Byla A2.3.-150-200/2011

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėja Angelė Ikasalienė, sekretoriaujant Šarūnui Golambiauskui, nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui D. R., dalyvaujant LR Aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Varėnos rajono agentūros atstovei R. J.,

2teismo posėdyje išnagrinėjo D. R., a.k. (duomenys neskelbtini) lietuvio, Lietuvos Respublikos piliečio, dirbančio(duomenys neskelbtini), gyv. (duomenys neskelbtini), administracinio teisės pažeidimo bylą ir

Nustatė

32011-02-25 (duomenys neskelbtini)bendrovėje sutrikus skysto mėšlo-nuotekų perpompavimo siurblio darbui siurblinėje, įvyko avarija ir į gamtinę aplinką išsiliejo 50 m3 srutų-mėšlo nuotekų mišinio, kuris išplito 400 m2 plote. Apie avariją bendrovės direktorius D. R. nepranešė LR Aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Varėnos rajono agentūrai. Tokiais veiksmais (duomenys neskelbtini)bendrovės(duomenys neskelbtini) D. R. padarė pažeidimą, numatytą LR ATPK 518 str. 2 d.

4Šį faktą byloje D. R. pripažinęs, paaiškinęs, kad š. m. vasario 25 d. sutrikus skysto mėšlo siurblinės darbui, į aplinką pateko apie 50 m3 skysto mėšlo. Už siurblinės darbą atsakingas A. J. neinformavo jo apie avariją, todėl negalėjo laiku pranešti aplinkos apsaugos pareigūnams.

5Administracinio teisės pažeidimo protokole konstatuota, kad pažeidimas nustatytas 2011-03-02 vykdomo reido metu. 2011-03-03 į avarijos vietą buvo iškviesti Alytaus RAAD Valstybinės analitinės kontrolės skyriaus darbuotojai, kurie paėmė reikiamus mėginius laboratoriniams tyrimams atlikti, turint tikslą nustatyti aplinkai padarytos žalos dydį.

6ATPK 518 straipsnio antroji dalis numato, kad nepranešimas apie įvykusias avarijas arba kitus atvejus, dėl kurių padaroma žala arba kyla pavojus aplinkai, žmonių sveikatai arba gyvybei, – užtraukia baudą pareigūnams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

7Pareigūno sąvoką administracinių teisės pažeidimų procese pateikia pareigūnų atsakomybę reglamentuojančios ATPK 14 str. normos, kurios numato, kad pareigūnais šiame kodekse laikomi tokie asmenys, kurie nuolat ar laikinai vykdo valdžios atstovų funkcijas, taip pat kurie valstybinės ar kitų nuosavybės formų įmonėse, įstaigose ar organizacijose nuolat arba laikinai eina tarnybą, susijusią su organizacinių-tvarkymo ar administracinių-ūkinių pareigų vykdymu, arba kurie tokias pareigas eina minėtose įmonėse, įstaigose ar organizacijose pagal įgaliojimą.

8Pareigūnai administracinėn atsakomybėn traukiami už administracinius teisės pažeidimus, susijusius su jų pareigų, nurodytų šio straipsnio pirmojoje dalyje, vykdymu, taip pat už pažeidimus, susijusius su nesilaikymu nustatytų valdymo tvarkos, valstybinės ir viešosios tvarkos, aplinkos, gyventojų sveikatos apsaugos bei kitų taisyklių, kurių laikymąsi užtikrinti yra jų tarnybinė pareiga.

9LR Aplinkos apsaugos įstatymo 14 str. 4 p. numato, kad gamtos išteklių naudotojai privalo paaiškėjus, kad aplinkai gresia pavojus, imtis priemonių, kad būtų jo išvengta, o atsiradus žalingiems padariniams, neatidėliodami juos pašalinti ir informuoti atitinkamus aplinkos apsaugos pareigūnus bei institucijas.

10D. R. atsakingas už šį pažeidimą kaip pareigūnas, nes jis, kaip įmonės vadovas atsakingas už visą įmonės veiklą, atsakingas už tai, kad jo pavaldiniai tinkamai atliktų savo pareigas ir negali išvengti atsakomybės, jeigu jam pavaldūs darbuotojai netinkamai atlieka savo darbines pareigas (šiuo atveju, kai padaryta žala aplinkai). Nagrinėjamu atveju nepateisinama D. R. pozicija, kad praėjus septynioms paroms nuo avarijos jis apie tai, kaip pats paaiškinęs, nežinojo. Jo, kaip įmonės vadovo pareiga žinoti, kas vyksta įmonėje. Tai jo tiesioginės pareigos. Įmonės vadovo reikalas, kaip jis konkrečiai organizuoja darbą, tačiau pasiteisinti nežinojimu apie avariją jis, kaip įmonėje nuolat einantis tarnybą, susijusią su organizacinių-tvarkymo, administracinių-ūkinių pareigų vykdymu, negali. Šia avarija padarytos žalos aplinkai skaičiuotė pateikta, paskaičiuota, kad mokestis už padarytą žalą aplinkai yra 18998,30 Lt.

11Pažeidėjo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nėra. Jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė, kad pakartotinai per metus padarė tos pačios rūšies teisės pažeidimą, už kurį jam buvo paskirta administracinė nuobauda.

12Vadovaujantis LR ATPK 30 str., 518 str. 2 d., 287 str. 1 d. 1 p.

Nutarė

13D. R., padariusiam pažeidimą, numatytą LR ATPK 518 str. 2 d., skirti aštuonių šimtų (800) litų baudą.

14Nutarimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, skundą paduodant per Varėnos rajono apylinkės teismą arba tiesiogiai apygardos teismui. Nuorašas tikras:

Proceso dalyviai