Byla I-271-257/2011

1Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš posėdžio pirmininkės ir pranešėjos teisėjos Laisvutės Kartanaitės,

2kolegijos teisėjų Gražvydo Poškaus ir Donato Daunio,

3sekretoriaujant Ingridai Bikbajevienei,

4dalyvaujant pareiškėjo R. V. įmonės atstovui R. V., jo atstovui advokatui Arūnui Koskui,

5dalyvaujant atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės atstovei Žyvilei Rimšienei,

6dalyvaujant atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių žemėtvarkos skyriaus atstovei Daliai Andraitienei,

7dalyvaujant trečiajam suinteresuotam asmeniui A. K.,

8viešame kolegijos posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo R. V. įmonės atstovo advokato Arūno Koskaus skundą atsakovams Šiaulių miesto savivaldybės tarybai, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių žemėtvarkos skyriui ir trečiajam suinteresuotam asmeniui A. K. dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-265 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2002 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. 530 „Dėl teritorijų, grąžinamų piliečiams natūra turėtoje vietoje, plano patvirtinimo“ papildymo“ panaikinimo.

9Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

10Pareiškėjo R. V. įmonės atstovas advokatas Arūnas Koskus 2007-07-12 su skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimą Nr. T-265 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2002 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. 530 „Dėl teritorijų, grąžinamų piliečiams natūra turėtoje vietoje, plano patvirtinimo“ papildymo“.

11Pareiškėjo R. V. įmonės atstovas R. V. prašo skundą patenkinti, panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimą Nr. T-265 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2002 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. 530 „Dėl teritorijų, grąžinamų piliečiams natūra turėtoje vietoje, plano patvirtinimo“ papildymo“. Nurodė, kad jo pagrindinis verslas yra automobilių remontas ir prekyba. Norėjo toje vietoje statyti autoservisą, tačiau pradėjus projektavimo darbus paaiškėjo, kad pastatas yra per aukštas, neatitinka servisams keliamų specialių reikalavimų ir neekonomiškas, todėl reikėjo pastatą griauti. Pastatą griovė iki pamatų, tačiau prasidėjo ekonomikos krizė bei teisiniai kliuviniai. Minimame žemės sklype yra buvęs ne vieną kartą, dabar yra likę tik monolitiniai pamatai. Tiksliai nematavo, kokiame gylyje yra pamatai, bet iš praktikos žino, kad pamatai turi būti 1,20 m gylyje. Įsitikinęs, kad toje teritorijoje yra jo nupirkti pamatai. Jo nuomone, priimant ginčijamą sprendimą, kuriuo pripažinta, kad tai yra laisva, neužstatyta teritorija, įvyko nesusipratimas. Perkant pastatus-pamatus kainą pasiūlė likvidacinės komisijos pirmininkas, nes pardavimas vyko aukciono tvarka, jis pasiūlė pradinę kainą, po to vyko aukcionas, todėl protokole yra parašyta, kad jis pasiūlė kainą. Likvidacinės komisijos protokole parašyta, kad statinius parduoda nugriauti. Jis nežinojo, kad nusipirktą statinį reikia įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Šiuo metu iš Nekilnojamojo turto registro jo statinys yra išregistruotas.

12Skunde ir teismo posėdžio metu pareiškėjo R. V. įmonės atstovas advokatas Arūnas Koskus nurodė, kad dabar situacija yra pasikeitusi formaliąja prasme, t.y. statinys-pamatai, kuriuos R. V. įmonė pirko, išregistruotas. Tačiau teisine prasme, vertinant Šiaulių miesto tarybos sprendimo priėmimą, tai neturi jokios įtakos, kadangi ginčijamo sprendimo priėmimo metu šie statiniai, kuriuos R. V. įmonė buvo įsigijusi teisėtos pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu, paskui buvo įregistruoti, šiandien jie egzistuoja. Vien dėl šių priežasčių tarybos sprendimas jo priėmimo metu buvo neteisėtas. Tarybos sprendimas nėra teisėtas ir skunde nurodytais pagrindais turi būti panaikintas. Šiuo atveju Šiaulių miesto savivaldybės taryba turėtų iš naujo pagal esamą situaciją spręsti šį klausimą. Ginčijamo sprendimo priėmimo metu Šiaulių miesto savivaldybės taryba neturėjo teisės tvirtinti šio sprendimo ir konstatuoti, kad teritorija, ant kurios stovėjo ir tuo metu buvo registruoti R. V. įmonės statiniai, buvo neužstatyta. Palaiko skundą ir prašo panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimą Nr. T-265 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2002 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. 530 „Dėl teritorijų, grąžinamų piliečiams natūra turėtoje vietoje, plano patvirtinimo“ papildymo“.

13Atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės atstovė Žyvilė Rimšienė prašo pareiškėjo atstovo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad ginčijamas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimas buvo priimtas atsižvelgiant į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006-11-16 nutartį, kuria Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius buvo įpareigotas peržiūrėti ir nustatyti laisvas neužstatytas L. K. turėtoje žemėje teritorijas ir jas pateikti Šiaulių apskrities viršininko administracijos Žemėtvarkos skyriui tvirtinti. Būtent trečiasis suinteresuotas asmuo yra pretendentas atkurti nuosavybės teises į likusią L. K. turėtą nuosavybę. Šiaulių miesto savivaldybės taryba priimdama ginčijamą sprendimą vadovavosi teisiniu dokumentu – Registrų centro pažyma, o Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi pirkimo-pardavimo sutarties įregistravimo Nekilnojamojo turto registre praleisto termino atnaujinimo klausimas yra galutinai išspręstas. Visi įsiteisėję sprendimai yra privalomi visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, visoms valstybės institucijoms. Kaip pažymėjo pats pareiškėjas, šiandien jo vardu buvę statiniai yra išregistruoti, nuosavybės teises įrodančių dokumentų pareiškėjas neturi. Pareiškėjo atstovo skundas panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimą yra grindžiamas vienu argumentu – žemės sklypas yra užstatytas R. V. įmonei nuosavybės teisėmis priklausančiu pastatu ir negali būti laikomas laisva neužstatyta teritorija. Šiandien patvirtinti tokio teiginio nei pats pareiškėjas, nei jo atstovas negali, kadangi tokio įrodančio nuosavybės teises dokumento neturi. Argumentas, kad teismas turėtų vertinti tai, kad taryba priėmė sprendimą pagal tuometinę situaciją neteisėtai, yra atmestinas, nes pats pareiškėjas ir jo atstovas nagrinėjant šią administracinę bylą jau 4 metus kėlė įvairius reikalavimus kitiems teismams atskirose bylose ir tų reikalavimų pagrindu visą laiką prašė šią bylą stabdyti. Byla buvo stabdoma motyvuojant tuo, jog teismų sprendimai turės įtakos šiai administracinei bylai. Mano, kad jų pagrindu nuosavybės teisės yra išregistruotos teisėtai. Šiaulių miesto savivaldybės taryba priimdama ginčijamą sprendimą vadovavosi komisijos, kuri nagrinėja kartografuotą medžiagą, nustato laisvas, neužstatytas teritorijas, išvada.

14Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių žemėtvarkos skyriaus atstovė Dalia Andraitienė nurodė, kad skyrius neturi nieko bendro su ginčijamo sprendimo priėmimu, nes savivaldybė – savarankiškai veikianti institucija ir pati atsako už savo sprendimus. Galiojant sprendimui toliau vyksta LR nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo nustatyta tvarka procedūros, susijusios su nuosavybės teisių atkūrimu. LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą įstatymo 5 str. 2 d. numatyta, kad nuosavybės teisės yra atkuriamos mieste į laisvą neužstatytą žemės sklypą, tačiau pareiškėjas nurodė, jog Nekilnojamojo turto registre joks nekilnojamasis daiktas šiame žemės sklype nėra įregistruotas. Todėl nebūtų jokių kliūčių atkurti nuosavybės teises natūra piliečiui, kuris yra padavęs prašymą nustatyta tvarka Nacionalinei žemės tarnybai prie ŽŪM, jei tik savivaldybės nustatyta tvarka yra pateikta medžiaga ir nėra jokių kliūčių šiai nuosavybei atkurti. Kadangi nebuvo pateikta kitų dokumentų, nėra pagrindo naikinti šio savivaldybės tarybos sprendimo. Prašo pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą, nes iš dokumentų matyti, kad yra likę pamatai, kilnojamasis turtas. Žemės sklypai prie kilnojamųjų daiktų, kurie skirti demontavimui, yra neformuojami. Minimas žemės sklypas, į kurį ketinama atkurti nuosavybės teises, yra valstybės laisvas žemės sklypas ir šiandien patikėjimo teise priklauso Nacionalinei žemės tarnybai prie ŽŪM.

15Trečiasis suinteresuotas asmuo A. K. prašo pareiškėjo atstovo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad pagal pateiktą likvidatorius protokolą Nr. 13 skelbiamos eilinės varžytynės nekilnojamam turtui – moduliams 6, 7, 8 nugriauti. Pabrėžta, kad parduoda nugriauti. Kitame likvidacinės komisijos 2000-03-03 protokole Nr. 15 parašyta, kad dėl modulių 6, 7, 8 pardavimo buvo skelbiamas konkursas parduoti dalimis už bendrą 64000 Lt kainą. Norinčių dalyvauti konkurse nebuvo. Rugpjūčio mėnesį buvo skelbtos trečios varžytynės dėl minėtų modulių nugriovimo. Paskutinėse varžytynėse kaina buvo 48000 Lt, norinčių dalyvauti nebuvo. 2000 m. sausio mėnesį gautas UAB „Autoera“ pasiūlymas pirkti modulius 6, 7, 8 nugriauti už 30000 Lt. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Šiaulių mieste nuomone, pastatas yra avarinės būklės, dėl nepalankių gamtinių sąlygų progresuoja sienų ir kitų konstrukcijų elementų irimo požymiai. Siūloma kaina atitinka pastate sumontuotų medžiagų, įskaitant demontavimo sąnaudas, vertę. Ketinimo protokole taip pat buvo parašyta, kad pareiškėjas perka nugriauti, sutinka sumokėti 30000 Lt bei įsipareigoja savo lėšomis sutvarkyti teritoriją išskirtame žemės sklype nugriovus nupirktą pastatą. Pirkimo-pardavimo sutartyje rašoma, kad statinys neregistruotas kadastre, nes neturėjo jokių dokumentų. Pirkimo-pardavimo sutartimi Neaustinių medžiagų fabrikui stogo metalo konstrukcijos buvo parduotos už 56140 Lt, nors pareiškėjas mokėjo už patį pastatą 30000 Lt. Pareiškėjas pirko statinį 2000 metais ir tik po 5 metų bandė kreiptis į teismą atnaujinti praleistą terminą ir užsiregistruoti pirkimo-pardavimo sutartį.

16Pareiškėjo R. V. įmonės atstovo advokato Arūno Koskaus skundas atsakovams Šiaulių miesto savivaldybės tarybai, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių žemėtvarkos skyriui ir trečiajam suinteresuotam asmeniui A. K. dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-265 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2002 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. 530 „Dėl teritorijų, grąžinamų piliečiams natūra turėtoje vietoje, plano patvirtinimo“ papildymo“ panaikinimo atmestinas kaip nepagrįstas.

17Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2007 m. birželio 28 d. priėmė sprendimą Nr. T-265 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2002 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. 530 „Dėl teritorijų, grąžinamų piliečiams natūra turėtoje vietoje, plano patvirtinimo“ papildymo“ (toliau – ir Sprendimas). Šiuo sprendimu buvo nuspręsta papildyti Šiaulių miesto laisvų (neužstatytų) žemės sklypų, numatomų grąžinti natūra Šiaulių mieste, informacinę schemą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2002 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. 530 „Dėl Teritorijų, grąžinamų piliečiams natūra turėtoje vietoje, plano patvirtinimo“ 1 punktu ir šioje schemoje pažymėti laisvą (neužstatytą) teritoriją Šiauliuose, Dainų kaime buvusiame žemės sklype Nr. 21.

18Kolegija, išanalizavusi surinktus rašytinius įrodymus bei ginčo dalyką reglamentuojančius teisės aktus, konstatuoja, kad atsakovas, priimdamas skundžiamą sprendimą nepažeidė pareiškėjo R. V. įmonės teisių. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje A14-1890/06 nutartimi pakeitė Šiaulių apygardos administracinio teismo 2006 m. balandžio 10 d. sprendimą ir panaikino Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2002 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. 530 „Dėl teritorijų grąžinamų piliečiams natūra turėtoje vietoje plano patvirtinimo“ dalį su vėlesniais šio sprendimo pakeitimais ta apimtimi, kuria ( - ) žemės plotai, esantys ( - ) priklausę savininkui L. K., priskiriami prie valstybės išperkamų, ir įpareigojo atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių per du mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nustatyti laisvas (neužstatytas) L. K. priklausiusios žemės buvusio ( - ) teritorijas ir kartografinėje medžiagoje šią informaciją pateikti Šiaulių apskrities viršininko administracijos žemėtvarkos skyriui (t. 1, b. l. 15-27, 48-60). Todėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2007 m. sausio 15 d. (t. 1, b. l. 46) ir 2007 m. birželio 6 d. komisija (t. 1, b. l.40-41)

Nutarė

19bendru sutarimu papildyti informacinę schemą apie laisvą (neužstatytą) žemę Šiaulių mieste apie 100 arų ir 6 arų teritorijas ir teikti tvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybai. Taigi, papildžius informacinę schemą, nebebuvo kliūčių priimti pareiškėjo atstovo skundu ginčijamą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimą Nr. T-265 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2002 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. 530 „Dėl teritorijų, grąžinamų piliečiams natūra turėtoje vietoje, plano patvirtinimo“ papildymo“. Šios aplinkybės paneigia pareiškėjo atstovo tiek skunde, tiek teismo posėdžio metu nurodytą aplinkybę, jog ginčijamo sprendimo priėmimo metu Šiaulių miesto savivaldybės taryba neturėjo teisės tvirtinti šio sprendimo ir konstatuoti, kad teritorija, ant kurios stovėjo ir tuo metu buvo registruoti R. V. įmonės statiniai, buvo neužstatyta. Be to, Šiaulių rajono apylinkės teismas 2007 m. gegužės 24 d. nutartimi panaikino 2005-07-07 Šiaulių miesto apylinkės teismo nutartį, kuria R. V. įmonei atnaujintas praleistas įstatymo nustatytas terminas nekilnojamojo daikto – pastato ( - ) pirkimo-pardavimo sutarčiai įregistruoti nekilnojamojo turto registre (b. l. 42-45). Nuosekliai vykdant aukščiau paminėtą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį, Šiaulių miesto savivaldybės taryba priėmė ginčijamą sprendimą.

20Kad ginčo žemės sklypas yra laisvas (neužstatytas), patvirtino administracinėje byloje esantys tik vėliau, negu priimtas ginčijamas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimas, gauti dokumentai. Būtent, 1999 m. liepos 16 d. AB „Nuklonas“ likvidacinės komisijos posėdžio protokolu ( t. 2, b. l. 117-118) nutarta dėl tolesnio turto pardavimo skelbiant eilines varžytynes turtui, taip pat ir moduliams 6, 7, 8 (nugriovimui). 2000 m. kovo 3 d. AB „Nuklonas“ likvidacinės komisijos posėdžio protokole (t. 2, b. l. 119-120) nurodyta, kad 2000 m. sausio mėn. gautas UAB „Autoera“ pasiūlymas pirkti modulius 6, 7, 8 nugriauti už 30000 litų. 2000 m. kovo 1 d. ketinimų protokolu (t.1, b. l. 132) AB „Nuklonas“ administratorius ir R. V. įmonės savininkas R. V. aptarė AB „Nuklonas“ teritorijoje esančio pastato (6, 7, 8 moduliai) pirkimo-pardavimo sąlygas, kur 1 punkte nurodyta, jog pirkėjas pageidauja pirkti pastatą (6, 7, 8 moduliai) nugriauti. 1.3 punkte nurodyta, kad pastatas neinventorizuotas, teisiškai neregistruotas, pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos išvadą, pastatas neatitinka statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų, jame nėra vandens, elektros energijos įvadų. Kad pastatas buvo nugriautas, patvirtino posėdyje pasisakęs pareiškėjas. Taip pat byloje antstolė 2007-08-21 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu Nr. 28 ir fotonuotraukomis (b. l. 110-112) konstatavo, kad adresu Architektų g. 1, Šiauliai sklypo Nr. 21 dalyje, kuri plane (t. 1, b. l. 113) pažymėta kvadratėliais, pastatų nėra. Tai paneigia pareiškėjo atstovo skundo motyvą, jog žemės sklypas, informacinėje schemoje pažymėtas susikertančiais įstrižais brūkšneliais, yra užstatytas R. V. įmonei priklausančiu pastatu ir negali būti laikomas neužstatytu. Be to, vėliau kitais teismų sprendimais, taip pat ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 15 d. nutartimi, pareiškėjo R. V. įmonės pareiškimas dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo atmestas (t. 2, b. l. 17-19) bei konstatuota, kad pareiškėjas 2000 m. kovo 8 d. sutartimi nupirko kilnojamąjį daiktą, t. y. pastato konstrukcijas bei statybines medžiagas. Žemės sklypai prie kilnojamųjų daiktų, kurie skirti demontavimui, yra neformuojami. Teismas nebevertina faktų ir aplinkybių dėl to, ar žemės sklypas, informacinėje schemoje pažymėtas susikertančiais įstrižais brūkšneliais, yra užstatytas R. V. įmonei priklausančiu pastatu, nes faktai, nustatyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu vienoje administracinėje ar civilinėje byloje, iš naujo neįrodinėjami nagrinėjant kitas administracines bylas (LR ABTĮ 58 str. 2 d.). Taigi, priimant ginčijamą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimą žemės sklypas nebuvo užstatytas, tai patvirtina ne tik iki ginčo sprendimo priėmimo buvę dokumentai, bet ir vėliau surinkti įrodymai.

21Kolegija nenustatė, jog atsakovas, priimdamas skundžiamą sprendimą, būtų viršijęs kompetencijos ribas ar kitaip pažeidęs teisės aktus, dėl ko Sprendimas galėtų būti pripažintas neteisėtas ir nepagrįstas, todėl pareiškėjo R. V. įmonės atstovo advokato Arūno Koskaus skundas dėl ginčijamo Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo panaikinimo atmestinas kaip nepagrįstas.

22Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi ABTĮ 44 str., 85-87 str., 88 str. 1 d. 1 p., kolegija

23n u s p r e n d ė :

24Pareiškėjo R. V. įmonės atstovo advokato Arūno Koskaus skundą atsakovams Šiaulių miesto savivaldybės tarybai, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių žemėtvarkos skyriui ir trečiajam suinteresuotam asmeniui A. K. dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-265 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2002 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. 530 „Dėl teritorijų, grąžinamų piliečiams natūra turėtoje vietoje, plano patvirtinimo“ papildymo“ panaikinimo atmesti kaip nepagrįstą.

25Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos teisėjų Gražvydo Poškaus ir Donato Daunio,... 3. sekretoriaujant Ingridai Bikbajevienei,... 4. dalyvaujant pareiškėjo R. V. įmonės atstovui 5. dalyvaujant atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės atstovei Žyvilei... 6. dalyvaujant atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 7. dalyvaujant trečiajam suinteresuotam asmeniui A. K.,... 8. viešame kolegijos posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo R.... 9. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 10. Pareiškėjo R. V. įmonės atstovas advokatas Arūnas... 11. Pareiškėjo R. V. įmonės atstovas 12. Skunde ir teismo posėdžio metu pareiškėjo R. V.... 13. Atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės atstovė Žyvilė Rimšienė prašo... 14. Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 15. Trečiasis suinteresuotas asmuo A. K. prašo pareiškėjo... 16. Pareiškėjo R. V. įmonės atstovo advokato Arūno... 17. Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2007 m. birželio 28 d. priėmė... 18. Kolegija, išanalizavusi surinktus rašytinius įrodymus bei ginčo dalyką... 19. bendru sutarimu papildyti informacinę schemą apie laisvą (neužstatytą)... 20. Kad ginčo žemės sklypas yra laisvas (neužstatytas), patvirtino... 21. Kolegija nenustatė, jog atsakovas, priimdamas skundžiamą sprendimą, būtų... 22. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi ABTĮ 44 str., 85-87 str., 88... 23. n u s p r e n d ė :... 24. Pareiškėjo R. V. įmonės atstovo advokato Arūno... 25. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine...