvendinimo ir nustatytas užduotis pagal lyginamąją analizę. Metodika suteikia Komisijai diskreciją nustatyti veiklos efektyvumo užduotis, tačiau detaliai nereglamentuoja jos realizavimo būdų, o tik nustato bendras gaires, kuriomis yra būtina vadovautis. Komisijai nėra nustatyta pareiga skaičiuoti ankstesnių metų patirtų sąnaudų vidurkį, tuo tarpu yra numatyta tik tai, kad reikia atsižvelgti į ankstesnius paskutinių praėjusių trejų kalendorinių metų faktinius rezultatus bei įvertinti aplinkybių pasikeitimą. Taigi, darytina išvada, kad Komisija, nustatydama 90,52 kgne/MWh lyginamąsias kuro sąnaudas, nepažeidė Metodikoje nustatytų reikalavimų, nes Komisija šiuo atveju atsižvelgė į kasmet gerėjančius rezultatus, to priežastis – įgyvendintas investicijas ir dabar naudojamą efektyvesnę įrangą.

92Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo, Metodikos tikslai yra mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą šilumos vartotojams (minėto įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 punktas), ginti šilumos vartotojų teises ir teisėtus interesus (minėto įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 3 punktas). Taigi, šių teisės aktų turinys turi būti aiškinamas remiantis juose siekiamų tikslų kontekste. Dėl to, teisėjų kolegijos vertinimu, Komisija pagrįstai Metodikos 80.2 punktą taikė atsižvelgdama į vartotojų interesus ir siekdama mažiausios pagrįstos šilumos kainos. Todėl konstatuotina, kad Komisija įgyvendino Metodikoje jai suteiktą diskreciją ir pagrįstai nustatė naujas veiklos efektyvumo užduotis.

93Remdamasi išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, teismas tinkamai vertino byloje surinktus įrodymus, nenukrypo nuo suformuotos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos panašaus pobūdžio bylose, todėl pagrindo tenkinti apeliacinį skundą ir naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą nėra.

94Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

95pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ (filialas „Druskininkų šiluma“) apeliacinį skundą atmesti. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 2 d. sprendimą palikti nepakeistą.

96Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“... 4. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 5. Teisėjų kolegija... 6. I.... 7. 2011 m. spalio 28 d. Druskininkų savivaldybės taryba (toliau – ir... 8. Pagal 2011 m. gruodžio 21 d. pažymą Nr. ( - ) „Dėl... 9. Pareiškėja nesutikdama tiek su Druskininkų savivaldybės tarybos Sprendimu,... 10. 1) panaikinti Druskininkų savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 28 d.... 11. 2) įpareigoti Druskininkų savivaldybės tarybą: iš naujo įvertinti ir... 12. 3) panaikinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos... 13. 4) įpareigoti Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją: iš... 14. Prieš pradedant bylą nagrinėti teisme pareiškėja pateikė dar vieną... 15. 5) panaikinti Druskininkų savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 31 d.... 16. 6) panaikinti Komisijos 2012 m. vasario 17 d. nutarimą Nr. O3-25 „Dėl UAB... 17. 7) įpareigoti Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją: iš... 18. Teismas protokoline nutartimi šį pareiškėjos patikslintą skundą priėmė,... 19. Pareiškėja paaiškino, kad ginčo sprendimai yra nepagrįsti ir neteisėti,... 20. Teigė, kad Sprendimu Savivaldybė apskaičiavo ir nustatė pareiškėjai... 21. Vadovaujantis Metodikos 80.2.1.1 ir 115 punktais, kuro struktūra,... 22. Nei vieno iš minėtų kriterijų UAB „Litesko“ filialas „Druskininkų... 23. Savivaldybė, priimdama sprendimą, į perskaičiuotas šilumos kainos... 24. Diferencijuoti daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų... 25. Pagal 2011 m. gruodžio 21 d. pažymą Nr. ( - ) „Dėl... 26. Pareiškėjos manymu, nutarimas dėl pažeidimo yra neteisėtas ir turi būti... 27. Komentuojamo elektros energijos ir vandens kiekių keitimo negalimumo, kuro... 28. Komisijos 2012 m. vasario 17 d. nutarimas (b. l. 151?152, I t.) dėl... 29. Atsakovas Druskininkų savivaldybė su pareiškėjos skundais nesutiko ir... 30. Paaiškino, kad pareiškėjos Druskininkų savivaldybės 2012 m. sausio 31 d.... 31. Atsakovas Komisija su pareiškėjos skundais nesutiko ir prašė juos atmesti.... 32. Atsakovas, nustatydamas pareiškėjos šilumos kainų dedamąsias, įvertino... 33. Pareiškėjo teigimu, Savivaldybė, priimdama skundžiamą sprendimą, pakeitė... 34. Komisija, išnagrinėjusi Atsakovo priimtą skundžiamą Sprendimą ir... 35. Atsižvelgiant į tai, bei įvertinus pareiškėjos skunde nurodytus motyvus,... 36. II.... 37. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. kovo 2 d. sprendimu... 38. Šioje byloje ginčas kilęs dėl šilumos kainų dedamųjų nustatymo... 39. Teismas nurodė, kad Šilumos ūkio įstatymo (toliau - Įstatymas) 32... 40. Teismas nustatė, kad UAB „Litesko“ yra išduota šilumos tiekimo licencija... 41. Vadovaudamasi Įstatymo 32 straipsnio 6 dalimi ir Metodika, pareiškėja... 42. Teismas pripažino, kad šiame perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų... 43. Pareiškėja teigė, kad skundžiamas Komisijos 2012 m. vasario 17 d. nutarimas... 44. Teismas su tokiais pareiškėjos argumentais nesutiko, nes Komisija,... 45. Įstatymo 2 straipsnio 12 dalyje bei Metodikos 12 punkte nustatyta, kad... 46. Druskininkų savivaldybės šilumos ūkyje, lyginant su bazinės šilumos... 47. Metodikos 117 punktas aiškiai nustato, kad kintamosios dedamosios gali būti... 48. Elektros energijos sąnaudos buvo nustatytos, atsižvelgiant į įvykusius... 49. Pagal Metodikos 80.2 punktą šilumos bazinių kainų dedamųjų... 50. Veiklos efektyvumo užduotys formuojamos atsižvelgiant į paskutinių... 51. Komisijos 2010 m. gruodžio 10 d. viešojo posėdžio protokole (b. l. 20?23, I... 52. Vidutinės lyginamosios kuro sąnaudos (95,5 kgne/MWh) buvo apskaičiuotos,... 53. Atsižvelgiant į tai, kad 2011 m. pareiškėjos šilumos tiekimo veikloje... 54. Pareiškėjos teigimu, Druskininkų savivaldybės taryba, priimdama... 55. Teismas darė išvadą, kad Komisijos priimtas 2012 m. vasario 17 d. nutarimas... 56. Nusprendus, kad paskutinis procedūros užbaigimo nutarimas yra teisėtas ir... 57. III.... 58. Pareiškėja UAB „Litesko“ (filialas „Druskininkų šiluma“) pateikė... 59. Apeliacinis skundas (b. l. 23-31, II t.) grindžiamas šiais argumentais: 60. Atsakovas Druskininkų savivaldybės taryba su apeliaciniu skundu nesutinka ir... 61. Atsiliepimas į apeliacinį skundą (b. l. 38-40, II t.) iš esmės... 62. Atsakovas Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija su apeliaciniu... 63. Atsiliepimas į apeliacinį skundą (b. l. 42-48, II t.) grindžiamas šiais... 64. Atsižvelgiant į tai, kad 2011 m. pareiškėjo šilumos tiekimo veikloje... 65. IV.... 66. Atsakovas Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija papildomame... 67. Nurodė, kad Metodikos 80.2 punkte numatyta, jog šilumos bazinių kainų... 68. Komisija pareiškėjui veiklos efektyvumo užduotis (90,52 kgne/MWh... 69. Atsakovas Druskininkų savivaldybė papildomame paaiškinime (b. l. 84-85, II... 70. Pažymėjo, jog kadangi nuo 2011 m. sausio 1 d. elektra UAB „Litesko" filiale... 71. Teisėjų kolegija... 72. V.... 73. Apeliacinis skundas atmestinas.... 74. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl šilumos kainų dedamųjų... 75. Remiantis Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 6 dalimi ( 76. Vadovaudamasi Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalimi Valstybinė... 77. Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad šiame perskaičiuotų šilumos... 78. Pirmosios instancijos teismas nagrinėjo šio ginčijamo nutarimo teisėtumą,... 79. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio... 80. Metodikos 60–77 punktuose nustatyta šilumos kainodara. Remiantis Metodikos... 81. Metodikos 113–119 punktuose nustatyta šilumos kainų dedamųjų... 82. Komisija, priimdama skundžiamą nutarimą, rėmėsi tuo, kad pasikeitė... 83. Atsakovai Savivaldybė ir Komisija savo paaiškinimuose nurodė, kad Komisija... 84. Apeliaciniame skunde teigiama, kad skundžiamu Komisijos nutarimu dėl... 85. Remiantis Metodikos 117 punktu (šilumos kainų kintamųjų dedamųjų... 86. Metodikos 80.2 punkte įtvirtintos priežastys, dėl kurių gali kisti šilumos... 87. Kartu teisėjų kolegija sutinka su atsakovo Komisijos pozicija, kad nutarimu... 88. Elektros energijos sąnaudos buvo nustatytos, atsižvelgiant į įvykusius... 89. Tuo pačiu teisėjų kolegija pažymi, kad nėra pagrindo teigti, kad Komisija... 90. Apeliaciniame skunde taip pat teigiama, kad Komisijos nutarimu dėl... 91. Metodikos 80.2 punkte numatyta, jog veiklos efektyvumo užduotys yra... 92. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo, Metodikos tikslai yra... 93. Remdamasi išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 94. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 95. pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ (filialas... 96. Nutartis neskundžiama....