Byla I-7141-815/2015
Dėl neturtinės žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Ernestas Spruogis rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo K. S. skundą atsakovei Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, dėl neturtinės žalos atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I

41. Pareiškėjas K. S. (toliau – ir pareiškėjas) su skundu kreipėsi į teismą (teismui skundas išsiųstas 2014 m. sausio 24 d. (b. l. 5)), prašydamas priteisti iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo (toliau – ir Lukiškių TI-K), 250 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą (b. l. 1–4).

52. Pareiškėjas skunde nurodo, kad nuo 2011 m. birželio 9 d. iki 2013 m. gruodžio 15 d. jis laikytas įvairiose Lukiškių TI-K kamerose žiauriomis, nežmoniškomis, orumą žeminančiomis, antisanitarinėmis sąlygomis. Pareiškėjo skundas grindžiamas iš esmės tokiais argumentais.

62.1. Pasak pareiškėjo, kamerų plotas – apie 8 m2, jose kartu su juo buvo laikomi paprastai 4–6 asmenys, retkarčiais – 3 asmenys, taigi, buvo pažeidžiamas Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – ir Departamentas) direktoriaus 2010 m. gegužės 11 d. įsakymas Nr. V-124 (toliau – ir įsakymas Nr. 124), pagal kurį tardymo izoliatoriaus kameroje vienam asmeniui tenkantis plotas negali būti mažesnis kaip 3,6 m2. Vienam asmeniui tenkantis gyvenamasis kameros plotas sumažėja dėl jose esančių baldų (dviaukščių lovų, į grindis įmontuoto staliuko su 2 atlenkiamomis kėdėmis), sanitarinio mazgo, praustuvo.

72.2. Kamerose įrengtas tualetas, atitvertas 1,5 m aukščio sienele, kamerose buvo ventiliacija, buvo pastovi didelė drėgmė, todėl nuo lubų ir sienų byra tinkas su dažais, kuris krenta ant galvų ir į maistą, taip pat kamerose yra tarakonų, naktimis dėl jų būdavo baisu užmigti. Kamerose staliukai labai maži (karantino kamerose jų iš viso nėra), todėl sudėtinga pavalgyti. Kamerose nebuvo galimybės apsisukti, praeiti, t. y. visiškai nebuvo erdvės, trūkdavo gryno oro, kamerose buvo neįmanoma fiziškai pailsėti.

82.3. Pasak pareiškėjo, kalinamas nurodytomis sąlygomis jis patyrė didžiausių nepatogumų, neigiamų dvasinių išgyvenimų, diskomfortą, psichologinį sukrėtimą, dvasinį sukrėtimą, emocinę depresiją, gyvenimo kokybės pablogėjimą, tapo dirglus, nervingas, negali ramiai miegoti, sumažėjo pasitikėjimas savimi, ramiai miegoti, jaučia baimę aplinkai, sutriko visavertis gyvenimas ir socialiniai įgūdžiai. Lukiškių TI-K savo veikomis padarė pareiškėjui žalą, pažeidė ne tik konstitucinės teisės normų saugomam gėriui – teisei į orumą, bet ir civilinės teisės saugomam gėriui – asmeniui jaustis oriu, visaverčiu ir lygiateisiu Lietuvos Respublikos piliečiu.

92.4. Pareiškėjas, pagrįsdamas skundą, remiasi, be kita ko, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – ir Konvencija) 3, 5, 8 straipsniais, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 21 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.250 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 5 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalimi, Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – ir EŽTT) praktika (bylomis Kudla prieš Lenkiją, Mandic ir Jovic prieš Slovėniją, Peers prieš Graikiją, Ananyev ir kiti prieš Rusiją, V. S. prieš Lietuvą), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) praktika (administracinėmis bylomis Nr. A438-121/2009, Nr. A502-734/2009, Nr. A525-1181/2010, Nr. A858-502/2013), Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 19 d. ir 2007 m. spalio 24 d. nutarimais.

10II

11Atsakovės Lietuvos valstybės atstovas Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodo, kad pareiškėjo reikalavimas yra nepagrįstas, prašo skundo netenkinti, savo poziciją grindžia iš esmės tokiais argumentais(b. l. 9–15).

121. Nuo 2010 balandžio 11 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakyme Nr. V-241 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – ir HN 76:2010), kurioje minimali gyvenamojo ploto norma kamerose laikomiems asmenims nebuvo nustatyta; įsakyme Nr. V-124 buvo nustatytas reikalavimas, kad vienam asmeniui, laikomam kameroje, turi tekti ne mažiau kaip 3,6 m2 ploto.

132. Remiantis pareiškėjo asmens įskaitos kortelės kopija, 2011 m. birželio 10 d. ryte, 2011 m. rugpjūčio 4 d. ryte, 2011 m. rugpjūčio 17 d. ryte, 2011 m. rugpjūčio 22 d. ryte, 2011 m. rugsėjo 8 d. ryte, 2011 m. rugsėjo 23 d. ryte, 2011 m. spalio 5 d. ryte, 2012 m. vasario 22 d. ryte, 2012 m. rugsėjo 7 d. vakare, 2012 m. rugsėjo 8 d. – 2012 m. rugsėjo 9 d., 2012 m. rugsėjo 10 d. ryte, 2012 m. lapkričio 8 d. ryte, 2012 m. lapkričio 15 d., 2012 m. lapkričio 16 d. ryte, 2013 m. sausio 17 d. ryte, 2013 m. kovo 21 d. ryte, 2013 m. kovo 26 d., 2013 m. rugpjūčio 12 d., 2013 m. rugsėjo 6 d., 2013 m. spalio 9 d., 2013 m. lapkričio 7 d., 2013 m. lapkričio 27 d. asmeniui tenkantis plotas kameroje visiškai atitiko nustatytus reikalavimus. Taip pat nuo 2012 m. birželio 19 d. iki 2012 m. rugsėjo 4 d., nuo 2012 m. rugsėjo 25 d. iki 2012 m. lapkričio 6 d., nuo 2012 m. lapkričio 27 d. iki 2013 m. sausio 15 d., nuo 2013 m. sausio 22 d. iki 2013 m. vasario 19 d., nuo 2013 m. vasario 26 d. iki 2013 m. kovo 19 d., nuo 2013 m. balandžio 2 d. iki 2013 m. rugpjūčio 12 d., nuo 2013 m. rugsėjo 4 d. iki 2013 m. rugsėjo 6 d., nuo 2013 m. rugsėjo 17 d. iki 2013 m. rugsėjo 19 d., nuo 2013 m. rugsėjo 30 d. iki 2013 m. spalio 2 d., nuo 2013 m. spalio 30 d. iki 2013 m. lapkričio 7 d. pareiškėjo nebuvo įstaigoje.

143. Lukiškių TI-K administracija stengiasi kiek įmanydama mažinti neigiamą laikymo sąlygų poveikį, sudarydama galimybes naudotis pasivaikščiojimo kiemelyje teise, pasinaudoti sporto kiemeliu, biblioteka, koplyčia, kamerose įrengta kabeline televizija, taip pat naudotis socialinės reabilitacijos specialistų teikiama pagalba bei programomis.

154. Lukiškių TI-K – specifinė įstaiga, atliekanti tardymo izoliatoriaus ir kalėjimo funkcijas. Vadovaujantis įsakymu Nr. V-124, didžiausias tardymo izoliatoriuje leidžiamų laikyti suimtųjų skaičius Lukiškių TI-K neturi viršyti 625, didžiausias areštinėje leidžiamų laikyti areštą atliekančių nuteistųjų skaičius Lukiškių TI-K neturi viršyti 29. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakyme Nr. 194 patvirtintų Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių (toliau – ir PĮ taisyklės) 11.1 punktą nuteistųjų skaičius Lukiškių TI-K neturi viršyti 300 (kalėjime). Taigi, maksimalus leistinas Lukiškių TI-K laikomų asmenų skaičius yra 954, tačiau šis skaičius nuolat viršijamas, gali siekti daugiau kaip 1 000. Didžiausią dalį Lukiškių TI-K esančių žmonių sudaro suimtieji, taip pat laikomi asmenys, nuteisti laisvės atėmimu iki gyvos galvos (šiuo metu jie yra 89), ir nuteistieji, palikti įstaigoje atlikti ūkio darbus. Nuteistieji iki gyvos galvos užima kameras nuo 1 iki 75, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus jie laikomi po vieną (tik labai retais atvejais, jiems prašant, jie gali būti laikomi po 2).

165. Lukiškių TI-K yra pataisos įstaiga, atliekanti teismų nutarčių, sprendimų vykdymo funkcijas, užtikrinant įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytas laikymo sąlygas nuteistiesiems bei suimtiesiems. Suėmimo vykdymo įstatymo 8 straipsnis nustato asmenų pristatymą į tardymo izoliatorių. Asmenys, kuriems paskirta kardomoji priemonė – suėmimas, pristatomi į tardymo izoliatorių pagal ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo paskirtą nutartį ar nuosprendį. Pagal ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo nutartį asmenys perkeliami ikiteisminio tyrimo veiksmams atlikti arba dėl bylų nagrinėjimo teisme. Taigi, Lukiškių TI-K administracija negali turėti įtakos suimtųjų ir nuteistųjų, atvykstančiųjų bei esančių įstaigoje, skaičiui, o jų nepriimti į įstaigą neturi teisinio pagrindo.

17Skirstant atvykusius asmenis į kameras, laikomasi Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau – ir BVK) 70 straipsnyje nustatytų nuteistųjų atskiro arba izoliuoto laikymo pataisos įstaigose reikalavimų ir Įstatymo 10 straipsnyje nustatytų suimtųjų izoliavimo reikalavimų.

186. Dėl šių aplinkybių kai kurios kameros gali būti perpildytos ir vienam asmeniui tenkantis gyvenamosios patalpos plotas ne visada siekia teisės aktuose nustatytą ribą. Esant tokiai situacijai, Lukiškių TI-K administracija stengiasi, kad suimtieji ir nuteistieji, kurių laikymo sąlygos ne visiškai atitinka nustatytus reikalavimus, tokiomis sąlygomis būtų laikomi kuo trumpesnį laiką, t. y. atsiradus galimybei perkeliami į laisvesnes kameras. Kiekvienam kameroje laikomam asmeniui skiriama atskira lova, švarus patalynės komplektas, kitas teisės aktuose nustatytas inventorius.

197. Įstaigos administracija nuolat reikalauja iš suimtųjų ir nuteistųjų, kad jie palaikytų tvarką kamerose, todėl už kamerų valymą ir tvarką atsakingi patys nuteistieji ir suimtieji. Reikalingas inventorius (šluota, samtis, šiukšliadėžė, kibiras, taip pat kalcinuota soda, skirta kamerų, kriauklių ir unitazų valymui) visą laiką išduodami į kameras. Už administracijos reikalavimų nevykdymą skiriamos nuobaudos. Karantino kameras valo iš ūkio brigados paskirtas nuteistasis, jas plauna bei dezinfekuoja su išduotais valikliais. Siekiant palaikyti švarą kamerose, Lukiškių TI-K yra sudaręs paslaugų teikimo sutartį su UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“, kasmet ji pratęsiama, vykdytojai nuolat atlikdavo vabzdžių ir graužikų naikinimo darbus, patalpų priežiūrą bei profilaktinius patikrinimus.

208. Dėl kamerų remonto

21Kamerų remontas Lukiškių TI-K atliekamas pagal iš anksto sudarytą planą pagal esamus materialinius, finansinius ir darbo resursus, o taip pat gavus tam skirtas lėšas iš valstybės biudžeto. Pažymėtina, kad suimtieji ir nuteistieji asmenys neretai piktybiškai niokoja valstybės turtą, gadina elektros instaliaciją, daužo apšvietimo lemputes, laužo langus, daužo stiklus, klozetus, griauna atitvarines sieneles, skiriančias klozetą nuo miegamųjų vietų ir pan. Todėl visiškai suremontuotose Lukiškių TI-K kamerose neretai vėl tenka daryti pakartotiną remontą.

229. Dėl ventiliacijos, vėdinimo

23Pagal HN 24 punktą gyvenamosios patalpos turi būti vėdinamos per langus, išskyrus patalpas, kuriose veikia mechaninė patalpų vėdinimo ar kondicionavimo sistema. Lukiškių TI-K kamerose langai vėdinimui yra pritaikyti, kameros vėdinamos natūraliu būdu per langus, tai atitinka higienos normų reikalavimus. Apgyvendinti asmenys, kurie reguliariai vėdina, prižiūri, tvarko savo kameras, neturi problemų dėl atsirandančio pelėsio ar drėgmės gyvenamosiose kamerose.

2410. Pažymėtina, kad dalis pareiškėjo nurodyto kalinimo laikotarpio atitiko teisės aktų reikalavimus, tam tikrais laikotarpiais pareiškėjo iš viso nebuvo Lukiškių TI-K. Pareiškėjas skundą grindžia abstrakčiais argumentais, reiškia bendro pobūdžio nusiskundimus, nėra konkretumo. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog nukrypimas nuo įprastinių sąlygų nebuvo ilgalaikis, todėl nėra pagrindo pripažinti, kad pareiškėjui kilo tam tikros pasekmės, dėl kurių galima būtų atlyginti neturtinę žalą (LVAT administracinė byla Nr. A146-1527/2012).

2511. Administraciniai teismai sprendžia bylas dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo. Šios žalos atlyginimą įstatymas sieja su žalos atsiradimu dėl neteisėtų viešojo administravimo subjektų veiksmų / neveikimo viešojo administravimo srityje, t. y. žala atlygintina tais atvejais, kai minėti subjektai neįvykdė įstatymuose nustatytos pareigos arba atliko įstatymuose draudžiamus atlikti veiksmus, arba pažeidė bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnis). CK 6.271 straipsnyje nustatyta deliktinė atsakomybė, kai žala atlyginama dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų; pagal šio straipsnio 4 dalį valstybės civilinė atsakomybė pagal šį straipsnį atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos / jų darbuotojai privalėjo veikti. Deliktinė atsakomybė – viena iš civilinės atsakomybės rūšių, jai atsirasti būtina nustatyti bendrosios civilinės atsakomybės sąlygų visumą, nurodytą CK 6.246–6.249 straipsniuose. Pagal CK 6.247 straipsnį atlyginami tik nuostoliai, kurie gali būti laikomi neteisėtų veiksmų rezultatu. Sprendžiant dėl pareiškėjo skundo pagrįstumo nepakanka nustatyti, kad Lukiškių TI-K pareigūnai (deliktinę atsakomybę reglamentuojančių normų taikymo prasme) neteisėtai veikė / neveikė, bet būtina nustatyti ir tai, ar toks veikimas / neveikimas tiesiogiai lėmė pareiškėjo nurodytos žalos atsiradimą. Civilinė atsakomybė gali būti taikoma tik tuo atveju, jeigu nustatytas žalos padarymo faktas. Žala yra vienas iš civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindų, kurio neįrodžius, civilinės atsakomybės santykiai neatsiranda, nes nėra delikto. Nagrinėjamu atveju nėra būtinos CK 6.271 straipsnyje nustatytos valstybės civilinės atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, sąlygos.

26III

271. Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą Nr. Nr. I-5984-244/2014 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-00564-2014-5) pagal pareiškėjo K. S. skundą atsakovei Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, dėl neturtinės žalos atlyginimo, 2014 m. balandžio 11 d. sprendime pareiškėjo skundą tenkino iš dalies: priteisė pareiškėjui iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, 700 Lt neturtinei žalai atlyginti (b. l. 60–63).

282. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs administracinę bylą pagal pareiškėjo K. S. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. balandžio 11 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo K. S. skundą atsakovei Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, dėl neturtinės žalos atlyginimo, neskundžiamoje 2015 m. vasario 5 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A-253-858/2015 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-00564-2014-5) Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. balandžio 11 d. sprendimą panaikino ir administracinę bylą grąžino pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (b. l. 86–93).

29Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimo motyvus, įvertinęs rašytinius bylos įrodymus, išanalizavęs ginčo teisinį santykį reglamentuojančius teisės aktus,

konstatuoja:

30I

31Šioje administracinėje byloje inter alia nustatyta:

321. Pareiškėjas K. S. Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime buvo laikomas šiose kamerose (žr. atsiliepimą į pareiškėjo skundą (b. l. 9–15), asmens įskaitos kortelės kopiją (b. l. 27–31)):

33– atvykęs pirmą kartą į Lukiškių TI-K, 2011 m. birželio 9 d. pareiškėjas buvo uždarytas į kamerą Nr. 117 (plotas – 7,31 m2); vakare kameroje buvo 6 asmenys;

34– 2011 m. birželio 10 d. perkeltas į kamerą Nr. 336 (plotas – 7,63 m2); kameroje ryte buvo 2, vakare – 4 asmenys;

35– 2011 m. birželio 11 d. – 2011 m. liepos 7 d. kameroje Nr. 336 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

36– 2011 m. liepos 8 d. kameroje Nr. 336 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

37– 2011 m. liepos 9 d. – 2011 m. liepos 13 d. kameroje Nr. 336 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

38– 2011 m. liepos 14 d. kameroje Nr. 336 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;

39– 2011 m. liepos 15 d. – 2011 m. rugpjūčio 3 d. kameroje Nr. 336 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

40– 2011 m. rugpjūčio 4 d. kameroje Nr. 336 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;

41– 2011 m. rugpjūčio 5 d. – 2011 m. rugpjūčio 16 d. kameroje Nr. 336 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

42– 2011 m. rugpjūčio 17 d. kameroje Nr. 336 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;

43– 2011 m. rugpjūčio 18 d. – 2011 m. rugpjūčio 21 d. kameroje Nr. 336 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

44– 2011 m. rugpjūčio 22 d. kameroje Nr. 336 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;

45– 2011 m. rugpjūčio 23 d. kameroje Nr. 336 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

46– 2011 m. rugpjūčio 24 d. kameroje Nr. 336 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

47– 2011 m. rugpjūčio 25 d. – 2011 m. rugsėjo 5 d. kameroje Nr. 336 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

48– 2011 m. rugsėjo 6 d. – 2011 m. rugsėjo 7 d. kameroje Nr. 336 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

49– 2011 m. rugsėjo 8 d. perkeltas į kamerą Nr. 330 (plotas – 7,52 m2); kameroje ryte buvo 1 asmuo, vakare – 4 asmenys;

50– 2011 m. rugsėjo 9 d. – 2011 m. rugsėjo 20 d. kameroje Nr. 330 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

51– 2011 m. rugsėjo 21 d. – 2011 m. rugsėjo 22 d. kameroje Nr. 330 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

52– 2011 m. rugsėjo 23 d. kameroje Nr. 330 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;

53– 2011 m. rugsėjo 24 d. – 2011 m. spalio 4 d. kameroje Nr. 330 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

54– 2011 m. spalio 5 d. kameroje Nr. 330 ryte buvo 2, vakare – 4 asmenys;

55– 2011 m. spalio 6 d. – 2011 m. spalio 17 d. kameroje Nr. 330 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

56– 2011 m. spalio 18 d. kameroje Nr. 330 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

57– 2011 m. spalio 19 d. – 2011 m. lapkričio 29 d. kameroje Nr. 330 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

58– 2011 m. lapkričio 30 d. kameroje Nr. 330 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

59– 2011 m. gruodžio 1 d. – 2011 m. gruodžio 5 d. kameroje Nr. 330 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

60– 2011 m. gruodžio 6 d. kameroje Nr. 330 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

61– 2011 m. gruodžio 7 d. kameroje Nr. 330 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

62– 2011 m. gruodžio 8 d. – 2011 m. gruodžio 18 d. kameroje Nr. 330 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

63– 2011 m. gruodžio 19 d. kameroje Nr. 330 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

64– 2011 m. gruodžio 20 d. kameroje Nr. 330 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

65– 2011 m. gruodžio 21 d. – 2011 m. gruodžio 28 d. kameroje Nr. 330 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

66– 2011 m. gruodžio 29 d. kameroje Nr. 330 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;

67– 2011 m. gruodžio 30 d. kameroje Nr. 330 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

68– 2011 m. gruodžio 31 d. – 2012 m. sausio 31 d. kameroje Nr. 330 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

69– 2012 m. vasario 1 d. kameroje Nr. 330 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

70– 2012 m. vasario 2 d. – 2012 m. vasario 19 d. kameroje Nr. 330 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

71– 2012 m. vasario 20 d. kameroje Nr. 330 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;

72– 2012 m. vasario 21 d. kameroje Nr. 330 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

73– 2012 m. vasario 22 d. kameroje Nr. 330 ryte buvo 2, vakare – 4 asmenys;

74– 2012 m. vasario 23 d. perkeltas į kamerą Nr. 305 (plotas – 8,17 m2); kameroje ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

75– 2012 m. vasario 24 d. – 2012 m. kovo 28 d. kameroje Nr. 305 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

76– 2012 m. kovo 29 d. kameroje Nr. 305 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

77– 2012 m. kovo 30 d. – 2012 m. gegužės 1 d. kameroje Nr. 305 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

78– 2012 m. gegužės 2 d. kameroje Nr. 305 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

79– 2012 m. gegužės 3 d. – 2012 m. birželio 18 d. kameroje Nr. 305 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

80– 2012 m. birželio 19 d. išvyko į Alytaus pataisos namus;

81– 2012 m. rugsėjo 4 d. atvykęs iš Alytaus pataisos namų buvo uždarytas į kamerą Nr. 110 (plotas – 7,48 m2); kameroje vakare buvo 4 asmenys;

82– 2012 m. rugsėjo 5 d. kameroje Nr. 110 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;

83– 2012 m. rugsėjo 6 d. kameroje Nr. 110 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

84– 2012 m. rugsėjo 7 d. kameroje Nr. 110 ryte buvo 4 asmenys, vakare – 1 asmuo;

85– 2012 m. rugsėjo 8 d. – 2012 m. rugsėjo 9 d. kameroje Nr. 110 ryte buvo 1, vakare – 1 asmuo;

86– 2012 m. rugsėjo 10 d. kameroje Nr. 110 ryte buvo 1 asmuo, vakare – 5 asmenys;

87– 2012 m. rugsėjo 11 d. kameroje Nr. 110 ryte buvo 5, vakare – 6 asmenys;

88– 2012 m. rugsėjo 12 d. perkeltas į kamerą Nr. 183 (plotas – 7,94 m2); kameroje ryte buvo 3 vakare – 4 asmenys;

89– 2012 m. rugsėjo 13 d. – 2012 m. rugsėjo 24 d. kameroje Nr. 183 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

90– 2012 m. rugsėjo 25 d. išvyko į Alytaus pataisos namus;

91– 2012 m. lapkričio 6 d. atvykęs iš Alytaus pataisos namų buvo uždarytas į kamerą Nr. 121 (plotas – 7,38 m2); kameroje vakare buvo 6 asmenys;

92– 2012 m. lapkričio 7 d. perkeltas į kamerą Nr. 266 (plotas – 7,74 m2); kameroje ryte buvo 3 vakare – 4 asmenys;

93– 2012 m. lapkričio 8 d. kameroje Nr. 266 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;

94– 2012 m. lapkričio 9 d. kameroje Nr. 266 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

95– 2012 m. lapkričio 10 d. kameroje Nr. 266 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

96– 2012 m. lapkričio 11 d. – 2012 m. lapkričio 13 d. kameroje Nr. 266 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

97– 2012 m. lapkričio 14 d. kameroje Nr. 266 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

98– 2012 m. lapkričio 15 d. kameroje Nr. 266 ryte buvo 2, vakare – 2 asmenys;

99– 2012 m. lapkričio 16 d. kameroje Nr. 266 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;

100– 2012 m. lapkričio 17 d. kameroje Nr. 266 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

101– 2012 m. lapkričio 18 d. – 2012 m. lapkričio 19 d. kameroje Nr. 266 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

102– 2012 m. lapkričio 20 d. kameroje Nr. 266 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

103– 2012 m. lapkričio 21 d. kameroje Nr. 266 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

104– 2012 m. lapkričio 22 d. kameroje Nr. 266 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

105– 2012 m. lapkričio 23 d. kameroje Nr. 266 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;

106– 2012 m. lapkričio 24 d. kameroje Nr. 266 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

107– 2012 m. lapkričio 25 d. – 2012 m. lapkričio 26 d. kameroje Nr. 266 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

108– 2012 m. lapkričio 27 d. išvyko į Alytaus pataisos namus;

109– 2013 m. sausio 15 d. atvykęs iš Alytaus pataisos namų buvo uždarytas į kamerą Nr. 124 (plotas – 7,31 m2); kameroje vakare buvo 1 asmuo;

110– 2013 m. sausio 16 d. perkeltas į kamerą Nr. 274 (plotas – 7,84 m2); kameroje ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

111– 2013 m. sausio 17 d. kameroje Nr. 274 ryte buvo 1 asmuo, vakare – 4 asmenys;

112– 2013 m. sausio 18 d. – 2013 m. sausio 21 d. kameroje Nr. 274 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

113– 2013 m. sausio 22 d. išvyko į Alytaus pataisos namus;

114– 2013 m. vasario 19 d. atvykęs iš Alytaus pataisos namų buvo uždarytas į kamerą Nr. 123 (plotas – 7,42 m2); kameroje vakare buvo 4 asmenys;

115– 2013 m. vasario 20 d. perkeltas į kamerą Nr. 300 (plotas – 7,78 m2); kameroje ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

116– 2013 m. vasario 21 d. kameroje Nr. 300 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

117– 2013 m. vasario 22 d. kameroje Nr. 300 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

118– 2013 m. vasario 23 d. – 2013 m. vasario 25 d. kameroje Nr. 300 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

119– 2013 m. vasario 26 d. išvyko į Alytaus pataisos namus;

120– 2013 m. kovo 19 d. atvykęs iš Alytaus pataisos namų buvo uždarytas į kamerą Nr. 109 (plotas – 7,31 m2); kameroje vakare buvo 4 asmenys;

121– 2013 m. kovo 20 d. perkeltas į kamerą Nr. 274 (plotas – 7,84m2); kameroje ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

122– 2013 m. kovo 21d. kameroje Nr. 274 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;

123– 2013 m. kovo 22 d. – 2013 m. kovo 24 d. kameroje Nr. 274 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

124– 2013 m. kovo 25 d. kameroje Nr. 274 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

125– 2013 m. kovo 26 d. kameroje Nr. 274 ryte buvo 2, vakare – 2 asmenys;

126– 2013 m. kovo 27 d. – 2013 m. kovo 28 d. kameroje Nr. 274 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

127– 2013 m. kovo 29 d. kameroje Nr. 274 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

128– 2013 m. kovo 30 d. – 2013 m. balandžio 1 d. kameroje Nr. 274 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

129– 2013 m. balandžio 2 d. išvyko į Alytaus pataisos namus;

130– atvykęs antrą kartą į Lukiškių TI-K, 2013 m. rugpjūčio 12 d. pareiškėjas buvo uždarytas į kamerą Nr. 111 (plotas – 7,45 m2); vakare kameroje buvo 1 asmuo;

131– 2013 m. rugpjūčio 13 d. perkeltas į kamerą Nr. 156 (plotas – 7,94 m2); kameroje buvo 3 asmenys;

132– 2013 m. rugpjūčio 14 d. – 2013 m. rugpjūčio 15 d. kameroje Nr. 156 buvo 4 asmenys;

133– 2013 m. rugpjūčio 16 d. – 2013 m. rugpjūčio 20 d. kameroje Nr. 156 buvo 3 asmenys;

134– 2013 m. rugpjūčio 21 d. – 2013 m. rugsėjo 3 d. kameroje Nr. 156 buvo 4 asmenys;

135– 2013 m. rugsėjo 4 d. išvyko į Kauno tardymo izoliatorių;

136– 2013 m. rugsėjo 6 d. atvykęs iš Kauno tardymo izoliatoriaus buvo uždarytas į kamerą Nr. 106 (plotas – 7,38 m2); kameroje buvo 2 asmenys;

137– 2013 m. rugsėjo 7 d. – 2013 m. rugsėjo 8 d. kameroje Nr. 106 buvo 3 asmenys;

138– 2013 m. rugsėjo 9 d. perkeltas į kamerą Nr. 141 (plotas – 8,02 m2); kameroje buvo 3 asmenys;

139– 2013 m. rugsėjo 10 d. kameroje Nr. 141 buvo 3 asmenys;

140– 2013 m. rugsėjo 11 d. – 2013 m. rugsėjo 13 d. kameroje Nr. 141 buvo 4 asmenys;

141– 2013 m. rugsėjo 14 d. – 2013 m. rugsėjo 16 d. kameroje Nr. 141 buvo 3 asmenys;

142– 2013 m. rugsėjo 17 d. išvyko į Kauno tardymo izoliatorių;

143– 2013 m. rugsėjo 19 d. atvykęs iš Kauno tardymo izoliatoriaus buvo uždarytas į kamerą Nr. 105 (plotas – 7,38 m2); kameroje buvo 4 asmenys;

144– 2013 m. rugsėjo 20 d. perkeltas į kamerą Nr. 185 (plotas – 7,94 m2); kameroje buvo 3 asmenys;

145– 2013 m. rugsėjo 21 d. – 2013 m. rugsėjo 23 d. kameroje Nr. 185 buvo 4 asmenys;

146– 2013 m. rugsėjo 24 d. perkeltas į kamerą Nr. 126 (plotas – 7,48 m2); kameroje buvo 3 asmenys;

147– 2013 m. rugsėjo 25 d. kameroje Nr. 126 buvo 3 asmenys;

148– 2013 m. rugsėjo 26 d. – 2013 m. rugsėjo 29 d. kameroje Nr. 126 buvo 4 asmenys;

149– 2013 m. rugsėjo 30 d. išvyko į Kauno tardymo izoliatorių;

150– 2013 m. spalio 2 d. atvykęs iš Kauno tardymo izoliatoriaus buvo uždarytas į kamerą Nr. 109 (plotas – 7,31 m2); kameroje buvo 3 asmenys;

151– 2013 m. spalio 3 d. perkeltas į kamerą Nr. 303 (plotas – 8,02 m2); kameroje buvo 4 asmenys;

152– 2013 m. spalio 4 d. – 2013 m. spalio 7 d. kameroje Nr. 303 buvo 4 asmenys;

153– 2013 m. spalio 8 d. perkeltas į kamerą Nr. 171 (plotas – 7,94 m2); kameroje buvo 4 asmenys;

154– 2013 m. spalio 9 d. kameroje Nr. 171 buvo 2 asmenys;

155– 2013 m. spalio 10 d. – 2013 m. spalio 11 d. kameroje Nr. 171 buvo 3 asmenys;

156– 2013 m. spalio 12 d. – 2013 m. spalio 13 d. kameroje Nr. 171 buvo 4 asmenys;

157– 2013 m. spalio 14 d. perkeltas į kamerą Nr. 141 (plotas – 8,02 m2); kameroje buvo 4 asmenys;

158– 2013 m. spalio 15 d. – 2013 m. spalio 16 d. kameroje Nr. 141 buvo 4 asmenys;

159– 2013 m. spalio 17 d. perkeltas į kamerą Nr. 299A (plotas – 7,45 m2); kameroje buvo 3 asmenys;

160– 2013 m. spalio 18 d. – 2013 m. spalio 23 d. kameroje Nr. 299A buvo 4 asmenys;

161– 2013 m. spalio 24 d. kameroje Nr. 299A buvo 3 asmenys;

162– 2013 m. spalio 25 d. – 2013 m. spalio 29 d. kameroje Nr. 299A buvo 4 asmenys;

163– 2013 m. spalio 30 d. išvyko į Kauno tardymo izoliatorių;

164– 2013 m. lapkričio 7 d. atvykęs iš Kauno tardymo izoliatoriaus buvo uždarytas į kamerą Nr. 121 (plotas – 7,38 m2); kameroje buvo 1 asmuo;

165– 2013 m. lapkričio 8 d. perkeltas į kamerą Nr. 185 (plotas – 7,94 m2); kameroje buvo 3 asmenys;

166– 2013 m. lapkričio 9 d. – 2013 m. lapkričio 12 d. kameroje Nr. 185 buvo 4 asmenys;

167– 2013 m. lapkričio 13 d. – 2013 m. lapkričio 14 d. kameroje Nr. 185 buvo 3 asmenys;

168– 2013 m. lapkričio 15 d. perkeltas į kamerą Nr. 140 (plotas – 7,94 m2); kameroje buvo 3 asmenys;

169– 2013 m. lapkričio 16 d. – 2013 m. lapkričio 17 d. kameroje Nr. 140 buvo 4 asmenys;

170– 2013 m. lapkričio 18 d. kameroje Nr. 140 buvo 3 asmenys;

171– 2013 m. lapkričio 19 d. – 2013 m. lapkričio 20 d. kameroje Nr. 140 buvo 4 asmenys;

172– 2013 m. lapkričio 21 d. perkeltas į kamerą Nr. 179 (plotas – 7,94 m2); kameroje buvo 3 asmenys;

173– 2013 m. lapkričio 22 d. – 2013 m. lapkričio 26 d. kameroje Nr. 179 buvo 4 asmenys;

174– 2013 m. lapkričio 27 d. perkeltas į kamerą Nr. 285 (plotas – 6,79 m2); kameroje buvo 2 asmenys;

175– 2013 m. lapkričio 28 d. kameroje Nr. 285 buvo 4 asmenys;

176– 2013 m. lapkričio 29 d. kameroje Nr. 285 buvo 3 asmenys;

177– 2013 m. lapkričio 30 d. – 2013 m. gruodžio 11 d. kameroje Nr. 285 buvo 4 asmenys;

178– 2013 m. gruodžio 12 d. perkeltas į kamerą Nr. 337 (plotas – 7,69 m2); kameroje buvo 3 asmenys;

179– 2013 m. gruodžio 13 d. – 2013 m. gruodžio 15 d. kameroje Nr. 337 buvo 4 asmenys.

1802. 2011 m. birželio 10 d. ryte, 2011 m. rugpjūčio 4 d. ryte, 2011 m. rugpjūčio 17 d. ryte, 2011 m. rugpjūčio 22 d. ryte, 2011 m. rugsėjo 8 d. ryte, 2011 m. rugsėjo 23 d. ryte, 2011 m. spalio 5 d. ryte, 2012 m. vasario 22 d. ryte, 2012 m. rugsėjo 7 d. vakare, 2012 m. rugsėjo 8 d. – 2012 m. rugsėjo 9 d., 2012 m. rugsėjo 10 d. ryte, 2012 m. lapkričio 8 d. ryte, 2012 m. lapkričio 15 d., 2012 m. lapkričio 16 d. ryte, 2013 m. sausio 17 d. ryte, 2013 m. kovo 21 d. ryte, 2013 m. kovo 26 d., 2013 m. rugpjūčio 12 d., 2013 m. rugsėjo 6 d., 2013 m. spalio 9 d., 2013 m. lapkričio 7 d., 2013 m. lapkričio 27 d. asmeniui tenkantis plotas kameroje visiškai atitiko nustatytus reikalavimus; nuo 2012 m. birželio 19 d. iki 2012 m. rugsėjo 4 d., nuo 2012 m. rugsėjo 25 d. iki 2012 m. lapkričio 6 d., nuo 2012 m. lapkričio 27 d. iki 2013 m. sausio 15 d., nuo 2013 m. sausio 22 d. iki 2013 m. vasario 19 d., nuo 2013 m. vasario 26 d. iki 2013 m. kovo 19 d., nuo 2013 m. balandžio 2 d. iki 2013 m. rugpjūčio 12 d., nuo 2013 m. rugsėjo 4 d. iki 2013 m. rugsėjo 6 d., nuo 2013 m. rugsėjo 17 d. iki 2013 m. rugsėjo 19 d., nuo 2013 m. rugsėjo 30 d. iki 2013 m. spalio 2 d., nuo 2013 m. spalio 30 d. iki 2013 m. lapkričio 7 d. pareiškėjo nebuvo įstaigoje (žr. atsiliepimą į pareiškėjo skundą (b. l. 9–15), asmens įskaitos kortelės kopiją (b. l. 27–31)).

1813. Remiantis pareiškėjo asmens sveikatos istorijos Nr. 05-17/2013/481 kopija, pareiškėjas 2013 m. rugpjūčio 22 d. konsultuotas psichiatro, skundėsi, be kita ko, nemiga, nerimu, jam skirti vaistai (po 1 tabletę 3 mg bromazepamo tris dienas); 2013 m. rugsėjo 27 d. pareiškėjas skundėsi blogėjančiu regėjimu, jam skirta okulisto konsultacija, tačiau pareiškėjas atsisakė konsultacijos ir gultis į ligoninę raštu; pareiškėjas 2013 m. spalio 17 d., 22 d. prašė psichiatro konsultacijos, konsultuotas 2013 m. spalio 24 d., skirti vaistai (po 1 tabletę 2,5 mg lorafeno tris dienas); 2013 m. gruodžio 17 d. profilaktinio patikrinimo Alytaus pataisos namuose metu pareiškėjas nusiskundimų neturėjo; 2014 m. sausio 14 d. skundėsi blogu miegu, nemiga, jam paskirti vaistai (po 1 tabletę lorafeno 2 dienas) (b. l. 34–47).

1824. Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Vilniaus profilaktinės dezinfekcijos stotis“ (vykdytoja) 2009 m. gruodžio 24 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 102 (jos galiojimas – iki 2010 m. gruodžio 31 d.), pagal kurią vykdytoja, siekdama išaiškinti buitinių kenkėjų (vabzdžių ir graužikų) buvimą ir juos naikinti, įsipareigojo savo lėšomis ir darbo jėga atlikti šioje sutartyje nustatytų užsakovo patalpų priežiūrą, o užsakovas – apmokėti už paminėtus darbus pagal šios sutarties sąlygas (sutarties 1.1 punktas); vykdytoja, be kita ko, įsipareigojo: ištirti kenkėjų rūšį, lokalizacijos vietas, patekimo kelius ir nustatyti kenkėjų kontrolės priemones, užsakovo nurodytose patalpose profilaktiškai stebėti užkrėstumą kenkėjais ir savo medžiagomis bei darbo jėga juos naikinti; užsakovui pranešus apie pastebėtus kenkėjus, intensyviai juos naikinti jų veisimosi vietose per vieną darbo dieną (sutarties 4 punktas) (b. l. 16–19). Minėta sutartis 2010 m. lapkričio 30 d. buvo pratęsta dar 1 kalendoriniams metams (b. l. 20).

1835. Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Vilniaus profilaktinės dezinfekcijos stotis“ (nuo 2012 m. gegužės 18 d. – UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“ (b. l. 25)) (vykdytoja) 2012 m. sausio 3 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 102 (sutarties galiojimas – iki 2012 m. gruodžio 31 d.), pagal kurią vykdytoja, siekdama išaiškinti buitinių kenkėjų (vabzdžių ir graužikų) buvimą ir juos naikinti, įsipareigojo savo lėšomis ir darbo jėga atlikti šioje sutartyje nustatytų užsakovo patalpų priežiūrą, o užsakovas – apmokėti už paminėtus darbus pagal šios sutarties sąlygas (sutarties 1.1 punktas); vykdytoja, be kita ko, įsipareigojo: ištirti kenkėjų rūšį, lokalizacijos vietas, patekimo kelius ir nustatyti kenkėjų kontrolės priemones, užsakovo nurodytose patalpose profilaktiškai stebėti užkrėstumą kenkėjais ir savo medžiagomis bei darbo jėga juos naikinti; užsakovui pranešus apie pastebėtus kenkėjus, intensyviai juos naikinti jų veisimosi vietose per vieną darbo dieną (sutarties 4 punktas) (b. l. 21–24). Minėta sutartis 2012 m. gruodžio mėn. buvo pratęsta 1 metams, t. y. nuo 2013 m. sausio 3 d. iki 2014 m. sausio 3 d. (b. l. 26).

184II

1851. Nagrinėjamoje administracinėje byloje kyla ginčas, ar pareiškėjas K. S. Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime buvo laikomas tinkamomis sąlygomis. Pasak pareiškėjo, jam laisvė buvo apribota pažeidžiant galiojančius teisės aktus, nes jis buvo laikomas pažeidžiant vienam asmeniui tenkančio ploto reikalavimus, antisanitarinėmis, nežmoniškomis sąlygomis. Pabrėžtina, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-241 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ minimalūs vienam kaliniui tenkantys kameros plotai nėra numatyti, o Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2010 m. gegužės 11 d. įsakyme Nr. V-124 (įsigaliojo nuo 2010 m. gegužės 14 d.) nustatyta, jog vienam asmeniui, laikomam Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo kameroje, turi tekti ne mažiau kaip 3,6 kv. m ploto. Būtent šis plotas turi būti vertinimo kriterijumi šioje administracinėje byloje, nes K. S. keliamas ginčas apima laikotarpį nuo 2011 m. birželio mėn. (b. l. 9-15).

1862. Minėta, kad pareiškėjas K. S. prašo teismą priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo izoliatoriaus–kalėjimo, neturtinę žalą – 250 000 Lt.

1872.1. Nagrinėjamoje administracinėje byloje sprendžiant, ar pareiškėjo prašymas yra pagrįstas ir gali būti tenkintinas, pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.250 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 42 straipsnyje nustatyta, kad turtinė ir neturtinė žala, atsiradusi dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų aktų, atlyginama Civilinio kodekso ir kitų įstatymų nustatyta tvarka. Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalyje, be kita ko, nustatyta, kad žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto, nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Valstybės civilinė atsakomybė dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai privalėjo veikti (Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 4 dalis). Valstybės civilinė atsakomybė pagal Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalį atsiranda esant trims būtinoms sąlygoms: 1) neteisėtiems veiksmams (Civilinio kodekso 6.246 straipsnis); 2) priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos (Civilinio kodekso 6. 247 straipsnis); 3) teisės pažeidimu padarytai žalai (Civilinio kodekso 6.249 straipsnis). Šios rūšies žalos atlyginimo specifika yra tokia, kad nebūtina nustatyti neteisėtus veiksmus įvykdžiusio subjekto kaltės, t. y. valstybė atsiradusią žalą atlygina visiškai, nepaisydama konkretaus valstybinės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Neįrodžius bent vienos iš minėtų būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, žalos atlyginimas negalimas, nes žalai atlyginti nėra teisinio pagrindo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1355/2010).

188Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. spalio 20 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A858-2233/2011 konstatavo:

189„Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad neturtinė žala yra dvasinė skriauda, kurią tik sąlygiškai galima įvertinti ir kompensuoti materialiai; padarytos moralinės žalos, kaip asmens patirtos dvasinės skriaudos, neretai apskritai niekas (inter alia jokia materiali kompensacija) negali atstoti, nes asmens psichologinės, emocinės ir kitokios būsenos, buvusios iki tol, kol jis patyrė dvasinę skriaudą, neįmanoma sugrąžinti – tokią būseną kai kada (geriausiu atveju) galima tik iš naujo sukurti, panaudojant inter alia materialią (pirmiausia piniginę) kompensaciją už tą moralinę žalą (tai nereiškia, kad kai kada išties nėra neįmanoma vien moralinė satisfakcija už patirtą moralinę žalą). Materiali (piniginė) kompensacija už moralinę žalą, kaip materialus tos moralinės žalos atitikmuo, taip pat turi būti skiriama vadovaujantis visiško (adekvataus) žalos atlyginimo principu, kurio taikymui tokiais atvejais būdingi svarbūs ypatumai, nes tokia materiali kompensacija savo turiniu iš esmės skiriasi nuo pačios moralinės žalos, kuri buvo padaryta ir už kurią yra kompensuojama, turinio ir dėl to (jos dydis nesvarbu) pagal savo prigimtį negali (arba ne visada gali) atstoti patirtos dvasinės skriaudos. Tokios materialios (pirmiausia piniginės) kompensacijos už neturtinę žalą paskirtis – sudaryti materialias prielaidas iš naujo sukurti tai, ko negalima sugrąžinti, kuo teisingiau atlyginti tai, ko asmeniui neretai apskritai niekas – jokie pinigai, joks materialus turtas – negali atstoti (žr. Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarimą). Iš esmės analogiška nuostata suformuluota ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, kuris yra konstatavęs, jog neturtinės žalos atlyginimas yra glaudžiai susijęs su idėjos, jog pareiškėjas turėtų likti indiferentiškas toms pasekmėms, kurias sukėlė neteisėti valstybės pareigūnų veiksmai, po to, kai ši žala buvo teisingai atlyginta, įgyvendinimu. Kitaip tariant, pareiškėjo, kuris patiria neturtinę žalą, statusas ex post turėtų kiek įmanoma labiau prilygti jo susikurtai gerovei ex ante (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. lapkričio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1897/2008). Atkreiptinas dėmesys, jog visiško (adekvataus) žalos atlyginimo principo taikymui neturtinės žalos nustatymo (įvertinimo) atvejais būdingi svarbūs ypatumai: neturtinė žala yra skriauda, kurią tik sąlygiškai galima įvertinti ir kompensuoti materialiai. Neturtiniai praradimai susiję su netektimis, kurios negali būti nedelsiant apskaičiuojamos konkrečia materialine ekonomine forma.

190Teismų praktikoje (žr., pvz., 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje Nr. A14-653/07; 2008 m. balandžio 16 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje Nr. A444-619/08; Administracinių teismų praktika, 2008, Nr. 4(14); 2010 m. birželio 23 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį administracinėje byloje Nr. A858-940/2010) taip pat laikomasi nuostatos, jog neturtinės žalos įrodinėjamas pasižymi specifika, nes neturtinė žala dažnai yra susijusi su fizinio ar dvasinio pobūdžio pakenkimais, kuriuos įrodyti tiesioginiais įrodymais dažnai neįmanoma. Todėl ginčo dėl neturtinės žalos padarymo sprendimui negali būti taikomi tokie patys įrodymų konkretumo standartai. Įrodinėjant neturtinę žalą ypatingą reikšmę įgyja įrodomieji faktai, t. y. tokie faktai, kurie yra pagrindas logine seka daryti išvadą, kad egzistuoja kitas – materialiojo teisinio pobūdžio faktas – neturtinės žalos padarymo faktas. Įrodžius tokius faktus, kurie neabejotinai turėtų sąlygoti neigiamą poveikį nukentėjusiam asmeniui, gali būti konstatuotas ir neturtinės žalos padarymo faktas. Tokiais atvejais bylą nagrinėjantis teismas turi vadovautis ABTĮ 57 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta bendrąja įrodymų vertinimo taisykle – vertinti įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstu visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių visumos ištyrimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo principais.

191Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog kaip neturtinė žala pripažįstamas ne bet koks asmeniui padarytas neigiamas poveikis. Neturtinės žalos buvimas konstatuotinas tuomet, kai neigiamą poveikį asmeniui darę veiksmai yra pakankamai intensyvūs, o ne mažareikšmiai ar smulkmeniški, kad jie yra nepriimtini teigiamos reputacijos ar asmens gero vertinimo požiūriu (žr., pvz., 2006 m. gegužės 17 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-327/2006; 2007 m. lapkričio 15 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį administracinėje byloje Nr. A17-749/2007).“

1922.2. Pabrėžtina, jog byloje nustatyta, kad pareiškėjas K. S. į Lukiškių TI-K atvyko 2011 m. birželio 9 d. (žr. atsiliepimą į pareiškėjo skundą (b. l. 9-15); asmens įskaitos kortelę (b. l. 27-31)). Apibendrinant kamerų plotų bei tose kamerose laikomų asmenų skaičiaus duomenis, kai tose kamerose buvo laikomas pareiškėjas K. S. (žr. šio sprendimo motyvuojamosios dalies I skyriaus 1, 2 punktus), darytina išvada, jog tuo laikotarpiu kamerose trūko ploto laikomiems asmenims iš viso 542 paras; ypač įvertintina, kad nuo 2012 m. birželio 19 d. iki 2012 m. rugsėjo 4 d., nuo 2012 m. rugsėjo 25 d. iki 2012 m. lapkričio 6 d., nuo 2012 m. lapkričio 27 d. iki 2013 m. sausio 15 d., nuo 2013 m. sausio 22 d. iki 2013 m. vasario 19 d., nuo 2013 m. vasario 26 d. iki 2013 m. kovo 19 d., nuo 2013 m. balandžio 2 d. iki 2013 m. rugpjūčio 12 d., nuo 2013 m. rugsėjo 4 d. iki 2013 m. rugsėjo 6 d., nuo 2013 m. rugsėjo 17 d. iki 2013 m. rugsėjo 19 d., nuo 2013 m. rugsėjo 30 d. iki 2013 m. spalio 2 d., nuo 2013 m. spalio 30 d. iki 2013 m. lapkričio 7 d. pareiškėjo nebuvo įstaigoje (žr. atsiliepimą į pareiškėjo skundą (b. l. 9–15), asmens įskaitos kortelės kopiją (b. l. 27–31)). Pabrėžtina, kad Lukiškių TI-K neveikė taip, kaip pagal įstatymus turėjo veikti, todėl neteisėtumo faktas yra pakankamai įrodytas (žr. analogišką poziciją Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. sausio 23 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A-438-121/2009, taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 3 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A143-2810/2011), o jo motyvai, kad jis nėra kaltas dėl šio pažeidimo nėra reikšmingi: pagal Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalies nuostatas šios rūšies žalos atlyginimo specifika yra tokia, kad nebūtina nustatyti neteisėtus veiksmus įvykdžiusio subjekto kaltės, t. y. valstybė atsiradusią žalą atlygina visiškai, nepaisydama konkretaus valstybinės valdžios institucijos darbuotojo kaltės.

1932.3. Teismų praktikoje pripažįstama, kad neturtinės žalos įrodinėjimas pasižymi specifika, kadangi neturtinė žala dažnai yra susijusi su fizinio ar dvasinio pobūdžio pakenkimais, kuriuos įrodyti tiesioginiais įrodymais ne visada įmanoma. Todėl įrodinėjant neturtinę žalą ypatingą reikšmę įgyja įrodomieji faktai, t. y. tokie faktai, kurie yra pagrindas logine seka daryti išvadą, kad egzistuoja kitas – materialiojo teisinio pobūdžio faktas – neturtinės žalos padarymo faktas. Įrodžius tokius faktus, kurie neabejotinai turėtų sąlygoti neigiamą poveikį nukentėjusiajam asmeniui (neigiamus fizinius ar dvasinius išgyvenimus), gali būti konstatuotas ir neturtinės žalos padarymo faktas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. birželio 26 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A14-653/2007; 2008 m. balandžio 16 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A444- 619/2008 ir kt.). Tai, kad asmuo, kuris yra kalinamas nepriimtinomis sąlygomis, patiria neturtinę žalą, kaip ji yra apibrėžta Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 1 dalyje, yra konstatuota Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (administracinė byla Nr. A143-1966/2008, Nr. A502-913/2011 ir kt.). Nagrinėjamoje byloje, atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, susijusias su pareiškėjo kalinimo Lukiškių TI-K kamerų patalpose sąlygomis, teismas daro išvadą, kad pareiškėjo teiginiai, jog kalinimas tokiomis sąlygomis padarė jam įvairių nepatogumų, yra įrodytas.

194Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Atlygintinos neturtinės žalos dydžio nustatymas yra teismo prerogatyva. Tai reiškia, kad nustatant atlygintinos neturtinės žalos dydį turi būti taikomi kriterijai, nurodyti Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje, tame tarpe ir sąžiningumo, teisingumo bei protingumo principai. Teismų praktikoje pripažįstama ir tai, kad asmens pažeista neturtinė teisė kai kuriais atvejais teismo gali būti apginta nepriteisiant neturtinės žalos atlyginimo pinigais. Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – ir EŽTT), gindamas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje įvirtintas pagrindines žmogaus teises ir laisves, neretai konstatuoja, kad teisės pažeidimo pripažinimas savaime yra pakankama ir teisinga satisfakcija už patirtą skriaudą (EŽTT 2000 m. spalio 10 d. sprendimas byloje D. prieš Lietuvą, 2006 m. spalio 10 d. sprendimas byloje L. L. prieš Prancūziją). Taigi, teisės pažeidimo pripažinimas bylose, susijusiose su neturtinės žalos atlyginimu, tam tikrais atvejais gali būti savarankiškas pažeistų asmens teisių gynimo būdas. Neturtinės žalos atlyginimas pinigais priteisiamas, jeigu konkrečiu atveju nustatoma, kad teisės pažeidimo pripažinimo nepakanka pažeistai teisei apginti (EŽTT 2003 m. lapkričio 6 d. sprendimas byloje M. prieš Lietuvą). Tokios pozicijos laikomasi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-2/2008). Analogiška praktika nuosekliai formuojama ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėjamose bylose dėl neturtinės žalos atlyginimo (2007 m. liepos 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A2-718/2007; 2008 m. balandžio 16 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A444-619/2008; 2010 m. spalio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1240/2011; 2012 m. sausio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-143/2012 ir kt.).

195Šio pobūdžio bylose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje konstatuojama, kad neturtinė žala turi būti atlyginama pinigais (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. sausio 23 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A-438-121/2009, taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 3 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A143-2810/2011). Kartu pabrėžtina, kad neturtinės žalos prigimtis lemia, jog nėra galimybės šią žalą tiksliai apibrėžti, ją apčiuopti, grąžinti nukentėjusį asmenį į buvusią padėtį ar rasti tokios žalos tikslų piniginį ekvivalentą. Dėl to įstatyme nustatyti tik kriterijai, į kuriuos privalo atsižvelgti teismas, nustatydamas neturtinės žalos atlyginimo dydį kiekvienu konkrečiu atveju. Kartu negalimumas neturtinės žalos tiksliai apibrėžti ir visiškai atlyginti materialiai nereiškia, kad gali būti reikalaujama neproporcingos kompensacijos. Pareikalavus nerealaus dydžio kompensacijos, o teismui ją priteisus, gali būti paneigta neturtinės žalos atlyginimo esmė, paverčiant tai nepagrįstu uždarbiavimu. Atsižvelgiant į tai, piniginės kompensacijos neturtinei žalai atlyginti dydis kiekvienu konkrečiu atveju nustatomas teismo nagrinėjamoje byloje pagal įstatyme nustatytus ir teismo reikšmingais pripažintus kriterijus (Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalis), vadovaujantis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais (Civilinio kodekso 1.5 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-465/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1452/2010).

196Teismas pabrėžia, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje negali būti vertinamas tik kaip mažareikšmis ar smulkmeniškas pažeidimas. Kartu pabrėžtina, kad Lukiškių TI-K siekia užtikrinti laikomiems asmenims tvarką ir kaip įmanoma geresnes sąlygas, nes Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Vilniaus profilaktinės dezinfekcijos stotis“ (vykdytoja) 2009 m. gruodžio 24 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 102 (jos galiojimas – iki 2010 m. gruodžio 31 d.), pagal kurią vykdytoja, siekdama išaiškinti buitinių kenkėjų (vabzdžių ir graužikų) buvimą ir juos naikinti, įsipareigojo savo lėšomis ir darbo jėga atlikti šioje sutartyje nustatytų užsakovo patalpų priežiūrą, o užsakovas – apmokėti už paminėtus darbus pagal šios sutarties sąlygas (sutarties 1.1 punktas); vykdytoja, be kita ko, įsipareigojo: ištirti kenkėjų rūšį, lokalizacijos vietas, patekimo kelius ir nustatyti kenkėjų kontrolės priemones, užsakovo nurodytose patalpose profilaktiškai stebėti užkrėstumą kenkėjais ir savo medžiagomis bei darbo jėga juos naikinti; užsakovui pranešus apie pastebėtus kenkėjus, intensyviai juos naikinti jų veisimosi vietose per vieną darbo dieną (sutarties 4 punktas) (b. l. 16–19). Minėta sutartis 2010 m. lapkričio 30 d. buvo pratęsta dar 1 kalendoriniams metams (b. l. 20). Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Vilniaus profilaktinės dezinfekcijos stotis“ (nuo 2012 m. gegužės 18 d. – UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“ (b. l. 25)) (vykdytoja) 2012 m. sausio 3 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 102 (sutarties galiojimas – iki 2012 m. gruodžio 31 d.), pagal kurią vykdytoja, siekdama išaiškinti buitinių kenkėjų (vabzdžių ir graužikų) buvimą ir juos naikinti, įsipareigojo savo lėšomis ir darbo jėga atlikti šioje sutartyje nustatytų užsakovo patalpų priežiūrą, o užsakovas – apmokėti už paminėtus darbus pagal šios sutarties sąlygas (sutarties 1.1 punktas); vykdytoja, be kita ko, įsipareigojo: ištirti kenkėjų rūšį, lokalizacijos vietas, patekimo kelius ir nustatyti kenkėjų kontrolės priemones, užsakovo nurodytose patalpose profilaktiškai stebėti užkrėstumą kenkėjais ir savo medžiagomis bei darbo jėga juos naikinti; užsakovui pranešus apie pastebėtus kenkėjus, intensyviai juos naikinti jų veisimosi vietose per vieną darbo dieną (sutarties 4 punktas) (b. l. 21–24). Minėta sutartis 2012 m. gruodžio mėn. buvo pratęsta 1 metams, t. y. nuo 2013 m. sausio 3 d. iki 2014 m. sausio 3 d. (b. l. 26). Teismas vertina, kad didžiausi pažeidimai buvo susiję būtent su ploto trūkumu, kiti pažeidimai šios administracinės bylos kontekste yra mažareikšmiai – iš esmės tai savo skunde akcentuoja ir pareiškėjas.

197Teismas, pakartodamas, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje negali būti vertinamas tik kaip mažareikšmis ar smulkmeniškas pažeidimas, atsižvelgdamas į pažeidimo mastą, šio pažeidimo trukmę (542 paras pareiškėjas K. S. Lukiškių TI-K buvo laikomas netinkamai), į tai, kad pareiškėjui minėtais neteisėtais Lukiškių TI-K veiksmais reali žala sveikatai nepadaryta (jau 2013 m. gruodžio 17 d. profilaktinio patikrinimo metu pareiškėjas neturėjo nusiskundimų) (b. l. 34–47), į Lietuvoje pareiškėjo buvimo Lukiškių TI-K laikotarpiu egzistavusias ekonomines darbo užmokesčio (minimali mėnesinė alga minimali mėnesinė alga 2012 m. sausio 1 d. – 2012 m. liepos 31 d. buvo 800 Lt (žr. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimą Nr. 1368 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“), 2012 m. rugpjūčio 1 d. – 2012 m. gruodžio 31 d. buvo 850 Lt (žr. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimą Nr. 718 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“), 2013 m. sausio 1 d. – 2014 m. rugsėjo 30 d. buvo 1000 Lt (žr. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimą Nr. 1543 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“)) bei gyvenimo sąlygas, pareiškėjui padarytos neturtinės žalos dydis įvertinamas 4000 eurų, kuri priteistina iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių TI-K. Teismas ypač remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. vasario 11 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A558-575/2015, kurioje už 149 netinkamo kalinimo dienų buvo priteista 1100 eurų. Teismo vertinimu, didesnės negu 4000 eurų neturtinės žalos priteisimas šioje administracinėje byloje būtų vertintinas kaip nepagrįstas pareiškėjo uždarbiavimas.

198Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 5 punktu, 127 straipsnio 1 dalimi, 129 straipsniu,

Nutarė

199Pareiškėjo K. S. skundą tenkinti iš dalies.

200Priteisti pareiškėjui K. S., a. k. ( - ) iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, 4000 Eur (keturis tūkstančius eurų) neturtinės žalos atlyginimo už jo netinkamą laikymą Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime nuo 2011 m. birželio 9 d. iki 2013 m. gruodžio 15 d. (netinkamai laikytas 542 paras).

201Likusią skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.

202Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Ernestas Spruogis... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I... 4. 1. Pareiškėjas K. S. (toliau – ir pareiškėjas) su skundu kreipėsi į... 5. 2. Pareiškėjas skunde nurodo, kad nuo 2011 m. birželio 9 d. iki 2013 m.... 6. 2.1. Pasak pareiškėjo, kamerų plotas – apie 8 m2, jose kartu su juo buvo... 7. 2.2. Kamerose įrengtas tualetas, atitvertas 1,5 m aukščio sienele, kamerose... 8. 2.3. Pasak pareiškėjo, kalinamas nurodytomis sąlygomis jis patyrė... 9. 2.4. Pareiškėjas, pagrįsdamas skundą, remiasi, be kita ko, Europos žmogaus... 10. II... 11. Atsakovės Lietuvos valstybės atstovas Lukiškių tardymo... 12. 1. Nuo 2010 balandžio 11 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos sveikatos... 13. 2. Remiantis pareiškėjo asmens įskaitos kortelės kopija, 2011 m. birželio... 14. 3. Lukiškių TI-K administracija stengiasi kiek įmanydama mažinti neigiamą... 15. 4. Lukiškių TI-K – specifinė įstaiga, atliekanti tardymo izoliatoriaus ir... 16. 5. Lukiškių TI-K yra pataisos įstaiga, atliekanti teismų nutarčių,... 17. Skirstant atvykusius asmenis į kameras, laikomasi Lietuvos Respublikos... 18. 6. Dėl šių aplinkybių kai kurios kameros gali būti perpildytos ir vienam... 19. 7. Įstaigos administracija nuolat reikalauja iš suimtųjų ir nuteistųjų,... 20. 8. Dėl kamerų remonto... 21. Kamerų remontas Lukiškių TI-K atliekamas pagal iš anksto sudarytą planą... 22. 9. Dėl ventiliacijos, vėdinimo... 23. Pagal HN 24 punktą gyvenamosios patalpos turi būti vėdinamos per langus,... 24. 10. Pažymėtina, kad dalis pareiškėjo nurodyto kalinimo laikotarpio atitiko... 25. 11. Administraciniai teismai sprendžia bylas dėl žalos, atsiradusios dėl... 26. III... 27. 1. Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs administracinę... 28. 2. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, apeliacine tvarka... 29. Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimo motyvus, įvertinęs rašytinius... 30. I... 31. Šioje administracinėje byloje inter alia nustatyta:... 32. 1. Pareiškėjas K. S. Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime buvo laikomas... 33. – atvykęs pirmą kartą į Lukiškių TI-K, 2011 m. birželio 9 d.... 34. – 2011 m. birželio 10 d. perkeltas į kamerą Nr. 336 (plotas – 7,63 m2);... 35. – 2011 m. birželio 11 d. – 2011 m. liepos 7 d. kameroje Nr. 336 ryte buvo... 36. – 2011 m. liepos 8 d. kameroje Nr. 336 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 37. – 2011 m. liepos 9 d. – 2011 m. liepos 13 d. kameroje Nr. 336 ryte buvo 4,... 38. – 2011 m. liepos 14 d. kameroje Nr. 336 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;... 39. – 2011 m. liepos 15 d. – 2011 m. rugpjūčio 3 d. kameroje Nr. 336 ryte... 40. – 2011 m. rugpjūčio 4 d. kameroje Nr. 336 ryte buvo 2, vakare – 3... 41. – 2011 m. rugpjūčio 5 d. – 2011 m. rugpjūčio 16 d. kameroje Nr. 336... 42. – 2011 m. rugpjūčio 17 d. kameroje Nr. 336 ryte buvo 2, vakare – 3... 43. – 2011 m. rugpjūčio 18 d. – 2011 m. rugpjūčio 21 d. kameroje Nr. 336... 44. – 2011 m. rugpjūčio 22 d. kameroje Nr. 336 ryte buvo 2, vakare – 3... 45. – 2011 m. rugpjūčio 23 d. kameroje Nr. 336 ryte buvo 3, vakare – 3... 46. – 2011 m. rugpjūčio 24 d. kameroje Nr. 336 ryte buvo 3, vakare – 4... 47. – 2011 m. rugpjūčio 25 d. – 2011 m. rugsėjo 5 d. kameroje Nr. 336 ryte... 48. – 2011 m. rugsėjo 6 d. – 2011 m. rugsėjo 7 d. kameroje Nr. 336 ryte buvo... 49. – 2011 m. rugsėjo 8 d. perkeltas į kamerą Nr. 330 (plotas – 7,52 m2);... 50. – 2011 m. rugsėjo 9 d. – 2011 m. rugsėjo 20 d. kameroje Nr. 330 ryte buvo... 51. – 2011 m. rugsėjo 21 d. – 2011 m. rugsėjo 22 d. kameroje Nr. 330 ryte... 52. – 2011 m. rugsėjo 23 d. kameroje Nr. 330 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;... 53. – 2011 m. rugsėjo 24 d. – 2011 m. spalio 4 d. kameroje Nr. 330 ryte buvo... 54. – 2011 m. spalio 5 d. kameroje Nr. 330 ryte buvo 2, vakare – 4 asmenys;... 55. – 2011 m. spalio 6 d. – 2011 m. spalio 17 d. kameroje Nr. 330 ryte buvo 4,... 56. – 2011 m. spalio 18 d. kameroje Nr. 330 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 57. – 2011 m. spalio 19 d. – 2011 m. lapkričio 29 d. kameroje Nr. 330 ryte... 58. – 2011 m. lapkričio 30 d. kameroje Nr. 330 ryte buvo 3, vakare – 4... 59. – 2011 m. gruodžio 1 d. – 2011 m. gruodžio 5 d. kameroje Nr. 330 ryte... 60. – 2011 m. gruodžio 6 d. kameroje Nr. 330 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;... 61. – 2011 m. gruodžio 7 d. kameroje Nr. 330 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 62. – 2011 m. gruodžio 8 d. – 2011 m. gruodžio 18 d. kameroje Nr. 330 ryte... 63. – 2011 m. gruodžio 19 d. kameroje Nr. 330 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;... 64. – 2011 m. gruodžio 20 d. kameroje Nr. 330 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 65. – 2011 m. gruodžio 21 d. – 2011 m. gruodžio 28 d. kameroje Nr. 330 ryte... 66. – 2011 m. gruodžio 29 d. kameroje Nr. 330 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;... 67. – 2011 m. gruodžio 30 d. kameroje Nr. 330 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 68. – 2011 m. gruodžio 31 d. – 2012 m. sausio 31 d. kameroje Nr. 330 ryte buvo... 69. – 2012 m. vasario 1 d. kameroje Nr. 330 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 70. – 2012 m. vasario 2 d. – 2012 m. vasario 19 d. kameroje Nr. 330 ryte buvo... 71. – 2012 m. vasario 20 d. kameroje Nr. 330 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;... 72. – 2012 m. vasario 21 d. kameroje Nr. 330 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;... 73. – 2012 m. vasario 22 d. kameroje Nr. 330 ryte buvo 2, vakare – 4 asmenys;... 74. – 2012 m. vasario 23 d. perkeltas į kamerą Nr. 305 (plotas – 8,17 m2);... 75. – 2012 m. vasario 24 d. – 2012 m. kovo 28 d. kameroje Nr. 305 ryte buvo 4,... 76. – 2012 m. kovo 29 d. kameroje Nr. 305 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 77. – 2012 m. kovo 30 d. – 2012 m. gegužės 1 d. kameroje Nr. 305 ryte buvo 4,... 78. – 2012 m. gegužės 2 d. kameroje Nr. 305 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 79. – 2012 m. gegužės 3 d. – 2012 m. birželio 18 d. kameroje Nr. 305 ryte... 80. – 2012 m. birželio 19 d. išvyko į Alytaus pataisos namus;... 81. – 2012 m. rugsėjo 4 d. atvykęs iš Alytaus pataisos namų buvo uždarytas... 82. – 2012 m. rugsėjo 5 d. kameroje Nr. 110 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;... 83. – 2012 m. rugsėjo 6 d. kameroje Nr. 110 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 84. – 2012 m. rugsėjo 7 d. kameroje Nr. 110 ryte buvo 4 asmenys, vakare – 1... 85. – 2012 m. rugsėjo 8 d. – 2012 m. rugsėjo 9 d. kameroje Nr. 110 ryte buvo... 86. – 2012 m. rugsėjo 10 d. kameroje Nr. 110 ryte buvo 1 asmuo, vakare – 5... 87. – 2012 m. rugsėjo 11 d. kameroje Nr. 110 ryte buvo 5, vakare – 6 asmenys;... 88. – 2012 m. rugsėjo 12 d. perkeltas į kamerą Nr. 183 (plotas – 7,94 m2);... 89. – 2012 m. rugsėjo 13 d. – 2012 m. rugsėjo 24 d. kameroje Nr. 183 ryte... 90. – 2012 m. rugsėjo 25 d. išvyko į Alytaus pataisos namus;... 91. – 2012 m. lapkričio 6 d. atvykęs iš Alytaus pataisos namų buvo uždarytas... 92. – 2012 m. lapkričio 7 d. perkeltas į kamerą Nr. 266 (plotas – 7,74 m2);... 93. – 2012 m. lapkričio 8 d. kameroje Nr. 266 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;... 94. – 2012 m. lapkričio 9 d. kameroje Nr. 266 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;... 95. – 2012 m. lapkričio 10 d. kameroje Nr. 266 ryte buvo 3, vakare – 4... 96. – 2012 m. lapkričio 11 d. – 2012 m. lapkričio 13 d. kameroje Nr. 266 ryte... 97. – 2012 m. lapkričio 14 d. kameroje Nr. 266 ryte buvo 3, vakare – 4... 98. – 2012 m. lapkričio 15 d. kameroje Nr. 266 ryte buvo 2, vakare – 2... 99. – 2012 m. lapkričio 16 d. kameroje Nr. 266 ryte buvo 2, vakare – 3... 100. – 2012 m. lapkričio 17 d. kameroje Nr. 266 ryte buvo 3, vakare – 4... 101. – 2012 m. lapkričio 18 d. – 2012 m. lapkričio 19 d. kameroje Nr. 266 ryte... 102. – 2012 m. lapkričio 20 d. kameroje Nr. 266 ryte buvo 3, vakare – 4... 103. – 2012 m. lapkričio 21 d. kameroje Nr. 266 ryte buvo 4, vakare – 4... 104. – 2012 m. lapkričio 22 d. kameroje Nr. 266 ryte buvo 3, vakare – 4... 105. – 2012 m. lapkričio 23 d. kameroje Nr. 266 ryte buvo 4, vakare – 3... 106. – 2012 m. lapkričio 24 d. kameroje Nr. 266 ryte buvo 3, vakare – 4... 107. – 2012 m. lapkričio 25 d. – 2012 m. lapkričio 26 d. kameroje Nr. 266 ryte... 108. – 2012 m. lapkričio 27 d. išvyko į Alytaus pataisos namus;... 109. – 2013 m. sausio 15 d. atvykęs iš Alytaus pataisos namų buvo uždarytas į... 110. – 2013 m. sausio 16 d. perkeltas į kamerą Nr. 274 (plotas – 7,84 m2);... 111. – 2013 m. sausio 17 d. kameroje Nr. 274 ryte buvo 1 asmuo, vakare – 4... 112. – 2013 m. sausio 18 d. – 2013 m. sausio 21 d. kameroje Nr. 274 ryte buvo 4,... 113. – 2013 m. sausio 22 d. išvyko į Alytaus pataisos namus;... 114. – 2013 m. vasario 19 d. atvykęs iš Alytaus pataisos namų buvo uždarytas... 115. – 2013 m. vasario 20 d. perkeltas į kamerą Nr. 300 (plotas – 7,78 m2);... 116. – 2013 m. vasario 21 d. kameroje Nr. 300 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;... 117. – 2013 m. vasario 22 d. kameroje Nr. 300 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 118. – 2013 m. vasario 23 d. – 2013 m. vasario 25 d. kameroje Nr. 300 ryte buvo... 119. – 2013 m. vasario 26 d. išvyko į Alytaus pataisos namus;... 120. – 2013 m. kovo 19 d. atvykęs iš Alytaus pataisos namų buvo uždarytas į... 121. – 2013 m. kovo 20 d. perkeltas į kamerą Nr. 274 (plotas – 7,84m2);... 122. – 2013 m. kovo 21d. kameroje Nr. 274 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;... 123. – 2013 m. kovo 22 d. – 2013 m. kovo 24 d. kameroje Nr. 274 ryte buvo 3,... 124. – 2013 m. kovo 25 d. kameroje Nr. 274 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 125. – 2013 m. kovo 26 d. kameroje Nr. 274 ryte buvo 2, vakare – 2 asmenys;... 126. – 2013 m. kovo 27 d. – 2013 m. kovo 28 d. kameroje Nr. 274 ryte buvo 4,... 127. – 2013 m. kovo 29 d. kameroje Nr. 274 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 128. – 2013 m. kovo 30 d. – 2013 m. balandžio 1 d. kameroje Nr. 274 ryte buvo... 129. – 2013 m. balandžio 2 d. išvyko į Alytaus pataisos namus;... 130. – atvykęs antrą kartą į Lukiškių TI-K, 2013 m. rugpjūčio 12 d.... 131. – 2013 m. rugpjūčio 13 d. perkeltas į kamerą Nr. 156 (plotas – 7,94... 132. – 2013 m. rugpjūčio 14 d. – 2013 m. rugpjūčio 15 d. kameroje Nr. 156... 133. – 2013 m. rugpjūčio 16 d. – 2013 m. rugpjūčio 20 d. kameroje Nr. 156... 134. – 2013 m. rugpjūčio 21 d. – 2013 m. rugsėjo 3 d. kameroje Nr. 156 buvo 4... 135. – 2013 m. rugsėjo 4 d. išvyko į Kauno tardymo izoliatorių;... 136. – 2013 m. rugsėjo 6 d. atvykęs iš Kauno tardymo izoliatoriaus buvo... 137. – 2013 m. rugsėjo 7 d. – 2013 m. rugsėjo 8 d. kameroje Nr. 106 buvo 3... 138. – 2013 m. rugsėjo 9 d. perkeltas į kamerą Nr. 141 (plotas – 8,02 m2);... 139. – 2013 m. rugsėjo 10 d. kameroje Nr. 141 buvo 3 asmenys;... 140. – 2013 m. rugsėjo 11 d. – 2013 m. rugsėjo 13 d. kameroje Nr. 141 buvo 4... 141. – 2013 m. rugsėjo 14 d. – 2013 m. rugsėjo 16 d. kameroje Nr. 141 buvo 3... 142. – 2013 m. rugsėjo 17 d. išvyko į Kauno tardymo izoliatorių;... 143. – 2013 m. rugsėjo 19 d. atvykęs iš Kauno tardymo izoliatoriaus buvo... 144. – 2013 m. rugsėjo 20 d. perkeltas į kamerą Nr. 185 (plotas – 7,94 m2);... 145. – 2013 m. rugsėjo 21 d. – 2013 m. rugsėjo 23 d. kameroje Nr. 185 buvo 4... 146. – 2013 m. rugsėjo 24 d. perkeltas į kamerą Nr. 126 (plotas – 7,48 m2);... 147. – 2013 m. rugsėjo 25 d. kameroje Nr. 126 buvo 3 asmenys;... 148. – 2013 m. rugsėjo 26 d. – 2013 m. rugsėjo 29 d. kameroje Nr. 126 buvo 4... 149. – 2013 m. rugsėjo 30 d. išvyko į Kauno tardymo izoliatorių;... 150. – 2013 m. spalio 2 d. atvykęs iš Kauno tardymo izoliatoriaus buvo... 151. – 2013 m. spalio 3 d. perkeltas į kamerą Nr. 303 (plotas – 8,02 m2);... 152. – 2013 m. spalio 4 d. – 2013 m. spalio 7 d. kameroje Nr. 303 buvo 4... 153. – 2013 m. spalio 8 d. perkeltas į kamerą Nr. 171 (plotas – 7,94 m2);... 154. – 2013 m. spalio 9 d. kameroje Nr. 171 buvo 2 asmenys;... 155. – 2013 m. spalio 10 d. – 2013 m. spalio 11 d. kameroje Nr. 171 buvo 3... 156. – 2013 m. spalio 12 d. – 2013 m. spalio 13 d. kameroje Nr. 171 buvo 4... 157. – 2013 m. spalio 14 d. perkeltas į kamerą Nr. 141 (plotas – 8,02 m2);... 158. – 2013 m. spalio 15 d. – 2013 m. spalio 16 d. kameroje Nr. 141 buvo 4... 159. – 2013 m. spalio 17 d. perkeltas į kamerą Nr. 299A (plotas – 7,45 m2);... 160. – 2013 m. spalio 18 d. – 2013 m. spalio 23 d. kameroje Nr. 299A buvo 4... 161. – 2013 m. spalio 24 d. kameroje Nr. 299A buvo 3 asmenys;... 162. – 2013 m. spalio 25 d. – 2013 m. spalio 29 d. kameroje Nr. 299A buvo 4... 163. – 2013 m. spalio 30 d. išvyko į Kauno tardymo izoliatorių;... 164. – 2013 m. lapkričio 7 d. atvykęs iš Kauno tardymo izoliatoriaus buvo... 165. – 2013 m. lapkričio 8 d. perkeltas į kamerą Nr. 185 (plotas – 7,94 m2);... 166. – 2013 m. lapkričio 9 d. – 2013 m. lapkričio 12 d. kameroje Nr. 185 buvo... 167. – 2013 m. lapkričio 13 d. – 2013 m. lapkričio 14 d. kameroje Nr. 185 buvo... 168. – 2013 m. lapkričio 15 d. perkeltas į kamerą Nr. 140 (plotas – 7,94 m2);... 169. – 2013 m. lapkričio 16 d. – 2013 m. lapkričio 17 d. kameroje Nr. 140 buvo... 170. – 2013 m. lapkričio 18 d. kameroje Nr. 140 buvo 3 asmenys;... 171. – 2013 m. lapkričio 19 d. – 2013 m. lapkričio 20 d. kameroje Nr. 140 buvo... 172. – 2013 m. lapkričio 21 d. perkeltas į kamerą Nr. 179 (plotas – 7,94 m2);... 173. – 2013 m. lapkričio 22 d. – 2013 m. lapkričio 26 d. kameroje Nr. 179 buvo... 174. – 2013 m. lapkričio 27 d. perkeltas į kamerą Nr. 285 (plotas – 6,79 m2);... 175. – 2013 m. lapkričio 28 d. kameroje Nr. 285 buvo 4 asmenys;... 176. – 2013 m. lapkričio 29 d. kameroje Nr. 285 buvo 3 asmenys;... 177. – 2013 m. lapkričio 30 d. – 2013 m. gruodžio 11 d. kameroje Nr. 285 buvo... 178. – 2013 m. gruodžio 12 d. perkeltas į kamerą Nr. 337 (plotas – 7,69 m2);... 179. – 2013 m. gruodžio 13 d. – 2013 m. gruodžio 15 d. kameroje Nr. 337 buvo 4... 180. 2. 2011 m. birželio 10 d. ryte, 2011 m. rugpjūčio 4 d. ryte, 2011 m.... 181. 3. Remiantis pareiškėjo asmens sveikatos istorijos Nr. 05-17/2013/481 kopija,... 182. 4. Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Vilniaus profilaktinės dezinfekcijos... 183. 5. Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Vilniaus profilaktinės dezinfekcijos... 184. II... 185. 1. Nagrinėjamoje administracinėje byloje kyla ginčas, ar pareiškėjas K. S.... 186. 2. Minėta, kad pareiškėjas K. S. prašo teismą priteisti iš Lietuvos... 187. 2.1. Nagrinėjamoje administracinėje byloje sprendžiant, ar pareiškėjo... 188. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. spalio 20 d. sprendime... 189. „Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad neturtinė... 190. Teismų praktikoje (žr., pvz., 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos vyriausiojo... 191. Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos,... 192. 2.2. Pabrėžtina, jog byloje nustatyta, kad pareiškėjas K. S. į Lukiškių... 193. 2.3. Teismų praktikoje pripažįstama, kad neturtinės žalos įrodinėjimas... 194. Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas, nustatydamas... 195. Šio pobūdžio bylose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje... 196. Teismas pabrėžia, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje... 197. Teismas, pakartodamas, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje... 198. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 199. Pareiškėjo K. S. skundą tenkinti iš dalies.... 200. Priteisti pareiškėjui K. S., a. k. ( - ) iš Lietuvos valstybės,... 201. Likusią skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.... 202. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali...