Byla eI-5563-142/2016
Dėl sprendimų panaikinimo ir žalos atlyginimo atsakovėms Sveikatos apsaugos ministerijai ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai Sveikatos apsaugos ministerijos, trečiasis suinteresuotas asmuo – VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filialas

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Inos Kirkutienės, Ryčio Krasausko ir Halinos Zaikauskaitės (pranešėja), dalyvaujant atsakovės Sveikatos apsaugos ministerijos ir Lietuvos valstybės, atstovaujamos Sveikatos apsaugos ministerijos, atstovui Donatui Paruliui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo J. S. skundą dėl sprendimų panaikinimo ir žalos atlyginimo atsakovėms Sveikatos apsaugos ministerijai ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai Sveikatos apsaugos ministerijos, trečiasis suinteresuotas asmuo – VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filialas.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėjas J. S. padavė teismui skundą, kuriame prašoma: 1) panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2015 m. gruodžio 30 d. sprendimą Nr. 3R-540(AG-406/05-2015); 2) panaikinti Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM, Ministerija) 2015 m. gruodžio 3 d. raštą Nr. (1.1.36-11)4-4451; 3) priteisti iš valstybės turtinę ir neturtinę žalą.

5Paaiškina, kad 2015 m. spalio 26 d. VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės (toliau – ir Ligoninė) vyr. gydytojui pateikė prašymą suteikti informaciją ir leisti susipažinti su duomenimis. Iš Ligoninės gavo informacinį pranešimą, jog su konsultacijos įrašais gali susipažinti

6VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filiale. 2015 m. lapkričio 4 d. pareiškėjas Ligoninės Psichiatrijos filialo vadovui pateikė prašymą leisti susipažinti su duomenimis. 2015 m. lapkričio 10 d. pareiškėjas pats nuvyko į Ligoninės Psichiatrijos filialą, prisistačiusi darbuotoja informavo, kad jis negalės susipažinti su prašomais dokumentais. Pažymi, kad jam buvo parodyta asmens sveikatos istorija ir pasiūlyta padaryti jos viršelio kopiją, bet su turiniu susipažinti neleista.

7Dėl nurodytų aplinkybių pareiškėjas padavė skundą Sveikatos apsaugos ministerijai. Gavo viceministrės pasirašytą 2015 m. gruodžio 3 d. atsakymą, tačiau juo nebuvo išspręstas esminis klausimas dėl Ligoninės įpareigojimo sudaryti sąlygas susipažinti su dokumentais. Nesutinka su rašte pateikiama informacija, kad jis buvo supažindintas su ambulatorinėje kortelėje esančia informacija. Mano, kad Ministerija neatliko savo funkcijų, negynė jo teisių, nesiaiškino aplinkybių. Dėl to užvilkintas klausimo sprendimas, pareiškėjas patiria nepatogumų, negatyvias pasekmes, emocinį sukrėtimą ir moralinę žalą.

8Pareiškėjas 2015 m. gruodžio 4 d. padavė skundą Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai, kuri 2015 m. gruodžio 30 d. sprendimu skundą atmetė. Pareiškėjas mano, kad Vyriausioji administracinių ginčų komisija skundą išnagrinėjo formaliai ir neįsigilino į aplinkybių visumą.

9Reikalavimą atlyginti žalą grindžia tuo, kad rengdamas procesinius dokumentus patyrė laiko sąnaudų, kelionės išlaidų, nepatogumų, asmens žeminimą ir diskreditavimą.

10Pareiškėjas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdį buvo tinkamai informuotas. Teisme buvo gautas jo prašymas atidėti bylos nagrinėjimą. Prašymas nebuvo patenkintas. Byla nagrinėta pareiškėjui nedalyvaujant, nes nebuvo Administracinių bylų teisenos įstatymo 80 straipsnyje nustatytų bylos nagrinėjimo atidėjimo pagrindų.

11Sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM, Ministerija, atsakovė, atsakovės atstovė) atsiliepime su skundu nesutinka. Paaiškina, kad pareiškėjo 2015 m. lapkričio 11 d. raštą išnagrinėjo tinkamai, pateikė jam 2015 m. gruodžio 3 d. raštą, kuriame informavo apie teisinį jo keliamo klausimo reglamentavimą, paaiškino, kokiu būdu galėtų ginti savo teises, todėl mano, kad nėra pagrindo panaikinti skundžiamą raštą. Taip pat mano, kad šis raštas nesukelia jokių teisinių pasekmių, nes tai nėra administracinis aktas. Paaiškina, kad Ministerija neturi pagrindo duoti nurodymus sveikatos priežiūros įstaigai. Savo atsiliepimą grindžia Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 7, 23 straipsnių, Viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio ir Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 4 straipsnio nuostatomis bei Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintų Taisyklių nuostatomis.

12Nesutinka su pareiškėjo reikalavimu atlyginti žalą, kadangi jis visiškai nepagrįstas.

13Teismo posėdyje SAM atstovas palaikė atsiliepimą ir prašė skundo netenkinti.

14VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filialas atsiliepimo į skundą nepateikė. Teismo šaukimas trečiajam suinteresuotam asmeniui įteiktas, atstovas teismo posėdyje nedalyvavo.

15Teismas

konstatuoja:

16Skundas netenkinamas.

17Pareiškėjas teisme kelia ginčą dėl sveikatos apsaugos viceministrės pasirašyto 2015 m. gruodžio 3 d. rašto „Dėl skundo“, kuriuo atsakoma į pareiškėjo 2015 m. lapkričio 10 d. skundą, teisėtumo ir pagrįstumo. Ginčijamas ir Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – VAGK, Komisija) 2015 m. gruodžio 30 d. sprendimas Nr. 3R-540(AG-406/05-2015), kuriuo atmestas pareiškėjo skundas. Be to, kadangi pareiškėjas mano, kad jo prašymų nagrinėjimas vilkinamas, prašo priteisti atlyginti turtinę ir neturtinę žalą.

18Nustatyta, kad pareiškėjas 2015 m. gruodžio 4 d. padavė skundą Komisijai, kuriame prašė panaikinti 2015 m. gruodžio 3 d. SAM raštą Nr. (1.1.36-11)4-4451 ir įpareigoti ją užtikrinti teisę susipažinti su visa originalia sveikatos istorijos informacija, Komisijos medžiaga, kitais duomenimis, gauti nurodytų dokumentų patvirtintas kopijas, išnagrinėti klausimą iš naujo, duoti atitinkamus nurodymus Ligoninės Psichiatrijos filialo vadovui sudarant realias galimybes susipažinti su visais duomenimis ir informacija bei gauti reikiamas dokumentų kopijas.

19VAGK pareiškėjo skundą atmetė. Skundžiamame VAGK sprendime, ištyrus faktines aplinkybes, teisinį reglamentavimą, daroma išvada, kad Ministerija nagrinėjamu atveju neturėjo teisinio pagrindo iš esmės nagrinėti pareiškėjo skundo ir įpareigoti Psichiatrijos filialo vadovą atlikti prašomus veiksmus. Ji skundžiamu raštu tik informavo pareiškėją, kaip, vadovaujantis teisės aktais, jis turėtų elgtis norėdamas gauti reikalaujamą informaciją. Ministerija nėra nusprendusi, kad su pareiškėjo prašomais susipažinti dokumentais jam nebuvo leista susipažinti pagrįstai. VAGK sprendime nurodyta, kad Ministerijos raštas yra informacinio (paaiškinamojo) pobūdžio ir teisinių pasekmių pareiškėjui nesukelia, neriboja jo teisės kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigos vadovą, negavus norimos informacijos, numatytas tolesnis tokių veiksmų apskundimas.

20Įvertinus pareiškėjo nurodomas faktines aplinkybes ir teisinį reglamentavimą, daroma išvada, kad VAGK sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas.

21Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog pareiškėjas 2015 m. spalio 26 d. padavė prašymą VĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės vyr. gydytojui (VAGK byla) „Dėl informacijos gavimo, susipažinimo su duomenimis“, kuriame nurodė atitinkamas aplinkybes, kurios buvo nuo 1996 iki 2011 m., ir prašė sudaryti galimybę ir sąlygas susipažinti su 2005-02-21 konsultacijos duomenimis, kurių pagrindu buvo išduotas 2011-01-10 aktas.

22VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė 2015 m. spalio 28 d. raštu (ten pat) informavo, kokiu teisiniu pagrindu Psichiatrijos filialas 2011 m. teikė informaciją policijos komisariatui, taip pat kad pareiškėjas 2005 m. vasario 21 d. buvo gydytojų konsultacinėje komisijoje, kuri išdavė atitinkamą išvadą. Nurodyta, kad su minėtos konsultacijos duomenimis pareiškėjas gali susipažinti, nurodyta vieta, telefono numeris, būtinumas atvykus turėti asmens dokumentą.

23Nustatyta, kad pareiškėjas Ligoninės Psichiatrijos filialo vadovui 2015 m. lapkričio 4 d. pateikė prašymą sudaryti galimybę 2015 m. lapkričio 10 d. susipažinti su visais dokumentais ir duomenimis, kurių pagrindu buvo priimta 2005 m. vasario 21 d. išvada, prašoma išduoti komisijos išvados patvirtintą kopiją (ten pat, VAGK byloje). Taigi, iki paduodamas skundą Ministerijai pareiškėjas bendravo su asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kuri nėra viešojo administravimo institucija, santykiai tarp tokių įstaigų ir pacientų yra reguliuojami specialiame įstatyme, o ginčai dėl šių įstaigų tiesioginės veiklos (sveikatos priežiūros paslaugų teikimo) administraciniuose teismuose nesprendžiami. Pareiškėjui šios aplinkybės buvo išaiškintos teismui atsisakius priimti vieną skundo reikalavimą šio teismo 2016 m. vasario 8 d. nutartimi ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. birželio 14 d. nutartimi (administracinė byla Nr. eAS-346-822/2016), kuria pirmosios instancijos teismo nutartis palikta galioti.

24Pareiškėjas 2015 m. lapkričio 10 d. padavė skundą SAM „Dėl teisių pažeidimo gauti informaciją ir duomenis“, kuriame aprašė pirmiau minėtų prašymų teikimą Ligoninei, nurodė, kad 2015 m. lapkričio 10 d. atvykęs į Ligoninę negavo motyvuoto atsakymo bei prašomų dokumentų. Taip pat pateikė nuomonę, jog galimai klastojami jo dokumentai, o jis pats persekiojamas. Prašė ištirti skunde nurodytas aplinkybes ir išduoti motyvuotą išvadą bei įpareigoti Ligoninės Psichiatrijos filialo vadovą sudaryti sąlygas ir galimybę susipažinti su visais duomenimis ir dokumentais, susijusiais su pareiškėju. Taip pat prašė išaiškinti teises, kaip gali ginti pažeistas teises dėl trukdymo susipažinti su savo duomenimis, esančiais filiale, bei pateikti informaciją, kokie teisės aktai reglamentuoja piliečių susipažinimą su dokumentais ir duomenimis, kurie susiję su piliečio teisėmis ir interesais.

25Teismui pareiškėjas skundžia iš SAM gautą 2015 m. gruodžio 3 d. raštą.

26Teismas, įvertinęs skundžiamą Ministerijos atsakymą, daro išvadą, kad juo pareiškėjui suteikta visa būtina ir prašyta informacija, išaiškintas teisinis reglamentavimas, paaiškinta, kaip gali būti ginamos pacientų teisės gauti informaciją, nurodyta šio rašto apskundimo tvarka.

27Administraciniai teismai sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje (Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnis). Ginčas tarp asmens, kaip paciento, ir sveikatos priežiūros įstaigos dėl susipažinimo su medicininiais dokumentais nėra ginčas viešojo administravimo srityje, tai yra civilinis ginčas, kuris sprendžiamas Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, o nagrinėjamu atveju tokių ginčų sprendimą dar papildomai reglamentuoja Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo nuostatos, kurias pareiškėjui ir išaiškino, kaip jis ir prašė, viešojo administravimo institucija – Sveikatos apsaugos ministerija. Sveikatos apsaugos ministerijai nepavesta nagrinėti ginčų tarp paciento ir sveikatos priežiūros įstaigos tokiu klausimu, kurį kėlė pareiškėjas, todėl Ministerija ir neprivalėjo nustatyti, ar pareiškėjui Ligoninės filiale buvo suteikta jo prašoma informacija, ar sveikatos priežiūros įstaiga privalėjo suteikti tokią informaciją (taip pat ir išduoti medicininių dokumentų kopijas). Taigi Ministerija negali duoti jokių privalomų nurodymų sveikatos priežiūros įstaigai medicininiais ar sveikatos priežiūros klausimais. Nurodyti klausimai sprendžiami būtent tokia tvarka, kuri ir paaiškinta pareiškėjui skundžiamame Ministerijos atsakyme. Ministerijai pasielgus taip, kaip reikalavo pareiškėjas, viešojo administravimo institucija viršytų savo įgaliojimus, todėl tokie veiksmai būtų neteisėti. Tai Ministerija rašte ir nurodė paaiškindama, kaip pagal įstatymus sprendžiami tokie ginčai. Atsižvelgiant į Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 7 ir 23 straipsnių nuostatas, į kitų teisės aktų, nurodytų skundžiamame SAM rašte, nuostatas, daroma išvada, kad pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad tiek Ministerija, tiek VAGK jo skundą išnagrinėjo formaliai, netyrė faktinių aplinkybių ir formaliai netenkino jo reikalavimo įpareigoti Ministeriją duoti privalomus nurodymus Ligoninei. VAGK detaliai išnagrinėjo pareiškėjo nurodytas faktines aplinkybes ir padarė pagrįstą išvadą, kad Ministerija, kaip viešojo administravimo institucija, atliko savo pareigą išnagrinėti pareiškėjo skundą tinkamai. Kadangi Ministerija negali duoti tokio pobūdžio, kaip pageidauja pareiškėjas, privalomų nurodymų Ligoninei, nebuvo pagrindo tirti klausimo, kiek informacijos jam buvo suteikta, kitos informacijos nesuteikimo priežasčių, nes toks tyrimas administraciniame procese būtų neteisėtas. Kaip minėta pirmiau, keliamų klausimų tyrimas ir ginčų sprendimas galimas tik tokiu būdu, kuris nustatytas Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme.

28Pareiškėjui pateiktas SAM raštas yra teisėtas ir pagrįstas, jis atitinka Viešojo administravimo įstatymo nuostatas, juo suteikta visa prašoma informacija, todėl nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo skundą dėl sprendimų panaikinimo.

29Dėl žalos atlyginimo

30Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.271 straipsnyje nustatyta, kad valstybės ir savivaldybės pareiga atlyginti žalą (viešoji atsakomybė) kyla dėl valstybės ir savivaldybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, nepriklausomai nuo konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą yra pažymėta, kad civilinei atsakomybei atsirasti paprastai yra būtinos keturios sąlygos: 1) neteisėti veiksmai (CK 6.246 str.); 2) priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos (CK 6.247 str.); 3) teisės pažeidėjo kaltė (CK 6.248 str.); 4) teisės pažeidimu padaryta žala (CK 6.249 str.), tačiau CK 6.271 straipsnyje nustatyta viešoji atsakomybė atsiranda esant trims sąlygoms: neteisėtiems veiksmams ar neveikimui, žalai ir priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir žalos. Vadinasi, reikalavimas atlyginti žalą (tiek turtinę, tiek neturtinę) gali būti patenkinamas nustačius visumą viešosios atsakomybės sąlygų: pareiškėjo nurodytos valdžios institucijos neteisėtus veiksmus, žalos pareiškėjui padarymo faktą ir priežastinį ryšį tarp valdžios institucijos neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos. Nenustačius bent vienos iš minimų viešosios atsakomybės sąlygų, valstybei ar savivaldybei, pagal CK 6.271 straipsnį, nekyla turtinė prievolė atlyginti žalą (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. kovo 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-338/2010).

31Nagrinėjamu atveju neturtinę žalą pareiškėjas kildina iš, jo manymu, neteisėto sprendimo. Pareiškėjas teigia dėl to patyręs dvasinius išgyvenimus. Tačiau, visų pirma, skundžiamas SAM sprendimas yra teisėtas. Antra, sprendimu jam suteikta reikalinga informacija, kurią panaudodamas gali išspręsti kilusią problemą, todėl nėra pagrindo daryti išvadą, kad pareiškėjas iš viso patyrė moralinę (neturtinę) žalą. Be to, nenustačius viešojo administravimo institucijos neteisėtų veiksmų, nėra vienos iš esminių žalos atlyginimo sąlygų. Visa nurodyta argumentacija taikytina ir sprendžiant turtinės žalos atlyginimo klausimą. Be to, keliant reikalavimą dėl turtinės žalos atlyginimo, būtina ne tik tiksliai nurodyti žalos dydį, bet tas dydis dar turi būti pagrįstas įrodymais. Pareiškėjas nenurodė nei tokios galimos žalos dydžio, nei pateikė kokius nors dokumentus, patvirtinančius turtinės žalos padarymą.

32Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, daroma išvada, kad nėra CK nustatytų žalos atlyginimo pagrindų, todėl šis reikalavimas negali būti tenkinamas.

33Dėl visų nurodytų aplinkybių nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo skundą, visi reikalavimai atmetami kaip nepagrįsti.

34Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 132 straipsniu teisėjų kolegija

Nutarė

35Pareiškėjo J. S. skundą atmesti.

36Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. Pareiškėjas J. S. padavė teismui skundą, kuriame prašoma: 1) panaikinti... 5. Paaiškina, kad 2015 m. spalio 26 d. VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės... 6. VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filiale. 2015 m.... 7. Dėl nurodytų aplinkybių pareiškėjas padavė skundą Sveikatos apsaugos... 8. Pareiškėjas 2015 m. gruodžio 4 d. padavė skundą Vyriausiajai... 9. Reikalavimą atlyginti žalą grindžia tuo, kad rengdamas procesinius... 10. Pareiškėjas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdį buvo tinkamai... 11. Sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM, Ministerija, atsakovė,... 12. Nesutinka su pareiškėjo reikalavimu atlyginti žalą, kadangi jis visiškai... 13. Teismo posėdyje SAM atstovas palaikė atsiliepimą ir prašė skundo... 14. VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filialas atsiliepimo... 15. Teismas... 16. Skundas netenkinamas.... 17. Pareiškėjas teisme kelia ginčą dėl sveikatos apsaugos viceministrės... 18. Nustatyta, kad pareiškėjas 2015 m. gruodžio 4 d. padavė skundą Komisijai,... 19. VAGK pareiškėjo skundą atmetė. Skundžiamame VAGK sprendime, ištyrus... 20. Įvertinus pareiškėjo nurodomas faktines aplinkybes ir teisinį... 21. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog pareiškėjas 2015 m. spalio 26 d.... 22. VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė 2015 m. spalio 28 d. raštu (ten pat)... 23. Nustatyta, kad pareiškėjas Ligoninės Psichiatrijos filialo vadovui 2015 m.... 24. Pareiškėjas 2015 m. lapkričio 10 d. padavė skundą SAM „Dėl teisių... 25. Teismui pareiškėjas skundžia iš SAM gautą 2015 m. gruodžio 3 d. raštą.... 26. Teismas, įvertinęs skundžiamą Ministerijos atsakymą, daro išvadą, kad... 27. Administraciniai teismai sprendžia ginčus dėl teisės viešojo... 28. Pareiškėjui pateiktas SAM raštas yra teisėtas ir pagrįstas, jis atitinka... 29. Dėl žalos atlyginimo... 30. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.271 straipsnyje... 31. Nagrinėjamu atveju neturtinę žalą pareiškėjas kildina iš, jo manymu,... 32. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, daroma išvada, kad nėra CK... 33. Dėl visų nurodytų aplinkybių nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo skundą,... 34. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais,... 35. Pareiškėjo J. S. skundą atmesti.... 36. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti...