Byla 2A-1313/2013
Dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Alna Business Solutions“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Konstantino Gurino ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,InnoForce“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 13 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-5635-232/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,InnoForce“ ieškinį atsakovui Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Alna Business Solutions“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „InnoForce“ kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydamas:

51) panaikinti perkančiosios organizacijos 2012 m. liepos 16 d. rašte Nr. 22.5(3B)-7485 užfiksuotus sprendimus dėl UAB „Alna Business Solutions“ pasiūlymo atitikimo pirkimo dokumentų reikalavimams (įskaitant kvalifikaciją);

62) panaikinti perkančiosios organizacijos 2012 m. liepos 16 d. rašte Nr. 22.5(3B)-7485 užfiksuotus sprendimus dėl pasiūlymams suteiktų ekonominių naudingumo balų;

73) panaikinti perkančiosios organizacijos 2012 m. rugsėjo 21 d. rašte Nr.(22.5)3B-9866 užfiksuotą sprendimą atmesti ieškovo UAB „Inno Force“ pasiūlymą;

84) įpareigoti perkančiąją organizaciją pasiūlymų vertinimą atlikti iš naujo;

95) panaikinti perkančiosios organizacijos komisijos 2012 m. liepos 23 d. ir 2012 m. rugpjūčio 7 d. protokoluose užfiksuotus sprendimus, kuriais atsisakyta ieškovą supažindinti su trečiojo asmens pasiūlymo nekonfidencialia informacija; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

10Nurodė, jog 2012-04-26 perkančiajai organizacijai Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos paskelbus atvirą konkursą „Mokesčių apskaitos ir kontrolės informacinės sistemos plėtros paslaugų pirkimas“ pasiūlymus pirkimui pateikė ieškovas ir trečiasis asmuo. Ieškovo pasiūlymo techninei daliai perkančioji organizacija skyrė 55,02 ekonominio naudingumo balus, trečiojo asmens – 60 ekonominio naudingumo balų. Ieškovas kreipėsi į perkančiąją organizaciją dėl prašymo susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymu, teigė, jog atsakovas nesudarė tinkamų galimybių ieškovui susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymo informacija, kuri objektyviai negali būti konfidenciali ir tuo pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus skaidrumo, proporcingumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus bei VPĮ 6 straipsnio 1 dalį, nustatančią perkančiajai organizacijai pareigą tiekėjo prašymu supažindinti jį su kito pirkimo dalyvio pasiūlymu. Perkančioji organizacija dirbtinai apribojo ieškovo galimybes ginti savo teisėtus interesus ir pažeistas teises, o veiksminga ir efektyvi perkančiosios organizacijos sprendimų priežiūra tapo neįmanoma. Be to, perkančioji organizacija nepateikė jokių informacijos konfidencialumą pagrindžiančių argumentų ir įrodymų, todėl perkančiosios organizacijos sprendimai užfiksuoti 2012-07-23 ir 2012-08-08 protokoluose, kuriais atsisakyta ieškovą supažindinti su trečiojo asmens pasiūlymo informacija turi būti panaikinti. Pažymėjo, jog trečiasis asmuo neatitinka tiekėjo kvalifikacijai keliamų reikalavimų, kadangi tiekėjo partneris SKG S. A. nepateikė perkančiajai organizacijai įrodymų, kad SKG S.A. vadovas ir buhalteris nėra teisti už veikas, numatytas VPĮ 33 straipsnio 1 dalyje. Todėl perkančioji organizacija minėtą tiekėją pripažinusi tinkamu pažeidė VPĮ 3 str. 1 dalyje įtvirtintus skaidrumo, nediskriminavimo ir proporcingumo principus bei šio straipsnio 2 dalyje suformuluotus reikalavimus, kad perkančioji organizacija reikiamas prekes ir paslaugas gali įsigyti tik vadovaudamasi įstatymo reikalavimais, taip pat pažeidė VPĮ 32 straipsnio 1 dalį, įpareigojančią perkančiąją organizaciją išsiaiškinti tiekėjo pajėgumus ir kvalifikaciją. Trečiojo asmens pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimams, kadangi trečiojo asmens partnerio SKG S.A. dokumentai nebuvo legalizuoti pagal pastaboje nurodytą reikalavimą (Pirkimo sąlygų 3.1. punktas. 3 pastaba), todėl trečiojo asmens pasiūlymas vadovaujantis Pirkimų sąlygų 9. punktu ir VPĮ 39 straipsnio 2 dalimi privalėjo būti atmestas. Pirkimui pateiktų pasiūlymų techninių dalių vertinimas atliktas nepakankamai įsigilinus į pasiūlymų turinį ir neatkreipiant dėmesio į visus svarbius punktus ir pasiūlyme pateiktą informaciją. Visos MAKIS plėtros sudėtinės dalys ieškovo pasiūlyme yra įvertintos. Tai, kad pasiūlyme trūksta vieno pasiūlymo lapo, kuriame tik mechaniškai perkeltos ir iš Techninės specifikacijos 3.1 punkto perrašytos MAKIS plėtros sudėtinės dalys tėra tik formalus reikalavimas. Todėl jeigu ieškovas paaiškins pasiūlymą nė vienas pirkime dalyvaujantis tiekėjas nepateks į blogesnę padėtį, nei yra šiuo metu, todėl perkančiosios organizacijos sprendimas, kuriuo atmestas ieškovo pasiūlymas yra nepagrįstas ir neteisėtas, turi būti atmestas.

11II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

12Vilniaus apygardos teismas 2012 m. lapkričio 13 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nurodė, kad ieškovas perkančiosios organizacijos sprendimus ginčija keturiais pagrindiniais aspektais. Pirma, jo manymu perkančioji organizacija privalėjo suteikti galimybę ieškovui susipažinti su visu trečiojo asmens pasiūlymu. Antra, perkančioji organizacija neteisingai vertino techninę ieškovo pasiūlymo dalį. Trečia, perkančioji organizacija neturėjo teisės leisti patikslinti trečiojo asmens kvalifikacinių duomenų. Ketvirta, perkančioji organizacija neteisėtai formaliais pagrindais atmetė ieškovo pasiūlymą, nors, anot ieškovo, turėjo leisti ištaisyti techninę klaidą dėl ne visų kainos sudėtinių dalių pateikimo.

13Dėl leidimo ieškovui susipažinti su trečiojo asmens SKG S.A. pasiūlymu teismas nurodė, kad VPĮ suteikia viešojo pirkimo dalyviui teisę nurodyti, kokia jo pasiūlymo dalis sudaro konfidencialią informaciją ar komercinę paslaptį, o atitinkamai perkančioji organizacija yra įpareigota tokių duomenų neskelbti. Konfidencialios informacijos ir komercinės paslapties apsaugą garantuojančios VPĮ normos konkuruoja su VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintais viešųjų pirkimų dalyvių lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principais. Todėl perkančioji organizacija, vykdydama viešąjį pirkimą, turi užtikrinti šių įstatymo normų reikalavimų pusiausvyrą, užtikrindama pirkimo skaidrumą paskelbti visą turimą informaciją, išskyrus tą, kuri dalyvio teisėtai įvardijama kaip konfidenciali. Šiuo atveju ieškovas prašė leisti susipažinti su visu trečiojo asmens pasiūlymu po to, kai perkančioji organizacija 2012-07-16 raštu pranešė apie tai, kad trečiojo asmens pasiūlymo techniniai duomenys įvertinti aukštesniais balais, ieškovo 55,02 balo o trečiojo asmens 60 balų. Atsakovas atsisakė pateikti trečiojo asmens pasiūlymo techninę dalį, kurią trečiasis asmuo, teismo nuomone, teisėtai įvardijo konfidencialia informacija, kadangi pasiūlyme nurodomi uždavinių sprendimų būdai, taikomi metodai ir techniniai sprendimai ar kt. duomenys, kurie galėtų būti vėliau panaudojami ieškovo, nes tiek ieškovas tiek trečiasis asmuo veikia palyginti siauroje sferoje, informacinių technologijų diegime, todėl yra konkurentai. Tuo tarpu įsitikinti, ar pasiūlymų techninis įvertinimas buvo objektyvus, teismo teigimu, galima ir kitais būdais, nebūtinai susipažįstant su pačia pasiūlymo technine dalimi. Tokie būdai gali būti ekspertų apklausa, supažindinimas su ekspertų išvadų motyvacija, galiausiai ekspertų apklausa teisme, kas ir buvo padaryta bylos nagrinėjimo eigoje, o kilus abejonių dėl ekspertų nešališkumo ar kompetencijos, ieškovas galėjo pasinaudoti procesinio įstatymo jam suteiktomis teisėmis skirti nepriklausomą ekspertizę. Todėl teismas nemanė, jog atsakovas ir trečiasis asmuo piktnaudžiavo teise į konfidencialumą. Teismas 2012-10-02 posėdyje įpareigojo atsakovą pateikti visą trečiojo asmens pasiūlymą ir visus perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijos posėdžių protokolus, išskyrus pasiūlymo techninę dalį.

14Dėl trečiojo asmens SKG S. A. pasiūlymo techninės dalies vertinimo balais teismas nurodė, kad sąlygų 10.1. ir 10.2. punktai numatė, kad neatmesti, atitinkantys minimalius kvalifikacinius reikalavimus pasiūlymai vertinami taikant ekspertinio vertinimo metodiką, pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo arba mažiausios kainos kriterijus, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijomis. Pirkimų sąlygų X skyriuje taip pat detaliai aprašyta, kokiais parametrais vadovaujantis vertinami minėti kriterijai ir koks kiekvieno iš minėtų kriterijų lyginamasis svoris bendrajame vertinime. Ieškovo vertinimas pagal T kriterijų visumą įvertintas 55,02 balais, trečiojo asmens – 60 balų. Ieškovas, gavęs vertinimo rezultatus, pareiškė prašymą pateikti ekspertų, atlikusių vertinimą, sąrašą bei jų vertinimus, nurodyti, dėl kokių trūkumų ir kiek ieškovo pasiūlymui buvo sumažinti balai, nurodyti konkrečias trečiojo asmens charakteristikas, dėl kurių jo pasiūlymas buvo įvertintas geriausiai. Ekspertų komisija buvo sudaryta atsakovo direktoriaus įsakymu iš keturių asmenų. Vieną iš ekspertų vertinusių pateiktus pasiūlymus N. Ž., Muitinės informacinių sistemų centro priežiūros viršininkę teismas apklausė posėdyje liudytoja. Liudytoja nurodė, kad ieškovas pateikė pasiūlymą su judriąja projekto valdymo metodika, kuri neatitinka Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos vyriausybės, Direktoriaus 2004 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. T-131, patvirtintos Valstybės informacinių sistemų kūrimo metodikos, nes pagal pastarąją metodiką valstybinių institucijų projektas turi būti kuriamas su aiškiais kontroliniais taškais, tačiau kadangi pirkimo sąlygose nebuvo numatytas reikalavimas dėl pasiūlymų atitikimo nurodytai patvirtintai metodikai, todėl ieškovo pasiūlymas nebuvo atmestas, bet balas buvo sumažintas, kadangi trečiojo asmens pasiūlymas labiau atitiko atsakovo poreikius, antras balas buvo vienodas, o trečias balas skyrėsi žymiai dėl to, kad ieškovas neaprašė visų veiklų, dėl ko ekspertai negalėjo pilnai įvertinti ieškovo pasiūlymo, tame tarpe ir įvertinti, ar ieškovas teisingai suprato perkančiosios organizacijos užduotį. Nebuvo aprašyti tobulinimo pakeitimai, kaip juos supranta ir vykdys tiekėjas, kaip bus įgyvendinami konkretūs perkančiosios organizacijos reikalavimai garantinei priežiūrai (pvz. sutrikimų, klaidų ištaisymo laikas, reakcija į tai), o tik paminėta, kad tokia priežiūra bus teikiama. Pasiūlyme trūksta tam tikrų dalių, kurios yra pirkimo sąlygų reikalavimuose. Ieškovas visiškai nepagrįstai teigė, kad visi kiti ekspertai abiejų dalyvių pasiūlymus vertino vienodai, kaip matyti iš pateiktų vertinimų anketų, vienodai kelių ekspertų buvo vertinami tik pirmieji du balai už techninį suderinamumą ir efektyvumą (loginį pagrindimą), trečiąjį balą už kokybę (įgyvendinimo strategiją) visi ekspertai ieškovui skyrė žemesnį nei trečiojo asmens. Teismas nurodė, kad ieškovas liudytoja apklaustos ekspertės jo pasiūlymo vertinimo objektyvumo nepaneigė ir atitinkamų įrodymų šiuo klausimu nepateikė, skirti nepriklausomos ekspertizės neprašė. Bylos eigoje, susipažinęs su trečiojo asmens pasiūlymo medžiaga, ieškovas taip pat rašytiniuose paaiškinimuose kėlė klausimą dėl trečiojo asmens pajėgumų neatitikimo pirkimo sąlygų reikalavimams, o konkrečiai dėl specialisto - eksperto V. K. kvalifikacijos ir teigė, jog šiuo klausimu trečiasis asmuo pateikė melagingą informaciją. Šiuos ieškovo reikalavimus teismas atmetė, nurodęs, kad ieškovas juos išsakė tik savo rašytiniuose paaiškinimuose ir ieškinio reikalavimų šiais reikalavimais nepildė, taip pat kaip ieškovas nepaneigė V. K. gyvenimo aprašyme nurodytų duomenų tinkamais įrodymais, o kiti ieškovo nurodyti argumentai dėl trečiojo asmens kvalifikacinių pajėgumų neatitikimo pirkimo dokumentams neturi teisinės reikšmės.

15Dėl trečiajam asmeniui suteiktos galimybės patikslinti kvalifikacinius reikalavimus pateikiant duomenis apie jungtinės veiklos partnerio vadovo ir buhalterio teistumą bei atitinkamai legalizuoti minėtus dokumentus, teismas nurodė, kad atsakovas, vadovaudamasis VPĮ 32 straipsnio 1 dalies nuostatomis, kreipėsi į tiekėją, prašydamas patikslinti jo kvalifikaciją patvirtinančius duomenis, pateikiant jungtinės veiklos partnerio SKG S.A., jo vadovo ir buhalterio legalizuotus duomenis apie teistumą ir yra gavęs atitinkamus dokumentus. Teismas konstatavo, kad perkančioji organizacija, sudarydama sąlygas tiekėjui patikslinti kvalifikacinius duomenis, elgėsi teisėtai ir nepažeidė draudimo leisti tiekėjui keisti pasiūlymą taip, kad pirkimo sąlygų neatitinkantis pasiūlymas pasidarytų pirkimo sąlygas atitinkančiu pasiūlymu. Teismas nurodė, kad VPĮ numato perkančiajai organizacijai ne tik teisę, bet ir pareigą prašyti patikslinti, papildyti netikslius duomenis apie tiekėjo kvalifikaciją ir tik tiekėjui nepatikslinus minėtų duomenų, perkančioji organizacija gali teisėtai atmesti jo pasiūlymą. Toks patikslinimas ar papildymas negali iš esmės pakeisti pasiūlymo taip, kad jis iš neatitinkančio reikalavimų taptų atitinkančiu, nes tiekėjo kvalifikacija yra objektyvus reiškinys, kuris realiai egzistuoja arba neegzistuoja, nepriklausomai nuo duomenų apie jį pateikimo. Teismo nuomone, perkančiosios organizacijos papildomas prašymas legalizuoti kvalifikaciją patvirtinančius duomenis ir jų vėlesnis tokių legalizuotų dokumentų pateikimas priskirtinas prie tiekėjo kvalifikacinių duomenų tikslinimo procedūros, kurią numato VPĮ 32 straipsnio 5 dalis, vienu iš elementų (būdų). Minėta VPĮ nuostata aiškiai numato perkančiosios organizacijos teisę prašyti dalyvį kvalifikacinius duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą.

16Dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo teisėtumo teismas nurodė, kad, kaip matyti iš atsakovo 2012-09-21 rašto ieškovui bei perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo 2010-09-20 posėdžio protokolo, pastarojo pasiūlymas buvo atmestas dėl to, kad neatitiko viešojo pirkimo sąlygų 2 priedo B dalies reikalavimų, jame nebuvo nurodytos visos pasiūlymo kainos sudedamosios dalys, kurių pagal sąlygų lentelę turėjo būti pateiktos 8 pozicijos pagal atskiras paslaugos (atliktinų darbų) rūšis. Ieškovas nepateikė lentelės 2,3,4,5 pozicijose nurodytų paslaugų kainų. Ieškovas teigia, kad trūkstamos kainos dalys buvo nepateiktos dėl grynai techninės klaidos, nes teikiant pasiūlymą nebuvo nuskenuotas pasiūlymo B dalies formos 2 puslapis ir atsakovas turėjo leisti paaiškinti, patikslinti kainos sudedamąsias dalis. Teismas nurodė, kad VPĮ 39 straipsnio 1 dalis numato, jog perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. Taigi, minėta VPĮ norma draudžia keisti pateiktą pasiūlymą ir išimtys taikomos tik pasiūlymų kvalifikaciniams duomenims, kuriuos galima pildyti ir tikslinti remiantis VPĮ 32 straipsnio 5 dalimi bei kainos apskaičiavimo aritmetinių klaidų taisymą nekeičiant pasiūlymo kainos. Teismo teigimu, įstatymas nenumato galimybės leisti pateikti nepateiktas kainos sudedamąsias dalis ir netgi draudžia pildyti pasiūlymą tokiomis dalimis. Pažymėtina, kad skirtingai nuo tiekėjo kvalifikacijos, kurią jis objektyviai arba turi, arba ne, nepriklausomai nuo to, ar ji atsispindi pasiūlyme, arba aritmetinės klaidos, kuri atsispindi pateiktame pasiūlyme, pasiūlymo kaina ir jos sudėtinės dalys yra paties pasiūlymo sudėtinis elementas, sudėtinė jo dalis, todėl neįmanoma papildomai pateikti trūkstamas kainos sudėtines dalis nepakeitus paties pasiūlymo taip, kad iš neatitinkančio pirkimo sąlygų jis taptų atitinkančiu.

17III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

18Ieškovas UAB ,,InnoForce“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 13 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Skundą grindžia šiais argumentais:

191. Teismas vertindamas įrodymus dėl V. K. kvalifikacijos, netinkamai paskirstė įrodinėjimo naštą, t. y. pasisakė dėl to, kad ieškovas nepaneigė V. K. nurodytos kvalifikacijos, bet nekreipė dėmesio į tai, kad atsakovas ir trečiasis asmuo nesugebėjo įrodyti deklaruotą V. K. atitikimą kvalifikacijai, t. y. nesugebėjo įrodyti savo teiginių. Šiuo atveju konstatuotas perkančiosios organizacijos nustatyto konkurso 3.5 punkto reikalavimo nesilaikymas suponuoja lygiateisiškumo ir skaidrumo principų pažeidimą. Skaidrumo principas šiuo atveju pažeidžiamas perkančiajai organizacijai nesilaikant savo pačios nustatytos pirkimo sąlygos 3.5 p. bei siekiant pateisinti konkurso dalyvio (trečiojo asmens) pateiktus tikrovės neatitinkančius duomenis. Skaidrumo principo nesilaikymas sąlygoja nelygias teises ir galimybes tiekėjams dalyvauti konkurse.

202. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad perkančioji organizacija, sudarydama sąlygas tiekėjui patikslinti kvalifikacinius duomenis elgėsi teisėtai. Kvalifikacijos duomenų tikslinimo procedūra buvo atlikta tokiu būdu ir tvarka, kai pasiūlymas, neatitinkantis reikalavimų tapo atitinkančiu ir pakeitė trečiojo asmens padėtį konkurse iš esmės, nes atsakovas priėmė trečiojo asmens pasiūlymą, kuris privalėjo būti atmestas. Trečiojo asmens į bylą pateiktos partnerio ,,SKG“ S. A. vadovo ir buhalterio pažymos negalėjo būti priimtos, nes jos pateiktos pavėluotai. Be to, jos neįrodo vadovo ir buhalterio neteistumo pasiūlymo pateikimo metu, nes teismui pateiktos pažymos yra išduotos tik 2012-07-16, t. y. jau po pasiūlymo pateikimo termino – iki 2012-06-11.

213. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog perkančiosios organizacijos papildomas prašymas legalizuoti kvalifikaciją patvirtinančius duomenis ir jų vėlesnis tokių legalizuotų dokumentų pateikimas priskiriamas prie tiekėjo kvalifikacinių duomenų tikslinimo procedūros, kurią numato VPĮ 32 straipsnio 5 dalis, vienu iš elementų. Trečiojo asmens pateiktų dokumentų neatitikimą pirkimo sąlygų 3.1 p. Dėl dokumentų legalizavimo nustatė ieškovas, o ne perkančioji organizacija. Toks pateikto pasiūlymo neatitikimas buvo pradėtas po ieškovo 2012-07-23 pretenzijos pateikimo, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui. Atsakovas privalėjo atmesti trečiojo asmens pasiūlymą, nes jo pasiūlymą sudarantys dokumentai nebuvo legalizuoti. Teismas nepasisakė ir nevertino byloje esančio 2012-10-03 Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimo, patvirtinančio ieškovo argumentus dėl pavėluoto legalizuotų dokumentų pateikimo.

