Byla e2-1077-534/2017
Dėl nuostolių priteisimo. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Audrius Žiedelis

2sekretoriaujant Kristinai Pečiukaitienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Medstatyba“ atstovui adv.D.Lapėnienei, atsakovui UAB „LitCon“ atstovui adv.K.Žičkui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Medstatyba“ ieškinį atsakovui UAB „LitCon“ dėl nuostolių priteisimo. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Medstatyba“ nurodė, kad prašo priteisti iš atsakovo 41061,82 euro patirtus nuostolius, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2014 m. kovo 14 d. tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta Jungtinės veiklos sutartis, kurios pagrindu, jos šalys, atsižvelgdamos į tai, kad UAB „Vilniaus vandenys“ vykdo pirkimą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Markučiuose“, nusprendė veikti kartu, teikiant bendrą pasiūlymą konkurse. Minėta Jungtinės veiklos sutartimi šalys susitarė, kad joms laimėjus konkursą, atsakovas atliks projektavimo darbų, bendrųjų bei specialiųjų statybos darbus, kas sudarys 98 procentus visų su minėtu konkursu susijusių darbų, o ieškovas atliks dalį projektavimo darbų, kas sudarys 2 procentus visų su konkursu susijusių darbų. Jungtinės veiklos sutartyje buvo numatyta, kad šiame sutarties papunktyje numatyti darbai laikomi partnerių įnašais į jungtinę veiklą. Šalių susitarimu ieškovas turėjo atlikti paruošiamuosius projektavimo darbus, vandentiekio, nuotekų tinklo, nuotekų siurblinės, elektrotechninės dalies, dispečerizacijos projektavimo darbus, nes šių projektavimo darbų atlikimui ieškovas turi reikalingą patirtį ir žinias, taip pat sąmatos sudarymo bei darbų organizavimo darbus. Ieškovas pažymėjo, kad šie projektavimo darbai susidėjo iš atskirų etapų, prieš projektavimo darbų pradžią turėjo būti atliekama apžiūra vietoje, tikslinamos trasos, siurblinių vietos, atsižvelgiama į išdavusių inžinierinius tinklus į inžinierines sąlygas išdavusių organizacijų sąlygas, taip pat sudaromos numatomos tinklų klojimo trasos, tikslinamos esamų šulinių vietos, taip pat numatomos siurblinių vietos, parengiamos preliminarios numatomų trasų schemos ir atliekami preliminarus derinimai su suinteresuotomis institucijomis ir užsakovu. Vėliau, gavus technines sąlygas ir suderinus preliminarius sprendinius užsakovu, būtų užsakoma topografinė nuotrauka ir geologiniai tyrimai, toliau gavus topografinę medžiagą ir geologinius tyrimus rengiamas techninis–darbo projektas. Būtent šiuos aukščiau įvardintus darbus ieškovas ir buvo pasirengęs atlikti. Ieškovas nurodė, kad Jungtinės veiklos sutarties 2 punkto 5 papunktis numatė, kad pelną iš jungtinės veiklos partneriai gauna iš savo dalies atliktų darbų pagal kiekvieno iš jų faktiškai atliktus darbus. Taip pat Jungtinės veiklos sutarties 2 punkto 1 papunktis numatė, kad pagrindinis (atsakingasis) Partneris yra atsakovas, kuris atstovaus partnerius visų vardu ir su kuriuo perkančioji organizacija turi bendrauti pirkimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pirkimo procedūromis susijusią informaciją. Jungtinės veiklos sutarties 7 punkto 1 papunktis numatė, kad Jungtinės veiklos sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki: i.) sprendimo dėl Konkurso laimėtojo paskelbimo dienos, tuo atveju, jei bendras partnerių Konkurso pasiūlymas nepripažįstamas konkurso laimėtoju; ii) pilno rangos sutarties užbaigimo, jei bendras partnerių Konkurso pasiūlymas pripažįstamas Konkurso laimėtoju. Taip pat Jungtinės veiklos sutarties 7 punkto 3 papunktis numatė, kad Jungtinės veiklos sutartis negali būti keičiama projekto įgyvendinimo metu. Ieškovas nurodė, kad konkurso laimėtoju buvo pripažintas Jungtinės veiklos sutarties partnerių pateiktas pasiūlymas, tačiau apie jokius tolesnius atsakovo atliktus veiksmus Jungtinės veiklos sutarties partneris ieškovas nebuvo informuotas, nors dėjo maksimalias pastangas gauti minėtą informaciją. Teigė, kad atsakovas su ieškovu visiškai nebendradarbiavo. Dėl šios priežasties 2015 m. sausio 26 d. ieškovas kreipėsi raštu Dėl konkurso Nr. 08 į atsakovą su prašymu informuoti, kada planuojama pradėti projektavimo darbus, kokie projektavimo terminai, taip pat informuoti, kada planuojama pasirašyti sutartį. Į minėtą raštą jokio atsakymo ieškovas negavo. Ieškovas dar kartą kreipėsi į atsakovą 2016 m. sausio 19 d. raštu Dėl konkurso Nr. 07 bei 2016 m. vasario 19 d. raštu Dėl konkurso Nr. 15. Nurodė, kad tik 2016 m. vasario 29 d. ieškovas gavo 2016 m. sausio 28 d. atsakovo atsakymą dėl konkurso Nr. SR–160128–01LV, atsakovas nurodė, jog: „Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Medstatyba“ nebuvo suinteresuota vykdyti įsipareigojimų, numatytų Jungtinės veiklos sutartyje ir tai buvo aptarta iškart po UAB „Medstatyba“ 2015 m. sausio 26 d. pranešimo Nr. 08, UAB „LitCon“ pasitelkė trečiuosius asmenis projektavimo darbams atlikti.“ Ieškovas“ su tokiais teiginiais nesutinka, nes jie neatitinka tikrovės. Apie tai atsakovas informavo ieškovą 2016 m. kovo 1 d. raštu. Be to, Jungtinės veiklos sutarties 7 punkto 3 papunktis numatė, kad Jungtinės veiklos sutartis negali būti keičiama projekto įgyvendinimo metu, dėl ko teiginiai apie tai, kad ieškovas yra nesuinteresuotas vykdyti įsipareigojimų yra visiškai nesuprantami ir nepagrįsti. Ieškovo teigimu, yra priešingai, kadangi būtent projektavimo darbų atlikimas yra pagrindinė ieškovo veikla. Ieškovas 2016 m. kovo 25 d. pateikė atsakovui 2016 m. kovo 24 d. Pretenziją Dėl netinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir nuostolių atlyginimo, kuriame nurodė aukščiau išdėstytas aplinkybes, bei, remdamasi teisiniais argumentais, reiškė reikalavimą dėl ieškovo patirtų nuostolių – negautų pajamų atlyginimo. Atsakovas 2016 m. balandžio 11 d. pateikė atsakymą Dėl netinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir nuostolių atlyginimo, kuriame nurodė, jog reikalavimo atlyginti žalą netenkins. Dėl šios priežasties ieškovas reiškia ieškinį teisme. Ieškovas pažymėjo, kad jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis yra fiduciarinė, laikoma didžiausio tarpusavio pasitikėjimo principu (uberrimae fidei) grindžiama sutartimi. Vykdydamos sutartį šalys (partneriai) saistomos tarpusavio pasitikėjimo pagrindu prisiimtų įsipareigojimų, kuriuos turi vykdyti laikydamosi, be kita ko, viena kitos interesų (partnerių tarpusavio fiduciarinės pareigos). Dėl to šios sutarties pobūdis, jos įgyvendinimo rizikos laipsnis, ypač kai siekiama ūkinės – komercinės veiklos rezultatų, lemia tai, kad šalys turi kaip galima glaudžiau