Byla A-2953-520/2016
Dėl sprendimų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Ramūno Gadliausko ir Dalios Višinskienės (pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Saugios erdvės“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. sausio 5 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Saugios erdvės“ skundą atsakovui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos dėl sprendimų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Saugios erdvės“ (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – ir Komisija) 2015 m. balandžio 8 d. sprendimą Nr. 3R-134(AG-69/04-2015), atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Agentūra, atsakovas) 2015 m. sausio 15 d. sprendimą Nr. SKP-6 (toliau – ir Sprendimas) ir 2015 m. sausio 30 d. raštą Nr. BRK-794(3.144).

6Pareiškėjas nurodė, kad jis tinkamai vykdė 2011 m. birželio 16 d. su Agentūra pasirašytą Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra) veiklos srities „Ne žemės ūkio veikla“ paramos sutartį Nr. 3VK-KU-10-2-003848-PR001 (toliau – ir Paramos sutartis), t. y. nepažeidė šios sutarties sąlygų, Europos Sąjungos (toliau – ir ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktų. Atsakovas nepagrįstai nustatė, kad pareiškėjas pažeidė Paramos sutarties reikalavimą užtikrinti teisėtą naudojimąsi žeme po statomais pastatais. Pareiškėjo teigimu, jo sudarytas susitarimas dėl 0,3416 ha žemės ploto subnuomos yra galiojantis, o minėto susitarimo neįregistravimas Nekilnojamojo turto registre yra formalus ir mažareikšmis pažeidimas, negalintis lemti atsisakymo skirti paramą. Pareiškėjas pažymėjo, kad Agentūra nepagrįstai atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą pratęsti projekto įgyvendinimo terminą, nes pareiškėjas negalėjo numatyti rangovo netinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo, lėmusio rangos sutarties nutraukimą. Be to, pareiškėjas dėl lėšų trūkumo (atsiradusio dėl Agentūros delsimo išmokėti paramos lėšas pagal ketvirtą ir penktą mokėjimo prašymus) negalėjo tinkamai atsiskaityti su rangovu, o rangovas nepagrįstai delsė perduoti pareiškėjui statybos dokumentus, būtinus tęsti statybos darbus. Tai, kad Agentūra nemotyvuotai atsisakė pratęsti projekto įgyvendinimo terminą, pripažino ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – ir Ministerija).

7Pareiškėjas akcentavo, kad jis neužtikrino finansavimo šaltinio dėl pačios Agentūros veiksmų, t. y. dėl Agentūros delsimo išmokėti paramos lėšas pagal ketvirtą ir penktą mokėjimo prašymus, dėl kurių pareiškėjas negavo 443 542 Lt (128 458,64 Eur) paramos. Pareiškėjo teigimu, Agentūra nenurodė, kokios konkrečiai ir kuriuose mokėjimo prašymuose pateiktos išlaidos realiai nėra patirtos ar apmokėtos, todėl pareiškėjas neturi galimybės teikti argumentus bei įrodymus, paneigiančius šį neva padarytą pažeidimą. Pareiškėjas laikėsi pozicijos, kad nebuvo jokio pagrindo netinkamų mokėjimo prašymų pateikimą vertinti kaip finansavimo šaltinio neužtikrinimą, o ne taikyti teisės aktuose aiškiai įvardytas sankcijas už mokėjimo prašymuose nurodytų išlaidų nepagrindimą finansiniais dokumentais. Pareiškėjas atkreipė dėmesį, kad jis Agentūrai nepateikė tam tikrų statybos dokumentų todėl, jog jų neturėjo (rangovas jų nebuvo davęs pareiškėjui), todėl pareiškėjui negali būti skiriama sankcija už objektyviai neįmanomų įvykdyti nurodymų nevykdymą. Pareiškėjo teigimu, Agentūros pritaikyta griežčiausia sankcija yra neproporcinga administravimo tikslui, Agentūra neturėjo teisės reikalauti iš pareiškėjo išmokėtos paramos (114 052,66 Eur) grąžinimo.

8Atsakovas Agentūra atsiliepime į skundą prašė jį atmesti.

9Atsakovas paaiškino, kad pareiškėjas, pasirašydamas Paramos sutartį, įsipareigojo žemės nuomos ar kitą teisėto naudojimosi žeme sutartį įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, todėl šio įsipareigojimo turėjo laikytis. Šio įsipareigojimo nesilaikymas Agentūros buvo vertinamas kartu su kitomis svarbiomis aplinkybėmis. Atsakovo teigimu, už visų reikiamų dokumentų pateikimą Agentūrai, įskaitant ir šešto mokėjimo prašymo pateikimą laiku, atsakingas yra pats pareiškėjas, nepriklausomai nuo to, dėl kieno kaltės pareiškėjas negalėjo pateikti reikiamų dokumentų laiku. Netinkamas rangovo prievolių vykdymas nėra force majeure aplinkybė Paramos sutarties ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) prasme.

10Atsakovas atkreipė dėmesį, kad penkiuose mokėjimo prašymuose pareiškėjas buvo nurodęs, jog statybos darbų rangovas UAB „Conmaster“ atliko darbų už 451 447,52 Eur, tačiau Agentūrai pareiškėjas pateikė apmokėjimą įrodančius dokumentus tik dėl 352 210,16 Eur. Be to, pareiškėjas Agentūrai nepranešė apie iš rangovo UAB „Conmaster“ gautą paskolą. Atsakovas pažymėjo, kad ketvirtas ir penktas mokėjimo prašymai buvo vertinami ilgiau dėl pareiškėjo pateikiamų vis naujų dokumentų, kurie turėjo būti pateikti kartu su mokėjimo prašymais. Pareiškėjas, manydamas, kad Agentūra per ilgai vertino mokėjimo prašymus (neišmokėjo laiku paramos) ar per ilgai vykdė įtariamo pažeidimo tyrimą, galėjo ginti savo galbūt pažeistas teises įstatymo nustatyta tvarka, t. y. kreipdamasis į Komisiją arba teismą. Atsakovo įsitikinimu, pirmenybė turi būti suteikiama paramos gavėjo galbūt padaryto pažeidimo tyrimui, todėl visi kiti klausimai gali būti sprendžiami tik pasibaigus paminėtam tyrimui. Atsižvelgęs į tai, atsakovas teigė, kad įtariamo pažeidimo tyrimo metu mokėjimo prašymų vertinimas buvo sustabdytas pagrįstai ir taip pat pagrįstai pareiškėjui nebuvo mokama parama.

11II.

12Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. sausio 5 d. sprendimu pareiškėjo UAB „Saugios erdvės“ skundą atmetė; panaikino Komisijos 2015 m. balandžio 8 d. sprendimo Nr. 3R-134(AG-69/04-2015) dalį, kuria Komisija nutraukė bylą dėl pareiškėjo UAB „Saugios erdvės“ prašymo panaikinti Agentūros 2015 m. sausio 30 d. raštą Nr. BRK-794(3.144).

13Teismas nustatė, kad pareiškėjas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra) įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 3D-882, (toliau – ir Įgyvendinimo taisyklės) 2010 m. lapkričio 12 d. pateikė Agentūrai paraišką paramai gauti; 2011 m. birželio 16 d. pareiškėjas ir Agentūra pasirašė Paramos sutartį, pagal kurios 1.1 punktą pareiškėjas įsipareigojo įgyvendinti projektą „Aukštos kokybės paslaugų centro steigimas“ (toliau – ir Projektas), nepažeisdamas šios sutarties sąlygų, ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, kiek jie susiję su Projekto įgyvendinimu, reikalavimų.

14Teismas taip pat nustatė, kad Agentūra Sprendime konstatavo, jog pareiškėjas, įgyvendindamas Projektą, padarė penkis pažeidimus: 1) pateikė neteisingą informaciją apie Projektą (toliau – ir pirmasis pažeidimas); 2) neužtikrino teisėto naudojimosi žeme (toliau – ir antrasis pažeidimas); 3) neįgyvendino projekto taip, kaip nustatyta Paramos sutartyje (toliau – ir trečiasis pažeidimas); 4) neužtikrino tinkamo Projekto finansavimo šaltinio bei teikė Agentūrai mokėjimo prašymus, kuriuose deklaravo dalį nepatirtų ir dalį neapmokėtų išlaidų (toliau – ir ketvirtasis pažeidimas); 5) laiku neteikė prašomos informacijos (toliau – ir penktasis pažeidimas). Atsižvelgiant į tai, buvo nutarta nutraukti Paramos sutartį ir susigrąžinti 114 052,66 Eur išmokėtų paramos lėšų. Ginčijamame rašte Agentūra nurodė, kad grąžintiną sumą pareiškėjas turi pervesti į Agentūros sąskaitą per 30 kalendorinių dienų, priešingu atveju, nuo negrąžintos lėšų dalies bus skaičiuojamos 5 proc. dydžio metinės palūkanos. Pareiškėjas, nesutikdamas su Sprendimu ir Agentūros raštu, juos apskundė Komisijai, kuri skundžiamu sprendimu pareiškėjo skundą dėl Sprendimo atmetė, o bylą dėl ginčijamo Agentūros rašto nutraukė, konstatuodama, kad ginčijamas Agentūros raštas yra informacinio pobūdžio ir neatitinka individualaus administracinio akto sampratos.

15Dėl Agentūros nustatyto pirmojo pažeidimo teismas pažymėjo, kad nors Paramos sutarties 17.19 punkte yra įtvirtinta pareiškėjo pareiga bendradarbiauti su Projektą kontroliuojančiais asmenimis, laiku teikti jiems visą prašomą informaciją, sudaryti sąlygas tikrinti Projekto įgyvendinimą vietoje, susipažinti su dokumentais bei veikla, susijusia su Projekto ir Paramos sutarties vykdymu, tačiau pareiškėjas teismui nepateikė įrodymų, jog Sprendime nurodyti dokumentai buvo pateikti Agentūrai. Atsižvelgęs į tai, teismas darė išvadą, kad pareiškėjas nuslėpė informaciją, turinčią reikšmės tinkamai kontroliuoti Paramos sutarties vykdymą ir dėl to Agentūra pagrįstai, vadovaudamasi Paramos sutarties 25 punktu, nustatė Paramos sutarties pažeidimą (Paramos sutarties 25.2 p.).

16Teismas, vertindamas Agentūros nustatytą antrąjį pažeidimą, sprendė, kad Paramos sutartyje įtvirtintas pareiškėjo įsipareigojimas žemės nuomos ar kitą teisėto naudojimosi žeme sutartį užregistruoti Nekilnojamojo turto registre nėra savitikslis. Šiuo aspektu teismas sutiko su Sprendimo argumentais, kad užtikrinant ne tik pačią naudojimosi žeme teisę, bet ir jos pilnavertę teisinę apsaugą nuo trečiųjų asmenų galimų pretenzijų, gali būti užtikrinama tinkama Projekto investicijų apsauga visu Projekto įgyvendinimo ir priežiūros laikotarpiu. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas skunde neginčijo aplinkybės, jog subnuomos susitarimas nebuvo įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, todėl teismas konstatavo, kad Agentūra pagrįstai konstatavo Paramos sutarties 17.24.2 punkto pažeidimą.

17Dėl Agentūros nustatyto trečiojo pažeidimo teismas nurodė, kad pagal Paramos sutarties 5.1 punktą pareiškėjas įsipareigojo įgyvendinti Projektą iki 2014 m. liepos 31 d., tačiau skunde neginčijo faktinių aplinkybių, jog Projektas iki 2014 m. liepos 31 d. nebuvo įgyvendintas ir jog šeštas mokėjimo prašymas nebuvo pateiktas Paramos sutartyje nustatytu laiku. Atsižvelgęs į tai, teismas sprendė, kad Agentūra pagrįstai konstatavo Paramos sutarties 25.1 ir 25.7 punktų pažeidimus.

18Teismas, vertindamas Agentūros nustatytą ketvirtąjį pažeidimą, sprendė, kad pagal Paramos sutarties 17.3 punktą pareiškėjas turi užtikrinti tinkamą projekto finansavimo šaltinį. Paramos sutarties sudėtine dalimi esančios Paraiškos VIII dalyje „Dėl projekto finansavimo šaltinio“ pareiškėjas įsipareigojo Projektui įgyvendinti paimti viso Projekto vertės, t. y. 2 568 883,20 Lt (743 999,94 Eur) paskolą, tačiau pareiškėjas Agentūrai pateikė informaciją tik dėl 1 200 000 Lt paskolos paėmimo. Teismo vertinimu, pareiškėjas neužtikrino Projekto finansavimo šaltinio skolintomis lėšomis taip, kaip buvo numatęs Paramos sutarties sudėtine dalimi esančioje paraiškoje. Be to, teismas nustatė, kad pareiškėjas Agentūrai nepateikė 2013 m. liepos 31 d. su Projekto statybos darbų rangovu UAB „Conmaster“ pasirašytos paskolos sutarties, apie kurią minima UAB „Conmaster“ 2014 m. balandžio 29 d. pranešime, pridėtame prie pareiškėjo skundo Ministerijai, nors tokią pareigą, t. y. Agentūrai pateikti pasirašytų paskolų sutartis, pareiškėjas turėjo. Atsižvelgęs į tai, teismas darė išvadą, kad Agentūra pagrįstai konstatavo Paramos sutarties 17.3 punkto pažeidimą.

19Teismas pažymėjo, kad pagal teisės aktus pareiškėjas mokėjimo prašymuose turi deklaruoti apmokėtas išlaidas. Atsakovas Sprendime nurodė, kad pareiškėjas Agentūros prašė finansuoti dalį neapmokėtų UAB „Conmaster“ PVM sąskaitų faktūrų (už 99 237,35 Eur). Teismas pripažino pagrįstu pareiškėjo argumentą, kad Sprendime šis pažeidimas nėra tinkamai pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais), tačiau atsižvelgęs į tai, kad Agentūra minėtą pažeidimą pareiškėjui detaliau pagrindė 2015 m. vasario 25 d. rašte Nr. BRK-1849(1.14) „Dėl informacijos pateikimo“, teismas darė išvadą, jog pareiškėjas, teikdamas skundą teismui, turėjo galimybę pateikti su šia aplinkybe susijusius argumentus. Pagal Paramos sutarties 25.3 punktą Paramos sutarties pažeidimas gali būti nustatomas tuomet, kai pareiškėjas, vykdydamas Projektą, pažeidė Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, kiek jie susiję su Projekto įgyvendinimu. Atsižvelgęs į tai, kad buvo konstatuoti su Projekto įgyvendinimu susijusių taisyklių nuostatų pažeidimai, teismas sprendė, jog Agentūra pagrįstai, vadovaudamasi Paramos sutarties 25 punktu, konstatavo Paramos sutarties pažeidimą.

20Dėl Agentūros nustatyto penktojo pažeidimo teismas pažymėjo, kad pagal Paramos sutarties 17.21 punktą pareiškėjas privalo Agentūros nustatytais terminais teikti papildomą informaciją, pagrindžiančius dokumentus, šalinti mokėjimo prašymų trūkumus bei kitus nustatytus neatitikimus. Nors Agentūra 2014 m. liepos 11 d. išsiuntė pareiškėjui elektroninį laišką, prašydama skubiai pateikti tam tikrus nurodytus dokumentus (lauko inžinerinių tinklų dalis), tačiau joks atsakymas į minėtą elektroninį laišką nebuvo pateiktas, t. y. pareiškėjas prašomų dokumentų Agentūrai nepateikė. Nustatęs, kad pareiškėjas skunde nenurodė, jog 2014 m. liepos 11 d. elektroninio laiško iš Agentūros negavo ar jog pateikė Agentūros minėtu laišku prašytus dokumentus, teismas darė išvadą, kad Agentūra pagrįstai konstatavo Paramos sutarties 17.21 ir 17.19 punktų pažeidimus.

21Išnagrinėjęs skundo argumentus dėl pareiškėjui pritaikytų sankcijų už nustatytus pažeidimus teismas pažymėjo, kad Agentūros teisė susigrąžinti išmokėtą paramą ar jos dalį ir (arba) nutraukti Paramos sutartį buvo nustatyta ne tik teisės aktuose, bet ir Paramos sutarties 19.1 punkte, kuriame ši Agentūros teisė yra siejama su paaiškėjusiomis Paramos sutarties 25 punkte įvardytomis aplinkybėmis, o Agentūra šiuo atveju konstatavo Paramos sutarties 25.1, 25.2, 25.3, 25.7, 25.22, 25.23 punktuose įtvirtintas aplinkybes. Dėl pareiškėjo argumento, kad Projekto neįgyvendinimas laiku, reikiamų dokumentų nepateikimas Agentūrai ir kiti Paramos sutarties pažeidimai buvo nulemti ne pareiškėjo, o trečiųjų asmenų (generalinio rangovo UAB „Conmaster“ ir Agentūros) veiksmų, teismas nurodė, kad pagal Paramos sutarties 47 punktą pareiškėjas galėtų būti atleidžiamas nuo atsakomybės už Paramos sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą jeigu įrodytų, kad tai įvyko dėl atsiradusių nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.

22Teismo vertinimu, šiuo aspektu yra aktualus 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1974/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai taikymo taisykles, 47 straipsnis. Įvertinęs Reglamento 47 straipsnio nuostatas, teismas sprendė, kad force majeure aplinkybės yra siejamos su itin išskirtinėmis, ekstraordinariomis situacijomis, apie kurias turi būti pranešama iš karto, kai tik įmanoma tai padaryti. Teismas konstatavo, kad nei netinkamas rangovo prievolių vykdymas, nei Agentūros sprendimas sustabdyti paramos skyrimo procedūras pagal ketvirtą ir penktą mokėjimo prašymus tol, kol bus vykdomas įtariamo pažeidimo tyrimas, nėra force majeure aplinkybės Paramos sutarties 47 punkto prasme, nes pagal savo pobūdį nepatenka nei į vieną iš pripažįstamų 6 kategorijų, nustatytų Reglamento 47 straipsnio 1 dalyje. Dėl to teismas darė išvadą, kad Agentūra už nustatytus pažeidimus turėjo teisę pareiškėjui taikyti sankciją(-as).

23Teismas, spręsdamas dėl Agentūros pritaikytos sankcijos prieštaravimo proporcingumo principui, atsižvelgė į tai, kad buvo nustatytas ne vienas Paramos sutarties pažeidimas, į tai, kad prieš pareiškėją vyksta vykdomieji procesai, į tai, kad Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (toliau – ir FNTT) atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimo pareiškėjo sukčiavimo ir dokumentų klastojimo įgyvendinant Projektą, ir konstatavo, jog Agentūrai siekiant apsaugoti ES ir Lietuvos finansinius interesus administruojant paramą, buvo būtina pareiškėjui taikyti griežčiausią sankciją – Paramos sutarties nutraukimą ir išmokėtos paramos susigrąžinimą. Teismo vertinimu, pritaikyta sankcija yra proporcinga Agentūros siekiamam tinkamo paramos administravimo tikslui.

24Dėl ginčijamo Agentūros rašto teismas pažymėjo, kad Paramos sutarties 17.7 punkte nustatyta, jog pareiškėjas, gavęs Sprendimą dėl paramos susigrąžinimo ir (arba) Paramos sutarties nutraukimo, per Sprendime nustatytą terminą privalo įvykdyti Sprendime išvardytus reikalavimus, tačiau ginčijamame Sprendime nėra išdėstyti jokie reikalavimai pareiškėjui. Teismas sprendė, kad ginčijamu Agentūros raštu yra papildomas Sprendimas, nes reikalavimai pareiškėjui bei terminas šiems reikalavimams įvykdyti yra nurodytas ginčijamame Agentūros rašte, o ginčijamas Sprendimas prie šio rašto buvo pridėtas kaip jo priedas. Dėl to teismas šiuos dokumentus vertino kaip neatsiejamai susijusius ir abu kartu pareiškėjui sukeliančius teisines pasekmes. Teismo vertinimu, yra pagrindas panaikinti Komisijos sprendimo dalį, kuria pareiškėjo skundas dėl ginčijamo Agentūros rašto paliktas nenagrinėtas ir ta bylos dalis nutraukta. Atsižvelgęs į tai, kad pareiškėjas ginčijamo Agentūros rašto neteisėtumą sieja išimtinai su skundžiamo Sprendimo neteisėtumu, o Sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, teismas konstatavo, kad nėra pagrindo naikinti ginčijamo Agentūros rašto.

25III.

26Pareiškėjas UAB „Saugios erdvės“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. sausio 5 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – patenkinti skundą.

27Pareiškėjo teigimu, skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas priimtas formaliai įvertinus aplinkybes. Dėl neteisingos informacijos apie Projektą pateikimo pareiškėjas paaiškina, kad pirmosios instancijos teismo išvada, jog Pareiškėjas nepateikė Agentūrai visos prašytos statybų techninės dokumentacijos, t. y. jog Pareiškėjas nuslėpė informaciją, turinčią reikšmės tinkamai kontroliuoti Paramos sutartį, padaryta atlikus formalią situacijos analizę ir ignoruojant pareiškėjo argumentus. Pagal teisės aktus bei Paramos sutarties nuostatas parama pareiškėjui gali būti neskiriama tik tuo atveju, jei neteisinga informacija Agentūrai pateikiama sąmoningai, t. y. tyčia, siekiant suklaidinti Agentūrą. Agentūra Sprendime nepateikė jokios informacijos apie tai, kokia konkrečiai pareiškėjo pateikta informacija buvo jam žinomai neteisinga ar jo nuslėpta. Nors Agentūra Sprendime nurodė, jog pareiškėjas nepateikė tam tikros su statybų ranga susijusios dokumentacijos, tačiau neaišku, kuo remdamasi Agentūra konstatavo, kad pareiškėjas šią informaciją turėjo. Aplinkybių, kurios patvirtintų, kad pareiškėjas sąmoningai nuslėpė informaciją ar sąmoningai pateikė neteisingą informaciją, nepateikė ir pirmosios instancijos teismas.

28Pareiškėjas pažymi, kad jis, atsižvelgęs į netinkamai vykdomus rangovo įsipareigojimus, 2014 m. gegužės 6 d. nutraukė rangos sutartį ir 2014 m. liepos 15 d. su UAB „Statybos projektų valdymas“ sudarė ekspertizės užsakymo sutartį, jog būtų sudaryta reali pareiškėjo statomo objekto statybos sąmata, nustatyta faktiškai atliktų darbų apimtis ir vertė, statybos darbų defektai ir nukrypimai nuo statinio techninio projekto bei statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų, t. y. pareiškėjas ne siekė pateikti neteisingą informaciją ar kokią nors informaciją nuslėpti, o pats informavo Agentūrą apie esamą padėtį ir aktyviai siekė išsiaiškinti visą faktinę su rangos darbais susijusią situaciją. Pareiškėjas nepateikė tam tikrų statybos dokumentų, kadangi šių dokumentų neturėjo, nes jie rangovo pareiškėjui nebuvo pateikti. Be to, pareiškėjas, teikdamas Agentūrai statybų dokumentus, buvo įsitikinęs, jog visi teikiami dokumentai yra aktualūs ir atitinka faktinę padėtį, kadangi šie dokumentai jam buvo pateikti rangovo ar remiantis rangovo pateikta informacija, kuria abejoti pareiškėjas neturėjo pagrindo. Dėl to pareiškėjui negali būti skiriama sankcija už objektyviai neįmanomų įvykdyti nurodymų nevykdymą. Pirmosios instancijos teismas apskritai nevertino aplinkybių, susijusių su pareiškėjo objektyviu negalėjimu pateikti statybų techninės dokumentacijos, ir tokį dokumentų nepateikimą visiškai nepagrįstai vertino kaip dokumentų nuslėpimą.

29Dėl teisėto naudojimosi žeme neužtikrinimo pareiškėjas nurodo, kad kadangi pagal galiojantį teisinį reglamentavimą pareiškėjo sudarytas papildomas susitarimas dėl 0,3416 ha žemės ploto subnuomos yra galiojantis, nėra pagrindo teigti, jog pareiškėjas neužtikrino teisėto naudojimosi žeme po statomais statiniais. Šiuo atveju pareiškėjas neįvykdė tik dalies Paramos sutarties 17.24.2 punkte nustatyto reikalavimo – Nekilnojamo turto registre neįregistravo papildomo susitarimo prie subnuomos sutarties, tačiau šis pažeidimas yra formalus, nes pareiškėjas teisėtai naudojosi žemės plotu, jokių ginčų ar trečiųjų asmenų pretenzijų dėl pareiškėjo teisės naudotis subnuomojama žeme nebuvo, todėl nėra jokio objektyvaus pagrindo esant tik formaliam Paramos sutarties pažeidimui atsisakyti skirti paramą. Trečiųjų asmenų pretenzijų dėl subnuomojamo sklypo naudojimo nebuvimas rodo šio pažeidimo formalų pobūdį, tačiau nei Agentūra, nei pirmosios instancijos teismas visiškai nepagrįstai nevertino šios esminę reikšmę turinčios aplinkybės. Pareiškėjui taikomos sankcijos ne už tai, jog jis neužtikrino teisėto naudojimosi žeme, o už tai, jog teisėtą naudojimąsi žeme pagrindžiantis dokumentas (papildomas susitarimas prie subnuomos sutarties) nebuvo registruotas Nekilnojamo turto registre. Pareiškėjas akcentuoja, kad šios pareigos neįvykdymas nesukėlė jokių neigiamų teisinių padarinių tinkamai vykdyti ir įgyvendinti Paramos sutartį, todėl yra mažareikšmis (neesminis) ir negali būti vertintinas kaip Paramos sutarties nutraukimo pagrindas. Agentūrai laiku informavus apie esamą formalų pažeidimą, pareiškėjas jį be jokių sunkumų ir kliūčių būtų pašalinęs.

30Pareiškėjas dėl Projekto neįgyvendinimo taip, kaip nustatyta Paramos sutartyje, atkreipia dėmesį, kad jis neginčija objektyviai egzistuojančios aplinkybės, susijusios su Projekto neįgyvendinimu iki 2014 m. liepos 31 d., tačiau skunde pirmosios instancijos teismui pareiškėjas nurodė aiškias negalėjimo laiku pateikti paskutinio mokėjimo prašymo nustatytu terminu priežastis, kurių pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neanalizavo. Pareiškėjo teigimu, Agentūra net kelis kartus nemotyvuotai atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą pratęsti Projekto įgyvendinimo terminą, paskutinįjį mokėjimo prašymą atidedant iki 2015 m. birželio 30 d. Todėl sprendžiant dėl skundžiamame Agentūros sprendime konstatuoto pažeidimo, susijusio su Projekto nepabaigimu nustatytais terminais, pirmiausia turi būti vertinama, ar Agentūra pagrįstai atsisakė pratęsti terminą mokėjimo prašymui pateikti, t. y. tik nustačius, kad mokėjimo prašymo pateikimo terminas nebuvo pratęstas pagrįstai, būtų galima spręsti apie Sprendime nurodyto pažeidimo (nesavalaikio Projekto įgyvendinimo) egzistavimą. Pagal teisės normas, reglamentuojančias termino mokėjimo prašymams teikti pratęsimo pagrindus, terminas minėtiems prašymams teikti gali būti pratęsiamas esant pateisinamoms priežastims, kurios suprantamos kaip aplinkybės, kurių pareiškėjas negalėjo numatyti teikdamas paramos paraišką ir kurios nėra priklausančios nuo pareiškėjo. Šiuo atveju pareiškėjas, teikdamas paramos paraišką, negalėjo ir neturėjo numatyti rangovo netinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo, taip pat atsisakymo (po rangos sutarties nutraukimo) perduoti naujajam rangovui visus reikiamus statybos dokumentus, be kurių statybos darbai negali būti tęsiami. Agentūra nenurodo, kuo remdamasi daro išvadą, kad pareiškėjas netinkamai kontroliavo rangovą. Pareiškėjas akcentuoja, kad jis dėjo visas pastangas, jog statybų rangos darbai būtų vykdomi tinkamai ir laiku.

31Pareiškėjo teigimu, egzistavo visos aplinkybės, kurioms esant terminas mokėjimo prašymui pateikti privalo būti pratęstas. Pareiškėjas negalėjo laiku pateikti mokėjimo prašymo dėl UAB „Conmaster“ kaltės, pasireiškusios ne tik netinkamu rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymu, tačiau ir vėlavimu nustatytais terminais atlikti statybos rangos darbus. Pareiškėjas pažymi, kad statybos darbų termino pagal statybos rangos sutartį pabaiga buvo numatyta 2014 m. birželio 30 d., tačiau statybos darbai nurodytu terminu nebuvo pabaigti ir dėl pareiškėjo negalėjimo tinkamai atsiskaityti su rangovu. Pareiškėjo negalėjimui laiku pateikti mokėjimo prašymą turėjo įtakos ne tik rangovo netinkamas įsipareigojimų vykdymas, bet ir su lėšų Projektui plėtoti trūkumu susijusios aplinkybės (pirmojo rangovo atsisakymas pabaigti rangos darbus dėl sutartinio atlygio nemokėjimo, rangos sutarties nutraukimas, finansavimo šaltinių ir kito rangovo paieškos). Nors pareiškėjas buvo įsivertinęs visų Projekto etapų išlaidas ir numatęs finansavimo šaltinius, tačiau lėšų Projektui tęsti trūkumas atsirado dėl priežasčių, kurios nuo pareiškėjo nepriklauso ir negalėjo būti jo numatytos, t. y. dėl Agentūros delsimo išmokėti lėšas pagal du mokėjimo prašymus, pateiktus 2013 m. gruodžio 2 d. bei 2014 m. vasario 11 d. Pareiškėjo teigimu, Agentūra, nemotyvuotai atsisakiusi pratęsti Projekto įgyvendinimo terminą, taip pati lėmė Paramos sutarties pažeidimą, todėl šiuo pagrindu negali visos atsakomybės už netinkamą Paramos sutarties vykdymą perkelti pareiškėjui. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai tapatina Reglamente nustatytas aplinkybes, kurioms esant iš paramos gavėjo nereikalaujama grąžinti paramos, su aplinkybėmis, kuomet gali būti pratęstas terminas mokėjimo prašymui pateikti. Šiuo atveju pareiškėjas prašė Agentūros būtent pratęsti mokėjimo prašymo pateikimo terminą ir nurodė aplinkybes, dėl kurių jam turėjo būti pratęstas mokėjimo prašymo pateikimo terminas. Pratęsus Projekto įgyvendinimo laiką iki pareiškėjo nurodytojo, Projektas būtų baigtas įgyvendinti laiku, todėl nebūtų jokio pagrindo konstatuoti Paramos sutarties pažeidimo ir nutraukti Paramos sutarties.

32Dėl finansavimo šaltinio neužtikrinimo pareiškėjas laikosi pozicijos, kad Komisija ir pirmosios instancijos teismas visiškai kitaip nei Agentūra interpretavo pareiškėjo neva padarytą pažeidimą, nors Komisija bei pirmosios instancijos teismas, analizuodami skundžiamo Sprendimo pagrįstumą, negali peržengti minėtame sprendime nurodytų motyvų ir pažeidimą konstatuoti savo iniciatyva, remiantis Agentūros neišdėstytais argumentais ir nenustatytomis aplinkybėmis. Agentūros atstovė Komisijos posėdyje patvirtino, kad pareiškėjui nėra ir nebuvo draudžiama pasikeitus Projekto įgyvendinimo aplinkybėms, t. y. Projektą suskirsčius į etapus, Projekto įgyvendinimą finansuoti ir paramos lėšomis. Kadangi pirmosios instancijos teismo argumentai, susiję su pareiškėjo negalėjimu Projektą finansuoti ir iš paramos lėšų, yra visiškai nepagrįsti, nagrinėjamu atveju turi būti vertinami Agentūros veiksmai dėl nepagrįsto paramos sumos nemokėjimo pagal atskirus mokėjimo prašymus (ketvirtą ir penktą). Atsižvelgęs į tai, pareiškėjas nurodo su Agentūros neteisėtais veiksmais susijusias aplinkybes, kurios lėmė pareiškėjo negalėjimą tinkamai finansuoti Projekto vystymo, t. y. pareiškėjas neužtikrino finansavimo šaltinio dėl pačios Agentūros veiksmų – dėl Agentūros nepateisinamo ir nemotyvuoto delsimo pateikti vertinimą ir išmokėti paramos sumas pagal 2013 m. gruodžio 2 d. bei 2014 m. vasario 11 d. pateiktus prašymus, nors tyrimas dėl Paramos sutarties tinkamo įgyvendinimo buvo pradėtas tik 2014 m. balandžio 28 d. Lėšų Projektui tęsti trūkumą lėmė nepateisinamas Agentūros neveikimas, kuri visą atsakomybę dėl projekto finansavimo šaltinio neužtikrinimo nepagrįstai perkėlė paramos gavėjui.

33Dėl pažeidimo, susijusio su tuo, kad pareiškėjas mokėjimo prašymuose deklaravo dalį nepatirtų ir dalį neapmokėtų išlaidų, pareiškėjas pažymi, jog užregistravus mokėjimo prašymą Agentūroje, vertinama jo administracinė atitiktis, t. y. nustatoma, ar mokėjimo prašymas yra tinkamai užpildytas ir ar pateikti visi mokėjimo prašyme nurodyti dokumentai. Agentūra mokėjimo prašymų pateikimo metu, atlikusi administracinį tikrinimą bei mokėjimo prašymų vertinimą, neaptiko jokių mokėjimo prašymų trūkumų, neatitikimų. Be to, skundžiamame Agentūros sprendime nenurodyta, kokios konkrečiai ir kuriuose mokėjimo prašymuose pateiktos išlaidos realiai nėra patirtos ar apmokėtos, t. y. Agentūra Sprendime neargumentavo nustatyto pažeidimo, nenurodė konkrečių pažeidimo elementų, todėl administracinis aktas neatitinka jam keliamų reikalavimų. Šią aplinkybę pripažino tiek Komisija, tiek ir pirmosios instancijos teismas. Pareiškėjo teigimu, visi sankcijos skyrimo motyvai ir priežastys turėjo būti aiškiai įvardytos skundžiamame Sprendime, o ne išdėstytos įvairiais papildomais raštais. Net ir pirmosios instancijos teismo nurodytame 2015 m. vasario 25 d. rašte Agentūra nepateikia, kokios nepatirtos išlaidos buvo deklaruotos pareiškėjo mokėjimo prašymuose. Agentūrai nustačius, jog tam tikruose mokėjimo prašymuose nurodytos išlaidos nėra pagrįstos dokumentais, Agentūra turėjo mažinti išmokamos paramos dydį, pirmiausia pareikalavusi pateikti papildomus mokėjimo prašymuose nurodytas išlaidas pagrindžiančius duomenis. Todėl Agentūros sprendimas nutraukti Paramos sutartį ir susigrąžinti visas išmokėtas paramos sumas yra nepagrįstas, neproporcingas neva padarytiems pažeidimams bei neatitinka Paramos sutarties ir teisės aktų nuostatų, kurios nenustato Paramos sutarties nutraukimo galimybės tuo atveju, kai nėra pateikti visi išlaidų pagrindimo bei išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai.

34Dėl informacijos nepateikimo laiku pareiškėjas pakartoja, kad jis objektyviai negalėjo išpildyti Agentūros reikalavimų pateikti papildomą informaciją, kadangi tokios informacijos pareiškėjas neturėjo dėl aplaidžiai vykdomų rangovo įsipareigojimų. Be to, Paramos sutarties XI skirsnis, nustatantis pranešimų įteikimo būdus, nenustato galimybės Agentūrai pranešimus paramos gavėjui siųsti elektroniniu laišku. Todėl Agentūra negali skirti sankcijos už tai, kad pareiškėjas neatsakė į Agentūros prašymą, kuris buvo išsiųstas Paramos sutartyje nenurodytu būdu ir galbūt apskritai negautas. Prašymui esant tokiam svarbiam, kad dėl neatsakymo į jį Agentūra nustato pažeidimą ir nutraukia Paramos sutartį, toks prašymas neabejotinai privalėjo būti siųstas Paramos sutartyje nurodytu būdu.

35Pritaikytos sankcijos atitikties proporcingumo principui aspektu pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad dalis Agentūros nustatytų pažeidimų (dėl teisėto naudojimosi žeme užtikrinimo) yra visiškai formalaus pobūdžio, kiti Agentūros nurodyti pažeidimai (neteisingos ar klaidinančios informacijos mokėjimo prašymuose ir kituose dokumentuose pateikimas, nepatirtų / neapmokėtų išlaidų deklaravimas) nėra pagrįsti jokiais konkrečiais faktiniais duomenimis, trečiai Agentūros nurodytų pažeidimų grupei (dėl Projekto finansavimo šaltinio neužtikrinimo bei Projekto įgyvendinimo termino nesilaikymo) įtakos turėjo pačios Agentūros nemotyvuoti ir / ar neteisėti veiksmai. Pareiškėjo teigimu, Agentūrai laiku išmokėjus paramos sumas pagal pateiktus mokėjimo prašymus, Projekto tikslai būtų pasiekti laiku ir tinkamai. Agentūra, paskirdama sankciją, neatsižvelgė į tai, jog pirmieji pareiškėjo pateikti trys mokėjimo prašymai buvo pripažinti tinkamais ir jokių pažeidimų, susijusių su jais, nenustatyta. Pareiškėjas tvirtina, kad Agentūra, nemotyvuotai už konkrečiai neįvardytus / formalius / Agentūros veiksmų nulemtus pažeidimus skirdama griežčiausią sankciją, pažeidė proporcingumo principą bei neatsižvelgė į viešojo administravimo srityje egzistuojantį atsakomybės už priimtus sprendimus principą, nustatantį viešojo administravimo subjektų pareigą prisiimti atsakomybę už priimtų administracinių sprendimų sukeltus padarinius.

36Pareiškėjo teigimu, Agentūra, atlikdama įtariamo pažeidimo tyrimą, nesivadovavo Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje nurodytais viešojo administravimo principais. Agentūra informaciją, kokiu pagrindu (dėl kokių įtariamų pažeidimų) ir kada buvo pradėtas galimų pažeidimų tyrimas, pateikė tik Komisijos posėdyje. Nėra aišku, kokios pateisinamos priežastys lėmė Agentūros įtariamų pažeidimų tyrimo atlikimą mažiausiai 8 mėnesius, nors įtariamo pažeidimo tyrimas turi būti atliekamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų, o šis terminas gali būti pratęsiamas tik dėl objektyvių priežasčių. Tokiu savo neveikimu ir neoperatyvumu Agentūra grubiai pažeidė gero viešojo administravimo principą bei pareiškėjo interesus. Be to, Agentūra be jokio aiškaus pagrindo neišmokėjo pareiškėjui paramos sumų pagal 2013 m. gruodžio 2 d. mokėjimo prašymą, nors šio mokėjimo prašymo administracinio tikrinimo ir vertinimo procedūros buvo teigiamos, t. y. nebuvo nustatyta jokių mokėjimo prašymo trūkumų, taip pat mokėjimo prašymo pateikimo metu ir dar penkis mėnesius po to nebuvo atliekamas joks tyrimas dėl pareiškėjo veiksmų. Agentūra, be pateisinamų priežasčių nesilaikydama teisės aktuose nustatytų terminų, pažeidė įstatymo viršenybės principą.

37Pareiškėjas akcentuoja, kad jis ne kartą prašė Agentūros suteikti konkrečią informaciją dėl pradėto tyrimo ir su juo susijusių aplinkybių, tačiau Agentūra viso tyrimo metu taip ir nepateikė pareiškėjui jokios konkrečios informacijos dėl atliekamo tyrimo, jo eigos, įtariamų pažeidimų ir kt., t. y. savo neveikimu Agentūra nesilaikė pareigos tiksliai ir aiškiai apibrėžti padarytus pažeidimus, eliminuoti bet kokias dviprasmybes, faktinę situaciją apibūdinti bei pagrįsti ją taip, jog ji būtų aiški ne tik valstybės tarnautojams, atsakingiems už teikiamą paramą žemės ūkio sektoriuje, bet ir tiems asmenims, kurie tiesiogiai pretenduoja į išmokas. Net ir bylą nagrinėjant Komisijos posėdyje pareiškėjo atstovei nebuvo leista susipažinti su visa Agentūros Komisijai pateikta medžiaga, nes vyksta ikiteisminis tyrimas, apie kurį pareiškėjas nėra informuotas. Dėl atsisakymo leisti susipažinti su tam tikra Komisijai pateikta medžiaga pareiškėjas iki šiol nėra susipažinęs su tam tikrais svarbiais Agentūros dokumentais. Tokia situacija, kai pareiškėjui nėra leidžiama susipažinti su visa administracinės bylos medžiaga, kuri turi reikšmės Komisijos sprendimui, negali būti toleruotina, kadangi tokiu būdu iš pareiškėjo atimama galimybė pateikti paaiškinimus dėl tam tikrų aplinkybių / dokumentuose esančių argumentų / teiginių ir pan. Pareiškėjas pakartoja, kad Agentūra visiškai nemotyvuotai atsisakė atidėti paskutiniojo mokėjimo prašymo terminą, taip pašalindama pareiškėjui bet kokią galimybę tinkamai įgyvendinti Projektą.

38Pareiškėjo prašymas pratęsti Projekto įgyvendinimo terminą buvo pateiktas 2014 m. liepos 31 d., t. y. Agentūrai atliekant tyrimą dėl pareiškėjo veiksmų, kuris buvo tęsiamas dar beveik pusę metų, todėl prašymo pateikimo metu Agentūra neturėjo teisės atsisakyti pratęsti mokėjimo prašymo pateikimo termino dėl priežasčių, kurios tuo metu net nebuvo pakankamai ištirtos ir konstatuotos. Pareiškėjo teigimu, toks Agentūros atsisakymas rodo išankstinį Agentūros neigiamą nusiteikimą prieš pareiškėją, o ne siekį objektyviai ir nešališkai ištirti visas galimų pažeidimų aplinkybes. Atsižvelgiant į tai, kad Agentūros paskirta sankcija nėra proporcinga padarytiems pažeidimams ir negalėjo būti paskirta, nėra jokio pagrindo iš pareiškėjo reikalauti susidariusios 114 052,66 Eur skolos sumos grąžinimo, todėl skundžiamas Agentūros raštas Komisijos turėjo būti panaikintas.

39Atsakovas Agentūra atsiliepime į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

40Dėl neteisingos informacijos pateikimo apie Projektą atsakovas pažymi, kad būtent pareiškėjas yra atsakingas už tinkamą Projekto įgyvendinimą ir priežiūrą, nes būtent jis yra prisiėmęs įsipareigojimą Projektą įvykdyti, pasiekti Projekto tikslus ir rodiklius. Jeigu pareiškėjas šios savo pareigos tinkamai nevykdė ar visai nevykdė ir nesidomėjo, kaip vykdomi statybos rangos darbai, nesirūpino tinkamu Projekto įgyvendinimu, privalo prisiimti visą atsakomybę dėl šios pareigos nevykdymo. Rangovas nėra atsakingas už Projekto įgyvendinimą. Jeigu pareiškėjas ir neturėjo reikiamos dokumentacijos, jis privalėjo būti rūpestingas ir užtikrinti, kad atliekant tokio pobūdžio statybas, visi reikiami dokumentai būti tinkamai pildomi. Viena iš Paramos sutarties sąlygų buvo žemės nuomos sutartį įregistruoti Nekilnojamojo turto registre (šiuo atveju susitarimą prie sutarties) ir pats pareiškėjas pripažįsta, kad pažeidimas buvo. Faktas, jog nėra pareikšta jokių trečiųjų asmenų pretenzijų dėl subnuomojamo sklypo naudojimo, nepašalina pareiškėjo pareigos subnuomos sutartį įregistruoti valstybės registre.

41Dėl Projekto neįgyvendinimo taip, kaip nustatyta Paramos sutartyje, atsakovas nurodo, kad nors pareiškėjas teigia, jog laiku pateikti šešto mokėjimo prašymo jis negalėjo dėl UAB „Conmaster“ kaltės, tačiau už visų reikiamų dokumentų pateikimą Agentūrai asmeniškai atsakingas pareiškėjas. Be to, Agentūra pareiškėjui nebuvo suteikusi jokių konkrečių garantijų, kad pritars jo prašymui pratęsto mokėjimo prašymo pateikimo terminą, todėl pareiškėjas negalėjo turėti jokių pagrįstų teisėtų lūkesčių dėl šešto mokėjimo prašymo pateikimo termino pratęsimo. Būtent pareiškėjas prisiima visą riziką, susijusią su investicijų įsigijimu ir trečiųjų asmenų (šiuo atveju rangovo UAB „Conmaster“) prievolių vykdymu, siekdama Projekto tikslų įgyvendinimo sutartiniuose dvišaliuose pareiškėjo ir Agentūros santykiuose. Netinkamas rangovo prievolių vykdymas nėra force majeure aplinkybė Paramos sutarties 47 punkto ir CK 6.212 straipsnio prasme. Šiuo atveju pareiškėjas turėjo ne tik teisę, bet ir pareigą vykdyti rangovo UAB „Conmaster“ atliekamų darbų kontrolę.

42Dėl finansavimo šaltinio neužtikrinimo atsakovas pažymi, kad pareiškėjas arba nesupranta, arba nenori suprasti, kodėl Agentūra nusprendė, jog pareiškėjas neužtikrino tinkamo finansavimo šaltinio, nors argumentai yra skundžiamame Agentūros Sprendime. Apie paskolą, gautą iš rangovo, Agentūrai nebuvo pranešta. Pareiškėjas pateikė Agentūrai dalį neapmokėtų UAB „Conmaster“ PVM sąskaitų faktūrų, kurias paprašė finansuoti. Pareiškėjas teikė Agentūrai mokėjimo prašymus, kuriuose deklaravo dalį nepatirtų ir dalį neapmokėtų išlaidų. Pareiškėjas keičia savo poziciją ir aiškina, jog jis gali ir neužtikrinti tinkamo Projekto finansavimo šaltinio, jeigu yra tikimybė gauti paramą, nes juk paramos lėšos irgi gali būti finansavimo šaltiniu, tačiau, atsakovo teigimu, pareiškėjas nėra teisus, o Komisija pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjas negalėjo užtikrinti tinkamo Projekto finansavimo šaltinio.

43Atsakydamas į apeliacinio skundo argumentus, kad Agentūra delsė išmokėti paramos lėšas pagal mokėjimo prašymus, pateiktus 2013 m. gruodžio 2 d. bei 2014 m. vasario 11 d., atsakovas akcentuoja, jog su 2013 šiais mokėjimo prašymais pareiškėjas nepateikė investicijų apmokėjimo dokumentų. Papildomai teikiami dokumentai neleido Agentūrai laiku užbaigti mokėjimo prašymų vertinimo procedūrų, nes pareiškėjas vis pateikdavo naujų dokumentų, kuriuos privalėjo pateikti kartu su mokėjimo prašymais. Pareiškėjas, manydamas, kad Agentūra per ilgai tyrė įtariamą pažeidimą ir kad vienoks ar kitoks sprendimas turėjo būti priimtas anksčiau, galėjo kreiptis į Komisiją ar į Vilniaus apygardos administracinį teismą dėl Agentūros įpareigojimo atlikti veiksmus.

44Dėl neteisingos informacijos ir prašomos informacijos nepateikimo laiku atsakovas paaiškina, kad paramos gavėjas privalo bendradarbiauti su Agentūra, tačiau pareiškėjas to nedarė. Į pareiškėjo argumentą, kad Agentūra nepateikė jokios informacijos apie tai, kokia konkrečiai pareiškėjo pateikta informacija buvo jam žinomai neteisinga ar jo nuslėpta, Agentūra atsakė Komisijos posėdyje, be to, ši informacija yra skundžiamame Agentūros sprendime. Atsakovas sutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija dėl pritaikytos sankcijos atitikties proporcingumo principui.

45Atsakovo teigimu, pareiškėjui buvo žinomas faktas, kad yra atliekamas galimo pažeidimo tyrimas, nes 2014 m. gegužės 16 d. pareiškėjui buvo išsiųstas raštas Nr. BRK-(12.4)-4210 „Dėl informacijos pateikimo“, o 2014 m. gegužės 19 d. Agentūra raštu Nr. BRK-(10.3.8)-4269 priminė pareiškėjui, jog atliekamas įtariamo pažeidimo tyrimas, kartu įspėdama, kad toliau tęsti Projektą (atlikti darbus) turi savo rizika. Pareiškėjas nesiėmė jokių realių veiksmų, manydamas, kad Agentūros veiksmais / neveikimu yra pažeidžiamos jo teisės, nors galėjo kreiptis į Komisiją ar į Vilniaus apygardos administracinį teismą dėl Agentūros įpareigojimo atlikti veiksmus. Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-153, (toliau – ir Administravimo taisyklės) nustatytas teisinis reglamentavimas suponuoja pareigą suteikti pirmenybę paramos gavėjo galbūt padaryto (esant tam tikrai informacijai) pažeidimo tyrimui, todėl logiška, kad Agentūra neišmokėjo paramos pagal 2013 m. gruodžio 2 d. bei 2014 m. vasario 11 d. pateiktus mokėjimo prašymus, kadangi buvo atliekamas galimo pažeidimo tyrimas, o minėtų mokėjimo prašymų vertinimas buvo sustabdytas. Atsakovo teigimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė pareiškėjo skundą, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurio naikinti nėra pagrindo.

46Teisėjų kolegija

konstatuoja:

47IV.

48Ši administracinė byla apeliacine tvarka nagrinėjama vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (1999 m. sausio 14 d. įstatymo Nr. VIII-1029 redakcija) (toliau – ir ABTĮ) normomis, galiojusiomis iki 2016 m. liepos 1 d., nes byla apeliacine tvarka pradėta nagrinėti iki įsigaliojo Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymo 7 str. 1 d., 8 str. 2 d.).

49Nagrinėjamos administracinės bylos esminis dalykas – atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. sausio 15 d. sprendimo Nr. SKP-6, kuriuo nutraukta 2011 m. birželio 16 d. paramos sutartis Nr. 3VK-KU-10-2-003848-PR001 ir nuspręsta susigrąžinti iš pareiškėjo UAB „Saugios erdvės“ visą jam išmokėtą paramos lėšų sumą (114 052,66 Eur), pagrįstumas ir teisėtumas. Pareiškėjas skunde taip pat buvo pareiškęs ir šiuos reikalavimus: panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2015 m. balandžio 8 d. sprendimą ir atsakovo 2015 m. sausio 30 d. raštą Nr. BRK-794(3.144).

50Byloje nustatyta, kad pareiškėjas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra) įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 3D-882, 2010 m. lapkričio 12 d. pateikė Agentūrai paraišką paramai gauti. 2011 m. birželio 16 d. pareiškėjas ir Agentūra sudarė Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra) veiklos srities „Ne žemės ūkio veikla“ paramos sutartį Nr. 3VK-KU-10-2-003848-PR001, pagal kurią pareiškėjas įsipareigojo įgyvendinti projektą „Aukštos kokybės paslaugų centro steigimas“, laikydamasis ES ir nacionalinės teisės aktų, kiek jie susiję su Projekto įgyvendinimu, reikalavimų (1.1 p.). Pareiškėjui parama skirta sandėliavimo paskirties pastato statybai, pastatas yra statomas žemės sklype, esančiame ( - ), Vilniaus r.

51Pagal Paramos sutarties 2 punktą pareiškėjui turėjo būti kompensuojama teisės aktuose ir šioje sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis iki 1 669 773 Lt (483 599,68 Eur), t. y. 65 proc. visų tinkamų kompensuoti Projekto išlaidų. Pareiškėjas įsipareigojo prisidėti iki 899 110 Lt (260 400,25 Eur) (35 proc.) įnašu prie tinkamų finansuoti Projekto išlaidų apmokėjimo ir užtikrinti visų kitų Projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų apmokėjimą (Paramos sutarties 3 p.). Paramos sutarties 49 punkte nurodyta, kad Paramos sutarties sudėtinėmis dalimis taip pat yra paraiška, verslo planas ir kiti su Projekto įgyvendinimu susiję dokumentai, o Paraiškos VIII dalyje „Projekto finansavimo šaltiniai“ pareiškėjas nurodė, kad Projekto finansavimo šaltinis yra vienas – viso Projekto vertės (t. y. 2 568 883,20 Lt (743 999,94 Eur)) paskola. Paramos sutarties 5 punkte buvo nurodytos konkrečios paramos suteikimo sąlygos, t. y. buvo numatyta, kad pareiškėjui bus suteikiama parama, jeigu jis iki 2012 m. sausio 9 d. be nukrypimų įvykdys Projektą (5.1 ir 5.2 p.); nustatyta tvarka ir terminais pateiks Agentūrai mokėjimo prašymus ir kitus dokumentus, reikalingus mokėjimo prašymams įvertinti (5.3 p.); įvykdys kitus įsipareigojimus pagal Paramos sutartį bei kitus Paramos sutarties vykdymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus (5.5 p.).

52Projekto įgyvendinimo terminas vėlesniais susitarimais (2014 m. sausio 10 d., 2014 m. gegužės 23 d.) buvo keistas ir 2014 m. gegužės 23 d. susitarimu Nr. 4 buvo numatyta, kad pareiškėjas Projektą turi įvykdyti iki 2014 m. liepos 31 d. 2014 m. gegužės 23 d. susitarime Nr. 4, kuriame buvo nustatyta, kad pareiškėjas Projektą turi įvykdyti iki 2014 m. liepos 31 d., buvo nustatyta, kad penkta paramos dalis yra 279 522 Lt, o dėl šeštos paramos dalies (832 426 Lt) mokėjimo prašymas turi būti pateiktas iki 2014 m. liepos 31 d. Pažymėtina, kad 2014 m. sausio 10 d. susitarime Nr. 3 buvo susitarta paramos mokėjimą išskaidyti į šešias dalis.

53Aptariant Paramos sutarties sąlygas, pabrėžtina, kad Paramos sutarties 19.1 punkte yra aiškiai įtvirtinta, jog Agentūra turi teisę sumažinti Paramą, neskirti Paramos, susigrąžinti Paramą ar jos dalį ir (arba) nutraukti šią sutartį, paaiškėjus aplinkybėms, išvardytoms šios sutarties 18.2–18.4 bei 25 punktuose. Įgyvendinimo taisyklių 64 punkte nustatyta, kad paramos gavėjui nesilaikant paramos suteikimo reikalavimų ir (arba) pažeidžiant paramos sutarties sąlygas, ir (arba) nesilaikant šiose taisyklėse, paramos paraiškoje ir paramos sutartyje numatytų reikalavimų ir įsipareigojimų, taikomos sankcijos, numatytos Administravimo taisyklėse. Administravimo taisyklių 197.2 bei 197.3 punktuose nurodyti paramos gavėjų padaryti pažeidimų atvejai, kai parama neskiriama ar parama ar jos dalis susigrąžinama.

54Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamentas 2015 m. sausio 15 d. priėmė sprendimą Nr. SKP-6 „Dėl UAB „Saugios erdvės“ paramos sutarties nutraukimo ir išmokėtos paramos susigrąžinimo“, kuriame konstatavo, kad pareiškėjas, įgyvendindamas Projektą, pažeidė Paramos sutarties 25.1–25.3, 25.7, 25.8, 25.22, 25.23 punktuose nustatytas sąlygas ir prisiimtus įsipareigojimus, o tai yra pagrindas nutraukti Paramos sutartį ir susigrąžinti 114 052,66 Eur išmokėtų paramos lėšų pagal pareiškėjo mokėjimo prašymus. Pažymėtina, kad Ministerija, įvertinusi Agentūros pateiktą medžiagą ir nustatytus pareiškėjo pažeidimus, pritarė Agentūros siūlymui dėl sankcijos taikymo pareiškėjui (žr. 2014 m. lapkričio 25 d. protokolą Nr. 8D-564 (5.50)). Sprendimas Agentūros 2015 m. sausio 30 d. raštu Nr. BRK-794(3.144) „Dėl susidariusios skolos grąžinimo“ buvo išsiųstas pareiškėjui, nurodant, kad grąžintiną sumą pareiškėjas turi pervesti į Agentūros sąskaitą per 30 kalendorinių dienų, priešingu atveju, nuo negrąžintos lėšų dalies bus skaičiuojamos 5 proc. dydžio metinės palūkanos.

55Pareiškėjas, nesutikdamas su Sprendimu ir Agentūros raštu, padavė skundą Komisijai, kuri 2015 m. balandžio 8 d. sprendimu netenkino pareiškėjo skundo dėl Sprendimo panaikinimo, o bylą dėl ginčijamo Agentūros rašto nutraukė, konstatuodama, kad ginčijamas Agentūros raštas yra informacinio pobūdžio ir neatitinka individualaus administracinio akto sampratos Viešojo administravimo įstatymo prasme. Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo skundą, pripažino, kad Sprendimas yra pagrįstas Agentūros nustatytais faktais ir teisės aktais, o pareiškėjo skunde nurodytos aplinkybės (skundo pagrindas), kuriomis grindžiamas reikalavimas panaikinti Sprendimą, yra neįrodytos ir jos nepaneigia Sprendimo pagrįstumo ir teisėtumo. Pirmosios instancijos teismas taip pat panaikino Komisijos 2015 m. balandžio 8 d. sprendimo dalį, kuria Komisija nutraukė bylą dėl pareiškėjo UAB „Saugios erdvės“ prašymo panaikinti Agentūros 2015 m. sausio 30 d. raštą Nr. BRK-794(3.144), ir pareiškėjo reikalavimą panaikinti šį raštą atmetė.

56Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas pareiškėjo skundo argumentus, kuriais yra ginčijamas Sprendimas, atsakovo atsikirtimus į skundą, įvertinęs Sprendimo turinį, nustatė, kad atsakovas Sprendime nustatė šiuos pareiškėjo pažeidimus: 1) pateikė neteisingą informaciją apie projektą; 2) neužtikrino teisėto naudojimosi žeme; 3) neįgyvendino projekto taip, kaip numatyta Paramos sutartyje; 4) neužtikrino tinkamo Projekto finansavimo šaltinio bei teikė Agentūrai mokėjimo prašymus, kuriuose deklaravo dalį nepatirtų ir dalį neapmokėtų išlaidų; 5) laiku neteikė prašomos informacijos; konstatavo, jog už šiuos pažeidimus pareiškėjui skirta sankcija: Paramos sutarties nutraukimas ir išmokėtų lėšų susigrąžinimas. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje dalyvaujančių asmenų pateiktus įrodymus, pripažino, kad Sprendimas yra pagrįstas Agentūros nustatytais faktais ir teisės aktų normomis, o pareiškėjo skunde nurodytos aplinkybės (skundo pagrindas), kuriomis grindžiamas reikalavimas panaikinti Sprendimą, yra neįrodytos ir jos nepaneigia Sprendimo pagrįstumo ir teisėtumo.

57Iš pareiškėjo apeliacinio skundo turinio matyti, kad pareiškėjas nesutinka su visais penkiais Agentūros nustatytais bei pirmosios instancijos teismo įvertintais pareiškėjo pažeidimais bei teigia, kad jam yra pritaikyta neproporcinga sankcija. Pareiškėjas apeliaciniame skunde taip pat akcentuoja Agentūros, kaip viešojo administravimo subjekto, neteisėtus veiksmus, atliekant įtariamo pažeidimo tyrimą.

58Dėl pareiškėjo neteisingos informacijos apie Projektą pateikimo

59Pirmosios instancijos teismas, akcentuodamas Paramos sutarties 17.19 punkte įtvirtintą pareiškėjo pareigą bendradarbiauti su Projektą kontroliuojančiais asmenimis, laiku teikti jiems visą prašomą informaciją, sudaryti sąlygas tikrinti Projekto įgyvendinimą vietoje, susipažinti su dokumentais bei veikla, susijusia su Projekto ir Paramos sutarties vykdymu, pripažino, kad atsakovas pagrįstai ir teisėtai nustatė, jog pareiškėjas, vykdydamas Paramos sutartį, nuslėpė informaciją, turinčią reikšmės kontroliuojant Paramos sutarties vykdymą (pažeidė Paramos sutarties 25.2 punktą).

60Pirmosios instancijos teismas, darydamas šią išvadą, rėmėsi tuo, kad pareiškėjas 2014 m. gegužės 28 d. rašte neneigė, jog darbai buvo aktuojami klaidingai, nebuvo nurodomi konkrečių darbų kiekiai, kad vėliau pareiškėjo pateiktų planų sprendiniai neatitiko suderinto techninio projekto – specialiosios techninio projekto dalies sprendinių, Agentūrai nebuvo pateikti sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai, todėl nebuvo aišku, kokia kiekine apimtimi buvo atlikti darbai. Taip pat pirmosios instancijos teismas rėmėsi Agentūros pasitelktų nepriklausomų ekspertų pateikta išvada, kad pagal pareiškėjo pateiktą dokumentaciją neįmanoma apskaičiuoti faktiškai atliktų lauko tinklų, teritorijos dangos ir vejos darbų kiekių, nes ekspertiniam vertinimui pareiškėjas nepateikė lauko tinklų techninio projekto, aplinkos (sklypo) tvarkymo techninio projekto, darbo projekto ir kitų lydinčių dokumentų, o pareiškėjo pateikta neprojektinė dokumentacija neatitinka techninio projekto sudedamosios dalies formos ir turinio, todėl nėra pagrindo skirti paramą sandėliavimo paskirties pastato lauko tinklų ir aplinkos tvarkymo statybos rangos darbams. Taip pat ekspertai nustatė, kad faktiškai atliktų darbų nustatyti nėra galimybės, nes patikros Projekto vykdymo vietoje metu pareiškėjas nepateikė statybos darbų žurnalo, kuris yra privalomas statybos darbų vykdymo dokumentas, nepateikė panaudotų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijos, paslėptų darbų išpildomųjų nuotraukų, taip pat pareiškėjas nepateikė visos statybų techninės dokumentacijos, kuria remiantis galima būtų objektyviai atlikti prašomus skaičiavimus ir vertinimus bei nustatyti tinkamą investicijų panaudojimą. Ekspertai nurodė, kad trūksta atitinkamų techninio projekto specialiųjų dalių (vidaus vandentiekio ir nuotekų dalies, vidaus elektros tinklų dalies, apsauginės signalizacijos dalies, gaisrinės signalizacijos dalies, elektroninių ryšių dalies, vidaus dujotiekio dalies, procesų valdymo dalies, lauko tinklų dalies, aplinkos (sklypo) tvarkymo dalies). Be to, pateiktos techninio projekto dalys yra be medžiagų kiekių žiniaraščių, techninių specifikacijų. 2014 m. gegužės 29 d. pareiškėjui pateikus Agentūrai naujus darbų kiekių ir sąmatinės kainos apskaičiavimus, buvo pastebėta, kad rangovo UAB „Conmaster“ analogiškų darbų kainos skiriasi kelis kartus. Pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į tai, kad pareiškėjas minėtų dokumentų nepateikė ir Agentūrai elektroniniu paštu 2014 m. liepos 11 d. išsiuntus pareiškėjui raginimą skubiai pateikti prašomus dokumentus.

61Pareiškėjas apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nevertino aplinkybių, susijusių su pareiškėjo objektyviu negalėjimu pateikti statybų techninės dokumentacijos, pabrėždamas tai, kad jis tokių dokumentų neturėjo, rangovas pareiškėjui dokumentų nepateikė, o Agentūrai buvo žinoma, kad pareiškėjas, atsižvelgdamas į netinkamai vykdomus rangovo įsipareigojimus, 2014 m. gegužės 6 d. nutraukė rangos sutartį bei 2014 m. liepos 15 d. su UAB „Statybos projektų valdymas“ sudarė ekspertizės užsakymo sutartį, kad būtų sudaryta reali pareiškėjo statomo objekto statybos sąmata, nustatyta faktiškai atliktų darbų apimtis ir vertė, statybos darbų defektai ir nukrypimai nuo statinio techninio projekto bei statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų. Šie apeliacinio skundo argumentai nepagrįsti, nes pirmosios instancijos teismas įvertino šią situaciją, remdamasis Agentūros Sprendime nurodytomis aplinkybėmis, kad pareiškėjas nepateikė gautų išvadų. Be to, pagal Paramos sutartį tokius dokumentus Agentūrai yra įsipareigojęs pateikti pareiškėjas, o ne rangovas. Atkreiptinas dėmesys, kad Komisija, nagrinėdama pareiškėjo skundą, detaliai išnagrinėjo minėtus pareiškėjo argumentus, susijusius su atsakovo nustatytu Paramos 25.2 punkto pažeidimu, ir atsakė pareiškėjui, todėl teisėjų kolegija nekartoja Komisijos motyvų, kurių nepripažino nepagrįstais ir neteisėtais pirmosios instancijos teismas.

62Dėl teisėto naudojimosi žeme neužtikrinimo

63Pirmosios instancijos teismas, remdamasis Paramos sutarties 17.24.2 punkto nuostata, kad žemės nuomos ar kita teisėto naudojimosi žeme sutartis turi būti įregistruota Nekilnojamojo turto registre, sutiko su Komisijos argumentais, kad užtikrinant ne tik pačią naudojimosi žeme teisę, bet ir jos pilnavertę teisinę apsaugą nuo trečiųjų asmenų galimų pretenzijų, gali būti užtikrinama tinkama Projekto investicijų apsauga visu Projekto įgyvendinimo ir priežiūros laikotarpiu.

64Byloje nustatyta, kad žemės sklype, esančiame ( - ), Vilniaus r. (unikalus Nr. ( - )), yra statomas sublokuotas pastatas, o inžinerinių tinklų trasos yra bendros su kitais statytojais. Pareiškėjas pagal 2012 m. rugpjūčio 13 d. subnuomos sutartį Nr. 4 subnuomoja tik 0,15 ha plotą, o susitarimas prie šios sutarties dėl 0,3416 ha ploto subnuomos nėra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre. Pažymėtina, kad žemės subnuomos sutartį, kaip žemės nuomos sutartį, šalys gali panaudoti prieš trečiuosius asmenis tik įregistravusios ją viešame registre įstatymų nustatyta tvarka (CK 6.547 str. 2 d., 6.553 str.), o tai ypač aktualu keičiantis žemės savininkui, nuomotojui; teisiniams santykiams, susiklostantiems tarp žemės sklypo savininko ir kitų trečiųjų asmenų. Paramos sutarties 17.24.2 punkte yra įtvirtinta, kad paramos gavėjo žemės nuomojimas arba kitaip užtikrinimas teisėtas naudojimasis žeme turi būti ne trumpesnis kaip 7 metai nuo Paramos sutarties pasirašymo dienos, todėl akivaizdu, jog šiuo atveju turėjo būti imtasi visų teisinių priemonių, kad būtų užtikrinama naudojimosi žeme teisinė apsauga nuo trečiųjų asmenų, t. y. priemonių, nurodytų Paramos sutartyje. Pareiškėjas apeliaciniame skunde teigia, kad šis pažeidimas yra formalus, tačiau su tokia pozicija nesutiktina, nes minėtas reikalavimas yra įrašytas prie privalomų Paramos sutarties sąlygų ir pareiškėjo įsipareigojimų. Įgyvendinimo taisyklių 20.10.2 punkte taip pat nustatyta, kad žemės nuomos ar kito teisėto naudojimosi sutartis turi būti įregistruota Nekilnojamojo turto registre.

65Nagrinėjamos bylos kontekste taip pat atkreiptinas dėmesys, kad Nekilnojamojo turto registro paskirtis yra išviešinti duomenis apie nekilnojamuosius daiktus. Įstatymo nustatyta nekilnojamojo daikto teisinė registracija yra įstatymuose nustatytais pagrindais įgytos nuosavybės ir kitų faktų registravimas, kuriuo valstybė, išviešindama šiuos faktus, siekia užtikrinti nuosavybės teisių apsaugą, suteikiant patikimą ir teisėtai gautą informaciją apie šių teisių pasikeitimus ir jų suvaržymus. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnis nustato, kad visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Tokia nuostata yra nurodyta ir CK 4.262 straipsnyje.

66Dėl Projekto neįgyvendinimo Paramos sutartyje nustatytu terminu ir tvarka

67Kaip jau buvo minėta, pareiškėjas įsipareigojo įgyvendinti Projektą iki 2014 m. liepos 31 d. ir iki šios datos pateikti galutinį (šeštą) mokėjimo prašymą. Taip pat turėjo būti pateikta ir Projekto įgyvendinimo ataskaita. Pagal bylos duomenis pareiškėjas 2014 m. liepos 29 d. kreipėsi į Agentūrą su prašymu pratęsti Projekto įgyvendinimo terminą iki 2015 m. birželio 30 d., motyvuodamas tuo, kad rangovas UAB „Conmaster“ netinkamai vykdo įsipareigojimus ir nėra galimybės užbaigti sandėliavimo pastato statybos darbus. Agentūra 2014 m. rugpjūčio 26 d. ir 2014 m. lapkričio 11 d. raštais pranešė pareiškėjui, kad jo prašymo netenkina. Pareiškėjas nurodė, kad šešto mokėjimo prašymo nepateikimas nepriklausė nuo jo valios ir tokią poziciją siejo su UAB „Conmaster“ netinkamai įvykdytais įsipareigojimais.

68Paramos sutarties 25.7 punkte nurodyta, kad Paramos sutarties pažeidimas gali būti nustatomas tuomet, kai paramos gavėjas nesilaiko nustatyto Projekto įgyvendinimo grafiko, taip pat kai pareiškėjas nepateikia Agentūrai mokėjimo prašymų Paramos sutartyje nustatyta tvarka (Paramos sutarties 25.1 p.). Pirmosios instancijos teismas, remdamasis tuo, kad pareiškėjas neginčijo faktinės aplinkybės, jog Projektas iki 2014 m. liepos 31 d. nebuvo įgyvendintas bei nebuvo pateiktas šeštas mokėjimo prašymas Paramos sutartyje numatytu laiku, padarė išvadą, kad Agentūra pagrįstai konstatavo Paramos sutarties 25.1 ir 25.7 punktų pažeidimus.

69Teisėjų kolegija, vertindama apeliacinio skundo argumentus, atkreipia dėmesį, kad pareiškėjo argumentus dėl aplinkybių, susijusių su rangovo netinkamai įvykdytais įsipareigojimais bei Agentūros neteisėtais veiksmais nepratęsiant Projekto įgyvendinimo termino iki 2015 m. birželio 30 d., visapusiškai ir detaliai išnagrinėjo ir įvertino Komisija. Komisijos išvada, kad Projekto darbų neužbaigimas šiuo atveju priklausė nuo pareiškėjo valios – netinkamos rangovo kontrolės, ir tai nėra pateisinanti priežastis atidėti Projekto įgyvendinimo terminą, yra išsamiai motyvuota, pagrįsta nustatytais faktais ir teisės aktų normomis, padaryta įvertinus tiek pareiškėjo, tiek atsakovo pateiktus įrodymus.

70Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas Komisijos sprendimą pripažino pagrįstu ir teisėtu, todėl tai, kad nebuvo kartojami Komisijos išsakyti argumentai, nėra pagrindo konstatuoti, jog pirmosios instancijos teismas neanalizavo pareiškėjo skundo argumentų, susijusių su pareiškėjo negalėjimu laiku pateikti paskutinio mokėjimo prašymo nustatytu terminu. Teisėjų kolegija taip pat pritaria Komisijos išvadoms, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjo nurodomos priežastys, susijusios su rangovo, kurį pasirinko pats pareiškėjas, veiksmais, tarp jų kilusiais ginčais, negali būti pripažintos pateisinamomis priežastimis.

71Pažymėtina, kad parama yra skiriama užsakovo priimtiems darbams ir užsakovui tenka atsakomybė už paramos lėšų netinkamą panaudojimą ir jų grąžinimą. Rangos sutarties šalių ginčai dėl tinkamo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo (neįvykdymo) nėra šios nagrinėjamos administracinės bylos dalykas, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nenagrinėjo aplinkybių, susijusių su rangovo prievolių (ne)vykdymu ir kt.

72Dėl tinkamo Projekto finansavimo šaltinio neužtikrinimo bei mokėjimo prašymų, kuriuose deklaruota dalis nepatirtų ir dalis neapmokėtų išlaidų, pateikimo Agentūrai

73Paramos sutarties 17.3 punkte nurodyta, kad pareiškėjas privalo užtikrinti tinkamą Projekto finansavimo šaltinį – skolintas lėšas, paramos lėšas, iš Projekte numatytos veiklos gautinas lėšas, kuris turi būti pagrįstas verslo plano finansinių ataskaitų duomenimis. Įgyvendinimo taisyklių 20.6 punkte nurodyta, kad pareiškėjas užtikrina tinkamą projekto finansavimo šaltinį – skolintas lėšas, paramos lėšas, iš projekte numatytos veiklos gautinas lėšas, kuris turi būti pagrįstas verslo plano finansinių ataskaitų duomenimis; iki mokėjimo prašymo pateikimo, jei projektas ar projekto dalis įgyvendinama skolintomis lėšomis, paramos gavėjas Agentūrai turi pateikti pasirašytą paskolos sutartį ar susitarimą dėl paskolos suteikimo projektui ar projekto daliai finansuoti; Agentūra neatsako už kreditoriaus turimų lėšų patikimumą, realumą, prievolių vykdymą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir už kreditoriaus ir paskolos gavėjo įsipareigojimų nevykdymą.

74Paramos sutarties sudėtine dalimi esančios Paraiškos VIII dalyje „Dėl projekto finansavimo šaltinio“ pareiškėjas įsipareigojo Projektui įgyvendinti paimti viso Projekto vertės, t. y. 2 568 883,20 Lt (743 999,94 Eur) paskolą. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas Agentūrai pateikė informaciją tik dėl 1 200 000 Lt paskolos paėmimo, t. y. neužtikrino Projekto finansavimo šaltinio skolintomis lėšomis taip, kaip buvo numatęs Paramos sutarties sudėtine dalimi esančioje paraiškoje. Taip pat nustatyta, kad pareiškėjas Agentūrai nepateikė 2013 m. liepos 31 d. su Projekto statybos darbų rangovu UAB „Conmaster“ pasirašytos paskolos sutarties, apie kurią minima UAB „Conmaster“ 2014 m. balandžio 29 d. pranešime, pridėtame prie pareiškėjo skundo Ministerijai. Agentūra nustatė, kad paskolos davėjai UAB „Conmaster“ pareiškėjas nėra gražinęs 61 702,22 Eur paskolos, kurios grąžinimo terminas baigėsi 2013 m. spalio 31 d. Agentūra taip pat nustatė, kad pareiškėjas pateikė dalį neapmokėtų UAB „Conmaster“ PVM sąskaitų faktūrų, kurias paprašė finansuoti, penkiuose mokėjimo prašymuose deklaruota, kad ši įmonė atliko darbų už 451 447,52 Eur su PVM, o pateikti apmokėjimą įrodantys dokumentai tik dėl 352 210,16 Eur sumos, t. y. pagal pateiktus su mokėjimo prašymais dokumentus nustatyta, kad liko apmokėti 99 237,35 Eur sumą. Agentūra, remdamasi Sprendime nurodytais faktais, susijusiais su tuo, jog pareiškėjas buvo įsipareigojęs paimti paskolą tam, kad galėtų įgyvendinti Projektą, yra paėmęs paskolą, tačiau apie ją nepranešė Agentūrai, nėra apmokėjęs dalies PVM sąskaitų faktūrų, konstatavo, kad pareiškėjas neužtikrino finansavimo šaltinio – skolintų lėšų, nes jei projektas ar projekto dalis įgyvendinama skolintomis lėšomis, paramos gavėjas Agentūrai turi pateikti pasirašytą paskolos sutartį ar susitarimą dėl paskolos suteikimo projektui ar projekto daliai finansuoti, o pareiškėjas šiuo atveju to nepadarė.

75Įvertinus pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvus, matyti, kad būtent pirmiau aptarto pobūdžio pažeidimo aplinkybes ir išnagrinėjo pirmosios instancijos teismas, nurodydamas, kad pareiškėjas turėjo pareigą pateikti Agentūrai pasirašytų paskolų sutartis (Įgyvendinimo taisyklių 20.6 p.), todėl Agentūra pagrįstai konstatavo Įgyvendinimo taisyklių 20.6 punkto (kartu ir Paramos sutarties 17.3 punkto) pažeidimą.

76Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad pagal Įgyvendinimo taisyklių 58 punktą pareiškėjas mokėjimo prašymuose turi deklaruoti patirtas ir apmokėtas išlaidas. Paramos sutarties 4.3 punktu buvo sulygta, kad pareiškėjui kompensuojamos tik tos investicijos (sąnaudos, išlaidos), kurios yra faktiškai patirtos, įtrauktos į paramos gavėjo apskaitą ir kurios gali būti nustatytos, pagrįstos ir patvirtinamos išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentais. Akcentuotina, kad pagal Paramos sutartį buvo pasirinktas išlaidų kompensavimo mokėjimo būdas, kai paramos gavėjas pradeda įgyvendinti projektą savo lėšomis ir paramos sutartyje nustatytu periodiškumu teikia Agentūrai mokėjimo prašymus, kuriuose deklaruoja patirtas ir apmokėtas išlaidas, prideda ataskaitinio laikotarpio išlaidų pagrindimo ir išlaidų mokėjimo įrodymo dokumentų bei kitų reikiamų dokumentų originalus arba kopijas, patvirtintas Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka (Įgyvendinimo taisyklių 58 p.). Pareiškėjas apeliaciniame skunde nurodo argumentus, susijusius su tuo, kad Paramos sutartis nenumato draudimo finansuoti Projektą ir iš paramos lėšų, kad pareiškėjas neužtikrino finansavimo šaltinio dėl pačios Agentūros veiksmų, t. y. dėl Agentūros delsimo išmokėti paramos sumas pagal ankstesnius prašymus, tačiau nenurodo jokių teisinių argumentų, kuriais remiantis turėtų būti nustatyta, kad Agentūra privalėjo apmokėti pareiškėjui jo (pareiškėjo) neapmokėtas pinigų sumas už rangovo atliktus darbus.

77Dėl neteikimo laiku prašomos informacijos

78Byloje nustatyta, kad Agentūra 2014 m. liepos 11 d. išsiuntė pareiškėjui elektroninį laišką, prašydama skubiai pateikti tam tikrus nurodytus dokumentus (lauko inžinerinių tinklų dalis), tačiau pareiškėjas nei prašomų dokumentų, nei atsakymo Agentūrai nepateikė. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs tai, kad pareiškėjas neteikė informacijos, pripažino, jog pareiškėjas pažeidė Paramos sutarties 17.21 ir 17.19 punktų reikalavimus. Pažymėtina, kad Paramos sutarties 17.21 punkte nurodyta, jog Agentūros nustatytais terminais pareiškėjas privalo teikti jai papildomą informaciją, pagrindžiančius dokumentus, šalinti mokėjimo prašymų(-o), Projekto įgyvendinimo ataskaitų(-os) trūkumus bei kitus nustatytus neatitikimus. Pagal Paramos sutarties 17.19 punktą pareiškėjas turi pareigą bendradarbiauti su Agentūra ir laiku teikti jai visą prašomą informaciją.

79Pareiškėjas, kritikuodamas Agentūros bei pirmosios instancijos teismo išvadas, nurodo, kad jis objektyviai negalėjo įvykdyti Agentūros reikalavimų pateikti papildomą informaciją, kadangi tokios informacijos neturėjo dėl aplaidžiai vykdomų rangovo įsipareigojimų. Be to, Paramos sutarties XI skirsnis, numatantis pranešimų įteikimo būdus, nenustato galimybės Agentūrai pranešimus siųsti pareiškėjui elektroniniu laišku. Teisėjų kolegija, vertindama šiuos argumentus, pirmiausia pažymi, kad pareiškėjas skundo negrindė aplinkybėmis, susijusiomis su tuo, jog jam netinkamai buvo atsiųstas elektroninis laiškas, reikalavimų neįvykdė būtent dėl to, kad šio laiško negavo ar pan. Nagrinėjamu atveju Agentūros nustatytas Paramos sutarties 17.21 ir 17.19 punktų reikalavimų pažeidimas yra neatskiriama kito pažeidimo, t. y. neteisingos informacijos apie Projektą pateikimą, dalis.

80Dėl pareiškėjui pritaikytų sankcijų už nustatytus pažeidimus

81Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs Agentūros nustatytus Paramos sutarties pažeidimus, atsižvelgdamas į teisės aktus, reglamentuojančius sankcijų taikymą ir jų dydį, paramos gavėjui pažeidus paramos sutarties sąlygas, į tai, kad prieš pareiškėją pradėti vykdomieji procesai, FNTT atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimo pareiškėjo sukčiavimo ir dokumentų klastojimo įgyvendinant Projektą, nustatė, kad pagrįstai ir teisėtai pareiškėjui taikoma griežčiausia sankcija – Paramos sutarties nutraukimas ir išmokėtos paramos susigrąžinimas. Pirmosios instancijos teismas nepripažino, kad pareiškėjui pritaikyta sankcija yra neproporcinga Agentūros siekiamam tinkamo paramos administravimo tikslui, bei nenustatė force majeure aplinkybių, dėl kurių pareiškėjas pagal Paramos sutarties 47 punktą galėtų būti atleidžiamas nuo atsakomybės už Paramos sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.

82Kaip jau minėta, Įgyvendinimo taisyklių 64 punktas nustato, kad paramos gavėjui pažeidžiant paramos sutarties sąlygas, taikomos sankcijos, nurodytos Administravimo taisyklėse. Administravimo taisyklių 197.3 punkte nurodyta, kad parama ar jos dalis susigrąžinama, kai paramos gavėjas, vykdydamas projektą, pažeidė teisės aktų reikalavimus, susijusius su projekto įgyvendinimu (197.2.1 p.); pažeidė paramos sutarties sąlygas (197.3.14 p.).

83Atsakovas šioje byloje teigia, kad pareiškėjui sankcija skirta atsižvelgiant į padarytą pažeidimą, jo sunkumą, pobūdį, aplinkybes, turėjusias įtakos pažeidimo padarymui, t. y. laikantis Administravimo taisyklių 17 punkto nuostatų. Nagrinėjamu atveju atsakovo, pirmosios instancijos teismo nurodytos aplinkybės suponuoja išvadą, kad pareiškėjo padaryti pažeidimai tapo kliūtimi įgyvendinti Paramos sutartyje numatytus tikslus, o skiriant sankciją buvo atsižvelgta į šio tikslo reikšmę, pažeidimo sunkumą ir būtinybę taikyti šiuo atveju pakankamai atgrasančią sankciją. Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo apeliaciniame skunde išdėstytus motyvus dėl jam taikytos administracinės priemonės, kad ši priemonė yra neproporcinga administravimo tikslui, nenustatė nei faktinių, nei teisinių aplinkybių, dėl kurių šiuo atveju turėtų būti pripažinta, jog Agentūra pareiškėjui paskyrė neteisingą bei neadekvačią sankciją pareiškėjo padarytam pažeidimui, kad buvo pažeistos Administravimo taisyklių 17 punkto nuostatos. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad pareiškėjas, būdamas atsakingu už Projekto įgyvendinimą, pažeidė privalomas Paramos sutarties sąlygas ir neįvykdė privalomų įsipareigojimų, susijusių su Projekto įgyvendinimu, ir Projekto neįgyvendino.

84Pareiškėjas teigia, kad jei Agentūra būtų laiku jam išmokėjusi paramos sumas pagal pateiktus mokėjimo prašymus, Projekto tikslai būtų pasiekti laiku ir tinkamai, tačiau su tokia pareiškėjo pozicija nesutiktina, nes atsižvelgiant į nustatytus pareiškėjo padarytus Paramos sutarties pažeidimus (ypač į dokumentų, patvirtinančių patirtas išlaidas, neteikimą; finansavimo šaltinio ir žemės naudojimo teisėtumo neužtikrinimą; Projekto neįgyvendinimą nustatytu laiku ir tvarka), nėra jokio pagrindo konstatuoti, kad dėl pareiškėjo nurodomų mokėjimo prašymų neapmokėjimo nebuvo pasiekti Projekto tikslai. Be to, atsakovas byloje yra pateikęs įrodymus, kad mokėjimo prašymų Nr. 3VK-KU-10-2-003848-MP004 bei Nr. 3VK-KU-10-2-003848-MP005 apmokėjimas buvo sustabdytas, nes buvo inicijuotas įtariamo pažeidimo tyrimas, ir apie tai buvo informuotas pareiškėjas. Atlikus pažeidimo tyrimą, buvo nustatyta, kad pareiškėjas pažeidė Paramos sutarties sąlygas.

85Pažymėtina, kad pareiškėjas byloje nėra pateikęs įrodymų, jog tarp Agentūros veiksmų, sustabdant mokėjimą pagal pateiktus prašymus, ir byloje aptartų pareiškėjo padarytų Paramos sutarties pažeidimų yra priežastinis ryšys. Be to, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, kad teisinis reglamentavimas suponuoja suteikti pirmenybę paramos gavėjo galbūt padaryto (esant tam tikrai informacijai) pažeidimo tyrimui, todėl visi kiti, tam tikrą sąsają su galbūt padarytu pažeidimu turintys projekto įgyvendinimo klausimai, gali (turi) būti sprendžiami tik pasibaigus paminėtam tyrimui (žr., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. kovo 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-344-143/2015).

86Taip pat pareiškėjo apeliaciniame skunde nurodomos aplinkybės, kad Agentūra privalėjo tenkinti pareiškėjo prašymą pratęsti Projekto įgyvendinimo terminą, taip pat nėra pagrįstos įrodymais ir teisiniais argumentais, kad tiek Komisija, tiek pirmosios instancijos teismas, spręsdami klausimą dėl nustatytų pareiškėjo Paramos sutarties sąlygų pažeidimo ir taikytos sankcijos proporcingumo, turėjo konstatuoti Agentūros veiksmų neteisėtumą bei nenustatyti, kad pareiškėjas pažeidė Paramos sutarties sąlygas.

87Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nėra teisinio pagrindo panaikinti Agentūros raštą, nes Agentūros sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas.

88Apibendrinant tai, kas išdėstyta šioje nutartyje, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė teisiškai reikšmingus faktus ir juos kvalifikavo, tinkamai pritaikydamas materialiosios teisės normas bei laikydamasis ABTĮ įtvirtintų proceso teisės normų, o apeliacinio skundo argumentai nepaneigia pirmosios instancijos teismo atliktos ginčo faktinio ir teisinio aspektų analizės bei padarytų išvadų dėl Sprendimo ir Agentūros rašto pagrįstumo ir teisėtumo. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmetamas.

89Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu (1999 m. sausio 14 d. įstatymo Nr. VIII-1029 redakcija), teisėjų kolegija

Nutarė

90Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Saugios erdvės“ apeliacinį skundą atmesti.

91Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. sausio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

92Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Saugios... 6. Pareiškėjas nurodė, kad jis tinkamai vykdė 2011 m. birželio 16 d. su... 7. Pareiškėjas akcentavo, kad jis neužtikrino finansavimo šaltinio dėl... 8. Atsakovas Agentūra atsiliepime į skundą prašė jį atmesti.... 9. Atsakovas paaiškino, kad pareiškėjas, pasirašydamas Paramos sutartį,... 10. Atsakovas atkreipė dėmesį, kad penkiuose mokėjimo prašymuose pareiškėjas... 11. II.... 12. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. sausio 5 d. sprendimu... 13. Teismas nustatė, kad pareiškėjas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013... 14. Teismas taip pat nustatė, kad Agentūra Sprendime konstatavo, jog... 15. Dėl Agentūros nustatyto pirmojo pažeidimo teismas pažymėjo, kad nors... 16. Teismas, vertindamas Agentūros nustatytą antrąjį pažeidimą, sprendė, kad... 17. Dėl Agentūros nustatyto trečiojo pažeidimo teismas nurodė, kad pagal... 18. Teismas, vertindamas Agentūros nustatytą ketvirtąjį pažeidimą, sprendė,... 19. Teismas pažymėjo, kad pagal teisės aktus pareiškėjas mokėjimo prašymuose... 20. Dėl Agentūros nustatyto penktojo pažeidimo teismas pažymėjo, kad pagal... 21. Išnagrinėjęs skundo argumentus dėl pareiškėjui pritaikytų sankcijų už... 22. Teismo vertinimu, šiuo aspektu yra aktualus 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos... 23. Teismas, spręsdamas dėl Agentūros pritaikytos sankcijos prieštaravimo... 24. Dėl ginčijamo Agentūros rašto teismas pažymėjo, kad Paramos sutarties... 25. III.... 26. Pareiškėjas UAB „Saugios erdvės“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti... 27. Pareiškėjo teigimu, skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas... 28. Pareiškėjas pažymi, kad jis, atsižvelgęs į netinkamai vykdomus rangovo... 29. Dėl teisėto naudojimosi žeme neužtikrinimo pareiškėjas nurodo, kad... 30. Pareiškėjas dėl Projekto neįgyvendinimo taip, kaip nustatyta Paramos... 31. Pareiškėjo teigimu, egzistavo visos aplinkybės, kurioms esant terminas... 32. Dėl finansavimo šaltinio neužtikrinimo pareiškėjas laikosi pozicijos, kad... 33. Dėl pažeidimo, susijusio su tuo, kad pareiškėjas mokėjimo prašymuose... 34. Dėl informacijos nepateikimo laiku pareiškėjas pakartoja, kad jis... 35. Pritaikytos sankcijos atitikties proporcingumo principui aspektu pareiškėjas... 36. Pareiškėjo teigimu, Agentūra, atlikdama įtariamo pažeidimo tyrimą,... 37. Pareiškėjas akcentuoja, kad jis ne kartą prašė Agentūros suteikti... 38. Pareiškėjo prašymas pratęsti Projekto įgyvendinimo terminą buvo pateiktas... 39. Atsakovas Agentūra atsiliepime į apeliacinį skundą prašo apeliacinį... 40. Dėl neteisingos informacijos pateikimo apie Projektą atsakovas pažymi, kad... 41. Dėl Projekto neįgyvendinimo taip, kaip nustatyta Paramos sutartyje, atsakovas... 42. Dėl finansavimo šaltinio neužtikrinimo atsakovas pažymi, kad pareiškėjas... 43. Atsakydamas į apeliacinio skundo argumentus, kad Agentūra delsė išmokėti... 44. Dėl neteisingos informacijos ir prašomos informacijos nepateikimo laiku... 45. Atsakovo teigimu, pareiškėjui buvo žinomas faktas, kad yra atliekamas galimo... 46. Teisėjų kolegija... 47. IV.... 48. Ši administracinė byla apeliacine tvarka nagrinėjama vadovaujantis Lietuvos... 49. Nagrinėjamos administracinės bylos esminis dalykas – atsakovo Nacionalinės... 50. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013... 51. Pagal Paramos sutarties 2 punktą pareiškėjui turėjo būti kompensuojama... 52. Projekto įgyvendinimo terminas vėlesniais susitarimais (2014 m. sausio 10 d.,... 53. Aptariant Paramos sutarties sąlygas, pabrėžtina, kad Paramos sutarties 19.1... 54. Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamentas 2015 m.... 55. Pareiškėjas, nesutikdamas su Sprendimu ir Agentūros raštu, padavė skundą... 56. Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas pareiškėjo skundo argumentus,... 57. Iš pareiškėjo apeliacinio skundo turinio matyti, kad pareiškėjas nesutinka... 58. Dėl pareiškėjo neteisingos informacijos apie Projektą pateikimo... 59. Pirmosios instancijos teismas, akcentuodamas Paramos sutarties 17.19 punkte... 60. Pirmosios instancijos teismas, darydamas šią išvadą, rėmėsi tuo, kad... 61. Pareiškėjas apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas... 62. Dėl teisėto naudojimosi žeme neužtikrinimo... 63. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis Paramos sutarties 17.24.2 punkto... 64. Byloje nustatyta, kad žemės sklype, esančiame ( - ), Vilniaus r. (unikalus... 65. Nagrinėjamos bylos kontekste taip pat atkreiptinas dėmesys, kad Nekilnojamojo... 66. Dėl Projekto neįgyvendinimo Paramos sutartyje nustatytu terminu ir tvarka... 67. Kaip jau buvo minėta, pareiškėjas įsipareigojo įgyvendinti Projektą iki... 68. Paramos sutarties 25.7 punkte nurodyta, kad Paramos sutarties pažeidimas gali... 69. Teisėjų kolegija, vertindama apeliacinio skundo argumentus, atkreipia... 70. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas Komisijos sprendimą pripažino... 71. Pažymėtina, kad parama yra skiriama užsakovo priimtiems darbams ir... 72. Dėl tinkamo Projekto finansavimo šaltinio neužtikrinimo bei mokėjimo... 73. Paramos sutarties 17.3 punkte nurodyta, kad pareiškėjas privalo užtikrinti... 74. Paramos sutarties sudėtine dalimi esančios Paraiškos VIII dalyje „Dėl... 75. Įvertinus pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvus, matyti, kad būtent... 76. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad pagal Įgyvendinimo... 77. Dėl neteikimo laiku prašomos informacijos ... 78. Byloje nustatyta, kad Agentūra 2014 m. liepos 11 d. išsiuntė pareiškėjui... 79. Pareiškėjas, kritikuodamas Agentūros bei pirmosios instancijos teismo... 80. Dėl pareiškėjui pritaikytų sankcijų už nustatytus pažeidimus... 81. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs Agentūros nustatytus Paramos... 82. Kaip jau minėta, Įgyvendinimo taisyklių 64 punktas nustato, kad paramos... 83. Atsakovas šioje byloje teigia, kad pareiškėjui sankcija skirta... 84. Pareiškėjas teigia, kad jei Agentūra būtų laiku jam išmokėjusi paramos... 85. Pažymėtina, kad pareiškėjas byloje nėra pateikęs įrodymų, jog tarp... 86. Taip pat pareiškėjo apeliaciniame skunde nurodomos aplinkybės, kad Agentūra... 87. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nėra... 88. Apibendrinant tai, kas išdėstyta šioje nutartyje, konstatuotina, kad... 89. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 90. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Saugios erdvės“ apeliacinį... 91. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. sausio 5 d. sprendimą... 92. Nutartis neskundžiama....