224. Teismas nepagrįstai nevertino ir nepasisakė dėl VPĮ 32 straipsnio 3 dalies pažeidimo ir neatitikimo pirkimo sąlygų pateikiant dokumentus dėl ekspertų V. K. ir G. M. kandidatūrų eksperto pozicijai Nr. 4. Bylos nagrinėjimo metu trečiasis asmuo nurodė, kad G. M. yra užsienio juridinio asmens (Business Consulting Center) darbuotojas. Į bylą pateiktame 2012-10-03 Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinime nurodyta, - jeigu tiekėjas ketina siūlyti ekspertus, kurie nėra jo darbuotojai, tie tretieji asmenys turėtų būti traktuojami kaip subtiekėjai ir turi būti nurodomi teikiant pasiūlymą. Iš trečiojo asmens pasiūlymo matyti, kad tiekėjas savo pasiūlyme nenurodė nei vieno subtiekėjo, taip pat nenurodė, kad remsis Business Consulting Center pajėgumais ar kad remsis G. M. pajėgumais. Todėl yra akivaizdžiai pažeistas VPĮ 24 straipsnio 5 dalies ir pirkimo sąlygų 5.6.5 p. Sąlygų nurodyti numatomų subtiekėjų sąrašas.

235. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog ieškovas liudytoja apklaustos ekspertės parodymais jo pasiūlymo vertinimo objektyvumo nepaneigė ir atitinkamų įrodymų šiuo klausimu nepateikė. Teismas sprendime nenurodė, kad ekspertai žemesnį balą paskyrė ieškovui vien dėl to, kad neatitiko pirkimo sąlygose nenurodyto reikalavimo. Toks atskleistas ieškovo pasiūlymo vertinimas laikytinas skaidrumo ir lygiateisiškumo principų pažeidimu, kai vertinimai buvo atliekami atsižvelgiant į pirkimo sąlygose nenurodytus reikalavimus.

246. Teismo sprendime, pripažįstant ieškovo pasiūlymo atmetimą teisėtu, padaryta prieštaringa išvada, nesuderinama su faktinėmis bylos aplinkybėmis. Teismas, nesutikdamas su ieškovo nuoroda į VPĮ 39 straipsnio 1 dalį, kuria vadovaujantis perkančioji organizacija privalėjo leisti ištaisyti ieškovui pateiktos kainos apskaičiavimo klaidas ar jas paaiškinti, nurodė, jog VPĮ 39 straipsnio 1 dalis draudžia atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba pildyti kainą naujomis dalimis. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad tokiu atveju būtų buvęs pakeistas ieškovo pasiūlymas. Ieškovo pasiūlymas buvo atmestas nepagrįstai ir neteisėtai, atsakovui vadovaujantis formaliais ir savitiksliais pirkimo sąlygų kriterijais, t. y. pasiūlymas buvo atmestas dėl įvykusios techninės klaidos. Perkančioji organizacija pažeidė VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą pareigą paprašyti dalyvio per nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos.

257. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog atsakovas teisėtai ir pagrįstai atsisakė pateikti pasiūlymo techninę dalį, kurią trečiasis asmuo teismo nuomone teisėtai įvardijo konfidencialia informacija. Teismas net nematęs ir neįvertinęs trečiojo asmens pasiūlymo techninės dalies padarė nepagrįstą išvadą dėl jo konfidencialumo. Ieškovas teismo prašė išreikalauti iš atsakovo UAB ,,Alna Business Solutions“ visą pasiūlymą, įskaitant visus pasiūlymo paaiškinimus ir patikslinimus bei leisti ieškovui su šia informacija susipažinti, tačiau teismas nepagrįstai atsisakė išreikalauti techninę pasiūlymo dalį atsižvelgdamas į atsakovo ir trečiojo asmens pareikštas nuomones dėl tokios informacijos konfidencialumo.

26Atsakovas Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 13 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos aplinkybes ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, kurio nepaneigia apeliaciniame skunde nurodyti argumentai.

27Trečiasis asmuo „Alna Business Solutions“ atsiliepimu į apeliacinis skundą prašo apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo šiuos nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:

281. Apelianto reikalavimas atmesti trečiojo asmens pasiūlymą dėl neva jame pateiktos melagingos informacijos yra keliamas ne ieškiniu, o rašytiniai paaiškinimais, todėl ši aplinkybė yra pakankamas pagrindas tokio reikalavimo netenkinti.

292. Teismas pagrįstai nusprendė, kad trečiojo asmens konkursui pateiktas pasiūlymas atitinka kvalifikacijos reikalavimus. Trečiasis asmuo kartu su pasiūlymu pateikė deklaraciją, patvirtinančią, kad SKG S. A. vadovas ar buhalteris nėra teisti, kuri yra pakankamas pagrindas įrodyti pasiūlymo atitikimą konkurso sąlygų reikalavimui. Trečiojo asmens partnerio SKG S. A. dokumentai, patvirtinantys atitikimą kvalifikacijos reikalavimams, apostilizuoti tikslinant kvalifikaciją, kaip tai numatyta VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje, todėl pasiūlymas atitinka konkurso sąlygas.

303. Teismas teisėtai ir pagrįstai nusprendė, kad perkančioji organizacija tinkamai įvertino ieškovo pasiūlymo techninę dalį. Konkursu perkamų paslaugų teikimo etapai yra nustatyti teisės aktais. Ieškovo pasiūlymas pateiktas nurodant, kad paslaugos bus teikiamos naudojant ,,judriąją“ metodiką. Kadangi ši metodika nedera su etapiškumu, perkančioji organizacija pagrįstai įvertino tokį pasiūlymą kaip ne visiškai atitinkantį jos lūkesčius, siekiant įsigyti paslaugas. Ieškovo konkursui pateiktame pasiūlyme nėra detalizuojama, kokia tvarka būtų teikiama programos garantinė prižiūra.

314. Teismas sprendime teisingai nurodė, kad kainos sudėtinių dalių nepateikimas nelaikytina aritmetine klaida ir tokio trūkumo neįmanoma paaiškinti/patikslinti taip, kad pasiūlymas iš neatitinkančio taptų atitinkančiu konkurso sąlygas, todėl ieškovo pasiūlymas buvo atmestas pagrįstai.

32IV. Apeliacinio teismo argumentai

33Apeliacinis skundas netenkintinas.

34Pirmosios instancijos teismas ištyrė ir teisingai įvertino visus įrodymus, teisingai pritaikė ir aiškino materialinės teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą.

35Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų ir ex officio patikrina, ar nėra Civilinio proceso kodekso 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 2 d.).

36Byloje keliamas ginčas dėl viešųjų pirkimų procedūrų.

37Dėl tiekėjų pasiūlymų techninių dalių vertinimo

38Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Siekiant racionalaus lėšų panaudojimo perkančiajai organizacijai viešuosius pirkimus reglamentuojančiu teisiniu reguliavimu turi būti sudaroma galimybė įsigyti prekes ar paslaugas kuo naudingesnėmis jai sąlygomis. Tai inter alia reiškia, kad perkančioji organizacija turi turėti tokias pačias sąlygas įsigyti prekes ar paslaugas rinkoje kaip ir bet kuris kitas pirkėjas. Suprantama, perkančioji organizacija turi užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 str. 1 d.).

39Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovas Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos vykdė atvirą konkursą „Mokesčių apskaitos ir kontrolės informacinės sistemos plėtros paslaugų pirkimas“ (t. 1, b. l. 20-83). Pasiūlymus pirkimui pateikė ieškovas UAB ,,InnoForce“ kartu su jungtinės veiklos partneriais RAB ,,InnoForce CA“ ir UAB ,,Innoseveb technologies“ bei trečiasis asmuo UAB ,,Alna Business Solutions“ kartu su partneriu SKG S. A.

40Konkurso sąlygų 10.1 punkte nustatyta, kad komisijos neatmesti pasiūlymai, atitinkantys konkurso sąlygų minimalius kvalifikacinius reikalavimus, bus vertinami pagal jų ekonominį naudingumą, taikant ekspertinio vertinimo metodiką. Pasiūlymo ekonominiam naudingumui įvertinti atsakovas pasirinko kainos, techninio suderinamumo, efektyvumo ir kokybės kriterijus, nurodė jų lyginamąjį svorį (konkurso sąlygų 10.3 p.). Siekdamas palengvinti vertinimą ir suvienodinti galimas interpretacijas, atsakovas konkurso sąlygų 10.4 punkte nustatė, kad ekspertai, išanalizavę pasiūlymus, įvertina juos balais (kriterijui suteiktas balų intervalas). Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymu ekspertų komisija buvo sudaryta iš keturių asmenų. Viešojo pirkimo komisija 2012-07-13, įvertinusi tiekėjų konkursui pateiktus techninius pasiūlymus, nustatė, kad trečiojo asmens UAB ,,Alna Business Solutions“ pateikto pasiūlymo techninių duomenų vertinimo balas, apskaičiuotas pagal konkurso sąlygų 10.3 punkte nurodytas formules, yra 60 balų, o ieškovo UAB ,,InnoForce“ – 55,02 balo (t. 4, b. l. 39-40). Iš byloje pateiktos tiekėjų pasiūlymų techninių duomenų vertinimo lentelės matyti, kad ekspertai tiekėjų pasiūlymus vertino taip: pagal pirmąjį techninio suderinamumo kriterijų ieškovui buvo skirta 12 balų, o trečiajam asmeniui – 12,33 balo; pagal antrąjį efektyvumo kriterijų (loginį pagrindimą) ieškovui ir trečiajam asmeniui buvo skirta po 10,67 balo; pagal trečiąjį kokybės (įgyvendinimo strategijos) kriterijų ekspertai ieškovui skyrė 8,67 balo, o trečiajam asmeniui – 12 balų (t. 4, b. l. 40). Teismo posėdžio metu viena iš ekspertų, vertinusių pateiktus pasiūlymus, N. Ž. nurodė, kad viena iš priežasčių, lėmusių žemesnius ieškovo pasiūlymo vertinimo balus, buvo ta, kad nepilnai buvo aprašytos konkurso sąlygų 1 priede ,,Mokesčių apskaitos ir kontrolės informacinės sistemos plėtros paslaugų techninė specifikacija“ nurodytos veiklos, visiškai nebuvo aprašyti tobulinimo pakeitimai, garantinė priežiūra (t. 4, b. l. 138-139).

41Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovas liudytoja apklaustos ekspertės parodymais jo pasiūlymo vertinimo objektyvumo nepaneigė. Pasiūlymai yra vertinami pagal konkurso sąlygose įtvirtintus kriterijus ir pasiūlymo vertinimo apimtį sudaro tik ta informacija, kuri yra pateikta pasiūlyme. Atmestinas apelianto skundo argumentas, kad ekspertai nepagrįstai žemesnį balą paskyrė ieškovui vien dėl to, kad neatitiko pirkimo sąlygose nenurodyto reikalavimo. Bylos duomenimis, ieškovo pasiūlymas pateiktas nurodant, kad paslaugos bus teikiamos naudojant ,,judriąją“ metodiką. Priešingai nei teigia apeliantas, kaip pirmosios instancijos teisme patvirtino ekspertė, ieškovo balas buvo sumažintas ne dėl to, kad neatitiko pirkimo sąlygose nenurodyto reikalavimo, o dėl to, kad trečiojo asmens pasiūlymas labiau atitiko atsakovo poreikius.

42Bylos duomenys patvirtina, kad trečiąjį balą už kokybę (įgyvendinimo strategiją) visi ekspertai ieškovui skyrė žemesnį nei trečiojo asmens, kas lėmė, kad ieškovo techninis pasiūlymas surinko ženkliai mažesnį balų skaičių, nei trečiojo asmens techninis pasiūlymas. Niekuo nepagrįstas apelianto argumentas, kad vertinimo komisijos narė N. Ž. neturėjo pakankamai žinių apie ,,Judriąją“ metodiką, todėl nepagrįstai ieškovui skyrė mažesnį balą nei trečiajam asmeniui. Be to, minėtas apelianto argumentas šiuo atveju neturi reikšmės, kadangi visi kiti ekspertai ieškovui taip pat skyrė mažesnį nei tračiajam asmeniui balų skaičių, dėl ko trečiasis asmuo surinkto daugiau balų.

43Dėl trečiojo asmens pasiūlymo atitikimo kvalifikacijos reikalavimams

44Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai nustatyti įstatyme ir konkretaus pirkimo sąlygose. Konkrečiu atveju perkančioji organizacija nustato tiekėjui detalius kvalifikacijos reikalavimus konkretaus pirkimo dokumentuose. Tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kurie apima ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. Perkančioji organizacija turi patikrinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas. Kvalifikacijos patikrinimo klausimai yra reglamentuojami VPĮ 32 straipsnyje, o jo 5 dalyje nustatyta kvalifikaciją pagrindžiančių duomenų trūkumų ištaisymo tvarka. VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, tai perkančioji organizacija privalo nepažeisdama viešųjų pirkimų principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Duomenys apie kvalifikaciją neišsamiais ar netiksliais kvalifikuojami tada, kai tiekėjas pateikia atitinkamą kvalifikaciją iš dalies pagrindžiančius duomenis arba šie turi trūkumų.

45Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija pirkimo sąlygų 3.1.1 punkte įtvirtino reikalavimą, ribojantį tiekėjų dalyvavimą pirkimo procedūrose – tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys, turintis teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris, ar kitas asmuo, turintis teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius penkerius metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis tam tikrose šiame punkte išvardytose nusikalstamose veikose. Pirkimo sąlygų 3.1 punkto 3 papunktyje nurodyta, kad užsienio valstybių tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami.

46Apeliantas nurodo, kad perkančioji organizacija, sudarydama sąlygas tiekėjui patikslinti kvalifikacinius duomenis elgėsi neteisėtai, trečiojo asmens į bylą pateiktos partnerio SKG S. A. vadovo ir buhalterio pažymos negalėjo būti priimtos, nes jos pateiktos pavėluotai, be to, jos neįrodo vadovo ir buhalterio neteistumo pasiūlymo pateikimo metu, nes teismui pateiktos pažymos yra išduotos jau po pasiūlymo pateikimo termino. Teisėjų kolegija nesutinka su šiais apeliacinio skundo argumentais.

47Iš bylos duomenų matyti, kad trečiasis asmuo kartu su pasiūlymu, t. y. pasiūlymo pateikimo metu, pateikė tiekėjo deklaraciją, kurioje deklaravo, kad SKG S. A. vadovas ir buhalteris nėra teisti (t. 2, b. l. 77-78). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad tokia deklaracija yra pakankamas pagrindas įrodyti pasiūlymo atitikimą minėtam reikalavimui. Kasacinis teismas dėl pažymos apie neteistumą nepateikimo (pateikus bendrovės vadovo pasirašytą deklaraciją apie neteistumą) yra konstatavęs, kad VPĮ 33 straipsnio nuostatos nesudaro pagrindo spręsti, kad tik kompetentingos institucijos išduota pažyma gali būti vienintelis VPĮ 33 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto draudimo nepažeidimo įrodymas. Nors tokia pažyma yra pakankamas įrodymas (VPĮ 33 str. 3 d.), tai per se nereiškia, kad kitos priemonės iš principo neleistinos. VPĮ 33 straipsnio 4, 5 dalyse nustatytos tiekėjų dalyvavimą draudžiančio kriterijaus atitikties vertinimo prielaidos bei papildomos garantijos perkančiajai organizacijai. Jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo iš kitos valstybės narės tinkamumo, ji turi teisę kreiptis į atitinkamas tos valstybės narės kompetentingas institucijas, kad gautų visą reikiamą informaciją (VPĮ 33 str. 4 d.); jeigu tiekėjas negali pateikti reikalaujamų pažymų, nes atitinkamoje šalyje jos neišduodamos arba neapima visų neleistinumo dalyvauti konkurse sąlygų, jos gali būti pakeistos priesaikos deklaracija arba oficialia tiekėjo deklaracija (VPĮ 33 str. 5 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje UAB „Kamesta“ ir Krevox Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z. o. o. v. AB „Klaipėdos vanduo“, byloje Nr. 3K-3-293/2011).

48Nagrinėjamu atveju, trečiajam asmeniui su pasiūlymu pateikus tiekėjo deklaraciją, perkančiajai organizacijai trečiojo asmens kvalifikacijos vertinimo metu nekilo abejonių dėl trečiojo asmens partnerio SKG S. A. vadovo ir buhalterio teistumo, todėl ji nesikreipė į trečiąjį asmenį su prašymu patikslinti atitikimą šiam kvalifikaciniam reikalavimui (t. 1, b. l. 113). Apeliantas skunde teigia, kad trečiojo asmens partnerio SKG S. A. vadovo ir buhalterio pažymos apie jų neteistumą yra pateiktos pavėluotai, tačiau ši aplinkybė šiuo atveju nėra teisiškai reikšminga, kadangi trečiojo asmens pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų 3.1.1 punkto reikalavimams patvirtina su pasiūlymu pateikta tiekėjo deklaracija.

49Be to, ieškovas savo reikalavimą grindė tik formos, bet ne turinio trūkumu, t. y. trečiojo asmens pasiūlymas turėjo būti atmestas ne dėl to, kad neatitinka jam keliamų dalyvavimo sąlygų (turi teistumą), o dėl to, jog šis netinkamomis priemonėmis bei ne laiku pagrindė atitiktį šiam kokybinės atrankos kriterijui. Šie apelianto argumentai teisiškai nėra reikšmingi, nes aplinkybių dėl trečiojo asmens partnerio SKG S. A. vadovo ar buhalterio teistumo apeliantas net neįrodinėjo.

50Apeliantas teigia, kad atsakovas privalėjo atmesti trečiojo asmens pasiūlymą, nes jo pasiūlymą sudarantys dokumentai nebuvo legalizuoti, o perkančiosios organizacijos prašymas pateikti trečiojo asmens partnerio SKG S. A. apostilizuotus dokumentus buvo pateiktas pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui. Teisėjų kolegija nesutinka ir su šiais apelianto argumentais.

51Jeigu užsienio valstybės tiekėjas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos kreipėsi į kompetentingą instituciją dėl dokumentų legalizavimo, tačiau dokumentai iki šio termino nebuvo legalizuoti, perkančioji organizacija turėtų priimti ir vėliau legalizuotus kvalifikacijos dokumentus. Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo tikslas yra įsitikinti, kad tiekėjas atitinka keliamus reikalavimus, todėl vien tai, kad tiekėjo kvalifikacijos dokumentai nebuvo legalizuoti laiku, nereiškia, kad tiekėjas neturėjo reikiamos kvalifikacijos pasiūlymo pateikimo dienai. Tokią išvadą pagrindžia ir Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimas (t. 4, b. l. 14). Tik kvalifikaciją pagrindžiančio dokumento nepateikimas, kaip toks, nepaneigia kvalifikacijos kaip tam tikro juridinio fakto ar aplinkybių buvimo, jei jie iš tiesų egzistuoja. Tiekėjų kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai – tik juridinio fakto patvirtinimo šaltinis, todėl ne konkretūs dokumentai, kaip tokie, lemia kvalifikacijos turėjimą. Reikalavimas pateikti atitinkamą kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą yra ne kvalifikacijos, o jo pagrindimo reikalavimas. Taigi toks reikalavimas yra išvestinis ir svarbus tik tiek, kiek jis padeda perkančiajai organizacijai patikrinti ir įsitikinti tiekėjų kvalifikacijos atitiktimi pirkimo sąlygose keliamiems reikalavimams.

52Bylos duomenimis nustatyta, kad perkančioji organizacija, vadovaudamasi VPĮ 32 straipsnio 5 dalimi, 2012-07-27 paprašė UAB ,,Alna Business Solutions“ iki 2012-07-31 patikslinti duomenis, susijusius su tiekėjo kvalifikacija (konkurso sąlygų 3.1 punkto 3 papunkčio reikalavimų), t. y. legalizuoti užsienio valstybėje (Lenkijos Respublika) išduotus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, kaip tai numato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-10-30 nutarimas Nr. 1079 ,,Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo. UAB ,,Alna Business Solutions“ 2012-07-31 patikslino savo kvalifikaciją ir pateikė užsienio valstybėje (Lenkijos Respublika) išduotus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus su dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo žyma (Apostille) (t. 1, b. l. 102, t. 4, b. l. 37-38). Įvertinusi nurodytas aplinkybes, perkančioji organizacija turėjo pagrindą išvadai, kad trečiojo asmens pateiktas pasiūlymas atitinka tiekėjo kvalifikacijai keliamus reikalavimus minėtais aspektais.

53Dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo teisėtumo

54VPĮ 39 straipsnio 1 dalis nustato, kad

55Nagrinėjamu atveju buvo nustatyti ieškovo pateikto pasiūlymo neatitikimai pirkimo dokumentams – neatitiko pirkimo sąlygų 2 priedo B dalies reikalavimų (nebuvo nurodytos visos pasiūlymo kainos sudedamosios dalys, kurių pagal sąlygų lentelę turėjo būti pateiktos 8 pozicijos pagal atskiras paslaugos (atliktinų darbų) rūšis (t. 1, b. l. 73-76, t. 4, b. l. 26-30). Apeliantas nurodė, kad trūkstamos kainos dalys buvo nepateiktos dėl techninės klaidos, todėl perkančioji organizacija pažeidė VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą pareigą paprašyti dalyvio per nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos.

56Teisėjų kolegijos nuomone, nustačius, kad ieškovo pasiūlyme nebuvo nurodytos visos pasiūlymo kainos sudedamosios dalys, pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, jog perkančioji organizacija pagrįstai nepareikalavo pateikti atskiro dokumento su kainos sudedamosiomis dalimis. Nustatytos aplinkybės patvirtina, kad tai nebuvo aritmetinės klaidos, o pasiūlymo ištaisymas – trūkstamų kainos sudėtinių dalių pateikimas nagrinėjamu klausimu iš esmės būtų reiškęs pasiūlymo keitimą, kas neatitinka pasiūlymo ištaisymo instituto paskirties. Pagal VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatą, perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Nustačiusi tokias aplinkybes, perkančioji organizacija (atsakovas) pagrįstai ieškovo pasiūlymą atmetė, o pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo šio sprendimo naikinti.

57Dėl ieškovo teisės susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymu

58Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta, kad perkančioji organizacija, Viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, nepažeisdami įstatymų reikalavimų, negali tretiesiems asmenims atskleisti perkančiajai organizacijai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Tokią informaciją sudaro visų pirma komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Dalyvių reikalavimu perkančioji organizacija turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią (VPĮ 6 str. 1 d.). Taigi iš šios įstatymo normos matyti, kad įstatymų leidėjas perkančiajai organizacijai yra nustatęs imperatyvų reikalavimą neatskleisti tretiesiems asmenims perkančiajai organizacijai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Teisėjų kolegija pažymi, kad perkančiosios organizacijos pareiga neatskleisti konfidencialios informacijos pati savaime nereiškia viešųjų pirkimų skaidrumo ar lygiateisiškumo principų pažeidimo. Be to, įstatymas nenumato perkančiosios organizacijos pareigos savo iniciatyva atlikti analizę, kuri pateikto pasiūlymo dalis turėtų būti konfidenciali.

59Teisingumo Teismas yra pažymėjęs, kad pagrindinis viešųjų pirkimų tikslas užtikrinti neiškraipytą konkurenciją tarp valstybių narių, be kitų priemonių, pasiekiamas ir tuo, kad perkančiosios organizacijos turi pareigą, grindžiamą abipusiu šalių pasitikėjimu ir bendradarbiavimu, neatskleisti ūkio subjektų pateiktos informacijos, susijusios su viešojo pirkimo sutarčių sudarymu, ir užtikrinti jos konfidencialumą. Šios pareigos laikymasis neturi būti susilpnintas pralaimėjusios šalies besąlygine teise, padavus ieškinį teismui, gauti šią informaciją. Viešojo pirkimo procedūrų peržiūrėjimo metu konfidencialumą privalo užtikrinti už peržiūros procedūrą atsakinga institucija. (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2008 m. vasario 14 d. Sprendimas Varec, C-450/06, Rink. 2008, p. I-581.)

60Nagrinėjamoje byloje ieškovas nurodo, kad atsakovas neteisėtai atsisakė ieškovui pateikti susipažinti trečiojo asmens pateikto pasiūlymo techninę dalį, kurią trečiasis asmuo įvardijo konfidencialia informacija.

61Pažymėtina, kad VPĮ nenustato, kokia tiekėjų pasiūlymuose esanti informacija galėtų būti laikoma konfidencialia. Tačiau įvertinus CK1.116 straipsnio 1 dalyje nurodytus požymius, kuriais vadovaujantis tam tikra informacija pripažįstama komercine (gamybine) paslaptimi, bei atsižvelgus į tai, kad pasiūlymą teikiantis tiekėjas yra komercinis subjektas, kuris konkurse dalyvauja, siekdamas komercinės naudos, spręstina, kad konfidencialiais pasiūlymų aspektais galėtų būti nurodoma ta teikėjų pasiūlymų medžiagos dalis, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai yra susijusi su komercine (gamybine) paslaptimi, tai yra informacija, kuri nėra viešai prieinama tretiesiems asmenims ir dėl to įtakoja pasiūlyme nurodytos kainos (jos dalies) dydį, nuo kurio dažniausiai priklauso pasiūlymo komercinis naudingumas – galimybė pasiūlymą pateikusiam konkurso dalyviui būti paskelbtam konkurso laimėtoju.

62Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, kad ieškovui pareikalavus susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymu, perkančioji organizacija sudarė ieškovui galimybę nustatytu laiku susipažinti su konkurso dalyvio UAB ,,Alna Business Solutions“ ir parnerio SKG S. A. pateiktu pasiūlymu, išskyrus tą pasiūlymo dalį, kuri konkurso dalyvio buvo nurodyta kaip konfidenciali (t. 1, b. l. 85, 89). Teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgiant į tai, kad trečiojo asmens pasiūlyme buvo aiškiai nurodyta informacija, kuri laikytina konfidencialia, kad įstatymas numato perkančiosios organizacijos pareigą neatskleisti tiekėjo nurodytos konfidencialios informacijos, nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija pagrįstai nesupažindino ieškovo su visu kito konkurso dalyvio UAB ,,Alna Business Solutions“ pasiūlymo technine dalimi. Pasiūlymo techninėje dalyje yra pateikiama programos sukūrimo būdai, taikomi metodai, techniniai sprendimai. Tai, kad pasiūlymo techninė dalis turi pridėtinę vertę, leidžiančią tiekėjams konkuruoti, patvirtina aplinkybė, kad nagrinėjamu atveju ieškovo pasiūlymo techninė dalis buvo įvertinta prasčiau nei trečiojo asmens. Dėl to sutiktina su trečiojo asmens atsiliepime į apeliacinį skundą nurodytu argumentu, kad šiuo atveju trečiojo asmens pasiūlymo techninė dalis sudaro komercinę paslaptį.

63Dėl nurodytų argumentų, teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovas, atsisakydamas pateikti apeliantui trečiojo asmens pasiūlymo dokumentus, nurodytus kaip konfidencialius, nepažeidė VPĮ reikalavimų, yra pagrįsta.

64Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų

65VPĮ 93 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Perkančiosios organizacijos sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo pretenziją, ar atsisakymas ją nagrinėti gali būti skundžiamas teismui.

66Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje nurodo, kad, sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį, svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai, o tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad tiekėjo teisme nurodyti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su nurodytaisiais pretenzijoje, t. y. tiekėjas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo priešpastatyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti nepagrįstais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje IDT Biologija GmbH v. Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, bylos Nr. 3K-3-506/2009). Tokia privaloma ikiteisminė ginčų sprendimo tvarka įtvirtinta ne tik siekiant užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų operatyvumą, sudaryti galimybę tiekėjui ir perkančiajai organizacijai išsiaiškinti tarpusavio pretenzijų pagrįstumą nepradedant teismo proceso, bet ir nustatyti kilusio ginčo ribas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija viešojo pirkimo procedūroje yra vienodai svarbi kiekviename viešajame pirkime (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. liepos 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Smulkus urmas“ v. Biržų rajono Vabalninko B. S. vidurinė mokykla, bylos Nr. 3K-3-307/2011).

67Nagrinėjamoje byloje apeliantas skunde nurodo, kad trečiojo asmens pasiūlymas turėjo būti atmestas dėl jame nurodytos melagingos informacijos, t. y. dėl ekspertų V. K. ir G. M. kvalifikacijos. Tačiau bylos duomenys patvirtina, kad šiuos argumentus ieškovas nurodė tik rašytiniuose paaiškinimuose, tačiau nei pretenzijos perkančiajai organizacijai, nei ieškinio reikalavimų šiais argumentais negrindė.

68Vadovaudamasi tuo, kas pirmiau nurodyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliantas nesilaikė VPĮ 93 straipsnio 3 dalyje nustatytos privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos, todėl jo argumentai, pareikšti pažeidžiant VPĮ nuostatas, kaip teisiškai nereikšmingi nenagrinėtini.

69Dėl bylinėjimosi išlaidų

70Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies yra priteisiamos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str.). Apeliantas pateikė įrodymus apie turėtas advokato atstovavimo išlaidas apeliacinės instancijos teisme. Tačiau nagrinėjamu atveju atmetant ieškovo apeliacinį skundą, jo turėtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme iš kitos šalies nepriteisiamos.

71Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

72Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „InnoForce“ kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu,... 5. 1) panaikinti perkančiosios organizacijos 2012 m. liepos 16 d. rašte Nr.... 6. 2) panaikinti perkančiosios organizacijos 2012 m. liepos 16 d. rašte Nr.... 7. 3) panaikinti perkančiosios organizacijos 2012 m. rugsėjo 21 d. rašte... 8. 4) įpareigoti perkančiąją organizaciją pasiūlymų vertinimą atlikti iš... 9. 5) panaikinti perkančiosios organizacijos komisijos 2012 m. liepos 23 d. ir... 10. Nurodė, jog 2012-04-26 perkančiajai organizacijai Muitinės departamentui... 11. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. lapkričio 13 d. sprendimu ieškinį... 13. Dėl leidimo ieškovui susipažinti su trečiojo asmens SKG S.A. pasiūlymu... 14. Dėl trečiojo asmens SKG S. A. pasiūlymo techninės dalies vertinimo balais... 15. Dėl trečiajam asmeniui suteiktos galimybės patikslinti kvalifikacinius... 16. Dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo teisėtumo teismas nurodė, kad, kaip matyti... 17. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 18. Ieškovas UAB ,,InnoForce“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos... 19. 1. Teismas vertindamas įrodymus dėl V. K. kvalifikacijos, netinkamai... 20. 2. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad perkančioji organizacija, sudarydama... 21. 3. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog perkančiosios organizacijos... 22. 4. Teismas nepagrįstai nevertino ir nepasisakė dėl VPĮ 32 straipsnio 3... 23. 5. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog ieškovas liudytoja apklaustos... 24. 6. Teismo sprendime, pripažįstant ieškovo pasiūlymo atmetimą teisėtu,... 25. 7. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog atsakovas teisėtai ir pagrįstai... 26. Atsakovas Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų... 27. Trečiasis asmuo „Alna Business Solutions“ atsiliepimu į apeliacinis... 28. 1. Apelianto reikalavimas atmesti trečiojo asmens pasiūlymą dėl neva jame... 29. 2. Teismas pagrįstai nusprendė, kad trečiojo asmens konkursui pateiktas... 30. 3. Teismas teisėtai ir pagrįstai nusprendė, kad perkančioji organizacija... 31. 4. Teismas sprendime teisingai nurodė, kad kainos sudėtinių dalių... 32. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 33. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 34. Pirmosios instancijos teismas ištyrė ir teisingai įvertino visus įrodymus,... 35. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 36. Byloje keliamas ginčas dėl viešųjų pirkimų procedūrų.... 37. Dėl tiekėjų pasiūlymų techninių dalių vertinimo... 38. Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pirkimų... 39. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovas Muitinės departamentas prie... 40. Konkurso sąlygų 10.1 punkte nustatyta, kad komisijos neatmesti pasiūlymai,... 41. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad... 42. Bylos duomenys patvirtina, kad trečiąjį balą už kokybę (įgyvendinimo... 43. Dėl trečiojo asmens pasiūlymo atitikimo kvalifikacijos reikalavimams... 44. Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai nustatyti įstatyme ir konkretaus pirkimo... 45. Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija pirkimo sąlygų 3.1.1 punkte... 46. Apeliantas nurodo, kad perkančioji organizacija, sudarydama sąlygas tiekėjui... 47. Iš bylos duomenų matyti, kad trečiasis asmuo kartu su pasiūlymu, t. y.... 48. Nagrinėjamu atveju, trečiajam asmeniui su pasiūlymu pateikus tiekėjo... 49. Be to, ieškovas savo reikalavimą grindė tik formos, bet ne turinio trūkumu,... 50. Apeliantas teigia, kad atsakovas privalėjo atmesti trečiojo asmens... 51. Jeigu užsienio valstybės tiekėjas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos... 52. Bylos duomenimis nustatyta, kad perkančioji organizacija, vadovaudamasi VPĮ... 53. Dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo teisėtumo... 54. VPĮ 39 straipsnio 1 dalis nustato, kad... 55. Nagrinėjamu atveju buvo nustatyti ieškovo pateikto pasiūlymo neatitikimai... 56. Teisėjų kolegijos nuomone, nustačius, kad ieškovo pasiūlyme nebuvo... 57. Dėl ieškovo teisės susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymu... 58. Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta, kad perkančioji organizacija,... 59. Teisingumo Teismas yra pažymėjęs, kad pagrindinis viešųjų pirkimų... 60. Nagrinėjamoje byloje ieškovas nurodo, kad atsakovas neteisėtai atsisakė... 61. Pažymėtina, kad VPĮ nenustato, kokia tiekėjų pasiūlymuose esanti... 62. Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, kad ieškovui pareikalavus... 63. Dėl nurodytų argumentų, teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos... 64. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų... 65. VPĮ 93 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad tiekėjas, norėdamas iki pirkimo... 66. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje nurodo, kad, sprendžiant... 67. Nagrinėjamoje byloje apeliantas skunde nurodo, kad trečiojo asmens... 68. Vadovaudamasi tuo, kas pirmiau nurodyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 69. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 70. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies yra... 71. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 72. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 13 d. sprendimą palikti...