Byla 2-1125-259/2010
Dėl vykdomo supaprastintų neskelbiamų derybų sąlygų pripažinimo negaliojančiomis

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, sekretoriaujant Indrei Stankienei, dalyvaujant ieškovo AB ,,YIT Kausta“ atstovui Rimui Jakucevičiui, atsakovo VšĮ ,,Pažaislio kultūros ir turizmo centras“ atstovui advokatui Arūnui Šidlauskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo AB „YIT Kausta“ ieškinį atsakovui VšĮ „Pažaislio kultūros ir turizmo centras“, tretiesiems asmenims UAB „Restauracija“, V. Ir R. Rabačių TŪB „Virmalda“, Statybos remonto UAB „Senovė“ dėl vykdomo supaprastintų neskelbiamų derybų sąlygų pripažinimo negaliojančiomis,

Nustatė

3ieškovas AB „YIT Kausta“ patikslintu ieškiniu (b.l.151-155) prašo pripažinti negaliojančiu supaprastintų neskelbiamų derybų sąlygų 8, 10 ir 17 punktus, numatančius supaprastinto atviro konkurso pirkimo Nr. 75991 sąlygų taikymą supaprastintose neskelbiamose derybose; pripažinti negaliojančiu supaprastintų neskelbiamų derybų sąlygų 46 punktą; pripažinti negaliojančiu supaprastinto atviro konkurso sąlygų 57 punktą, taikomą vykdant pirkimą supaprastintų neskelbiamų derybų būdu; pripažinti negaliojančiu supaprastinto atviro konkurso sąlygų 61 punktą, taikomą vykdant pirkimą supaprastintų neskelbiamų derybų būdu; pripažinti negaliojančiu perkančiosios organizacijos VšĮ „Pažaislio kultūros ir turizmo centras" 2009-10-01 direktoriaus įsakymą dėl Nr. 23/09 dėl supaprastintų neskelbiamų derybų sąlygų patvirtinimo; pripažinti negaliojančiu 2009-11-04 perkančiosios organizacijos sprendimą „Dėl supaprastintų neskelbiamų derybų rezultatų ir preliminarios pasiūlymų eilės"; pripažinti negaliojančiu perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisijos 2009-11-19 sprendimą dėl supaprastintų neskelbiamų derybų pasiūlymų eilės ir nugalėtojo patvirtinimo bei priteisti ieškovui iš atsakovo žyminį mokestį ir teismo išlaidas. Ieškovas yra pareiškęs pretenzijas, o atsakovas jas atmetė. Viešųjų pirkimų įstatymo 93 str. ir 94 str. reglamentuota privaloma ikiteisminė ginčų sprendimo procedūra yra įvykdyta.

4Ieškovas nurodo, kad 2009 m. spalio 5 d. ieškovas AB „YIT Kausta" gavo perkančiosios organizacijos Všį „Pažaislio kultūros ir turizmo centras" kvietimą dalyvauti supaprastintose neskelbiamose derybose dėl Pažaislio kamaldulių vienuolyno (G32KP) svečių namo tvarkomųjų paveldosaugos, statybos ir kraštotvarkos darbų pirkimo. Supaprastintas neskelbiamas derybas perkančioji organizacija vykdo supaprastinto atviro konkurso „Pažaislio kamaldulių vienuolyno (G32KP) svečių namo tvarkomųjų paveldosaugos, statybos ir kraštotvarkos darbų pirkimas" (pirkimo Nr. 75991) pagrindu, t.y. naujame pirkime taikydama minėto konkurso sąlygas ir tiekėjų kvalifikacijos įvertinimus. AB „YIT Kaustą" pirkime dalyvauja veikdama ūkio subjektų grupėje (AB „YIT Kausta", UAB ..Restauracija", TŪB „Virmalda") kaip ūkio subjektų grupės atsakingas partneris. Atsakovas (perkančioji organizacija) kvietime nurodė, kad viešąjį pirkimą Nr. 75991 laiko užbaigtu, kadangi atmesti visų dalyvių pasiūlymai. Šiuos veiksmus ieškovas laiko neteisėtais ir juos yra apskundęs Kauno apygardos teismui (civ. byla Nr. 2-2697-230/2009). Ieškovas mano, kad perkančiosios organizacijos veiksmai organizuojant pirkimą neskelbiamų derybų būdu, taikant supaprastinto atviro konkurso pirkimo Nr. 75991 (toliau - Konkursas) sąlygas ir tiekėjų kvalifikacijos bei ekonominio naudingumo kriterijų įvertinimus prieštarauja viešuosius pirkimus reglamentuojantiems teisės aktams bei pažeidžia teikėjo interesus. Tęsiant pirkimo procedūras perkančioji organizacija nustatė preliminarią pasiūlymų eilę, ją patvirtino, o taip pat patvirtino pirkimą laimėjusį Tiekėją. Į pateiktą pretenziją dėl pirkimo laimėtojo patvirtintojo perkančioji organizacija atsakymo nedavė.

5Ieškovas nurodo, kad supaprastintose neskelbiamose derybose perkančioji organizacija taiko Konkurso sąlygas, tame tarpe ir ekonominio naudingumo kriterijus (Konkurso sąlygų 57, 61 p.). Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 4 d. 1 p. apibrėžia kaip „kriterijus, susijusius su pirkimo objektu, kokybės, kainos, techninių privalumų, estetinių ir funkcinių charakteristikų, eksploatavimo išlaidų, veiksmingumo, aplinkosaugos charakteristikų, garantinio aptarnavimo ir techninės pagalbos, pristatymo datos, pristatymo laiko arba užbaigimo laiko...". Analogišką ekonominio naudingumo kriterijaus sampratą pateikia ir Viešųjų pirkimų tarnyba „Viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo arba mažiausios kainos vertinimo kriterijumi rekomendacijose" (toliau - Rekomendacijos), patvirtintose Viešųjų pirkimų tarnybos prie LRV direktoriaus įsakymu Nr. 1S-53, nauja redakcija 2008-12-24 įsakymu Nr. 1S-133, 11 p. Patį ekonominio naudingumo kriterijų nustatymo tikslą Viešųjų pirkimų tarnyba apibrėžia kaip: „ ... kai svarbu pasiekti, kad perkamas objektas (prekės, paslaugos, darbai) būtų kuo kokybiškesnis, t.y. būtų kuo funkcionalesnis, estetiškesnis, pigesnis aptarnaujant ir plėtojant, efektyvesnis siekiant tų tikslų, kuriems perkančioji organizacija juo numato panaudoti, kad saugotų aplinką, kad būtų kuo trumpesni pristatymo terminai ir ilgesnis garantijos laikotarpis" (Rekomendacijų 4 p.).

6Ieškovas teigia, kad iš Viešųjų pirkimų įstatymo ir Rekomendacijų formuluočių matoma, kad ekonominis naudingumas suprantamas kaip didesnių nei mažiausia pasiūlyta kaina investicijų atsiperkamumas ir būsimų išlaidų sumažinimas. Dauguma išvardintų kriterijų yra objektyviai pamatuojami (litais, mėnesiais, naudojamų ir nenaudojamų plotų santykiais, koeficientais ir pan.), reglamentuojami privalomomis normomis ir objektyviai palyginami. Pažymėtina, kad minimi kriterijai yra siejami ne su darbų ar paslaugų proceso valdymu, o su darbų rezultato ir lėšų panaudojimo efektyvumu. Lyginant su perkančios organizacijos nustatytais „ekonominio naudingumo kriterijais" (Konkurso sąlygų 57 ir 61 p.) aiškiai matyti, kad šie kriterijai (T ir K) nieko bendra neturi su pasiūlymo ekonominio naudingumo samprata ir yra susiję ne su objekto (darbų rezultato) kokybe ir efektyvumu, o su Pasiūlymo dokumentų (Darbų plano ir Kalendorinio darbų vykdymo grafiko) kokybiniu įvertinimu, t.y. subjektyvia atsakovo nuomone dėl Pasiūlymo dokumentų parengimo didesnio ar mažesnio atitikimo aiškiai nesuformuluotiems ir neapibrėžtiems parametrams.

7Ieškovo manymu konkurso sąlygų 61 p. nustatyti kriterijų parametrai yra nesusiję su ekonominio naudingumo samprata. Nei vienas iš jų netikrina didesnių investicijų atsiperkamumo arba objekto efektyvumo. Visi parametrai yra išimtinai subjektyviai vertinami, ir joks norminis aktas nenustato jokių reikalavimų ar privalomų formų ir taisyklių nei Darbų planui, nei Kalendoriniam darbų vykdymo grafikui. Pati perkančioji organizacija nenustatė minėtiems dokumentams privalomų reikalavimų, kurie leistų objektyviai ir skaidriai palyginti kelių teikėjų parengtus dokumentus. Tiekėjas turi teisę į objektyvų ir skaidrų pasiūlymo įvertinimą ir šios teisės užtikrinimo pagrindas yra objektyvių kriterijų nustatymas ir pasiūlymų ar jų elementų objektyvaus palyginimo galimybė. Perkančiosios organizacijos nustatyti kriterijų parametrai neduoda tokios galimybės, pvz.: „pateiktas konkretaus projekto suskirstymas etapais ir darbais, suskirstymas yra pakankamai detalus, tačiau ne perteklinis" (Konkurso sąlygų 61.2.1.1. p.). Kokiais objektyviais matais galima nustatyti „pakankamą detalumą" arba tai, kada suskirstymas yra „perteklinis" yra neaišku. Konkurso sąlygose atsakovas jokių objektyvių parametrų vertinimo matų nenurodo, todėl tiekėjas neturi pagrindo tikėtis skaidraus ir objektyvaus pasiūlymų vertinimo.

8Ieškovas įrodinėjo, kad dalis perkančiosios organizacijos numatytų ekonominio naudingumo kriterijų parametrų pagal jų prasmę negali būti vertinami Konkurso sąlygose numatyta tvarka, t.y. „0-5 balų skalėje", pvz.: „pateiktas etapų ir darbų įgyvendinimo laikotarpio grafinis išdėstymas" (Konkurso sąlygų 61.3.2. p.). Kaip galima įvertinti, ar grafinis išdėstymas pateiktas daugiau ar mažiau? Perkančiosios organizacijos suformuluoti ekonominio naudingumo kriterijų parametrai susiję ne su ekonominiu naudingumu, o su Tiekėjo sugebėjimu parengti dokumentus atspėjant vertintojo pageidavimus, kurie Konkurso sąlygose nesuformuluoti.

9Ieškovo teigimu perkančiosios organizacijos numatyti ekonominio naudingumo kriterijų lyginamieji svoriai, kur kainos kriterijui (C) numatyta tik 50 balų iš 100, pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 2 d. įtvirtintą pirkimų tikslą ir prieštarauja Rekomendacijų nuostatoms. Rekomendacijų 15 str. nustato, kad „ ..Perkant įprastas prekes, paslaugas ar darbus, kainos lyginamai! svorį rekomenduojama nustatyti ne mažesni kaip 80". Perkančiosios organizacijos nustatytas kainos lyginamasis svoris -50 balų - taikytinas tik perkant „...sudėtingas intelektinio pobūdžio paslaugas...". Nagrinėjamu atveju atliktini rekonstrukcijos ir statybos darbai su intelektinėmis paslaugomis niekaip nesusiję, kadangi darbai atliekami pagal jau parengtą Techninį projektą. Esant situacijai, kai lemiamą vaidmenį parenkant konkurso laimėtoją vaidina ne objektyvūs, o subjektyvūs kriterijai, perkančioji organizacija sudaro galimybę konkursą laimėti ne tiekėjui, pateikusiam geriausią pasiūlymą, o iš anksto numatytai įmonei. 2009-08-24 rašte Nr. 4S-2829 Viešųjų pirkimų tarnyba prie LRV nurodė perkančiajai organizacijai (atsakovui), kad „...perkančioji organizacija, nustatydama ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus ir siekdama užtikrinti Įstatymo 3 str. 1 d. nustatytų principų laikymąsi, turėtų atsižvelgti į Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2006-10-12 įsakymu Nr. 1S-53 patvirtintas „Viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo arba mažiausios kainos vertinimo kriterijumi rekomendacijas" (Žin., 2006, Nr. 113-4329; 2008, Nr. 150-6150) tuo iš esmės pripažindama, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. reikalavimai yra pažeisti, tačiau perkančioji organizacija pažeidimų nepašalino.

10Ieškovas mano, kad perkančioji organizacija (atsakovas), nustatydama ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus, nesusijusius su ekonominiu naudingumu, subjektyvius ir neduodančius galimybės palyginti pasiūlymų kriterijų parametrus bei neadekvačius pirkimo objektui kriterijų lyginamuosius svorius, neatsižvelgė į „Viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo arba mažiausios kainos vertinimo kriterijumi rekomendacijas", pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1 d., 3 str. 2 d. ir 39 str. 4 d. 1 p. reikalavimus, o taip pat Tiekėjo AB „YIT Kaustą" teisę į objektyvų teikiamo pasiūlymo įvertinimą bei teisėtą interesą pasirašyti pirkimo sutartį pateikus geriausią pasiūlymą.

11Neskelbiamų derybų sąlygų 46 punkto nuoroda į tai, kad „Kriterijų (T) ir (K) balų įvertinimų reikšmės įvertintos supaprastinto atviro konkurso metu (pirkimo Nr. 75991) ir tiekėjams yra žinomos", pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1 dalyje numatytus lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus, prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. ir 58 str. dėl šių priežasčių:

12- Perkančioji organizacija vertina ne vieno pirkimo (neskelbiamų derybų) pasiūlymą, o du pasiūlymus, t.y. du ekonominio naudingumo kriterijai yra įvertinti pirkime Nr. 75991, kuriame pati perkančioji organizacija visus pasiūlymus atmetė ir pirkimas yra pasibaigęs (Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str.), o vienas kriterijus vertinamas naujai organizuojame pirkime. Tokių teisių Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. perkančiajai organizacijai nesuteikia.

13- Dviejų ekonominio naudingumo kriterijų (T ir K) nustatymas ir įvertinimas nebuvo pirkimo Nr. 75991 tikslas, todėl šių kriterijų įvertinimai negali būti naudojami kaip įvykusio pirkimo rezultatas.

14- Tiekėjų pasiūlymų, pateiktų pirkime Nr. 75991, galiojimo laikas yra pasibaigęs ir perkančioji organizacija neprašė galiojimo laiko pratęsti. Dokumentai, kurių pagrindu atliktas ekonominio naudingumo (T) ir (K) kriterijų įvertinimas, yra negaliojančio pasiūlymo dalis ir negali būti laikomi galiojančiais ir vertintinais atskirai nuo viso pasiūlymo. Sąlygos, numatančios dokumentų ir jų vertinimų galimą naudojimą vėlesniuose pirkimuose, pirkimo Nr. 75991 sąlygose nėra.

15Perkančioji organizacija pirkimą neskelbiamų derybų būdu vykdo neišsprendus ginčo dėl perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisijos sprendimų pripažinimo negaliojančiais civ. byloje Nr. 2-2697-230/2009, kurioje ginčijamas sprendimo pripažinti ieškovo pasiūlymą neatitinkančiu konkurso sąlygų reikalavimų viešajame pirkime Nr. 78155 teisėtumas. Pasak ieškovo, manoma, kad neišsprendus šio ginčo atsakovas negalėjo vykdyti naujo pirkimo ir priiminėti sprendimų dėl laimėjusio Tiekėjo parinkimo.

16Nagrinėjant bylą teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė jame nurodomais motyvais ir grindė pridėtais rašytiniais įrodymais.

17Atsakovas VšĮ „Pažaislio kultūros ir turizmo centras“ pareiškė atsiliepimą į ieškinį (b.l.109-117) į patikslintą (b. l. 167-169) ieškinį, prašydamas ieškovo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, ir nurodė, kad ieškovo samprotavimai dėl ekonominio naudingumo kriterijų, jų parametrų ir kriterijų lyginamųjų svorių bei neskelbiamų derybų vykdymo, neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo normų, Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijų bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2009 m. rugsėjo 3 d. Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalgos nuostatų (Teismų praktika Nr. 31).

18Atsakovas nurodo, kad supaprastintų neskelbiamų derybų pagrindas yra vykdytas supaprastintas atviras konkursas (pirkimo Nr. 75991), taigi tuo pagrindu pakviesti tie patys ūkio subjektai, kurių kvalifikacija atitiko perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus, ir pirkimo sąlygos nebuvo keičiamos, taip kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 92 str. 3 d. 2 p. Derybų sąlygų 46 punktu Perkančioji organizacija įtvirtino nuostatą, kad vertinimo pagrindas bus supaprastinto atviro konkurso metu suteikti ekonominio naudingumo balai T ir K, taip užtikrindama tiekėjų lygiateisiškumą ir skaidrumą bei įvertindama Komisijos ir tiekėjų darbo laiko sąnaudas — supaprastintas atviras konkursas vyko beveik 3,5 mėn. (nuo 2009-05-27 iki 2009-09-10), buvo gautos ir išnagrinėtos 3 ieškovo pretenzijos, pateiktas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui, pateiktas atsiliepimas į ieškinį (civilinė byla Nr. 2-2697-230/2009). Ekonominio naudingumo kriterijai - Darbo plano kokybinis vertinimas ir Kalendorinio darbų vykdymo grafiko kokybinis vertinimas - bei jų parametrai buvo nustatyti, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2006 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1S-53 „Dėl Viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo rekomendacijų patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 113-4329; 2008, Nr. 150-6150) patvirtintomis vertinimo rekomendacijomis. Rekomendacijas Perkančioji organizacija taiko konkrečiam pirkimo objektui — šiuo atveju, Pažaislio kamaldulių vienuolyno svečių namo tvarkomiesiems paveldosaugos, statybos ir kraštotvarkos darbams, atsižvelgdama į pirkimo objekto (valstybinės reikšmės kultūros paminklo) specifiką. Pirkimo objektas (svečių namo tvarkomieji paveldosaugos, statybos ir kraštotvarkos darbai) nėra konkreti prekė ar daiktas, jo vertinimo matas negali būti siejamas tik su kaina - čia yra svarbūs ir kiti kriterijai, susiję su objekto paveldosauginėmis, kultūrinėmis ir kitomis charakteristikomis. Perkančioji organizacija, pirkdama darbus, vertina, kaip potencialūs tiekėjai vykdys šiuos darbus ir kaip efektyviai valdys visą darbų procesą. Projektų valdymo metodika ir patirtis rodo, kad darbų planavimui skiriami ištekliai ir dėmesys yra tiesiogiai proporcingi būsimų darbų kokybei ir trukmei bei atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 4 p. 1 d. apibrėžtus veiksmingumo, užbaigimo laiko kriterijus. Perkančioji organizacija, nustatydama kriterijus T (Darbo plano kokybinis vertinimas) ir K (Kalendorinio darbų vykdymo grafiko kokybinis vertinimas) bei apibrėždama labai konkrečius reikalavimus Darbo planui ir Kalendoriniam darbų vykdymo grafikui (išdėstyta Konkurso sąlygų 3 lentelėje), siekia objektyviai įvertinti, kaip tiekėjai yra suplanavę ir pasirengę vykdyti būsimus darbus, skirti jiems reikalingus išteklius, valdyti technologinius procesus, paskirstyti darbuotojų atsakomybes, priskirti jiems atitinkamas funkcijas ir pan. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas reiškia, kad turi būti atliekami skaičiavimai, o Konkurso dalyvis turi žinoti įvairius šio skaičiavimo veiksnius, kad galėtų suprasti kiekvieno veiksnio svarbą kitų atžvilgiu. Tai nurodo ir Europos Teisingumo Teismas (ETT): „siekiant užtikrinti vienodo požiūrio ir skaidrumo principų laikymąsi, svarbu, kad visus elementus, į kuriuos perkančiosios organizacijos atsižvelgia nustatydamos ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, ir, jei tai įmanoma, jų santykinę svarbą galimi pasiūlymus teiksiantys asmenys žinotų dar rengdami savo pasiūlymus (šiuo klausimu žr. 1996 m. balandžio 25 d. Sprendimo Komisija prieš Belgiją, C-87/94, Rink. p. 1-2043, 88 punktą ir 2002 m. gruodžio 12 d. Sprendimo Universale-Bau ir kt. ieškovai, C-470/99, Rink. p. 1-11617, 98 punktą)." Todėl vadovaudamasi rekomendacijomis bei ETT ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, .perkančioji organizacija Konkurso sąlygose ir įvardino labai konkrečius kriterijų parametrus ir jų vertinamas savybes (žr. 4 lentelė), taip pat suformulavo labai aiškius reikalavimus Darbo planui ir Kalendoriniam darbų vykdymo grafikui (žr. 3 lentelė), -priešingai nei teigia ieškovas. Vertindama pasiūlymus, perkančioji organizacija turi remtis objektyviais kriterijais, kurie užtikrintų skaidrumo, nediskriminavimo ir lygiateisiškumo principų laikymąsi bei garantuotų, kad pasiūlymai būtų vertinami veiksmingos konkurencijos sąlygomis. Tai patvirtina ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2009 m. rugsėjo 3 d. Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga (19 išvada), kur nurodyta, kad „Perkančiosios organizacijos gali pasirinkti vieną iš viešojo pirkimo sutarties sudarymo (tiekėjų vertinimo) kriterijų - ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą arba mažiausią kainą. Jų taikymas turi nepažeisti skaidrumo principo ir privalo būti paskelbtas bei iš anksto žinomas tiekėjams. " Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnis numato du vertinimo kriterijus: mažiausios kainos ir ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo. Pastarąjį kriterijų visada sudaro keletas perkančiosios organizacijos pasirinktų, su pirkimo objektu susijusių kriterijų. Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 4 dalies 1 punkte pateiktas nebaigtinis galimų ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų sąrašas (kokybė, kaina, techniniai privalumai, estetinės ir funkcinės charakteristikos, aplinkosaugos charakteristikos, eksploatavimo išlaidos, efektyvumas, garantinis aptarnavimas ir techninė pagalba, pristatymo data, pristatymo laikas arba užbaigimo laikas), iš kurio yra aišku, kad kiekvienas atskiras kriterijus (pavyzdžiui, estetinės savybės) nebūtinai privalo būti ekonomiškai naudingas perkančiajai organizacijai - tiesiogiai nešantis naudą perkančią)ai organizacijai, ar pamatuojamas ekonominiu požiūriu. Tai reiškia, kad, nustatydama kriterijus tam tikram specifiniam pirkimo objektui, perkančioj i organizacija nebūtinai turi pasirinkti ekonomiškai pamatuojamą kriterijų. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijumi siekiama padėti perkančiajai organizacijai įsigyti naudingiausią pasiūlymą - „geriausiai pinigus atitinkančią vertę". Šis terminas reiškia, kad, taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų, laimėtojas pasirenkamas lyginant atitinkamų pasiūlymų privalumus. Kadangi pasiūlymų vertinimo sąlygas pasirenka perkančioji organizacija remdamasi savo požiūriu, gali būti pasirenkami kriterijai, kurie nėra visiškai ekonominio pobūdžio (ar kurie neteikia tiesioginės ekonominės naudos), tačiau, perkančiosios organizacijos nuomone, suteikia pirkimo objektui vertę. Tai patvirtina ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2009 m. rugsėjo 3 d. Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga (21 išvada), kur nurodyta, kad „Į ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą kurį sudaro įvairių kokybinių ir kiekybinių elementų visuma, gali Įeiti Įvairiausios sudėtinės dalys, susijusios su sutartimi (pvz., sutarties atlikimo laikas, naudojimosi kaštai, atsiperkamumas, kaina). Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kaip sutarties sudarymo kriterijaus elementai nebūtinai turėtų būti grynai ekonominio pobūdžio (pvz., perkančiosios organizacijos gali nustatyti reikalavimus, susijusius su aplinkos apsauga). " Atsižvelgiant į tai, kad numatomi darbai yra susiję su valstybinės reikšmės kultūros paminklu, o darbai finansuojami iš Sanglaudos skatinimo veiksmų programos, kuriuos reikia įsisavinti per programoje nustatytą laikotarpį, T ir K kriterijų nustatymas yra galimas bei objektyviai reikalingas ir pamatuotas.

19Darbų vykdymo patirtis Pažaislio kamaldulių vienuolyne (Lietuvos Šv. Kazimiero seserys į vienuolyną sugrįžo 1992 m.) ir stebėsena įrodo, kad planuojant ir vykdant statybos darbus šiame kultūros paminkle yra labai svarbu atsižvelgti į sudėtingą objekto specifiką, įvertinti sezoniškumo įtaką, užtikrinti aukštą darbų kokybę (ją įvertinti ar pamatuoti pirkimo metu yra neįmanoma) bei nuolatinę darbų vykdymo kontrolę. Tai įvertindama, perkančioji organizacija tikslingai pasirinko kriterijus T ir K, o Konkurso sąlygose nurodė konkrečius vertinimo kriterijų parametrus bei vertinamas parametrų savybes. Dėl to visi tiekėjai turi visiškai vienodas galimybes suprasti ir žinoti, kokie konkrečiai kriterijų parametrai bus vertinami, kokios parametrų savybės yra svarbios rengiant Darbo planą ir Kalendorinį darbų vykdymo grafiką, — lygiateisiškumo ir skaidrumo principai jokiu būdu nėra pažeidžiami. Konkurso.sąlygose įvardintos parametrų savybės yra tiesiogiai susijusios su svarbiais pasiūlymo vertinimo matais, tokiais kaip darbų procesų valdymo kokybė, darbų vykdymo terminai, darbų vykdymo efektyvumas (skiriamų išteklių sąnaudų pasiskirstymas tarp skirtingų proceso etapų ir darbų) ir pan. Visa tai pagrindžia Konkurso sąlygų 3 lentelėje pateikiami apibūdinimai bei 4 lentelėje pateikiami parametrų savybių aprašai. Darbų proceso vykdymo kontrolė ir efektyvus valdymas yra labai svarbi sėkmingo ir skaidraus paramos įsisavinimo ir būsimų darbų kokybės sąlyga, kurią įvykdžius galima tikėtis pasiekti suplanuotus projekto rezultatus. Paminėtina, kad, remiantis Konkurso sąlygomis, tiekėjo parengtas Darbo planas ir Kalendorinis darbų vykdymo grafikas taps neatsiejama rangos sutarties dalimi. Pagal šiuos dokumentus perkančioji organizacija vertins rangovo vykdomų darbų progresą, kontroliuos jo skiriamus išteklius, darbuotojų dalyvavimą, technologinių procesų kontrolę ir pan. Pateiktas Darbo planas ir Kalendorinis darbų vykdymo grafikas privalo būti parengti atsakingai, pagal išdėstytus reikalavimus, o pradėjęs vykdyti darbus rangovas privalės laikytis šiuose dokumentuose išdėstytų savo įsipareigojimų ir darbų vykdymo tvarkos. Tokį atsakovo pasirinkimą patvirtina ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2009 m. rugsėjo 3 d. Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga (20 išvada), kur nurodyta, kad „Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai turi užtikrinti konkrečios viešojo pirkimo sutarties vykdymą. "

20Kriterijų lyginamieji svoriai nustatyti, įvertinus pastaruoju metu labai aiškią tendenciją viešųjų pirkimų praktikoje, kai konkursų dalyviai bet kokia kaina - mažindami darbų kiekius ar jų visų neįtraukdami - stengiasi laimėti konkursus, siūlydami pernelyg mažas kainas, neatitinkančias nei projektinių sąmatų, nei analogiškų darbų rinkos kainų. Šiuo metu mažiausios kainos kriterijus neužtikrina tinkamo kokybės ir kainos santykio, o tai ypač svarbu, kai perkami darbai susiję su istoriniu bei kultūriniu paveldo išsaugojimu. Būtent dėl šios priežasties perkančioji organizacija, siekdama Viešųjų pirkimo įstatymo 3 str. 2 dalyje nustatyto tikslo racionaliai panaudoti lėšas, skirtas projektui įgyvendinti, pasirinko pasiūlymus vertinti pagal ekonominį naudingumą, o atsižvelgdama į savo sukauptą patirtį, vykdant restauravimo darbus vienuolyne, nustatė kainos ir kitų kriterijų santykį, kuris geriausiai atitiktų kainos ir kokybės santykį. Kaip matyti iš žemiau pateiktos teismų praktikos, Perkančioji organizacija yra laisva pasirinkti kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo sutarties objektu ir pastarieji gali būti ir neekonominio pobūdžio. Projektas yra finansuojamas paramos lėšomis, todėl perkančiajai organizacijai ypatingai svarbu, kad tiekėjai siūlytų realias kainas, kad darbai būtų atlikti kokybiškai, užtikrinant racionalų ir savalaikį skirtų išteklių naudojimą. Dėl šios priežasties perkančioji organizacija prioritetą skyrė T ir K kriterijams. Taip pat pažymime, kad derinant supaprastinto atviro pirkimo Nr. 78155 sąlygas (kurios yra visiškai analogiškos pirkimo Nr. 75991 sąlygoms), įgyvendinančioji institucija (VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra) sąlygoms pritarė ir netgi rekomendavo kainos lyginamąjį svorį sumažinti nuo 50 iki 40 balų (2009-08-05 CPVA raštas Nr. 2009/2-5068 - pridedame).

21Atsakovas nurodo, kad derybų sąlygose perkančioji organizacija įtvirtino nuostatą, kad vertinimo pagrindas bus supaprastinto atviro konkurso metu suteikti ekonominio naudingumo balai T ir K, siekdama užtikrinti tiekėjų lygiateisiškumą ir skaidrumą bei įvertindama Viešųjų pirkimų komisijos ir tiekėjų darbo laiko sąnaudas, reikalingas iš naujo atsakingai ir kruopščiai parengti Darbo planą ir Kalendorinį darbų vykdymo grafiką bei jį įvertinti. Atvirkščiai, leidžiant tiekėjams pateikti iš naujo Darbo planą ir Kalendorinį darbų vykdymo grafiką, būtų neužtikrintas lygiateisiškumas kito tiekėjo atžvilgiu, kadangi ieškovas buvo informuotas apie jo pateiktuose vertinti Darbo plane ir Kalendoriniame vykdymo grafike aptiktus trūkumus, o kitas tiekėjas - ne. Nėra tikslinga ir teisinga pakartotinai prašyti tiekėjų pateikti Darbo planą ir Kalendorinį darbų vykdymo grafiką - supaprastinto atviro konkurso, kurio pagrindu paremtos derybos, metu abu tiekėjai, pateikę konkursinius dokumentus, parodė, kaip veiksmingai pasirengę įgyvendinti perkamus darbus. Pagrindinis derybų tikslas - suderėti perkančiajai organizacijai priimtiną kainą ir kuo greičiau užbaigti darbų pirkimą, kadangi beveik 5 mėnesius užsitęsusios pirkimų procedūros kelia riziką perkančiajai organizacijai prarasti skiriamas ES ir valstybės biudžeto lėšas (remiantis Ūkio ministerijos ir įgyvendinančios institucijos VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros nuostata, paramos sutartys nepasirašinėjamos tol, kol nebus užbaigti pirkimai). Tą akcentuoja ir pridedamas 2009 m. birželio 4 d. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra raštas atsakovui. Antrąkart pateikti dokumentai nesukurtų pridėtinės vertės derybų metu - supaprastinto atviro konkurso metu perkančiajai organizacijai nepavyko įvertinti tik kainos kriterijaus (C) (nes abu pasiūlymai buvo atmesti), dėl to deryboms perkančioji organizacija prašė pateikti tik kainos pasiūlymą (B formą).Kita vertus, ieškovas neginčijo supaprastinto atviro konkurso metu (pirkimo Nr. 75991) minėtų vertinimo kriterijų, taip pat tiekėjas nekvestionavo šių reikalavimų per penkias dienas nuo supaprastintų neskelbiamų derybų pirkimo procedūros pradžios ir nepasinaudojo teise Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais terminais pateikti pretenziją. Darytina prielaida, kad tiekėjas galimai piktnaudžiauja savo teisėmis siekdamas vilkinti pirkimo procedūras. Norime pažymėti, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 39 ir 58 str. nuostatos tikrai nereikalauja iš esmės keisti Konkurso sąlygas ar neleidžia remtis atvirame Konkurse pateiktais pasiūlymais. Priešingai, Viešųjų pirkimų įstatymo 92 str. 3 d. 2 p. nustato, kad pirkimo sąlygos yra iš esmės nekeičiamos. Kaip jau minėjome, supaprastintų neskelbiamų derybų pagrindas yra vykdytas supaprastintas atviras konkursas, taigi tuo pagrindu pakviesti tie patys ūkio subjektai, kurių kvalifikacija atitiko perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus, ir pirkimo sąlygos nebuvo keičiamos, taip kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 92 str. 3 d. 2 p. Taigi, perkančioji organizacija neprivalo prašyti tiekėjo pratęsti pasiūlymo galiojimo termino. Preziumuojama, kad tiekėjas teikdamas pasiūlymą supaprastintam neskelbiamam konkursui sutiko dalyvauti pirkimo procedūroje, kurios pagrindas yra supaprastinto atviro konkurso metu pateikto pasiūlymo duomenys, kiek jie nebuvo paprašyti papildomai pateikti supaprastintų neskelbiamų derybų dokumentuose.

22Ieškovas nepagrįstai teigia, kad perkančioji organizacija neturi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo atmesti abu supaprastinto atviro konkurso dalyvių pasiūlymus. Kaip jau buvo ieškovui minėta perkančiosios organizacijos atsakyme į tiekėjo pretenziją (perkančiosios organizacijos 2009-10-21 raštas Nr. Pr 1-05-32), perkančioji organizacija 2009-07-30 raštu Nr. Pr 1-05-21 (pridedame) pateikė prašymą Viešųjų pirkimų tarnybai sutikti, kad būtų atmesti visi supaprastintam atviram konkursui (pirkimo Nr. 75991) pateikti pasiūlymai. Viešųjų pirkimų tarnyba 2009-09-03 rašte Nr. 4S-2968 (pridedame) informavo perkančiąją organizaciją, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 8 str. 3 dalies 5 punkte numatyta Tarnybos teisė duoti sutikimą perkančiajai organizacijai atmesti visus pasiūlymus tik šiame įstatyme nustatytais atvejais. Vadovaujantis įstatymo 85 str. 1 dalies nuostatomis, Tarnybos sutikimas dėl pasiūlymų atmetimo ar pirkimo procedūrų nutraukimo vykdant supaprastintus pirkimus nereikalingas. Taip pat primename, kad atsakovas, atsakydamas į ieškovo 2009-10-29 prašymą Nr. 1.1.2-1397 (civilinė byla 2-2697-230/2009) dėl rašytinių įrodymų išreikalavimo, 2009-11-02 Kauno apygardos teismui pateikė minėtą Viešųjų pirkimų tarnybos raštą bei perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisijos 2009-09-10 protokolo Nr. 2009-32 nuorašą (pridedame). Šiuo protokolu priimtas Viešųjų pirkimų komisijos sprendimas užbaigti supaprastinto atviro konkurso (pirkimo Nr. 75991) pirkimo procedūras, atmetus abu gautus pasiūlymus (vieno tiekėjo pateiktas pasiūlymas buvo atmestas dėl per didelių kainų, o kito tiekėjo — ūkio subjektų grupės (ieškovo) — dėl to, kad pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų) bei pasirinkti supaprastintų neskelbiamų derybų būdą pirkimo objektui įsigyti. Viešųjų pirkimų įstatymo 92 str. 3 d. 2 p. įvardinti atvejai, kai apie pirkimą gali būti neskelbiama - atliekant pirkimą, apie kurį buvo skelbta, visi gauti pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų arba buvo pasiūlytos per didelės perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos, o pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos ir į neskelbiamą pirkimą kviečiami visi pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Perkančiosios organizacijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 166.1 p. numatytas atvejis, atitinkantis minėtą Viešųjų pirkimų įstatymo punktą.

23Ieškovas 6-uoju punktu prašo pripažinti negaliojančiu perkančiosios organizacijos 2009-11-04 sprendimą „Dėl supaprastintų neskelbiamų derybų rezultatų ir preliminarios pasiūlymų eilės". Toks prašymas yra nepagrįstas, kadangi preliminari pasiūlymų eilė buvo nustatyta vadovaujantis Viešųjų pirkimo įstatymo ir Derybų sąlygų nuostatomis. Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisija (toliau - Komisija) pasiūlymų preliminarią eilę sudarė po to, kai 2009 m. spalio 27 d. įvykus deryboms su AB „YIT Kaustą" (Komisijos posėdžio protokolas Nr. 2009-50) ir UAB „Senovė" (Komisijos posėdžio protokolas Nr. 2009-51), buvo suderėtos galutinės pasiūlymų kainos ir apskaičiuotas bendras pasiūlymų ekonominis naudingumas (remiantis Derybų sąlygų 45 ir 46 punktais):

24Pasiūlymo kaina Lt, su PVM Kriterijaus C balas Kriterijaus T balas

25Kriterijaus K balas

26Ekonominis naudingumas S

27UAB „Senovė" pasiūlymas

288.869.426,83 45.80737846 35

2915

3095.80738

31UAB „Kausta" pasiūlymas

328.125.703,83

3350 26.97

3410.71 87.68 Kriterijų T ir K balų įvertinimo reikšmės, kaip ir nurodyta Derybų sąlygų 46 punkte, buvo nustatytos supaprastinto atviro konkurso (pirkimo Nr. 75991) metu (2009-06-25 Komisijos protokolas Nr. 2009-18) ir abiems tiekėjams buvo žinomos. Vadovaudamasi Derybų sąlygų 47 punktu, Komisija nustatė preliminarią pasiūlymų eilę ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka: - UAB „Senovė" pasiūlymas - 95,807 balai. - AB „YIT Kaustą" bei jungtinės veiklos partnerių pasiūlymas - 87,68 balai. 2009-11-04 raštu Nr. Prl-05-39 (pateiktas kartu su patikslintu ieškiniu) perkančioji organizacija pranešė Derybų dalyviams apie bendro ekonominio naudingumo balus ir sudarytą preliminarią pasiūlymų eilę. 2009-11-09 raštu Nr. 1.1.2-1425 ieškovas pateikė pretenziją. Pirkimo procedūros 2009-11-09 buvo sustabdytos. 2009-11-12 raštu Nr. Pr 1-05-41 (pateiktas kartu su patikslintu ieškiniu) perkančioji organizacija atsakė pretenziją pareiškusiam tiekėjui ir atnaujino pirkimo procedūras. Kadangi ieškovas pretenzijoje teikė tuos pačius samprotavimus dėl ekonominio naudingumo kriterijų, dėl ekonominio naudingumo kriterijų parametrų, dėl ekonominio naudingumo kriterijų T ir K įvertinimo naudojimo naujame pirkime, dėl neskelbiamų derybų vykdymo teisėtumo, tai į pastaruosius jau buvo pateiktas atsakovo motyvuotas atsiliepimas.

35Ieškovas 7-uoju punktu prašo pripažinti negaliojančiu perkančiosios organizacijos 2009-11-19 sprendimą „Dėl supaprastintų neskelbiamų derybų pasiūlymų eilės ir nugalėtojo patvirtinimo". Vadovaudamasi Derybų sąlygų 55 punktu, 2009-11-18 posėdžio protokolu Nr. 2009-62, Komisija patvirtino pasiūlymų eilę ir priėmė sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo - UAB „Senovė" pasiūlymas. 2009-11-19 raštu Nr. Prl-05-43 perkančioji organizacija pranešė Derybų dalyviams dėl pasiūlymų eilės ir nugalėtojo patvirtinimo. 2009-11-23 raštu Nr. 1.1.2-1486 ieškovas pateikė pretenziją. Kadangi ieškovo pretenzijoje pateikti visiškai tokie patys argumentai, kaip ir 2009-11-09 pateiktoje pretenzijoje (raštas Nr. 1.1.2-1425), Komisija šios pretenzijos nenagrinėjo ir pirkimo procedūrų nestabdė. Visi Viešųjų pirkimų komisijos argumentai buvo išdėstyti perkančiosios organizacijos 2009-11-12 raštu Nr. Prl-05-41 pateiktame atsakyme į tiekėjo pretenziją. Atsakymas tiekėjui pateiktas 2009-11-23 raštu Nr. Prl-05-44.

36Nagrinėjant bylą teismo posėdžio metu atsakovo atstovas siūlė ieškinį atmesti atsiliepime nurodomais motyvais, priteisti atsakovui iš ieškovo 2175, 09 lt turėtų atstovavimo išlaidų.

37Tretieji asmenys UAB „Restauracija“, V. ir R. Rabačių TŪB „Virmalda“ ir Statybos remonto UAB „Senovė“ atsiliepimų į ieškinį nustatytu terminu nepateikė.

38Ieškinys atmestinas.

39Išnagrinėjus bylą teismo posėdyje yra nustatyta, kad 2009 m. spalio 5 d. ieškovas AB „YIT Kausta" gavo perkančiosios organizacijos VšĮ „Pažaislio kultūros ir turizmo centras" kvietimą dalyvauti supaprastintose neskelbiamose derybose dėl Pažaislio kamaldulių vienuolyno (G32KP) svečių namo tvarkomųjų paveldosaugos, statybos ir kraštotvarkos darbų pirkimo (b.l. 5). Ieškovui buvo siūloma iki 2009 10 12 pateikti pasiūlymą pagal pridedamas derybų sąlygas. Supaprastintas neskelbiamas derybas perkančioji organizacija vykdė pagal supaprastinto atviro konkurso „Pažaislio kamaldulių vienuolyno (G32KP) svečių namo tvarkomųjų paveldosaugos, statybos ir kraštotvarkos darbų pirkimas" sąlygas (b.l. 21-67). Ieškovas byloje įrodinėjo, kad perkančiosios organizacijos veiksmai organizuojant pirkimą neskelbiamų derybų būdu, taikant supaprastinto atviro konkurso pirkimo Nr. 75991 (toliau - Konkursas) sąlygas ir tiekėjų kvalifikacijos bei ekonominio naudingumo kriterijų įvertinimus prieštarauja viešuosius pirkimus reglamentuojantiems teisės aktams bei pažeidžia teikėjo interesus.

40Teismas sprendžia, kad ieškovo ieškinys yra nepagrįstas ir atmestinas dėl šių motyvų:

41Supaprastintų neskelbiamų derybų pagrindas yra vykdytas supaprastintas atviras konkursas (pirkimo Nr. 75991), taigi tuo pagrindu pakviesti tie patys ūkio subjektai, kurių kvalifikacija atitiko perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus, ir pirkimo sąlygos nebuvo keičiamos, taip kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 92 str. 3 d. 2 p. Derybų sąlygų 46 punktu Perkančioji organizacija įtvirtino nuostatą, kad vertinimo pagrindas bus supaprastinto atviro konkurso metu suteikti ekonominio naudingumo balai T ir K, taip užtikrindama tiekėjų lygiateisiškumą ir skaidrumą. Ekonominio naudingumo kriterijai - Darbo plano kokybinis vertinimas ir Kalendorinio darbų vykdymo grafiko kokybinis vertinimas - bei jų parametrai buvo nustatyti, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2006 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1S-53 „Dėl Viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo rekomendacijų patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 113-4329; 2008, Nr. 150-6150) patvirtintomis vertinimo rekomendacijomis. Rekomendacijas Perkančioji organizacija taiko konkrečiam pirkimo objektui — šiuo atveju, Pažaislio kamaldulių vienuolyno svečių namo tvarkomiesiems paveldosaugos, statybos ir kraštotvarkos darbams, atsižvelgdama į pirkimo objekto (valstybinės reikšmės kultūros paminklo) specifiką. Pirkimo objektas (svečių namo tvarkomieji paveldosaugos, statybos ir kraštotvarkos darbai) nėra konkreti prekė ar daiktas, jo vertinimo matas negali būti siejamas tik su kaina - čia yra svarbūs ir kiti kriterijai, susiję su objekto paveldosauginėmis, kultūrinėmis ir kitomis charakteristikomis. Perkančioji organizacija, pirkdama darbus, vertina, kaip potencialūs tiekėjai vykdys šiuos darbus ir kaip efektyviai valdys visą darbų procesą. Projektų valdymo metodika ir patirtis rodo, kad darbų planavimui skiriami ištekliai ir dėmesys yra tiesiogiai proporcingi būsimų darbų kokybei ir trukmei bei atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 4 p. 1 d. apibrėžtus veiksmingumo, užbaigimo laiko kriterijus. Perkančioji organizacija, nustatydama kriterijus T (Darbo plano kokybinis vertinimas) ir K (Kalendorinio darbų vykdymo grafiko kokybinis vertinimas) bei apibrėždama labai konkrečius reikalavimus Darbo planui ir Kalendoriniam darbų vykdymo grafikui (išdėstyta Konkurso sąlygų 3 lentelėje), siekia objektyviai įvertinti, kaip tiekėjai yra suplanavę ir pasirengę vykdyti būsimus darbus, skirti jiems reikalingus išteklius, valdyti technologinius procesus, paskirstyti darbuotojų atsakomybes, priskirti jiems atitinkamas funkcijas ir pan. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas reiškia, kad turi būti atliekami skaičiavimai, o Konkurso dalyvis turi žinoti įvairius šio skaičiavimo veiksnius, kad galėtų suprasti kiekvieno veiksnio svarbą kitų atžvilgiu. Tai nurodo ir Europos Teisingumo Teismas (ETT): „siekiant užtikrinti vienodo požiūrio ir skaidrumo principų laikymąsi, svarbu, kad visus elementus, į kuriuos perkančiosios organizacijos atsižvelgia nustatydamos ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, ir, jei tai įmanoma, jų santykinę svarbą galimi pasiūlymus teiksiantys asmenys žinotų dar rengdami savo pasiūlymus (1996 m. balandžio 25 d. Sprendimo Komisija prieš Belgiją, C-87/94, Rink. p. 1-2043, 88 punktą ir 2002 m. gruodžio 12 d. Sprendimo Universale-Bau ir kt. ieškovai, C-470/99, Rink. p. 1-11617, 98 punktą)." Todėl vadovaudamasi rekomendacijomis bei ETT ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, .perkančioji organizacija Konkurso sąlygose ir įvardino labai konkrečius kriterijų parametrus ir jų vertinamas savybes, taip pat suformulavo labai aiškius reikalavimus Darbo planui ir Kalendoriniam darbų vykdymo grafikui, priešingai nei teigia ieškovas. Vertindama pasiūlymus, perkančioji organizacija turi remtis objektyviais kriterijais, kurie užtikrintų skaidrumo, nediskriminavimo ir lygiateisiškumo principų laikymąsi bei garantuotų, kad pasiūlymai būtų vertinami veiksmingos konkurencijos sąlygomis. Tai patvirtina ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2009 m. rugsėjo 3 d. Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga (19 išvada), kur nurodyta, kad „Perkančiosios organizacijos gali pasirinkti vieną iš viešojo pirkimo sutarties sudarymo (tiekėjų vertinimo) kriterijų - ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą arba mažiausią kainą. Jų taikymas turi nepažeisti skaidrumo principo ir privalo būti paskelbtas bei iš anksto žinomas tiekėjams. "

42Teismas pažymi, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnis numato du vertinimo kriterijus: mažiausios kainos ir ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo. Pastarąjį kriterijų visada sudaro keletas perkančiosios organizacijos pasirinktų, su pirkimo objektu susijusių kriterijų. Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 4 dalies 1 punkte pateiktas nebaigtinis galimų ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų sąrašas (kokybė, kaina, techniniai privalumai, estetinės ir funkcinės charakteristikos, aplinkosaugos charakteristikos, eksploatavimo išlaidos, efektyvumas, garantinis aptarnavimas ir techninė pagalba, pristatymo data, pristatymo laikas arba užbaigimo laikas), iš kurio yra aišku, kad kiekvienas atskiras kriterijus (pavyzdžiui, estetinės savybės) nebūtinai privalo būti ekonomiškai naudingas perkančiajai organizacijai - tiesiogiai nešantis naudą perkančią)ai organizacijai, ar pamatuojamas ekonominiu požiūriu. Tai reiškia, kad, nustatydama kriterijus tam tikram specifiniam pirkimo objektui, perkančioji organizacija nebūtinai turi pasirinkti ekonomiškai pamatuojamą kriterijų. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijumi siekiama padėti perkančiajai organizacijai įsigyti naudingiausią pasiūlymą - „geriausiai pinigus atitinkančią vertę". Šis terminas reiškia, kad, taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų, laimėtojas pasirenkamas lyginant atitinkamų pasiūlymų privalumus. Kadangi pasiūlymų vertinimo sąlygas pasirenka perkančioji organizacija remdamasi savo požiūriu, gali būti pasirenkami kriterijai, kurie nėra visiškai ekonominio pobūdžio (ar kurie neteikia tiesioginės ekonominės naudos), tačiau, perkančiosios organizacijos nuomone, suteikia pirkimo objektui vertę. Tai patvirtina ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2009 m. rugsėjo 3 d. Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga (21 išvada), kur nurodyta, kad „Į ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą kurį sudaro įvairių kokybinių ir kiekybinių elementų visuma, gali Įeiti Įvairiausios sudėtinės dalys, susijusios su sutartimi (pvz., sutarties atlikimo laikas, naudojimosi kaštai, atsiperkamumas, kaina). Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kaip sutarties sudarymo kriterijaus elementai nebūtinai turėtų būti grynai ekonominio pobūdžio (pvz., perkančiosios organizacijos gali nustatyti reikalavimus, susijusius su aplinkos apsauga). "

43Atsižvelgiant į tai, kad byloje minimi numatomi darbai yra susiję su valstybinės reikšmės kultūros paminklu, o darbai finansuojami iš Sanglaudos skatinimo veiksmų programos, kuriuos reikia įsisavinti per programoje nustatytą laikotarpį, T ir K kriterijų nustatymas yra galimas bei objektyviai reikalingas ir pamatuotas.

44Teismas sutinka su atsakovo pozicija, kad darbų vykdymo patirtis Pažaislio kamaldulių vienuolyne įrodo, kad planuojant ir vykdant statybos darbus šiame kultūros paminkle yra labai svarbu atsižvelgti į sudėtingą objekto specifiką, įvertinti sezoniškumo įtaką, užtikrinti aukštą darbų kokybę (ją įvertinti ar pamatuoti pirkimo metu yra neįmanoma) bei nuolatinę darbų vykdymo kontrolę. Tai įvertindama, perkančioji organizacija tikslingai pasirinko kriterijus T ir K, o Konkurso sąlygose nurodė konkrečius vertinimo kriterijų parametrus bei vertinamas parametrų savybes. Dėl to visi tiekėjai turi visiškai vienodas galimybes suprasti ir žinoti, kokie konkrečiai kriterijų parametrai bus vertinami, kokios parametrų savybės yra svarbios rengiant Darbo planą ir Kalendorinį darbų vykdymo grafiką, — lygiateisiškumo ir skaidrumo principai jokiu būdu nėra pažeidžiami. Konkurso.sąlygose įvardintos parametrų savybės yra tiesiogiai susijusios su svarbiais pasiūlymo vertinimo matais, tokiais kaip darbų procesų valdymo kokybė, darbų vykdymo terminai, darbų vykdymo efektyvumas (skiriamų išteklių sąnaudų pasiskirstymas tarp skirtingų proceso etapų ir darbų) ir pan. Visa tai pagrindžia Konkurso sąlygų 3 lentelėje pateikiami apibūdinimai bei 4 lentelėje pateikiami parametrų savybių aprašai. Darbų proceso vykdymo kontrolė ir efektyvus valdymas yra labai svarbi sėkmingo ir skaidraus paramos įsisavinimo ir būsimų darbų kokybės sąlyga, kurią įvykdžius galima tikėtis pasiekti suplanuotus projekto rezultatus. Paminėtina, kad, remiantis Konkurso sąlygomis, tiekėjo parengtas Darbo planas ir Kalendorinis darbų vykdymo grafikas taps neatsiejama rangos sutarties dalimi. Pagal šiuos dokumentus perkančioji organizacija vertins rangovo vykdomų darbų progresą, kontroliuos jo skiriamus išteklius, darbuotojų dalyvavimą, technologinių procesų kontrolę ir pan. Pateiktas Darbo planas ir Kalendorinis darbų vykdymo grafikas privalo būti parengti atsakingai, pagal išdėstytus reikalavimus, o pradėjęs vykdyti darbus rangovas privalės laikytis šiuose dokumentuose išdėstytų savo įsipareigojimų ir darbų vykdymo tvarkos. Tokį atsakovo pasirinkimą patvirtina ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2009 m. rugsėjo 3 d. Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga (20 išvada), kur nurodyta, kad „Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai turi užtikrinti konkrečios viešojo pirkimo sutarties vykdymą. "

45Teismas, spręsdamas šalių ginčą pažymi, kad kriterijų lyginamieji svoriai nustatyti, įvertinus pastaruoju metu labai aiškią tendenciją viešųjų pirkimų praktikoje, kai konkursų dalyviai bet kokia kaina - mažindami darbų kiekius ar jų visų neįtraukdami - stengiasi laimėti konkursus, siūlydami pernelyg mažas kainas, neatitinkančias nei projektinių sąmatų, nei analogiškų darbų rinkos kainų. Šiuo metu mažiausios kainos kriterijus neužtikrina tinkamo kokybės ir kainos santykio, o tai ypač svarbu, kai perkami darbai susiję su istoriniu bei kultūriniu paveldo išsaugojimu. Būtent dėl šios priežasties perkančioji organizacija, siekdama Viešųjų pirkimo įstatymo 3 str. 2 dalyje nustatyto tikslo racionaliai panaudoti lėšas, skirtas projektui įgyvendinti, pasirinko pasiūlymus vertinti pagal ekonominį naudingumą, o atsižvelgdama į savo sukauptą patirtį, vykdant restauravimo darbus vienuolyne, nustatė kainos ir kitų kriterijų santykį, kuris geriausiai atitiktų kainos ir kokybės santykį. Projektas yra finansuojamas paramos lėšomis, todėl perkančiajai organizacijai ypatingai svarbu, kad tiekėjai siūlytų realias kainas, kad darbai būtų atlikti kokybiškai, užtikrinant racionalų ir savalaikį skirtų išteklių naudojimą. Dėl šios priežasties perkančioji organizacija pagrįstai prioritetą skyrė T ir K kriterijams.Teismas įvertina ir tą faktinę aplinkybę, kad derinant supaprastinto atviro pirkimo Nr. 78155 sąlygas (kurios yra visiškai analogiškos pirkimo Nr. 75991 sąlygoms), įgyvendinančioji institucija (VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra) sąlygoms pritarė ir rekomendavo kainos lyginamąjį svorį sumažinti nuo 50 iki 40 balų (2009-08-05 CPVA raštas Nr. 2009/2-5068).

46Byloje nustatyta, kad Derybų sąlygose perkančioji organizacija įtvirtino nuostatą, kad vertinimo pagrindas bus supaprastinto atviro konkurso metu suteikti ekonominio naudingumo balai T ir K, siekdama užtikrinti tiekėjų lygiateisiškumą ir skaidrumą bei įvertindama Viešųjų pirkimų komisijos ir tiekėjų darbo laiko sąnaudas, reikalingas iš naujo atsakingai ir kruopščiai parengti Darbo planą ir Kalendorinį darbų vykdymo grafiką bei jį įvertinti. O atvirkščiai, leidžiant tiekėjams pateikti iš naujo Darbo planą ir Kalendorinį darbų vykdymo grafiką, būtų neužtikrintas lygiateisiškumas kito tiekėjo atžvilgiu, kadangi ieškovas buvo informuotas apie jo pateiktuose vertinti Darbo plane ir Kalendoriniame vykdymo grafike aptiktus trūkumus, o kitas tiekėjas - ne. Nėra tikslinga ir teisinga pakartotinai prašyti tiekėjų pateikti Darbo planą ir Kalendorinį darbų vykdymo grafiką - supaprastinto atviro konkurso, kurio pagrindu paremtos derybos, metu abu tiekėjai, pateikę konkursinius dokumentus, parodė, kaip veiksmingai pasirengę įgyvendinti perkamus darbus. Pagrindinis derybų tikslas - suderėti perkančiajai organizacijai priimtiną kainą ir kuo greičiau užbaigti darbų pirkimą, kadangi beveik 5 mėnesius užsitęsusios pirkimų procedūros kelia riziką perkančiajai organizacijai prarasti skiriamas ES ir valstybės biudžeto lėšas (remiantis Ūkio ministerijos ir įgyvendinančios institucijos VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros nuostata, paramos sutartys nepasirašinėjamos tol, kol nebus užbaigti pirkimai). Tą įrodo pridedamas 2009 m. birželio 4 d. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra raštas atsakovui. Antrąkart pateikti dokumentai nesukurtų pridėtinės vertės derybų metu - supaprastinto atviro konkurso metu perkančiajai organizacijai nepavyko įvertinti tik kainos kriterijaus (C) (nes abu pasiūlymai buvo atmesti), dėl to deryboms perkančioji organizacija prašė pateikti tik kainos pasiūlymą (B formą).

47Teismas įvertina tą faktinę aplinkybę, kad , ieškovas neginčijo supaprastinto atviro konkurso metu (pirkimo Nr. 75991) minėtų vertinimo kriterijų, taip pat tiekėjas nekvestionavo šių reikalavimų per penkias dienas nuo supaprastintų neskelbiamų derybų pirkimo procedūros pradžios ir nepasinaudojo teise Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais terminais pateikti pretenziją. Darytina prielaida, kad tiekėjas galimai piktnaudžiauja savo teisėmis siekdamas vilkinti pirkimo procedūras. Viešųjų pirkimų įstatymo 39 ir 58 str. nuostatos nereikalauja iš esmės keisti Konkurso sąlygas ar neleidžia remtis atvirame Konkurse pateiktais pasiūlymais. Priešingai, Viešųjų pirkimų įstatymo 92 str. 3 d. 2 p. nustato, kad pirkimo sąlygos yra iš esmės nekeičiamos.

48Teismo vertinimu, ieškovas nepagrįstai teigia, kad perkančioji organizacija neturi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo atmesti abu supaprastinto atviro konkurso dalyvių pasiūlymus. Ieškovui perkančiosios organizacijos atsakyme į tiekėjo pretenziją (perkančiosios organizacijos 2009-10-21 raštas Nr. Pr 1-05-32), perkančioji organizacija 2009-07-30 raštu Nr. Pr 1-05-21 (pridedame) pateikė prašymą Viešųjų pirkimų tarnybai sutikti, kad būtų atmesti visi supaprastintam atviram konkursui (pirkimo Nr. 75991) pateikti pasiūlymai. Viešųjų pirkimų tarnyba 2009-09-03 rašte Nr. 4S-2968 informavo perkančiają organizaciją, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 8 str. 3 dalies 5 punkte numatyta Tarnybos teisė duoti sutikimą perkančiajai organizacijai atmesti visus pasiūlymus tik šiame įstatyme nustatytais atvejais. Vadovaujantis įstatymo 85 str. 1 dalies nuostatomis, Tarnybos sutikimas dėl pasiūlymų atmetimo ar pirkimo procedūrų nutraukimo vykdant supaprastintus pirkimus nereikalingas.

49Teismas, spręsdamas ieškovo prašymo pripažinti negaliojančiu perkančiosios organizacijos 2009-11-04 sprendimą „Dėl supaprastintų neskelbiamų derybų rezultatų ir preliminarios pasiūlymų eilės", laiko, kad toks prašymas yra nepagrįstas, kadangi preliminari pasiūlymų eilė buvo nustatyta vadovaujantis Viešųjų pirkimo įstatymo ir Derybų sąlygų nuostatomis. Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisija (toliau - Komisija) pasiūlymų preliminarią eilę sudarė po to, kai 2009 m. spalio 27 d. įvykus deryboms su AB „YIT Kaustą" (Komisijos posėdžio protokolas Nr. 2009-50) ir UAB „Senovė" (Komisijos posėdžio protokolas Nr. 2009-51), buvo suderėtos galutinės pasiūlymų kainos ir apskaičiuotas bendras pasiūlymų ekonominis naudingumas (remiantis Derybų sąlygų 45 ir 46 punktais): - UAB „Senovė" pasiūlymas - 95,807 balai, - AB „YIT Kausta" bei jungtinės veiklos partnerių pasiūlymas - 87,68 balai. 2009-11-04 raštu Nr. Prl-05-39 perkančioji organizacija pranešė Derybų dalyviams apie bendro ekonominio naudingumo balus ir sudarytą preliminarią pasiūlymų eilę. 2009-11-09 raštu Nr. 1.1.2-1425 ieškovas pateikė pretenziją. Pirkimo procedūros 2009-11-09 buvo sustabdytos. 2009-11-12 raštu Nr. Pr 1-05-41 (pateiktas kartu su patikslintu ieškiniu) perkančioji organizacija atsakė pretenziją pareiškusiam tiekėjui ir pagrįstai atnaujino pirkimo procedūras.

50Teismas, spręsdamas ieškovo reikalavimo pagrįstumą pripažinti negaliojančiu perkančiosios organizacijos 2009-11-19 sprendimą „Dėl supaprastintų neskelbiamų derybų pasiūlymų eilės ir nugalėtojo patvirtinimo", pažymi, kad vadovaudamasi Derybų sąlygų 55 punktu, 2009-11-18 posėdžio protokolu Nr. 2009-62, Komisija patvirtino pasiūlymų eilę ir priėmė sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo - UAB „Senovė" pasiūlymas. 2009-11-19 raštu Nr. Prl-05-43 perkančioji organizacija pranešė Derybų dalyviams dėl pasiūlymų eilės ir nugalėtojo patvirtinimo. 2009-11-23 raštu Nr. 1.1.2-1486 ieškovas pateikė pretenziją. Kadangi ieškovo pretenzijoje buvo pateikti visiškai tokie patys argumentai, kaip ir 2009-11-09 pateiktoje pretenzijoje (raštas Nr. 1.1.2-1425), Komisija pagrįstai šios pretenzijos nenagrinėjo ir pirkimo procedūrų nestabdė. Visi Viešųjų pirkimų komisijos argumentai buvo išdėstyti perkančiosios organizacijos 2009-11-12 raštu Nr. Prl-05-41 pateiktame atsakyme į tiekėjo pretenziją. Atsakymas tiekėjui pateiktas 2009-11-23 raštu Nr. Prl-05-44.

51Esant šioms byloje nustatytoms faktinėms aplinkybėms ir išdėstytų motyvų pagrindu teismas daro išvadą, kad ieškovo ieškinys yra atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (LR CPK 178 str.).

52Atmetus ieškinį, atsakovui iš ieškovo priteistinos jo turėtos atstovavimo išlaidos byloje (LR CPK 93 str.).

53Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259, 260, 265, 268, 270 straipsniais,

Nutarė

54Ieškinį atmesti.

55Priteisti iš ieškovo akcinės bendrovės „YIT Kausta“, įmonės kodas 133556411, atsakovui VšĮ ,,Pažaislio kultūros ir turizmo centras“, įmonės kodas 300710505, 2175, 09 lt (du tūkstančius vieną šimtą septyniasdešimt penkis litus ir 09 centus) turėtų atstovavimo išlaidų byloje.

56Priteisti iš ieškovo akcinės bendrovės „YIT Kausta“, įmonės kodas 133556411, valstybei 66, 18 Lt (šešiasdešimt šešis litus ir 18 centų) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

57Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti apskųstas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šį sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, sekretoriaujant Indrei... 3. ieškovas AB „YIT Kausta“ patikslintu ieškiniu (b.l.151-155) prašo... 4. Ieškovas nurodo, kad 2009 m. spalio 5 d. ieškovas AB „YIT Kausta" gavo... 5. Ieškovas nurodo, kad supaprastintose neskelbiamose derybose perkančioji... 6. Ieškovas teigia, kad iš Viešųjų pirkimų įstatymo ir Rekomendacijų... 7. Ieškovo manymu konkurso sąlygų 61 p. nustatyti kriterijų parametrai yra... 8. Ieškovas įrodinėjo, kad dalis perkančiosios organizacijos numatytų... 9. Ieškovo teigimu perkančiosios organizacijos numatyti ekonominio naudingumo... 10. Ieškovas mano, kad perkančioji organizacija (atsakovas), nustatydama... 11. Neskelbiamų derybų sąlygų 46 punkto nuoroda į tai, kad „Kriterijų (T)... 12. - Perkančioji organizacija vertina ne vieno pirkimo (neskelbiamų derybų)... 13. - Dviejų ekonominio naudingumo kriterijų (T ir K) nustatymas ir įvertinimas... 14. - Tiekėjų pasiūlymų, pateiktų pirkime Nr. 75991, galiojimo laikas yra... 15. Perkančioji organizacija pirkimą neskelbiamų derybų būdu vykdo... 16. Nagrinėjant bylą teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė... 17. Atsakovas VšĮ „Pažaislio kultūros ir turizmo centras“ pareiškė... 18. Atsakovas nurodo, kad supaprastintų neskelbiamų derybų pagrindas yra... 19. Darbų vykdymo patirtis Pažaislio kamaldulių vienuolyne (Lietuvos Šv.... 20. Kriterijų lyginamieji svoriai nustatyti, įvertinus pastaruoju metu labai... 21. Atsakovas nurodo, kad derybų sąlygose perkančioji organizacija įtvirtino... 22. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad perkančioji organizacija neturi Viešųjų... 23. Ieškovas 6-uoju punktu prašo pripažinti negaliojančiu perkančiosios... 24. Pasiūlymo kaina Lt, su PVM Kriterijaus C balas Kriterijaus T balas... 25. Kriterijaus K balas... 26. Ekonominis naudingumas S... 27. UAB „Senovė" pasiūlymas... 28. 8.869.426,83 45.80737846 35... 29. 15... 30. 95.80738... 31. UAB „Kausta" pasiūlymas... 32. 8.125.703,83... 33. 50 26.97... 34. 10.71 87.68 Kriterijų T ir K balų įvertinimo reikšmės, kaip ir nurodyta... 35. Ieškovas 7-uoju punktu prašo pripažinti negaliojančiu perkančiosios... 36. Nagrinėjant bylą teismo posėdžio metu atsakovo atstovas siūlė ieškinį... 37. Tretieji asmenys UAB „Restauracija“, V. ir R. Rabačių TŪB „Virmalda“... 38. Ieškinys atmestinas.... 39. Išnagrinėjus bylą teismo posėdyje yra nustatyta, kad 2009 m. spalio 5 d.... 40. Teismas sprendžia, kad ieškovo ieškinys yra nepagrįstas ir atmestinas dėl... 41. Supaprastintų neskelbiamų derybų pagrindas yra vykdytas supaprastintas... 42. Teismas pažymi, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnis numato du... 43. Atsižvelgiant į tai, kad byloje minimi numatomi darbai yra susiję su... 44. Teismas sutinka su atsakovo pozicija, kad darbų vykdymo patirtis Pažaislio... 45. Teismas, spręsdamas šalių ginčą pažymi, kad kriterijų lyginamieji... 46. Byloje nustatyta, kad Derybų sąlygose perkančioji organizacija įtvirtino... 47. Teismas įvertina tą faktinę aplinkybę, kad , ieškovas neginčijo... 48. Teismo vertinimu, ieškovas nepagrįstai teigia, kad perkančioji organizacija... 49. Teismas, spręsdamas ieškovo prašymo pripažinti negaliojančiu... 50. Teismas, spręsdamas ieškovo reikalavimo pagrįstumą pripažinti... 51. Esant šioms byloje nustatytoms faktinėms aplinkybėms ir išdėstytų motyvų... 52. Atmetus ieškinį, atsakovui iš ieškovo priteistinos jo turėtos atstovavimo... 53. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259, 260, 265, 268, 270 straipsniais,... 54. Ieškinį atmesti.... 55. Priteisti iš ieškovo akcinės bendrovės „YIT Kausta“, įmonės kodas... 56. Priteisti iš ieškovo akcinės bendrovės „YIT Kausta“, įmonės kodas... 57. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti apskųstas apeliaciniu...