kooperuotis sudarydamos sutartį, ypač – ją vykdydamos. Šis šalių kooperavimasis pagrįstas tarpusavio pasitikėjimu, kuris vienam sutarties partneriui atlikus sutartimi sulygtus veiksmus leidžia tikėtis ir kitam partneriui, kad šiam įvykdžius įsipareigojimus galės būti pasiektas numatomas sutarties tikslas. Fiduciarinis sutarties pobūdis reiškia ir tai, kad partneris turi veikti tiek savo, tiek kitų partnerių interesais. Suvienyti bendri partnerių interesai bendram sutarties tikslui pasiekti ir per tai užsitikrinti ir savo individualius interesus suponuoja partnerių pareigą didžiausio pasitikėjimo pagrindais bendradarbiauti (dalytis informacija, kartu derinti sutarties vykdymo veiksmus, imtis naudingų sau ir partneriams sprendimų, kt.). Ieškovo nuomone akivaizdu, jog atsakovas, šias savo, kaip Jungtinės veiklos sutarties partnerio pareigas, iš esmės pažeidė, atitinkamai jam kyla pareiga atlyginti atsakovui jo patirtą žalą (nuostolius) egzistuojant visoms civilinės atsakomybės sąlygoms. Pažymėjo, jog šiuo konkrečiu atveju atsakovo neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, kad jis ne tik nevykdė Jungtinės veiklos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, elgėsi nesąžiningai kito Jungtinės veiklos sutarties partnerio ieškovo atžvilgiu, bet ir neinformavo ieškovo apie su UAB „Vilniaus vandenys“ sudarytą rangos sutartį ir net pasitelkė trečiuosius asmenis projektavimo darbams atlikti. Tokiu būdu atsakovas elgėsi neteisėtai (priešingai teisei), iš esmės pažeidė partnerių veiklos bendradarbiavimo ir tarpusavio lojalumo pareigas, suklaidino ieškovą, dėl ko atsakovui kyla pareiga atlyginti ieškovo patirtus nuostolius. Ieškovas nurodė, kad kasacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad apie tai, ar patirti nuostoliai gali būti vertinami kaip negautos pajamos arba patirtos išlaidos (turto sumažėjimas), spręstina pagal tokius kriterijus: 1) ar pajamos buvo numatytos gauti iš anksto; 2) ar pagrįstai tikėtasi jas gauti esant normaliai veiklai; 3) ar šių pajamų negauta dėl neteisėtų skolininko veiksmų. Ieškovo nuomone, jog jis savo iš anksto numatytų, suplanuotų 41.061,82 euro pajamų, kurias pagrįstai tikėjosi gauti, negavo dėl Jungtinės veiklos sutarties partnerio atsakovo neteisėtų veiksmų. Paaiškino, kad kaip apskaičiavo negautas pajamas: bendra darbų suma pagal pateiktą pasiūlymą sudarė 9 540 399,88 Lt (2 763 090,79 euro), o ieškovo projektavimo darbų suma, t. y. 2 procentai nuo bendros darbų sumos sudarė 190 808,01 Lt (55 261,82 euro), tuo tarpu ieškovo sąnaudos minėtam projektui būtų sudarę 14 200,00 euro. Taigi, dėl atsakovo neteisėtų veiksmų ieškovas negavo 41 061,82 euro pajamų. Faktinį priežastinį ryšį tarp Jungtinės veiklos sutarties partnerio atsakovo neteisėtų veiksmų ir ieškovo atsiradusios žalos grindė tuo, kad jokia žala ieškovui nebūtų kilusi, jei Jungtinės veiklos sutarties partneris atsakovas būtų sąžiningai vykdęs Jungtinės veiklos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, laiku teikęs ieškovui reikalingą informaciją bei nebūtų pasitelkęs trečiųjų asmenų projektavimo darbams atlikti. Ieškovo nuomone, akivaizdu, jog žala atsirado būtent dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, ji yra susijusi priežastiniu ryšiu su atsakovo sąmoningais neteisėtais veiksmais.

4Atsakovas UAB „LitCon“ su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad atsakovas parengė ir veikdamas kaip pagrindinis partneris pagal Jungtinės veiklos sutartį pateikė Konkurse pasiūlymą. Pažymėjo, kad ieškovas niekaip neprisidėjo prie pasiūlymo rengimo. Neginčijo fakto, kad 2014 m. gruodžio 9 d. raštu „Dėl pasiūlymų eilės nustatymo, laimėtojo pripažinimo ir sprendimo sudaryti sutartį priėmimo" Nr. 6-14717(1.20-04) UAB „Vilniaus vandenys" informavo, kad atliko pasiūlymų vertinimą, nustatė pasiūlymų eilę ir Konkurso laimėtoju pripažino ieškovą ir atsakovą kaip ūkio subjektų grupę, veikiančią pagal Jungtinės veiklos sutartį. 2014 m. gruodžio 31 d. raštu „Dėl sutarties pasirašymo" Nr. 6 15209(1.20 04) UAB „Vilniaus vandenys" pakvietė atsakovą atvykti pasirašyti viešojo pirkimo pardavimo sutartį ir 2014 m. gruodžio 31 d. UAB „Vilniaus vandenys" ir atsakovas pasirašė rangos sutartį „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Markučiuose" Nr. 447-17(23.2.2-56) (toliau - Rangos sutartis). Atsakovas nurodė, kad 2015 m. sausio 26 d. raštu „Dėl konkurso" Nr. 08 ieškovas kreipėsi į atsakovą, prašydamas informuoti, kada planuojama pradėti projektavimo darbus ir kokie yra projektavimo terminai, tačiau atsakovui pateikus prašytą informaciją, ieškovas pareiškė, kad dėl laiko ir žmogiškųjų išteklių trūkumo nepajėgs laiku atlikti projektavimo darbų. Susiklosčius tokiai situacijai šalys susitarė, kad ieškovas pasitelks kitą projektuotoją. Dėl nurodytos priežasties, atsakovas 2016 m. vasario 11 d. terminuotos darbo sutarties Nr. 887, iki objekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Markučiuose" užbaigimo, pagrindu įdarbino R. A. eiti būtent projekto vadovo pareigas. Ieškovui atsisakius atlikti projektavimo darbus pagal Jungtinės veiklos sutartį, o atsakovui radus kitą projektuotoją, 2015 m. vasario mėn. buvo pradėta vykdyti Rangos sutartis. Visi darbai pagal šią sutartį buvo užbaigti 2015 m. spalio 30 d., ką atsakovas įrodinėjo tą dieną surašytu statybos užbaigimo aktu Nr. SUA-00-151030-00533 ir deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. S-13486. Atsakovo teigimu, ieškovas 2015 m. daugiau nei karto nesikreipė į atsakovą jokiais klausimais, susijusiais su Jungtinės veiklos sutarties ir (ar) Rangos sutarties vykdymu, neteikė jokių prašymų, juo labiau nereiškė jokių pretenzijų dėl to, kad jai neva buvo užkirstas kelias atlikti projektavimo darbus. Atsakovas atkreipė dėmesį, kad ieškovas, nuolat dalyvaujantis viešuosiuose pirkimuose, neabejotinai žinojo (turėjo ir galėjo žinoti), kad Rangos sutartis buvo pasirašyta dar 2014 m. gruodžio 31 d., kadangi UAB „Vilniaus vandenys" 2015 m. sausio 13 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) užregistravo viešai prieinamą viešojo pirkimo procedūrų ataskaitą (komunaliniam sektoriui). Atsakovo teigimu, ieškovas taip pat neabejotinai žinojo (turėjo ir galėjo žinoti), kad Rangos sutartis buvo įvykdyta 2015 m. lapkričio 20 d., kadangi UAB „Vilniaus vandenys" 2015 m. lapkričio 23 d. CVP IS užregistravo viešai prieinamą įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties (preliminarios sutarties) ataskaitą. Ieškovas, žinodamas (turėdamas ir galėdamas žinoti) šias aplinkybes, 2015 m. eigoje nereiškė atsakovui jokių pretenzijų ir (ar) reikalavimų dėl kokių nors sutartinių įsipareigojimų netinkamo vykdymo, kadangi pats buvo atsisakęs atlikti projektavimo darbus pagal Jungtinės veiklos sutartį. Atsakovas pažymėjo, kad tik 2016m. sausio 19 d. raštu „Dėl konkurso" Nr. 07 ieškovas, neva nežinodamas, kad Rangos sutartis jau yra įvykdyta, kreipėsi į atsakovą, be kita ko, pažymėdamas, kad šis neatsako į jo prieš metus teiktą paklausimą, paprašė informuoti, kada planuojama pradėti projektavimo darbus, pateikti projektavimui reikalingą medžiagą bei informuoti apie planuojamus projektavimo ir statybos terminus. Po mėnesio ieškovas pateikė atsakovui beveik identiško turinio 2016 m. vasario 19 d. rašą „Dėl konkurso" Nr. 15. Ieškovas 2016 m. sausio 28 d. raštu „Atsakymas dėl konkurso" Nr. SR-160128-01LV atsakė ieškovui į pateiktus klausimus, be kita ko, primindamas, kad pats ieškovas nebuvo suinteresuotas vykdyti įsipareigojimų, prisiimtų pagal Jungtinės veiklos sutartį, kas buvo aptarta dar 2015 m. sausio mėn. pabaigoje ir ko pasėkoje atsakovas pasitelkė kitą projektuotoją. Atsakovo įsitikinimu, aukščiau paminėtus 2016 m. sausio 19 d. raštą „Dėl konkurso" Nr. 07 ir 2016 m. vasario 19 d. rašą „Dėl konkurso" Nr. 15 ieškovas sugalvojo surašyti ir pateikė atsakovui visai ne siekdamas vykdyti savo įsipareigojimus pagal Jungtinės veiklos sutartį ir norėdamas tuo tikslu gauti informaciją apie projektavimo darbų pradžią bei jų atlikimo terminus, bet bandydamas dirbtinai sukurti neva atsakovo neteisėtų veiksmų sąlygotus nuostolius ir ruošdamasis ateityje pareikalauti jų atlyginimo. Atsakovo nuomone, kad tokių veiksmų ieškovas griebėsi reaguodamas į jam pačiam tuo metu pareikštą reikalavimą dėl vykdant kitą projektą, t. y. 2012 m. liepos 23 d. šalių sudarytą projektavimo paslaugų ir projekto vykdymo priežiūros sutartį Nr. 34 / 819S-120723/2, atsakovo patirtų nuostolių atlyginimo. Atsakovo teigimu, ieškovo reikalavimai nepagrįsti, nes nėra įrodytos civilinės atsakomybės kilimui būtinos sąlygos. Atsakovas nepažeidė Jungtinės veiklos sutartyje nustatytų pareigų ir neatliko jokių kitokio pobūdžio neteisėtų veiksmų. Kaip aukščiau jau minėta, pats ieškovas, argumentuodamas laiko ir žmogiškųjų išteklių trūkumu, 2015 m. sausio mėn. pabaigoje atsisakė imtis projektavimo darbų pagal Jungtinės veiklos sutartį, būtent dėl ko atsakovas pasitelkė kitą projektuotoją. Atsakovo teigimu, ieškovas neįrodė nuostolių (negautų pajamų dydžio). Atkreipė dėmesį, kad ieškinyje nurodoma, jog šalių susitarimu ieškovas turėjo atlikti paruošiamuosius projektavimo darbus, vandentiekio, nuotekų tinklo, nuotekų siurblinės, elektrotechninės dalies, dispečerizacijos projektavimo darbus, nes šių projektavimo darbų atlikimui ieškovas turi reikalingą patirtį ir žinias taip pat sąmatos sudarymo bei darbų organizavimo darbus, tačiau šie teiginiai neatitinka tikrovės, iš tikrųjų toks ar panašaus pobūdžio susitarimas tarp partnerių niekada nebuvo sudarytas. Pažymėjo, jog Jungtinės veiklos sutarties 2 punkto 5 papunktyje įtvirtinta, kad pelną iš jungtinės veiklos partneriai gauna iš savo dalies atliktų darbų pagal kiekvieno iš jų faktiškai atliktus darbus. Atsižvelgiant į tai, kad partneriai Jungtinės veiklos sutartyje neapsibrėžė ir vėliau nesusitarė dėl kiekvienam iš jų tenkančios konkrečių projektavimo darbų dalies, ieškovas nežinojo ir negalėjo žinoti, kokius darbus turės faktiškai atlikti, bei atitinkamai negalėjo iš anksto numatyti (įsivertinti) gautino pelno. Šiuo atveju tiek pajamos, tiek pelnas apskritai galėjo būti apskaičiuoti tik faktiškai atlikus darbus. Pažymėjo, kad ieškovo pateikta sąnaudų skaičiavimo sąmata laikytina visiškai nepatikimu ir akivaizdžiai nepakankamu įrodymu sąnaudoms (išlaidoms) pagrįsti, kadangi ji yra sudaryta paties ieškovo, kuris yra suinteresuotas bylos baigtimi ir galėjo įrašyti sąmatoje tokius duomenis, kokius norėjo (kokie jam palankus). Tokias abejones sustiprina ta aplinkybė, kad ieškovas net nepaaiškino (nedetalizavo, nei kam konkrečiai būtų patyręs, nei kaip (kuo remiantis) apskaičiavo sąnaudų skaičiavimo sąmatoje nurodyto dydžio sąnaudas, siekdamas gauti pajamų. Pažymėjo, kad sąmatoje pateikti duomenys apie sąnaudas nėra pagrįsti jokiais pirminiais įrodymais, pavyzdžiui, buhalterinės apskaitos dokumentais. Atsakovas nurodė, kad ginčo atveju neegzistuoja nei faktinis, nei, juo labiau, teisinis priežastinis ryšys tarp kokių nors atsakovo veiksmų (neveikimo) ir ieškovo tariamai patirtų nuostolių. Priežastinio ryšio nėra ir negali būti, nes atsakovas neatliko jokių neteisėtų veiksmų, o ieškovas nepatyrė jokių nuostolių.

5Ieškinys atmetamas.

6LR CK 6.969 str. 1 d. jungtinės veiklos sutarties turinį sudaro dviejų ir daugiau asmenų kooperaciją (sujungimas) turto, darbo, žinių ar kitų materialių ir nematerialių resursų, įsipareigojimas veikti bendram tikslui arba tam tikrai veiklai. Iš teismui pateiktų įrodymų – 2014-03-14 Jungtinės veiklos sutarties nustatyta, kad UAB „LitCon“ ir UAB „Medstatyba“ susitarė, kad, siekiant laimėti UAB „Vilniaus vandenys“ paskelbtą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros Markučiuose“ konkursą, UAB „LitCon“ atliks projektavimo ir statybos darbus 98 procentų, o UAB „Medstatyba“ atliks dalį projektavimo darbų, kas sudarys 2 procentus įnašo į jungtinę veiklos sutartį. Iš ieškinio turinio ir pateiktų įrodymų nustatyta, kad UAB „LitCon“ ir UAB „Medstatyba“ laimėjo paskelbtą UAB „Vilniaus vandenys“ viešą paslaugų pirkimą, ką patvirtina UAB „Vilniaus vandenys“ 2014-12-31 raštas kviečiantis atvykti iki 2015-01-09 pasirašyti sutartį. Atsakovas UAB „LitCon“ po konkurso laimėjimo nusamdė darbuotoją, turintį reikiamą kvalifikaciją, leidimą dirbti su tokio pobūdžio projektu, ir įgyvendino „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros Markučiuose“ projektą. Ieškovas UAB „Medstatyba“ nurodo, kad atsakovas neteisėtai ignoravo ieškovą, neleido dalyvauti projekte, ko pasekmėje ieškovas patyrė nuostolius 41061,82 eurus. Ieškinyje ieškovas nurodė, kad bendra darbų vertė 9540399,88 litai, 2 procentai sudaro 190808,01 litus (55261,82 eurai), ieškovo įgyvendinant projektą sąnaudos 14200 eurų, turėjo gauti 41061,82 eurų pajamų. Minėtą pinigų sumą prašo priteisti iš atsakovo, nes atsakovo veiksmai - 2014-03-14 Jungtinės veiklos sutarties nesilaikymas sąlygojo nuostolių atsiradimą.

7Atsakovas prašo ieškinį atmesti, nes ieškovas žinojo apie laimėtą konkursą, ką patvirtina 2015-01-26 raštas Nr.08 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros Markučiuose“ projektas įgyvendintas 2015-10-30 priduodant darbų rezultatą UAB „Vilniaus vandenys“. Atsakovas nurodo, kad ieškovas buvo nusišalinęs nuo projekto įgyvendinimo, jo įnašo į projektą nėra, todėl negali būti realizuojama ieškovo teisė į pelno paskirstymą pagal indėlį (LR CK 6.976 str. 1 d.). Atsakovas nurodo, kad ieškovas pradėjo aktyviai reikštis su siekiu dalyvauti projekto realizavime, kai darbų rezultatas buvo priduotas UAB „Vilniaus vandenys“ ir kilo konfliktas tarp šalių dėl projekto Santariškėse įgyvendinimo, kur atsakovas dėl ieškovo vėlavimo pateikti projektą sumokėjo apie 437605,09 eurų netesybų - delspinigių ir baudų, darbus pratęsė 2 mėnesiams. Nurodytą aplinkybę patvirtina į bylą pateikti rašytiniai įrodymai.

8Teismas ieškinį atmeta, nes ieškovas nevykdė prievolinių įsipareigojimų pagal 2014-03-14 Jungtinės veiklos sutartį. Sutarties 2 punktas 5 dalis nurodo, kad pelną jungtinės veiklos partneriai gauna iš savo dalies atliktų darbų pagal faktiškai atliktus darbus. Įrodymų visuma rodo, kad ieškovo įnašo į „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros Markučiuose“ projekto įgyvendinimą nėra. Ieškovas, kaip konkurso dalyvis, apie konkurso rezultatus turėjo galimybę sužinoti UAB „Vilniaus vandenys“ ir pareikšti pretenzijas atsakovui dėl tinkamos 2014-03-14 Jungtinės veiklos sutarties vykdymo. Ieškovas aktyviai pradėjo rašyti prašymus dėl informacijos pateikimo atsakovui tik pridavus objektą UAB „Vilniaus vandenys“. Atsakovo pateikti įrodymai dėl VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės operacinio bloko projektavimo ir statybos darbų įrodo, kad ieškovas 10 mėnesių vėlavo atlikti projektavimo darbus, kas atsakovui sąlygojo 437605,09 eurų nuostolių atsiradimą dėl statybos darbų terminų nesilaikymo. Faktinės aplinkybės rodo, kad ieškovas neturėjo resursų, pajėgumo įgyvendinti projektą, savo darbu, žiniomis įsilieti į projekto įgyvendinimą. Ieškovo indėlio į projekto įgyvendinimą nebuvo, todėl ieškinys atmetamas. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis yra sutartis, kuria du ar daugiau asmenų (partnerių), kooperuodami savo turtą, darbą ar žinias, įsipareigoja veikti bendrai tam tikram, neprieštaraujančiam įstatymui tikslui arba tam tikrai veiklai (CK 6.969 straipsnio 1 dalis). Dėl to įstatyme detaliai nereglamentuojami jungtinės veiklos sutarties teisiniai santykiai, o konkrečios jungtinės veiklos sutarties turinio ir formos specifiką nulemia tikslas (veikla), kuriam ji yra sudaroma. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad teisinę jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties formą gali įgyti labai įvairūs civiliniai santykiai – bet kokie įstatymui neprieštaraujantys kelių asmenų tarpusavio įsipareigojimai kooperuojant turtą ar nematerialines vertybes užsiimti bendra veikla ar siekti bendro tikslo. Esminiai jungtinės veiklos sutarties požymiai yra: kelių asmenų turtinių, intelektualinių ar darbinių išteklių (įnašų) kooperavimas; įsipareigojimas naudojant kooperuotus išteklius bendrai veikti; bendras dalyvių tikslas ir interesas – tam tikros veiklos plėtojimas ar tikslo siekimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. birželio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. M. v. IĮ J. D. turgus ,,Marmantas”, bylos Nr. 3K-3-749/2003; 2008 m. kovo 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. M. ir kt. v. Ž. P., bylos Nr. 3K-3-181/2008; 2009 m. spalio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. K. v. L. L., bylos Nr. 3K-3-392/2009). Pagal teisinį tikslą jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis teisės doktrinoje priskiriama prie bendradarbiavimo sutarčių grupės, t. y. sutarčių, kurių kvalifikuojamasis požymis yra sutarties šalių bendri tikslai. Jungtinės veiklos sutarties dalyvių tikslo bendrumas lemia jų tarpusavio teisių ir pareigų specifiką: nė vienas jungtinės veiklos dalyvis negali reikalauti naudos tik sau pačiam, jungtinės veiklos partneriai dalijasi tiek gautą pelną, tiek nuostolius ir bendrai atsako pagal iš bendros veiklos kilusias prievoles (CK 6.974–6.976 straipsniai).

9CK 6.970 straipsnyje nustatyta, kad partnerio įnašu pripažįstama visa, ką jis įneša į bendrą veiklą – pinigai, kitoks turtas, profesinės ir kitos žinios, įgūdžiai, dalykinė reputacija ir dalykiniai ryšiai, o įnašai laikomi lygiais, jeigu ko kita nenustato jungtinės veiklos sutartis. Partnerių įneštas turtas, buvęs jų nuosavybe, taip pat jungtinės veiklos metu gauta produkcija, pajamos ir vaisiai yra visų partnerių bendroji dalinė nuosavybė, jeigu ko kita nenustato įstatymas ar jungtinės veiklos sutartis (CK 6.971 straipsnio 1 dalis). Pelnas, gautas iš jungtinės veiklos, paskirstomas partneriams proporcingai kiekvieno jų indėlio į bendrą veiklą vertei, jeigu ko kita nenustato jungtinės veiklos sutartis (CK 6.976 straipsnio 1 dalis). Šis teisinis reglamentavimas suponuoja, kad sutartimi galima susitarti tiek dėl partnerių įnašų proporcijos, tiek dėl įnešto turto nuosavybės bei pelno paskirstymo. Įstatymas šiuo atveju taikomas tik tada, jei šalys nesusitaria kitaip. Šios teisės normos nepaneigia jungtinės veiklos sutarties šalių laisvės susitarti dėl įnašų ir veiklos rezultato nuosavybės teisės (pirmiau minėta nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-435/2013). Ieškovo indėlio į laimėto UAB „Vilniaus vandenys“ paskelbto konkurso „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros Markučiuose“ realizavimą nėra. Ieškovas nedalyvavo projektuojant „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrą Markučiuose“. Atsakovas projektą realizavo savo lėšomis, patirtimi, darbu. Atsakovo pateikti įrodymai dėl turėtų nuostolių dėl ieškovo veiksmų realizuojant projektą VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės operacinio bloko projektavimo ir statybos darbų įrodo, kad ieškovas neturi galimybės, resursų įgyvendinti visus laimėtus projektus. Atsakovas savo jėgomis atliko projektavimo, rangos darbus realizuojant projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros Markučiuose“ ir jis neprivalo ieškovui, neprisidėjusio prie projekto realizavimo, sumokėti nuostolius, nes ieškovas sutartinių įsipareigojimų pagal 2014-03-14 Jungtinės veiklos sutartį neįvykdė. Ieškovas piktnaudžiauja teise – teigia melagingas žinias, kad nešinojo apie UAB „Vilniaus vandenys“ paskelbto konkurso „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros Markučiuose“ rezultatus, nors viešo konkurso rezultatai yra vieši, juos galima sužinoti. Po projekto realizavimo, pridavimo, reiškia atsakovui reikalavimus pasidalinti pelną, ignoruojant aplinkybę, kad neprisidėjo prie projekto įgyvendinimo, kad atsakovas dėl ieškovo nesugebėjimo savalaikiai, nustatytais terminais įvykdyti prievolinius įsipareigojimus, atsakovas patyrė didžiulius nuostolius – sumokėjo netesybas dėl terminų nesilaikymo. Kadangi partnerystės sutarties pagrindu asmenų veikla vykdoma ne kiekvieno jų savarankiškai, bet sujungiant bendrus išteklius, kooperuojant sutarties šalių jėgas, vykdant jungtinės veiklos sutartį, ypač svarbus šalių bendradarbiavimas. Bendradarbiavimo principas (CK 6.38 straipsnio 3 dalis, 6.200 straipsnio 2 dalis) reikalauja, kad šalys sudarytų tinkamas sąlygas prievolei įvykdyti, prireikus keistųsi informacija, reikšminga prievolei įvykdyti, laiku praneštų apie kylančias prievolės įvykdymo kliūtis ir pan. Abi šalys stokojo bendradarbiavimo, tačiau tai nėra pagrindas konstatuoti, kad kažkuri iš šalių Jungtinės veiklos sutartį pažeidė iš esmės. Ieškovo faktinis elgesys rodo, kad jis nebuvo suinteresuotas įgyvendinti projektą, atsakovo pateikti įrodymai rodo, kad ieškovas neturi pakankamai resursų, galimybių įgyvendinti projektus. Ieškovo nusišalinimas nuo jungtinės veiklos sutarties įgyvendinimo negali suteikti ieškovui sutartyje sutarto pelno pasidalinimo, pelno dalies.

10Teismas, vadovaudamasis LR CPK 88 str., 93 str. 1 d., 98 str., paskirsto bylinėjimosi išlaidas. Teismas atsakovui iš ieškovo priteisia advokato teisinės pagalbos išlaidas 808,28 eurų.

11Teismas, vadovaudamasis LR CPK 270 str.,

Nutarė

12Ieškinį atmesti.

13Priteisti iš UAB „Medstatyba“, j.a.k.122603589, UAB „LitCon“, j.a.k.123228761, naudai 808 eurus 28 centus advokato teisinės pagalbos išlaidas.

14Sprendimas per 30 dienų gali būti apeliaciniu skundu skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai