Byla e2-1968-294/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis,

2sekretoriaujant Ernestai Perednienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovei J. B., atsakovui V. G., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB Energijos skirstymo operatorius ieškinį atsakovams V. G., R. K., A. A. K., G. O. Š. dėl skolos priteisimo

Nustatė

4Ieškovo ieškinyje nurodyta, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“ tiekia elektros energiją į gyvenamąjį namą adresu ( - ), kuris dalinės bendrosios nuosavybės teise priklauso atsakovams V. G., R. K., A. A. K. ir G. O. Šilovienei. Šalių santykius reglamentuoja LR Civilinio kodekso 6.383, 6.388 str., Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38 patvirtintos Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės, Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. 1-43 (2013 m. sausio 22 d. įsakymo Nr. 1-21 redakcija) patvirtintas Standartinių elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašas ir kiti teisės aktai. Minėtų teisės aktų pagrindu vartotojams kyla prievolė atsiskaityti už sunaudotą elektros energiją. Į atsakovams priklausantį gyvenamąjį namą buvo tiekiama elektros energija, tačiau rašytinė elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis dėl patalpose vartojamos elektros energijos su atsakovais sudaryta nebuvo. Vadovaujantis CK 1.71 str. ir 6.384 str. 1 d., nustatančia, kad jeigu abonentas yra fizinis asmuo - vartotojas, vartojantis energiją savo buitinėms reikmėms, tai sutartis laikoma sudaryta nuo vartotojo įrenginių prijungimo prie energijos tiekimo tinklų, darytina išvada, kad elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis tarp ieškovo ir gyvenamojo namo savininkų buvo sudaryta konkliudentiniais veiksmais. Aprašo 2 punkte nustatyta, kad tais atvejais, kol vartotojas nėra sudaręs rašytinės elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties su tiekėju (ieškovu), tačiau jam tiekiama elektros energija (CK 6.384 str. 1 d. atvejis), jų tarpusavio santykiams yra taikomos Aprašu nustatytos standartinės sutarties sąlygos, Taisyklių ir kitų teisės aktų nuostatos. Elektros energetikos įstatyme numatyta vartotojo prievolė sumokėti už suvartotą elektros energiją arba jos persiuntimą ir su tuo susijusias paslaugas. Ta pati nuostata įtvirtinta Taisyklėse, kur rašoma, jog vartotojas privalo pagal galiojančias kainas bei tarifus atsiskaityti su operatoriumi ir (ar) tiekėju už elektros energiją, elektros energijos persiuntimą ir kitas su tuo susijusias paslaugas ir (ar) galią. Be to, atsižvelgiant į tai, kad gyvenamasis namas adresu ( - ), bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso keturiems atsakovams, už tokias prievoles atsakovai atsako solidariai. Laikotarpiu nuo 2016-03-01 iki 2017-03-14 buvo tiekiama elektros energija, už kurią atsakovai mokėjo nereguliariai, todėl ieškinio pateikimo dienai (t. y. 2016-09-20) susidarė 74,57 Eur įsiskolinimas. Pažymėtina, kad atsakovams elektros energijos tiekimas iki 2017-03-14 nebuvo nutrauktas, todėl skola už elektros energiją didėjo. 2017-01-11 ieškovo darbuotojai patikrino objekto elektros energijos apskaitos prietaiso rodmenis ir išsiuntė atsakovui V. G. įspėjimą dėl galimo elektros energijos tiekimo nutraukimo, raginant susimokėti tuo metu priskaičiuotą 157,61 Eur skolą. Atsakovams šios skolos nesumokėjus, 2017-03-14 buvo nutrauktas elektros energijos tiekimas į objektą. Elektros energijos tiekimo nutraukimo metu pagal užfiksuotus elektros apskaitos prietaiso rodmenis apskaičiuota skola sudaro 185,08 Eur.

5Teisme gautas atsakovų R. K., A. A. K. ir G. O. Š. atsiliepimas į ieškinį, kuriame nurodyta, kad jie su ieškiniu nesutinka. Atsakovai nurodė, kad ieškovas be jų žinios, prieš jų valią sudarė sutartį su atsakovu V. G. dėl elektros energijos tiekimo namui, kurio bendrasavininkės jos yra, atsakovės R. K., A. A. K. ir G. O. S. sąžiningai ir preciziškai pagal apskaitos prietaiso rodmenis atsiskaito su Ieškove už savo suvartotą elektros energiją ir yra visiškai įvykdžiusios joms tenkančią mokestinės prievolės dalį. Atsižvelgiant į tai, kad A. A. K. ir G. O. Š. nuolat gyvena Vilniuje ir į Palangą atvyksta tik epizodiškai vasaros metu, o V. G. name Palangoje gyvena nuolat, bendrasavininkai susitarė, kad V. G. mokės už savo reikmėms ne vasaros metu sunaudojamą vandenį, elektrą ir dujas; už dujas, naudojamas namo apšildymui, bendraturčiai mokės proporcingai kiekvieno turimam šildomam plotui; už vasaros metu sunaudotą vandenį, elektrą ir dujas visi mokės po 1/3 dalį. Name nėra įrengti atskiri dujų, vandens bei elektros skaitikliai, todėl tuo pačiu 2005-10-14 susitarimu buvo numatyta, kad sutartys su tiekėjais dėl vandens, elektros ir dujų tiekimo namui bus pasirašytos V. G. vardu. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. gegužės 12 d. sprendimu panaikino 2005-10-14 sudarytą bendrasavininkų susitarimą, todėl buvo panaikintas ir jo punktas, kad sutartys su tiekėjais bus pasirašytos V. G. vardu. 2015-07-24 A. A. K. ir G. O. Š. kreipėsi pareiškimais AB „Lesto“, nurodydamos, kad: 1) asmuo, su kuriuo AB „Lesto“ sudarė sutartį dėl elektros tiekimo gyvenamajam namui ( - ), yra miręs daugiau nei prieš dešimtmetį, todėl ši sutartis laikytina negaliojančia; 2) AB „Lesto“ tiekia elektrą namui ( - ), neturėdama galiojančios sutarties, nors tokią veiklą draudžia įstatymai; 3) AB „Lesto“ tiekia elektrą namui ( - ), nepaisydama 2014-08-11 ir 2014-08-12 raštiškuose A. A. K. ir G. O. Š. t., y., gyvenamojo namo bendraturčių daugumos - prašymuose pareikštos valios nutraukti sutartį dėl elektros tiekimo; 4) todėl šios bendraturtės prašo nutraukti elektros tiekimą namui ( - ), ir jo neatnaujinti, kol visų trijų šio namo bendraturčių sutarimu nebus pasirašyta nauja, galiojanti sutartis; 5) A. A. K. ir G. O. Š. perspėjo, kad tuo atveju, jei elektra namui ( - ), ir toliau bus tiekiama mirusio žmogaus vardu ir prieš jų valią, AB „Lesto“ turės prisiimti riziką dėl įsiskolinimų, kurie gali susidaryti dėl V. G. veiksmų, nes bendraturčiai nesutaria dėl apmokėjimo už paslaugas. Mano, kad jie yra netinkami atsakovai, o už visas skolas turi atsakyti V. G.. Teismo prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

6Teisme gautas atsakovo V. G. atsiliepimas į ieškinį, kuriame nurodyta, kad jis su ieškiniu sutinka. Nurodo, kad skola susidarė dėl kitų bendraturčių nenoro atsiskaityti už tiekiamą elektrą. Pažymi, kad namo apšildymui elektra naudojama ir žiemą, nepaisant to, kad atsakovės žiemą name negyvena.

7Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė iš esmės ieškinyje nurodytais motyvais, prašė jį tenkinti.

8Teismo posėdžio metu atsakovas V. G. nurodė, kad savo skolos dalį (padalinęs iš atsakovų) yra sumokėjęs, todėl mano, kad likusi dalis ieškovo naudai turi būti priteista tik iš atsakovių.

9Į teismo posėdį neatvyko atsakovės R. K., A. A. K. ir G. O. Š. bei jų atstovas. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką tinkamai pranešta. Iki teismo posėdžio pradžios iš nurodytų atsakovų negauta jokių prašymų. Byla nagrinėtina pagal surinktą byloje medžiagą, šalių procesinius dokumentus ir ieškovo atstovės bei atvykusio į teismo posėdį atsakovo paaiškinimus.

10Ieškinys tenkintinas visiškai

11Ieškovas tiekė elektros energiją, adresu ( - ), kuris dalinės bendrosios nuosavybės teise priklauso atsakovams V. G., R. K., A. A. K. ir G. O. Š..

12Elektros energijos paslaugų teikėjų ir vartotojų santykius reglamentuoja CK, Elektros energetikos įstatymas, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės. CK 6.383 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad pagal energijos (ar energijos išteklių) pirkimo-pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti ir laikytis sutartyje numatyto energijos vartojimo režimo, užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą.

13Tiek ieškovas, kaip energijos tiekėjas, tiek atsakovai, kaip vartotojai, turi pareigą elgtis sąžiningai vienas kito atžvilgiu – turi rūpestingai vykdyti savo iš teisės aktų kylančias pareigas, nedaryti ir nedidinti vienas kitam žalos, laiku imtis priemonių jai išvengti ar sumažinti. Dėl to svarbus yra tinkamas bendradarbiavimas šalims vykdant sutartį, apimantis ir informacijos, būtinos įsipareigojimams vykdyti, teikimą kitai šaliai.

14CK 4.76 straipsnis nustato jog kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai turi teisę į bendro daikto (duodamas pajamas) bei atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles susijusias su bendru daiktu (turtu) taip pat privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms.

15Kaip žinia, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, atsisakyti vienašališkai įvykdyti prievolę draudžiama (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.59 straipsnis). Atkreiptinas dėmesys, jog CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1 punktas nustato, kad skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos, CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas nustato, kad skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai skolininkas pažeidžia prievolės įvykdymo terminą.

16Pažymėtina, kad CPK proceso šalims sudaro pakankamas sąlygas įgyvendinti rungtyniškumo principą bei atsakovams apginti savo teises aktyviai dalyvaujant tiek parengiamajame teismo posėdyje, tiek nagrinėjant bylą teismo posėdyje, teikiant įrodymus, paaiškinimus, pasitelkiant liudytojus, atstovus ir kt. Įrodinėjimo procese galiojant rungimosi principui (CPK 12 straipsnis) ir bendrajai įrodinėjimo pareigos taisyklei (CPK 178 straipsnis), kiekviena šalis turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų bei atsikirtimų pagrindu. Nagrinėjamu atveju atsakovai teismui nepateikė rašytinių ar kitų leistinų įrodymų, patvirtinančių jų užimtą poziciją, kad elektros energija nebuvo naudojamasi, o skaitikliai fiksavo neva nesamus duomenis (CPK 12, 177, 178, 197 straipsniai).

17Teismas ištyrė byloje surinktus įrodymus, išklausė šalių paaiškinimus. Įvertinęs visus surinktus įrodymus teismas daro išvadą, kad ieškovo ieškinys yra įrodytas visiškai. Atsižvelgiant į tai, atsakovai solidariai privalo apmokėti skolos už laikotarpiu. Pažymėtina, kad atsakovams elektros energijos tiekimas iki 2017-03-14 nebuvo nutrauktas, todėl skola už elektros energiją didėjo. 2017-01-11 ieškovo darbuotojai patikrino objekto elektros energijos apskaitos prietaiso rodmenis ir išsiuntė atsakovui V. G. įspėjimą dėl galimo elektros energijos tiekimo nutraukimo, raginant susimokėti tuo metu priskaičiuotą 157,61 Eur skolą. Atsakovams šios skolos nesumokėjus, 2017-03-14 buvo nutrauktas elektros energijos tiekimas į objektą. Elektros energijos tiekimo nutraukimo metu pagal užfiksuotus elektros apskaitos prietaiso rodmenis apskaičiuota skola sudaro 185,08 Eur.

18Pažymėtina ir tai, kad šalių paaiškinimai yra įrodinėjimo priemonė, o juose išdėstyti faktiniai duomenys, ypač kai jie yra pagrindinis įrodymų šaltinis įrodinėjamai aplinkybei nustatyti, teismo turi būti kruopščiai pasverti – ar jie detalūs, nuoseklūs ir patikimi. Patikimais gali būti pripažinti detaliai atskleisti ir nuoseklūs, pagrįsti objektyviai egzistuojančiais ar egzistavusiais faktais paaiškinimai. Šalies paaiškinimų patikimumo kriterijus yra ir tai, ar tokio įrodymo duomenis gali patvirtinti kiti byloje surinkti leistini įrodymai, kurių duomenys turi būti palyginti ir įvertinti kartu su ieškovo paaiškinimais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-107/2013).

19Pažymėtina, kad teismas atmeta atsakovų argumentus dėl jų nenoro mokėti už elektros energiją kaip nepagrįstus, kadangi atsakovai yra namo bendrasavininkai, šis turtas bendrasavininkų nėra atidalintas (įstatymų nustatyta tvarka), todėl visi bendrasavininkai už skolas dėl namo išlaikymo (tame tarpe dėl elektros naudojimo) atsako solidariai, o dalį skolos sumokėjus turi teisę (teismine ar kita tvarka( pinigines sumas išieškoti lygiomis dalimis iš kitų bendrasavininkų.

20Papildomai pasisakytina dėl jau išnagrinėtų bylų ir jų teisinės reikšmės šalių ginčui nagrinėjamoje civilinėje byloje.

21CPK 182 straipsnio 2 punkte nustatyta, kad nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje ar administracinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisines pasekmes ir nedalyvaujantiems byloje asmenims (prejudiciniai faktai).

22Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad prejudiciniais faktais laikytinos kitoje byloje įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytos aplinkybės; prejudicinių faktų galią tokios aplinkybės turi tik tuo atveju, kai abiejose bylose bet kokiu procesiniu statusu dalyvauja tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisinius padarinius ir nedalyvavusiems byloje asmenims; pirmesnėje civilinėje byloje nustatyti faktai pripažintini prejudiciniais tik tada, kai jie toje byloje buvo įrodinėjimo dalykas ar bent jo dalis, svarbu, kad įrodinėjamas faktas būtų reikšmingas abiejose bylose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-277/2014).

23Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad 2014-05-12 Vilniaus miesto apylinkės teismas priimtu sprendimu (kuris įsiteisėjęs ir vykdytinas) konstatavo, kad „Šiluma naudojama ne tik fizinių asmenų poreikių tenkinimui, bet taip pat ir namo (pastato) šildymui, t.y. statinio ir jo įrenginių techninės būklės išlaikymui ir funkcionalumo užtikrinimui. Todėl nekilnojamojo turto bendrasavininkės privalo apmokėti joms tenkančią šildymo išlaidų dalį net ir negyvendamos name.“ Šiuo atveju atsakovas V. G. teigia, jog elektra žiemos sezono metu naudojama namo apšildymui, todėl tokios išlaidos turi būti atlyginamos solidariai. Jokių priešingų įrodymų atsakovės (nesurinkančios su ieškiniu) nepateikė.

24Nors su atsakovais nebuvo sudaryta rašytinė elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis, tačiau pagal LR CK 6.384 str. 1 d. tuo atveju, jeigu abonentas yra fizinis asmuo – vartotojas, naudojantis energiją savo buities reikmėms, tai sutartis laikoma sudaryta nuo vartotojo įrenginių prijungimo prie elektros tinklų, todėl laikytina, jog vartotojas patvirtino elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį konkliudentiniais veiksmai.

25CK 6.38 str. įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.59 str. nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. CK 6.256 str. 1 dalyje įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata - kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovai pažeidė savo prievoles, t. y. nepagrįstai vengia mokėti už suvartotą elektros energiją, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovų pinigines sumas solidariai yra visiškai pagrįstas, įrodytas, todėl tenkintinas.

26Vienos iš įstatymu nustatytų palūkanų, kurių tikslas yra kompensuoti minimalius kreditoriaus nuostolius, yra palūkanos, skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo momento iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Procesinės palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti skolą, t. y. jos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją. CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Tokiu atveju, teismas daro išvadą, kad nesant tarp ieškovo ir atsakovų susitarimo dėl kitokio palūkanų dydžio, ieškovo reikalavimas pagal CK 6.210 straipsnio 1 d. 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

27Kadangi ieškovo ieškinys patenkintas visiškai, ieškovo sumokėtas žyminis mokestis lygiomis dalimis priteistinas iš atsakovų (CPK 88, 93 str.).

28Byloje susidarė 11,16 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų byloje dalyvaujantiems asmenims įteikimu. Kadangi ieškovo ieškinys patenkintas visiškai, tačiau atsakovams tenkanti mokėti bylinėjimosi išlaidų dalis neviršija 3 Eur (minimalios sumos) iš atsakovų pastarosios į valstybės biudžetą nepriteistinos (CPK 88 str., 96 str.).

29Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą ir vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 270 straipsniu, 279 straipsniu, teismas

Nutarė

30ieškovo ieškinį tenkinti visiškai ir priteisti ieškovo AB Energijos skirstymo operatorius, juridinio asmens kodas 304151376 naudai solidariai iš atsakovų V. G., a.k. ( - ) G. O. Š., a.k. ( - ) A. A. K., a.k. ( - ) ir R. K., gim. ( - ), 185,08 Eur (vienas šimtas aštuoniasdešimt penki eurai 8 ct) skolos, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 185,08 EUR sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-07-25) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir lygiomis dalimis 15 Eur (penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų

31Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis,... 2. sekretoriaujant Ernestai Perednienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovei J. B., atsakovui V. G., viešame teismo... 4. Ieškovo ieškinyje nurodyta, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“... 5. Teisme gautas atsakovų R. K., A. A. K. ir G. O. Š. atsiliepimas į ieškinį,... 6. Teisme gautas atsakovo V. G. atsiliepimas į ieškinį, kuriame nurodyta, kad... 7. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė iš esmės... 8. Teismo posėdžio metu atsakovas V. G. nurodė, kad savo skolos dalį... 9. Į teismo posėdį neatvyko atsakovės R. K., A. A. K. ir G. O. Š. bei jų... 10. Ieškinys tenkintinas visiškai... 11. Ieškovas tiekė elektros energiją, adresu ( - ), kuris dalinės bendrosios... 12. Elektros energijos paslaugų teikėjų ir vartotojų santykius reglamentuoja... 13. Tiek ieškovas, kaip energijos tiekėjas, tiek atsakovai, kaip vartotojai, turi... 14. CK 4.76 straipsnis nustato jog kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo... 15. Kaip žinia, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei... 16. Pažymėtina, kad CPK proceso šalims sudaro pakankamas sąlygas įgyvendinti... 17. Teismas ištyrė byloje surinktus įrodymus, išklausė šalių paaiškinimus.... 18. Pažymėtina ir tai, kad šalių paaiškinimai yra įrodinėjimo priemonė, o... 19. Pažymėtina, kad teismas atmeta atsakovų argumentus dėl jų nenoro mokėti... 20. Papildomai pasisakytina dėl jau išnagrinėtų bylų ir jų teisinės... 21. CPK 182 straipsnio 2 punkte nustatyta, kad nereikia įrodinėti aplinkybių,... 22. Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad prejudiciniais faktais laikytinos... 23. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad 2014-05-12... 24. Nors su atsakovais nebuvo sudaryta rašytinė elektros energijos... 25. CK 6.38 str. įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos... 26. Vienos iš įstatymu nustatytų palūkanų, kurių tikslas yra kompensuoti... 27. Kadangi ieškovo ieškinys patenkintas visiškai, ieškovo sumokėtas žyminis... 28. Byloje susidarė 11,16 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 29. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą ir vadovaudamasis CPK 259 straipsniu,... 30. ieškovo ieškinį tenkinti visiškai ir priteisti ieškovo AB Energijos... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...