Byla e2YT-1994-314/2019
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys Veisiejų regioninio parko direkcija, Lazdijų rajono savivaldybės administracija, Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, Valstybinė miškų tarnyba, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

1Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmų teisėjas Antanas Šeštokas, sekretoriaujant Loretai Žukevičiūtei dalyvaujant pareiškėjo V. S. atstovei advokatei Sigitai Černienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V. S. patikslintą pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys Veisiejų regioninio parko direkcija, Lazdijų rajono savivaldybės administracija, Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, Valstybinė miškų tarnyba, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas V. S. kreipėsi į teismą su pareiškimu, kurį 2019 m. kovo 18 d. ir 2019 m. liepos 30 d. patikslinęs, prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjui V. S. nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype 9,7200 ha, esančiame ( - ), unikalus Nr. ( - ), buvo sodyba, priklausiusi S. ir O. S. šeimai, susidedanti iš gyvenamojo namo, kluono ir tvarto. Pareiškime ir jo patikslinimuose nurodė, kad 2000 m. gruodžio 15 d. jam kartu su bendrasavininke J. S. buvo atkurtos nuosavybės teisės į 15,90 ha žemės sklypą ( - ). Žemės sklypą 2018 m. balandžio 18 d. perleido juridiniam asmeniui, tačiau 2018 m. rugsėjo 14 d. atpirko ir asmeninės nuosavybės teise valdo iki šiol. Žemės sklypą iki 1941 m. valdė ir naudojo senelio S. S. bei jo sutuoktinės O. S. šeima, sklype buvo gyvenamasis namas, kluonas ir tvartas. Seneliai S. S. ir O. S. 1941 m. buvo ištremti už Lietuvos TSR ribų, o gyvenamajame name apsigyveno pareiškėjo šeima. Sodyba su pastatais nėra išlikusi, šiuo metu žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis yra miškų ūkio, naudojimo būdas – apsauginių miškų sklypai, todėl tik nustačius juridinę reikšmę turintį faktą, kad žemės sklype buvo sodyba galės įgyti teisę atstatyti buvusią sodybą.

5Teismo posėdyje pareiškėjo V. S. atstovė advokatė Sigita Černienė pareiškimą palaikė ir jame išdėstytų aplinkybių pagrindu prašė tenkinti.

6Suinteresuoto asmens Lazdijų rajono savivaldybės administracijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką informuotas tinkamai. Atsiliepimu į pareiškimą su pareiškėjo reikalavimu sutinka.

7Suinteresuoto asmens Veisiejų regioninio parko direkcijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, pateikė prašymą bylą nagrinėji jam nedalyvaujant. Atsiliepime į pareiškimą nurodo, kad sutinka su faktu, jog pareiškėjui V. S. nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype 9,7200 ha, esančiame ( - ), unikalus Nr. ( - ), buvo sodyba su pastatais.

8Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką informuotas tinkamai. Atsiliepime į pareiškimą nurodo, kad pareiškėjas yra buvusios sodybos savininkės sūnus, t. y. jos pirmos eilės įstatyminis įpėdinis, todėl prašomo juridinio fakto nustatymas jam sukeltų teisines pasekmes – teisę į miško žemės, reikalingos sodybos atstatymui, paskirties pakeitimą ir sodybos atstatymą. Prašo bylą nagrinėti teismo nuožiūra.

9Suinteresuoto asmens Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos apsaugos ministerijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką informuotas tinkamai. Atsiliepime į pareiškimą nurodo, kad sutinka su juridinio fakto nustatymu, jog V. S. nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype 9,7200 ha esančiame ( - ), unikalus Nr. ( - ), buvo sodyba su pastatais.

10Suinteresuoto asmens Valstybinės miškų tarnybos prie Aplinkos ministerijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką informuotas tinkamai. Atsiliepime į patikslintą pareiškimą nurodo, kad sutinka su juridinio fakto nustatymu.

11Pareiškimas tenkintinas.

12Pareiškėjo atstovės paaiškinimais, liudytojų B. O. P. ir M. R. S. parodymais, byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Alytaus apskrities viršininko administracijos 2000 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 59-13329 pareiškėjui V. S. kartu su J. S. atkurtos nuosavybės teisės į pareiškėjo prosenelio V. S. nuosavybės teisėmis ( - ) kaime valdytą nekilnojamąjį turtą – 11,54 ha žemės ir 4,36 ha miško, tame tarpe į 9,7200 ha ploto miškų ūkio paskirties žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) (toliau – Žemės sklypas). Pareiškėjas su bendrasavininke J. S. Žemės sklypą 2018 m. balandžio 17 d. Pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 1933 pagrindu pardavė UAB „Toro biz“, tačiau pareiškėjas 2018 m. rugsėjo 13 d. Pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 5319 pagrindu Žemės sklypą perpirko ir šiuo metu valdo asmeninės nuosavybės teise.

13Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis tvarką nustato Vyriausybė. Miško žemė gali būti paverčiama kitomis naudmenomis tik šiame įstatyme nustatytais išimtiniais atvejais, o vienas iš jų yra 7 punkte numatytas atvejis: buvusioms sodyboms privačioje miško žemėje atstatyti Vyriausybės nustatyta tvarka. Teisę atstatyti neišlikusią sodybą, kurios buvimo faktas nustatomas pagal archyvinius dokumentus, o jeigu jie neišlikę, – nustatant juridinį faktą, turi tik šios sodybos buvę savininkai ir (ar) jų pirmos, antros ir trečios eilės įpėdiniai, paveldintys pagal įstatymą. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 5.11 straipsnio 1 dalį, paveldint pagal įstatymą įpėdiniai lygiomis dalimis yra: 1) pirmos eilės - palikėjo vaikai (tarp jų ir įvaikiai) ir palikėjo vaikai, gimę po jo mirties; 2) antros eilės - palikėjo tėvai (įtėviai), vaikaičiai; 3) trečios eilės - palikėjo seneliai tiek iš tėvo, tiek iš motinos pusės, palikėjo provaikaičiai. Minėtoje teisės normoje nurodyti pirmos, antros ir trečios eilės įpėdiniai, paveldintys pagal įstatymą yra asmenys, kurie su buvusiu sodybos savininku susiję giminystės ryšiais. Bylos medžiaga patvirtina, kad pareiškėjas yra S. S., gimusio ( - ), ir O. S. vaikaitis (anūkas), t. y. tiesioginis (CK 3.132 straipsnio 1 dalis) antros eilės įpėdinis pagal įstatymą (CK 5.11 straipsnio 1 dalies 2 punktą), todėl patenka į Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 7 punkte apibrėžtą asmenų ratą, kurie turi teisę atstatyti neišlikusią sodybą Miško žemėje, pavertus ją kitomis naudmenomis. Nustačius, kad pareiškėjas pagal Miškų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 7 punkto nuostatas turi teisę į jo seneliams O. S. ir S. S. priklausiusios sodybos atstatymą, būtina nustatyti, ar byloje pateikti įrodymai patvirtina faktą, kad pareiškėjo seneliams nuosavybės teise priklausė buvusi sodyba ir ar ji buvo pareiškėjui šiuo metu priklausančiame Žemės sklype. Vilniaus Gedimino technikos universiteto matininkės/geodezininkės J. S. V. 2019 m. sausio 28 d. ekspertizės aktas su priedais (p.b.l. 3-6;), išrašas iš namų ūkio knygos (p.b.l. 15-17), Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Veisiejų seniūnijos seniūno, piliečių L. B. ir B. O. P. 2018 m. spalio 4 d. rašytinis patvirtinimas (p.b.l. 19), Veisiejų rajono likviduotų apylinkių darbo žmonių deputatų tarybos vykdomųjų komitetų dokumentų archyvinio fondo ( - ) apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto ( - ) kaimo 1948 m. ir 1952–1954 metų ūkinių knygų įrašai apie S. A. turėtą nekilnojamąjį turtą (p.b.l. 43-48), Lietuvos ypatingojo archyvo Lietuvos TSR Vidaus reikalų ministerijos (MVD) įskaitos (tremties) byla apie S. S., V., Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos 1927 m. gruodžio 14 d. žemės perleidimo aktas Nr. 17625, 1929 m. Seinų apskrities ( - ) valsčiaus ( - ) dvaro žemės parceliacijos planas, Seinų notaro B. Ju rejestro Nr. 1578 pirmasis išrašas (p.b.l. 111-124;), liudytojų B. O. P. ir M. R. S. parodymai, patvirtina, kad pareiškėjo seneliams S. S. ir O. S. priklausė sodyba, susidedanti iš gyvenamojo namo, tvarto ir daržinės, kuri buvo pareiškėjui šiuo metu priklausančiame Žemės sklype. Kadangi pareiškėjas kita tvarka negali gauti reikiamų dokumentų, patvirtinančių sodybos buvimo faktą, o prašomas nustatyti juridinis faktas yra įrodytas, todėl jis nustatytinas teismine tvarka (CPK 444 straipsnio 1 dalis, 2 dalies 9 punktas, 445 straipsnis).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-268, 270 ir 448 straipsniais,

Nutarė

15pareiškimą tenkinti.

16Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjui V. S., asmens kodas ( - ), asmeninės nuosavybės teise priklausančiame 9,7200 ha ploto miškų ūkio paskirties žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), esančiame ( - ), buvo sodyba, susidedanti iš gyvenamojo namo, tvarto ir daržinės, kuri priklausė pareiškėjo V. S. seneliams S. S. ir O. S..

17Juridinis faktas nustatytas tam, kad pareiškėjas V. S., asmens kodas ( - ), galėtų įgyvendinti teisę įstatymų nustatyta tvarka atstatyti buvusią sodybą jam asmeninės nuosavybės teise priklausančiame 9,7200 ha ploto miškų ūkio paskirties žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), esančiame ( - )

18Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmus.

Proceso dalyviai