Byla e2-2028-657/2019
Dėl sutarties pripažinimo negaliojančia, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Ekotopas“, išvadą teikianti institucija Viešųjų pirkimų tarnyba

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,

2sekretoriaujant Rasai Juronienei,

3dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „AV investicija“ atstovui advokatui A. V., atsakovės viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės atstovei B. N., trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Ekotopas“ atstovėms R. D., advokatei R. R.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „AV investicija“ ieškinį atsakovei viešajai įstaigai Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei dėl sutarties pripažinimo negaliojančia, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Ekotopas“, išvadą teikianti institucija Viešųjų pirkimų tarnyba.

5Teismas

Nustatė

6Ieškovė UAB „AV investicija“ kreipėsi į teismą prašydama pripažinti negaliojančia VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės ir UAB „Ekotopas“ 2019 m. balandžio 24 d. pasirašytą Nukenksmintų medicininių atliekų šalinimo sutartį Nr. LS-45; sutartį pripažinus negaliojančia, organizuoti ligoninių atliekų rinkimo, vežimo ir šalinimo paslaugų pirkimo procedūras laikantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų.

7Nurodė, kad VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė 2019 m. balandžio 24 d. sudarė Nukenksmintų medicininių atliekų šalinimo sutartį Nr. LS-45 su UAB „Ekotopas“, tačiau UAB „Ekotopas“ negali vykdyti jokios atliekų šalinimo veiklos (žymimos „D“), kadangi tokia bendrovės veikla neregistruota Atliekų tvarkytojų valstybės registre, neturi tokios veiklos vykdymui būtino Taršos leidimo arba Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo. Nukenksmintų medicininių atliekų šalinimo sutarties 1.1 punkte nurodyta, kad UAB „Ekotopas“ medicininės atliekos bus tvarkomos jas pristatant į UAB „Fortum Klaipėda“, tačiau ir ši bendrovė negali vykdyti atliekų šalinimo veiklos (D), kadangi UAB „Fortum Klaipėda“. Ieškovė neginčija UAB „Ekotopas“, kaip atliekų vežėjo, kompetencijos, tačiau ši įmonė pati neturi teisės verstis atliekų šalinimo veikla, kuri yra ginčo sutarties objektas. Prieš sudarydama sutartį, atsakovė privalėjo įsitikinti, jog tiekėja gali remtis UAB „Fortum Klaipėda“ pajėgumais. Byloje nėra duomenų, kad iki sutarties sudarymo atsakovė atliko šiuos veiksmus. Perkančioji organizacija sudarė sutartį su netinkamu subjektu, kuris neturi teisės verstis veikla, reikalinga sutarčiai įvykdyti, nors privalėjo įsitikinti jo kompetencija. Atsakovė, sudarydama sutartį, negalėjo būti įsitikinusi, kad tiekėja ir jos pasitelkta subtiekėja, vykdydamos atliekų šalinimo veiklą, laikysis aplinkos apsaugos reikalavimų. Reikalavimas turėti teisę vykdyti atliekų šalinimo veiklą nėra perteklinis. Ieškovės pateiktos pretenzijos atsakovė nenagrinėjo. Pretenzija atsakovei buvo pareikšta, siekiant atkreipti dėmesį į padarytą klaidą ir ginčą išspręsti taikiai. Ieškinio reikalavimas nėra grindžiamas atsakovės atsisakymu nagrinėti pretenziją, ikiteisminė ginčo nagrinėjimo tvarka nebuvo privaloma.

8Atsakovė VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

9Nurodė, kad šiuo atveju atsakovė vykdė mažos vertės pirkimą neskelbiamos apklausos būdu. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Mažos vertės viešųjų pirkimų organizavimo tvarka, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos, remdamasi viešai prieinama informacija apie tiekėjų turimą kvalifikaciją, reikalingą paslaugoms teikti, įvertindama rinkoje esančias kainas, apklausė UAB „Ekotopas“. Tiekėja pateikė kainos pasiūlymą ir buvo sudaryta sutartis. Perkančioji organizacija, teikdama paraišką Projekto lėšoms gauti, buvo įsipareigojusi tvarkyti nukenksmintas medicinines atliekas jas deginant, sukuriant šilumos energiją. Tokią veiklą Lietuvoje vykdo UAB „Fortum Klaipėda“ ir UAB „Toksika“. Perkančioji organizacija šia apklausa siekė įsigyti atliekų vežėjo paslaugas. UAB „Ekotopas“ visiškai atitiko atliekas surenkančios ir vežančios įmonės statusą. Šios įmonės veikla yra nustatyta tvarka įregistruota Atliekų tvarkymo valstybės registre, todėl abejonių dėl tiekėjos neatitikimo teisės aktų reikalavimams perkančiajai organizacijai nekilo. Taršos leidimo arba Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo neturi ir pati ieškovė, be to, toks leidimas atliekų pervežimo veiklai nereikalingas. Perkančioji organizacija negali nustatyti perteklinius reikalavimus. Atsakovei buvo svarbu, kad atliekos vežėjo būtų pristatytos į įmonę, kuri galėtų jas tvarkyti, atliekas naudojant energijai gauti. Vežėjai pateikus pasiūlymą atliekas vežti į UAB „Fortum Klaipėda“, ši įmonė visiškai atitiko perkančiosios organizacijos vykdomo projekto įsipareigojimų vykdymą. UAB „Fortum Klaipėda“ yra įregistravusi atliekas tvarkančios įmonės veiklą, kaip tai numato ATVR registro nuostatai, ir tai visiškai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Ieškovė nenurodė nei vieno Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyto pagrindo, kuriuo remiantis sutartį pripažinti negaliojančia. Tiekėjas užsiregistravo CVP IS dalyvauti pirkime 2019 m. sausio 23 d., todėl turėjo realią galimybę teikti prašymus dėl pirkimo dokumentų pakeitimo. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 103 straipsnį perkančioji organizacija privalo nagrinėti tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo dienos ir pateiktos, laikantis šio įstatymo nustatytų terminų. Todėl perkančioji organizacija negalėjo nagrinėti ieškovės pateiktos pretenzijos. Be to, iš pateiktos pretenzijos turinio matyti, kad realiai buvo pateiktas prašymas pakeisti pirkimo sąlygas, o ne pretenzija. Ieškovė nesilaikė nustatytos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos.

10UAB „Ekotopas“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti bei priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

11Nurodė, kad tiekėja UAB „Ekotopas“ ir subtiekėja UAB „Fortum Klaipėda“ turi teisę verstis sutartyje numatyta veikla. Atsakovė su UAB „Ekotopas“ dar prieš pasirašant sutartį derino, kad nukenksmintas medicinines atliekas UAB „Ekotopas“ turi vežti į UAB „Fortum Klaipėda“, kur jos bus sudeginamos energijos gavimui, tai yra atliekų tvarkymo būdu Rl. Toks būdas atitinka su Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondu pasirašytos subsidijos sutarties reikalavimus. UAB „Ekotopas“ perkančiajai organizacijai pateikė su UAB „Fortum Klaipėda“ sudarytą sutartį. Šis rašytinis įrodymas patvirtina, kad UAB „Ekotopas“ turi teisę ir galimybę iš ligoninės paimtas nukenksmintas medicinines atliekas pristatyti į UAB „Fortum Klaipėda“, turinčią reikalingus leidimus, suteikiančius teisę deginti šias atliekas ir gauti energiją.

12Ieškinys atmestinas.

13Šalių paaiškinimais ir byloje surinktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovė VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė, neskelbiamos apklausos būdu įvykdžiusi mažos vertės viešąjį pirkimą „Atliekų šalinimo paslaugų pirkimas“, 2019 m. balandžio 24 d. sudarė UAB „Ekotopas“ Nukenksmintų medicininių atliekų šalinimo sutartį Nr. LS-45. Iš byloje pateiktos tiekėjų apklausos pažymos nustatyta, kad atsakovė žodžiu kreipėsi į UAB „Ekotopas“ dėl nukenksmintų ligoninių atliekų (kodas 18 01 04) rinkimo, vežimo ir šalinimo ir, 2019 m. balandžio 24 d. gavusi pasiūlymą, pripažino UAB „Ekotopas“ tinkamiausiu tiekėju ir sudarė su ja ginčijamą sutartį, galiojančią iki 2020 m. balandžio 23 d.

14Ieškovės teigimu, sutartis turėtų būti pripažinta negaliojančia, nes atsakovė (perkančioji organizacija) neatliko savo pareigos išsiaiškinti ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti sutartį, nes nei tiekėja UAB „Ekotopas“, nei subtiekėja UAB „Fortum Klaipėda“ neturi teisės verstis veikla, reikalinga sutarčiai vykdyti, t. y. veikla neregistruota Atliekų tvarkytojų valstybės registre (toliau – ATVR).

15Pareiga įsitikinti ūkio subjektų pajėgumu įtvirtinta Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ). Šiuo aspektu aktualu tai, kad kituose (ne viešųjų pirkimų) teisiniuose santykiuose, kuriuose nėra tiek detaliai reglamentuota ikisutartinė santykių stadija (laimėtojo išrinkimo procedūros), pirmiau nurodyto privalomojo teisinio reguliavimo imperatyvas iš esmės užtikrinamas sutarties sudarymo stadijoje.

16Viešųjų pirkimų direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtinto Mažos vertės pirkimų aprašo (toliau – aprašas) 3 punkte nustatyta, kad perkančiosios organizacijos, atlikdamos mažos vertės pirkimus, vadovaujasi šiuo aprašu, taip pat Viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais teisės aktais. Atliekant mažos vertės pirkimus, privalomai taikomos VPĮ I skyriaus, 31, 34 straipsnių, 58 straipsnio 1 dalies, 82 straipsnio, 86 straipsnio 5, 6, 7 ir 9 dalių, 91 straipsnio, VI ir VII skyrių ir kitų šiame apraše nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnių ar jų dalių nuostatos. Aprašo 21.3.1 papunktyje nustatyta, kad pirkimo dokumentai rengiami šio aprašo 21.2.2. ir 21.2.4. punktuose nustatytais atvejais. Kitais atvejais pirkimo dokumentai gali būti nerengiami, o jei nusprendžiama juos rengti, jų reikalavimai nustatomi perkančiosios organizacijos nuožiūra.

17Rengiant mažos vertės viešojo pirkimo dokumentus tikrinti tiekėjų kvalifikaciją nėra būtina, tačiau svarbu pažymėti, jog tais atvejais, kai kiti norminiai teisės aktai imperatyviai nustato, kad vertimuisi tam tikra veikla reikalinga turėti licenciją, leidimą ar pan., t. y. kad ūkio subjektas turi turėti teisę verstis tam tikra veikla, perkančioji organizacija turi pareigą patikrinti ir įsitikinti, kad tiekėjas tokią teisę turi. Priešingu atveju tiekėjas negali vykdyti sutarties, kurios dalykas – veikla, kuriai būtina turėti specialią teisę. Perkančiajai organizacijai perkant licencijuojamas paslaugas, privaloma laikytis ne tik Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų, bet ir su perkamomis paslaugomis susijusių specialiųjų teisės aktų reikalavimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-23-248/2017).

18Imperatyviosios teisės normos privalomos visais atvejais (CK 6.157 str. 1 d.), net jeigu viešųjų pirkimų procedūros metu dalyvių kvalifikacija – jų teisės vykdyti atitinkamą veiklą turėjimas – nėra tikrinama (VPĮ 35 str. 2 d. 3 p.), t. y. perkančiosios organizacijos bet kokiu atveju, prieš sudarydamos viešojo pirkimo sutartį, privalo įsitikinti, ar atitinkami subjektai turės teisę prisiimti sutartinius įsipareigojimus ir juos vykdyti.

19Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių (redakcija galiojanti nuo 2018 m. gruodžio 6 d.) 33 punkte nustatyta, kad atliekų surinkimo ir (ar) vežimo veikla gali verstis įmonė, atitinkanti Atliekų tvarkymo įstatyme (toliau – ATĮ) atliekas surenkančioms ir vežančioms įmonėms nustatytus reikalavimus, kurią Registro nuostatuose ir Registro tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka Agentūra yra užregistravusi Registre. Atliekas surenkančios, vežančios ir apdorojančios įmonės, prekiautojai atliekomis ir tarpininkai, įmonės, atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas laikančios ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias – ilgiau kaip vienus metus, šią veiklą gali vykdyti tik įregistruoti į Atliekų tvarkytojų valstybės registrą (ATĮ 4 str. 10 d.). Taigi tam, kad subjektas galėtų tvarkyti atliekas, jis turi turėti atliekų tvarkymo licenciją, o, be to, turi būti įregistruotas Atliekų tvarkytojų valstybės registre, kaip turintis teisę tvarkyti tam tikras (konkrečias) atliekas.

20Byloje ieškovė nekvestionuoja trečiojo asmens UAB „Ekotopas“, kaip atliekų surinkėjos ir vežėjos kompetencijos. Tuo pačiu, patikrinus viešai teikiamus ATVR duomenis taip pat nustatyta, jog sutarties su atsakove pasirašymo metu trečiasis asmuo UAB „Ekotopas“ buvo įtrauktas į atliekas tvarkančių įmonių registrą (ATVR kodas REOBJ0014309), o iš pateiktos pažymos už laikotarpį nuo 2011 m. birželio 21 d. iki 2019 m. lapkričio 19 d. (duomenų šaltinis: ATVR) matyti, jog trečiasis asmuo nuo 2015 m. vasario 18 d. (2016 m. gruodžio 5 d. ir 2018 m. birželio 7 d.) turėjo ir turi teisę (leidimą) surinkti, vežti ir išvežti eksportuoti) (veiklų kodai S1, S2, S4) atliekas, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos (kodas 18 01 04).

21Ieškovės nuomone, nei UAB „Ekotopas“, nei UAB „Fortum Klaipėda“ neturi teisės šalinti atliekų, t. y. vykdyti veiklos, kurios kodai D1-D15, kaip tai apibūdinama ATĮ. Pagal ATĮ 2 straipsnio 16 punktą atliekų šalinimas tai veikla, nepriskiriama prie atliekų naudojimo, net jei antrinis tokios veiklos rezultatas yra medžiagų ar energijos gavimas. Tuo tarpu, atliekų naudojimas – veikla, kurios pagrindinis rezultatas yra atliekas sudarančių medžiagų naudojimas konkrečiai paskirčiai vietoj kitų medžiagų, arba veikla, kurios rezultatas yra atliekų paruošimas naudoti pagal tą paskirtį įmonėje arba visame ūkyje (ATĮ 2 str. 11 p.).

22Atsakovės teigimu, ji pirko vežimo paslaugą, kad nukenksmintos atliekos, būtų pristatytos galutiniam atliekų sutvarkymui į UAB „Fortum Klaipėda“.

23Kasacinio teismo ne kartą pažymėta, kad mokslo (ar kitoje srityje) vartojamos sąvokos, sampratos savaime neturi visuomet turėti tapačios reikšmės kaip ir viešojo pirkimo sąlygose, ypač kai tokia perkančiųjų organizacijų valia aiškiai neįtvirtinta pirkimo sąlygose; iš tiesų neatmestinos situacijos, kai pirkėjas pasirenka vertinti tiekėjų pasiūlymus pagal vieną ar kelias (o ne visas) iš sudėtinių tam tikros kategorijos, reiškinio dalių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-424-378/2017).

24Atsižvelgiant į tai, perkančiosioms organizacijoms suteikiama diskrecija tiekėjams kelti reikalavimus, kurie būtų ne visiškai identiški (mažesnės apimties ar kitokio turinio), nei tai įprasta kituose santykiuose; be to, jei perkančiosios organizacijos pirkimo sąlygose suformuluoja individualizuotą reikalavimą, pagal jį tiekėjų pasiūlymai ir turėtų būti vertinami, neatsižvelgiant į kitus, iš anksto neišviešintus parametrus, nepriklausomai nuo jų žinomumo ir taikymo kitose srityse (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. rugsėjo 21 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-325-469/2018).

25Iš byloje pateiktos 2019 m. balandžio 24 d. Nukenksmintų medicininių atliekų šalinimo sutarties Nr. LS-45 matyti, jog sutarties dalykas yra nukenksmintų medicininių atliekų (18 01 04) atlygintinas priėmimas ir šalinimas, kas reiškia, jog užsakovas (nagrinėjamu atveju atsakovė) savo jėgomis paruošia transportavimui medicinines atliekas, o vykdytojas (trečiasis asmuo „Ekotopas“) paruoštas medicinines atliekas priima, savo transportu transportuoja ir perduoda šalinimui UAB „Fortum Klaipėda“.

26Iš byloje pateiktos atsakovės su Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondu 2017 m. gruodžio 11 d. pasirašytos Finansavimo ir priežiūros sutarties Nr. LAAIF-S-28 (2017)LS-1-336 ir paraiškos vykdomam investiciniam projektui „Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės medicininių atliekų nukenksminimo, įsigyjant medicininių atliekų utilizavimo įrenginį“ matyti, jog atsakovė siekė įsigyti medicininių atliekų nukenksminimo įrenginį, tam jog nukenksmintos atliekos būtų toliau naudojamos energijai gauti. Atsakovė taip pat turi Taršos leidimą Nr. AM-49(II)TL-A.1-32/2018, leidžiantį atsakovei apdoroti atliekas (naudojimas ir šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir jas laikyti.

27ATĮ 3 straipsnyje nustatytas atliekų prevencijos ir tvarkymo srityje taikomas prioritetų eiliškumas: 1) prevencija; 2) paruošimas naudoti pakartotinai prieš tai atskyrus produktus ar jų sudedamąsias dalis, netinkamus pakartotiniam naudojimui; 3) perdirbimas prieš tai atskyrus atliekas, netinkamas perdirbti; 4) kitoks naudojimas, pavyzdžiui, naudojimas energijai gauti prieš tai atskyrus atliekas, netinkamas perdirbti ar kitaip panaudoti; 5) šalinimas prieš tai atskyrus perdirbti ar kitaip panaudoti tinkamas atliekas. Prioritetų eiliškumas taikomas atsižvelgiant į bendruosius aplinkos apsaugos principus – atsargumą ir tvarumą, technines galimybes ir ekonominį pagrįstumą, išteklių apsaugą, taip pat į bendrą poveikį aplinkai, visuomenės sveikatai, ekonomikai ir socialinei aplinkai, todėl atliekų tvarkytojai ir atliekų darytojai turi imtis visų galimų ir ekonomiškai pateisinamų priemonių atliekų kiekiui bei neigiamam poveikiui visuomenės sveikatai ir aplinkai mažinti, kurti ir diegti mažaatliekes technologijas, taupyti gamtos išteklius ir laikytis nurodyto atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetų eiliškumo (ATĮ 3 str. 2 d., 3 d.).

28UAB „Ekotopas“ 2019 m. balandžio 23 d. su UAB „Fortum Klaipėda“ sudarė Atliekų tiekimo (utilizavimui) sutartį Nr. FKCHP-PUR-00781, pagal kurią priimtas atliekas (atliekų sąrašo kodas 18 01 04, t. y. atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos (tvarsliava, gipso tvarsčiai, skalbiniai, vienkartiniai drabužiai, vystyklai)), UAB „Fortum Klaipėda“ įsipareigojo naudoti kogeneracinės jėgainės veikloje. Sutarties priede nurodyta, jog įmonė turi Pavojingų atliekų tvarkymo licenciją Nr. 000538. Byloje taip pat nustatyta, jog UAB „Fortum Klaipėda“ turi 2013 m. sausio 14 d. išduotą ir galiojantį Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. KL.1-3/2014. Iš viešai skelbiamų Atliekų tvarkytojų valstybės registro (toliau – ATVR) duomenų nustatyta, jog UAB „Fortum Klaipėda“ turi savo veikloje (veiklos kodas R1 – iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti) naudoti atliekas, kurių kodas 18 01 04.

29Byloje neginčijamai nustatyta, jog atsakovė pati turi teisę nukenksminti ir laikyti atliekas, kurių kodas 18 01 04, o UAB „Fortum Klaipėda“ šias atliekas šalinti (denginti). Ieškovė, neginčija UAB „Ekotopas“, kaip atliekų vežėjos, kompetencijos. Prieš sudarydama sutartį su UAB „Ekotopas“, atsakovė turėjo išrašus iš ATVR apie UAB „Ekotopas“ ir UAB „Fortum Klaipėda“ vykdomas veiklas, žinojo apie UAB „Ekotopas“ ir UAB „Fortum Klaipėda“ 2019 m. balandžio 23 d. sutartį dėl atliekų tiekimo (utilizavimui), jas naudojant kogeneracinės jėgainės veikloje, todėl byloje surinktų įrodymų visuma – paraiška finansavimui, Finansavimo ir priežiūros sutartis, sutartis tarp UAB „Ekotopas“ ir UAB „Fortum Klaipėda“, viešai prieinami duomenys apie trečiojo asmens ir UAB „Fortum Klaipėda“ įregistravimą ATVR – bei aukščiau ATĮ 3 straipsnyje įtvirtintas atliekų prevencijos ir tvarkymo srityje taikomas prioritetų eiliškumas, sutarties turinys ir lingvistinis jos aiškinimas, leidžia daryti labiau tikėtiną išvadą, jog sutarties dalykas nebuvo atliekų šalinimo veikla, kaip ji apibūdinama ATĮ (pagal ieškovės nurodomus veiklos kodus D), o ginčijamos pirkimo sutarties dalykas iš esmės buvo vežimo paslaugos, perduodant nukenksmintas medicinines atliekas (kodas 18 01 04) UAB „Fortum Klaipėda“ tolimesniam naudojimui kurui arba kitais būdais energijai gauti (veiklos kodai R). Perkančioji organizacija prieš sudarydama viešojo pirkimo sutartį su UAB „Ekotopas“ patikrino ir visiškai įsitikino, kad tiekėja turi specialią teisę verstis atliekų surinkimo ir vežimo veikla ir bus pajėgi tinkamai vykdyti sutartį, todėl nėra pagrindo pripažinti negaliojančia 2019 m. balandžio 24 d. sudarė UAB „Ekotopas“ Nukenksmintų medicininių atliekų šalinimo sutartį Nr. LS-45 ir organizuoti naujas pirkimo procedūras.

30Nagrinėjamu atveju, įvertinus byloje nustatytų aplinkybių ir surinktų įrodymų visetą, darytina išvada, kad perkančioji organizacija, neskelbiamos apklausos būdu vykdydama mažos vertės viešąjį pirkimą „Atliekų šalinimo paslaugų pirkimas“ nepažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo ir Aprašo nuostatų, todėl ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (CPK 178 str., 185 str.).

31Dėl bylinėjimosi išlaidų

32Pagal bendrąsias bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisykles civilinėje byloje šalies patirtas bylinėjimosi išlaidas atlygina bylą pralaimėjusi šalis. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas (CPK 98 str. 1 d.). Iki bylos išnagrinėjimo pabaigos šalys nepateikė bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių dokumentų, todėl atsakovės ir trečiojo asmens turėtos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

33Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270 straipsniu, teismas

Nutarė

34Ieškinį atmesti.

35Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,... 2. sekretoriaujant Rasai Juronienei,... 3. dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „AV investicija“... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Teismas... 6. Ieškovė UAB „AV investicija“ kreipėsi į teismą prašydama pripažinti... 7. Nurodė, kad VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė 2019 m. balandžio... 8. Atsakovė VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė su ieškiniu nesutiko,... 9. Nurodė, kad šiuo atveju atsakovė vykdė mažos vertės pirkimą neskelbiamos... 10. UAB „Ekotopas“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti bei priteisti iš... 11. Nurodė, kad tiekėja UAB „Ekotopas“ ir subtiekėja UAB „Fortum... 12. Ieškinys atmestinas.... 13. Šalių paaiškinimais ir byloje surinktais rašytiniais įrodymais nustatyta,... 14. Ieškovės teigimu, sutartis turėtų būti pripažinta negaliojančia, nes... 15. Pareiga įsitikinti ūkio subjektų pajėgumu įtvirtinta Viešųjų pirkimų... 16. Viešųjų pirkimų direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97... 17. Rengiant mažos vertės viešojo pirkimo dokumentus tikrinti tiekėjų... 18. Imperatyviosios teisės normos privalomos visais atvejais (CK 6.157 str. 1 d.),... 19. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217... 20. Byloje ieškovė nekvestionuoja trečiojo asmens UAB „Ekotopas“, kaip... 21. Ieškovės nuomone, nei UAB „Ekotopas“, nei UAB „Fortum Klaipėda“... 22. Atsakovės teigimu, ji pirko vežimo paslaugą, kad nukenksmintos atliekos,... 23. Kasacinio teismo ne kartą pažymėta, kad mokslo (ar kitoje srityje)... 24. Atsižvelgiant į tai, perkančiosioms organizacijoms suteikiama diskrecija... 25. Iš byloje pateiktos 2019 m. balandžio 24 d. Nukenksmintų medicininių... 26. Iš byloje pateiktos atsakovės su Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų... 27. ATĮ 3 straipsnyje nustatytas atliekų prevencijos ir tvarkymo srityje taikomas... 28. UAB „Ekotopas“ 2019 m. balandžio 23 d. su UAB „Fortum Klaipėda“... 29. Byloje neginčijamai nustatyta, jog atsakovė pati turi teisę nukenksminti ir... 30. Nagrinėjamu atveju, įvertinus byloje nustatytų aplinkybių ir surinktų... 31. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 32. Pagal bendrąsias bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisykles civilinėje... 33. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270 straipsniu, teismas... 34. Ieškinį atmesti.... 35. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...