Byla 2-5635-232/2012
Dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos sprendimų viešajame pirkime Nr.120964

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Liuda Uckienė, sekretoriaujant Silvijai Dovgerd, dalyvaujant ieškovo UAB „InnoForce“ atstovams: adv. D. K., G. K., atsakovo Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovui K. P., trečiojo asmens UAB „Alna Business Solutions“ atstovui V. K., teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „InnoForce“ ieškinį atsakovui Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos sprendimų viešajame pirkime Nr.120964,

Nustatė

2I.GINČO ESMĖ.

3Ieškovas UAB „InnoForce“ kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu prašydamas:

4panaikinti perkančiosios organizacijos 2012 m. liepos 16 d. rašte Nr. 22.5(3B)-7485 užfiksuotus sprendimus dėl UAB „Alna Business Solutions“ pasiūlymo atitikimo Pirkimo dokumentų reikalavimams (įskaitant kvalifikaciją);

5panaikinti perkančiosios organizacijos 2012 m. liepos 16 d. rašte Nr. 22.5(3B)-7485 užfiksuotus sprendimus dėl pasiūlymams suteiktų ekonominių naudingumo balų;

6panaikinti perkančiosios organizacijos 2012 m. rugsėjo 21 d. rašte Nr.(22.5)3B-9866 užfiksuotą sprendimą atmesti ieškovo UAB „Inno Force“ pasiūlymą;

7įpareigoti perkančiąją organizaciją pasiūlymų vertinimą atlikti iš naujo;

8panaikinti perkančiosios organizacijos komisijos 2012 m. liepos 23 d. ir 2012 m. rugpjūčio 7 d. protokoluose užfiksuotus sprendimus, kuriais atsisakyta ieškovą supažindinti su trečiojo asmens pasiūlymo nekonfidencialia informacija; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

9Nurodė, jog 2012 04 26 perkančiajai organizacijai Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos paskelbus atvirą konkursą „Mokesčių apskaitos ir kontrolės informacinės sistemos plėtros paslaugų pirkimas“ pasiūlymus pirkimui pateikė ieškovas ir tretysis asmuo. Ieškovo pasiūlymo techninei daliai perkančioji organizacija skyrė 55,02 ekonominio naudingumo balus, trečiojo asmens – 60 ekonominio naudingumo balų. Ieškovas kreipėsi į perkančiąją organizaciją dėl prašymo susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymu, teigia, jog atsakovas nesudarė tinkamų galimybių ieškovui susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymo informacija, kuri objektyviai negali būti konfidenciali ir tuo pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau VPĮ) 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus skaidrumo, proporcingumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus bei VPĮ 6 straipsnio 1 dalį, nustatančią perkančiajai organizacijai pareigą tiekėjo prašymu supažindinti jį su kito pirkimo dalyvio pasiūlymu. Perkančioji organizacija dirbtinai apribojo ieškovo galimybes ginti savo teisėtus interesus ir pažeistas teises, o veiksminga ir efektyvi perkančiosios organizacijos sprendimų priežiūra tapo neįmanoma. Be to perkančioji organizacija nepateikė jokių informacijos konfidencialumą pagrindžiančių argumentų ir įrodymų, todėl perkančiosios organizacijos sprendimai užfiksuoti 2012 07 23 ir 08 08 protokoluose, kuriais atsisakyta ieškovą supažindinti su trečiojo asmens pasiūlymo informacija turi būti panaikinti. Pažymėjo, jog tretysis asmuo neatitinka tiekėjo kvalifikacijai keliamų reikalavimų, kadangi tiekėjo partneris „SKG“ S.A. nepateikė perkančiajai organizacijai įrodymų, kad „SKG“ S.A. vadovas ir buhalteris nėra teisti už veikas, numatytas VPĮ 33 straipsnio 1 dalyje. Todėl perkančioji organizacija minėtą tiekėją pripažinusi tinkamu pažeidė VPĮ 3 str. 1 dalyje įtvirtintus skaidrumo, nediskriminavimo ir proporcingumo principus bei šio straipsnio 2 dalyje suformuluotus reikalavimus, kad perkančioji organizacija reikiamas prekes ir paslaugas gali įsigyti tik vadovaudamasi įstatymo reikalavimais, taip pat pažeidė VPĮ 32 straipsnio 1 dalį, įpareigojančią perkančiąją organizaciją išsiaiškinti tiekėjo pajėgumus ir kvalifikaciją. Trečiojo asmens pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimams, kadangi trečiojo asmens partnerio SKG S.A. dokumentai nebuvo legalizuoti pagal pastaboje nurodytą reikalavimą (Pirkimo sąlygų 3.1. punktas. 3 pastaba), todėl trečiojo asmens pasiūlymas vadovaujantis Pirkimų sąlygų 9. punktu ir VPĮ 39 straipsnio 2 dalimi privalėjo būti atmestas. Pirkimui pateiktų pasiūlymų techninių dalių vertinimas atliktas nepakankamai įsigilus į pasiūlymų turinį ir neatkreipiant dėmesio į visus svarbius punktus ir pasiūlyme pateiktą informaciją. Pažymėjo, jog visos MAKIS plėtros sudėtinės dalys ieškovo pasiūlyme yra įvertintos. Tai, kad pasiūlyme trūksta vieno pasiūlymo lapo, kuriame tik mechaniškai perkeltos ir iš Techninės specifikacijos 3.1 punkto perrašytos MAKIS plėtros sudėtinės dalys tėra tik formalus reikalavimas. Todėl jeigu ieškovas paaiškins pasiūlymą nė vienas pirkime dalyvaujantis tiekėjas nepateks į blogesnę padėtį, nei yra šiuo metu, todėl perkančiosios organizacijos sprendimas, kuriuo atmestas ieškovo pasiūlymas yra nepagrįstas ir neteisėtas, turi būti atmestas.

