Byla 2-719-413/2012
Dėl papildomų darbų sąmatos ir PVM sąskaitos-faktūros pripažinimo negaliojančiais

1Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, sekretoriaujant Violetai Grigaravičienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Gintarui Dabkevičiui, atsakovo atstovui L. Č.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „NT ir investicijų valdymo grupė“ ieškinį atsakovui BUAB „Daliktos statyba“ dėl papildomų darbų sąmatos ir PVM sąskaitos-faktūros pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

3Šalys 2007 m. birželio 26 d. sudarė Statybos rangos sutartį Nr. NTI 2007/07 (toliau ir Sutartį), pagal kurią UAB „Daliktos statyba“ (toliau ir rangovas) įsipareigojo iki 2007 m. gruodžio 31 d. savo rizika, jėgomis, priemonėmis ir medžiagomis atlikti gyvenamojo namo, esančio Žilvičių g. 17, Teleičių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r., ir automobilių aikštelės dalinio įrengimo ir vidaus inžinierinių tinklų statybos ir įrengimo darbus, o iki 2008 m. birželio 1 d. – ir pastato fasado darbus, o ieškovas UAB „NT ir investicijų valdymo grupė“ (toliau ir užsakovas) įsipareigojo suteikti rangovui statybos aikštelę darbų atlikimui, priimti tinkamai pagal sutartį atliktus darbus ir už juos apmokėti.

4Ieškovas UAB „NT ir investicijų valdymo grupė“ kreipėsi ieškiniu į teismą, prašydamas pripažinti negaliojančiais UAB „Daliktos statyba“ 2009 m. kovo 23 d. pranešimą Nr. 2009/03/23-1 ir papildomų darbų sąmatą (vienašališką darbų perdavimo aktą) bei 2009 m. kovo 23 d. PVM sąskaitą – faktūrą, pagal kurią atsakovas reikalavo iš ieškovo sumokėti už papildomus statybos darbus 888 939,42 Lt. Ieškovo reikalavimas panaikinti atsakovo aktus buvo grindžiamas tokiais argumentais:

51. Rangovas iš esmės netinkamai vykdė savo sutartinius įsipareigojimus, kadangi pažeidė Sutartyje numatytus darbų atlikimo terminus, neatliko visų darbų, darbus atliko nekokybiškai. Gavęs rangovo ginčijamą pranešimą, ieškovas jam atsakė, kad nesutinka su nurodomais papildomai atliktais darbais ir atsisako už tokius darbus apmokėti.

62. Ginčijama 2009 m. kovo 23 d. papildomų darbų sąmata (darbų perdavimo aktas) nėra pasirašyta ieškovo. Pažeisdamas Sutarties 43 punkto ir CK 6.694 straipsnio 1 dalies reikalavimus, apie pasirengimą perduoti darbus rangovas neinformavo užsakovo, dėl ko pastarasis negalėjo patikrinti, ar darbų perdavimo akte nurodyti darbai realiai atlikti, ar jie atitinka kokybės reikalavimus.

73. Rangovo nurodomi papildomi darbai nebuvo numatyti Sutartimi ir apie juos užsakovas nebuvo informuotas, todėl pagal CK 6.684 straipsnio 5 dalį atsakovas neteko teisės reikalauti iš ieškovo apmokėti atliktų papildomų darbų vertę ir atlyginti dėl to turėtus nuostolius. Be to, pagal Sutarties 7 c punktą, nurodymą dėl papildomų darbų galėjo duoti tik užsakovas. Šiuo atveju ieškovas tokių nurodymų nebuvo davęs. Sutarties 9 punktu šalys susitarė, kad už darbus, kuriuos rangovas atlieka savarankiškai, be užsakovo leidimo, nukrypdamas nuo sutarties, neatlyginama.

84. Ginčijamoje sąmatoje tariamai atliktų papildomų darbų kainą rangovas nustatė vienašališkai, kas prieštarauja CK normoms, reglamentuojančioms sandorių sudarymą ir jų vykdymą, protingumo ir teisingumo principams.

95. Rangovo nurodomi papildomi darbai jau buvo įtraukti į 2007 m. liepos 26 d. preliminarią sąmatą, kaip priedą prie Sutarties, ir ieškovas už juos yra atsiskaitęs, be to, dalį į papildomų darbų sąrašą įtrauktų darbų atliko ne atsakovas, bet kiti rangovai (UAB „Remila“, AB LESTO).

107. Atsakovo nurodomi papildomi darbai neįtraukti į statybos darbų žurnalą.

11Atsakovo atstovas prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad šalys 2008 m. lapkričio 24 d. pasirašė tarpusavio Susitarimą prie 2007 m. birželio 26 d. Statybos rangos sutarties Nr. NTI 2007/07 ir 3-uoju jo punktu nustatė, kad po to, kai bus užbaigti visi statybos rangos darbai, Užsakovas (ieškovas) įsipareigoja priimti papildomai atliktus darbus, nepriklausomai nuo to, kad jie nebuvo įtraukti į Sutartį ir pagrindinę namo statybos sąmatą, ir už juos apmokėti susitarimo 4 punkte aptarta tvarka. Atsakovas, remdamasis paminėtų Sutarties ir Susitarimo pagrindu, už papildomus darbus 2009 m. kovo 23 d. išrašė PVM sąskaitą-faktūrą 888 939,42 Lt sumai, tačiau ieškovas vengė priimti šį apmokėjimo dokumentą ir atliktų papildomų darbų aktą. Todėl šie dokumentai su pranešimu, kuriame buvo nustatytas trijų dienų terminas dokumentams pasirašyti, buvo išsiųsti ieškovui registruotu laišku. Atsakovo nuomone, rangovo išrašyti dokumentai 888 939,42 Lt sumai yra tinkami ir teisėti, nors ieškovas šios skolos ir nepripažįsta.

12Ieškinys tenkintinas

13Byloje kilo ginčas dėl papildomų statybos darbų atlikimo ir jų perdavimo - priėmimo įforminimo sąlygų pagal 2007 m. liepos 26 d. Statybos rangos sutartį (b.l. 10-16) ir 2008 m. lapkričio 24 d. Susitarimą (b.l. 42-43). Todėl nagrinėjamam ginčui spręsti yra aktualios sutarčių sudarymą, jų aiškinimą, darbų perdavimą ir priėmimą bei įrodinėjimą reglamentuojančios teisės normos.

14CK 6.684 straipsnio 1 dalyje imperatyviai nustatyta, kad rangovas privalo vykdyti statybos darbus pagal normatyvinių statybos dokumentų nustatytus reikalavimus ir sutartį (sutarties dokumentus), kurioje nustatyta darbų kaina bei statinio (darbų) kokybės reikalavimai. Bylos duomenimis, šalys 2007 m. birželio 26 d. sudarė Statybos rangos sutartį Nr. NTI 2007/07, pagal kurią atsakovas (t.y. rangovas) UAB „Daliktos statyba“ įsipareigojo iki 2007 m. gruodžio 31 d. atlikti gyvenamojo namo ir automobilių stovėjimo aikštelės, esančių Žilvičių g. 17, Teleičių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r., statybos ir įrengimo darbus, iki 2008 m. birželio 1 d. – pastato fasado darbus, o ieškovas (t.y. užsakovas) UAB „NT ir investicijų valdymo grupė“ įsipareigojo priimti tinkamai pagal sutartį atliktus darbus ir už juos apmokėti kainą, nurodytą Sutarties 4 priede, t.y. 3 036 000 Lt (b.l. 10-16, 83-84). 2008 m. lapkričio 24 d. papildomu Susitarimu rangovas įsipareigojo užbaigti visus statybos rangos darbus pagal Sutartį ir Papildomus susitarimus iki 2009 m. sausio 31 d. (1punktas). Susitarimo 2 punkte nustatyta, kad užsakovas po to, kai bus užbaigti visi pagrindinėje Sutartyje numatyti darbai, priims papildomai atliktus darbus, nepriklausomai nuo to, kad jie nebuvo įtraukti į Sutartį ir pagrindinę namo statybos sąmatą ir už juos apmokės Susitarimo 4 punkte nustatyta tvarka, t.y. per 10 dienų nuo papildomai atliktų darbų akto pasirašymo dienos, nepriklausomai nuo to, kaip yra susitarta Statybos rangos sutartyje (b.l. 42-43). Ginčijamais pranešimu ir vienašališkai pasirašyta Papildomų darbų sąmata bei PVM sąskaita faktūra rangovas 2009 m. kovo 23 d. informavo užsakovą, kad pastarasis turi apmokėti už papildomus darbus, atliktus 2007 m. lapkričio mėn. – 2008 m. birželio mėn. laikotarpiu, 888 939,42 Lt (b.l. 17-21). Ieškovas su tokiu reikalavimu nesutiko (b.l. 22-24) ir kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti negaliojančiais vienašališkai pasirašytą Papildomų darbų sąmatą (darbų perdavimo aktą) ir jos pagrindu išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą. Ieškovo pozicija grindžiama tuo, kad atsakovas reikalauja apmokėti už darbus, kurie faktiškai įtraukti į darbų sąmatą pagal pagrindinę Sutartį ir už juos atsakovui yra apmokėta, be to, atsakovo tariamai papildomiems darbams atlikti nebuvo gautas ieškovo sutikimas, nederintos kitos būtinos tokių darbų atlikimo sąlygos.

15Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė yra ta, kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus (CPK 178 str.). Ieškovas privalo įrodyti jo teisę sukuriančius faktus, tačiau neturi įrodinėti tą teisę paneigiančių faktų – tokius faktus, atsikirsdamas į ieškovo reikalavimą, turi įrodyti atsakovas. Taigi, šiuo atveju ieškovui tenka pareiga įrodyti, kad jis pagrįstai atsisakė pasirašyti aktą, kadangi atsakovas papildomų darbų visai neatliko arba juos atliko be teisėto pagrindo, o atsakovui priešingai, - kad jis papildomus darbus atliko ir teisėtai pasirašė vienašalį darbų perdavimo aktą. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai byloje esančių įrodymų tyrimo ir įvertinimo pagrindu įsitikinama dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007).

16Sutartimi šalys susitarė dėl statybos rangos darbų apimties, jos kainos, atsiskaitymo tvarkos ir darbų priėmimo tvarkos (Sutarties 5, 7, 10, 12 punktai, XIII skyrius). Sutarties 9 punkte nustatyta, kad už darbus, kuriuos genrangovas (t.y. atsakovas) atlieka savarankiškai, be užsakovo leidimo, nukrypdamas nuo sutarties, neatlyginama. Pagal CK 6.684 straipsnio 4 dalį rangovas, statybos metu padaręs išvadą, kad reikalingi normatyviniuose statybos dokumentuose nenumatyti darbai, dėl kurių būtina atlikti papildomus statybos darbus ir atitinkamai padidinti sutarties kainą, privalo apie tai pranešti užsakovui, o per sutartyje numatytą terminą arba kitą protingą terminą negavęs iš užsakovo atsakymo – sustabdyti darbus. Neįvykdęs šios pareigos, rangovas netenka teisės reikalauti iš užsakovo apmokėti atliktų papildomų darbų vertę ir atlyginti dėl to turėtus nuostolius, jeigu neįrodo, kad jo neatidėliotini veiksmai atitiko užsakovo interesus, o dėl statybos darbų sustabdymo statybos objektas būtų žuvęs ar buvęs sugadintas (šio straipsnio 5 dalis). Teismo nuomone, nagrinėjamo ginčo atveju daugiau tikėtinais pripažintini ieškovo argumentai.

17Visų pirma, iš rangovo pranešimo užsakovui akivaizdu, kad papildomai atliktais darbais jis nurodo darbus, kuriuos atliko 2007 m. lapkričio – 2008 m. birželio mėnesiais (b.l. 17-18). Taigi šie darbai atlikti iki 2008 m. lapkričio 24 d. papildomo Susitarimo sudarymo, kurio 2 punkto pagrindu atsakovas grindžia savo atsikirtimus į ieškinį (t.y. kad užsakovas po to, kai bus užbaigti visi pagrindinėje Sutartyje numatyti darbai, priims papildomai atliktus darbus, nepriklausomai nuo to, kad jie nebuvo įtraukti į Sutartį ir pagrindinę namo statybos sąmatą ir už juos apmokės Susitarimo 4 punkte nustatyta tvarka, t.y. per 10 dienų nuo papildomai atliktų darbų akto pasirašymo dienos, nepriklausomai nuo to, kaip yra susitarta Statybos rangos sutartyje). Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes ir įvertinus tai, kad statybos objektas, kaip nurodo pats atsakovas, 2008 m. gegužės 15 d. buvo pripažintas tinkamu naudoti ir priduotas pastatų pripažinimo tinkamu naudoti komisijai, o papildomas Susitarimas užsakovo yra nepasirašytas, yra pagrindas teigti, kad rangovas tokiu būdu bando įteisinti savo neveikimą, kvestionuoti Sutarties nuostatas, reglamentuojančias darbų priėmimo ir apmokėjimo tvarką, ir sudaryti sau teisinį pagrindą reikalauti iš užsakovo atlyginimą už darbus, dėl kurių nebuvo susitarta.

18Antra, atsakovas leistinomis įrodinėjimo priemonėmis neįrodė, ir priešingai, teisme patvirtino, kad tokių įrodymų pateikti negali, jog jis laikėsi Sutartyje ir įstatyme numatytų reikalavimų ir informavo užsakovą apie papildomus darbus, teikė jam apmokėti sąskaitas (Sutarties 10 p.), pranešė užsakovui apie atliktų papildomų darbų pabaigą, prašydamas organizuoti jų priėmimą (Sutarties 42 p.), perdavė atliktus darbus (Sutarties 20.10 p.). CK 6.691 straipsnyje įtvirtinta statybos rangos sutarties šalių bendradarbiavimo ir kooperavimosi pareiga, t. y. jei kyla kliūčių tinkamai įvykdyti sutartį, kiekviena sutarties šalis - užsakovas, rangovas ar subrangovas – turi imtis visų nuo jų priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. Tinkamas šios pareigos įgyvendinimas yra priemonė, įgalinanti maksimaliai išvengti vykdant sutartį galimų nuostolių, ginčų dėl darbų atlikimo, atsiskaitymo ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. liepos 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2008). Vertinant tai, kad, kaip nurodo pats atsakovas, paskutinius papildomus darbus jis atliko 2008 m. birželio mėn., o pretenziją dėl jų apmokėjimo pareiškė tik 2009 m. kovo 23 d. ir joje aiškiai nenurodė, kokių priemonių buvo imtasi sureguliuoti šalių ginčą, yra pagrindas išvadai, kad atsakovas pažeidė bendradarbiavimo ir kooperavimosi pareigą, numatytą CK 6.691 straipsnyje.

19Trečia, nepaneigtais ir daugiau tikėtinais pripažintini ieškovo argumentai, kad tiek už Sutartyje numatytus, tiek papildomus darbus ieškovas su atsakovu atsiskaitė. Šią aplinkybę patvirtina tarpusavio įsiskolinimų aktas, iš kurio matyti, kad už atliktus darbus ieškovas sumokėjo atsakovui 3 447 518,54 Lt (b.l. 77); Sutarties priedas (preliminari sąmata) Nr. 4, iš kurio matyti, kad preliminari statybos objekto darbų kaina, kurią turėjo sumokėti užsakovas, sudarė 3 036 600 Lt (b.l. 83-84); 2009 m. sausio 16 d. papildomų darbų aktas Nr. 1, iš kurio matyti, kad už papildomus darbus ieškovas sumokėjo atsakovui 392 649,82 Lt (b.l. 94-95). Paminėtos aplinkybės kontekste pažymėtina, kad papildomų darbų aktas pasirašytas po 2008 m. lapkričio 24 d. Susitarimo, kurio pagrindu, kaip jau buvo minėta, atsakovas reiškia nesutikimą su ieškiniu. Todėl mažai tikėtina, kad derinant papildomų darbų apimtis ir sąmatą atsakovas nebūtų į ją įtraukęs ginčijamų papildomų statybos darbų, kuriuos, atsakovo teigimu, jis atliko 2007 m. lapkričio – 2008 m. birželio mėnesiais.

20Ketvirta, kaip pagrįstai nurodo ieškovas, rangovo atlikti ginčijami papildomi darbai nebuvo įtraukti į statybos darbų žurnalą, už kurio pildymą buvo atsakingas būtent atsakovo paskirtas asmuo H. V. (b.l. 82, statybos žurnalo psl. 19-53). Be to, papildomų darbų sąmatoje atsakovo nurodomus demofonų įrengimo ir elektros instaliacijos darbus (b.l. 19) atliko ne atsakovas, bet kiti asmenys (b.l. 98-115). Taigi, paminėtos aplinkybės ir byloje surinktų įrodymų visetas leidžia pagrįstai manyti, kad ginčijami darbai (jų dalis) galėjo būti iš viso neatlikti (CPK 185 str.).

21Penkta, esant šalių ginčui, atsakovas iki šiol nesikreipė į teismą dėl apmokėjimo už atliktus papildomus darbus, kas leidžia abejoti rangovo pažeistų teisių realumu.

22Vienašališkai pasirašyti priėmimo-perdavimo aktą rangovas turi teisę tik tuo atveju, jei jis pats sutartyje nustatytu terminu ir sąlygomis sudarė galimybes užsakovui priimti atliktus darbus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 17 d. nutartis A. Š. TŪB ,,Be priekaištų“ v. UAB ,,Modesta“ byloje Nr. 3K-3-17/2007). Aptartų aplinkybių pagrindu negalima daryti išvados, kad rangovas būtų sudaręs užsakovui tokias sąlygas. Vertinant byloje surinktų įrodymų visetą yra pagrindas konstatuoti, kad ieškovas pagrįstai atsisakė pasirašyti 2009 m. kovo 23 d. papildomų darbų sąmatą (vienašališką darbų perdavimo aktą), o ieškovo reikalavimas pripažinti šį aktą negaliojančiu pripažintinas pagrįstu (CK 6.694 str. 4 d.). Kiti du ieškovo reikalavimai (pripažinti negaliojančiais 2009 m. kovo 23 d. pranešimą Nr. 2009/03/23-1 (arba pretenziją) ir 2009 m. kovo 23 d. PVM sąskaitą – faktūrą dėl tam tikros sumos apmokėjimo) yra pertekliniai, kadangi, priešingai nei darbų perdavimo aktas, nėra sandoriai, o juridinio asmens vienašaliai sprendimai, kurių pagrindu ieškovui jokios pareigos neatsiranda, todėl negalima jų laikyti savarankiškais reikalavimais civilinėje byloje.

23Šalys nuo žyminio mokesčio yra atleistos (CPK 83 str. 1 d. 8-9 punktai), kitų išlaidų ieškovas neprašo priteisti, todėl ieškinį patenkinus, bylinėjimosi išlaidos iš atsakovo nepriteistinos.

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 265 - 270 straipsniais, teisėjas

Nutarė

25Ieškinį tenkinti.

26Pripažinti negaliojančiu atsakovo UAB „Daliktos statyba“, į.k. 135991832, vienašališkai pasirašytą 2009 m. kovo 23 d. Papildomų darbų sąmatą Nr. 2 (vienašališką darbų perdavimo aktą).

27Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Šalys 2007 m. birželio 26 d. sudarė Statybos rangos sutartį Nr. NTI 2007/07... 4. Ieškovas UAB „NT ir investicijų valdymo grupė“ kreipėsi ieškiniu į... 5. 1. Rangovas iš esmės netinkamai vykdė savo sutartinius įsipareigojimus,... 6. 2. Ginčijama 2009 m. kovo 23 d. papildomų darbų sąmata (darbų perdavimo... 7. 3. Rangovo nurodomi papildomi darbai nebuvo numatyti Sutartimi ir apie juos... 8. 4. Ginčijamoje sąmatoje tariamai atliktų papildomų darbų kainą rangovas... 9. 5. Rangovo nurodomi papildomi darbai jau buvo įtraukti į 2007 m. liepos 26 d.... 10. 7. Atsakovo nurodomi papildomi darbai neįtraukti į statybos darbų žurnalą.... 11. Atsakovo atstovas prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad šalys 2008 m.... 12. Ieškinys tenkintinas... 13. Byloje kilo ginčas dėl papildomų statybos darbų atlikimo ir jų perdavimo -... 14. CK 6.684 straipsnio 1 dalyje imperatyviai nustatyta, kad rangovas privalo... 15. Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė yra ta, kad kiekviena... 16. Sutartimi šalys susitarė dėl statybos rangos darbų apimties, jos kainos,... 17. Visų pirma, iš rangovo pranešimo užsakovui akivaizdu, kad papildomai... 18. Antra, atsakovas leistinomis įrodinėjimo priemonėmis neįrodė, ir... 19. Trečia, nepaneigtais ir daugiau tikėtinais pripažintini ieškovo argumentai,... 20. Ketvirta, kaip pagrįstai nurodo ieškovas, rangovo atlikti ginčijami... 21. Penkta, esant šalių ginčui, atsakovas iki šiol nesikreipė į teismą dėl... 22. Vienašališkai pasirašyti priėmimo-perdavimo aktą rangovas turi teisę tik... 23. Šalys nuo žyminio mokesčio yra atleistos (CPK 83 str. 1 d. 8-9 punktai),... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 265 - 270 straipsniais, teisėjas... 25. Ieškinį tenkinti.... 26. Pripažinti negaliojančiu atsakovo UAB „Daliktos statyba“, į.k.... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos...