Byla e2-1203-601/2019
Dėl perkančios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys byloje – uždaroji akcinė bendrovė „Gensera“ ir uždaroji akcinė bendrovė „INTI“, išvadą teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovių uždarosios akcinės bendrovės „KRS“, uždarosios akcinės bendrovės „INSTITA“ ir uždarosios akcinės bendrovės „POŽEMINĖS LINIJOS“ ieškinius atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Birštono vandentiekis“ dėl perkančios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys byloje – uždaroji akcinė bendrovė „Gensera“ ir uždaroji akcinė bendrovė „INTI“, išvadą teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ieškovių procesinių dokumentų esmė

51.

6Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „KRS“, atstovaujama advokato Mindaugo Ginkaus, kreipėsi į teismą, prašydama: 1) panaikinti atsakovės UAB „Birštono vandentiekis“ vykdomame atvirame (supaprastintame) konkurse „Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Birštono savivaldybėje“ rangos darbų pirkimas“, kuriam Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje suteiktas numeris 408438 (toliau – Pirkimas), 2018 m. gruodžio 21 d. priimtą sprendimą, kuriuo atmestas ieškovės UAB „KRS“ pasiūlymas, ir 2019 m. sausio 11 d. sprendimą, kuriuo atmesta ieškovo pretenzija, bei grąžinti ieškovę į Pirkimo procedūras, ieškovės pasiūlymą atsakovės nurodytais aspektais pripažįstant tinkamu; 2) ieškovės UAB „KRS“ naudai iš atsakovės UAB „Birštono vandentiekis“ priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant sumokėtą žyminį mokestį ir išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Savo procesiniuose dokumentuose ieškovė tvirtina, kad:

71.1.

8Pirkimui pateiktas pasiūlymas skundžiamu atsakovės 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimu buvo atmestas dėl to, kad ieškovė kartu su pasiūlymu nepateikė Pirkimo dokumentų III skyriaus „Užsakovo reikalavimai“ 2.5.3 (darbuotojų patalpos), 3.11 (medžiagų įpakavimas ir saugojimas), 5.15.1.12 (netinkamų medžiagų iškasimas) ir 5.15.1.13 (statybvietėje susidarančių atliekų tvarkymas) punktuose nurodytų brėžinių (plano). Ieškovė neneigia, kad šių brėžinių kartu su pasiūlymu nepateikė, tačiau teigia, kad ji, kaip ir kiti keturi tiekėjai (iš 11 Pirkime pateikusiųjų pasiūlymus) buvo suklaidinti atsakovės sąmoningais neteisėtais veiksmais, pasireiškiančiais ydingu, netinkamu, sąmoningai klaidinančiu ir neaiškiu, susiklosčiusiai įprastai praktikai prieštaraujančiu būdu reikalavimus pasiūlymui nustatant tokiose Pirkimo dokumentų dalyse, kuriose jų neturėtų būti. T. y., nors formaliai nedraudžiama numatyti tam tikrus reikalavimus pasiūlymui ir techninėje specifikacijoje, tačiau įprastai išsamūs tiekėjų pasiūlymų rengimo reikalavimai, tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir pan. yra nustatomi Pirkimo dokumentų I skyriuje „Pirkimo sąlygos“, tuo tarpu III skyriuje „Techninė specifikacija“ paprastai aprašomas pirkimo objektas. Visgi, šiuo atveju, anot ieškovės, perkančioji organizacija reikalavimus pasiūlymams išmėtė ne tik per kelis skyrius, bet dar ir per kelis to paties skyriaus punktus, kad visus reikalavimus tiekėjams rasti būtų dar sunkiau.

91.2.

10Ieškovė mano, kad toks Pirkimo dokumentų parengimo būdas atskleidžia nesąžiningus atsakovės ketinimus sutartį sudaryti su iš anksto pasirinktu tiekėju, t. y. Pirkimo dokumentai tikėtinai parengti tokiu būdu, kuris perkančiajai organizacijai suteiktų formalų pagrindą atmesti nepageidaujamų tiekėjų pasiūlymus.

111.3.

12Ieškovė įsitikinusi, kad nurodytas pasiūlymo atmetimo pagrindas šiuo atveju yra itin formalus, mažareikšmis, pasiūlymo kokybiškai nekeičiantis ir niekaip neprisidedantis prie realių tiekėjų galimybių pateikti Pirkimo objektą, t. y. niekaip nepatvirtina tiekėjo (ne)tinkamumo ar pasirašytinos Pirkimo sutarties (ne)tinkamo vykdymo, todėl pagal turiningojo vertinimo principą galima konstatuoti pasiūlymo atitikimą reikalavimams. Juolab, kad tokie dokumentai (planai, brėžiniai) neišvengiamai bus rengiami ir numatyti pagal Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus parengtame technologijos projekte, kuris bus rengiamas jau po Pirkimo sutarties pasirašymo. Taigi atsakovė šiuos dokumentus bet kuriuo atveju gaus ir tiekėjo įsipareigojimas dėl Pirkimo dokumentų III skyriaus „Užsakovo reikalavimai“ atitinkamų punktų reikalavimų laikymosi bet kuriuo atveju egzistuoja.

131.4.

14Šiame kontekste ieškovė atkreipia dėmesį, kad pirkimas dėl to paties objekto vykdomas jau antrą kartą (pirmąjį atsakovė nutraukė po Viešųjų pirkimų tarnybos pastabų dėl netinkamai parengtų pirkimo dokumentų), tačiau jau pirmajame pirkime reikalavimas teikti brėžinius buvo panaikintas, kas tik sustiprino tiekėjų manymą, jog brėžinių (planų) Pirkime nereikalaujama. Kita vertus, visais kitais atžvilgiais tinkamo pasiūlymo pirkime atmetimas vien tik tuo pagrindu, kad aukščiau nurodytomis aplinkybėmis nepateikti minėti brėžiniai (planas), neatitinka proporcingumo principo ir dėl šios priežasties taip pat laikytinas neteisėtu.

151.5.

16Nepaisant to, nors ir nesutikdama su perkančiosios organizacijos pozicija, atsižvelgdama į jos prašymą paaiškinti pasiūlymą, nekeisdama savo pasiūlymo esmės, ieškovė kartu su pasiūlymo paaiškinimu pateikė atsakovei nurodytus brėžinius (planus).

171.6.

18UAB „KRS“ pažymi, kad nors atsakovė teigia, kad ieškovė neturi teisės ginčyti Pirkimo sąlygų turinio dėl praleisto pretenzijos pateikimo termino, tačiau, anot ieškovės, ieškinyje aptariamų Pirkimo dokumentų trūkumų esmė ir yra tame, kad atitinkami Pirkimo dokumentų reikalavimai yra „paslėpti“, t. y. nors formaliai ir nurodyti, bet tai padaryta tokiu būdu, kad būtent pasiūlymų rengimo stadijoje šiuos reikalavimus rasti sunku. Todėl ieškovė šių reikalavimų ir negalėjo ginčyti teikdama pretenziją dėl Pirkimo sąlygų ar prašydama jas paaiškinti. Be to, net ir laikant, kad pretenzijos pateikimo terminas yra praleistas (nors ieškovė su tuo nesutinka), ginčas gali, o šiuo konkrečiu atveju ir turi būti nagrinėjamas, nes tai atitiktų Europos Sąjungos ir Lietuvos teismų praktikoje pripažįstamą ir taikomą pažeistų tiekėjo teisių gynybos veiksmingumo (efektyvumo) bei turiningojo, o ne formalaus vertinimo principą. Juolab, kad ieškovė byloje tiesiogiai ginčija ne pačias Pirkimo dokumentų nuostatas, bet jų taikymą, atsakovės sprendimus atmesti pasiūlymą bei pretenziją, o šiems sprendimams ginčyti terminas nėra praleistas.

192.

20Ieškovė UAB „POŽEMINĖS LINIJOS“, atstovaujama advokato Pauliaus Čerkos teismo prašo: 1) panaikinti atsakovės UAB „Birštono vandentiekis“ 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimą, kuriuo atmestas ieškovės UAB „POŽEMINĖS LINIJOS“ pasiūlymas Pirkime Nr. 408438 ir įpareigoti atsakovę iš naujo svarstyti ieškovės pasiūlymo atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams; 2) pripažinti atsakovės UAB „Birštono vandentiekis“ pirkimo Nr. 408438 dokumentų III skyriaus „Užsakovo reikalavimai“ 2.5.3, 3.11, 5.15.1.12, 5.15.1.13 punktų sąlygas, susijusias su techniniu pasiūlymu, neteisėtomis; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas. Savo procesiniuose dokumentuose ieškovė nurodo, kad:

212.1.