10Atsakovas Muitinės departamentas prie LR Finansų ministerijos atsiliepimu prašė atmesti ieškovo ieškinį. Nurodė, jog Muitinės departamentas, vadovaudamasis VPĮ 6 straipsnio 1 dalies nuostatomis leido ieškovui susipažinti su Mokesčių apskaitos ir kontrolės informacinės sistemos plėtros paslaugų pirkimo dalyvio trečiojo asmens ir jo partnerio „SKG S.A. pasiūlymo informacija, kuri dalyvio t.y. trečiojo asmens nebuvo nurodyta kaip konfidenciali. 2012 07 27, atsižvelgdamas į trečiojo asmens 2012 07 31 pateiktą konfidencialių dokumentų sąrašą pakartotinai leido ieškovui susipažinti su pirkimo dalyvio ir partnerio pasiūlyme esančia informacija, kuri nebuvo nurodyta kaip konfidenciali. Pažymėjo, jog LR teisės aktai nenumato perkančiajai organizacijai pareigos savo iniciatyva atlikti konfidencialia nurodytos informacijos priskyrimo konfidencialiai pagrįstumo analizę. Bet Muitinės departamentas, vadovaudamasis skaidrumo ir nediskriminavimo principais, kreipėsi į dalyvį su prašymu įvertinti jų pasiūlyme esančių dokumentų konfidencialumą, todėl atsakovas priimdamas sprendimus dėl susipažinimo su dalyvio pasiūlymu nepažeidė VPĮ principų ir nuostatų. Pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalies nuostatas, atsakovo prašymu, tretysis asmuo patikslino duomenis apie partnerio „SKG S.A.“ kvalifikaciją ir pateikė legalizuotą 2012 06 01 Lenkijos Respublikos Krašto teismo registro dokumentą. Lenkijos Rspublikos Krašto teismo registro dokumente įrašų apie įmonės vadovo ir buhalterio teistumą nėra. Dokumento legalizavimas neturi įtakos dokumento turiniui ir dokumento esmės nekeičia, nepažeidžia tiekėjų lygiateisiškumo principo ir nė vienam tiekėjui nesuteikia pagrįsto pranašumo. Todėl atsakovo nuomone trečiojo asmens pasiūlyme pateikti dokumentai atitinka MAKIS konkurso sąlygų 3.1.1. punkto reikalavimus. Atsakovo teigimu, ekspertai įvertino pateiktus tiekėjų pasiūlymus vadovaudamiesi VPĮ nustatytais principais ir Viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo arba mažiausios kainos vertinimo kriterijumi rekomendacijomis, patvirtintomis Viešųjų pirkimų tarnybos prie Vyriausybės direktoriaus 2006 10 12 įsakymu Nr.1S-53. Ieškovas savo argumentus dėl netinkamo pasiūlymo įvertinimo grindžia prielaidomis ir savo specialistų patirtimi, tačiau reikalavimai specialistų patirčiai yra nustatyti tiekėjų kvalifikacijos reikalavimuose, pagal Rekomendacijų 11 punktą nerekomenduojama pasiūlymus vertinti pagal kriterijus, susijusius su tiekėjų kvalifikacija. Pažymėjo, jog atsakovas suteikdamas galimybę ieškovui ištaisyti kainų pasiūlymą leistų jai papildyti pasiūlymo kainą naujomis dalimis t.y. pateikti naują pasiūlymą, o tai prieštarautų VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatai ir VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytiems principams.

11Tretysis asmuo UAB „Alna Business Solutions“ atsiliepimu prašė ieškovo patikslintą ieškinį atmesti; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog trečiojo asmens partnerio „SKG S.A“ vadovas ar buhalteris pasiūlymo pateikimo dieną nėra teisti, todėl trečiojo asmens pasiūlymas atitinka šį minimalų kvalifikacijos reikalavimą. Trečiojo asmens partnerio „SKG S.A“ dokumentai, patvirtinantys atitikimą kvalifikacijos reikalavimams, apostilizuoti tikslinant kvalifikaciją, kaip tai numatyta VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje, todėl pasiūlymas atitinka ir Konkurso sąlygas. Pažymėjo, jog tokia galimybė tikslinti pasiūlymą dėl tik formalaus neatitikimo konkurso sąlygoms yra taikoma tik tikrinant pasiūlymo atitikimą konkurso sąlygų kvalifikacijos reikalavimams bei kitiems reikalavimams, o ne vertinant pasiūlymo siaurąja prasme atitikimą konkuros sąlygoms. Pasiūlymo kaina kaip tik ir yra pasiūlymas siaurąja prasme, kuris privalo griežtai atitikti konkuros sąlygas, o ieškovo pasiūlymas pateiktas be kainos sudėtinių dalių, todėl toks neatitikimas Konkurso sąlygoms lemia privalomą jo atmetimą. Pagal VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktą, Perkančioji organizacija neprivalėjo kreiptis į ieškovą su prašymu paaiškinti be kainos sudėtinių dalių pateiktą pasiūlymą, kadangi nebūtų užtikrintas įpareigojimas neatsisakyti kainos sudedamųjų dalių, o pasiūlymas iš neatitinkančio Konkurso dokumentų taptu atitinkančiu.

12II.TEISMO NUSTATYTOS FAKTINĖS APLINKYBĖS IR PRIIMAMO SPRENDIMO ARGUMENTAI.

13Ginčas byloje yra kilęs iš viešojo pirkimo santykių. Kaip matyti iš byloje pateikto skelbimo (t. 1,b.l. 20 atsakovas Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos (toliau perkančioji organizacija) paskelbė apie Mokesčių apskaitos ir kontrolės informacinės sistemos (toliau MAKIS) plėtros paslaugų pirkimą atviro konkurso būdu.

14Ieškovas perkančiosios organizacijos sprendimus ginčija keturiais pagrindiniais aspektais. Pirma, jo manymu perkančioji organizacija privalėjo suteikti galimybę ieškovui susipažinti su visu trečiojo asmens pasiūlymu. Antra, perkančioji organizacija neteisingai vertino techninę ieškovo pasiūlymo dalį. Trečia, perkančioji organizacija neturėjo teisės leisti patikslinti trečiojo asmens kvalifikacinių duomenų. Ketvirta perkančioji organizacija neteisėtai formaliais pagrindais atmetė ieškovo pasiūlymą nors anot ieškovo turėjo leisti ištaisyti techninę klaidą dėl ne visų kainos sudėtinių dalių pateikimo. Toliau teismas pasisako dėl šių pagrindinių ieškovo išsakytų argumentų.

15Dėl leidimo ieškovui susipažinti su trečiojo asmens „SKG“ S.A. pasiūlymu.

16VPĮ 6 straipsnio 1 dalis numato, kad perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, nepažeisdami įstatymų reikalavimų, ypač dėl sudarytų sutarčių skelbimo ir informacijos, susijusios su jos teikimu kandidatams ir dalyviams, kaip nurodyta šio įstatymo 41, 74, 79 straipsniuose ir 86 straipsnio 4 dalyje, negali tretiesiems asmenims atskleisti perkančiajai organizacijai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Tokią informaciją sudaro visų pirma komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Dalyvių reikalavimu perkančioji organizacija turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią. Minėto straipsnio 2 dalyje numatyta, kad perkančioji organizacija, teikdama technines specifikacijas tiekėjams, vertindama jų kvalifikaciją, atlikdama kandidatų kvalifikacinę atranką ir sudarydama pirkimo sutartis, gali taikyti reikalavimus, kurie apsaugotų jos teikiamos informacijos konfidencialų pobūdį.

17VPĮ 41 straipsnio 1 dalyje numatyta perkančiosios organizacijos pareiga informuoti pirkimo dalyvius ir numato kad ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) raštu praneša apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį arba sprendimą dėl leidimo dalyvauti dinaminėje pirkimo sistemoje, pateikia šio straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką ir nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą, tikslų atidėjimo terminą. Perkančioji organizacija taip pat turi nurodyti priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties, pradėti pirkimą ar dinaminę pirkimų sistemą iš naujo. Minėto straipsnio 2 dalis numato perkančiajai organizacijai pareigą, gavus kandidato ar dalyvio raštu pateiktą prašymą, nedelsiant, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo prašymo gavimo dienos, nurodyti: kandidatui – jo paraiškos atmetimo priežastis; dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas, – laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą pateikusio dalyvio ar preliminariosios sutarties šalių pavadinimus; dalyviui, kurio pasiūlymas buvo atmestas, pasiūlymo atmetimo priežastis, tarp jų ir nurodytas šio įstatymo 25 straipsnio 4 ir 5 dalyse, taip pat priežastis, dėl kurių priimtas sprendimas dėl nelygiavertiškumo arba sprendimas, kad prekės, paslaugos ar darbai neatitinka rezultatų apibūdinimo ar funkcinių reikalavimų. Greta pareigos informuoti dalyvius minėto straipsnio 3 dalyje taip pat numatytas draudimas straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais teikti informaciją jei jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams, kenkia visuomenės interesams, teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją. Susipažinti su informacija, susijusia su pasiūlymų nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu ir palyginimu, gali tiktai Komisijos nariai ir perkančiosios organizacijos pakviesti ekspertai, Viešųjų pirkimų tarnybos atstovai, perkančiosios organizacijos vadovas, jo įgalioti asmenys, kiti asmenys ir institucijos, turinčios tokią teisę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įgalioti Europos Sąjungos ar atskirų valstybių finansinę paramą administruojantys viešieji juridiniai asmenys (VPĮ 41 straipsnio 5 dalis).

18VPĮ 74 straipsnio 10 dalis numato perkančiosios organizacijos sudarančios paslaugų, technologijų plėtrai, sutartį, teisę skelbime apie sudarytą pirkimo sutartį apriboti teikiamą informaciją apie paslaugų pobūdį ir kiekį ir vietoj jos nurodyti, kad tai yra „mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros paslaugos“, apriboti teikiamą informaciją apie paslaugų pobūdį ir kiekį, remiantis.

19Taigi, VPĮ suteikia viešojo pirkimo dalyviui teisę nurodyti kokia jo pasiūlymo dalis sudaro konfidencialią informaciją ar komercinę paslaptį, o atitinkamai perkančioji organizacija yra įpareigota tokių duomenų neskelbti.

20Komercinė (gamybinė) paslapties samprata yra suformuluota CK 1.116 straipsnio l dalyje, kuri apibrėžia, kad informacija laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, jeigu turi tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama dėl šios informacijos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą. Informaciją, kuri negali būti laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, nustato įstatymai.

21Konfidencialios informacijos ir komercinės paslapties apsaugą garantuojančios VPĮ normos konkuruoja su VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintais viešųjų pirkimų dalyvių lygiateisiškumo, nediskriminavimo abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principais. Todėl perkančioji organizacija vykdydama viešąjį pirkimą turi užtikrinti šių įstatymo normų reikalavimų pusiausvyrą, užtikrindama pirkimo skaidrumą paskelbti visą turimą informaciją išskyrus tą, kuri dalyvio teisėtai įvardijama kaip konfidenciali.

22Šiuo atveju ieškovas prašė leisti susipažinti su visu trečiojo asmens pasiūlymu po to kai perkančioji organizacija 2012 07 16 raštu (t.1,b.l.84,85) pranešė apie tai, kad trečiojo asmens pasiūlymo techniniai duomenys įvertinti aukštesniais balais, ieškovo 55,02 balo o trečiojo asmens 60 balų. Atsakovas atsisakė pateikti trečiojo asmens pasiūlymo techninę dalį, kurią trečiasis asmuo teismo nuomone teisėtai įvardijo konfidencialia informacija, kadangi pasiūlyme nurodomi uždavinių sprendimų būdai, taikomi metodai ir techniniai sprendimai ar kt. duomenys, kurie galėtų būti vėliau panaudojami ieškovo, nes tiek ieškovas tiek trečiasis asmuo veikia palyginti siauroje sferoje, informacinių technologijų diegime, todėl yra konkurentai. Tuo tarpu įsitikinti ar pasiūlymų techninis įvertinimas buvo objektyvus galima ir kitais būdais nebūtinai susipažįstant su pačia pasiūlymo technine dalimi, Tokie būdai gali būti ekspertų apklausa, supažindinimas su ekspertų išvadų motyvacija, galiausiai ekspertų apklausa teisme, kas ir buvo padaryta bylos nagrinėjimo eigoje, o kilus abejonių dėl ekspertų nešališkumo ar kompetencijos ieškovas galėjo pasinaudoti procesinio įstatymo jam suteiktomis teisėmis skirti nepriklausomą ekspertizę. Todėl teismas nemano jog atsakovas ir trečiasis asmuo piktnaudžiavo teise į konfidencialumą. Teismas 2012 10 02 posėdyje (t.2,b.l. 52-55) įpareigojo atsakovą pateikti visą trečiojo asmens pasiūlymą ir visus perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijos posėdžių protokolus, išskyrus pasiūlymo techninę dalį.

23Dėl trečiojo asmens „SKG“ pasiūlymo techninės dalies vertinimo balais.

24Sąlygų 10.1. ir 10.2. punktai (žr.t.1,b.l. 47) numatė, kad neatmesti, atitinkantys minimalius kvalifikacinius reikalavimus pasiūlymai, vertinami taikant ekspertinio vertinimo metodiką, pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo arba mažiausios kainos kriterijus vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijomis. Pirkimų sąlygų X skyriuje taip pat detaliai aprašyta kokiais parametrais vadovaujantis vertinami minėti kriterijai ir koks kiekvieno iš minėtų kriterijų lyginamasis svoris bendrajame vertinime. Ieškovas yra pateikęs duomenis pagal kokius parametrus buvo atliekamas vertinimas. Bendrai vertinimas buvo atliekamas pagal ekonominio naudingumo kriterijų, kuris savo ruožtu apskaičiuojamas pagal formulę S = T + C, kur S yra tiekėjo ekonominis naudingumas, indeksas C- kaina , T susideda iš T1 techninio suderinamumo, T2 efektyvumo (loginio pagrindimo), T3 kokybės (įgyvendinimo strategijos) kriterijų balai.

25Ieškovo vertinimas pagal T kriterijų visumą įvertintas 55,02 balais trečiojo asmens 60 balų (t.1,b.l. 86, t. 4,b.l. 39) Ieškovas, gavęs vertinimo rezultatus, pareiškė prašymą pateikti ekspertų atlikusių vertinimą sąrašą bei jų vertinimus, nurodyti dėl kokių trūkumų ir kiek ieškovo pasiūlymui buvo sumažinti balai, nurodyti konkrečias trečiojo asmens charakteristikas, dėl kurių jo pasiūlymas buvo įvertintas geriausiai. Šį savo prašymą ieškovas palaikė ir teismo posėdyje vykusiame 2012 10 02 (t.2, b.l. 52-55).

26Ekspertų komisija buvo sudaryta atsakovo direktoriaus įsakymu iš keturių asmenų. Vieną iš ekspertų vertinusių pateiktus pasiūlymus N. Ž., Muitinės informacinių sistemų centro priežiūros viršininkę (t.4, b.l. 138-142) teismas apklausė posėdyje liudytoja.

27Ji parodė jog pagal pirmąjį pasiūlymų suderinamumo kriterijų ieškovui suteikė 9, atsakovui 10 balų, pažymėjo, kad abu pasiūlymai atitiko pirkimo sąlygas, tačiau trečiojo asmens pasiūlyme buvo plačiau aprašyta pasiūlymo esmė.

28Pagal antrąjį kriterijų pasiūlymų efektyvumo ir loginio pagrindimo kriterijų abiem pasiūlymams skyrė po lygiai, po 8 balus.

29Pagal trečiąjį kriterijų projekto valdymo kokybę, kuri apima projekto tikslų suvokimą, metodologiją, metodiką, strategijos aiškumą ir pagrįstumą pasiūlymai buvo vertinami atskiromis dalimis. Liudytoja nurodė, kad ieškovas pateikė pasiūlymą su judriąja projekto valdymo metodika, kuri neatitinka Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos vyriausybės, Direktoriaus 2004 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. T-131, patvirtintos Valstybės informacinių sistemų kūrimo metodikos, nes pagal pastarąją metodiką valstybinių institucijų projektas turi būti kuriamas su aiškiais kontroliniais taškais, tačiau kadangi pirkimo sąlygose nebuvo numatytas reikalavimo dėl pasiūlymų atitikimo nurodytai patvirtintai metodikai dėl šios priežasties ieškovo pasiūlymas nebuvo atmestas, bet balas buvo sumažintas, kadangi trečiojo asmens pasiūlymas labiau atitiko atsakovo poreikius antras balas buvo vienodas, o trečias balas skyrėsi žymiai dėl to, kad ieškovas neaprašė visų veiklų, dėl ko ekspertai negalėjo pilnai įvertinti ieškovo pasiūlymo, tame tarpe ir įvertinti ar ieškovas teisingai suprato perkančiosios organizacijos užduotį. Nebuvo aprašyti tobulinimo pakeitimai, kaip juos supranta ir vykdys tiekėjas, kaip bus įgyvendinami konkretūs perkančiosios organizacijos reikalavimai garantinei priežiūrai (pvz. sutrikimų, klaidų ištaisymo laikas, reakcija į tai), o tik paminėta, kad tokia priežiūra bus teikiama. Pasiūlyme trūksta tam tikrų dalių, kurios yra pirkimo sąlygų reikalavimuose. Ieškovas visiškai nepagrįstai teigė, kad visi kiti ekspertai abiejų dalyvių pasiūlymus vertino vienodai, kaip matyti iš pateiktų vertinimų anketų (t.4,b.l.41-48) vienodai kelių ekspertų buvo vertinami tik pirmieji du balai už techninį suderinamumą ir efektyvumą (loginį pagrindimą), trečiąjį balą už kokybę (įgyvendinimo strategiją) visi ekspertai ieškovui skyrė žemesnį nei trečiojo asmens.

