Byla 2A-459/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Konstantino Gurino, Egidijaus Žirono, sekretoriaujant Jūratei Česnulevičienei, dalyvaujant ieškovo atstovui Aivarui Šimkui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo akcinės bendrovės „City Service“ apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2009 m. lapkričio 13 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas civilinėje byloje Nr.2-727-280/2009 pagal ieškovo akcinės bendrovės „City Service“ ieškinį atsakovui Panevėžio miesto savivaldybės administracijai, tretieji asmenys Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, uždaroji akcinė bendrovė ,,Panevėžio želdynai“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių apželdinimas“ dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimo panaikinimo.

Nustatė

2Ieškovas AB „City Service“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Panevėžio miesto savivaldybės administracijai prašydamas pripažinti negaliojančiu atsakovo viešųjų pirkimų komisijos (toliau Komisijos) sprendimą, kuriuo buvo atmestas ieškovo pateiktas pasiūlymas, nustatyta pasiūlymų eilė bei laimėjęs pasiūlymas, įpareigoti atsakovą sudaryti naują konkurso dalyvių pasiūlymų eilę, vadovaujantis šio konkurso sąlygose įtvirtintu mažiausios kainos vertinimo kriterijumi, įpareigoti atsakovą paskelbti ieškovą laimėjusiu konkursą dalyviu ir sudaryti su juo pirkimo sutartį.

3Ieškovas nurodė, kad atsakovas 2009-04-10 paskelbė supaprastintą atvirą konkursą (toliau Konkursas) „Panevėžio miesto želdinių priežiūros paslaugos 2009-1010 metams“, atsakovo Komisija 2009-03-12 patvirtino šio konkurso sąlygas (toliau Sąlygos), pagal kurias ieškovas 2009-04-22 pateikė atitinkamą pasiūlymą. Komisija 2009-05-26 dienos raštu pareikalavo, jog ieškovas pagrįstų siūlomą kainą. Šis pagrindimas buvo pateiktas, tačiau 2009-06-19 dieną Komisija pranešė ieškovui, kad jo pasiūlymas atmestas dėl kainos nepagrįstumo, nustatyta pasiūlymų eilė, o laimėjusiu konkursą paskelbtas UAB „Panevėžio želdynai“ pasiūlymas.

4Ieškovas tvirtina, kad pateikė tinkamus kainos pagrįstumo įrodymus, tačiau atsakovas neįsigilino bei neįvertino dokumentų, pagrindžiančių pateiktą pasiūlymą, pažeidė imperatyvias Sąlygose bei Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau VPĮ) 40 straipsnio pirmosios dalies reikalavimus. Ieškovas 2009-06-26 pateikė pretenziją atsakovui dėl sprendimų, susijusių su pasiūlymų eilės nustatymu bei laimėjusio pasiūlymo priėmimu, tačiau 2009-07-02 raštu buvo pranešta, kad ši pretenzija nepatenkinta, kaip nepagrįsta.

5Atsakovas, nesutikdamas su ieškovo reikalavimu atsiliepimu prašė šį ieškinį atmesti, kaip nepagrįstą. Tvirtino, kad teisingai išaiškino VPĮ 40 straipsnio pirmosios dalies, atsakovo 2008-10-16 įsakymu Nr. A-1131 patvirtintų Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių (toliau Taisyklės) bei Sąlygų normas, reglamentuojančias klausimus, susijusius su konkursui pasiūlyta neįprastai maža kaina, ir teisingai jas pritaikė ieškovo atžvilgiu. Teigė, jog šių teisės aktų reikalavimų paskirtis - apsaugoti perkančiąją organizacija nuo grėsmės, kad sudaryta pirkimo sutartis gali būti tinkamai neįvykdyta, todėl atsakovas pasinaudojo suteikta teise reikalauti, kad tiekėjas pateiktų tinkamus kainos pagrįstumo įrodymus, kurie negali būti vertinami formaliai. Ieškovas, pagrįsdamas pasiūlytą kainą pateikė paslaugų 42 lokalines sąmatas, kurių ištyrimui atsakovo 2009-06-09 įsakymu buvo sudaryta ekspertų grupė, kuri konstatavo, kad šiose sąmatose nėra nurodyta pridėtinių išlaidų dedamosios dalies, 36 sąmatose nėra pelno dedamosios dalies, visų resursų sąnaudų koeficientas K4 sumažintas nuo 1 iki 0,005-0,8, sudarant sąmatas nebuvo įvertintos žaliųjų atliekų transportavimo sąnaudos, netinkamai įvertintos atskirų paslaugų sąnaudos ir kt. Atsakovas teigė, jog Komisija, atmesdama ieškovo pasiūlymą, nurodė konkrečias aplinkybes, kuriomis grindė išvadą, kad pagal pasiūlyta kaina nepagrįsta per maža, o lokalinėse sąmatose nurodytos paslaugos, neatitinka perkamų paslaugų. Atsakovas taip pat rėmėsi Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau Tarnyba) išvada, jog ieškovas tik vienoje lokalinėje sąmatoje nurodė visų struktūros dalių paskaičiavimus, tuo tarpu kitose atsakovo rašte nurodyti paskaičiavimai nebuvo atlikti.

6Panevėžio apygardos teismas 2009 m. lapkričio 13 d. sprendimu, remdamasis VPĮ 40, 122 straipsniais, ieškinį atmetė ir priteisė iš ieškovo valstybei bylinėjimosi išlaidas (CPK 92, 79 str., 96 str. 2 d.).

7Teismas sprendė, jog ieškovas neįrodė, kad ginčo konkurso sąlygos nebuvo skaidrios, o atsakovo sprendimais buvo pažeistos jo teisės. Konstatavo, kad atsakovas įrodė, jog ieškovas minimam Konkursui pasiūlė neįprastai mažą atsakovo perkamų paslaugų, tai yra želdinių priežiūros, kainą, todėl atsakovas turėjo pagrindą pareikalauti šios kainos pagrindimo (Taisyklių 52.4 p., VPĮ 40 str.). Teismas nurodė, kad ieškovo pateikti įrodymai patvirtina atsakovo argumentus, jog pasiūlyta paslaugos teikimo kaina yra nepakankama, kad ją gali tekti dengti iš ieškovo kitaip gaunamų pajamų, kurios nėra atitinkamai garantuojamos. Be to, ši aplinkybė nebuvo nurodyta Komisijai tuomet, kai buvo pareikalauta pagrįsti neįprastai mažą kainą, pateikiant kiekvieno įkainio sudėtines dalis ir skaičiavimus, nors ieškovas turėjo galimybę Komisijai teikti visus duomenis, pagrindžiančius kainos dydį (VPĮ 40 str. 2 d.). Teismas atmetė ieškovo argumentus, kad tuo atveju, jeigu pateiktų duomenų nepakako, Komisija galėjo pareikalauti naujų duomenų. Laikė, jog byloje nenustatyta, kad atsakovas netinkamai vertino pasiūlymą bei jo pagrindimą, nes ieškovas iš esmės ginčijo ne jo pasiūlymo vertinimo metu nustatytas faktines aplinkybes, bet padarytas išvadas. Konstatavo, kad Sąlygų 14.6 punkte nustatyta, kad atsakovas (perkančioji organizacija) turi teisę keisti paslaugų apimtis, nekeisdamas įkainių, todėl ieškovas (paslaugų tiekėjas), priklausomai nuo paslaugų apimties, gali patirti nuostolių, jei teikiant konkrečias paslaugas jų kainą bus numatyta kompensuoti kitų, konkrečiu metu neteikiamų, paslaugų ar asmenų sąskaita. Teismas nurodė, kad nustačius, kad atsakovas pagrįstai atmetė ieškovo pasiūlymą, kiti ieškovo reikalavimai nebesvarstomi.

8Apeliaciniu skundu ieškovas AB „City Service“ panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2009 m. lapkričio 13 d. sprendimą, priimti naują sprendimą ir patenkinus ieškinį pripažinti negaliojančiu Komisijos 2009 m. birželio 19 d. sprendimą, kuriuo atmestas ieškovo pateiktas pasiūlymas Konkursui, ir nustatyta pasiūlymų eilė bei laimėjęs pasiūlymas, o taip pat įpareigoti atsakovą sudaryti naują Konkurso dalyvių pasiūlymų eilę, vadovaujantis Konkurso sąlygose įtvirtintu mažiausios kainos vertinimo kriterijumi.

9Apeliantas nurodo, jog jis nesutinka su tuo, kaip atsakovo Komisija skundžiamame 2009-06-19 sprendime vertino pateiktą pasiūlymą ir papildomai pateiktose sąmatose nurodytų įkainių struktūrines dalis. Išvados nepagrįstai grindžiamos tuo, kad į 35 iš 42 pateiktų sąmatų nebuvo įtrauktos pridėtinės išlaidos, kadangi nėra įstatymiškai įtvirtintos pareigos į teikiamų paslaugų savikainos struktūrą įtraukti šias išlaidas. Teigia, kad įmonė yra tokių paslaugų teikimo lyderis Lietuvoje, todėl šios išlaidos yra paskirstytos, gaunama sinergija, kuri kompensuojama kitais Panevėžio mieste vykdomais projektais, nes minimos išlaidos skirtos administracijai, t. y. tiesiogiai neteikiantiems paslaugas asmenims išlaikyti. Šiam teiginiui patvirtinti buvo pateiktas sąrašą juridinių asmenų, kuriems ieškovas teikia paslaugas Panevėžio mieste.

10Apeliantas nesutinka su atsakovo bei teismo argumentais, kad sąmatose yra sumažintas visų resursų sąnaudų koeficientas (K4) ir dėl to sumažinamas paslaugos įkainis. Nurodo, kad šis koeficientas (K4) buvo naudojamas atsižvelgiant į ieškovo sukauptą patirtį teikiant analogiškas paslaugas, todėl čia nėra ir negali būti jokio nepagrįstai sumažintos kainos elemento. Be to, jis yra rekomendacinio pobūdžio. Ieškovo lokalines sąmatas nagrinėjusiai ekspertų komisijai vadovavęs liudytojas V. Darulis pripažino, kad neturi jokios patirties dėl sąmatų sudarymo, nėra dirbęs su panašiais į pirkimo paslaugas projektais, todėl be pagrindo buvo remtasi šios komisijos išvadomis

11Teismas be pagrindo nevertino ieškovo teiginius patvirtinančių atsakovo liudytojų paaiškinimų, kad pridėtinės išlaidos nėra privalomos, koeficientas (K4) yra rekomendacinio, bet neprivalomo pobūdžio. Nepasisakyta dėl atsakovo argumento, susijusio su išvada, jog pasiūlymo kainą yra nepagrįstai maža, kad kuriose minimose sąmatose nėra pelno dedamosios dalies. Tarnyba 2009-07-10 išvadoje nurodė, jog atsakovas turi pagrįsti, kiek tam tikros įkainio savikainos struktūros dalys yra būtinos pagrindimui, tačiau atsakovas to nepadarė

12Apeliantas teigia, kad atsakovas tik formaliai, tai yra netinkamai, įvykdė savo pareigą išsiaiškinti kainos pagrįstumą ir tuo pažeidė VPĮ 3 straipsnio 2 dalies, 40 straipsnio, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 8 straipsnio nuostatas bei šios kategorijos bylose formuojamą teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-583/2008). Be to, atsakovas 2009-09-26 raštu Nr.IS-26.6-3052 „Dėl supaprastinto atviro Konkurso tiekėjų kvalifikacinių duomenų ir pasiūlymo vertinimo" nurodė pagrįsti siūlomą kainą ir pateikti kiekvieno įkainio sudėtines dalis ir skaičiavimus. Tuo tarpu ieškovo sutartyje su UAB „Bionovus" gaunamos medžiagos nėra ir negali būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą, nes dėl šių medžiagų ieškovas jokių išlaidų nepatiria ir tai nėra kainos, kurią buvo prašoma pagrįsti, dalimi. Dėl šios priežasties ieškovas turi galimybę Konkursui pateikti konkurencingą kainą. Be to, pateiktas pasiūlymas buvo užtikrintas UADB „PZU Lietuva" laidavimo raštu Nr. 1076993 100 000 Lt sumai, tuo patvirtinant, kad visos paslaugos bus atliktos tinkamai, griežtai laikantis Konkurso sąlygose nurodytų reikalavimų.

13Apeliantas teigia, kad teismas nesvarstė ieškovo argumentų, jog atsakovas pažeidė viešojo pirkimo procedūras, nes vienu sprendimu nustatė ir pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą, o tai prieštarauja atsakovo Konkurso sąlygų 13.1 punktui, nustatančiam, jog pasiūlymų eilė tvirtinama ir sprendimas apie laimėjusį pasiūlymą priimamas tik išnagrinėjus pretenzijas bei skundus, bet ne anksčiau, kaip po 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie preliminarią pasiūlymą eilę išsiuntimo teikėjams dienos. Atsakovas, nesutikdamas su šiuo argumentu be pagrindo rėmėsi Taisyklių 65.7 papunkčio nuostatomis, nes Sąlygų 11.1. punktas numato, jog perkančioji organizacija įvertina pateiktus pasiūlymus ir nustato preliminarią pasiūlymų eilę.

14Atsakovas Panevėžio miesto savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į ieškovo apeliacinį skundą ir prašo jį atmesti, kaip nepagrįstą. Nurodo, kad ieškovo pasiūlymas buvo atmestas dėl dviejų priežasčių: 1) dalyvis nepateikė tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, 2) pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų. Teigia, kad 2009-05-26 raštu Nr.IS-26.6-3052 ieškovui buvo pasiūlyta pagrįsti siūlomą kainą ir pateikti kiekvieno įkainio sudėtines dalis ir skaičiavimus bei nurodė, kad pagrindžiant kainą tikslinga pateikti įkainio savikainos struktūrą: darbo užmokesčio kaštus, išlaidas socialinio draudimo įmokoms, pridėtines išlaidas, medžiagų kainą, sąnaudas mechanizmams, kitas išlaidas, numatomą pelną bei kitus kainą pagrindžiančius duomenis. Taigi, ieškovas be jokių apribojimų galėjo pateikti visus paaiškinimus, kurie, jo manymu, yra tinkami atsižvelgiant į viešojo pirkimo pobūdį. Be minimų pridėtinių išlaidų, kurias sudaro bendrosios materialinės išlaidos ūkio reikmėms ir mokesčiams, bendro naudojimo transporto išlaidos, administracijos ir ūkio darbuotojų darbo užmokestis bei socialinio draudimo mokesčiai, neįmanoma vykdyti veiklos. Atsakovas galėjo spręsti dėl paslaugos kainos pagrįstumo tik turėdamas šią informaciją, tačiau ieškovas nenurodė minimos pridėtinių išlaidų dedamosios vertės, o minėdamas gaunamą sinergiją, kuria galėtų padengti pridėtines išlaidas pagal šią sutartį, Komisijai nenurodė duomenų apie šią sinergiją bei pelną, gaunamą kitų atsakovo teritorijoje vykdomų projektų ir nepateikė įrodymų ir Komisija negalėjo įvertinti šių argumentų pagrįstumo.

15Atsakovas, remdamasis VPĮ bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2009 m. rugsėjo 3 d. Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalgos (toliau Apžvalga) Nr. 31 nuostatomis, jog lygiateisiškumo principas suponuoja tai, kad draudžiama tiekėjams keisti pasiūlymus, o perkančiajai organizacijai - atsižvelgti į tokius tiekėjų pasiūlymų pakeitimus, teigia, kad ieškovas visus kainą pagrindžiančius duomenis turėjo pateikti Komisijai tuomet, kai to buvo pareikalauta, tai yra iki vokų atplėšimo procedūros. Tuo tarpu UAB „Bionovus" ir AB „City Service" 2009-04-20 preliminarioji sutartis pateikta tik teisme, teikdamas pasiūlymą ieškovas nenurodė, kad jį teikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu. Tokių duomenų vertinimas neužtikrintų VPĮ 3 straipsnio pirmojoje dalyje įtvirtintų skaidrumo ir lygiateisiškumo principų laikymosi.

16Atsakovas nesutikdamas su apeliantu, jog Komisiją turėjo papildomai užklausti pasiūlymą pateikusio tiekėjo, iš kokių lėšų bus pateiktos nenurodytos sąmatose paslaugų teikimui reikalingos medžiagos, nurodo, jog pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalį perkančioji organizacija, nepažeisdama viešųjų pirkimų principų, privalo prašyti kandidatą ar dalyvį papildyti arba paaiškinti per protingą terminą pasiūlymo duomenis tik tikrindama tiekėjų kvalifikaciją, bet įstatymas nenumato, kad būtų galima tikslinti kainos pagrindimo dokumentus, ir tai yra imperatyvaus pobūdžio nuostatos.

17Nepagrįstu laiko apelianto argumentus, kad jo pasiūlymas turėjo būti pripažintas laimėjusiu dėl ekonomiškai naudingiausios kainos pasiūlymo ir remdamasis Apžvalgos nuostatomis teigia, jog šis rodiklis nėra per se pats priimtinausias, nes mažiausia kaina gali būti ekonomiškai nepagrįsta ir lemti jo nesugebėjimą laiku ir tinkamai įvykdyti sutartį arba būti jo nesąžiningų veiksmų padarinys. Neįprastai mažos kainos institutas - tai įstatymo nustatyta galimybė perkančiajai organizacijai įsitikinti tiekėjo pasiūlymo pagrįstumu ir gebėjimu įvykdyti viešojo pirkimo sutartį.

18Dėl apelianto argumentų, susijusių su visų resursų sąnaudų koeficiento K4 sumažinimu nuo 1 iki 0,005-0,8, nurodo, jog sąnaudos negali būti mažinamos iki 100 kartų, nes taip nepagrįstai gali būti sumažinamas paslaugos įkainis. Kadangi ieškovas nepateikė Komisijai įrodymų, kad koeficientas mažinamas atsižvelgiant į ieškovo sukauptą patirtį teikiant analogiškas pirkimo objektui paslaugas, pasirinktinai buvo perskaičiuotos 14 lokalinių sąmatų pagal konkurso dokumentų reikalavimus, lyginant su ieškovo lokalinėmis sąmatomis, gaunamas nuo 2 iki 100 kartų didesnis įkainis, todėl Komisija taip pat ir dėl to turėjo pagrindo suabejoti pasiūlytos kainos pagrįstumu.

19Atsakovas nurodo, jog teismas pagrįstai nepasisakė dėl pelno dedamosios dalies buvimo/nebuvimo įtakos kainos pagrįstumui, nes ši aplinkybė nebuvo pagrindas, dėl kurio buvo atmestas ieškovo pasiūlymas. Komisija laikė, kad tai nėra būtina kainos pagrindimo dalis, tačiau turėdama omenyje, kad pasiūlymą teikia privatus pelno siekiantis juridinis asmuo, jokio pelno nenumatymas pasiūlymo kainoje kelia abejones jos pagrįstumu.

20Teigia, kad teismas teisingai konstatavo, jog ieškovui nepagrindus kainos dydžio, atsakovas turėjo pakankamą priežastį atmesti jo pasiūlymą ir nebesvarstyti aplinkybių, susijusių su pasiūlymo neatitikimo pirkimo dokumentams.

21Dėl apelianto teiginių, susijusių su Konkurso sąlygų 11.1 papunkčio reikalavimų pažeidimu, atsakovas nurodė, jog Komisija vadovavosi Taisyklių, kaip aukštesnę juridinę galią turinčio dokumento, 65 punktu, kuris nenumato preliminarios eilės sudarymo (VPĮ 85 str. 3 d.). Pažymėtina, kad šis neatitikimas esmės priimant ginčijamus sprendimus nekeičia.

22Teigia, kad nepagrįstas apelianto reikalavimas įpareigoti Komisiją sudaryti naują pasiūlymų eilę, paskelbti ieškovą laimėjusiu konkursą bei sudaryti su juo paslaugų teikimo sutartį, nes teismas nevykdo perkančiosios organizacijos funkcijų. Panaikinus skundžiamą Komisijos sprendimą, perkančiajai organizacijai priklauso kompetencija pripažinti viešojo pirkimo laimėtoją (VPĮ 16 str., 39 str. 8 d.).

23Kitų byloje dalyvaujančių asmenų atsiliepimų į ieškovo apeliacinį skundą nebuvo gauta.

24Apeliacinis skundas atmestinas.

25Teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas, tai yra priimtas nustačius faktines bylos aplinkybes ir atitikti materialiosios bei proceso teisės normų reikalavimus (CPK 263 str.). Apeliacinės instancijos teismas privalo patikrinti tiek faktinį, tiek teisinį apeliacinio skundo pagrindą bei absoliučius teismo sprendimo negaliojimo pagrindus, tačiau apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų (CPK 320 str. 1 d.). Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad šioje byloje teismas visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjo bylos aplinkybes, svarbias nagrinėjamam ginčui, surinktus įrodymus ištyrė bei įvertino laikydamasis CPK 176-185 straipsniuose nustatytų taisyklių, tinkamai išaiškino bei pritaikė teisės normas ir, atmesdamas ieškinį, priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą (CPK 263 str. 1 d.). Absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl byla nagrinėjama neperžengiant ieškovo apeliaciniame skunde nustatytų ribų (CPK 320 str. 2 d.).

26Kaip jau buvo minėta, apeliantas, nesutikdamas su skundžiamu teismo sprendimu, teigia, kad teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles ir neteisingai įvertino vienus jo pateiktus įrodymus, neįvertino ir nepasisakė dėl kitų įrodymų, kuriais apeliantas grindžia aplinkybes, patvirtinančias jo pasirinktos kainos pagrįstumą, ir todėl padarė neteisingą išvadą, jog atsakovo Komisija galėjo spręsti dėl nepagrįstai didelės apelianto pasiūlytos kainos. Nurodo, kad teismas turėjo konstatuoti, jog atsakovas pažeidė VPĮ 3 straipsnio 2 dalies, 40 straipsnio, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 8 straipsnio nuostatas ir tenkinti ieškinį. Teigia, jog skundžiamas teismo sprendimas neatitinka šios kategorijos bylose formuojamą teismų praktiką.

27Pažymėtina, kad tinkamo viešo konkurso organizavimo ir vykdymo būtina sąlyga yra šio proceso skaidrumas, todėl viešąjį konkursą organizuojanti institucija privalo užtikrinti, kad atliekant konkurso procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi skaidrumo, nediskriminavimo, lygiateisiškumo principų, kad būtų užtikrinta sąžiningos konkurencijos laisvė. Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, jog teismas, nagrinėdamas šį ginčą, teisingai laikė, kad atsakovo Komisija, remdamasi Taisyklių 52.4 punkto bei VPĮ 40 straipsnio nuostatomis galėjo konstatuoti, jog ieškovas Konkursui pasiūlė neįprastai mažą perkamų paslaugų - želdinių priežiūros, kainą ir pareikalauti šios kainos pagrindimo. Beje, kaip matyti iš apeliacinio skundo, tokio Komisijos sprendimo teisėtumas nėra nekvestionuojamas.

28Taigi ieškovas, kuris apeliaciniame skunde save apibūdina kaip šios kategorijos paslaugų teikimo lyderį Lietuvoje, vykdantį su jomis susijusius įvairius projektus tame tarpe ir Panevėžio mieste, kaip patyręs šiame versle asmuo, turėjo galimybę teisingai išaiškinti Komisijos nurodymą pateikti kiekvieno įkainio sudėtines dalis ir skaičiavimus, taip pat pasiūlymą, jog pagrindžiant kainą pateiktini duomenys apie įkainio savikainos struktūrą: darbo užmokesčio kaštus, išlaidas socialinio draudimo įmokoms, pridėtines išlaidas, medžiagų kainą, sąnaudas mechanizmams, kitas išlaidas, numatomą pelną bei kiti kainą pagrindžiantys duomenys. Taigi turėjo galimybę suprasti, jog siekiant pašalinti Komisijos iškeltas abejones dėl pasiūlytos kainos pagrįstumo, be jokių apribojimų turėjo galimybę pateikti išsamius įrodymus, kurie visiškai patvirtintų pasiūlytos kainos dydį, todėl atmestini jo argumentai, jog reikalavimas visais atvejais nurodyti pridėtines išlaidas, yra neprivalomas (CPK 185 str.). Apeliantas turėjo suvokti, jog, kaip savo atsiliepime į skundą nurodo atsakovas, be pridėtinių išlaidų, kurias sudaro bendrosios materialinės išlaidos ūkio reikmėms ir mokesčiams, bendro naudojimo transporto išlaidos, administracijos ir ūkio darbuotojų darbo užmokestis bei socialinio draudimo mokesčiai, neįmanoma vykdyti veiklos. Taigi nebuvo apribotos jo galimybės pačiam nustatyti bei Komisijai pateikti visus duomenis, kurie, jo teigimu, pagrindžia argumentus dėl pridėtinių išlaidų dedamosios vertės bei gaunamos sinergijos, kuria, jo teigimu, būtų padengiamos pridėtinės išlaidos pagal šią sutartį, bei pelno, kuris gaunamas pagal kitus šioje teritorijoje vykdomus ieškovo projektus. Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija atmeta apelianto argumentus, jog nepagrįsta teismo išvada dėl pridėtinių išlaidų įtraukimą į Komisijai pateiktas sąmatas (CPK 178 str.).

29Kaip žinoma, siekiant įgyvendinti anksčiau paminėtus principus, sukurti visiems konkurso dalyviams vienodas ir lygias sąlygas rungtis konkurse, teisės normose yra detaliai ir preciziškai reglamentuota kiekviena konkurso organizavimo bei vykdymo stadija bei joms keliami reikalavimai. Todėl, kaip nepagrįsti ir prieštaraujantys VPĮ 32 straipsnio 5 dalies imperatyvaus pobūdžio nuostatoms, atmetami apelianto argumentai, jog Komisija, nustačiusi, kad ieškovo pateikti dokumentai nevisiškai patvirtina siūlomą kainą, turėjo papildomai užklausti, iš kokių lėšų bus pateiktos nenurodytos sąmatose paslaugų teikimui reikalingos medžiagos ir kt., kad to nepadarius buvo pažeistos VPĮ 3 straipsnio 2 dalies, 40 straipsnio, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 8 straipsnio nuostatos bei šios kategorijos bylose formuojama teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-583/2008). Teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliantas teisingai nurodo, jog konkurso tikslas yra tas, jog reikalingos paslaugos būtų nupirktos už pasiūlytą ekonomiškai naudingiausią kainą. Tačiau jau vien tas faktas, kad minimame specialiajame įstatyme yra inkorporuotos normos dėl neįprastai mažos kainos, leidžia spręsti, kad tokiu atveju paminėtas viešasis interesas neleidžia suabsoliutinti mažiausios kainos pasiūlymo (CPK 185 str.).

30Teisėjų kolegija taip pat atmeta apelianto teiginius, susijusių su visų resursų sąnaudų. Kaip minėta, teismas padarė teisingą išvadą, kad apeliantas neįvykdė Komisijos reikalavimo pagrįsti siūlomos kainos dydį. Šis argumentas taikytinas ir minimo koeficiento K4 sumažinimui, atsižvelgiant į apelianto sukauptą patirtį teikiant nagrinėjamo pobūdžio paslaugas, nes ieškovas, teigdamas, jog šis koeficientas yra ne privalomojo, o tik rekomendacinio pobūdžio, nesutikdamas su ekspertų komisijos išvadų pagrįstumu bei teisėtumu, nepateikė konkrečių įrodymų, leidžiančių spręsti, kad Komisijos pavedimu pasirinktinai perskaičiavus 14 jo pateiktų lokalinių sąmatų ir gavus nuo 2 iki 100 kartų didesnius įkainius, lyginant su minimomis ieškovo lokalinėmis sąmatomis, tokie duomenys yra klaidingi, prieštaraujantys duomenims, esantiems ieškovo pateiktuose įrodymuose, ir neturėjo būti vertinami, kaip paneigiantys pasiūlytos kainos pagrįstumą (CPK 178 str.).

31Teisėjų kolegija sprendžia, kad remiantis anksčiau šioje nutartyje išdėstytais motyvais, apelianto teiginiai, susiję su pelno dedamosios dalies buvimo/nebuvimo įtaka kainos pagrįstumui, su pasiūlymo neatitikimo pirkimo dokumentams aplinkybėmis ir kt., neduoda pagrindo spręsti, jog pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškovo ieškinį, priėmė neteisėtą bei nepagrįstą sprendimą.

32Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi ieškovo apeliacinį skundą, laiko, kad pagrindų, nurodytų CPK 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti panaikintas ar pakeistas skunde nurodytais motyvais, taip pat CPK 320 straipsnio antrojoje dalyje nurodytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nėra, todėl ieškovo apeliacinis skundas atmetamas, o teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 263 str. 1 d., 326 str. 1 d. 1 p.).

33Remdamasi CPK 88 straipsniu teisėjų kolegija priteisia iš ieškovo valstybei 5,40 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

34Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmosios dalies pirmu punktu,

Nutarė

35Panevėžio apygardos teismo 2009 m. lapkričio 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.

36Priteisti iš ieškovo akcinės bendrovės „City Service“ valstybei 5,40 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas AB „City Service“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui... 3. Ieškovas nurodė, kad atsakovas 2009-04-10 paskelbė supaprastintą atvirą... 4. Ieškovas tvirtina, kad pateikė tinkamus kainos pagrįstumo įrodymus, tačiau... 5. Atsakovas, nesutikdamas su ieškovo reikalavimu atsiliepimu prašė šį... 6. Panevėžio apygardos teismas 2009 m. lapkričio 13 d. sprendimu, remdamasis... 7. Teismas sprendė, jog ieškovas neįrodė, kad ginčo konkurso sąlygos nebuvo... 8. Apeliaciniu skundu ieškovas AB „City Service“ panaikinti Panevėžio... 9. Apeliantas nurodo, jog jis nesutinka su tuo, kaip atsakovo Komisija... 10. Apeliantas nesutinka su atsakovo bei teismo argumentais, kad sąmatose yra... 11. Teismas be pagrindo nevertino ieškovo teiginius patvirtinančių atsakovo... 12. Apeliantas teigia, kad atsakovas tik formaliai, tai yra netinkamai, įvykdė... 13. Apeliantas teigia, kad teismas nesvarstė ieškovo argumentų, jog atsakovas... 14. Atsakovas Panevėžio miesto savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą... 15. Atsakovas, remdamasis VPĮ bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2009 m.... 16. Atsakovas nesutikdamas su apeliantu, jog Komisiją turėjo papildomai... 17. Nepagrįstu laiko apelianto argumentus, kad jo pasiūlymas turėjo būti... 18. Dėl apelianto argumentų, susijusių su visų resursų sąnaudų koeficiento... 19. Atsakovas nurodo, jog teismas pagrįstai nepasisakė dėl pelno dedamosios... 20. Teigia, kad teismas teisingai konstatavo, jog ieškovui nepagrindus kainos... 21. Dėl apelianto teiginių, susijusių su Konkurso sąlygų 11.1 papunkčio... 22. Teigia, kad nepagrįstas apelianto reikalavimas įpareigoti Komisiją sudaryti... 23. Kitų byloje dalyvaujančių asmenų atsiliepimų į ieškovo apeliacinį... 24. Apeliacinis skundas atmestinas.... 25. Teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas, tai yra priimtas... 26. Kaip jau buvo minėta, apeliantas, nesutikdamas su skundžiamu teismo... 27. Pažymėtina, kad tinkamo viešo konkurso organizavimo ir vykdymo būtina... 28. Taigi ieškovas, kuris apeliaciniame skunde save apibūdina kaip šios... 29. Kaip žinoma, siekiant įgyvendinti anksčiau paminėtus principus, sukurti... 30. Teisėjų kolegija taip pat atmeta apelianto teiginius, susijusių su visų... 31. Teisėjų kolegija sprendžia, kad remiantis anksčiau šioje nutartyje... 32. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi ieškovo apeliacinį skundą, laiko, kad... 33. Remdamasi CPK 88 straipsniu teisėjų kolegija priteisia iš ieškovo valstybei... 34. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 35. Panevėžio apygardos teismo 2009 m. lapkričio 13 d. sprendimą palikti... 36. Priteisti iš ieškovo akcinės bendrovės „City Service“ valstybei 5,40 Lt...