Byla 2-643/2014
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo, trečiasis asmuo Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo K. G. L. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. sausio 13 d. nutarties, kuria paskirta ekspertizė civilinėje byloje Nr. 2-353-163/2014 pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „KL Handel import export“ ieškinį atsakovams I. J., K. G. L. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo, trečiasis asmuo Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas patikslintu ieškiniu prašė pripažinti negaliojančia ab initio 2009 m. lapkričio 26 d. reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 2009/11/26-(S)-1 su priedais Nr. 1 ir Nr. 2; pripažinti negaliojančia ab initio 2010 m. balandžio 6 d. Vidaus vandenų transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį; pripažinti negaliojančia ab initio 2010 m. balandžio 6 d. Nekilnojamojo daikto pardavimo-pirkimo sutartį; pripažinti negaliojančiu Pramoginio laivo bilietą Nr. 023841 kateriui Bayliner 3555 A. S. registro Nr. 7855.

5A. K. G. L. pateikė prašymą skirti ekonominę ekspertizę.

6Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. gruodžio 19 d. nutartimi paskyrė buhalterinę ekspertizę, pavedė ją atlikti Lietuvos teismo ekspertizės centrui, nurodė ekspertams klausimus, įpareigojo atsakovą K. G. L. iki 2013 m. gruodžio 31 d. įmokėti 8 000 Lt už ekspertizės atlikimą į Klaipėdos apygardos teismo sąskaitą. Sustabdė civilinę bylą, iki bus atlikta ekspertizė.

7A. K. G. L. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti minėtą teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš naujo. Nurodė, kad teismo nutartis pažeidė ekspertams ir ekspertinėms įstaigoms išmokėtų sumų reglamentuojančias proceso teises normas, iš nutarties rezoliucinės dalies neaišku, ar teismas savo iniciatyva skyrė ekspertizę, ar tenkino tik jo ar tik atsakovės I. J. prašymą, ar tenkino ieškovės ir trečiojo asmens prašymus skirti buhalterinę ekspertizę. Tiek atsakovai, tiek ieškovė, tiek trečiasis asmuo pateikė prašymus skirti buhalterinę ekspertizę, todėl avansą už ekspertizės atlikimą turi mokėti abi šalys lygiomis dalimis. Be to, teismas į nutarties rezoliucinę dalį įtraukė tik tris jo 2013 m. birželio 17 d. pakartotiniame prašyme pateiktus ekspertams klausimus, tačiau neįtraukė dviejų klausimų: 1. Kokioje Didžiosios knygos sąskaitoje (-ose) atsispindi įrašas apie įvykusį sandorį? 2. Ar ta aplinkybė, jog nuo šio sandorio pagal išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą nėra laiku sumokėtas PVM valstybei, paneigia ūkinę operaciją (t. y. katerio pirkimą – pardavimą) ir esančius įrašus buhalteriniuose dokumentuose? Jeigu taip, kokiu pagrindu buhalterinėje apskaitoje atsiranda įrašas dėl 145 893,22 Lt (be PVM) įnešimo į bendrovės kasą? 2013 m. gruodžio 5 d. prašyme buvo pateikti 8 klausimai, tačiau teismas į rezoliucinės nutarties dalį išviso neįtraukė trijų klausimų: 1. Kiek UAB „KL Handel import export“ skolinga atskaitingam asmeniui – įmonės akcininkui K. L. 2011 m. gruodžio 31 dienai? 2. Ar turint 2011 m. Didžiąją knygą galima sudaryti balansą už 2011 m? 3. Ar sudarant įmonės balansą už 2012 m. ataskaitinius metus, gali būti pateikiami 2010 ataskaitinių metų lyginamieji duomenys? Teismas, įpareigodamas jį įmokėti 8 000 Lt, turėjo patenkinti tik jo prašymus ir įtraukti tik jo užduotus klausimus ekspertams, arba turėjo lygiomis dalimis paskirstyti ekspertizės išlaidas byloje dalyvaujantiems asmenims, kurie taip pat pateikė prašymus dėl ekspertizės skyrimo ir uždavė klausimus ekspertams.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. sausio 13 d. nutartimi panaikino skundžiamą nutartį (CPK 334 str. 2 d. 1 p.), tenkino atsakovo K. G. L. prašymą dėl įmonės buhalterinės ekspertizės; paskyrė UAB „KL Handel import export“ buhalterinę ekspertizę, pavedant ją atlikti Lietuvos teismo ekspertizės centrui; ekspertams pavedė atsakyti į nutartyje nurodytus klausimus; sustabdė civilinę bylą, iki bus atlikta ekspertizė. Taip pat įpareigojo šalis bendradarbiauti su ekspertu ir jo prašymu teikti visokeriopą pagalbą, būtiną pavestai ekspertizei tinkamai atlikti; atsakovą Klaus G. L. įpareigojo iki 2014 m. sausio 25 d. įmokėti 8 000 Lt už ekspertizės atlikimą į Klaipėdos apygardos teismo sąskaitą. Nurodė, kad prašymą paskirti byloje buhalterinę ekspertizę pateikė atsakovas K. G. L., prašė ekspertizę pavesti atlikti Lietuvos teismo ekspertizės centrui, sutiko apmokėti ekonominės ekspertizės išlaidas bei suformulavo ekspertui klausimus. Teismas, vadovaudamasis CPK 213 straipsniu, pasiūlė kiekvienam dalyvaujančiam asmeniui pateikti teismui klausimus, kuriais pageidauja gauti eksperto išvadą. Nurodė, kad dalyvaujantys byloje asmenys pateikė klausimus, kuriais pageidauja gauti eksperto išvadą. Įvertinęs tarp šalių kilusio ginčo pobūdį, teismas sprendė, kad šalių ginčui dėl įmonės finansinės apskaitos, grynųjų pinigų paėmimo bei sumokėjimo pagrindimo, išsprendimui reikalingos specialios žinios, todėl byloje paskyrė įmonės buhalterinę ekspertizę (CPK 212 str.). Įmonės buhalterinės ekspertizės atlikimo metu bus patikrinta ir buhalterinės apskaitose programoje esančių duomenų atitiktis su atitinkamais įmonės rašytiniais buhalteriniais dokumentais, todėl teismas konstatavo, jog nėra tikslinga skirti trečiojo asmens prašomos kompleksinės buhalterinės apskaitos ir informacinių technologijų ekspertizės. Pažymėjo, kad klausimus, kuriais reikalaujama eksperto išvados, galutinai nustato teismas. Vadovaudamasis CPK 90 straipsnio 1 dalimi būtent atsakovas įpareigotas sumokėti į teismo sąskaitą 8 000 Lt ekspertizės išlaidoms atlyginti. Civilinė byla sustabdyta iki bus atlikta ekspertizė (CPK 164 str. 2 p.).

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo argumentai

11Atskiruoju skundu atsakovas K. G. L. (toliau – apeliantas) prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo žodinio proceso tvarka. Nurodo šiuos argumentus.

121. Teismas klausimą dėl ekspertizės paskyrimo turėjo nagrinėti žodinio proceso tvarka, nes apeliantas pareiškė nesutikimą su bankroto administratorės ekspertams užduotais klausimais, kadangi jie nesusiję su nagrinėjamos bylos esme, bei nepritarė mokėti už bankroto administratorės pateiktus klausimus.

132. Apeliantui nebuvo suteikta galimybė pateikti pastabas į pateiktus bankroto administratorės ekspertams užduoti klausimus, todėl buvo pažeistas rungimosi principas.

143. Skundžiama nutarties rezoliucinė dalis neatitinka CPK keliamų nutarties rezoliucinei daliai reikalavimų. Nutarties rezoliucinėje dalyje nėra detalizuojama, kurių dalyvių klausimai yra pateikiami ekspertams. Teismas rezoliucinėje dalyje tik nurodo, jog visi pateikti klausimai yra apelianto, nors iš motyvuojamosios dalies matyti, kad klausimus pateikė ir kiti byloje dalyvaujantys asmenys.

154. Skundžiama nutartimi teismas nepasisakė dėl visų atskirajame skunde išdėstytų apelianto argumentų bei nesilaikė nutarties turiniui keliamų reikalavimų.

16Atsiliepimu ieškovas BUAB „KL Handel import export“ prašo palikti pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą. Nurodo, kad teismas aiškiai ir nedviprasmiškai nurodė, kad tenkina apelianto K. G. L. prašymą dėl įmonės buhalterinės ekspertizės skyrimo. Mano, kad rungimosi principas nebuvo pažeistas, nes tik teismu suteikta teisė nustatyti, kokius konkrečius klausimus reikia pateikti ekspertui.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

18CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

19Apeliacinis procesas nutrauktinas.

20CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas teismo sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Jei šis trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 str. 5 d.). Šios nuostatos taikomos ir atskirųjų skundų nagrinėjimui (CPK 338 str.).

21Skundžiama teismo nutartimi rašytinio proceso tvarka buvo paskirta buhalterinė ekspertizė; nustatytas įpareigojimas sumokėti 8 000 Lt ekspertizės išlaidoms atlyginti; sustabdytas bylos nagrinėjimas. Apelianto atskirojo skundo argumentai yra susiję su ekspertizės paskyrimu - nesutinkama su ieškovo pateiktais ir teismo suformuluotais ekspertams klausimais bei teismo nustatyto mokėtino užstato ekspertizės išlaidoms padengti šalims paskirstymu. Bylos nagrinėjimo sustabdymo apeliantas atskiruoju skundu nekvestionuoja.

22Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo CPK numatytais atvejais, taip pat tada, kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai.

23Teismo veiksmai, skiriant ekspertizę, yra susiję su įrodymų rinkimu. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad CPK nenumato galimybės apeliacine tvarka apskųsti teismo nutartį dėl įrodymų rinkimo, taigi, ir dėl ekspertizės paskyrimo (CPK 212 str. 1 d.). Tokia nutartis taip pat neužkerta kelio bylos tolesnei eigai (CPK 334 str. 1 d. 2 p.).

24Kasacinis teismas yra pažymėjęs, jog tokioje proceso stadijoje sumos ekspertams, ekspertinėms įstaigoms dar nėra išmokėtos, šia nutartimi sprendžiamas tik galimų bylinėjimosi išlaidų užtikrinimo klausimas, todėl tokios nutarties negalima laikyti nutartimi, kuria pasisakoma dėl bylinėjimosi išlaidų CPK 88 straipsnio 1 dalies 1 punkto prasme. Taigi tokia nutartis nepriskiriama ir prie nutarčių, kurių apskundimas nustatytas CPK 100 straipsnyje. Teismo nutartis, kuria nustatytas užstatas ekspertizės išlaidoms padengti, neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai, o teismui netinkamai taikius užstato nustatymą reglamentuojančias teisės normas (CPK 90 str.) ir taip proceso šaliai užkirtus kelią teikti įrodymus, ši šalis turi teisę teikti savo argumentus dėl procesinių teisių pažeidimo apskųsdama teismo procesinį sprendimą apeliacine ir kasacine tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-322/2010). Todėl konstatuotina, jog ir nutarties dalis, kuria apeliantas įpareigotas sumokėti 8 000 Lt už ekspertizės atlikimą, negali būti skundžiama.

25Taigi, apeliacinės instancijos teisme konstatavus, jog nutarties dalys dėl teismo ekspertizės paskyrimo ir ekspertizės išlaidų mokėjimo negali būti apeliacinio apskundimo objektu, dėl ko jau pirmosios instancijos teismas turėjo atsisakyti priimti atskirąjį skundą, apeliacinis procesas turi būti nutrauktas (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 5 d., 338 str.). Todėl apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl atskirajame skunde nurodytų argumentų, susijusių su teismo posėdžio (žodine ar rašytine) forma, ekspertizės metu tirtinais klausimais, jų pateikėjais bei apimtimi, taip pat užstato atlyginimo teisėtumu bei pagrįstumu. Apelianto motyvai dėl ekspertizės paskyrimo teisėtumo ir pagrįstumo, paskirtų ekspertų ir jiems užduotų klausimų (ne)tinkamumo, taip pat užstato nustatymą reglamentuojančių teisės normų taikymo teisėtumo, apelianto nuožiūra, teismui išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti įtraukiami į jo apeliacinį skundą dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumo (CPK 334 str. 3 d.).

26Kadangi pirmosios instancijos nustatytas terminas apmokėjimui už ekspertizę yra pasibaigęs, nustatytinas naujas terminas.

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-338 straipsniais,

Nutarė

28Apeliacinį procesą pagal atsakovo K. G. L. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. sausio 13 d. nutarties, kuria paskirta ekspertizė civilinėje byloje Nr. Nr. 2-353-163/2014, nutraukti.

29Nustatyti atsakovui K.G. L. naują terminą 8 000 Lt apmokėjimui už ekspertizę – iki 2014 m. balandžio 17 d.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas patikslintu ieškiniu prašė pripažinti negaliojančia ab initio... 5. A. K. G. L. pateikė prašymą skirti ekonominę ekspertizę.... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. gruodžio 19 d. nutartimi paskyrė... 7. A. K. G. L. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti minėtą... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. sausio 13 d. nutartimi panaikino... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo argumentai... 11. Atskiruoju skundu atsakovas K. G. L. (toliau – apeliantas) prašo panaikinti... 12. 1. Teismas klausimą dėl ekspertizės paskyrimo turėjo nagrinėti žodinio... 13. 2. Apeliantui nebuvo suteikta galimybė pateikti pastabas į pateiktus bankroto... 14. 3. Skundžiama nutarties rezoliucinė dalis neatitinka CPK keliamų nutarties... 15. 4. Skundžiama nutartimi teismas nepasisakė dėl visų atskirajame skunde... 16. Atsiliepimu ieškovas BUAB „KL Handel import export“ prašo palikti... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 18. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 19. Apeliacinis procesas nutrauktinas.... 20. CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas... 21. Skundžiama teismo nutartimi rašytinio proceso tvarka buvo paskirta... 22. Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį pirmosios instancijos teismo nutartis galima... 23. Teismo veiksmai, skiriant ekspertizę, yra susiję su įrodymų rinkimu.... 24. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, jog tokioje proceso stadijoje sumos... 25. Taigi, apeliacinės instancijos teisme konstatavus, jog nutarties dalys dėl... 26. Kadangi pirmosios instancijos nustatytas terminas apmokėjimui už ekspertizę... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-338... 28. Apeliacinį procesą pagal atsakovo K. G. L. atskirąjį skundą dėl... 29. Nustatyti atsakovui K.G. L. naują terminą 8 000 Lt apmokėjimui už...