Byla I-111-162/2017
Dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2016 m. lapkričio 14 d. sprendimo Nr. 2-3-(NTP-2)-16-NT-2400-18986 panaikinimo

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Dalia Gumuliauskienė, sekretoriaujant Živilei Račkauskienei,

22017 m. sausio 16 d. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo J. S. skundą atsakovei Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2016 m. lapkričio 14 d. sprendimo Nr. 2-3-(NTP-2)-16-NT-2400-18986 panaikinimo.

3Teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą,

Nustatė

4Pareiškėjas J. S. kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2016 m. lapkričio 14 d. sprendimą Nr. 2-3-(NTP-2)-16-NT-2400-18986, kuriuo jam atsisakyta teikti antrinę teisinę pagalbą administracinėje byloje Nr. eI-5563-142/2016, nagrinėjamoje Vilniaus apygardos administraciniame teisme.

5Pareiškėjas skunde (b. l. 4) nurodo, kad 2016 m. lapkričio 10 d. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos (toliau – ir Tarnyba) Klaipėdos skyriui pateikė prašymą suteikti antrinę teisinė pagalbą administracinėje byloje Nr. eI-5563-142/2016, nagrinėjamoje Vilniaus apygardos administraciniame teisme. Tarnyba 2016 m. lapkričio 14 d. sprendimu Nr. 2-3-(NTP-2)-16-NT-2400-18986 atsisakė teikti antrinę teisinę pagalbą tuo pagrindu, kad pareiškėjas nėra sumokėjęs išlaidų už anksčiau teiktą antrinę teisinę pagalbą. Mano, kad skundžiamas sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, kadangi jam antrinė teisinė pagalba Tarnybos skundžiamame sprendime nurodytose bylose faktiškai nebuvo suteikta. Teigia, kad iš jo buvo nesąžiningai priteista 1 240 Eur suma, o ją priteisiant neturėjo galimybės tinkamai pasinaudoti teise į gynybą. Pažymi neturintis galimybių sumokėti 1 240 Eur sumą, kadangi jo pastovios pajamos tesudaro vos 106 Eur per mėnesį. Teigia, jog 1 240 Eur išlaidų suma šiuo metu yra dengiama per antstolius.

6Pareiškėjas J. S., tinkamai informuotas apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką (b. l. 34), į teismo posėdį neatvyko.

7Atsakovė Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba atsiliepimu (b. l. 8-9) su pareiškėjo skundu nesutinka bei prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodo, kad Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2015 m. sausio 19 d. sprendimu priteisė iš pareiškėjo 1 240 Eur antrinės teisinės pagalbos išlaidų už Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2012 m. sausio 13 d. sprendimu Nr. (1.3l)-TPD-2-12, 2012 m. spalio 1 d. sprendimu Nr. (1.31)-TPD- 94-12, 2012 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. ( 1.31 )-TPD-119-12 bei 2013 m. sausio 9 d. sprendimu Nr. (1.31)TPD-5-13 suteiktą antrinę teisinę pagalbą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. rugsėjo 22 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eA-1834-261/2015 Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2015 m. sausio 19 d. sprendimą paliko nepakeistą.

8Akcentuoja, kad teisinės pagalbos instituto paskirtis yra ginti teisėtus interesus suteikiant teisinę pagalbą tiems asmenims, kuriems tokia pagalba yra reikalingiausia ir būtiniausia. Teisė gauti valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą nėra absoliuti, ji realizuojama įstatymų numatytomis sąlygomis ir tvarka. Valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą suteikia pati valstybė tik tokia apimtimi, kokia ji yra pajėgi šią teisę garantuoti. Nurodo, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 11 straipsnio 7 dalies 11 punktu, antrinė teisinė pagalba neteikiama, jeigu pareiškėjui buvo suteikta antrinė teisinė pagalba kitoje byloje, tačiau jis iki nurodyto termino neapmokėjo nustatytų antrinės teisinės pagalbos išlaidų arba jų dalies. Pabrėžia, kad Įstatyme nenumatyta išimčių, kai antrinė teisinė pagalba galėtų būti teikiama asmenims, nesumokėjusiems antrinės teisinės pagalbos išlaidų. Pažymi, jog pareiškėjas nebuvo (ir iki šiol nėra) sumokėjęs 1 240 Eur dydžio antrinės teisinės pagalbos išlaidų, kurias jis buvo įpareigotas sumokėti įsiteisėjusiu Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2015 m. sausio 19 d. sprendimu. Atkreipia dėmesį, kad Įstatymo 11 straipsnio 7 dalies 11 punkte įtvirtintas pagrindas atsisakyti suteikti antrinę teisinę pagalbą yra vienas iš įstatymų leidėjo nustatytų teisės gauti antrinę teisinę pagalbą apribojimų, būtinų antrinės teisinės pagalbos paskirties įgyvendinimui. Nurodytas straipsnis aiškiai ir nedviprasmiškai nustato, kad antrinė teisinė pagalba neteikiama, jeigu pareiškėjas iki nurodyto termino neapmokėjo nustatytų antrinės teisinės pagalbos išlaidų už anksčiau suteiktą pagalba kitoje byloje.

9Pabrėžia, kad naujausioje teismų praktikoje konstatuota, jog Įstatymo 11 straipsnio 7 dalies 11 punktas taikomas nepriklausomai nuo to, kokiu pagrindu remiantis asmeniui kitoje byloje buvo nustatyta pareiga apmokėti antrinės teisinės pagalbos išlaidas. Atsižvelgiant į šias aplinkybes mano, kad skundžiamas sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl nėra pagrindo jo panaikinti.

10Atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos, atstovas į teismo posėdį neatvyko. Apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką atsakovės atstovui pranešta tinkamai (b. l. 30). Atsiliepime Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba nurodė, kad atstovas teismo posėdyje nedalyvaus (b. l. 9). 2016 m. gruodžio 16 d. teisme gautame prašyme prašoma bylą nagrinėti atsakovės atstovui nedalyvaujant (b. l. 33).

11Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 77 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad proceso dalyvių neatvykimas į teismo posėdį, jeigu jiems buvo apie teismo posėdį tinkamai pranešta, nėra kliūtis bylai nagrinėti ir sprendimui priimti. Byla nagrinėjama proceso dalyviams nedalyvaujant rašytinio proceso tvarka (ABTĮ 78 straipsnio 5 dalis).

12Teismas

konstatuoja:

13Byloje nagrinėjamas ginčas dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos (minėta, toliau – ir Tarnyba) 2016 m. lapkričio 14 d. sprendimo Nr. 2-3-(NTP-2)-16-NT-2400-18986 (toliau – ir skundžiamas sprendimas), kuriuo pareiškėjui atsisakyta teikti antrinę teisinę pagalbą Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 11 straipsnio 7 dalies 11 punkto pagrindu administracinėje byloje Nr. eI-5563-142/2016, nagrinėjamoje Vilniaus apygardos administraciniame teisme, teisėtumo ir pagrįstumo.

14Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą asmenims, kad šie galėtų tinkamai ginti pažeistas ar ginčijamas savo teises ir įstatymų saugomus interesus, reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas (minėta, toliau – ir Įstatymas), kurio 11–12 straipsniai apibrėžia, kokie asmenys ir kokiomis sąlygomis gali gauti antrinę teisinę pagalbą, taip pat nurodo atvejus, kuomet antrinė teisinė pagalba nėra teikiama.

15Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo nuoseklioje praktikoje yra ne kartą pažymėjęs, kad teisė gauti antrinę teisinę pagalbą nėra absoliuti, prigimtinė ir neribojama. Ją suteikia pati valstybė, savo iniciatyva ir savo nuožiūra, ir tik tokia apimtimi, kokia ji yra pajėgi šią teisę garantuoti. Antrinės teisinės pagalbos instituto paskirtis – suteikti kokybišką, efektyvią ir ekonomiškai pagrįstą teisinę pagalbą, ginant teisėtus interesus tų asmenų, kuriems tokia pagalba būtiniausia. Net ir esant formalioms sąlygoms, kai asmeniui antrinė teisinė pagalba turėtų būti teikiama, Įstatymas numato tam tikrus apribojimus (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-1390/2010, 2011 m. kovo 31 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A822-1082/2011, 2015 m. birželio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-2195-575/2015 ir kt.).

16Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas šios kategorijos administracines bylas, taip pat yra akcentavęs, kad valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba jai suteiktos kompetencijos ribose administruodama antrinės teisinės pagalbos teikimą (Įstatymo 9 straipsnis), sprendimą dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo (atsisakymo teikti, nutraukimo) turi priimti kiekvienu konkrečiu atveju ištyrusi ir įvertinusi tam konkrečiam atvejui reikšmingų aplinkybių visumą. Atlikti tokį vertinimą yra ne tik valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos teisė, bet ir įstatymu nustatyta pareiga, įgyvendinant Įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus šio įstatymo tikslus ir realizuojant teisinės pagalbos teikimo principus.

17Byloje nustatyta, kad pareiškėjas J. S. 2016 m. lapkričio 9 d. prašymu reg. Nr. (2.3)KLTP-1-2400 kreipėsi į Tarnybos Klaipėdos skyrių, prašydamas suteikti antrinę teisinę pagalbą administracinėje byloje Nr. eI-5563-142/2016, nagrinėjamoje Vilniaus apygardos administraciniame teisme (b. l. 10). Tarnyba 2016 m. lapkričio 14 d. sprendimu Nr. 2-3-(NTP-2)-16-NT-2400-18986 „Dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo“ atsisakė pareiškėjui teikti antrinę teisinę pagalbą, teisinu šio sprendimo priėmimo pagrindu nurodydama Įstatymo 11 straipsnio 7 dalies 11 punktą (b. l. 6).

18Aptariamu atveju svarbu nustatyti, ar Tarnybai buvo pagrindas taikyti Įstatymo 11 straipsnio 7 dalies 11 punktą, ir atsižvelgti į šiuo klausimu suformuotą teismų praktiką (ABTĮ 15 straipsnio 1 dalis).

19Ginčijamas administracinis aktas grindžiamas Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 11 straipsnio 7 dalies 11 punkte įtvirtinta nuostata, kad antrinė teisinė pagalba neteikiama, jeigu pareiškėjui buvo suteikta antrinė teisinė pagalba kitoje byloje, tačiau jis iki nurodyto termino neapmokėjo nustatytų antrinės teisinės pagalbos išlaidų arba jų dalies. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2016 m. vasario 29 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A-2478-442/2016 konstatavo, kad ši teisės norma aiškiai apibrėžia antrinės teisinės pagalbos teikimo apribojimo pagrindą, kuris gali būti taikomas esant dviem sąlygoms: pirma, pareiškėjui buvo suteikta antrinė teisinė pagalba kitoje byloje ir, antra, iki nurodyto termino jis neapmokėjo nustatytų antrinės teisinės pagalbos išlaidų arba jų dalies. Šio pagrindo taikymas nėra siejamas tik su Įstatymo 19 straipsnio nuostatomis. Minėtoje byloje išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, kad Įstatymo 11 straipsnio 7 dalies 11 punktas gali būti taikomas nepriklausomai nuo to, kokiu pagrindu remiantis asmeniui kitoje byloje buvo nustatytos apmokėti antrinės teisinės pagalbos išlaidos arba jų dalis, kurių asmuo neapmokėjo.

20Byloje nustatyta, jog Tarnyba skundžiamą sprendimą motyvavo įsiteisėjusiu Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2015 m. sausio 1 d. sprendimu administracinėje byloje eI-466-386/2015. Lietuvos teismų informacinės duomenų bazės „Liteko“ duomenimis nustatyta, jog minėtu Klaipėdos apygardos administracinio teismo sprendimu konstatuota: 1) Tarnyba, nustačiusi, kad J. S. piktnaudžiauja valstybės garantuojama teisine pagalba, nebendradarbiauja su antrinę teisinę pagalbą teikiančiu advokatu, vadovaudamasi Įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 6 ir 10 punktais, 24 straipsnio 1 dalimi, 2012 m. sausio 13 d. sprendimu Nr. (1.31)-TPD-2-12 nutraukė J. S. antrinės teisinės pagalbos teikimą pagal Tarnybos 2011 m. lapkričio 6 d. sprendimą Nr. (1.31)-TPA-1820-11 baudžiamojoje byloje Nr. PKS-1047-659/2011 bei įpareigojo J. S. per 30 dienų sumokėti į valstybės biudžetą antrinės teisinės pagalbos išlaidas, kurias sudaro 610,00 Lt. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2012 m. liepos 5 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I-475-342/2012 J. S. skundą dėl Tarnybos 2012 m. sausio 13 d. sprendimo Nr. (1.31)-TPD-2-12 panaikinimo atmetė kaip nepagrįstą, o Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. gruodžio 20 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A822-3148/2012 pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą; 2) Tarnyba, nustačiusi, kad J. S. piktnaudžiauja valstybės garantuojama teisine pagalba, nebendradarbiauja su antrinę teisinę pagalbą teikiančiu advokatu, vadovaudamasi Įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 6 ir 10 punktais, 24 straipsnio 1 dalimi, 2012 m. spalio 1 d. sprendimu Nr. (1.31)-TPD-94-12 nutraukė J. S. antrinės teisinės pagalbos teikimą pagal Tarnybos 2012 m. kovo 22 d. sprendimą Nr. (1.31.)-TPA-469-12 baudžiamojoje byloje Nr. 1-411-311/2012 bei įpareigojo J. S. per 30 dienų atsakovą sumokėti į valstybės biudžetą antrinės teisinės pagalbos išlaidas, kurias sudaro 2205,00 Lt. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2012 m. gruodžio 7 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I-786-162/2012 J. S. skundą dėl Tarnybos 2012 m. spalio 1 d. sprendimo Nr. (1.31)-TPD-94-12 panaikinimo atmetė kaip nepagrįstą, o Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. gegužės 22 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A525-1101/2013 pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą; 3) Tarnyba, nustačiusi, kad J. S. piktnaudžiauja valstybės garantuojama teisine pagalba, savo materialiomis ir procesinėmis teisėmis, vadovaudamasi Įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 24 straipsnio 1 dalimi, 2012 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. (1.31)-TPD-119-12 nutraukė J. S. antrinės teisinės pagalbos teikimą pagal Tarnybos 2012 m. lapkričio 6 d. sprendimą Nr. (1.31.)-TPA-1715-12 civilinėje byloje Nr. 2-14682-122/2012 bei įpareigojo J. S. per 30 dienų sumokėti į valstybės biudžetą antrinės teisinės pagalbos išlaidas, kurias sudaro 420,00 Lt. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2013 m. kovo 22 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I-356-609/2013 J. S. skundą dėl Tarnybos 2012 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. (1.31)-TPD-119-12 panaikinimo atmetė kaip nepagrįstą, šis Klaipėdos apygardos administracinio teismo sprendimas nebuvo apskųstas ir įsiteisėjo 2013 m. balandžio 6 d.; 4) Tarnyba, nustačiusi, kad J. S. piktnaudžiauja valstybės garantuojama teisine pagalba, savo materialiomis ir procesinėmis teisėmis, vadovaudamasi Įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 24 straipsnio 1 dalimi, 2013 m. sausio 9 d. sprendimu Nr. (1.31)-TPD-5-13 nutraukė J. S. antrinės teisinės pagalbos teikimą pagal Tarnybos 2011 m. lapkričio 22 d. sprendimą Nr. (1.31.)-TPA-1876-11 baudžiamojoje byloje (ikiteisminio tyrimo Nr. 30-2-00242-11) bei įpareigojo J. S. per 30 dienų sumokėti į valstybės biudžetą antrinės teisinės pagalbos išlaidas, kurias sudaro 1056,50 Lt. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2013 m. rugsėjo 20 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I-439-386/2013 J. S. skundą dėl Tarnybos 2013 m. sausio 9 d. sprendimo Nr. (1.31)-TPD-5-13 panaikinimo atmetė kaip nepagrįstą, o Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. kovo 31 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A575-636/2014 pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą.

21Remdamasis aptartomis aplinkybėmis, Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2015 m. sausio 19 d. sprendimu administracinėje byloje eI-466-386/2015 iš pareiškėjo priteisė 1 240,00 Eur antrinės teisinės pagalbos išlaidų pagal Tarnybos 2012 m. sausio 13 d. sprendimą Nr. (1.31)-TPD-2-12, 2012 m. spalio 1 d. sprendimą Nr. (1.31)-TPD-94-12, 2012 m. gruodžio 17 d. sprendimą Nr. (1.31)-TPD-119-12 bei 2013 m. sausio 9 d. sprendimą Nr. (1.31)-TPD-5-13. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. rugsėjo 22 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eA-1834-261/2015 minėtą Klaipėdos apygardos administracinio teismo sprendimą paliko nepakeistą (b. l. 19-28). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šioje nutartyje nurodė, kad J. S. argumentai apie priteistas antrinės teisinės pagalbos išlaidas už neatliktą darbą laikytini nepagrįstais, nes grąžintinų antrinės teisinės pagalbos išlaidų apskaičiavimo teisėtumas ir pagrįstumas konstatuotas įsiteisėjusiais teismų sprendimais. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas tokią išvadą grindė įsiteisėjusių teismo sprendimų privalomumo principu ir res judicata (teismo galutinai išspręstas klausimas) principu. Remiantis tuo, pareiškėjo teiginys nagrinėjamoje byloje, kad jam antrinė teisinė pagalba realiai nebuvo suteikta, laikytinas nepagrįstu.

22Pažymėtina, kad prejudicinę galią turintys teismo sprendimai priimti remiantis Įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta imperatyvia nuostata, jog jeigu antrinės teisinės pagalbos teikimas buvo nutrauktas dėl šio Įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 1, 2, 5 ir 9 punktuose nurodytų priežasčių, šios teisinės pagalbos išlaidos įstatymų nustatyta tvarka išieškomos iš asmens, kuriam ji buvo teikiama. Kaip ir minėta, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2016 m. vasario 29 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A-2478-442/2016 konstatavo, kad Įstatymo 11 straipsnio 7 dalies 11 punktas gali būti taikomas nepriklausomai nuo to, kokiu pagrindu remiantis asmeniui kitoje byloje buvo nustatytos apmokėti antrinės teisinės pagalbos išlaidos arba jų dalis, kurių asmuo neapmokėjo. Taigi šioje byloje neginčijamai nustačius, kad pareiškėjas nėra apmokėjęs 1 240 Eur antrinės teisinės pagalbos išlaidų, darytina išvada, jog buvo pagrindas Tarnybai, vadovaujantis Įstatymo 11 straipsnio 7 dalies 11 punktu, atsisakyti teikti antrinę teisinę pagalbą.

23Minėta, kad pareiškėjas antrinę teisinę pagalbą prašė suteikti Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjamoje administracinėje byloje eI-5563-142/2016. Lietuvos teismų informacinės duomenų bazės „Liteko“ duomenimis nustatyta, jog pareiškėjas teismui padavė skundą, kuriame prašoma: 1) panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2015 m. gruodžio 30 d. sprendimą Nr. 3R-540(AG-406/05-2015); 2) panaikinti Sveikatos apsaugos ministerijos 2015 m. gruodžio 3 d. raštą Nr. (1.1.36-11)4-4451; 3) priteisti iš valstybės turtinę ir neturtinę žalą. Nustatyta, jog minėtoje byloje ginčo esmė (pagrindinis reikalavimas, iš kurio buvo keliami ir išvestiniai reikalavimai) – administracinis aktas, kuriuo pareiškėjui paaiškinta, kaip gali būti ginamos pacientų teisės gauti informaciją, tačiau minėtu raštu VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė neįpareigota leisti pareiškėjui susipažinti su visa originalia sveikatos istorijos informacija ir kitais duomenimis, susijusiais su pareiškėju. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. gruodžio 15 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

24Įvertinus Vilniaus apygardos administraciniame teisme išnagrinėto ginčo pobūdį, spręstina, kad ginčas nėra toks, kurį išsprendus esmingai pasikeitė/pasikeis pareiškėjo teisės ar pareigos, be to, jis nėra pernelyg sudėtingas, reikalaujantis ypatingų teisinių žinių, dėl kurių stokos pareiškėjas pats savęs negalėtų tinkamai atstovauti. Be kita ko, minėtoje byloje pareiškėjas pats inicijavo ginčą teisme. Tai leidžia spręsti, kad Tarnybos sprendimas atsisakyti suteikti pareiškėjui antrinę teisinę pagalbą pagal 2016 m. lapkričio 9 d. prašymą nebuvo neproporcingai ribojantis pareiškėjo teisę kreiptis į teismą (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2016 m. vasario 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-2478-442/2016).

25Tarnybos 2016 m. lapkričio 14 d. sprendimas Nr. 2-3-(NTP-2)-16-NT-2400-18986 atitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 dalyje numatytus individualaus administracinio akto bendruosius reikalavimus, yra teisėtas ir pagrįstas, todėl nėra pagrindo jo panaikinti.

26Nustatytų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu, pareiškėjo skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

27Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84 straipsnio 5 dalimi, 86-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, teismas

Nutarė

28Pareiškėjo J. S. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

29Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos apygardos administracinį teismą arba tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Dalia... 2. 2017 m. sausio 16 d. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą,... 4. Pareiškėjas J. S. kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Valstybės... 5. Pareiškėjas skunde (b. l. 4) nurodo, kad 2016 m. lapkričio 10 d. Valstybės... 6. Pareiškėjas J. S., tinkamai informuotas apie bylos nagrinėjimo vietą ir... 7. Atsakovė Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba atsiliepimu (b.... 8. Akcentuoja, kad teisinės pagalbos instituto paskirtis yra ginti teisėtus... 9. Pabrėžia, kad naujausioje teismų praktikoje konstatuota, jog Įstatymo 11... 10. Atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Valstybės garantuojamos... 11. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 12. Teismas... 13. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos... 14. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą asmenims, kad šie... 15. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo nuoseklioje praktikoje yra... 16. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas šios kategorijos... 17. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas J. S. 2016 m. lapkričio 9 d. prašymu reg.... 18. Aptariamu atveju svarbu nustatyti, ar Tarnybai buvo pagrindas taikyti Įstatymo... 19. Ginčijamas administracinis aktas grindžiamas Valstybės garantuojamos... 20. Byloje nustatyta, jog Tarnyba skundžiamą sprendimą motyvavo įsiteisėjusiu... 21. Remdamasis aptartomis aplinkybėmis, Klaipėdos apygardos administracinis... 22. Pažymėtina, kad prejudicinę galią turintys teismo sprendimai priimti... 23. Minėta, kad pareiškėjas antrinę teisinę pagalbą prašė suteikti Vilniaus... 24. Įvertinus Vilniaus apygardos administraciniame teisme išnagrinėto ginčo... 25. Tarnybos 2016 m. lapkričio 14 d. sprendimas Nr. 2-3-(NTP-2)-16-NT-2400-18986... 26. Nustatytų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu, pareiškėjo skundas... 27. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 28. Pareiškėjo J. S. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 29. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...