Byla 2-4/2007
Dėl kreditorių susirinkimo nutarimų

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Vinco Versecko ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vevira“ atstovo atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. spalio 24 d. nutarties, kuria atmestas UAB „Vevira“ skundas, civilinėje byloje Nr. 2-2295-41/2006 dėl kreditorių susirinkimo nutarimų.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Bankrutuojančios UAB „Revi“ kreditorius UAB „Vevira“ kreipėsi su skundu į Vilniaus apygardos teismą ir prašė pripažinti 2006 m. gegužės 19 d./2006 m. birželio 23 d. vykusio BUAB „Revi“ kreditorių susirinkimo nutarimus neteisėtais ir juos panaikinti.

4Pareiškėjas nurodė, kad kreditoriui UAB „Vevira“ buvo pranešta apie 2006 m. gegužės 19 d. įvyksiantį BUAB „Revi“ kreditorių susirinkimą. Susižinojęs, kad šiame susirinkime neketina dalyvauti reikiamas kreditorių skaičius, t. y. manydamas, kad nebus reikiamo skaičiaus kreditorių balsų priimti bet kokius nutarimus, jame nedalyvavo. 2006 m. liepos 6 d. raštu gavo pranešimą, kad 2006 m. gegužės 19 d./2006 m. birželio 23 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu BUAB „Revi“ kreditoriai įpareigojo administratorių kreiptis į Vilniaus apygardos teismą dėl tyčinio BUAB „Revi“ bankroto nustatymo. Tuo pačiu pranešimu jam buvo pateiktas įvykusio kreditorių susirinkimo protokolas. Jam, kaip didžiausiam bankrutuojančios įmonės kreditoriui, nebuvo pranešta apie 2006 m. birželio 23 d. įvykusį kreditorių susirinkimą, taip buvo užkirstas kelias jam dalyvauti pratęstame susirinkime, reikšti savo nuomonę, dalyvauti balsavime dėl kreipimosi į teismą dėl tyčinio bankroto nustatymo. 2006 m. gegužės 19 d. susirinkime, pritrūkus kreditorių balsų priimti vienu ar kitu klausimu nutarimus, turėjo būti šaukiamas pakartotinis kreditorių susirinkimas, atitinkamai pranešant apie jį visiems įmonės kreditoriams.

5Vilniaus apygardos teismas 2006 m. spalio 24 d. nutartimi UAB „Vevira“ skundą atmetė.

6Teismas nutartyje nurodė, kad skundas pateiktas nepraleidus įstatyme numatyto termino kreiptis į teismą su skundu dėl kreditorių susirinkime priimtų nutarimų panaikinimo. Pareiškėjas buvo tinkamai informuotas apie šaukiamą kreditorių susirinkimą, jam buvo žinoma susirinkimo dienotvarkė, todėl jo teisė dalyvauti susirinkime ir ginti savo reikalavimus, įtvirtinta Lietuvos Respublikos bankroto įstatymo (toliau- ĮBĮ) 21 straipsnio pirmosios dalies 3 punkte, pažeista nebuvo. Nebuvo pagrindo, numatyto ĮBĮ 24 straipsnio antrojoje dalyje, šaukti pakartotinį kreditorių susirinkimą, nes, kaip matyti iš kreditorių susirinkimo protokolo, susirinkime dalyvavo kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudarė 50,78 procentų visų teismo patvirtintų reikalavimų sumos ir susirinkime pakako balsų nutarimams priimti. Nutarimus visi susirinkime dalyvavę kreditoriai priėmė vienbalsiai ir nei vienas iš jų neginčijo, neskundė priimtų nutarimų. Tai, kad kreditoriai nutarė daryti pertrauką, jokiu būdu nereiškia, kad įvyko du atskiri kreditorių susirinkimai, ką patvirtina ir surašytas vienas susirinkimo protokolas. Negalima pripažinti, kad pertraukos padarymas buvo neteisėtas. ĮBĮ nereglamentuoja kreditorių susirinkimo sušaukimo vedimo tvarkos. Pareiškėjas teismui nepateikė jokių argumentų, kurie leistų daryti išvadą, kad skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas dėl kreipimosi į teismą svarstyti klausimą dėl tyčinio bankroto įmonei nustatymo, vienokiu ar kitokiu būdu pažeidė ar pažeidžia jo, kaip kreditoriaus, teises ar teisėtus interesus, o pats nutarimas savaime niekaip negali pažeisti kreditoriaus teisių ir teisėtų interesų. Teismui yra suteikta teisė (prerogatyva) nustatyti ar nenustatyti įmonės tyčinį bankrotą. Todėl tiek kreditorių, kurie susirinkime balsavo „už“ nutarimą įpareigoti administratorių kreiptis į teismą dėl tyčinio bankroto nustatymo, tiek ir kreditoriaus teisės ir teisėti interesai pažeisti nebuvo. Pareiškėjo UAB „Vevira“ nuorodos vien į galimus procedūrinius kreditorių susirinkimo sušaukimo pažeidimus, nenurodant jokių argumentų, kuo konkrečiai kreditorių susirinkimo nutarimai pažeidė jo teises ir teisėtus interesus, negali būti laikomi tinkamais pagrindais pripažinti, kad buvo pažeisti pareiškėjo teisėti interesai ir pripažinti neteisėtais susirinkime priimtus nutarimus bei juos panaikinti. Kreditorių susirinkimas buvo sušauktas ir vyko laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. Teismas, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo principais, atsižvelgdamas į byloje esančių suinteresuoto asmens BUAB „Revi“ procesinių dokumentų kiekį, teismo posėdžių skaičių, sumažino priteistinų bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydį iki 4 000 Lt.

7Atskiruoju skundu UAB „Vevira“ atstovas prašo Vilniaus apygardos teismo 2006 m. spalio 24 d. nutartį panaikinti ir patenkinti skundą, o netenkinus atskirojo skundo prašo iš jo BUAB „Revi“ naudai priteistų bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydį sumažinti nuo 4 000 Lt iki 490 Lt.

8Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

91. Teismas, spręsdamas klausimą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo, nepatikrino tų nutarimų priėmimo teisėtumo procedūriniu aspektu. Teisės aktai nenumato galimybės kreditorių susirinkimo metu daryti pertrauką, taip sustabdant kreditorių susirinkimą. Nepagrįsta teismo išvada, jog nebuvo pagrindo, numatyto ĮBĮ 24 straipsnio antrojoje dalyje, šaukti pakartotinį kreditorių susirinkimą. Atitinkamiems 2006 m. gegužės 19 d. kreditorių susirinkimo nutarimams priimti susirinkime dalyvavusių kreditorių balsų nepakako, kadangi kai kurie kreditoriai privalėjo gauti savo vadovybės pritarimą atitinkamais darbotvarkės klausimais. Tad kreditorių susirinkimo nutarimui priimti neužteko susirinkime nuomonę pareiškusių kreditorių balsų, nepaisant to, jog susirinkime ir dalyvavo daugiau nei 50 procentų balsų turinčių kreditorių. 2006 m. gegužės 19 d. vykusio BUAB „Revi“ kreditorių susirinkimo metu nepriėmus nutarimų, privalėjo būti šaukiamas pakartotinis kreditorių susirinkimas dėl tų pačių darbotvarkės klausimų (ĮBĮ 24 str. 1 d. ir 2 d.). Kadangi kreditoriai apie pakartotinai vyksiantį kreditorių susirinkimą informuoti nebuvo, tad 2006 m. gegužės 19 d./2006 m. birželio 23 d. BUAB „Revi“ kreditorių susirinkimas įvyko pažeidžiant kreditorių susirinkimo šaukimo tvarką, o tuo pačiu ir ĮBĮ nuostatas. Teismas pažeidė bankroto proceso koncentruotumo ir operatyvumo principus.

102. Procedūrų pažeidimas rengiant minėtą BUAB „Revi“ kreditorių susirinkimą pažeidė UAB „Vevira“, kaip kreditoriaus, teises. Jis neteko teisės reikšti savo nuomonę (balsuoti) bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkime, o tuo pačiu ir pakartotiniame susirinkime. Kaip vienas didžiausių kreditorių jis neteko teisės paaiškinti kreditoriams svarbias su BUAB „Revi“ bankrotu susijusias aplinkybes ir taip įtakoti kitų kreditorių sprendimą dėl kreipimosi į teismą dėl BUAB „Revi“ tyčinio bankroto. Buvo pažeistos jo teisės į operatyvesnį ir greitesnį įmonės bankroto procesą.

113. Teismas priteisė akivaizdžiai per dideles bylinėjimosi išlaidas, žymiai viršijančias Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų “Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo” (toliau - Rekomendacijos) priteistinų sumų dydžius. Atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos advokato pagalbai apmokėti mažintinos atsižvelgiant į patį ginčą, pateiktų dokumentu kiekį, atstovavimą teismo posėdžiuose, ginčo sudėtingumą ir kitas aplinkybes, neperžengiant Rekomendacijų nustatytų maksimalių dydžių nuo 4 000 Lt iki 490 Lt.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą UAB „Revi“ bankroto administratoriaus „Būrai“ įgaliotas asmuo prašo atmesti atskirąjį skundą ir Vilniaus apygardos teismo 2006 m. spalio 24 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad pakartotinio susirinkimo sušaukimo pagrindas - susirinkimo kvorumo nebuvimas. Susirinkime dalyvavo visi kreditoriai, išskyrus apeliantą. Dalyvavusių kreditorių balsų užteko, kad susirinkime būtų kvorumas. Procedūriniai pažeidimai nebuvo padaryti. Atskirajame skunde apeliantas nenurodė skundo teisinio pagrindo (CPK 306 str. 1 d. 3 p.). Nenagrinėtinas teiginys dėl kreditoriaus teisės dalyvauti susirinkime, balsuoti ir pan. pažeidimo, nes jis neskundžia teismo išvados, kad jo teisės nebuvo pažeistos. Be to, nenagrinėtinas teiginys dėl pažeistos teisės į operatyvų ir sklandų bankroto bylos nagrinėjimą, nes jokiame dokumente apeliantas apie tai neužsiminė. Apelianto vadovas R. Slaboševičius yra buvęs BUAB „Revi“ vadovas ir akcininkas, ir būtent dėl jo veiksmų yra pradėtas ikiteisminis tyrimas. Teismas pagrįstai priteisė 4 000 Lt sumą advokato teisinei pagalbai apmokėti.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą VSDFV Vilniaus skyrius prašo Vilniaus apygardos teismo 2006 m. spalio 24 d. nutarties dalį, kuria atmestas skundas, palikti nepakeistą, o nutarties dalį, kuria priteistos bylinėjimosi išlaidos, sprendimą teismui priimti savo nuožiūra. Atsiliepime nurodo, kad 2006 m. gegužės 19 d. BUAB „Revi“ kreditorių susirinkime dalyvavusių kreditorių balsų užteko priimti nutarimus, be to, ĮBĮ nenumato kreditorių susirinkimo vedimo tvarkos, todėl susirinkimo nutarimas daryti pertrauką negali būti pripažintas neteisėtu. Neatvykdamas į susirinkimą, nebalsuodamas raštu, kreditorius pats nepasinaudojo savo, kaip kreditoriaus, teisėmis.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą Vilniaus apskrities VMI prašo atmesti atskirąjį skundą ir Vilniaus apygardos teismo 2006 m. spalio 24 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad ta aplinkybė, jog ĮBĮ nėra tiesiogiai įtvirtintos galimybės kreditorių susirinkime daryti pertrauką, nereiškia, kad kreditoriai tokios teisės neturi. 2006 m. gegužės 19 d. BUAB „Revi“ kreditorių susitinkime dalyvavusių kreditorių balsų užteko priimti nutarimus.

15Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

16Remiantis ĮBĮ 21 straipsnio pirmosios dalies 2 punktu, iškėlus teisme bankroto bylą, kreditoriai turi teisę kreiptis į teismą dėl tyčinio bankroto nustatymo ir kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų. Pagal ĮBĮ 20 straipsnį, jeigu įmonės bankroto bylą nagrinėjantis teismas nustato tyčinį bankrotą, administratorius privalo patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per 5 metų laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, ir pareikšti ieškinius įmonės bankroto bylą nagrinėjančiame teisme dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais.

17Aiškinant šias nuostatas, darytina išvada, kad kreditoriams yra suteikta teisė kreiptis į teismą dėl tyčinio bankroto nustatymo, tačiau jų kreipimasis teismo nesaisto - teismas turi išsiaiškinti tikrąsias bankroto priežastis ir spręsti, ar konkrečioje byloje bankrotas nėra tyčinis, t. y. ar įmonės bankroto nenulėmė sąmoningas blogas jos valdymas, kuris gali reikštis tiek aktyviais įmonės vadovų veiksmais, tiek ir neveikimu. Tik teismas sprendžia, ar nagrinėjamoje bankroto byloje yra tyčinio bankroto požymių, ar ne, o kitų bankroto byloje dalyvaujančių asmenų nuomonė teismui nėra privaloma. Įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu procedūra skirta tam, kad už didesnį laikotarpį būtų įvertinti įmonės sandoriai, sudaryti iki bankroto bylos iškėlimo, išanalizuoti sandoriai, kurie įmonei nuostolingi, priešingi jos tikslams, tarp jų ir tie, kuriuos teismas analizuoja tikrindamas tyčinio bankroto požymius, siekiant išsiaiškinti bankroto kaltininkus, galimai sąmoningais veiksmais privedusius įmonę prie bankroto (ĮBĮ 2 str. 12 d., 20 str., 11 str. 3 d. 8 p.). Teismas, siekdamas išsiaiškinti, ar įmonė tyčia buvo privesta prie bankroto, renka ir tiria įrodymus, tad kreditoriai, kurių kreditoriniai reikalavimai yra patvirtinti teismo nutartimi, kaip tretieji asmenys, nepareikšiantys savarankiškų reikalavimų, turi teisę teisme išsakyti savo nuomonę ir argumentus šiuo klausimu, paaiškinti svarbias su bankrotu susijusias aplinkybes. Tad nepagrįstas apelianto BUAB „Revi“ kreditoriaus UAB „Vevira“ teiginys, kad procedūrų, rengiant 2006 m. gegužės

1819 d./2006 m. birželio 23 d. vykusio BUAB „Revi“ kreditorių susirinkimą, pažeidimas pažeidė ir jo, kaip kreditoriaus, teisę pareikšti savo nuomonę.

19Remiantis ĮBĮ 22 straipsnio trečiąja dalimi, kreditorių susirinkimus šaukia teismas, administratorius arba kreditorių susirinkimo pirmininkas. Reikalauti sušaukti kreditorių susirinkimą turi teisę kreditorius (kreditoriai), kurio (kurių) reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 10 procentų šio įstatymo nustatyta tvarka teismo patvirtintų visų kreditorių reikalavimų sumos. Kreditorių susirinkimo šaukimo tvarką nustato kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 22 str. 4 d.).

20BUAB „Revi“ 2005 m. liepos 1 d. pirmojo kreditorių susirinkimo protokolu Nr. 1 yra patvirtinta BUAB „Revi“ kreditorių susirinkimo šaukimo tvarka. Nors ši tvarka ir nenumato galimybės daryti pertrauką kreditorių susirinkimo metu, tačiau 2006 m. gegužės 19 d./2006 m. birželio 23 d. vykusio BUAB „Revi“ kreditorių susirinkimo priimtas nutarimas, kaip jau minėta, nepažeidžia kreditorių interesų, t. y. neužkerta kreditoriams kelio ginti savo interesus teisme. Netgi priešingai, šio klausimo svarstymas teisme leis visapusiškai ir objektyviai įvertinti visas svarbias šiai bylai aplinkybes, nustatant ar bankrotas nėra tyčinis, tad atitiks ekonomiškumo bei koncentruotumo principus.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, daro išvadą, kad atskirojo skundo argumentai dėl apelianto interesų pažeidimo 2006 m. gegužės 19 d./2006 m. birželio 23 d. BUAB „Revi“ kreditorių susirinkimo nutarimu, nėra pagrįsti, o pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė apelianto skundą dėl BUAB „Revi“ kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiais.

22Remiantis CPK 98 straipsnio antrąja dalimi, šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.

23Apeliantas atskirajame skunde pagrįstai nurodo, kad atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos advokato pagalbai apmokėti priteisiamos atsižvelgiant į patį ginčą, pateiktų dokumentų kiekį, atstovavimą teismo posėdžiuose, ginčo sudėtingumą ir kitas aplinkybes. Atsižvelgiant į tai, kad teisme buvo nagrinėjamas tik UAB „Vevira“ skundas dėl 2006 m. gegužės 19 d./2006 m. birželio 23 d. vykusio BUAB „Revi“ kreditorių susirinkimo nutarimo kreiptis į teismą dėl tyčinio bankroto nustatymo, kad bylos apimtis yra nedidelė, įvyko tik vienas posėdis, priteistinų bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydis mažintinas iki 1 000 Lt.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai išsprendė klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų dydžio priteisimo. Tuo teismas pažeidė civilinio proceso teisės normas ir dėl šio pažeidimo klausimą išsprendė iš dalies neteisingai ir tai yra pagrindas pirmosios instancijos teismo nutartį pakeisti (CPK 337 str. 4 p.). Pagrindų, nurodytų CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde nurodytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio antrojoje dalyje nurodytų absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų nėra.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 4 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

26Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2006 m. spalio 24 d. nutartį ir pirmosios instancijos teismo iš pareiškėjo-kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Vevira“ bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Revi“ “, įm. k. 121218882, administratoriui uždarajai akcinei bendrovei „Būrai“ priteistą bylinėjimosi išlaidų dydį sumažinti iki 1 000 Lt (vieno tūkstančio litų).

27Kitą Vilniaus apygardos teismo 2006 m. spalio 24 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Bankrutuojančios UAB „Revi“ kreditorius UAB „Vevira“ kreipėsi su... 4. Pareiškėjas nurodė, kad kreditoriui UAB „Vevira“ buvo pranešta apie... 5. Vilniaus apygardos teismas 2006 m. spalio 24 d. nutartimi UAB „Vevira“... 6. Teismas nutartyje nurodė, kad skundas pateiktas nepraleidus įstatyme numatyto... 7. Atskiruoju skundu UAB „Vevira“ atstovas prašo Vilniaus apygardos teismo... 8. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 9. 1. Teismas, spręsdamas klausimą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų... 10. 2. Procedūrų pažeidimas rengiant minėtą BUAB „Revi“ kreditorių... 11. 3. Teismas priteisė akivaizdžiai per dideles bylinėjimosi išlaidas, žymiai... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą UAB „Revi“ bankroto administratoriaus... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą VSDFV Vilniaus skyrius prašo Vilniaus... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą Vilniaus apskrities VMI prašo atmesti... 15. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 16. Remiantis ĮBĮ 21 straipsnio pirmosios dalies 2 punktu, iškėlus teisme... 17. Aiškinant šias nuostatas, darytina išvada, kad kreditoriams yra suteikta... 18. 19 d./2006 m. birželio 23 d. vykusio BUAB „Revi“ kreditorių susirinkimą,... 19. Remiantis ĮBĮ 22 straipsnio trečiąja dalimi, kreditorių susirinkimus... 20. BUAB „Revi“ 2005 m. liepos 1 d. pirmojo kreditorių susirinkimo protokolu... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, daro... 22. Remiantis CPK 98 straipsnio antrąja dalimi, šalies išlaidos, susijusios su... 23. Apeliantas atskirajame skunde pagrįstai nurodo, kad atsakovo patirtos... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, daro... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 26. Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2006 m. spalio 24 d. nutartį ir pirmosios... 27. Kitą Vilniaus apygardos teismo 2006 m. spalio 24 d. nutarties dalį palikti...