Byla I-5914-142/2007

1Išnagrinėjusi bylą, kolegija

Nustatė

2Pareiškėja padavė teismui prašymą panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2007 01 10 sprendimą Nr. A51-522-(11.4-MPD-0) bei įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją išduoti pareiškėjai administracinio pastato (unikalus Nr. ( - )), adresu ( - ), Vilnius, projektavimo sąlygų sąvadą.

3Skunde paaiškina, kad pareiškėjai nuosavybės teise priklauso administracinis pastatas, kuris yra pareiškėjos nuomojamame 1651 kv.m. ploto žemės sklypo dalyje, esančioje 21700 kv.m. ploto žemės sklype, kuris nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai.

4Pareiškėja, siekdama rekonstruoti jai priklausantį administracinį pastatą, 2007 01 03 pateikė prašymą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentui dėl administracinio pastato projektavimo sąlygų išdavimo. Pareiškėja teigia, kad prie prašymo pridėjo visus dokumentus, kurie turi būti pateikiami pagal Statybos įstatymo 20 str. 2 d. ir STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“ 10 punktą.

5Atsakovė atsisakė nagrinėti prašymą 2007 01 10 sprendimu, nes pagal pateiktus dokumentus nėra aišku, kas yra žemės sklypo bendraturčiai ir kam priklauso kiti pastatai, esantys tame pačiame žemės sklype. Mano, kad atsakovės argumentai visiškai nepagrįsti. Pareiškėja paaiškina, kad ji pateikė Nekilnojamojo turto registro duomenis, kurie yra teisingi ir išsamūs, kol nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Mano, kad dėl to pareiškėjos prašymas turėjo būti išnagrinėtas.

6Nesutinka su atsakovės reikalavimu pateikti UAB „Vilniaus žemės grupės komercija“ sutikimą dėl pareiškėjai priklausančio pastato rekonstrukcijos. Teigia, kad žemės sklypo savininkas tėra tik Lietuvos Respublika. Jokių kitų žemės bendraturčių nėra, todėl projektavimo sąlygų gavimui yra pakankamas Vilniaus apskrities viršininko administracijos sutikimas. Teigia, kad pareiškėjai priklausančio pastato rekonstrukcija nepažeis jokių trečiųjų asmenų teisių bei interesų, nes pastatas priklauso nuosavybės teise tik pareiškėjai, o pastatas yra pareiškėjos nuomojamoje sklypo dalyje.

7Mano, kad įpareigojimas pateikti bendraturčių, kurių nėra, sutikimus, prieštarauja teisės aktų nuostatoms ir realiai neįgyvendinamas. Paaiškina, kad skundžiamu sprendimu nepagrįstai apribojamos pareiškėjos, kaip pastato savininko, nuosavybės teisės ir galimybės visa apimtimi įgyvendinti turimas nuomininko teises į žemės sklypo dalį.

8Paaiškina, kad atsakovė nepagrįstai reikalauja pateikti vidinį žemės sklypo padalijimo planą, kuris nėra privalomas pagal minėtas statybos įstatymo ir STR nuostatas.

9Mano, kad nėra jokių teisinių kliūčių atsakovei tenkinti pareiškėjos prašymą dėl projektavimo sąlygų išdavimo, todėl atsisakymas nagrinėti pareiškėjos prašymą yra nepagrįstas ir neteisėtas.

10Teisminio bylos nagrinėjimo metu pareiškėjos atstovas palaikė skundą ir prašė jį tenkinti. Papildomai paaiškino, kad kilęs ginčas yra ne dėl leidimo statybai išdavimo, o dėl pirminės teisės pradėti rekonstrukciją realizavimo sąlygos. Paaiškino, kad teisę vykdyti rekonstrukciją pareiškėja turi, jai būtina tik pirminė procedūra – sąlygų išdavimas. Gavus projektavimo sąlygas, jose ir bus numatyta, kokių dokumentų reikia projektavimo procese. Paaiškino, kad šiuo atveju savininkas neprojektuoja jokių darbų sklype, tai atsakovei buvo žinoma, nes pareiškėja savivaldybės administracijai buvo pateikusi projektinius pasiūlymus. Mano, kad pareiškėja neturi pažeisti kitų žemės nuomininkų interesų, o pastarieji projektavimo procesą galės kontroliuoti, kreipdamiesi į savivaldybės administraciją. Tokią jų teisę numato Statybos įstatymas ir kiti teisės aktai. Nesutinka su trečiojo suinteresuoto asmens teiginiais, kad reikalavimas teismui suformuluotas neteisingai. Mano, kad teisę į projektavimo sąlygų išdavimą pareiškėja turi, o tik sąlygose galės būti numatyti reikalavimai. Paaiškino, kad pareiškėjos statinys turi bendrą sieną su UAB „Vilniaus žemės grupės komercija“ pastatu, tačiau mano, kad ši aplinkybė šioje stadijoje nereikšminga, nes tik sąlygose galės būti numatyta, kaip leidžiama rekonstruoti pastatą.

11Atsakovės vardu atsiliepimą į skundą pateikė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės ir personalo departamento Juridinis skyrius (b.l. 56-57). Atsiliepime pasisakoma, kad skundas atmestinas kaip nepagrįstas. Paaiškinama, kad žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )), kuriame yra pareiškėjos pastatas, nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai. Patikėjimo teise sklypą valdo Vilniaus apskrities viršininko administracija. Remiantis STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“ 10 p. bei Statybos įstatymo 20 str. pareiškėja privalėjo pateikti žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus. Pareiškėja pateikė žemės sklypo dalies nuomos sutartį bei VAVA sutikimą dėl pastato rekonstrukcijos. Tačiau pareiškėja nepateikė kitų žemės sklypo naudotojų sutikimo. Naudotojais pagal pateiktą nuomos sutartį yra UAB „Vilniaus žemės grupės komercija“. VAVA savo sutikime nurodė, kad reikalingas kitų žemės naudotojų neprieštaravimas rekonstrukcijai, todėl pareiškėjos teiginiai, kad kitų žemės naudotojų sutikimas nereikalingas yra nepagrįsti. Paaiškina, kad nors pareiškėja teigia, jog pastato rekonstrukcija neturės jokios įtakos trečiųjų asmenų interesams ir jų nepažeis, tačiau prieš pateikiant projektavimo sąlygų sąvadą, savivaldybės administracija taip pat turi įvertinti, ar rekonstrukcija neįtakos trečiųjų asmenų teisėtų interesų. Be to, pareiškėja nepateikė pastatų išdėstymo plano arba schemos, tuo tarpu iš VĮ Registrų centras išrašo matosi, kad žemės sklype yra ir kitų pastatų. Nepateikus žemės sklypo plano, kuriame aiškiai matytųsi visų pastatų išdėstymas bei galimos gretimybės su rekonstruojamu pastatu, negalima nustatyti, ar prašoma rekonstrukcija nepažeis trečiųjų asmenų teisėtų interesų. Paaiškina, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija pagrįstai atsisakė išduoti projektavimo sąlygų sąvadą, kol nebus pateikti nurodyti dokumentai.

12Teisminio bylos nagrinėjimo metu atsakovės atstovas palaikė atsiliepimo argumentus ir papildomai paaiškino, kad svarbiausias atsisakymo išduoti projektavimo sąlygas argumentas buvo tai, kad pareiškėja nepateikė pastatų išdėstymo sklype schemos. Paaiškino, kad dėl to savivaldybės administracija nežinojo, kad pareiškėjos ir trečiojo suinteresuoto asmens pastatai turi bendrą sieną. Taip pat teigė, kad VAVA pareiškėjai išduotas pritarimas, nėra sutikimas vykdyti rekonstrukciją. Prašė skundo netenkinti.

13Viliaus apskrities viršininko administracija (VAVA) atsiliepimu į skundą prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą (b.l. 47-48).

14Paaiškina, kad VAVA, atsakydama į pareiškėjos raštą, raštu Nr. (31)1.2-4254-/3.31 informavo, kad neprieštarauja pastato rekonstrukcijai, jeigu tokia rekonstrukcija atitinka žemės sklypo nustatytam teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo reikalavimams ir jeigu tam neprieštaraus sklypo naudotojai. Vadovavosi Vyriausybės 1999 03 09 nutarimu Nr. 260 patvirtintų Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų perdavimo ir nuomos taisyklių 30.7 p., 30.10 p.. Paaiškina, kad Vilniaus apskrities viršininko 2006 05 26 įsakymo Nr. 2.3-5084-01 „Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio ( - ), Vilniuje (kadastrinis Nr. ( - )), nuomos sutarties pabaigos, dalių nustatymo ir išnuomojimo UAB „Vilniaus žemės grupės komercija“, UAB „Metalplast Vilnius“ 2 punkte nustatyta, kad žemės sklypas išnuomojamas dalimis, proporcingai pagal kiekvienam bendraturčiui priklausančias pastato dalis (atitinkamai 19983 kv.m. ir 1651 kv.m.) Valstybei lieka 66 kv.m. žemės sklypo.

15Dėl to mano, kad reikalavimas pateikti UAB „Vilniaus žemės grupės komercija“ sutikimą yra pagrįstas. Prašė įtraukti į bylos nagrinėjimą trečiuoju suinteresuotu asmeniu UAB „Vilniaus žemės grupės komercija“.

16Teisminiame bylos nagrinėjime atstovas nedalyvavo, apie posėdį pranešta.

17Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Vilniaus žemės grupės komercija“ atsiliepime į skundą pasisako, kad su skundu nesutinka. Teigia, kad skundas nepagrįstas. Paaiškina, kad 2006 06 01 valstybinės žemės nuomos sutartimi Vilniaus apskrities viršininko administracija, vadovaudamasi Vilniaus apskrities viršininko 2006 05 29 įsakymu Nr. 2.3-5084-01, išnuomojo UAB „Vilniaus žemės grupės komercija“ 19 983 kv.m. ploto žemės sklypo dalį, esančią 21 700 kv.m. ploto žemės sklype, kurio kadastro Nr. ( - ), adresas ( - ) Vilniuje. Pareiškėjai pagal žemės nuomos sutartį išnuomota 1651 kv.m. ploto žemės sklypo dalis. Žemės sklypo naudotojai nėra susitarę dėl naudojimosi žemės sklypu tvarkos.

18VAVA, vadovaudamasi Vyriausybės 1999 03 09 nutarimu Nr. 260 patvirtintomis taisyklėmis, 2006 10 26 raštu sutiko, kad pareiškėja nuomojamoje sklypo dalyje rekonstruotų statinį, jeigu tokia rekonstrukcija atitinka sklypo nuomos sutartyje nustatyto teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus bei su sąlyga, kad tam neprieštaraus kiti šio sklypo naudotojai. Pareiškėja neįvykdė sąlygos, negavo trečiojo suinteresuoto asmens sutikimo dėl rekonstrukcijos. Teigia, kad pareiškėjos motyvas, jog planuojama rekonstrukcija nepažeis trečiojo suinteresuoto asmens interesų, yra nepagrįstas įrodymais. Pareiškėja pateikė tik Z. D. ir A. D. sutikimą dėl rekonstrukcijos.

19Paaiškina, kad Statybos įstatymo 20 str. 5 d. ir STR 1.05.07:2002 „Statybos projektavimo sąlygų sąvadas“ 13 p. nustato, jog išduotos projektavimo sąlygos turi tenkinti statytojo (užsakovo), trečiųjų asmenų, visuomenės, savivaldybės ir valstybės interesus. Statytojo interesai turi būti suderinti su trečiųjų asmenų interesais projektavimo sąlygų sąvado rengimo ir svarstymo eigoje.

20Teigia, kad atsakovas, atsižvelgdamas į faktinę situaciją – į tai, kad žemės sklypu naudojasi tretieji asmenys, o naudojimosi sklypu tvarka nenustatyta, sklype yra kitiems savininkams priklausantys pastatai ir statiniai, o pareiškėja nepateikė pastatų išdėstymo sklype plano arba schemos, pagrįstai atsisakė svarstyti pareiškėjos prašymą išduoti projektavimo sąlygas. Pareiškėja neįvykdė ir sklypo nuomotojo sąlygos – negavo trečiojo suinteresuoto asmens sutikimo dėl rekonstrukcijos.

21Remiasi STR 1.05.07:2002 „Statybos projektavimo sąlygų sąvadas“ 21 p., reikalaujančiu, kad prie prašymo išduoti projektavimo sąlygų sąvadą būtų pateikti visi būtini dokumentai.

22Pabrėžia, kad atsakovas, negavęs būtinų dokumentų, reikalingų projektavimo sąlygų nagrinėjimui, skundžiamu sprendimu atsisakė nagrinėti pareiškėjos prašymą. Jokio sprendimo dėl projektavimo sąlygų išdavimo atsakovas skundžiamu sprendimu nepriėmė. Todėl skundo reikalavimas, kad teismas įpareigotų atsakovą išduoti projektavimo sąlygų sąvadą pareiškėjai, yra nepagrįstas ir neteisėtas, nes pareiškėja reikšdama tokį reikalavimą siekia išvengti prašymo nagrinėjimo nustatyta tvarka. Atsakovas dar nesuderino statinio projektavimo sąlygų su jas rengiančiomis valstybės institucijomis, su inžinierinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų savininkais, nes iš esmės pareiškėjos prašymas nebuvo nagrinėtas. Todėl mano, kad skundo reikalavimas negali būti įvykdytas.

23Prašo pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą. Priteisti iš pareiškėjos patirtas išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu.

24Teisminio bylos nagrinėjimo metu atstovas palaikė atsiliepimo argumentus ir papildomai paaiškino, kad šiam ginčui svarbi Statybos įstatymo apibrėžiama rekonstrukcijos sąvoka. Pagal šią sąvoką, rekonstruojant pastatą galima ir priestato statyba, o nesant susitarimo dėl naudojimosi sklypu tvarkos, tai pažeistų trečiojo suinteresuoto asmens teises. Paaiškino, kad trečiajam suinteresuotam asmeniu rekonstrukcijos projektas nebuvo pateiktas, todėl nežinomi ir būsimos statybos tikslai. Mano, kad nežinant trečiajam suinteresuotam asmeniui pareiškėjai išdavus statybos leidimą, pasidarytų problematiškas jo ginčijimas. Trečiasis suinteresuotas asmuo negali būti įpareigotas vietoje savo tiesioginės veiklos vykdymo užsiimti susirašinėjimu su savivaldybės administracija ir aiškinimusi, kokie tolimesni pareiškėjos veiksmai. VAVA pareiškėjai išduotas raštas nėra sutikimas vykdyti rekonstrukciją. Paaiškino, kad pareiškėjos ir trečiojo suinteresuoto asmens pastatai turi bendrą sieną. Mano, kad savivaldybės administracija pasielgė teisingai, nes trūkstant duomenų ji negalėtų užtikrinti trečiojo suinteresuoto asmens teisių gynybos. Teisės aktai neįpareigoja teikti projekto kitiems sklypo naudotojams susipažinimui, todėl jų teises turi užtikrinti savivaldybės administracija. Prašė skundo netenkinti.

25Teismas, išnagrinėjęs bylos rašytinius įrodymus, išklausęs proceso dalyvių paaiškinimus, įvertinęs ginčo teisinį reglamentavimą, daro išvadą, kad skundas tenkintinas iš dalies.

26Iš bylos duomenų matyti, kad pareiškėja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentui 2007 01 03 pateikė prašymą projektavimo sąlygų išdavimui (b.l. 8-10). Šiame prašyme nurodyta, kokie priedai pateikti kartu su prašymu. (b.l. 10). Vilniaus miesto savivaldybė į teismo prašymą pateikti visą dokumentaciją, kurią buvo pateikusi pareiškėja (b.l. 59), atsakė, kad jokių dokumentų neturi, nes visi pateikti dokumentai buvo grąžinti pareiškėjai (b.l. 67). Administracijos rašto Nr. A51-522-(11.4-MPD-0) pabaigoje yra nurodyta, kad pridedami grąžinami dokumentai (b.l. 67), tačiau dokumentai nedetalizuoti, todėl laikytina, kad pareiškėjos buvo pateikta tiek ir tokių dokumentų, kiek nurodyta prašyme projektavimo sąlygų sąvadui gauti. Skundžiamu raštu pareiškėjai grąžinti pateikti dokumentai, nenurodant tokio grąžinimo teisinio pagrindo. Teisės aktai nesuteikia savivaldybės administracijai teisės atsisakyti nagrinėti pateiktą paraišką statinio projektavimo sąlygoms išduoti. Pagal Statybos įstatymo 20 str. 5 dalį savivaldybės administracija tik atlikusi derinimo procedūrą per 15 dienų gali statytojui pranešti, kad projektavimo sąlygų sąvadas nebus išduotas. Šiuo atveju derinimo procedūra netgi nebuvo pradėta, todėl dokumentai pareiškėjai grąžinti neteisėtai. Savivaldybės administracijos uždavinys pagal Statybos įstatymo 20 str. yra surinkti visus reikiamus dokumentus, o pateiktų dokumentų grąžinimas paraiškos pateikimo stadijoje nenumatytas, atsakovės rašte jis netgi nemotyvuojamas.

27Dėl pareiškėjos 2007 01 03 prašymo Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamentas 2007 01 10 raštu (b.l. 7) pranešė pareiškėjai, kad vadovaujantis Statybos įstatymo 20 str. 2 punktu ir Statybos techninio reglamento (STR 1.05.07:2002) „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“ IV skyriaus 10 punktu prie prašymo turėjo būti pridedama: 1) pažymėjimas apie nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą ir teises į jį (pridėtas registro centrinio duomenų banko išrašas – neaišku, kas yra bendraturčiai); 2) žemės sklypo bendraturčių sutikimai (tikriausiai, kad UAB „Vilniaus žemės grupės komercija“ ir valstybė); 3) pažymėjimas apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius (patalpas) ir teises į juos (pridėtas registro centrinio banko išrašas – neaišku kieno administracinio pastato 2B4p nuosavybė); 4) statinio bendrosios nuosavybės bendraturčių sutikimai (pridėtas registro centrinio banko išrašas – neaišku kieno administracinio pastato 3H1p nuosavybė). Toliau rašte nurodoma, kad būtini kiti dokumentai – tai vidinis žemės sklypo padalijimas ir kas naudojasi 66 kv.m. žemės sklypo dalimi. Rašte taip pat nurodyta, kad savivaldybės administracija vadovavosi ne tik Statybos įstatymo 20 str. ir STR 1.05.07:2002 10 dalimi, bet ir Civilinio kodekso 4.82 bei 4.85 str. reikalavimais. Rašte reikalaujami papildomi dokumentai, nenurodant konkrečiai, kokiu teisiniu pagrindu kiekvieno iš jų reikalaujama. Iš šio rašto turinio darytina išvada, kad juo nėra atsisakyta nagrinėti prašymą dėl projektavimo sąlygų išdavimo, o tik pareikalauta pateikti nurodytus papildomus dokumentus, tuo pačiu nemotyvuotai grąžinant pateiktus dokumentus.

28Ginčas kilo dėl savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2007 01 10 rašto „Dėl projektavimo sąlygų sąvado“, todėl teismas vertina, ar teisėtai ir pagrįstai Miesto plėtros departamentas nepradėjo projektavimo sąlygų išdavimo pareiškėjos statinio rekonstrukcijai procedūros ir pareikalavo papildomų dokumentų.

29Statybos įstatymo 2 str. 32 dalyje yra apibrėžta statinio projektavimo sąlygų sąvoka, o 33 dalyje nustatyta, kad statinio projektavimo sąlygų sąvadas – savivaldybės administracijos direktoriaus (jo įgalioto tarnautojo) patvirtintas konkrečiam statiniui nustatytų projektavimo sąlygų, įvardytų šio straipsnio 32 dalyje, bendrasis dokumentas. Jau iš šio reglamentavimo matyti, kad statinio projektavimo sąlygos, tai privalomieji reikalavimai, kurie yra susiję ne vien su statinio statyba, bet didele dalimi jie susiję ir su teritorijos planavimo dokumentais bei atitinkama veikla sklype, kuriame yra pastatas. Taip pat ši norma reikalauja, kad savivaldybės administracija atsižvelgtų į statybos vietą, gretimybes bei trečiųjų asmenų pagrįstų teisių apsaugą. Akivaizdu, kad norint išduoti statinio projektavimo sąlygas, būtina įvertinti ir išspręsti visus Statybos įstatymo 2 str. 32 dalyje nurodytus klausimus, o tam būtina žinoti su kokiais subjektais derintinos projektavimo sąlygos, kam savivaldybės administracija turės teikti paraišką sąlygoms gauti derinimui, kaip tai numato Statybos įstatymo 20 str. 3 dalis. Dėl to statinio projektavimo sąlygų išdavimas nėra vienkartinis aktas, o šias sąlygas išduodanti institucija privalo atlikti atitinkamą tyrimą. Sąlygų išdavimas yra tam tikra procedūra, kurios metu patikrinami visi būtini privalomieji reikalavimai statinio statybai (tuo pačiu ir rekonstrukcijai).

30Statinio projektavimo sąlygų išdavimo procedūrą reglamentuoja Statybos įstatymo 20 str., šio straipsnio 2 dalyje yra išvardinami dokumentai, kuriuos reikia pateikti su prašymu. Šie dokumentai įstatyme ne visi nurodyti konkrečiai, bet pasakoma, kokie duomenys turi juose būti – tai duomenys apie statinį, žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinantys dokumentai. Aiškinant Statybos įstatymo normas sistemiškai, būtinus konkrečius dokumentus apibrėžia ir Statybos įstatymo 2 str. 32 dalies reikalavimai. Statybos įstatymo 20 str. nuostatos jų nedetalizuojant perkeltos į Aplinkos ministro 2002 04 30 įsakymu Nr. 215 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.05.07:2002 (toliau STR 1.05.07:2002) 10 punktą, todėl šio punkto aiškinimas atitinka Statybos įstatymo 20 str. aiškinimui.

31Šio ginčo atveju atsakovė skundžiamu raštu ne atsisakė išduoti statinio projektavimo sąlygų sąvadą, bet iš esmės pareikalavo papildomų dokumentų ir pasisakė, kad tik pateikus reikalaujamus dokumentus, bus sprendžiamas prašymas dėl projektavimo sąlygų sąvado išdavimo, t.y. bus pradėta sąlygų išdavimo procedūra. Nei Statybos įstatymas, nei STR 1.05.07:2002 nereglamentuoja procedūros, kaip savivaldybės administracijos direktorius ar įgaliotas tarnautojas turi pareikalauti trūkstamų dokumentų. Tačiau Statybos įstatymo 20 str. 3 dalyje pasakyta, kad tik gavęs šio straipsnio 2 dalyje išvardytus dokumentus, savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas savivaldybės tarnautojas per 3 dienas pateikia paraišką statinio projektavimo sąlygoms, nurodytoms Statybos įstatymo 2 str. 32 dalyje, parengti šios dalies 1-5 punktuose nurodytiems subjektams (inžinierinių tinklų savininkams ir kt.). Dėl šio reglamentavimo darytina išvada, kad savivaldybės administracija negali grąžinti gauto prašymo dėl statinio projektavimo sąlygų išdavimo jį pateikusiam asmeniui jo neišsprendusi iš esmės, tačiau gali reikalauti papildomų dokumentų, o grąžindama pateiktus dokumentus tokį veiksmą privalo motyvuoti. Kadangi papildomų dokumentų pareikalavimas nereglamentuojamas nurodytuose teisės aktuose, teismo manymu, šiuo atveju reikia vadovautis Viešojo administravimo įstatymo nuostatomis, kurios taip pat neleidžia grąžinti prašymo jo neišnagrinėjus vien dėl to, kad trūksta dokumentų, tačiau leidžia svarstant prašymus pareikalauti papildomos medžiagos (Viešojo administravimo įstatymo 14 str., 26 str.).

32Pagal skundžiamo Miesto plėtros departamento 2007 01 10 rašto paskutinio sakinio prasmę darytina išvada, kad Miesto plėtros departamentas prašymą svarstys, kai gaus naujus, šiame rašte nurodytus dokumentus, t.y. pats prašymas nėra grąžintas pareiškėjai. Dėl to, sprendžiamas klausimas, ar teisėtas yra Miesto plėtros departamento reikalavimas pateikti rašte nurodytus dokumentus, analizuojant kiekvieną reikalavimą atskirai.

33Rašto pirmu punktu pareikalauta pažymėjimo apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą ir teises į jį, nes iš pateikto registro centrinio duomenų banko išrašo neaišku, kas yra bendraturčiai. Nors iš pareiškėjos pateiktų 2006 09 27 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti (b.l. 11-12), kas yra viso žemės sklypo savininkas, kas žemės sklypą valdo patikėjimo teise (VAVA), kokie subjektai dar nuomoja žemę, tačiau išrašas yra senas, o nekilnojamojo turto registre esantys duomenys apie pareiškėjos valdomą sklypą savivaldybės administratoriui, vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 42 str. 3 dalimi, yra neprieinami. Dėl to, nors rašte ir neteisingai nurodyta, kad iš išrašo neaišku, kas yra bendraturčiai, tačiau pareiškėja turėjo pateikti naujausius duomenis iš registro apie sklypo valdymo ir naudojimo teisę. Pažymėjimo apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą ir teises į jį pareikalavimas atitinka Statybos įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punkte nurodytai dokumentų rūšiai. Pateiktas Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, paduotas kartu su 2007 01 03 prašymu, nepatvirtina žemės sklypo valdymo ar naudojimo teisės prašymo pateikimo datai. Reikalavimas suformuluotas ne visai tiksliai, nes šiuo atveju svarbu ne sklypo bendraturčiai, o savininkas ir kiti nuomininkai. Iš pateiktų duomenų yra pagrindo manyti, kad jokių sklypo bendraturčių nėra, nes viso sklypo savininkas yra valstybė.

34Dėl rašto 2 punkte nurodyto reikalavimo pastebėtina, kad tiek pareiškėja, tiek trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Vilniaus žemės grupės komercija“ tėra tik valstybinės žemės sklypo nuomininkai, o ne bendraturčiai. Tačiau, kadangi nuomojama valstybinė žemė, šiuo atveju, sprendžiant statybos klausimus, reikia vadovautis Vyriausybės 1999 03 09 nutarimu Nr. 260 patvirtintų „Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių“ (toliau Taisyklės) 30.7 punktu, kuris numato, kad išnuomotose žemės sklypuose rekonstruoti esamus statinius galima tik tuo atveju, jeigu tai numatyta nuomos sutartyje arba gavus nuomotojo sutikimą ir jeigu tokia rekonstrukcija neprieštarauja nustatytam teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimui. Taigi Vilniaus apskrities viršininko administracijos, kaip valstybinės žemės nuomotojo (Valstybinės žemės nuomos sutartis, b.l. 24-25) sutikimas rekonstrukcijai yra būtinas, o tokio sutikimo reikalavimas atitinka Statybos įstatymo 20 str. 2 d. 2 punkte nurodytų dokumentų rūšiai (žemės sklypo nuosavybės ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinantis dokumentas), t.y. būtinas dokumentas, kuris patvirtina ne tik, kad žemė nuomojama, bet ir kad nuomos sutarties sąlygos leidžia rekonstrukciją. Tuo tarpu pareiškėjos iš Vilniaus apskrities viršininko administracijos gautas 2006 10 26 raštas (b.l. 26), kurį pareiškėja prilygina nuomotojo sutikimui, yra sąlyginis – jeigu rekonstrukcijai neprieštaraus kiti šio sklypo naudotojai. Tokio rašto negalima laikyti nuomotojo sutikimu, nes prasidėjus statinio projektavimo sąlygų išdavimo procesui jau nebus galimybės pareikalauti kitų žemės sklypo naudotojų sutikimo, nes to nenumato Statybos įstatymo 20 str. 3 – 9 dalis. Taigi ši žemės nuomotojo sąlyga turi būti įvykdyta iki pradedant sąlygų išdavimo procedūrą. Be to, kaip matyti šio konkretaus ginčo atveju, naudojimosi žemės sklypu tvarka tarp atskirų nuomotojų ir paties savininko (valstybei lieka dalis sklypo) nėra nustatyta. Statinio rekonstravimas pagal Statybos įstatymo 2 str. 18 dalį tai yra ir dalies pastato nugriovimas ir priestatų statymas bei pan., todėl akivaizdu, kad yra svarbu, kurią sklypo dalį kuris nuomininkas naudoja. Todėl, nors iš esmės rašto 2 punkte reikalavimas nėra suformuluotas teisingai (pareiškėja nėra bendraturtis), tačiau žemės savininko sutikimas yra būtinas. Teismo manymu jis turi būti besąlyginis, t.y. jau prašant tokio sutikimo VAVA turėjo pareikalauti iš pareiškėjos kitų nuomininkų sutikimo, arba VAVA pritarimas turi būti pateikiamas įvykdžius jame esančią sąlygą – jau su kitų sklypo nuomininkų sutikimais. Dėl nurodytų aplinkybių 2 punkte nurodytas reikalavimas yra iš esmės neteisingas, šiam reikalavimui nenurodytas teisinis pagrindas.

35Dėl rašto 3 punkte nurodyto reikalavimo – reikia pažymėjimo apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius (patalpas) ir teises į juos. Teismas su šiuo reikalavimu sutinka iš dalies. Iš esmės reikalavimas atitinka Statybos įstatymo 20 str. 2 d. 1 punkte nurodytiems duomenims apie statinį. 2006 09 28 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas yra pasenęs. Duomenyse apie statinį turi būti matyti ir statinio gretimybės, bendros sienos su kitais savininkais, duomenys apie tuos savininkus, t.y. duomenys apie statinį turi būti išsamūs. Tuo pačiu pasakytina, kad atsakovė savo rašte nepaaiškino, kodėl netinka pareiškėjos pateikti kadastriniai (inventoriniai) planai ir schemos.

36Rašto 4 punkte keliamas reikalavimas yra nepagrįstas, nes kaip matyti iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (b.l. 13), pareiškėjos nuosavybės teise valdomas administracinis pastatas. Tuo tarpu pagal Statybos įstatymo 20 str. 2 d. pastato bendraturčių sutikimas turi būti pateikiamas tik kartu su prašymu išduoti projektavimo sąlygas tuo atveju, kai numatoma rekonstruoti daugiabučio namo bendro naudojimo objektus. Administraciniams pastatams rekonstruoti pateikiant prašymą dėl sąlygų išdavimo bendraturčių sutikimo įstatymas ir STR nereikalauja, o šių teisės aktų nuostatos negali būti aiškinamos plečiamai, nes reikalaujamų dokumentų sąrašas yra baigtinis.

37Rašto 5 punkte pateiktas reikalavimas iš dalies atitinka 1 ir 2 rašto punktuose nurodytiems reikalavimams (problema gali būti išsprendžiama pateikiant tikslesnius duomenis apie sklypą bei kitus nuomininkus, pateikiant savininko ir nuomininkų sutikimus, o prieš teikiant sutikimus kiti nuomininkai gali pareikalauti nustatyti žemės sklypo naudojimo tvarką), tačiau šis reikalavimas nėra konkretus, be to tokio dokumento pareikalavimas neatitinka Statybos įstatymo 20 str. 2 dalyje numatytam dokumentų sąrašui, todėl jis negali būti keliamas. Kaip matyti iš prašymo priedo, žemės sklypo planą pareiškėja buvo pateikusi, o atsakovė savo rašte konkrečiai nepasisakė, kodėl pateiktas sklypo planas netinkamas, dėl to pateiktas planas turi būti iš naujo ir motyvuotai įvertintas.

38Dėl išdėstytų argumentų daroma išvada, kad pareiškėjos UAB „Metalplast Vilnius“ prašymo projektavimo sąlygų sąvadui gauti priėmimo klausimas Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamento 2007 01 10 raštu Nr. A51-522-(11.4-MPD-0) išspręstas netinkamai, nes papildomų dokumentų reikalaujama netiksliai bei klaidingai nurodant, kokių dokumentų trūksta tam, kad administracija galėtų pradėti Statybos įstatymo 20 str. 3 dalyje bei kitose dalyse numatytą procedūrą. Šis raštas sukelia teisines pasekmes pareiškėjai, nes tai juo išreikštas veiksmas, kuriuo atsisakoma pradėti statinio projektavimo sąlygų išdavimo procedūrą, o toks veiksmas iš esmės yra neteisėtas. Todėl atsakovė turi būti įpareigota prašymo išduoti projektavimo sąlygų sąvadą priėmimo klausimą spręsti iš naujo ir pareiškėjai tiksliai bei konkrečiai nurodyti, kokių papildomų dokumentų reikia procedūrai pradėti, nurodant ir reikalavimo teisinį pagrindą. Be to, atsakovė be jokio įstatyminio pagrindo grąžino pareiškėjai jos su prašymu pateiktus dokumentus, todėl privalo šiuos dokumentus įvertinti ir motyvuotai nurodyti pareiškėjai, kodėl jie yra netinkami.

39Kadangi statinio projektavimo sąlygų išdavimas yra procesas, reglamentuojamas Statybos įstatymo 20 straipsnyje ir STR 1.05.07:2002, teismas negali įpareigoti administraciją išduoti pareiškėjai projektavimo sąlygas apeinant visą derinimo procedūrą. Tuo labiau, kad Statybos įstatymo 20 str. 5 dalyje savivaldybės administracijai numatyta galimybė po sąlygų derinimo procedūros motyvuotai atsisakyti išduoti projektavimo sąlygas. Be to, teismas taip pat nustatė, kad su prašymu pateiktų dokumentų nepakanka procedūrai pradėti, nes pareiškėja nepateikė tinkamų valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų, pateikti duomenys apie statinį yra nepilni.

40Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Vilniaus žemės grupės komercija“ prašymas priteisti iš pareiškėjos patirtas su bylos nagrinėjimu susijusias išlaidas netenkintinas, nes pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str. 5 d. tretieji suinteresuoti asmenys teisę į išlaidų atlyginimą turi tik tuomet, kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos jų teisės. Nagrinėjamu atveju ginčas išspręstas ne trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Vilniaus žemės grupės komercija“ naudai, be to prašymas atlyginti patirtas išlaidas neatitinka Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 str. reikalavimų.

41Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-88 str. 2 p. ir 127 str.

Nutarė

42Pareiškėjos UAB „Metalplast Vilnius“ skundą tenkinti iš dalies.

43Panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2007 01 10 raštą Nr. A51-522-(11.4)-MPD-0).

44Įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją iš naujo spręsti pareiškėjos UAB „Metalplast Vilnius“ 2007 01 03 paduoto prašymo projektavimo sąlygų sąvadui gauti priėmimo klausimą, prašymo priede nurodytų kartu su prašymu pateiktų dokumentų tinkamumo ir pakankamumo klausimą, raštu pateikiant pareiškėjai pateiktų dokumentų motyvuotą įvertinimą.

45Įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją raštu pateikti pareiškėjai tikslų reikalaujamų dokumentų projektavimo sąlygų sąvadui gauti sąrašą, atitinkantį Statybos įstatymo 2 str. 32 ir 33 dalies, 20 straipsnio 2 ir 3 dalių ir Aplinkos ministro 2002 04 30 įsakymu Nr. 215 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.05.07:2002 10 ir 11 punktų reikalavimus, nurodant kiekvieno dokumento pareikalavimo teisinį pagrindą.

46Netenkinti trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Vilniaus žemės grupės komercija“ prašymo atlyginti bylos nagrinėjimo išlaidas.

47Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Išnagrinėjusi bylą, kolegija... 2. Pareiškėja padavė teismui prašymą panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės... 3. Skunde paaiškina, kad pareiškėjai nuosavybės teise priklauso... 4. Pareiškėja, siekdama rekonstruoti jai priklausantį administracinį pastatą,... 5. Atsakovė atsisakė nagrinėti prašymą 2007 01 10 sprendimu, nes pagal... 6. Nesutinka su atsakovės reikalavimu pateikti UAB „Vilniaus žemės grupės... 7. Mano, kad įpareigojimas pateikti bendraturčių, kurių nėra, sutikimus,... 8. Paaiškina, kad atsakovė nepagrįstai reikalauja pateikti vidinį žemės... 9. Mano, kad nėra jokių teisinių kliūčių atsakovei tenkinti pareiškėjos... 10. Teisminio bylos nagrinėjimo metu pareiškėjos atstovas palaikė skundą ir... 11. Atsakovės vardu atsiliepimą į skundą pateikė Vilniaus miesto savivaldybės... 12. Teisminio bylos nagrinėjimo metu atsakovės atstovas palaikė atsiliepimo... 13. Viliaus apskrities viršininko administracija (VAVA) atsiliepimu į skundą... 14. Paaiškina, kad VAVA, atsakydama į pareiškėjos raštą, raštu Nr.... 15. Dėl to mano, kad reikalavimas pateikti UAB „Vilniaus žemės grupės... 16. Teisminiame bylos nagrinėjime atstovas nedalyvavo, apie posėdį pranešta.... 17. Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Vilniaus žemės grupės komercija“... 18. VAVA, vadovaudamasi Vyriausybės 1999 03 09 nutarimu Nr. 260 patvirtintomis... 19. Paaiškina, kad Statybos įstatymo 20 str. 5 d. ir STR 1.05.07:2002 „Statybos... 20. Teigia, kad atsakovas, atsižvelgdamas į faktinę situaciją – į tai, kad... 21. Remiasi STR 1.05.07:2002 „Statybos projektavimo sąlygų sąvadas“ 21 p.,... 22. Pabrėžia, kad atsakovas, negavęs būtinų dokumentų, reikalingų... 23. Prašo pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą. Priteisti iš... 24. Teisminio bylos nagrinėjimo metu atstovas palaikė atsiliepimo argumentus ir... 25. Teismas, išnagrinėjęs bylos rašytinius įrodymus, išklausęs proceso... 26. Iš bylos duomenų matyti, kad pareiškėja Vilniaus miesto savivaldybės... 27. Dėl pareiškėjos 2007 01 03 prašymo Vilniaus miesto savivaldybės Miesto... 28. Ginčas kilo dėl savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento... 29. Statybos įstatymo 2 str. 32 dalyje yra apibrėžta statinio projektavimo... 30. Statinio projektavimo sąlygų išdavimo procedūrą reglamentuoja Statybos... 31. Šio ginčo atveju atsakovė skundžiamu raštu ne atsisakė išduoti statinio... 32. Pagal skundžiamo Miesto plėtros departamento 2007 01 10 rašto paskutinio... 33. Rašto pirmu punktu pareikalauta pažymėjimo apie Nekilnojamojo turto registre... 34. Dėl rašto 2 punkte nurodyto reikalavimo pastebėtina, kad tiek pareiškėja,... 35. Dėl rašto 3 punkte nurodyto reikalavimo – reikia pažymėjimo apie... 36. Rašto 4 punkte keliamas reikalavimas yra nepagrįstas, nes kaip matyti iš... 37. Rašto 5 punkte pateiktas reikalavimas iš dalies atitinka 1 ir 2 rašto... 38. Dėl išdėstytų argumentų daroma išvada, kad pareiškėjos UAB... 39. Kadangi statinio projektavimo sąlygų išdavimas yra procesas,... 40. Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Vilniaus žemės grupės komercija“... 41. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-88 str. 2... 42. Pareiškėjos UAB „Metalplast Vilnius“ skundą tenkinti iš dalies.... 43. Panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros... 44. Įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją iš naujo spręsti... 45. Įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją raštu pateikti... 46. Netenkinti trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Vilniaus žemės grupės... 47. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...