22Perkančioji organizacija ieškovės UAB „POŽEMINĖS LINIJOS“ pasiūlymą Pirkime atmetė tuo pagrindu, kad ieškovės techniniame pasiūlyme nėra pateikti duomenys, nurodyti Pirkimo dokumentų III skyriaus „Užsakovo reikalavimai“ 2.5.3, 3.11, 5.15.1.12, 5.15.1.13 punktuose, ir, kadangi šie duomenys sudaro pasiūlymą „siaurąja“ prasme, šiais duomenimis papildyti techninį pasiūlymą po pasiūlymo pateikimo termino pabaigos ieškovė neturėjo teises. Tačiau ieškovės tvirtinimu, jai 2018 m. gruodžio 17 d. raštu pateikus pagal minėtus reikalavimus parengtus dokumentus, pasiūlymas netapo iš neatitinkančio Pirkimo dokumentų reikalavimų juos atitinkančiu, t. y. šie dokumentai nesudaro tiekėjo pasiūlymo „siaurąja“ prasme, todėl tiekėjui turi būti sudarytos galimybės, patikslinti techninį pasiūlymą Pirkimo dokumentų I skyriaus 11.5 punkto pagrindu, kadangi šie konkretūs dokumentai ar duomenys nėra susiję su Pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, sutarties vykdymo sąlygomis ar pasiūlymo kaina. Juolab, kad pagal Pirkimo dokumentų III skyriaus minėtų punktų reikalavimus parengtiems dokumentams įvertinti atsakovė nėra nustačiusi jokių kriterijų, kurių pagrindu viena atliekų konteinerio ar darbuotojų patalpų įrengimo vieta perkančiojo subjekto būtų vertinama labiau palanki ar mažiau palanki nei kita vieta, t. y. nuo rangovo pasirinktos vietos jo pasiūlymas netampa nei geresnis nei prastesnis.

232.2.

24Kita vertus, ieškovė teigia, kad, nors ji turi didelę ir ilgą patirtį dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose, ji pirmą kartą susidūrė su tokiu viešųjų pirkimų reikalavimų pateikimu, kai viena dalis reikalavimų rangovo techninio pasiūlymo sudėčiai yra pateikiama pirkimo dokumentų I skyriaus „Pirkimo sąlygos“ 4 priede, pavadintame „Rangovo techninis pasiūlymas“, o kita dalis – pirkimo dokumentų III skyriuje „Užsakovo reikalavimai“ kartu su reikalavimais pirkimo objektui, nenurodant, kad pirkimo dokumentų I skyriaus „Pirkimo sąlygos“ 4 priedo formoje pateikta techninio pasiūlymo sudėtis yra nebaigtinė ir turi būti papildoma duomenimis, nurodytais kitame pirkimų skyriuje. Anot ieškovės, toks techninio pasiūlymo reikalavimų formulavimas yra neaiškus ir klaidinantis.

252.3.

26Be to, atsižvelgiant į tai, kad šis Pirkimas vykdomas jau penktą kartą, Perkančioji organizacija iš Pirkimo dokumentų I skyriaus „Pirkimo sąlygos“ 4 priedo, be kita ko, pašalino reikalavimus rangovo techniniame pasiūlyme pateikti brėžinį, techninę informaciją apie darbų saugos reikalavimus, techninę informaciją apie paruošiamuosius darbus bei pirkimo dokumentų I skyriaus „Pirkimo sąlygos“ 6 ir 7 priedus, kurie reikalavo pateikti siūlomų įrenginių ir medžiagų duomenis, tačiau Pirkimo dokumentų III skyriuje „Užsakovo reikalavimai“ paliko reikalavimus (2.5.3, 2.5.4, 3.1. 3.11, 5.15.1.6, 5.15.1.7, 5.15.1.12, 5.15.1.13 ir 7.10.1 punktai), konkretizuojančius, kokia tiksli informacija turi būti pateikta šių pašalintų punktų pagrindu. Visgi, atsakovei pašalinus iš rangovo techninį pasiūlymą turinčio sudaryti informacijos sąrašo minėtus reikalavimus, pripažintina, kad tiekėjams neliko reikalavimo techninio pasiūlymo brėžinyje pažymėti darbuotojų patalpų įrengimo, įvairių rūšių atliekų konteinerių įrengimo, sandėliavimo ir darbų zonos aptvėrimo vietas, o techniniame pasiūlyme aprašyti darbų saugos užtikrinimo, eismo organizavimo ir pavojingų atliekų tvarkymo planus. Ieškovės įsitikinimu, situacija, kai iš Pirkimo dokumentų pašalinus reikalavimą techniniame pasiūlyme pateikti dalį informacijos, į kurią paliktos tokių dokumentų nuostatos vis dar teikia nuorodas, laikytina klaidinančiu pirkimo dokumentų prieštaravimu, sukuriančiu sąlygų dviprasmiškumą.

272.4.

28Šiame kontekste ieškovė atkreipia dėmesį, kad, vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priedo 46 punktu, atliekų konteinerių ir darbuotojų patalpų įrengimo vietos, susidarančių statybinių atliekų rūšys ir jų tvarkymo būdai patenka į techninio projekto pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalies sprendinių sudėtį. Vadinasi, pirkimo dokumentų III skyriaus 2.5.3, 3.11, 5.15.1.12, 5.15.1.13 punktuose nurodytų dokumentų parengimas iš esmės galimas tik atlikus projektavimą, t. y. pradėjus vykdyti sutartį, kuriai sudaryti perkantysis subjektas organizavo Pirkimo procedūrą, todėl su techniniu pasiūlymu tokių pateiktų dokumentų turinys galėtų būti teisėtai keičiamas atliekant projektavimo darbus.

292.5.

30Nepaisant to, ieškovė pažymi, kad nors ji nuodugniai susipažino su Pirkimo dokumentų sąlygomis, minėtuose punktuose nurodytos informacijos nevertino ir nemanė, kad atsakovė vertina, kaip formuojančius reikalavimus techninį pasiūlymą papildyti juose minima informacija. Apie tokį atsakovės šiuose punktuose pateiktos informacijos vertinimą, ieškovei tapo žinoma tik atsakovei pateikus sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą. Dėl šios aplinkybės atmestinas atsakovės argumentas, kad ji praleido terminą pretenzijai dėl Pirkimo dokumentų III skyriaus „Užsakovo reikalavimai“ 2.5.3, 3.11, 5.15.1.12 ir 5.15.1.13 punktų neteisėtumo, pateikti.

313.

32Ieškovė UAB „INSTITA“, atstovaujama advokato Tomo Bagdanskio, kreipėsi į teismą, prašydama: 1) panaikinti atsakovės UAB „Birštono vandentiekis“ sprendimus, kuriais nuspręsta ieškovės UAB „INSTITA“ pasiūlymą atmesti, ir grąžinti ieškovę UAB „INSTITA“ į Pirkimo procedūras; 2) priteisti bylinėjimosi išlaidas. Savo procesiniuose dokumentuose ieškovė nurodo, kad:

333.1.

34UAB „Birštono vandentiekis“ viešajame Pirkime nusprendė atmesti ieškovės pasiūlymą motyvuodama tuo, kad ji kartu su pasiūlymu nepateikė duomenų, kurie patvirtintų pasiūlymo atitiktį Pirkimo sąlygų III skyriaus 2.5.3, 3.11, 5.15.1.12 ir 5.15.1.13 punktų reikalavimams, t. y. pasiūlymo atmetimą iš esmės motyvavo tuo, jog statybvietės įrengimo įrodymas – schema, yra su pradiniu pasiūlymu nepateiktas dokumentas, todėl savaime papildomo dokumento pateikimas, atsakovės vertinimu, laikytinas pasiūlymo esmės pakeitimu.

353.2.

36Tačiau, anot ieškovės, jos pradiniame pasiūlyme pateikta informacija ir duomenys yra teisingi, klaidų nėra, jie nebuvo keičiami teikiant pasiūlymo paaiškinimą, t. y. pateikus pasiūlymo paaiškinimą ieškovės siūlomas Pirkimo objektas (pasiūlymas) nepasikeitė – tiekėja tiek iki pasiūlymo paaiškinimo, tiek ir po jo siūlo tą patį Pirkimo objektą, atitinkantį tas pačias technines charakteristikas (tuos pačius ir tokius pačius darbus). Juolab, kad perkantysis subjektas perka ne statybvietės įrengimo darbus, o vandentiekio ir nuotekų tinklų klojimo darbus, kartu su projektavimo paslaugomis. Be to, Pirkimo sąlygų 6.7 punkte nurodytuose kartu su techniniu pasiūlymu teikiamuose prieduose nėra pateikiamas atskiras „Statybvietės įrengimo schemos“ priedas. Tuo labiau, schemoje nurodyta informacija neapibūdina Pirkimo objekto – perkamų projektavimo ir statybos darbų apimčių, funkcinių bei techninių savybių, o atsakovės nurodytuose Pirkimo sąlygų punktuose, dėl kurių buvo prašoma paaiškinti Pirkimo pasiūlymą, informacija buvo įtraukta į pasiūlymą.

373.3.

38Ieškovė akcentuoja, kad kartu su pradiniu pasiūlymu ji buvo pateikusi darbų vykdymo grafiką, kurio 15 punkte yra išskirtas statybvietės įrengimas, trumpai aprašyta, kokie darbai bus vykdomi, yra aiški statybvietės įrengimo vieta. Atkreipia dėmesį, kad darbai, kurie patenka į statybvietės įrengimą, yra numatyti teisės aktuose, todėl ieškovė neturi galimybės kartu su pradiniu pasiūlymu ar vėliau jį aiškinant pateikti kitokių, nei reglamentuota teisės aktais, duomenų. Pirkimo dokumentuose nėra reikalaujama pateikti detalią statybvietės įrengimo schemą, - bet kuriuo atveju tiekėjai, organizuodami darbą, vadovausis teisės aktų reikalavimais, kurie yra nepalyginamai detalesni, nei darbuotojų techninių patalpų įrengimo vietų ir atliekų bei antrinių žaliavų konteinerių pastatymo vietų numatymas statybvietėje. Taigi šie reikalavimai priklauso ne nuo subjektyvaus ieškovės suvokimo ar perkančiosios organizacijos pageidavimų, tačiau yra numatyti teisės aktų.

393.4.

40Ieškovė tvirtina, kad kartu su pasiūlymo paaiškinimu pateikta tik statybvietės įrengimo schema, kuri yra skirta būtent tiems statybvietės įrengimo darbams, kurie jau buvo aptarti ir nurodyti pradiniame pasiūlyme, taigi pasiūlymo paaiškinimas ir pateikta schema niekaip nepakeitė pateikto pasiūlymo esmės, o ieškovė neįgijo jokio pranašumo prieš kitus tiekėjus. Iš techninės pasiūlymo dalies akivaizdu, jog ieškovė siūlo „Užsakovo reikalavimus“ atitinkančius vandentiekio ir nuotekų tinklu klojimo darbus, kartu su projektavimo paslaugomis.

413.5.

42Kartu su 2018 m. gruodžio 17 d. paaiškinimais ieškovė taip pat nurodė, kad darbų metu, atsižvelgiant į atliekamus darbus ir naudojamas medžiagas, pavojingos atliekos negali susidaryti, t. y. darbų metu galinčios susidaryti gelžbetonio, medžiagų fasavimo ir medinių pakuočių atliekos nėra priskiriamos pavojingoms atliekoms, todėl šis reikalavimas laikytinas pertekliniu. Nepaisant to, t. y. nepanaikinus šios sąlygos, tai netrukdo perkančiajam subjektui objektyviai įvertinti tiekėjų pasiūlymus ir išrinkti laimėjusį tiekėją. Dėl šios priežasties, sąlygos netikslumas po pasiūlymų pateikimo termino, Pirkimo procedūrų negalimomis nedaro.

43II.

44Atsakovės procesinių dokumentų esmė

454.

46Atsakovė UAB „Birštono vandentiekis“, atstovaujama direktoriaus C. P., savo procesiniuose dokumentuose prašo: 1) netenkinti ieškovių UAB „KRS“, UAB „INSTITA“ ir UAB „POŽEMINĖS LINIJOS“ ieškiniuose keliamų reikalavimų bei juos atmesti kaip nepagrįstus; 2) priteisti iš ieškovių UAB „KRS“, UAB „INSTITA“ ir UAB „POŽEMINĖS LINIJOS“ atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas, jeigu tokių bus patirta.

471.1.

48Anot atsakovės, pasiūlymas turi atitikti visas Pirkimo sąlygas, kurių sąvoka apima tiek Pirkimo sąlygų I skyrių, tiek Pirkimo skelbimą, tiek Pirkimo sąlygų III skyriaus užsakovo reikalavimus ir pan., o tiekėjai, siekdami pateikti tinkamą pasiūlymą, privalo būti atidūs ir išnagrinėti visus pateiktus Pirkimo dokumentus ir pagal juos parengti pasiūlymus, tačiau akivaizdu, kad to ieškovės nepadarė. Juolab, kad teisės aktai nenustato imperatyvaus reikalavimo kurioje konkrečiai pirkimo dokumentų dalyje ir kokiame formate turi būti numatytos sąlygos dėl tiekėjų pasiūlymo formos, turinio, dėl kartu su pasiūlymu pateikiamų dokumentų. Atsižvelgiant į tai, teikdami pasiūlymus tiekėjai privalėjo pirmiausia susipažinti su visais Pirkimo dokumentais ir tik tada teikti visus Pirkimo dokumentus atitinkančius pasiūlymus, arba manydami, kad kokios nors Pirkimo sąlygos yra neteisėtos, dėl jų pateikti pretenziją, tačiau nei vienų iš nurodytų veiksmų, ieškovės nesiėmė.

491.2.

50Atsakovės įsitikinimu, ieškovės Pirkimo sąlygų turinio neturi teisės ginčyti dėl praleisto pretenzijos pateikimo termino, t. y., atsižvelgiant į tai, kad Pirkimo sąlygos buvo paskelbtos 2018 m. lapkričio 12 d., visas sąlygas, įskaitant ir Pirkimo sąlygų III skyriaus 2.5.3, 3.11, 5.15.1.12, 5.15.1.13 punktus bei jų tikslumą ir aiškumą, ieškovės turėjo teisę ginčyti iki 2018 m. lapkričio 19 d. Kadangi ieškovės pretenzijose nepateikė jokių aplinkybių, kurios pateisintų termino pateikti pretenziją dėl Pirkimo sąlygų III skyriaus 2.5.3, 3.11, 5.15.1.12, 5.15.1.13 punktų reikalavimų turinio praleidimą, ieškovių argumentai dėl Pirkimo sąlygų III skyriaus 2.5.3, 3.11, 5.15.1.12, 5.15.1.13 punktų turinio nenagrinėtini dėl privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo stadijos nesilaikymo. Dėl šios priežasties byloje gali būti keliamas klausimas tik apie tai ar atsakovė tinkamai pritaikė Pirkimo sąlygų III skyriaus 2.5.3, 3.11, 5.15.1.12, 5.15.1.13 punktų reikalavimus atmesdama ieškovių pasiūlymus ir apie tai ar ieškovės turėjo teisę papildyti savo pasiūlymus, su paaiškinimais pateikdamos Pirkimo sąlygų III skyriaus 2.5.3, 3.11, 5.15.1.12, 5.15.1.13 punktuose reikalaujamą informaciją, kuri nebuvo pateikta su pradiniais pasiūlymais.

511.3.

52Perkančioji organizacija tvirtina, kad tiekėjams buvo sudarytos visos sąlygos techninio pasiūlymo rengimo metu be jokių skaičiavimų ar projektavimo darbų numatyti galimą atliekų tvarkymo aikštelės/ių įrengimo vietą. Atsakovės teigimu, minėti veiksmai nereikalauja iš tiekėjo suprojektuoti atitinkamų vietų. Šias aplinkybes patvirtina ir tai, kad ieškovės, paprašytos paaiškinti kurioje pasiūlymo vietoje nurodė Pirkimo sąlygų III skyriaus 2.5.3, 3.11, 5.15.1.12, 5.15.1.13 punktuose reikalaujamą informaciją, nedelsiant šią informaciją pateikė, papildydamos pasiūlymus. Akivaizdu, kad per 2 darbo dienas ieškovės negalėjo suprojektuoti perkamų vandentiekio ir nuotekų tinklų, todėl spręstina, kad ieškovės atitinkamą informaciją turėjo ir galėjo pateikti kartu su pasiūlymais Pirkimui. Be to, tai, kad Pirkimo sąlygų III skyriaus 2.5.3, 3.11, 5.15.1.12, 5.15.1.13 punktų reikalavimai numatyti skyriuje, kuriame numatyti ir kiti reikalavimai Pirkimo objektui, nesuteikė pagrindo ieškovėms kitaip suprasti visiškai aiškiai nurodytą reikalavimą pateikti dokumentus (idėjas, kaip sutarties vykdymo metu atitinkami sprendiniai bus įgyvendinti) kartu su pasiūlymu, o ne sutarties vykdymo stadijoje. Atsakovė akcentuoja, kad Pirkimo sąlygų III skyriaus 2.5.3, 3.11, 5.15.1.12, 5.15.1.13 punktuose prašoma informacija yra būtina tam, kad kiekvienas rangovas įvertintų pasiūlymo kainą ir pateiktų finansiškai pamatuotą idėją, kaip planuoja vykdyti Pirkimo sutartį bei kokį techninį projektą planuoja rengti, t. y. statybvietės įrengimo schemos sprendiniai gali daryti ženklią įtaką tiekėjo būtinosioms sąnaudoms, siekiant įgyvendinti Pirkime numatytus statybos darbus.

531.4.

54Perkančiojo subjekto vertinimu, ieškovės negalėjo ištaisyti nustatytų pasiūlymų neatitikimo Pirkimo sąlygoms niekaip kitaip, kaip tik pateikdamos naujus dokumentus, jų pasiūlymus iš neatitinkančio Pirkimo sąlygų padarančius galimai jas atitinkančiu. Tokia situacija neatitiktų nei skaidrumo, nei proporcingumo principų, dėl ko laikytina, jog atsakovė pagrįstai neleido ieškovėms patikslinti pasiūlymus po pasiūlymų pateikimo termino.

551.5.

56Atsakovė, be kita ko, nurodė, kad prieš tai vykdyti jos pirkimai neturi įtakos esamoms Pirkimo sąlygoms. Todėl šiuo atveju turėtų būti vertinama ar paskelbtos Pirkimo sąlygos yra tikslios, aiškios ir neprieštarauja viena kitai, o ne vertinamas nagrinėjamų Pirkimo sąlygų santykis su kituose pirkimuose įtvirtintomis sąlygomis. Atsakovė taip pat pažymėjo, kad, nepaisant to, jog perkančioji organizacija nagrinėjamu atveju yra kaltinama neteisėtai vykdanti Pirkimo procedūras ir siekianti proteguoti kitus tiekėjus, tačiau tokie UAB „KRS“ teiginiai nepagrįsti jokiais įrodymais, tuo labiau, kad, akivaizdu, jog būtent ieškovės bei tretieji asmenys byloje neleistinai derino tarpusavio veiksmus.

571.6.

