Byla 2YT-1763-848/2018
Dėl antstolio veiksmų

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Eglė Kriaučiūnienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos „Steinmuller Babcock Environment GmbH“ skundą suinteresuotiems asmenims antstoliui S. U., uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Kauno dujotiekio statyba“, akcinei bendrovei (toliau – AB) „Axis Industries“ dėl antstolio veiksmų.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja skundu skundžia antstolio S. U. veiksmus. Pareiškėja nurodo, kad antstolio priimtas 2017-08-10 patvarkymas Nr. S-17002690 vykdomojoje byloje Nr. 0034/17/00926 ir antstolio priimtas 2017-08-11 patvarkymas Nr. S-17002705 vykdomojoje byloje Nr. 0034/17/00934 yra neteisėti, todėl naikintini.

5Teismas

6konstatuoja:

7Antstolio kontoroje vykdoma Kauno apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 9 d. nutartis, kuria buvo nutarta kreditorės AB „Axis Industries“ reikalavimų užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti skolininkės UAB ,,Kauno dujotiekio statyba“ priklausančio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, esančio pas skolininkę arba trečiuosius asmenis, dalį, o jo nesant ar esant nepakankamai - atitinkamą skolininkės piniginių lėšų, priklausančių skolininkei ir esančių pas skolininkę arba trečiuosius asmenis, dalį, pareikšto reikalavimo sumai – 338 162,43 Eur (vykdomoji byla Nr. 00374/17/00934). Taip pat antstolio kontoroje vykdoma Kauno apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 9 d. nutartis, kuria buvo nutarta taikyti laikinąsias apsaugos priemones AB „Axis Industries“ reikalavimams, kurių dydis 960 707,29 Eur, užtikrinti ir areštuoti atsakovės UAB „Kauno dujotiekio statyba“ nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, uždraudžiant bet kokiu būdu areštuotą turtą perleisti ar įkeisti kitiems asmenims, o nekilnojamojo ir kilnojamojo turto nesant ar esant nepakankamai, reikalavimo ribose areštuoti atsakovei UAB „Kauno dujotiekio statyba“ priklausančias pinigines lėšas, esančias pas atsakovę arba trečiuosius asmenis (vykdomoji byla Nr. 0034/17/00926).

82017 m. rugpjūčio 10 d. antstolis priėmė patvarkymą Nr. S-17002690 vykdomojoje byloje Nr. 0034/17/00926, kuriuo areštavo pinigines lėšas, esančias pas trečiuosius asmenis, t. y. „Steinmuller Babcock Environment GmbH“ Lietuvos filiale, priklausančias UAB „Kauno dujotiekio statyba“ sumoje 880 267,29 Eur. Įpareigojo „Steinmuller Babcock Environment GmbH“ Lietuvos filialą per 3 darbo dienas raštu pateikti detalius duomenis, ar bendrovėje yra skolininko pinigų bei kitokio turto, taip pat ar bendrovė privalo išmokėti skolininkui pinigų sumas arba duoti kitokį turtą bei įpareigojo „Steinmuller Babcock Environment GmbH“ Lietuvos filialą areštuotas lėšas sumoje 880 267,29 Eur pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą.

92017 m. rugpjūčio 11 d. antstolis priėmė patvarkymą Nr. S-17002705 vykdomojoje byloje Nr. 0034/17/00934, kuriuo areštavo pinigines lėšas, esančias pas trečiuosius asmenis, t. y. „Steinmuller Babcock Environment GmbH“ Lietuvos filiale, priklausančias UAB „Kauno dujotiekio statyba“ sumoje 257 722,43 Eur. Įpareigojo „Steinmuller Babcock Environment GmbH“ Lietuvos filialą per 3 darbo dienas raštu pateikti detalius duomenis, ar bendrovėje yra skolininko pinigų bei kitokio turto, taip pat ar bendrovė privalo išmokėti skolininkui pinigų sumas arba duoti kitokį turtą bei įpareigojo „Steinmuller Babcock Environment GmbH“ Lietuvos filialą areštuotas lėšas sumoje 257 722,43 Eur pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą.

10Skunde nurodoma, kad antstolis areštuoti pas kitus asmenis esantį skolininko turtą arba skolininkui priklausančias pinigų sumas turi teisę tik nustatęs, kad toks turtas arba turtinė prievolė iš tikrųjų yra pas kitus asmenis. Šias aplinkybes nustatyti įmanoma tik antstoliui gavus šių asmenų atsakymą LR CPK 688 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, o gavus šią informaciją ir nustačius aplinkybes, turi būti aprašomas turtas arba surašomas turto arešto aktas LR CPK nustatyta tvarka. Tuo tarpu antstolis S. U., savo patvarkymuose prašydamas pateikti informaciją apie pas kitą asmenį esantį skolininko turtą ar skolininkui priklausančias sumas, nesulaukęs jokio atsakymo iš adresato ir negavęs jokios konkrečios informacijos, iš karto areštavo lėšas 880 267,29 Eur sumai vykdomojoje byloje Nr. 0034/17/00926 ir 257 722,43 Eur sumai vykdomojoje byloje Nr. 0034/17/00934, kurios tariamai laikytinos esamomis ir būsimomis skolininko atžvilgiu išmokėtinomis. Be to, antstolis nurodė šias areštuotas lėšas nedelsiant pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą, todėl patvarkymai priimti pažeidžiant LR CPK 688 straipsnyje įtvirtintą vykdytinų dokumentų vykdymo tvarką, taigi yra nepagrįsti, neteisėti bei atitinkamai turi būti panaikinti. Be to, patvarkymai adresuoti „Steinmuller Babcock Environment GmbH“ Lietuvos filialui, nors pats filialas neturi jokių sutartinių ar kitokio pobūdžio verslo santykių su skolininku UAB „Kauno dujotiekio statyba“, todėl patvarkymai turėjo būti adresuojami „Steinmuller Babcock Environment GmbH“, esančiai Fabrikstrasse 1, 51643 Gummersbach, Vokietija, ir siunčiami vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse nuostatomis. Taip pat antstolio nurodytas 3 darbo dienų terminas pateikti informaciją prieštarauja protingumo principui ir akivaizdžiai yra per trumpas, kadangi vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1393/2007 numatytomis procedūromis turėjo būti numatytas ne trumpesnis nei 14 darbo dienų laikotarpis prašomai informacijai patekti. Taip pat pareiškėja skunde pažymėjo, jog patvarkyme Nr. S-17002705 nurodoma, jog skolininkui UAB „Kauno dujotiekio statyba“ priklausančios lėšos yra pas AB „Klaipėdos vanduo“, todėl nėra aišku, kuriam adresatui iš tikrųjų buvo skirtas patvarkymas.

11Antstolis patvarkyme, kuriuo atsisakė tenkinti pareiškėjos skundą vykdomosiose bylose Nr. 0034/17/00926 ir Nr. 0034/17/00394 nurodė, kad išieškotoja AB „Axis industries“ informavo, kad galimai skolininkui priklausančių piniginių lėšų yra pas „Steinmuller Babcock Environment GmbH“ Lietuvos filialą, todėl minėti patvarkymai ir buvo išsiųsti būtent Lietuvoje esančiam filialui. Taip pat, kad nebūtų pažeisti trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai, savo priimtuose patvarkymuose antstolis prašo per 3 darbo dienas raštu pateikti duomenis apie tai, ar pas trečiuosius asmenis yra skolininko pinigų bei kitokio turto, taip pat, ar privalo išmokėti skolininkui pinigų sumas arba duoti kitokį turtą, kad vykdymui pateikti vykdomieji dokumentai - nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtų kuo skubiau ir realiai įvykdytos. Nurodė, kad skundžiami patvarkymai yra adresuoti trečiajam asmeniui „Steinmuller Babcock Environment GmbH“ Lietuvos filialui, todėl ir buvo išsiųsti „Steinmuller Babcock Environment GmbH“ Lietuvos filialui.

12Suinteresuotas asmuo AB „Axis Industries“ pateikė atsiliepimą į skundą, kuriuo prašo „Steinmuller Babcock Environment GmbH“ skundo netenkinti ir atmesti jį kaip nepagrįstą. Nurodė, kad antstolis nepažeidė vykdytinų dokumentų vykdymo tvarkos, numatytos Lietuvos Respublikos CPK 688 straipsnyje, kadangi minėto straipsnio 2 dalis numato pareigą asmenims, pas kuriuos yra skolininkui priklausantis turtas pateikti antstoliui informaciją, tačiau ne antstolio pareigą kiekvienu atveju prašyti pateikti informaciją, todėl skundžiami antstolio patvarkymai niekaip nepažeidė pareiškėjos teisių ir teisėtų interesų, yra visiškai teisėti ir pagrįsti, skundžiamais patvarkymais apribojimas buvo nustatytas tik skolininkei UAB „Kauno dujotiekio statyba“ priklausančioms lėšoms, o ne pareiškėjai ar jos filialui priklausančioms piniginėms lėšoms. Be to pareiškėja, vykdydama Lietuvoje veiklą per savo padalinį, ne tik atlieka paties juridinio asmens funkcijas arba jų dalį, bet taip pat ir atsako pagal visas juridinio asmens prievoles.

13Suinteresuotas asmuo UAB „Kauno dujotiekio statyba“ atsiliepimo į skundą nepateikė, procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 123 str. 3 d.

14Išanalizavus vykdomosios bylos Nr. 0114/16/01508 medžiagą, nustatyta, kad antstolis vykdo Kauno apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 9 d. nutartį, kuria buvo nutarta kreditorės AB „Axis Industries“ reikalavimų užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti skolininkės UAB ,,Kauno dujotiekio statyba“ priklausančio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, esančio pas skolininkę arba trečiuosius asmenis, dalį, o jo nesant ar esant nepakankamai - atitinkamą skolininkės piniginių lėšų, priklausančių skolininkei ir esančių pas skolininkę arba trečiuosius asmenis, dalį, pareikšto reikalavimo sumai – 338 162,43 Eur (vykdomoji byla Nr. 00374/17/00934). Taip pat antstolio kontoroje vykdoma Kauno apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 9 d. nutartis, kuria buvo nutarta taikyti laikinąsias apsaugos priemones AB „Axis Industries“ reikalavimams, kurių dydis 960 707,29 Eur, užtikrinti ir areštuoti atsakovės UAB „Kauno dujotiekio statyba“ nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, uždraudžiant bet kokiu būdu areštuotą turtą perleisti ar įkeisti kitiems asmenims, o nekilnojamojo ir kilnojamojo turto nesant ar esant nepakankamai, reikalavimo ribose areštuoti atsakovei UAB „Kauno dujotiekio statyba“ priklausančias pinigines lėšas, esančias pas atsakovę arba trečiuosius asmenis (vykdomoji byla Nr. 0034/17/00926).

15Vykdant minėtus vykdomuosius dokumentus, antstolis 2017 m. rugpjūčio 10 d. priėmė patvarkymą Nr. S-17002690 vykdomojoje byloje Nr. 0034/17/00926 dėl skolininko lėšų ir/ar turtinių teisių, esančių pas trečiuosius asmenis, arešto bei 2017 m. rugpjūčio 11 d. antstolis priėmė patvarkymą Nr. S-17002705 vykdomojoje byloje Nr. 0034/17/00934 dėl skolininko lėšų ir/ar turtinių teisių, esančių pas trečiuosius asmenis, arešto.

16Pareiškėja teigia, kad antstolio S. U. 2017 m. rugpjūčio 10 d. ir 2017 m. rugpjūčio 11 d. patvarkymai Nr. S-17002690, Nr. S-17002705 priimti pažeidžiant CPK 688 str. įtvirtintą vykdytinų dokumentų vykdymo tvarką, todėl yra nepagrįsti ir neteisėti.

17Antstolis vykdymo procese privalo imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, tuo pačiu tinkamai apginti išieškotojo interesai nepažeidžiant kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (CPK 634 str. 2 d., Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.). Siekiant kuo efektyviau ir sparčiau įvykdyti vykdomuosius dokumentus, vykdymo procese antstoliui suteikta teisė išieškojimą nukreipti į skolininko pinigų sumas ar kitokį turtą, esantį pas trečiuosius asmenis, taip pat į pinigų sumas ir kitokį turtą, priklausančius skolininkui iš kitų asmenų (CPK 688 str. 1 d.). Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys antstolio reikalavimu privalo per jo nustatytą terminą pranešti, ar pas juos yra skolininko pinigų bei kitokio turto, taip pat ar jie privalo išmokėti skolininkui pinigų sumas arba duoti kitokį turtą; jeigu privalo, tai kokiu pagrindu ir per kokį terminą (CPK 688 str. 2 d.). Nustatęs, kad pas kitus asmenis yra skolininko turto arba kad kiti asmenys privalo išmokėti skolininkui priklausančias sumas ar duoti kitą turtą, antstolis jį aprašo ar surašo to turto arešto aktą (CPK 688 str. 3 d.).

18Minėtų teisės normų sisteminis ir lingvistinis aiškinimas suponuoja išvadą, jog antstolis nėra įpareigotas kiekvieną kartą net ir turint duomenų apie tai, kad kiti asmenys turi skolininkui priklausančių pinigų sumų ir kitokio turto, taip pat pinigų sumų ir kitokio turto, priklausančio skolininkui gauti iš kitų asmenų, pirmiausia kreiptis į tokius asmenis ir gauti tai patvirtinančius duomenis, taip pat nustatyti tokio turto dydį, jo vertę ar pan., ir tik po to nukreipti išieškojimą į šį turtą. Pagal CPK 688 straipsnio 1 dalį tuo atveju, kai antstolis jau žino faktą, kad kiti asmenys turi skolininkui priklausančių pinigų sumų ir/ar kitokio turto, taip pat pinigų sumų ir kitokio turto, priklausančio skolininkui gauti iš kitų asmenų, turi teisę iš karto areštuoti skolininkui priklausančias lėšas pas tokius asmenis, o tuomet, kai antstoliui duomenų apie kitų asmenų turimas skolininkui priklausančias pinigų sumas ar kitą turtą nepakanka, jis, vadovaudamasis CPK 688 straipsnio 2 dalimi, turi teisę pareikalauti, kad minėti asmenys pateiktų informaciją, ar pas juos yra skolininko pinigų bei kitokio turto, taip pat ar jie privalo išmokėti skolininkui pinigų sumas arba duoti kitokį turtą; jeigu privalo, tai kokiu pagrindu ir per kokį terminą. Taigi CPK 688 straipsnio 2 dalies nuostata nustato imperatyvią pareigą asmenims, pas kuriuos yra skolininkui priklausančių (esančių pas juos) pinigų sumų ar kitokio turto, antstolio reikalavimu pateikti informaciją, susijusią su minėtomis pinigų sumomis ar kitokiu turtu, tačiau ne antstolio imperatyvią pareigą kiekvienu atveju prašyti pateikti informaciją, ar kiti asmenys turi skolininkui priklausančių pinigų sumų ir kitokio turto, taip pat pinigų sumų ir kitokio turto, priklausančio skolininkui gauti iš kitų asmenų. Priešingas aiškinimas prieštarautų vykdymo proceso operatyvumo, ekonomiškumo, proporcingumo principams. Pažymėtina, kad antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus. Tuo tarpu papildomas informacijos kiekvieną kartą rinkimas iš kitų asmenų sudarytų sąlygas tiek pačiam skolininkui, tiek asmenims, kurie turi skolininkui priklausančių pinigų lėšų ir/ar kitokio turto, taip pat pinigų lėšų ir kitokio turto, priklausančio skolininkui gauti iš šių asmenų, piktnaudžiauti siekiant išvengti įsiteisėjusio teismo sprendimo priverstinio įvykdymo paslepiant šį turtą ar pinigines lėšas, jas nukreipiant dengti kitus skolininko įsipareigojimus ir pan. Tokie veiksmai taip pat didintų vykdymo išlaidas (Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1827-230/2017).

19Pastebėtina, jog antstolis, priimdamas patvarkymą dėl piniginių lėšų, priklausančių skolininkui ir esančių pas trečiuosius asmenis, areštavimo, neturi pareigos nurodyti, iš kur jam yra žinoma apie tai, kad kitas asmuo disponuoja skolininkei priklausančiomis piniginėmis lėšomis. Atkreiptinas dėmesys, jog pagal Antstolių įstatymo 22 straipsnio 1 dalį atlikdamas šio Įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje nurodytas funkcijas, antstolis turi teisę neatlygintinai gauti iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų, kadastrų ir registrų bei kitų fizinių ir juridinių asmenų, tarp jų iš bankų ir kitų kredito bei finansų įstaigų, reikalingus duomenis, nepaisant jų pateikimo formos ir būdo, dokumentų nuorašus, kompiuterinių laikmenų duomenis ar jų kopijas apie skolininko turtą, lėšas, pajamas, išlaidas ir veiklą bei kitus duomenis, reikalingus antstolio funkcijoms atlikti. Taigi minėtos aplinkybės, susiję su antstolio turimos informacijos šaltiniu, neturi reikšmės skundžiamo antstolio patvarkymo teisėtumui ir pagrįstumui. Tokios praktikos laikosi ir kiti teismai (Panevėžio apygardos teismo 2015 m. birželio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-410-755/2015).

20Pagal CPK 675 straipsnio 2 dalį antstolis negali areštuoti skolininko turto iš esmės daugiau, negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. Nagrinėjamu atveju antstolio 2017 m. rugpjūčio 10 d. patvarkymu Nr. S-17002690 ir 2017 m. rugpjūčio 11 d. patvarkymu Nr. S-17002705 buvo nustatytas apribojimas tik UAB „Kauno dujotiekio statyba“ priklausančioms lėšoms, esančioms „Steinmuller Babcock Environment GmbH“ Lietuvos filialo žinioje bei nurodytas turto arešto mastas – 880 267,29 Eur (vykdomoji byla Nr. 0034/17/00926) ir 257 722,43 Eur (vykdomoji byla Nr. 0034/17/00934), kuris atitinka vykdomuosiuose dokumentuose (nutartyse) nurodytas sumas ir antstolio vykdymo išlaidas. Tokiu patvarkymu nebuvo areštuotos pareiškėjai „Steinmuller Babcock Environment GmbH“ Lietuvos filialui ar kitiems asmenims, kurie niekaip nesusiję su skolininke UAB „Kauno dujotiekio statyba“, priklausančios lėšos. Taigi, teismo vertinimu, CPK 675 straipsnio 2 dalies nuostatos šiuo atveju nebuvo pažeistos. Ta aplinkybė, jog patvarkyme nurodytas arešto mastas yra didesnis nei pas pareiškėją galimai esama skolininkei priklausiusi pinigų suma, nesudaro pagrindo konstatuoti antstolio patvarkymų neteisėtumo ir nepagrįstumo. Pažymėtina, kad areštuojant skolininko turtą yra siekiama užtikrinti, kad pateikti vykdomieji dokumentai būtų realiai ir visiškai įvykdyti, todėl pradėjus priverstinio skolos išieškojimo veiksmus svarbu areštuoti tokios sumos turtą, jog jos realiai pakaktų atsiskaityti su išieškotoju ir kompensuoti vykdymo išlaidoms. Taigi, taikomas turto areštas turi būti efektyvus, turto areštu turi būti ne formaliai apribojamos skolininko teisės, bet taikomais apribojimais sukuriamas pagrindas realiam išieškotojo reikalavimų patenkinimui.

21Pareiškėja teigia, kad patvarkymai adresuoti „Steinmuller Babcock Environment GmbH“ Lietuvos filialui, nors pats filialas neturi jokių sutartinių ar kitokio pobūdžio verslo santykių su skolininku UAB „Kauno dujotiekio statyba“. Informaciją antstoliui galėtų suteikti tik „Steinmuller Babcock Environment GmbH“, kurios buveinė yra pareiškėjos nurodytu adresu Vokietijoje, todėl antstolio priimti patvarkymai turėjo būti siunčiami vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse nuostatomis, taip pat antstolis turėjo nustatyti ne trumpesnį nei 14 dienų terminą pareiškėjai suteikti informaciją apie galimai turimas skolininkei priklausančias pinigines lėšas.

22Pagal CK 2.53 straipsnio 1 dalį juridinio asmens filialas yra struktūrinis juridinio asmens padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį juridinio asmens funkcijų. To paties straipsnio 2 dalis nustato, kad juridinis asmuo atsako pagal filialo prievoles ir filialas atsako pagal juridinio asmens prievoles. Taigi šiuo atveju pareiškėja („Steinmuller Babcock Environment GmbH“) Lietuvoje vykdo veiklą per „Steinmuller Babcock Environment GmbH“ Lietuvos filialą, todėl antstolis pagrįstai nesivadovavo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse nuostatomis siunčiant skundžiamus patvarkymus, nes būtent „Steinmuller Babcock Environment GmbH“ Lietuvos filialas buvo antstolio įpareigotas pateikti informaciją per 3 darbo dienas.

23Pareiškėja taip pat teigia, kad 3 darbo dienų terminas pateikti informaciją prieštarauja protingumo principui ir yra akivaizdžiai per trumpas. Teismui nustačius, jog antstolis pagrįstai procesinius dokumentus išsiuntė pareiškėjos filialui Lietuvoje, pareiškėjos argumentas, jog antstolis turėjo nustatyti ne trumpesnį nei 14 dienų terminą pareiškėjai suteikti informaciją apie galimai turimas skolininkei priklausančias pinigines lėšas, vadovaudamasis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse nuostatomis, atmestinas, kaip nepagrįstas. Taip pat pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos CPK 18 straipsnyje numatyta, kad įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus (CPK 634 str. 2 d.). Antstolio kontoroje vykdomosios bylos Nr. 0034/17/00926 ir Nr. 0034/17/00934 užvestos Kauno apylinkės teismo priimtų nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindu, arešto mastas 880 267,29 Eur (vykdomoji byla Nr. 0034/17/00926) ir 257 722,43 Eur (vykdomoji byla Nr. 0034/17/00934). Šios rūšies dokumentai vykdomi skubiai, todėl antstolis, nustatydamas 3 darbo dienų terminą informacijai pateikti, pagrįstai siekė Lietuvos Respublikos CPK 634 straipsnio 2 dalyje numatytų tikslų.

24Atkreiptinas dėmesys, kad 2017 m. rugpjūčio 11 d. patvarkyme Nr. S-17002705 asmuo, pas kurį galimai yra skolininkės lėšos, klaidingai nurodytas bendrovės pavadinimas: vietoje AB „Klaipėdos vanduo“ turėtų būti nurodytas „Steinmuller Babcock Environment GmbH“ Lietuvos filialas. Išanalizavus vykdomosios bylos Nr. 0034/17/00934 medžiagą, nustatyta, jog tai yra akivaizdus rašymo apsirikimas, patvarkymo esmės nekeičia, todėl taisytinas (CPK 276 str. 2 d.).

25Esant nustatytoms faktinėms bylos aplinkybėms ir nurodytam teisiniam reglamentavimui, darytina išvada, kad antstolis teisingai taikė CPK 688 straipsnio nuostatas, todėl priėmė teisėtus bei pagrįstus patvarkymus, skundo argumentai pripažintini nesudarančiais pagrindo pakeisti ar panaikinti šio antstolio procesinius sprendimus (CPK 513 straipsnis).

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290 - 291 str., 510 - 513 str.,

Nutarė

27pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų atmesti.

28Nutarties kopijas siųsti proceso dalyviams.

29Nutartis per septynias dienas nuo jos gavimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Eglė Kriaučiūnienė... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos... 3. Teismas... 4. pareiškėja skundu skundžia antstolio S. U. veiksmus. Pareiškėja nurodo,... 5. Teismas... 6. konstatuoja:... 7. Antstolio kontoroje vykdoma Kauno apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 9 d.... 8. 2017 m. rugpjūčio 10 d. antstolis priėmė patvarkymą Nr. S-17002690... 9. 2017 m. rugpjūčio 11 d. antstolis priėmė patvarkymą Nr. S-17002705... 10. Skunde nurodoma, kad antstolis areštuoti pas kitus asmenis esantį skolininko... 11. Antstolis patvarkyme, kuriuo atsisakė tenkinti pareiškėjos skundą... 12. Suinteresuotas asmuo AB „Axis Industries“ pateikė atsiliepimą į skundą,... 13. Suinteresuotas asmuo UAB „Kauno dujotiekio statyba“ atsiliepimo į skundą... 14. Išanalizavus vykdomosios bylos Nr. 0114/16/01508 medžiagą, nustatyta, kad... 15. Vykdant minėtus vykdomuosius dokumentus, antstolis 2017 m. rugpjūčio 10 d.... 16. Pareiškėja teigia, kad antstolio S. U. 2017 m. rugpjūčio 10 d. ir 2017 m.... 17. Antstolis vykdymo procese privalo imtis visų teisėtų priemonių, kad... 18. Minėtų teisės normų sisteminis ir lingvistinis aiškinimas suponuoja... 19. Pastebėtina, jog antstolis, priimdamas patvarkymą dėl piniginių lėšų,... 20. Pagal CPK 675 straipsnio 2 dalį antstolis negali areštuoti skolininko turto... 21. Pareiškėja teigia, kad patvarkymai adresuoti „Steinmuller Babcock... 22. Pagal CK 2.53 straipsnio 1 dalį juridinio asmens filialas yra struktūrinis... 23. Pareiškėja taip pat teigia, kad 3 darbo dienų terminas pateikti informaciją... 24. Atkreiptinas dėmesys, kad 2017 m. rugpjūčio 11 d. patvarkyme Nr. S-17002705... 25. Esant nustatytoms faktinėms bylos aplinkybėms ir nurodytam teisiniam... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290 -... 27. pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų atmesti.... 28. Nutarties kopijas siųsti proceso dalyviams.... 29. Nutartis per septynias dienas nuo jos gavimo gali būti skundžiama atskiruoju...