30Ieškovas liudytoja apklaustos ekspertės jo pasiūlymo vertinimo objektyvumo nepaneigė ir atitinkamų įrodymų šiuo klausimu nepateikė, skirti nepriklausomos ekspertizės neprašė.

31Bylos eigoje, susipažinęs su teismo išreikalauta papildomai trečiojo asmens pasiūlymo medžiaga ieškovas taip pat rašytiniuose paaiškinimuose kėlė klausimą dėl trečiojo asmens pajėgumų neatitikimo pirkimo sąlygų reikalavimams, o konkrečiai dėl specialisto - eksperto V. K. kvalifikacijos ir teigė jog šiuo klausimu trečiasis asmuo pateikė melagingą informaciją. Šie ieškovo reikalavimai atmestini. Pirma ieškovas juos išsakė tik savo rašytiniuose paaiškinimuose ir ieškinio reikalavimų šiais reikalavimais nepildė. Antra kaip matyti iš pirkimo sąlygų III.2.3. punkto techninių pajėgumų reikalavimų (t.1,b.l.26) tiekėjo pagrindiniam ekspertui Nr. 1 ir projekto vadovui buvo keliami tokie reikalavimai: jis turi turėti aukštąjį išsilavinimą, projekto vadovo kvalifikaciją, informacinių technologijų (toliau IT) valdymo srityje ir turi būti vadovavęs mažiausiai 2 IT projektams, kurių bent vienas buvo 2 000 000 Lt vertės, turi būti vadovavęs bent 1 IT sistemų kūrimo ir diegimo projektui, turėti ne trumpesnę kaip 5 metų darbo patirtį, valdant IT sistemų kūrimo diegimo ir priežiūros projektus, turi turėti ne trumpesnę kaip 5 metų finansų apskaitos IT sistemų kūrimo, diegimo ir ar priežiūros patirtį, dalyvavęs bent viename IT projekte, kurio metu rengė projekto veiklos ataskaitas. Ieškovas nepaneigė V. K. gyvenimo aprašyme nurodytų duomenų tinkamais įrodymais jo abejonės pagrįstos, paties ieškovo direktorės O. R., bei partnerystės santykiais susijusios su ieškovu Kazachstano bendrovės „Inno Force CA“ vadovo C. N. rašytiniais paaiškinimais (t.4 b.l.164-167) todėl vertintini kritiškai. Be to rėmėsi buvusio Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LRV A. M., kuris nebedirba kaip pats nurodo šiame komitete nuo 2010 metų birželio mėnesio, tačiau pateikia tikslius UAB „ERP“ vykdytų projektų ekspertų ir projekto vadovų duomenis duomenis (t.4,b.l. 169-173) rašytiniais paaiškinimais. Trečiasis asmuo į bylą taip pat yra pateikęs bankrutavusios UAB „ERP“ generalinio direktoriaus M. Z., gamybos direktoriaus A. J., projektų vadovės Liatochienės, raštus kuriuose minėti asmenys patvirtina V. K. gyvenimo aprašyme pateiktus duomenis ((t.4,b.l. 80-88). Be to, reikia pažymėti, jog V. K. yra nurodęs žymiai daugiau projektų kuriuose jis dalyvavo nei bando paneigti ieškovas. Todėl sutiktina su atsakovo išvada dėl jo kvalifikacijos atitikimo.

32Kiti ieškovo nurodyti argumentai dėl trečiojo asmens kvalifikacinių pajėgumų neatitikimo pirkimo dokumentams neturi teisinės reikšmės.

33Dėl trečiajam asmeniui suteiktos galimybės patikslinti kvalifikacinius reikalavimus pateikiant duomenis apie jungtinės veiklos partnerio vadovo ir buhalterio teistumą bei atitinkamai legalizuoti minėtus dokumentus.

34Ieškovas susipažinęs su trečiojo asmens pasiūlymo dalimi, kuri negali būti laikoma konfidencialia buvo pareiškęs pretenzijas atsakovui (t.1, b.l. 90-99,105-107), teigdamas jog trečiasis asmuo neatitinka viešojo pirkimo dokumentų kvalifikacinių reikalavimų, kadangi nepateikė tinkamai legalizuotų dokumentų apie jungtinės veiklos dalyvio SKG S.A., jos vadovo ir buhalterio teistumą. Atsakovas reaguodamas į pretenzijas buvo sustabdęs viešojo pirkimo procedūras (t.1,b.l. 100,111) išnagrinėjo pretenzijas bet jų netenkino. Atsakovas taip pat vadovaudamasis VPĮ 32 straipsnio 1 dalies nuostatomis kreipėsi į tiekėją prašydamas patikslinti jo kvalifikaciją patvirtinančius duomenis, pateikiant jungtinės veiklos partnerio SKG S.A., jo vadovo ir buhalterio legalizuotus duomenis apie teistumą ir yra gavęs atitinkamus dokumentus. Teismas konstatuoja, kad perkančioji organizacija, sudarydama sąlygas tiekėjui patikslinti kvalifikacinius duomenis elgėsi teisėtai ir nepažeidė draudimo leisti tiekėjui keisti pasiūlymą taip, kad pirkimo sąlygų neatitinkantis pasiūlymas pasidarytų pirkimo sąlygas atitinkančiu pasiūlymu. Minėto VPĮ 32 straipsnio 5,6 dalys numato, kad jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama viešųjų pirkimų principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Perkančioji organizacija turi atmesti kandidato ar dalyvio paraišką ar pasiūlymą, jeigu jo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba jei kandidatas ar dalyvis perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją. Taigi įstatymas aiškiai numato perkančiajai organizacijai ne tik teisę, bet ir pareigą prašyti patikslinti, papildyti netikslius duomenis apie tiekėjo kvalifikaciją ir tik tiekėjui nepatikslinus minėtų duomenų perkančioji organizacija gali teisėtai atmesti jo pasiūlymą. Toks patikslinimas ar papildymas negali iš esmės pakeisti pasiūlymo taip, kad jis iš neatitinkančio reikalavimų taptų atitinkančiu, nes tiekėjo kvalifikacija yra objektyvus reiškinys, kuris realiai egzistuoja arba neegzistuoja, nepriklausomai nuo duomenų apie jį pateikimo Lietuvos Aukščiausias Teismas (toliau LAT) ne kartą yra išaiškinęs jog kvalifikacinių duomenų papildymas ar patikslinimas nelaikytini iš esmės keičiančiais pasiūlymą. Teismo nuomone perkančiosios organizacijos papildomas prašymas legalizuoti kvalifikaciją patvirtinančius duomenis ir jų vėlesnis tokių legalizuotų dokumentų pateikimas priskirtinas prie tiekėjo kvalifikacinių duomenų tikslinimo procedūros, kurią numato VPĮ 32 straipsnio 5 dalis, vienu iš elementų (būdų). Minėta VPĮ nuostata aiškiai numato perkančiosios organizacijos teisę prašyti dalyvį kvalifikacinius duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą.

35Dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo teisėtumo.

36Kaip matyti iš atsakovo 2012 09 21 rašto ieškovui (t.2,b.l.31,32) bei perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo 2010 09 20 posėdžio protokolo (t.4,b.l.28-30) pastarojo pasiūlymas buvo atmestas dėlto dėl to, kad neatitiko viešojo pirkimo sąlygų 2 priedo B dalies reikalavimų, jame nebuvo nurodytos visos pasiūlymo kainos sudedamosios dalys (žr. t.1, b.l. 73-76), kurių pagal sąlygų lentelę turėjo būti pateiktos 8 pozicijos pagal atskiras paslaugos (atliktinų darbų) rūšis. Ieškovas nepateikė lentelės 2,3,4,5 pozicijose nurodytų paslaugų kainų. Ieškovas teigia, kad trūkstamos kainos dalys buvo nepateiktos dėl grynai techninės klaidos, nes teikiant pasiūlymą nebuvo nuskenuotas pasiūlymo B dalies formos 2 puslapis, tai akivaizdžiai matyti iš pateiktų puslapių numeracijos po 1 puslapio seka 3 puslapis ir iš pasiūlymo 1 lentelės atskirų pozicijų numeracijos: 1,6,7,8. Atsakovas anot ieškovo turėjo leisti paaiškinti, patikslinti kainos sudedamąsias dalis, ieškovas rėmėsi VPĮ 39 straipsnio 1 dalimi nustatančia perkančiosios organizacijos pareigą, radus kainos apskaičiavimo klaidų leisti tiekėjui jas ištaisyti, taip pat esant neaiškumų prašyti tiekėją juos paaiškinti. Su tokiu ieškovo minėtos VPĮ normos aiškinimu negalima sutikti 39 straipsnio 1 dalis numato jog perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu, radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. Taigi, minėta VPĮ norma draudžia keisti pateiktą pasiūlymą ir išimtys taikomos tik pasiūlymų kvalifikaciniams duomenims, kuriuos galima pildyti ir tikslinti remiantis VPĮ, 32 straipsnio 5 dalimi bei kainos apskaičiavimo aritmetinių klaidų taisymą nekeičiant pasiūlymo kainos. Įstatymas nenumato galimybės leisti pateikti nepateiktas kainos sudedamąsias dalis ir netgi draudžia pildyti pasiūlymą tokiomis dalimis. Pažymėtina, kad skirtingai nuo tiekėjo kvalifikacijos, kurią jis objektyviai arba turi, arba ne nepriklausomai nuo to ar ji atsispindi pasiūlyme arba aritmetinės klaidos kuri atsispindi pateiktame pasiūlyme, pasiūlymo kaina ir jos sudėtinės dalys yra paties pasiūlymo sudėtinis elementas, sudėtinė jo dalis, todėl neįmanoma papildomai pateikti trūkstamas kainos sudėtines dalis nepakeitus paties pasiūlymo taip, kad iš neatitinkančio pirkimo sąlygų jis taptų atitinkančiu.

37Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 268-271 straipsniais, teismas

Nutarė

38Ieškinį atmesti.

39Sprendimas gali būti skundžiamas per 30 dienų Lietuvos apeliaciniam teismui, per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Liuda Uckienė, sekretoriaujant Silvijai... 2. I.GINČO ESMĖ. ... 3. Ieškovas UAB „InnoForce“ kreipėsi į teismą su patikslintu... 4. panaikinti perkančiosios organizacijos 2012 m. liepos 16 d. rašte Nr.... 5. panaikinti perkančiosios organizacijos 2012 m. liepos 16 d. rašte Nr.... 6. panaikinti perkančiosios organizacijos 2012 m. rugsėjo 21 d. rašte... 7. įpareigoti perkančiąją organizaciją pasiūlymų vertinimą atlikti iš... 8. panaikinti perkančiosios organizacijos komisijos 2012 m. liepos 23 d. ir 2012... 9. Nurodė, jog 2012 04 26 perkančiajai organizacijai Muitinės departamentui... 10. Atsakovas Muitinės departamentas prie LR Finansų ministerijos atsiliepimu... 11. Tretysis asmuo UAB „Alna Business Solutions“ atsiliepimu prašė ieškovo... 12. II.TEISMO NUSTATYTOS FAKTINĖS APLINKYBĖS IR PRIIMAMO SPRENDIMO ARGUMENTAI.... 13. Ginčas byloje yra kilęs iš viešojo pirkimo santykių. Kaip matyti iš... 14. Ieškovas perkančiosios organizacijos sprendimus ginčija keturiais... 15. Dėl leidimo ieškovui susipažinti su trečiojo asmens „SKG“ S.A.... 16. VPĮ 6 straipsnio 1 dalis numato, kad perkančiosios organizacijos Viešojo... 17. VPĮ 41 straipsnio 1 dalyje numatyta perkančiosios organizacijos pareiga... 18. VPĮ 74 straipsnio 10 dalis numato perkančiosios organizacijos sudarančios... 19. Taigi, VPĮ suteikia viešojo pirkimo dalyviui teisę nurodyti kokia jo... 20. Komercinė (gamybinė) paslapties samprata yra suformuluota CK 1.116 straipsnio... 21. Konfidencialios informacijos ir komercinės paslapties apsaugą... 22. Šiuo atveju ieškovas prašė leisti susipažinti su visu trečiojo asmens... 23. Dėl trečiojo asmens „SKG“ pasiūlymo techninės dalies vertinimo balais.... 24. Sąlygų 10.1. ir 10.2. punktai (žr.t.1,b.l. 47) numatė, kad neatmesti,... 25. Ieškovo vertinimas pagal T kriterijų visumą įvertintas 55,02 balais... 26. Ekspertų komisija buvo sudaryta atsakovo direktoriaus įsakymu iš keturių... 27. Ji parodė jog pagal pirmąjį pasiūlymų suderinamumo kriterijų ieškovui... 28. Pagal antrąjį kriterijų pasiūlymų efektyvumo ir loginio pagrindimo... 29. Pagal trečiąjį kriterijų projekto valdymo kokybę, kuri apima projekto... 30. Ieškovas liudytoja apklaustos ekspertės jo pasiūlymo vertinimo objektyvumo... 31. Bylos eigoje, susipažinęs su teismo išreikalauta papildomai trečiojo asmens... 32. Kiti ieškovo nurodyti argumentai dėl trečiojo asmens kvalifikacinių... 33. Dėl trečiajam asmeniui suteiktos galimybės patikslinti kvalifikacinius... 34. Ieškovas susipažinęs su trečiojo asmens pasiūlymo dalimi, kuri negali... 35. Dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo teisėtumo.... 36. Kaip matyti iš atsakovo 2012 09 21 rašto ieškovui (t.2,b.l.31,32) bei... 37. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 268-271... 38. Ieškinį atmesti.... 39. Sprendimas gali būti skundžiamas per 30 dienų Lietuvos apeliaciniam teismui,...