58Atsakovė pastebėjo, kad, vykdant Pirkimo dokumentų III skyriaus 1.5 punkte nurodytus numatomus vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos bei vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimo darbus, buitinių nuotekų siurblinių pastatymo darbus, esamų gatvių, pravažiavimų ir kelkraščių dangų atstatymo darbus neabejotinai susidarys pavojingų atliekų (nuriebalintojai, tirpikliai, hermetikai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą). Atsižvelgdama į tai, atsakovė mano, pagrįstai Pirkimo sąlygose numačiusi reikalavimą dėl statybvietėje susidarančių atliekų tvarkymo.

591.7.

60Perkančioji organizacija atkreipė dėmesį, kad ieškovė UAB „POŽEMINĖS LINIJOS“ klaidina teismą nurodydama, kad pagal pirkimo dokumentų III skyriaus minėtų punktų reikalavimus parengtiems dokumentams įvertinti atsakovė nėra nustačiusi jokių kriterijų. Atsakovė šiuo aspektu pabrėžia, kad Pirkimo dokumentų III skyriaus 2.5.3 punkte reikalaujama „Patalpų įrengimo vieta turi būti parinkta taip, kad būtų užtikrintas saugus darbuotojų judėjimas į/iš patalpos bei užtikrinami Lietuvos Respublikoje galiojančių higienos normų reikalavimai“; Pirkimo dokumentų III skyriaus 3.11., 5.15.1.12. ir 5.15.1.13 punktuose reikalaujama, kad nurodoma vieta nepatektų į kultūros paveldo objekto apsaugos zoną. Taigi akivaizdu, kad Pirkimo dokumentų III skyriaus 2.5.3, 3.11, 5.15.1.12 ir 5.15.1.13 punktų įgyvendinimui yra keliami reikalavimai.

61III.

62Kitų proceso dalyvių procesinių dokumentų esmė

635.

64Trečiasis asmuo UAB „Gensera“, atstovaujama direktoriaus D. G., atsiliepime prašė UAB „KRS“ ieškinį tenkinti. Nurodė, kad UAB „Gensera“ pasiūlymą atsakovė atmetė analogiškais pagrindais, kaip ir UAB „KRS“ pasiūlymą. Mano, kad atsakovės sprendimas atmesti UAB „KRS“ pasiūlymą turi būti panaikintas, kaip nepagrįstas ir pažeidžiantis viešųjų pirkimų principus, kadangi:

651.1.

66Reikalavimai tiekėjų techniniams pasiūlymams atsakovės parengtuose Pirkimo dokumentuose yra nustatyti netiksliai ir netikėtose Pirkimo dokumentų vietose. Be to, tokie planai ir grafikai, kokių reikalavo atsakovė Pirkimo techninėje dokumentacijoje, yra susiję su sutarties vykdymu, o ne Pirkimo objekto techninėmis charakteristikomis, t. y. konteinerių pastatymo vietos, darbuotojų apgyvendinimo vietos parinkimas ir pan. sprendžiami ne iki pasiūlymų pateikimo, o po to kai pasirašoma pirkimo sutartis.

671.2.

68Rangovo pasiūlymas Pirkimui, kuriame pateikiami techniniai duomenys, pagrįstai vertinamas pasiūlymu siaurąja prasme, tačiau nagrinėjamu atveju techninis pasiūlymas turi būti suprantamas kaip reikalavimas pasiūlyti konkrečių, aiškių parametrų medžiagas, įrangą, darbus, o ne kaip reikalavimas iš anksto nurodyti kur gyvens rangovo darbuotojai jei sutartis bus pasirašyta arba kur rangovas pastatys konteinerį. Šios informacijos nei vienas rangovas negali tiksliai pateikti, nes ji bus aiški ir žinoma tik pradėjus vykdyti sutartį. Tuo tarpu pavojingų atliekų vežimo grafikų pateikimas su pasiūlymu yra bereikšmis, nes konkretų ir tikslų pavojingų atliekų vežimo grafiką bus galima pateikti tik po to kai bus pasirašyta rangos sutartis ir tik tuomet kai bus poreikis tas atliekas vežti, žinomi konkretūs kiekiai ir vietos.

691.3.

70Anot UAB „Gensera“, nagrinėjamu atveju atsakovė pasiūlymus atmetė todėl, kad nebuvo nepateikti planai ir grafikai, kurie jau pačią pirmą darbų vykdymo dieną būtų koreguojami pagal faktinę situaciją. Kitaip tariant, pasiūlymai buvo atmesti ne todėl, kad jų pasiūlymai netenkino Pirkimo objektui keliamų techninių reikalavimų, o dėl to, kad Pirkimo dalyviai (tiekėjai) nepateikė vietų kur galbūt bus pastatyti konteineriai ir kur galbūt gyvens jų darbuotojai, o taip pat nepateikė grafiko pagal kurį, neva bus tvarkomos pavojingos atliekos. Tačiau minėti dokumentai yra sutarties vykdymo eigoje kintanti informacija ir jos net negalima laikyti pasiūlymu siaurąja prasme (techniniu pasiūlymu).

711.4.

72Trečiasis asmuo atkreipia dėmesį, kad patenkinus ieškovės UAB „KRS” ieškinį UAB „Gensera“, o taip pat ir kiti Pirkimo dalyviai, kurių pasiūlymai buvo atmesti dėl neatitikimo analogiškiems reikalavimams, turėtų būti grąžinti į Pirkimo procedūras, nes to reikalauja viešųjų pirkimų principai.

736.

74Trečiasis asmuo UAB „INTI“, atstovaujama advokatės Giedrės Subačiūtės-Dulinskienės, atsiliepime prašo: 1) pripažinti atsakovės UAB „Birštono vandentiekis“ pirkimo Nr. 408438 pirkimo dokumentų III skyriaus „Užsakovo reikalavimai“ 2.5.3, 3.11, 5.15.1.12, 5.15.1.13 punktų sąlygas, susijusias su techniniu pasiūlymu, neteisėtomis; 2) priteisti iš atsakovės UAB „Birštono vandentiekis“ patirtas bylinėjimosi išlaidas.

752.1.

76UAB „INTI“ atsiliepime nurodė, kad jos pasiūlymą atsakovė atmetė analogiškais pagrindais, kaip ir ieškovių šioje byloje, t. y. nepateikus Pirkimo dokumentų III skyriaus 3.11, 5.15.1.12 ir 5.15.1.13 punktuose nurodytos informacijos. Tačiau, anot trečiojo asmens, Pirkimo dokumentai buvo sudaryti ydingai, netinkamai, galimai sąmoningai klaidinančiu ir neaiškiu būdu, kas sudaro pagrindą pripažinti minėtas nuostatas neteisėtomis bei įpareigoti atsakovę iš naujo svarstyti bylos šalių pasiūlymų atitikimą Pirkimo dokumentų reikalavimams.

772.2.

78UAB „INTI“ įsitikinimu, atsakovė nepagrįstai reikalavo kartu su savo pasiūlymais nurodyti tokią informaciją, kuri yra projektavimo paslaugų (sutarties vykdymo) dalis. Todėl toks reikalavimas laikytinas pertekliniu ir prieštaraujančiu Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 17 straipsnio 1 dalies ir 35 straipsnio 4 dalies nuostatoms.

797.

80Viešųjų pirkimų tarnyba savo išvadoje nurodė, kad Pirkimo techninės specifikacijos apimtis yra labai didelė, o Pirkimo sąlygose nėra apibrėžta, kokia informacija laikytina pakankama, ar kokia apimtimi turi būti pateiktas techninis pasiūlymas, todėl tai galimai apsunkino tiekėjų pasiūlymų rengimą ir pateikimą Pirkime. Be to, Pirkimo techninės specifikacijos 2.5.3, 3.11, 5.15.12 ir 5.15.13 papunkčiuose nurodyti reikalavimai, pagal kuriuos rengiant techninį pasiūlymą brėžinyje yra reikalaujama pažymėti tam tikrą informaciją (darbuotojų techninių patalpų įrengimo vietą; perdirbimui ar pakartotiniam naudojimui tinkamų atliekų bei antrinių žaliavų kaupimo konteinerio vietą; inertinių atliekų pastatymo vietą; pavojingų atliekų kaupimo vietą) yra pertekliniai ir nesusiję su Pirkimo objektu tuo aspektu, kad šią informaciją yra reikalaujama nurodyti pasiūlymų rengimo stadijoje. Anot, Tarnybos, minėti reikalavimai sukuria neproporcingai didelę naštą tiekėjui pasiūlymo rengimo etape, be to, kadangi tai nėra reikalavimai, susiję su tiekėjo kvalifikacija, jų negalima tikslinti, todėl, pavyzdžiui, tiekėjui pamiršus nurodyti konteinerio vietą, jo pasiūlymas vien dėl to bus atmestas. Tarnybos vertinimu, Pirkimo techninės specifikacijos 2.5.3, 3.11, 5.15.12, 5.15.13 nurodoma informacija yra aktuali tik Pirkimo sutarties vykdymo etape, o pasiūlymų rengimo metu konkrečiai ir tiksliai gali būti net nežinoma.

81IV.

82Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės

838.

84Atsakovė UAB „Birštono vandentiekis“ Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 2018 m. lapkričio 12 d. paskelbė viešąjį atvirą (supaprastintą) konkursą „Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Birštono savivaldybėje“ rangos darbų pirkimas“, kuriam suteiktas numeris 408438 (skelbimo pateiktis: https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2018-696473).

859.

86Pirkimo sąlygų I dalies „Pirkimo sąlygos“ 6 skirsnio „Pasiūlymų rengimas, pateikimas, keitimas“ 6.6 punkte numatyta, kad tiekėjas savo pasiūlymą privalo parengti pagal šių Pirkimo sąlygų 1 priede pateiktas pasiūlymo „A“ ir „B“ dalių formas. „A“ forma skirta techniniams pasiūlymo duomenims, o „B“ forma skirta kainai.

8710.

88Pagal Pirkimo dokumentuose įtvirtintas sąlygas, tiekėjo pateiktas techninis pasiūlymas turi atitikti, be kita ko, šių Pirkimo sąlygų III skyriaus „Užsakovo reikalavimai“ nustatytus reikalavimus. Minėto skyriaus 2.5.3 punkte „Darbuotojų patalpos“ yra numatyta, kad „<...> Techniniame pasiūlyme pirkimui rangovas identifikuoja ir brėžinyje pažymi šių patalpų įrengimo vietą <...>“. To paties skyriaus 3.11 punkte „Medžiagų įpakavimas ir saugojimas“ numatyta, kad „<...> Rangovas turi numatyti ir techniniame pasiūlyme pirkimui pateiktame brėžinyje pažymėti perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamų atliekų bei antrinių žaliavų kaupimo konteinerio, į kurį numatoma kaupti neužterštas pakuotes, vietą, kuri negali būti kultūros paveldo apsaugos zonoje <...>“. Pirkimo sąlygų III skyriaus 5.15.1.12 punkte „Netinkamų medžiagų iškasimas“ numatyta, kad „<...> Su rangovo pasiūlymu pirkimui pateikiamame brėžinyje turi būti pažymėta inertinių atliekų konteinerio pastatymo vieta, kuri negali būti parinkta kultūros paveldo apsaugos zonoje <...>“. Analogiškas reikalavimas pateikti brėžinius formuluojamas ir 5.15.1.13 punkte „Statybvietėje susidarančių atliekų tvarkymas“, t. y. numatyta, kad tiekėjas „<...> techniniame pasiūlyme pirkimui turi parengti susidarančių pavojingų atliekų tvarkymo planą <...>, [kuriame] privalo nurodyti atliekų pavadinimus, darbus, kuriuos vykdant susidaro atlieka, surinkimo vietą bei tarą, atliekas tvarkančios įmonės pavadinimą, nurodyti kur šios atliekos kaupiamos ir pažymėti brėžinyje (vieta negali būti nustatyta kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje)“.

8911.

90Ieškovės UAB „KRS“, UAB „INSTITA“ ir UAB „POŽEMINĖS LINIJOS“ pateikė pasiūlymus Pirkimui. Atsakovė 2018 m. gruodžio 14 d. paprašė ieškovių paaiškinti, kuriose pateiktų pasiūlymų Pirkimui vietose nurodyta Pirkimo sąlygų III skyriaus 2.5.3, 3.11, 5.15.1.12 ir 5.15.1.13 punktuose prašoma informacija. Ieškovės 2018 m. gruodžio 17–18 d. pateikė aiškinamuosius raštus, kuriuose paaiškino pasiūlymus ir pridėjo minėtuose punktuose numatytus dokumentus (brėžinius).

9112.

92Atsakovė 2018 m. gruodžio 21 d. ieškovėms pranešė apie jų pasiūlymų atmetimą, motyvuojant tuo, kad jos kartu su pasiūlymu nepateikė duomenų, kurie patvirtintų atitiktį Pirkimo sąlygų III skyriaus 2.5.3, 3.11, 5.15.1.12, 5.15.1.13 punktų reikalavimams.

9313.

94Ieškovės 2019 m. sausio 3 d. perkančiajai organizacijai pateikė pretenzijas, kurias atsakovė 2019 m. sausio 11 d. atmetė kaip nepagrįstas.

9514.

96Taigi, iš byloje dalyvaujančių asmenų procesinių dokumentų turinio aptartų faktinių aplinkybių kontekste matyti, kad ginčas šioje byloje yra kilęs dėl perkančiosios organizacijos sprendimų atmesti ieškovių pasiūlymus, kaip neatitinkančius Pirkimo sąlygų III skyriaus „Užsakovo reikalavimai“ 2.5.3, 3.11, 5.15.1.12, 5.15.1.13 punktų reikalavimų.

9715.

98Ginčo pirkimui taikytinos Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – Pirkimų įstatymas) nuostatos.

99V.

100Teisiniai argumentai ir išvados

101Dėl ikiteisminės ginčų sprendimo ne teisme tvarkos

10216.

103Ieškovė UAB „POŽEMINĖS LINIJOS“ vienu iš reikalavimų formuluoja prašymą pripažinti atsakovės UAB „Birštono vandentiekis“ pirkimo Nr. 408438 dokumentų III skyriaus „Užsakovo reikalavimai“ 2.5.3, 3.11, 5.15.1.12, 5.15.1.13 punktų sąlygas, susijusias su techniniu pasiūlymu, neteisėtomis. Atsakovė UAB „Birštono vandentiekis“ procesiniuose dokumentuose tvirtina, kad ieškovės Pirkimo sąlygų turinio neturi teisės ginčyti dėl praleisto pretenzijos pateikimo termino, t. y., atsižvelgiant į tai, kad Pirkimo sąlygos buvo paskelbtos 2018 m. lapkričio 12 d., visas sąlygas, įskaitant ir Pirkimo sąlygų III skyriaus 2.5.3, 3.11, 5.15.1.12, 5.15.1.13 punktus bei jų tikslumą ir aiškumą, ieškovės turėjo teisę ginčyti iki 2018 m. lapkričio 19 d.

10417.

105CPK 4232 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tiekėjas arba ekonominės veiklos vykdytojas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatyme ar Lietuvos Respublikos koncesijų įstatyme nustatytos privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos. Pirkimų įstatymo 107 straipsnio 3 dalyje yra numatyta, kad tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo teisme ginčyti perkančiojo subjekto sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajam subjektui.

10618.

107Teismų praktikoje konstatuota, kad perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų sprendimų peržiūros procedūros ikiteisminės stadijos esmė – prieš viešojo pirkimo sutarties sudarymą leisti tiekėjui ir perkančiajai organizacijai išspręsti nesutarimus išvengiant teismo proceso, t. y. perkančiajai organizacijai panaikinti savo netinkamus sprendimus arba besiskundžiančiam tiekėjui išsamiau išdėstyti šių sprendimų priėmimo priežastis ir motyvus (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. lapkričio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-406-378/2018).

10819.

109Nagrinėjamu atveju byloje esantys duomenys patvirtina, kad viešasis konkursas „Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Birštono savivaldybėje“ rangos darbų pirkimas“ paskelbtas 2018 m. lapkričio 12 d., todėl Pirkimo sąlygos, įskaitant ir Pirkimo sąlygų III skyriaus 2.5.3, 3.11, 5.15.1.12, 5.15.1.13 punktus bei jų tikslumą ir aiškumą, ieškovės turėjo teisę ginčyti iki 2018 m. lapkričio 19 d. (Pirkimų įstatymo 108 straipsnio 1 dalis, CPK 74 straipsnio 5 dalis). Ieškovės įstatymo nustatytu terminu jokių pretenzijų perkančiajai organizacijai dėl minėtų sąlygų nereiškė, todėl, akivaizdu, kad prarado teisę ginčyti teisme Pirkimo sąlygų III skyriaus 2.5.3, 3.11, 5.15.1.12, 5.15.1.13 punktų teisėtumą turinio prasme. Atsižvelgiant į tai, byla dėl UAB „POŽEMINĖS LINIJOS“ reikalavimo pripažinti atsakovės UAB „Birštono vandentiekis“ pirkimo Nr. 408438 dokumentų III skyriaus „Užsakovo reikalavimai“ 2.5.3, 3.11, 5.15.1.12, 5.15.1.13 punktų sąlygas, susijusias su techniniu pasiūlymu, neteisėtomis, nutrauktina (CPK 293 straipsnio 2 punktas).

11020.

111Kartu teismas pažymi, kad UAB „KRS“ reikalavimo dalis, kuria prašoma panaikinti atsakovės 2019 m. sausio 11 d. sprendimą, kuriuo atmesta ieškovės pretenzija, negali būti vertinamas kaip savarankiškas ieškinio reikalavimas. Tiekėjo pretenzija ir perkančiosios organizacijos sprendimas dėl pareikštos pretenzijos yra ginčo sprendimo proceso dalis (privaloma išankstinio ginčo sprendimo ne teisme stadija); sprendimas atmesti tiekėjo pretenziją materialinių teisinių padarinių tiekėjui nesukelia, užtikrina jo teisę perkelti ginčą dėl perkančiosios organizacijos sprendimų ir kitų veiksmų teisėtumo į teismą.

11221.

113Pagal nuosekliai formuojamą kasacinio teismo praktiką ieškinio reikalavimas dėl tiekėjo pretenzijos atmetimo nėra savarankiškas reikalavimas ir dėl to nepatenka į bylos nagrinėjimo dalyką; viešųjų pirkimų ginčuose teismui pripažinus ieškovo pagrindinio reikalavimo pagrįstumą ir tenkinus ieškinį ar jo dalį, perkančiosios organizacijos sprendimai, kuriais tiekėjo pretenzija buvo atmesta, netenka teisinės reikšmės ir teismui nereikia dėl jų atskirai spręsti; dėl to bylos dalis dėl perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti tiekėjo pretenziją ar jos neišnagrinėti nutrauktina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. gegužės 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-219-690/2017; 2018 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-178-378/2018). Atsižvelgiant į šias aplinkybes, byla dėl UAB „KRS“ reikalavimo panaikinti UAB „Birštono vandentiekis“ 2019 m. sausio 11 d. sprendimą, kuriuo atmesta ieškovės pretenzija, nutrauktina CPK 293 straipsnio 1 punkto pagrindu.

114Dėl ginčo esmės

11522.

116Pirkimų įstatymo 48 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad perkantysis subjektas pirkimo dokumentuose pateikia visą informaciją apie pirkimo sąlygas ir procedūras, išskyrus šiame įstatyme nustatytus atvejus. Įstatyme taip pat nustatyta, kad perkamų prekių, paslaugų ar darbų savybės apibūdinamos pirkimo dokumentuose pateikiamoje techninėje specifikacijoje. Šios ypatybės turi būti susijusios su pirkimo objektu ir proporcingos perkamų prekių, paslaugų ar darbų vertei ir tikslams (Pirkimų įstatymo 50 straipsnio 1 dalis). Taigi, perkančiajai organizacijai suteikta teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo objektą apibūdinančius reikalavimus, kurie, perkančiosios organizacijos nuomone, yra būtini siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties vykdymą, t. y. jai paliekama teisė nuspręsti, kokius reikalavimus nustatyti pirkimo dokumentuose, tačiau, nustatydama perkamas prekes apibūdinančius kriterijus, ji įstatymu yra įpareigojama užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (Įstatymo 48 str. 3 d.), taip pat nepažeisti teisės aktuose įtvirtintų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

11723.

118Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkantysis subjektas – nupirkti tai, ko reikia (Pirkimų įstatymo 48 straipsnio 4 dalis). Taigi, pirkimo sąlygų turinys turi būti aiškus tiek tiekėjams, tiek perkančiosioms organizacijoms, kad pirmieji galėtų tinkamai suformuluoti ir pateikti pirkėjų poreikius atitinkančius pasiūlymus, o antrosios – juos vienodai įvertinti pagal pirkimo sąlygas. Be to, perkančiosios organizacijos neturėtų nustatyti perteklinių (nors ir teisėtų) pirkimo sąlygų tiekėjams, net siekdamos papildomos apsaugos. Perkančiosios organizacijos turi įvertinti, ar formuojamos pirkimo sąlygos reikalingos ir tikslingos, pernelyg nesuvaržys tiekėjų ar jų nesuklaidins, nelems ginčų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. liepos 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-411/2014). Neigiami padariniai, kylantys dėl netinkamo (neaiškiai, su dviprasmybėmis) pirkimo dokumentų sąlygų reikalavimų formulavimo, tenka perkančiajai organizacijai, o neaiškumai turi būti aiškinami tiekėjo naudai.

11924.

120Nagrinėjamu atveju Pirkimo objektas yra vandentiekio ir nuotekų tinklų Birštono mieste, Viensėdžio ir Kernuvių kaimuose klojimo darbai kartu su projektavimo paslaugomis, t. y. tiekėjas turės atlikti vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimo ir visus su tuo susijusius darbus.

12125.

122Perkančioji organizacija 2018 m. lapkričio 12 d. Pirkimo sąlygose, kaip minėta, numatė, be kita ko, kartu su techniniu pasiūlymu pateikti brėžinį, kuriame būtų pažymėtos darbuotojų patalpų įrengimo, perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamų atliekų bei antrinių žaliavų kaupimo konteinerio, į kurį numatoma kaupti neužterštas pakuotes, inertinių atliekų konteinerio pastatymo bei pavojingų atliekų kaupimo vietos (III skyriaus „Užsakovo reikalavimai“ 2.5.3, 3.11, 5.15.1.12, 5.15.1.13 punktai). Ieškovės tvirtina, kad šie reikalavimai suformuluoti netiksliai ir neaiškiai, nurodyti netinkamoje Pirkimo dokumentų vietoje, atsakovei paprašius paaiškinti pateiktus pasiūlymus, ieškovės turėjo teisę pateikti minėtuose punktuose prašomą informaciją tikslindamos pasiūlymus, juolab, kad prašoma informacija iš esmės paaiškės tik sutarčių vykdymo metu.

12326.

124Teismo vertinimu, šiuo konkrečiu atveju ieškovių pasiūlymų atmetimo pagrindas yra formalus. Neginčytina, kad ieškovės Pirkimo dokumentų III skyriaus „Užsakovo reikalavimai“ 2.5.3, 3.11, 5.15.1.12, 5.15.1.13 punktuose numatytos informacijos kartu su pasiūlymais nepateikė, tačiau tai padarė atsakydamos į Perkančios organizacijos prašymus paaiškinti pateiktus pasiūlymus. Pažymėtina, kad Pirkimų įstatymo 58 straipsnio 5 dalyje yra numatyta, kad jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie savo atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams ar šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkantysis subjektas privalo nepažeisdamas lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jo nustatytą protingą terminą. Tikslinami, papildomi, paaiškinami ir pateikiami nauji gali būti tik dokumentai ar duomenys dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, tiekėjo įgaliojimas asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartis, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas ir dokumentai, nesusiję su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, sutarties vykdymo sąlygomis ar pasiūlymo kaina. Kiti tiekėjo pasiūlymo dokumentai ar duomenys gali būti tikslinami, pildomi arba aiškinami vadovaujantis šio įstatymo 64 straipsnio 9 dalimi. Savo ruožtu minėtoje dalyje įtvirtinta, kad perkantysis subjektas gali prašyti dalyvių patikslinti, papildyti arba paaiškinti savo pasiūlymus, tačiau jis negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų ar inovacijų partnerystės metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.

12527.

126Kasacinio teismo praktikoje ne kartą pabrėžtas turinio viršenybės prieš formą principas viešuosiuose pirkimuose vertinant tiek tiekėjų, tiek perkančiosios organizacijos veiksmus; viešųjų pirkimų procedūrų reguliavimas neturi viršenybės prieš perkančiosios organizacijos ir tiekėjų veiksmus, jei šie atitinka teisės normų ir pirkimo sąlygų esmę ir jomis siekiamus tikslus (žr., pvz., pagal analogiją Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartį Nr. 3K-3-280/2012 ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką).

12728.

128Šiuo konkrečiu atveju atsakovės sprendimai atmesti ieškovių pasiūlymus vertintini, kaip pažeidžiantys nurodytą principą, nes reikalavimas jau pačioje pirminėje viešojo pirkimo stadijoje iš esmės suprojektuoti statybvietės įrengimą yra perteklinis ir nesusijęs su Pirkimo objektu tuo aspektu, kad šią informaciją yra reikalaujama nurodyti pasiūlymų rengimo stadijoje. Atkreiptinas dėmesys, kad nagrinėjamu atveju viešasis konkursas paskelbtas ne tik statybos darbams, bet ir konkretaus objekto projektavimo paslaugoms pirkti. Projektavimo paslaugų pobūdis lemia tai, kad tikslios projektuojamų darbų apimtys, kiekiai, plotai ir pan., paaiškėja jau atlikus projektavimo darbus, t. y. jau vykdant tokio pobūdžio rangos sutartį ir suteikiant užsakovui paslaugas. Taigi, prieš vykdant statybos rangos darbus, turės būti parengta techninio projekto pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis, kuri taps rangos darbų pirkimo techninės specifikacijos dalimi. Taigi statybvietės įrengimo informacijos nurodymas pasiūlymuose nedaro jokios įtakos Perkančiosios organizacijos sprendimui sprendžiant dėl Pirkimo laimėtojo. Akivaizdu, kad statybvietės įrengimo planas yra aktualus tik Pirkimo sutarties vykdymo etape, nes pasiūlymų rengimo metu konkrečiai ir tiksliai gali būti net nežinoma tiksli informacija, kaip pavyzdžiui nurodyti susidarysiančių pavojingų atliekų pavadinimus, darbus, kuriuos vykdant susidarys atlieka, surinkimo vietą bei tarą, atliekas tvarkančios įmonės pavadinimą, nurodyti kur šios atliekos bus kaupiamos ir pan. Juolab, kad nagrinėjamu atveju ieškovės nors kartu su pasiūlymais ir nepateikė Pirkimo dokumentų III skyriaus „Užsakovo reikalavimai“ 2.5.3, 3.11, 5.15.1.12, 5.15.1.13 punktuose numatytos informacijos, tačiau tai padarė atsakydamos į Perkančios organizacijos prašymus paaiškinti pateiktus pasiūlymus. Teismo vertinimu, šios informacijos pateikimas po pasiūlymų pateikimo realiai nepažeidė lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, nes ši informacija nėra tiesiogiai susijusi su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis ar pasiūlymo kaina.

12929.

130Kita vertus, atsižvelgtina ir į tai, kad Pirkimo dokumentai yra didelės apimties, juos sudaro penki skyriai „Pirkimo sąlygos“, „Sutarties sąlygos“, „Užsakovo reikalavimai“, „Darbų kiekų žiniaraščiai“ bei „Brėžiniai ir kiti dokumentai“. Pasiūlymus tiekėjai Perkančiajai organizacijai turėjo pateikti per keturiolika dienų (iki 2018 m. lapkričio 26 d.). Reikalavimai pasiūlymams buvo nustatyti ne tik I dalies „Pirkimo sąlygos“ 6 skirsnio „Pasiūlymų rengimas, pateikimas, keitimas“ nuostatose, bet ir kituose Pirkimo sąlygų skyriuose. Ir nors, atsakovė teisingai pastebėjo, kad teisės aktai nenumato imperatyvaus reikalavimo, kurioje prikimo dokumentų dalyje turi būti numatytos sąlygos dėl tiekėjų pasiūlymo formos, turinio, dėl kartu su pasiūlymu pateikiamų dokumentų, tačiau, įvertinus Pirkimo dokumentų apimtį reikalavimus ir terminą pasiūlymams pateikti, akivaizdu, kad reikalavimų visuma, išties, galimai apsunkino tiekėjų pasiūlymų rengimą ir pateikimą Pirkime. Tokią išvadą, įvertinusi Pirkimo dokumentus, padarė ir Viešųjų pirkimų tarnyba.

13130.

132Pažymėtina, kad viešojo pirkimo teisinių santykių formalizavimas svarbus tiek, kiek tai padeda siekti viešųjų pirkimų tikslų ir nepažeidžia viešųjų pirkimų principų, tiekėjų veiksmų. Nagrinėjamu atveju laikytina, kad ieškovių pasiūlymų formalus atmetimas gali sukliudyti Pirkimo objektą įsigyti racionaliai panaudojant tam skirtas lėšas. Turininguoju požiūriu, laikytina, kad ieškovių pateikti techniniai pasiūlymai atitiko Pirkimo dokumentų reikalavimus ir tenkino techninio pasiūlymo tikslus, o aplinkybė, kad tiekėjai pateiktuose techniniuose pasiūlymuose nenurodė informacijos, kuri yra aktuali vykdant Pirkimo sutartį ir rengiant techninio projekto pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalį, negali būti laikoma teisėtu pagrindu atmesti tiekėjų pasiūlymą kaip neatitinkantį Pirkimo dokumentų reikalavimų.

133Dėl bylos baigties ir bylinėjimosi išlaidų

13431.

135Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei padarytas išvadas akivaizdu, kad nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija nepagrįstai ieškovių UAB „KRS“, UAB „INSTITA“ ir UAB „POŽEMINĖS LINIJOS“ pasiūlymus atmetė motyvuodama tuo, kad jos kartu su pasiūlymu nepateikė duomenų, kurie patvirtintų atitiktį Pirkimo sąlygų III skyriaus 2.5.3, 3.11, 5.15.1.12, 5.15.1.13 punktų reikalavimams. Ieškovėms pateikus tokią informaciją po pasiūlymų pateikimo, laikytina, kad ieškovių pasiūlymai šiais aspektais atitinka reikalavimus, dėl to atsakovės 2018 m. gruodžio 21 d. priimti sprendimai, kuriais nuspręsta atmesti ieškovių UAB „KRS“, UAB „INSTITA“ ir UAB „POŽEMINĖS LINIJOS“ pasiūlymus, naikintini, Pirkimo dalyviai grąžintini į pirminę prieš pažeidimą buvusią padėtį, perkančioji organizacija, privalo iš naujo atlikti tiekėjų pasiūlymų vertinimą ir dėl jų priimti atitinkamus sprendimus.

13632.

137Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į bylos baigtį, ieškovių turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovės (CPK 93, 98 straipsniai). Trečiasis asmuo UAB „INTI“ atsiliepime reiškė prašymą priteisti jos patirtas bylinėjimosi išlaidas, tačiau iki bylos nagrinėjimo teismo posėdyje dienos šio prašymo nepatikslino ir nepateikė patirtų išlaidų dydžio ir pagrindimo.

13833.

139UAB ,,POŽEMINĖS LINIJOS“ nurodė, kad nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme patyrė 3 498,40 Eur bylinėjimosi išlaidų ir pateikė jas patvirtinančius įrodymus – teisinių paslaugų sutartį, Advokatų tarybos protokolą dėl profesinės bendrijos įsteigimo, 2019 m. sausio 31 d. ir 2019 m. vasario 28 d. PVM sąskaitas faktūras bei jų apmokėjimą patvirtinančius 2019 m. vasario 8 d. ir 2019 m. kovo 19 d. bankinius nurodymus. Detalizuojant patirtas išlaidas nurodyta, kad advokato teisinės pagalbos išlaidas sudaro: pretenzijos perkančiajam subjektui rengimas (406,56 Eur), įrodymų rinkimas (199,04 Eur), ieškinio dėl perkančiojo subjekto sprendimų panaikinimo ir prašymo taikyti LAR rengimas (1 206,98 Eur), dubliko į atsiliepimą rengimas (711,48 Eur), rašytinių paaiškinimų rengimas (186,34 Eur), žyminis mokestis (788 Eur).

14034.

141UAB „KRS“ pateikė prašymą priteisti 3 742,80 Eur byloje turėtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Prašomas priteisti išlaidas ieškovė grindžia už paslaugas išrašyta 2019 m. vasario 28 d. PVM sąskaita faktūra bei jos apmokėjimą patvirtinančiu 2019 m. kovo 21 d. mokėjimo nurodymu. Detalizuodama išlaidas bendrovė nurodė, kad už ieškinio parengimą advokatui sumokėjo 2 339,25 Eur, o už dubliko parengimą – 1 403,55 Eur. Taip pat ieškinyje ieškovė suformulavo prašymą priteisti sumokėtą žyminis mokestį – 788 Eur.

14235.

143UAB „INSTITA“ prašyme dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo nurodė, kad šios bylos nagrinėjimo metu bendrovė patyrė 1 331 Eur bylinėjimosi išlaidų. Prašomas priteisti išlaidas sudaro 968 Eur už ieškinio parengimą, 368 Eur už dubliko parengimą. Minėtas išlaidas patvirtina kartu su prašymu pateiktos PVM sąskaitos faktūros, teisinių paslaugų ataskaitos bei išrašai iš bankinių pavedimų. Be to, nors 2019 m. kovo 21 d. prašyme dėl bylinėjimosi išlaidų ieškovė atskirai neišskyrė sumokėto žyminio mokesčio, bet, atsižvelgiant į tai, kad ieškinyje buvo suformuluotas prašymas priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas, akivaizdu, kad 2019 m. sausio 15 d. sumokėtas 788 Eur žyminis mokestis taip pat patenka tarp ieškovės patirtų bylinėjimosi išlaidų šioje byloje.

14436.

145Ieškovių prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos procesine prasme yra pagrįstos, jų dydis neviršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu, nurodytų maksimalių dydžių už atitinkamų procesinių dokumentų parengimą. Tačiau šiuo atveju būtina atsižvelgti į byloje sprendžiamų klausimų sudėtingumą (ginčas nėra didelės apimties, nereikalaujantis specialių žinių, sprendžiami teisiniai klausimai nėra nauji ir pan.), advokato darbo ir laiko sąnaudas bei teisingumo, protingumo ir proporcingumo principus. Įvertinus šias aplinkybės, UAB „POŽEMINĖS LINIJOS“ ir UAB „KRS“ prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos, patirtos naudojantis kvalifikuota teisine pagalba, mažintinos ir priteistina kiekvienai iš šalių po 2 000 Eur. UAB „INSTITA“ prašymas priteisti 1 331 Eur išlaidų už advokato pagalbą atlyginimą tenkintinas ir priteistina 1 331 Eur suma. Taip pat visoms ieškovėms byloje priteistini jų sumokėti žyminiai mokesčiai.

14637.

147Teismas visus procesinius dokumentus byloje dalyvaujantiems asmenims siuntė elektroninio ryšio priemonėmis, todėl su dokumentų įteikimu susijusių išlaidų nepatyrė.

148Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, 259 straipsniu, 270 straipsniu, 293 straipsnio 1 ir 2 punktais, 4238 straipsniu,

Nutarė

149panaikinti atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Birštono vandentiekis“ vykdomame atvirame (supaprastintame) konkurse „Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Birštono savivaldybėje“ rangos darbų pirkimas“, kuriam Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje suteiktas numeris 408438, 2018 m. gruodžio 21 d. priimtus sprendimus, kuriais atmesti ieškovių UAB „KRS“, UAB „INSTITA“ ir UAB „POŽEMINĖS LINIJOS“ pasiūlymai.

150Įpareigoti atsakovę uždarąją akcinę bendrovę „Birštono vandentiekis“ grąžinti ieškoves UAB „KRS“, UAB „INSTITA“ ir UAB „POŽEMINĖS LINIJOS“ į pirminę prieš pažeidimą buvusią padėtį ir iš naujo atlikti tiekėjų pasiūlymų vertinimą bei dėl jų priimti atitinkamus sprendimus.

151Nutraukti bylą dėl uždarosios akcinės bendrovės „KRS“ reikalavimo panaikinti uždarosios akcinės bendrovės „Birštono vandentiekis“ 2019 m. sausio 11 d. sprendimą, kuriuo atmesta ieškovės pretenzija.

152Nutraukti bylą dėl uždarosios akcinės bendrovės „POŽEMINĖS LINIJOS“ reikalavimo pripažinti atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Birštono vandentiekis“ pirkimo Nr. 408438 dokumentų III skyriaus „Užsakovo reikalavimai“ 2.5.3, 3.11, 5.15.1.12, 5.15.1.13 punktų sąlygas, susijusias su techniniu pasiūlymu, neteisėtomis.

153Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Birštono vandentiekis“, kurios juridinio asmens kodas 152812840, ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „KRS“, kurios juridinio asmens kodas 133630961, 2 000 Eur (du tūkstančius Eur) patirtų išlaidų atlyginimą už advokato pagalbą ir 788 Eur sumokėto žyminio mokesčio.

154Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Birštono vandentiekis“, kurios juridinio asmens kodas 152812840, ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „POŽEMINĖS LINIJOS“, kurios juridinio asmens kodas 160427431, 2 000 Eur (du tūkstančius Eur) patirtų išlaidų atlyginimą už advokato pagalbą ir 788 Eur sumokėto žyminio mokesčio.

155Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Birštono vandentiekis“, kurios juridinio asmens kodas 152812840, ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „INSTITA“, kurios juridinio asmens kodas 302459286, 1 331 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus trisdešimt vieną Eur) patirtų išlaidų atlyginimą už advokato pagalbą ir 788 Eur sumokėto žyminio mokesčio.

156Sprendimas per 14 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ieškovių procesinių dokumentų esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „KRS“, atstovaujama... 7. 1.1.... 8. Pirkimui pateiktas pasiūlymas skundžiamu atsakovės 2018 m. gruodžio 21 d.... 9. 1.2.... 10. Ieškovė mano, kad toks Pirkimo dokumentų parengimo būdas atskleidžia... 11. 1.3.... 12. Ieškovė įsitikinusi, kad nurodytas pasiūlymo atmetimo pagrindas šiuo... 13. 1.4.... 14. Šiame kontekste ieškovė atkreipia dėmesį, kad pirkimas dėl to paties... 15. 1.5.... 16. Nepaisant to, nors ir nesutikdama su perkančiosios organizacijos pozicija,... 17. 1.6.... 18. UAB „KRS“ pažymi, kad nors atsakovė teigia, kad ieškovė neturi teisės... 19. 2.... 20. Ieškovė UAB „POŽEMINĖS LINIJOS“, atstovaujama advokato Pauliaus Čerkos... 21. 2.1.... 22. Perkančioji organizacija ieškovės UAB „POŽEMINĖS LINIJOS“ pasiūlymą... 23. 2.2.... 24. Kita vertus, ieškovė teigia, kad, nors ji turi didelę ir ilgą patirtį... 25. 2.3.... 26. Be to, atsižvelgiant į tai, kad šis Pirkimas vykdomas jau penktą kartą,... 27. 2.4.... 28. Šiame kontekste ieškovė atkreipia dėmesį, kad, vadovaujantis Statybos... 29. 2.5.... 30. Nepaisant to, ieškovė pažymi, kad nors ji nuodugniai susipažino su Pirkimo... 31. 3.... 32. Ieškovė UAB „INSTITA“, atstovaujama advokato Tomo Bagdanskio, kreipėsi... 33. 3.1.... 34. UAB „Birštono vandentiekis“ viešajame Pirkime nusprendė atmesti... 35. 3.2.... 36. Tačiau, anot ieškovės, jos pradiniame pasiūlyme pateikta informacija ir... 37. 3.3.... 38. Ieškovė akcentuoja, kad kartu su pradiniu pasiūlymu ji buvo pateikusi darbų... 39. 3.4.... 40. Ieškovė tvirtina, kad kartu su pasiūlymo paaiškinimu pateikta tik... 41. 3.5.... 42. Kartu su 2018 m. gruodžio 17 d. paaiškinimais ieškovė taip pat nurodė, kad... 43. II.... 44. Atsakovės procesinių dokumentų esmė... 45. 4.... 46. Atsakovė UAB „Birštono vandentiekis“, atstovaujama direktoriaus C. P.,... 47. 1.1.... 48. Anot atsakovės, pasiūlymas turi atitikti visas Pirkimo sąlygas, kurių... 49. 1.2.... 50. Atsakovės įsitikinimu, ieškovės Pirkimo sąlygų turinio neturi teisės... 51. 1.3.... 52. Perkančioji organizacija tvirtina, kad tiekėjams buvo sudarytos visos... 53. 1.4.... 54. Perkančiojo subjekto vertinimu, ieškovės negalėjo ištaisyti nustatytų... 55. 1.5.... 56. Atsakovė, be kita ko, nurodė, kad prieš tai vykdyti jos pirkimai neturi... 57. 1.6.... 58. Atsakovė pastebėjo, kad, vykdant Pirkimo dokumentų III skyriaus 1.5 punkte... 59. 1.7.... 60. Perkančioji organizacija atkreipė dėmesį, kad ieškovė UAB „POŽEMINĖS... 61. III.... 62. Kitų proceso dalyvių procesinių dokumentų esmė... 63. 5.... 64. Trečiasis asmuo UAB „Gensera“, atstovaujama direktoriaus D. G.,... 65. 1.1.... 66. Reikalavimai tiekėjų techniniams pasiūlymams atsakovės parengtuose Pirkimo... 67. 1.2.... 68. Rangovo pasiūlymas Pirkimui, kuriame pateikiami techniniai duomenys,... 69. 1.3.... 70. Anot UAB „Gensera“, nagrinėjamu atveju atsakovė pasiūlymus atmetė... 71. 1.4.... 72. Trečiasis asmuo atkreipia dėmesį, kad patenkinus ieškovės UAB „KRS”... 73. 6.... 74. Trečiasis asmuo UAB „INTI“, atstovaujama advokatės Giedrės... 75. 2.1.... 76. UAB „INTI“ atsiliepime nurodė, kad jos pasiūlymą atsakovė atmetė... 77. 2.2.... 78. UAB „INTI“ įsitikinimu, atsakovė nepagrįstai reikalavo kartu su savo... 79. 7.... 80. Viešųjų pirkimų tarnyba savo išvadoje nurodė, kad Pirkimo techninės... 81. IV.... 82. Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės... 83. 8.... 84. Atsakovė UAB „Birštono vandentiekis“ Centrinėje viešųjų pirkimų... 85. 9.... 86. Pirkimo sąlygų I dalies „Pirkimo sąlygos“ 6 skirsnio „Pasiūlymų... 87. 10.... 88. Pagal Pirkimo dokumentuose įtvirtintas sąlygas, tiekėjo pateiktas techninis... 89. 11.... 90. Ieškovės UAB „KRS“, UAB „INSTITA“ ir UAB „POŽEMINĖS LINIJOS“... 91. 12.... 92. Atsakovė 2018 m. gruodžio 21 d. ieškovėms pranešė apie jų pasiūlymų... 93. 13.... 94. Ieškovės 2019 m. sausio 3 d. perkančiajai organizacijai pateikė... 95. 14.... 96. Taigi, iš byloje dalyvaujančių asmenų procesinių dokumentų turinio... 97. 15.... 98. Ginčo pirkimui taikytinos Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų... 99. V.... 100. Teisiniai argumentai ir išvados... 101. Dėl ikiteisminės ginčų sprendimo ne teisme tvarkos... 102. 16.... 103. Ieškovė UAB „POŽEMINĖS LINIJOS“ vienu iš reikalavimų formuluoja... 104. 17.... 105. CPK 4232 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tiekėjas arba ekonominės veiklos... 106. 18.... 107. Teismų praktikoje konstatuota, kad perkančiosios organizacijos veiksmų ar... 108. 19.... 109. Nagrinėjamu atveju byloje esantys duomenys patvirtina, kad viešasis konkursas... 110. 20.... 111. Kartu teismas pažymi, kad UAB „KRS“ reikalavimo dalis, kuria prašoma... 112. 21.... 113. Pagal nuosekliai formuojamą kasacinio teismo praktiką ieškinio reikalavimas... 114. Dėl ginčo esmės... 115. 22.... 116. Pirkimų įstatymo 48 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad perkantysis subjektas... 117. 23.... 118. Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad... 119. 24.... 120. Nagrinėjamu atveju Pirkimo objektas yra vandentiekio ir nuotekų tinklų... 121. 25.... 122. Perkančioji organizacija 2018 m. lapkričio 12 d. Pirkimo sąlygose, kaip... 123. 26.... 124. Teismo vertinimu, šiuo konkrečiu atveju ieškovių pasiūlymų atmetimo... 125. 27.... 126. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą pabrėžtas turinio viršenybės prieš... 127. 28.... 128. Šiuo konkrečiu atveju atsakovės sprendimai atmesti ieškovių pasiūlymus... 129. 29.... 130. Kita vertus, atsižvelgtina ir į tai, kad Pirkimo dokumentai yra didelės... 131. 30.... 132. Pažymėtina, kad viešojo pirkimo teisinių santykių formalizavimas svarbus... 133. Dėl bylos baigties ir bylinėjimosi išlaidų... 134. 31.... 135. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei padarytas išvadas akivaizdu, kad... 136. 32.... 137. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 138. 33.... 139. UAB ,,POŽEMINĖS LINIJOS“ nurodė, kad nagrinėjant bylą pirmosios... 140. 34.... 141. UAB „KRS“ pateikė prašymą priteisti 3 742,80 Eur byloje turėtų... 142. 35.... 143. UAB „INSTITA“ prašyme dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo nurodė, kad... 144. 36.... 145. Ieškovių prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos procesine prasme yra... 146. 37.... 147. Teismas visus procesinius dokumentus byloje dalyvaujantiems asmenims siuntė... 148. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 149. panaikinti atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Birštono... 150. Įpareigoti atsakovę uždarąją akcinę bendrovę „Birštono... 151. Nutraukti bylą dėl uždarosios akcinės bendrovės „KRS“ reikalavimo... 152. Nutraukti bylą dėl uždarosios akcinės bendrovės „POŽEMINĖS LINIJOS“... 153. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Birštono... 154. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Birštono... 155. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Birštono... 156. Sprendimas per 14 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos...