Byla A-310-525/2016
Dėl neturtinės žalos atlyginimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Dalios Višinskienės,

2sekretoriaujant Laisvidai Versekienei,

3dalyvaujant pareiškėjo atstovams Valentinai Ulickienei ir advokatei Anželai Mirošnikovai, atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės atstovei Robertai Duliūtei, atsakovo UAB „Grinda“ atstovui advokatui Povilui Juzikiui, trečiojo suinteresuotojo asmens UAB „Vilbra“ atstovui Dariui Čelkiui,

4viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Via sportas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. kovo 12 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Via sportas“ skundą atsakovams Vilniaus miesto savivaldybei, uždarajai akcinei bendrovei „Grinda“, trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Vilbra“ dėl neturtinės žalos atlyginimo.

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6I.

7Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Via sportas“ su skundu (I t., b. l. 1–9) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Grinda“ 66 338 Eur (229 052 Lt) žalos, atsiradusios dėl atsakovo kaip viešojo administravimo subjekto, neteisėtų veiksmų. Taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas.

8Paaiškino, kad pareiškėjas pagal 2001 m. vasario 9 d. valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį Nr. 45 N01/2001-24105 su vėlesniais pakeitimais valdo valstybinės žemės sklypą, esantį ( - ), Vilniuje, unikalus numeris ( - ), kurio plotas 0,7403 ha (toliau – ir Žemės sklypas). Žemės sklypas suformuotas Vilniaus apskrities viršininko 2009 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 2.3-4677-(01) sujungus du sklypus – ( - ), unikalus numeris ( - ), kurio plotas 0,1747 ha ir ( - ), unikalus numeris ( - ), kurio plotas 0,5658 ha. Sklypų apjungimui, naudojimo būdo ir pobūdžio patikslinimui ir bendrų statybos reglamentų bei sklypo tvarkymo režimo nustatymui 2007 m. liepos 13 d. išduotos planavimo sąlygos.

9Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2002 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. 532 patvirtino Susitarimą dėl infrastruktūros objektų plėtojimo sąlygų (toliau – ir Susitarimas) tarp Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – ir Savivaldybė) ir UAB „Vilniaus kino teatras“, kurio 2.3 punkte numatytas statytojo įpareigojimas suprojektuoti ir rekonstruoti lietaus nuotakyno tinklus ( - ) gatvėje, reikalingus pastatų, numatomų statyti sklypuose Nr. 2, Nr. 3 ir Nr. 4, prijungimui prie miesto lietaus nuotakyno tinklų ir neatlygintinai perduoti juos Savivaldybės ar jos nurodytų organizacijų nuosavybėn. Kiekvienas iš sklypų statytojų už prisijungimą turėjo atlyginti pareiškėjui investicijų į nuotakyno tinklus dalį. Pagal 2002 m. kovo 27 d. patvirtintą detalųjį planą buvo suformuoti 3 sklypai – ( - ), ( - ) ir ( - ). Teritorijoje ( - ) ir ( - ) pareiškėjas pastatė administracinį pastatą, kuris pripažintas tinkamu naudoti ir prijungtas prie rekonstruoto lietaus nuotakyno. Rengiant Žemės sklypo detaliuosius planus, UAB „Grinda“ 2002 m. vasario 28 d. ir 2004 m. kovo 5 d. paruošė technines sąlygas, kuriose numatė lietaus vandenį nuvesti pajungiant į ( - ) gatvės rekonstruojamus kanalizacijos tinklus bei atlikti ( - ) gatvės lietaus nuotakyno tinklo rekonstrukciją nuo šulinio Nr. 168 iki ( - ) gatvės. Pareiškėjas buvo užtikrintas, kad kiti statytojai bus įpareigojami prisijungti prie pareiškėjo rekonstruoto lietaus nuotakyno ir atlygins investicijų dalį. Tarp pareiškėjo ir UAB „Grinda“ 2005 m. lapkričio 18 d. sudarytoje sutartyje buvo numatyta pareiškėjo pareiga leisti prisijungti prie tinklų ir nenumatyta, kad toks sutikimas dėl prisijungimo bus duodamas nemokamai. Pareiškėjas ( - ) g. lietaus nuotakynui išleido 572 630,60 Lt. Lietaus nuotakynas pripažintas tinkamu naudoti 2007 m. gruodžio 3 d. ir nuo tada eksploatuojamas. Lietaus nuotakynas registruotas Nekilnojamojo turto registre (toliau – ir NTR) pareiškėjo nuosavybės teise.

102010 m. gruodžio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1853 patvirtintas žemės sklypo ( - ), valdomo UAB „Vilbra“, detalusis planas, pagal kurį UAB „Grinda“ turėjo išduoti technines sąlygas, įpareigojančias statytoją prisijungti prie ( - ) gatvės lietaus nuotakyno, gauti pareiškėjo sutikimą ir atlyginti dalį investicijų. UAB „Grinda“ 2010 m. kovo 1 d. išdavė technines sąlygas Nr. 10/019 neatlygintinai prisijungti prie lietaus nuotakyno. Pirminėse 2007 m. birželio 27 d. išduotose sąlygose UAB „Grinda“ leido sklype ( - ) lietaus nuotekas nuleisti į žinybinį lietaus nuotakyną ( - ) gatvėje. Sklypo ( - ) lietaus nuotekos gali būti nuleidžiamos į miesto lietaus nuotakyną tik per pareiškėjui priklausantį tinklą. 2010 m. kovo 1 d. techninės sąlygos Nr. 10/019, įpareigojančios sklypo ( - ) statytoją rekonstruoti lietaus nuotakyną ( - ) gatvėje tarp šulinių Nr. 197 ir Nr. 185A didinant jo diametrą iki d600mm, išduotos nesilaikant 2002 m. kovo 27 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 532 patvirtinto Susitarimo ir sudaro itin palankias sąlygas sklypo ( - ) statytojui bei daro beprasmiška pareiškėjo investiciją į 331,80 m ilgio ( - ) gatvės nuotakyno rekonstrukciją. Pareiškėjo investicijų dalis, kurios jam dėl UAB „Grinda“ neteisėtų veiksmų neatlygino sklypo ( - ) statytojas, pripažintina pareiškėjo nuostoliais ir turi būti atlyginama pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso normas.

11Savivaldybės administracija UAB „Vilbra“ 2011 m. spalio 14 d. išdavė statybos leidimą Nr. 873/11-1789. Sklype 2012 m. pastatytas ir šiuo metu eksploatuojamas daugiaaukštis gyvenamasis namas, kuris prijungtas prie ( - ) gatvės nuotakyno. Kadangi UAB „Vilbra“ savavališkai prisijungė prie pareiškėjo lietaus nuotakyno, tai pareiškėjui padaryta žala. Pareiškėjas žalą skaičiavo atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėjo valdomas 0,7403 ha žemės sklypas ir UAB „Vilbra“ valdomas žemės sklypas sudaro 40 proc. ir 60 proc., taigi, ir lietaus nuotakų kiekiai atitinka tą patį procentą (571 630 Lt x 40 proc.).

12UAB „Grinda“ yra Savivaldybės įmonė, kurios visos akcijos priklauso savivaldybei. Įmonė atlieka savivaldybės funkcijas – surenka lietaus vandenis, daro jų nuvedimą, valymą ir išleidimą į atvirus vandens telkinius. Ji atsakinga už detaliųjų ir techninių sąlygų paviršinio vandens nuvedimui išdavimą Vilniaus mieste. UAB „Grinda“ išduodama technines sąlygas turėjo laikytis Detaliųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-239, 43.6 punkto, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-262 patvirtinto Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo (toliau – ir Planavimo sąlygų aprašas) 8.2, 9, 14 punktų reikalavimų. ( - ) statytojui išduotos techninės sąlygos prieštarauja teritorijos ( - ) ir ( - ) detaliojo plano sprendiniams; yra parengtos neatsižvelgus į gretimą sklypą ( - ) bei į pareiškėjo teisę gauti dalies investicijų atlyginimą, jomis ignoruojamos išduotos sklypų ( - ) ir ( - ) techninės sąlygos.

13Papildomai pareiškėjas paaiškino, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklausantis šulinys buvo įrengtas rekonstruojant ( - ) g. nuotakyną pagal 2004 m. kovo 5 d. technines sąlygas Nr. 04/029, UAB „Via sportas“ atlikus viso lietaus nuotakyno, įskaitant šulinį Nr. 197, rekonstrukciją. Atsižvelgiant į 2005 m. spalio 25 d. geodezinę išpildomąją nuotrauką, šulinių korteles bei lauko vandentiekio ir lauko nuotakyno kadastro duomenis buvo sudaryta pareiškėjui priklausančio lietaus nuotekų surinkimo vamzdyno kadastrinių matavimų byla ir nuotakynas įregistruotas NTR.

14Pažymėjo, kad apie pažeistas teises pareiškėjas sužinojo gavęs dokumentus, o būtent pagal pareiškėjo kreipimąsi, Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius 2012 m. rugpjūčio 21 d. pateikė 2012 m. birželio 14 d. statybos užbaigimo akto Nr. SUA-00-120614-00151 ir statinių bendrųjų rodiklių lentelės kopiją, 2013 m. gegužės 23 d. UAB „Grinda“ pateikė UAB „Vilbra“ išduotų techninių sąlygų Nr. 07/081 kopiją. Iš Savivaldybės administracijos miesto plėtros departamento 2013 m. birželio 19 d. ir 2013 m. liepos 16 d. raštų pareiškėjas sužinojo, kad lietaus nuotakyno trasa tarp šulinių Nr. 196 ir Nr. 185A veikia, o nuotekos teka per šulinį Nr. 197. 2014 m. sausio 2 d. raštu UAB „Grinda“ informavo pareiškėją, kad daugiabutis gyvenamasis namas ( - ) yra prijungtas prie lietaus nuotekų tinklo ir naudojasi UAB „Via sportas“ nuotakynu. Dėl paminėtų aplinkybių laikė, kad senaties termino skundui paduoti nepraleido.

15Atsakovas Savivaldybė prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Rėmėsi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau –VSĮ) 6 straipsnio 30 punktu ir 5 straipsnio 2 dalimi ir pažymėjo, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2006 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. 1-1324 pavedė UAB „Grinda“ teikti nurodytas privalomąsias paslaugas, tame tarpe lietaus nuotekų tinklų priežiūrą ir eksploatavimą. UAB „Grinda“ lietaus nuotakyno plėtros ir eksploatavimo tarnyba yra atsakinga už Vilniaus miesto lietaus nuotakyno inžinerinių tinklų plėtrą, eksploatavimą, remontą, renovavimą bei priežiūrą, taip pat derina detaliuosius ir techninius projektus, išduoda tinkamumo eksploatuoti pažymas. Vadovavosi Planavimo sąlygų aprašo 15, 22.7 ir 30 punktais ir pabrėžė, kad UAB „Grinda“ 2010 m. kovo 1 d. sąlygose detaliajam planavimui Nr. 10/019 numatė, jog lietaus nuotekos nuleidžiamos pagal detaliojo plano sprendinius; lietaus nuotakyną d400mm ( - ) gatvėje tarp šulinių Nr. 197 ir Nr. 185A rekonstruojant, didinant diametrą iki d600mm. Kadangi pareiškėjas žalą sieja su šių sąlygų išdavimu, tai atsakinga už tai galėtų būti tik UAB „Grinda“.

16Rėmėsi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (toliau – TPĮ) 20 straipsnio 7 dalimi ir pažymėjo, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2002 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. 532 patvirtinto Savivaldybės ir žemės klypo savininko Susitarimo 2.3 punktas numato, kad UAB „Vingio kino teatras“ įsipareigojo savo lėšomis suderinus su Miesto ūkio skyriumi, suprojektuoti ir rekonstruoti lietaus nuotakyno tinklus ( - ) gatvėje, reikalingus pastatų, numatomų statyti sklypuose Nr. 2, Nr. 3 ir Nr. 4, prijungimui prie miesto lietaus nuotakyno tinklų, iki šių pastatų perdavimo naudoti dienos, bet ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo susitarimo pasirašymo dienos, ir neatlygintinai perduoti Savivaldybės nuosavybėn arba jos nurodytoms organizacijoms. Teigė, kad pareiškėjas nepagrįstai nurodė, jog kiti statytojai turėjo atlyginti jam bendrų investicijų į lietaus nuotakyno tinklus dalį. Pagal Susitarimo 3.1 ir 3.2 punktus Savivaldybė įsipareigojo apmokėti 50 procentų statybos montavimo darbų kainos, įrengiant 2.3 punkte nurodytus lietaus nuotakyno tinklus bei nereikalauti daugiau papildomų infrastruktūros ir prisijungimo mokesčių prie Savivaldybei priklausančių inžinerinių tinklų. Pareiškėjas savo reikalavimus nepagrįstai remia Susitarimu, nes pagal minėtą Susitarimą suprojektuoti ir rekonstruoti lietaus nuotakyno tinklai ( - ) gatvėje turėjo būti neatlygintinai perduoti Savivaldybės nuosavybėn. Jokios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. 532 Susitarimo nuostatos nenurodo, kad būtų užtikrinamas lėšų iš būsimų vartotojų surinkimas UAB „Via sportas“ ar kito subjekto naudai bei nenustato jokių draudimų kitiems vartotojams jungtis prie UAB „Grinda“ valdomų Vilniaus miesto lietaus nuotekų tinklų.

17UAB „Grinda“ sąlygas detaliajam planavimui ( - ) Nr. 10/019 išdavė 2010 m. kovo 1 d., tuo tarpu lietaus nuotekų surinkimo vamzdynas ( - ) pr. UAB „Via sportas“ nuosavybės teise įregistruotas tik 2011 m. gruodžio 13 d. Nors pareiškėjas teigia, kad sklypo ( - ) lietaus nuotekos gali būti nuleidžiamos į lietaus nuotakyną tik per jam priklausantį šulinį Nr. 197, tačiau šis šulinys pareiškėjui nepriklauso, jis buvo įrengtas 2003 m. pagal Miesto ūkio skyriaus užsakymą.

18Atsakovas UAB „Grinda“ atsiliepime prašė skundą atmesti. Pažymėjo, kad 2005 m. lapkričio 18 d. sutartimi su pareiškėju susitarė dėl lietaus nuotakyno tinklų statybos. Šioje sutartyje nėra numatyta, kad UAB „Grinda“ užtikrins lėšų iš vartotojų surinkimą pareiškėjui ar, kad neleis vartotojams jungtis prie UAB „Grinda“ valdomų Vilniaus miesto lietaus nuotekų tinklų, prie kurių yra prisijungęs ir pareiškėjas. Ginčo dėl to, kad UAB „Grinda“ negali leisti prisijungti kitiems asmenims be pareiškėjo sutikimo į pareiškėjo nuosavybės teise valdomą tinklą nėra, tačiau UAB „Grinda“ tokių veiksmų neatliko ir žala pareiškėjui negalėjo atsirasti. Kaip matyti iš Susitarimo, 2005 m. lapkričio 18 d. sutartimi UAB „Vingio kino teatras“ įsipareigojo suprojektuoti ir rekonstruoti lietaus nuotakyno tinklus ( - ) gatvėje, reikalingus pastatų, numatomų statyti sklypuose Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4 prijungimui prie miesto lietaus nuotakyno tinklų iki šių pastatų perdavimo naudoti dienos, bet ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo susitarimo pasirašymo dienos ir neatlygintinai perduoda juos Savivaldybės nuosavybėn arba jos nurodytoms organizacijoms. Tai atitiko tuo metu galiojusio Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – ir SĮ) 20 straipsnio 7 dalį.

19Pareiškėjas lietaus nuotakyną valdo nuosavybės teise ir Savivaldybės nuosavybėn jo nėra perdavęs. Atsakovas negalėtų nustatyti įpareigojimo statytojui prisijungti prie pareiškėjo nuosavybės teise valdomo lietaus nuotakyno. 2008 m. gruodžio 17 d. sklypų ( - ) ir ( - ) detalusis planas, 2002 m. kovo 27 d. teritorijos ( - ) bei ( - ) detalusis planas nenustato sprendinių, kad visiems privaloma jungtis į pareiškėjo nuosavybės teise valdomą nuotakyną. Rengdama teritorijų ( - ) ir ( - ) detaliuosius planus ir išduodama 2002 m. vasario 28 d. technines sąlygas Nr. 02/39 ir 2004 m. kovo 5 d. technines sąlygas Nr. 04/029 UAB „Grinda“ neįsipareigojo neleisti kitiems asmenims prisijungti į miesto lietaus nuotakyną. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. 1-1324 atsakovui pavesta teikti privalomąsias lietaus nuotekų tinklų priežiūros ir eksploatavimo paslaugas, todėl atsakovas negalėjo apriboti savo teisių ir atsisakyti leisti prisijungti prie lietaus nuotakyno. 2007 m. birželio 27 d. techninėse sąlygose Nr. 07/081 leidžiama prisijungti prie miesto, o ne prie pareiškėjo nuotakyno. 2008 m. gegužės 27 d. buvo išduotos naujos detaliojo planavimo sąlygos Nr. 08/85, kuriose nurodyta lietaus nuotekas nuleisti į šalia sklypo esantį d400mm lietaus nuotakyną ir detaliojo planavimo sąlygos Nr. 07/081 anuliuotos. 2011 m. buvo keičiamas statinio techninis projektas iš administracinio pastato į gyvenamąjį daugiabutį pastatą, bet sąlygų sprendiniai liko nepakeisti. UAB „Vilbra“ paprašė naujų sąlygų ir UAB „Grinda“ jas išdavė, leidžiant projektuoti lietaus nuotakyno tinklų pajungimą į Vilniaus miesto nuotakyno tinklą. Kadangi šulinys Nr. 197 yra ne pareiškėjo, o Savivaldybės nuosavybė, todėl nuotekų nuleidimas į Vilniaus miesto savivaldybei priklausantį šulinį detaliojo plano sprendinių nepažeidžia.

20Nurodė, kad pareiškėjo pateiktas žalos paskaičiavimas yra nepagrįstas, nes į jo tinklą UAB „Vilbra“ valdomo sklypo nuotekos nepatenka. Pareiškėjo investicijų suma nėra jo žala, padarytos žalos paskaičiavimai nepateikti. Pareiškėjas kaip verslo subjektas, turėdamas pretenzijų dėl daromos žalos turėtų kreiptis į gretimų sklypų savininkus, o ne į UAB „Grinda“, kuri su pareiškėju nėra sudariusi jokių jungtinės veiklos sutarčių ir neprisiėmusi įsipareigojimų dėl nuostolių atlyginimo.

21Šiuo metu pareiškėjui priklausantis lietas nuotakynas pajungtas į bendrą Vilniaus miesto lietaus nuotekų sistemą ir yra tapęs bendra šios sistemos dalimi, todėl pareiškėjas neturi teisės reikalauti atlyginimo už investicijas iš kitų asmenų ir negali patirti žalos. Pasirašant 2002 m. kovo 27 d. Susitarimą ir 2005 m. lapkričio 18 d. sutartį pareiškėjas įsipareigojo rekonstruoti lietaus nuotekų tinklus ir perduoti juos Savivaldybės nuosavybėn neatlygintinai. Jei pareiškėjas būtų įvykdęs prievolę perduoti tinklus Savivaldybės nuosavybėn, jis šiuo metu nebūtų lietaus nuotakyno savininkas.

22Pažymėjo, kad pareiškėjas praleido senaties terminą. Techninės sąlygos Nr. 10/019 buvo išduotos 2010 m. kovo 1 d., o pareiškėjas su skundu kreipėsi 2014 m. gegužės 14 d., t. y. praleidęs Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 1.125 straipsnio 8 dalyje nurodytą terminą. Terminą skaičiuojant ir nuo vėliau – 2010 m. spalio 12 d. bei 2011 m. sausio 21 d., išduotų techninių sąlygų, terminas vis tiek būtų praleistas.

23Teismo posėdyje papildomai paaiškino, kad lietaus nuotakynas NTR pareiškėjo nuosavybės teise įregistruotas nepagrįstai. Šulinys Nr. 197 negalėjo būti registruojamas dėl to, kad jis buvo įrengtas iki pareiškėjui įgyvendinant lietaus nuotekų tinklo statybos projektą. Teigė, kad nuosavybės teisė negali atsirasti dėl daikto įregistravimo NTR.

24Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Vilbra“ atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, kad ( - ) gyvenamojo daugiabučio namo lietaus nuotekų tinklas įrengtas pagal UAB „Grinda“ 2011 m. sausio 21 d. išduotas technines sąlygas Nr. 11/004. Lietaus nuotekų techninį brėžinį UAB „Grinda“ suderino 2011 m. vasario 28 d.. Atliekant nuotekų tinklo klojimo darbus ir būsimos trasos vietoje radus kitus inžinerinius tinklus, kurie trukdė pakloti vamzdyną pagal numatytą projektinę altitudę, buvo atlikta lietaus nuotekų projekto korektūra, kurią UAB „Grinda“ suderino 2011 m. spalio 3 d.. Pabaigus daugiabučio gyvenamojo namo statybas, lietaus nuotekų tinklai, esantys už ( - ) g. sklypo ribų buvo inventorizuoti ir 2013 m. vasario 8 d. neatlygintinai perduoti Vilniaus miesto savivaldybei.

25II.

26Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. kovo 12 d. sprendimu pareiškėjo UAB „Via sportas“ apeliacinį skundą atmetė.

27Teismas pažymėjo, kad ginčas šioje administracinėje byloje kilo dėl neturtinės žalos, atsiradusios dėl neteisėtų vietos savivaldybės įgaliotos institucijos veiksmų, išduodant sąlygas dėl prisijungimo prie lietaus nuotakyno tinklų.

28Rėmėsi CK nuostatomis ir nurodė, kad reikalavimas dėl žalos atlyginimo (tiek turtinės, tiek neturtinės) gali būti patenkinamas nustačius neteisėtus pareiškėjo nurodytos valdžios institucijos veiksmus, žalos pareiškėjui padarymo faktą ir priežastinį ryšį tarp minėtos institucijos neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos. Pagrindinis viešosios atsakomybės elementas – neteisėti veiksmai, kurių buvimas arba nebuvimas iš esmės lemia, ar tikslinga byloje vertinti likusias sąlygas.

29Iš bylos medžiagos nustatė, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2006 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. 1-1324 (t. I, b. l. 131) pavedė UAB „Grinda“ teikti lietaus nuotekų tinklų priežiūros ir eksploatavimo privalomąsias paslaugas. Tuo UAB „Grinda“ tapo atsakinga už Vilniaus miesto lietaus nuotakyno inžinerinių tinklų plėtrą, eksploatavimą, remontą, renovavimą bei priežiūrą, taip pat už detaliųjų ir techninių sąlygų paviršinio vandens nuvedimui išdavimą Vilniaus mieste, bendrovei suteikta teisė derinti detaliuosius ir techninius projektus, išduoti tinkamumo eksploatuoti pažymas.

30Remdamasis NTR centrinio duomenų banko duomenimis (t. I, b. l. 11–15), nustatė, kad žemės sklypas ( - ), nuosavybės teise priklauso Lietuvos valstybei ir yra išnuomotas UAB „Via sportas“ pagal nuomos sutartį, sudarytą 2001 m. sausio 9 d., įrašas galioja nuo 2009 m. balandžio 29 d.. Vilniaus apskrities viršininko 2009 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 2.3-4677-1091 (t. I, b. l. 16–18) iš dviejų sklypų suformuotas vienas sklypas ( - ). Sklypų apjungimui buvo išduotos 2007 m. liepos 13 d. Planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. A620-149-(10.9-MPD-3.) (t. I, b. l. 19–20).

31Pažymėjo, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2002 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. 532 (t. I, b. l. 21) pritarė Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių, susijusių su teritorija ( - ) ir ( - ) tikslinimui, patvirtino sklypų ( - ) ir ( - ) detaliojo plano sprendinius, sudarant du sklypus iš esamų 4, patvirtino Susitarimą dėl infrastruktūros objektų plėtojimo sąlygų (t. I, b. l. 22–23), kurio objektas yra darbai, kuriuos reikės atlikti plėtojant miesto infrastruktūrą, keičiant 4925 kv. m ploto sklypo ( - ) bei 11467 kv. m ploto sklypo ( - ) paskirtį ir reglamentus. Susitarimo 2.3 punkte numatytas statytojo įpareigojimas suderinus su Miesto ūkio skyriumi suprojektuoti ir rekonstruoti lietaus nuotakyno tinklus ( - ) gatvėje, reikalingus pastatų, numatomų statyti sklypuose Nr. 2, Nr. 3 ir Nr. 4, prijungimui prie miesto lietaus nuotakyno tinklų iki šių pastatų perdavimo naudoti dienos, bet ne vėliau kaip 18 mėnesių nuo susitarimo pasirašymo dienos ir neatlygintinai perduoti juos Savivaldybės ar jos nurodytų organizacijų nuosavybėn. Pagal Susitarimo 3.1 ir 3.2 punktus Savivaldybė įsipareigoja apmokėti 50 procentų statybos montavimo darbų kainos įrengiant šio sprendimo 2.3 punkte nurodytus lietaus nuotakyno tinklus ir nereikalauti daugiau papildomų infrastruktūros ir prisijungimo mokesčių prie Vilniaus miesto savivaldybei priklausančių inžinerinių tinklų.

32Nustatė, kad rengiant Žemės sklypo detaliuosius planus UAB „Grinda“ 2002 m. vasario 28 d. Nr. 02/39 ir 2004 m. kovo 5 d. Nr. 04/029 (t. I, b. l. 31–32) paruošė technines sąlygas, kuriose numatė lietaus vandenį nuvesti pajungiant į ( - ) gatvės rekonstruojamus kanalizacijos tinklus bei atlikti ( - ) gatvės lietaus nuotakyno tinklo rekonstrukciją nuo šulinio Nr. 168 iki ( - ) gatvės. paklotiems tinklams ( - ) g. sudaryti sutartį su UAB „Grinda“.

332005 m. lapkričio 18 d. UAB „Grinda“ su UAB „Via sportas“ vadovaudamiesi SĮ 20 straipsnio 7 dalimi sudarė sutartį (t. I, b. l. 33), pagal kurią pareiškėjas organizuoja ir pilnai apmoka statybą pagal UAB „Grinda“ išduotas technines sąlygas Nr. 04/029 bei statybos leidimą. Po tinklų pastatymo statytojas su UAB „Grinda“ sudaro eksploatacijos sutartį, eksploatacijos ir remonto išlaidas apmoka statytojas. Po tinklų pastatymo ir pridavimo naudotis nuosavybės teisė į pastatytus lietaus nuotakyno tinklus nuo pirmo šulinio iki raudonų sklypo ribų lieka statytojui. Statytojas įsipareigoja leisti prisijungti prie jo pastatytų tinklų būsimiems vartotojams, pateikus raštišką tinklų savininko sutikimą.

34Taip pat nustatė, kad 2007 m. gruodžio 3 d. Pripažinimo tinkamu naudoti aktu (t. I, b. l. 46-49) pripažinti tinkamais naudoti 331,8 m lietaus nuotekų tinklas, kuris NTR centrinio duomenų banko duomenimis registruotas UAB „Via sportas“ vardu (t. I, b. l. 50–51).

35Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 1-1853 (t. 1, b. l. 56) nusprendė patvirtinti sklypo ( - ) detalųjį planą. Žemės sklypas ( - ) išnuomotas UAB „Vilbra“ (t. I, b. l. 57–58). Detaliojo plano rengimui 2010 m. balandžio 16 d. išduotos Planavimo sąlygos Nr. A620-72-(2.15.1.21-MP2) (t. I, b. l. 59–60). Jose numatyta, kad planuojamam sklypui taikomi 2008 m. gruodžio 17 d. sklypų ( - ) ir 2002 m. kovo 27 d. ( - ) detalusis planas bei teritorijos ( - ) bei ( - ) detalusis planas. Prisijungimo prie inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų reikalavimai nustatomi pagal inžinerinius tinklus eksploatuojančių organizacijų išduotas technines sąlygas. UAB „Grinda“ 2010 m. kovo 1 d. išdavė sąlygas detaliajam planavimui, kuriose numatė lietaus vandenis nuleisti pagal detaliojo plano sprendinius, lietaus nuotakyną d400mm ( - ) gatvėje tarp šulinių Nr. 197 ir Nr. 185A rekonstruoti didinant diametrą iki d600mm (t. I, b. l. 61). UAB „Grinda“ 2007 m. birželio 27 d. išduotose sąlygose detaliajam planavimui Nr. 07/081 (t. I, b. l. 62) buvo numatyta, kad lietaus nuotekas galima nuleisti į žinybinį lietaus nuotakyną ( - ) gatvėje.

36Pabrėžė, kad šioje byloje pareiškėjas žalą kildina iš pažeidžiant teisės aktų reikalavimus UAB „Grinda“ išduotų 2010 m. kovo 1 d. sąlygų detaliajam planavimui, kuriose nebuvo atsižvelgta, jog UAB „Vilbra“ leista prisijungti prie UAB „Via sportas“ lėšomis įrengto lietaus nuotakyno. Todėl tyrė, ar išduodama 2010 m. kovo 1 d. sąlygas detaliajam planavimui UAB „Grinda“ veikė teisėtai.

37Pažymėjo, kad Savivaldybės administracijos miesto plėtros departamento 2013 m. birželio 19 d. rašte Nr. A51-67657 (t. I, b. l. 71) nurodyta, kad lietaus nuotakyno trasa tarp šulinių Nr. 196 ir Nr. 185A yra veikianti, todėl lietaus nuotekos iš šulinio Nr. 196 į šulinį Nr. 185A patenka per šulinį Nr. 197. UAB „Grinda“ 2014 m. sausio 2 d. raštu Nr. 1 (t. I, b. l. 77) pareiškėją informavo, kad daugiabutis gyvenamasis namas ( - ) yra prijungtas prie ( - ) gatvėje veikiančio nuotekų tinklo. Šulinys Nr. 197 NTR registruotas pareiškėjo nuosavybės teise (t. I, b. l. 50–53, 168–181). Pabrėžė, kad visi NTR esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnis, CK 4.262 straipsnis) ir padarė išvadą, kad UAB „Vilbra“ lietaus nuotekas nuleidžia per pareiškėjui nuosavybės teise priklausantį šulinį Nr. 197.

38Nustatė, kad Susitarimo, sudaryto tarp Savivaldybės ir UAB „Vilniaus kino teatras“. nuostatos kokių nors pareigų Savivaldybės administracijai ar jos funkcijas pagal pavedimą vykdančiai UAB „Grinda“ nustatyti apmokėjimą kitiems prie pareiškėjo pastatytų tinklų prisijungiantiems asmenims nenustato, be to, jos liko pilnai neįgyvendintos, nes nei Savivaldybės administracija prisidėjo prie lietaus nuotakyno statybos, nei pareiškėjas įrenginius perdavė Savivaldybės nuosavybėn. Nepaisant to, šiuo Susitarimu aiškiai išreikšta Savivaldybės valia turėti lietaus nuotakyno tinklus savo žinioje.

39Pažymėjo, kad nors pareiškėjas teisę į atlygio gavimą grindė Planavimo sąlygų aprašo 8.2, 9 ir 14 punktais ir teigė, kad teritorijos ( - ) statytojui išduotos sąlygos neatitinka teritorijos ( - ) ir ( - ) patvirtinto detaliojo plano sprendiniams, tačiau konkrečiai nepagrindžia, kokiems sprendiniams. Be to, nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. 532 patvirtintame detaliajame teritorijos ( - ) ir ( - ) plane bei prie jo pridėtame brėžinyje (t. I, b. l. 21, 24) apskritai nėra numatytas lietaus nuotakyno įrengimas, o tik apsispręsta dėl teritorijoje suformuotų sklypų dydžio. Taigi padarė išvadą, kad jokio prieštaravimo tarp UAB „Vilbra“ detaliojo planavimo procedūrų vykdymo ir bendrojo plano negali būti nustatoma. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. 532 patvirtintu Susitarimu, priešingai nei teigia pareiškėjas, buvo siekta ne sudaryti sąlygas pareiškėjui imti mokestį už prisijungimą prie lietaus nuotakyno, o pareiškėjo pastatytus tinklus perimti Savivaldybės žinion bendram viso miesto naudojimui.

40Teismas vertino, kad negalima teigti, jog pareiškėjui išduotose 2004 m. kovo 5 d. techninėse sąlygose Nr. 04/029 buvo nustatyta pareiškėjo teisė į atlygį iš kitų gretimų sklypų savininkų šiems jungiantis į lietaus nuotakyną, nes teisės statyti lietaus nuotakyną suteikimas jokio teisės akto pagrindu negali sukurti pareiškėjui teisių į atlygį. Rėmėsi 2004 m. kovo 5 d. techninių sąlygų Nr. 04/029 išdavimo metu galiojusios SĮ 20 straipsnio 7 dalies redakcija ir padarė išvadą, kad 2004 m. kovo 5 d. techninėse sąlygose pareigos pakloti lietaus nuotakyną nurodymas atitiko teisės aktų reikalavimus.

41Teismas nesutiko, su pareiškėjo teiginiais, jog UAB „Vilbra“ 2010 m. kovo 1 d. sąlygos detaliajam planavimui Nr. 10/019 išduotos pažeidžiant pareiškėjo interesus, sąžiningumo principus. Pažymėjo, kad pareiškėjas nuomos teise įgijo valdymo teisę į 11 677 707 Lt vidutinės rinkos vertės žemės sklypą (t. I, b. l. 11–15). Taigi, neturėdamas išlaidų sklypo įsigijimui ir gavęs teisę tokios vertės sklype vystyti veiklą, pareiškėjas turi pagrindą prisidėti prie inžinerinių komunikacijų įrengimo. Sklypo pirkimo iš valstybės atveju pareiškėjas būtų turėjęs gerokai daugiau išlaidų, o visuomenė gautų pajamų, kurios galėtų būti panaudotos visuomenės reikmėms tenkinti. Iš esmės visos pareiškėjo turėtos išlaidos yra susijusios ne su kitų asmenų, o tik konkrečiai jo paties poreikių tenkinimu, kadangi UAB „Vilbra“ yra prisijungusi tik prie vieno šulinio iš visos 331,80 m ilgio trasos. Atsižvelgdamas į paminėtas aplinkybes, teigė, kad šiuo skundu yra siekiama, jog Savivaldybės įmonė apmokėtų pareiškėjo sklypui reikalingų komunikacijų įrengimą. Iš bylos medžiagos nustatė, kad nors šulinys Nr. 197 registruotas pareiškėjo nuosavybės teise, tačiau iš UAB „Inžineriniai tyrinėjimai“ 2003 m. liepos mėn. techninės ataskaitos (t. I, b. l. 135–137) matyti, kad šis šulinys buvo tvarkomas 2003 metais, kas rodo, jog dėl neseniai vykdytų šulinio įrengimo darbų tvarkydamas šulinį Nr. 197 pareiškėjas negalėjo turėti didelių išlaidų. Atkreipė dėmesį ir į tai, kad pareiškėjas sužinojimo apie žalos padarymą faktą sieja su dokumentų apie detaliojo planavimo procedūras bei gretimo sklypo statinio pajungimą prie jam priklausančio lietaus nuotakyno gavimu. Tai rodo, jog jokių trikdžių ar praradimų veikloje pareiškėjas realiai nepatiria.

42Teisėjų kolegija padarė išvadą, kad pareiškėjas neįrodė nei vieno teisinio pagrindo, kuris galėjo sąlygoti žalos jam padarymą. Nei UAB „Grinda“, nei Savivaldybė priešingų teisei veiksmų, kurie galėjo sąlygoti žalos kilimą, neatliko. Byloje nustatyta, kad UAB „Grinda“ leido UAB „Vilbra“ prisijungti prie UAB „Via sportas“ vardu NTR įregistruoto šulinio Nr. 197, tačiau šiais veiksmais pareiškėjui negalėjo būti padaryta 40 proc. lietaus nuotakyno įrengimui turėtų išlaidų dydžio žala. Teismo vertinimu, pareiškėjas, manydamas, kad jo teisės tokiu pasijungimu buvo pažeistos, galėjo ginčyti UAB „Vilbra“ organizuotą detalųjį planavimą pagal 2010 m. kovo 1 d. sąlygas detaliajam planavimui, pasibaigusį Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 1-1853, laikydamasis TPĮ nustatytų procedūrų ir terminų.

43Teismas pažymėjo, kad nors UAB „Grinda“ nurodė, jog pareiškėjas praleido ieškinio senaties terminą, tačiau remdamasis CK 1.125 straipsnio 8 dalimi, 1.127 straipsnio 1 dalimi ir tuo, jog byloje nėra surinkta patikimų įrodymų, jog pareiškėjas apie teisių pažeidimą sužinojo anksčiau nei nurodyta jo 2015 m. vasario 3 d. paaiškinimuose (t. II, b. l. 1–4), o atsakovas UAB „Grinda“ nepateikė senaties termino praleidimo patvirtinančių dokumentų, padarė išvadą, kad senaties termino praleidimo faktas neįrodytas.

44Remdamasis administracinėje byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis bei išdėstytais argumentais, teismas konstatavo, kad Savivaldybė bei UAB „Grinda“ neatliko jokių priešingų teisei veiksmų (arba neveikimo), todėl nėra jokio teisinio pagrindo pareiškėjo naudai priteisti žalos atlyginimą. Atmetęs pareiškėjo skundą, jo prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo netenkino.

45III.

46Pareiškėjas UAB „Via sportas“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. kovo 12 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - pareiškėjo UAB „Via Sportas“ skundą tenkinti ir priteisti iš atsakovo UAB „Grinda“ pareiškėjos UAB „Via sportas“ naudai bylinėjimosi išlaidas.

47Pareiškėjas UAB „Via sportas“ nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu, laiko jį neteisėtu ir nepagrįstu ir nurodo, kad skundžiamas teismo sprendimas prieštarauja materialiosios ir procesinės teisės normoms, todėl turi būti panaikintas, nes toks sprendimas sudarė ydingą teisinį precedentą, leidžiantį Savivaldybės įmonei nesivadovaujant teritorijos detaliojo plano sprendiniais savo nuožiūra spręsti kuriam iš teritorijos statytojų uždėti investicijos į infrastruktūrą naštą, o kurį nepagrįstai atleisti nuo tokių išlaidų.

48Nurodo, jog pirmosios instancijos teismo sprendimas priimtas nesilaikant ABTĮ 86 ir 87 straipsnių, CK 6.271 straipsnio nuostatų.

49Pažymi, kad teismas netyrė aplinkybių, susijusių su civilinės sutartinės atsakomybės taikymu (arba netaikymu) atsakovams, pareikštos nuostolių sumos pagrįstumu (arba nepagrįstumu). Teismas formaliai konstatavo, kad nėra jokio pagrindo pripažinti atsakovo UAB „Grinda“ veiksmus išduodant 2007 m. birželio 27 d. trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Vilbra“ technines sąlygas Nr. 07/081 (I t., b. l. 62) ir 2010 m. kovo 1 d. technines sąlygas Nr. 10/019 (I t., b. l. 61) kaip neteisėtus veiksmus, tačiau sprendime nenurodė, kodėl pareiškėjos argumentai dėl nurodytų techninių sąlygų neteisėtumo yra nepagrįsti ir atmestini.

50Teigia, kad pirmosios instancijos teismas, neteisingai vertino pareiškėjo skundo teisinį pagrindą, sprendime akcentuodamas, kad pareiškėjas savo teisę į atlygio už prisijungimą į jos lėšomis įrengtą lietaus nuotakyną gavimą grindė: a) Susitarimu sudarytu tarp Savivaldybės ir UAB „Vilniaus kino teatras“, b) Planavimo sąlygų aprašu. Pagrindinis pareiškėjo skundo teisinis pagrindas buvo tas, kad atsakovas UAB „Grinda“, išduodamas 2007 m. birželio 27 d. trečiajam asmeniui UAB „Vilbra“ technines sąlygas Nr. 07/081 (I t., b. l. 62) ir 2010m. kovo 1 d. technines sąlygas Nr. 10/019 (I t., b. l. 61) nesilaikė galiojančių teritorijos detaliojo planavimo sprendinių, tuo pažeidė TPĮ, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą (toliau – ir VAĮ), Planavimo sąlygų aprašo nuostatas ir pareiškėjo kaip teritorijos pirmojo statytojo teisę į dalį infrastruktūros plėtojimo išlaidų atlyginimą. Teismas dėl šio pagrindinio pareiškėjo argumento visai nepasisakė ir jo nevertino, kuo pasėkoje padarė neteisingą išvadą dėl pareiškėjo reikalavimo nepagrįstumo ir skundą atmetė.

51Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai vertino teritorijos ( - ) ir ( - ) detaliojo plano sprendinius ir jų įtaką tiek atsakovų, tiek kitų teritorijos statytojų teisėms bei pareigoms, kas nulėmė neteisėto ir nepagrįsto sprendimo byloje priėmimą.

52Pažymi, kad atsakovas UAB „Grinda“ išduodamas technines sąlygas UAB „Vilbra“ privalėjo vadovautis ne tik 2002 m. kovo 27 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 532, bet ir 2010 m. gruodžio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1853 „Dėl sklypo ( - ) detaliojo plano tvirtinimo" (I t., b. l. 56), parengtu ir patvirtintu remiantis 2010 m. balandžio 16 d. planavimo sąlygomis detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. A620-72-(2.15.1.21-MP2) (I t., b. l. 59). Minėtų planavimo sąlygų 7 punkto 3 dalyje nurodoma, kad planuojamam ( - ) sklypui taikomi šie galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai: a) sklypų ( - ) ir ( - ) 2008-12-17 detalusis planas reg. 2316; b) teritorijos ( - ) bei ( - ) 2002-03-27 detalusis planas reg. 983. Pirmosios instancijos teismas nevertino nurodytų sklypo ( - ) detaliojo plano sprendinių ir dėl jų nepasisakė, todėl nenustatė, kad atsakovo UAB „Grinda“ UAB „Vilbra“ išduotos techninės sąlygos prieštarauja nurodytiems sprendiniams. Sąlygose privalėjo būti numatyta sklypo ( - ) statytojo pareiga prisijungti prie pareiškėjos savo lėšomis rekonstruoto ( - ) g. lietaus nuotakyno gavus pareiškėjos sutikimą bei proporcingai atlyginus pareiškėjui kaip pirmajam teritorijos statytojui dalį jos investicijų į lietaus nuotakyno rekonstrukciją.

53Teigia, kad pareiškėjas įvykdė savo įsipareigojimus pagal detalųjį planą ir 2005 m. lapkričio 18 d. sutartį - rekonstravo ( - ) g. lietaus nuotakyną, investavus į rekonstrukcijos darbus 572 630.60 Lt, ką patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai (I t., b. l. 34- 45), kurių teismas iš viso nevertino ir dėl kurių pagrįstumo (nepagrįstumo) sprendime nepasisakė.

54Pabrėžia, jog teismo išvada, kad lietaus nuotakyno šulinio Nr. 197, nuosavybės teise priklausančio pareiškėjui, per kurį trečiasis asmuo UAB „Vilbra“ leidžia lietaus nuotakas, įrengimo išlaidos nesudaro 40 % visų pareiškėjo patirtų lietaus nuotakyno išlaidų, yra niekuo nepagrįsta, nes bylos nagrinėjimo metu nurodyto šulinio (kaip ir viso nuotakyno įrengimo) išlaidos iš viso nebuvo tiriamos. Kartu pažymi, kad darydamas šią išvadą, teismas susiaurino bylos nagrinėjimo ribas nuo atsakovo UAB „Vilbra“ veiksmų, išduodant sklypo ( - ) statytojui technines sąlygas, vertinimo iki pareiškėjo išlaidų įrengiant vieną lietaus nuotakyno šulinį pagrįstumo. Esminė aplinkybė, kad nepriklausomai nuo prisijungimo prie ( - ) gatvės rekonstruoto lietaus nuotakyno būdo, UAB „Vilbra“ atsakovo UAB „Grinda“ išduotose techninėse sąlygose turėjo būti įpareigotas gauti pareiškėjo sutikimą bei atlyginti jam dalį investicijų į lietaus nuotakyno rekonstrukciją, nes tokią sklypo ( - ) statytojo pareigą numato galiojantys detaliųjų planų sprendiniai, teismo liko neįvertinta.

55Pareiškėjas taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo ex officio atliktu pareiškėjo valstybinės žemės sklypo ( - ) nuomos fakto vertinimu kaip itin naudingo pareiškėjui. Teigia, kad statytojo pareiga įrengti tam tikrą infrastruktūros objektą savo lėšomis ar su daline kompensacija savivaldybės ar kitų statytojų sąskaita nepriklauso nuo vystomo žemės sklypo valdymo formos ir kiekvienu atveju nustatoma planavimo sąlygose rengiant ir tvirtinant detalųjį planą taip pat susitarimuose su savivaldybe. Nurodo, kad teismas, atmesdamas skundą tuo pagrindu, kad pareiškėjas nuomojasi didelės vertės valstybinės žemės sklypą ( - ) diskriminavo jį kitų žemės sklypų valdytojų bei statytojų atžvilgiu.

56Pareiškėjo teigimu, atsakovai išduodami sklypo, esančio ( - ), statytojui technines sąlygas, pažeidė TPĮ 17 straipsnio 3 dalies, Planavimo sąlygų aprašo 8.2, 9 punktų reikalavimus, ką patvirtina bylos medžiaga (I t., b. l. 76) ir ko pirmosios instancijos teismas nevertino.

57Pasak pareiškėjo, atsakovo UAB „Grinda“ veiksmai išduodant sklypo ( - ) statytojui technines sąlygas lietaus vandens nuvedimui visiškai neatitinka aukščiau nurodytų teisės aktų reikalavimų, nes jos: 1) prieštarauja teritorijos ( - ) ir ( - ) patvirtinto detaliojo plano sprendiniams; 2) yra parengtos visiškai neatsižvelgiant į gretimybę - sklypą ( - ) bei į pareiškėjos pagrįstų teisių, susijusių su dalies jos investicijų į ( - ) gatvės nuotakyno rekonstrukciją, dalies atyginimu kitų teritorijos statytojų sąskaita; 3) išduotos ne tik neįvertinus, bet ir akivaizdžiai ignoruojant galiojančius teritorijos detaliojo plano sprendinius. Todėl pažymi, kad UAB „Grinda“ veiksmai išduodant tokias technines sąlygas yra akivaizdžiai neteisėti ir sudaro teisinį pagrindą taikyti jam civilinę atsakomybę - priteisti pareiškėjo naudai skunde nurodytą patirtų nuostolių sumą.

58Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė su apelianto UAB „Via sportas“ apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

59Atsakovas Savivaldybė nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad skundžiamas sprendimas sudarė ydingą teisinį precedentą, leidžiantį Savivaldybės įmonei nesivadovaujant teritorijos detaliojo plano sprendiniais savo nuožiūra spręsti, kuriam iš teritorijos statytojų uždėti investicijos į infrastruktūrą naštą, o kurį nepagrįstai atleisti nuo tokių išlaidų.

60Pažymi, kad jokie Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. 532 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir teritorijos ( - ) bei ( - ) detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos ( - ) bei ( - ) detaliojo plano sprendiniai nenurodė ir negalėjo nurodyti, kad būtų užtikrinamas lėšų iš būsimų vartotojų surinkimas UAB „Via sportas“ ar kito subjekto naudai bei nenustatė jokių draudimų kitiems vartotojams jungtis prie UAB „Grinda“ valdomų Vilniaus miesto lietaus nuotekų tinklų. Kadangi apeliantas aiškiai nurodo, jog skundo teisinį pagrindą grindžia konkrečiai UAB „Grinda“ 2007 m. birželio 27 d. techninių sąlygų Nr. 07/081 ir 2010 m. kovo 1 d. techninių sąlygų Nr. 10/01 išdavimu, atmestini ir apeliaciniame skunde nurodomi jo teiginiai, kad „atsakovas UAB „Grinda“ išduodant technines sąlygas trečiajam asmeniui UAB „Vilbra“ privalėjo vadovautis <...> ir 2010 m. gruodžio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1853 „Dėl sklypo ( - ) detaliojo plano tvirtinimo“, nes minėtas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-1853 buvo priimtas jau po išduotų sąlygų, su kuriomis apeliantas sieja galimos žalos atsiradimą, išdavimo.

61Nurodo, UAB „Grinda“ 2010 m. kovo 4 d. sąlygos Nr. 10/019, su kuriomis yra siejamas galimas UAB „Via sportas“ teisių bei teisėtų interesų pažeidimas ir galimos žalos pareiškėjui atsiradimas, buvo išduotas detaliojo planavimo proceso metu, teritorijų planavimo dokumentui parengti. Vadovaujasi TPĮ 23 straipsnio 6 dalimi ir nurodo, kad bet kokie apelianto argumentai, jog minėtomis sąlygomis detaliojo planavimo dokumentui rengti galėtų būti pažeidžiamos jo teisės, turėtų būti atmestini kaip nepagrįsti.

62Remiasi Planavimo sąlygų aprašo 11-12 punktų nuostatomis ir pažymi, kad apeliacinio skundo teiginiai, jog atsakovo ( - ) sklypui išduotos sąlygos (2010 m. kovo 4 d. Nr. 10/019) visiškai neatitiko pirminių 2007 m. birželio 27 d. išduotų sąlygų Nr. 07/081 yra nepagrįsti, nes minėtos Planavimo sąlygų aprašo nuostatos suteikia ne tik teisę ir galimybę, bet ir būtinybę išduotas planavimo sąlygas keisti.

63Pažymi, kad apeliaciniame skunde nenurodomos ir jokios konkrečios teisėtai įtvirtintos nuostatos (teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai, sutartinės ar kt.), įpareigojančios išduoti statytojams technines sąlygas dėl prisijungimo konkrečiai prie pareiškėjo (apelianto) lietaus nuotakyno, ar įpareigojančios planavimo sąlygas išduodančią instituciją išduodamose sąlygose numatyti statytojo pareigą atlyginti patirtas išlaidas inžinerinių tinklų savininkui, - šiuo atveju, kaip nurodoma procesiniuose dokumentuose - pareiškėjui UAB „Via sportas“ investicijų į lietaus nuotakyno rekonstrukcijos dalį.

64Savivaldybė teigia, kad apeliantas netinkamai nurodo Savivaldybės administracijos procesinę padėtį šioje administracinėje byloje. Pats UAB „Via sportas“ savo skunde dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjekto neteisėtų veiksmų, pateiktam Vilniaus apygardos administraciniam teismui, Savivaldybės administraciją buvo nurodęs kaip trečiąjį suinteresuotą asmenį. Akcentuoja, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas atsakovu, be UAB „Grinda“, į administracinės bylos procesą įtraukė Vilniaus miesto savivaldybę.

65Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Grinda“ nesutinka su apeliaciniu skundu ir prašo jo netenkinti.

66Pažymi, kad šulinys Nr. 197 yra Savivaldybės nuosavybė, ir per šį šulinį yra išleidžiamos tik apelianto nuotekos, jokie kiti asmenys į šį šulinį nėra pasijungę, pabrėžia, kad nurodytas aplinkybes, jog šulinys Nr. 197 yra pareiškėjo nuosavybė, klaidingai konstatavo ir pirmosios instancijos teismas, tačiau įrodymų, kuriais remiantis padarė išvadą, kad trečiasis suinteresuotas asmuo yra pasijungęs į šulinį Nr. 197, sprendime nenurodė.

67Nurodo, kad šiuo metu pareiškėjui priklausantis lietaus nuotakynas prijungtas į bendrą Vilniaus miesto lietaus nuotekų sistemą ir yra tapęs bendra šios sistemos dalimi. Todėl, pasak UAB „Grinda“, pareiškėjas negali teigti, jog kiti asmenys negali prisijungti arba privalo prisijungti tik prie jam neva priklausančio nuotakyno sistemos dalies, arba juo labiau, jog prisijungimu yra patiriami nuostoliai, kurie jam turi būti atlyginami. Pabrėžia, kad šio ginčo dalykas apskritai yra nesusijęs su jokiomis pareiškėjo teisėmis (ar jų pažeidimu), nes UAB „Grinda“ išdavė sąlygas UAB „Vilbra“ jungtis į Vilniaus miesto nuotakyną (ne į Apelianto nuotakyną ir net ne į šulinį Nr. 197, kuris tapo įrodinėjimo dėl nuosavybės dalyku).

68Pažymi, kad pareiškėjo argumentai, jog teismas nevertino ( - ) detaliojo plano sprendinių ir dėl jų nepasisakė, dėl ko nepagrįstai nenustatė, kad UAB „Vilbra“ išduotos techninės sąlygos prieštarauja nurodytiems sprendiniams, yra nepagrįsti jokiomis objektyviomis bylos aplinkybėmis, juo labiau, kai pačioje 2005 m. lapkričio 18 d. sutartyje nebuvo numatyta, jog pareiškėjas įgyja reikalavimo teisę, jog būtų jungiamasi prie jo suremontuotų lietaus nuotekų tinklų.

69Nurodo, kad pareiškėjo teiginys dėl to, jog 2010 m. kovo 1 d. išduotos sąlygos Nr. 10/019 neatitinka pirminių 2007 m. birželio 27 d. išduotų sąlygų Nr. 07/081 (kurios net nebegalioja) iš esmės yra neteisingas, kadangi detaliojo planavimo sąlygos Nr. 07/081 buvo negaliojančios, dėl to jomis remtis ir nebuvo privaloma.

70Pabrėžia, kad pareiškėjo noras, jog būtų jungiamasi tik prie jo suremontuotų lietaus nuotekų tinklų bei už tai atlyginama, iš esmės yra prieštaraujantis ne tik teisingumo ir protingumo principams, bet ir pažeidžiantis 2005 m. lapkričio 18 d. sutarties sąlygas ir apribojantis naudojimosi Vilniaus miesto lietaus nuotakyno tinklais tvarką.

71Pažymi, kad pagal lietaus nuotekų kadastro duomenis (išrašas iš Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio pridedamas) akivaizdžiai matoma, kad UAB „Vilbra“ prisijungė prie Vilniaus miesto lietaus nuotekų sistemos tinklo, kaip buvo ir numatyta išduotose techninėse sąlygose, ir nuotekos teka žemyn, pro šulinį Nr. 185A. Taigi, pareiškėjas dėl to nepatiria jokių nuostolių.

72Pažymi, jog pagal 2002 m. kovo 27 d. sprendimą Nr. 532, atsakovas jokių įsipareigojimų pareiškėjo atžvilgiu nėra prisiėmęs, o tuo tarpu pareiškėjas iki šios dienos nėra įvykdęs savo prievolės, nėra perdavęs lietaus nuotakyno Savivaldybės nuosavybėn.

73Atsakovas UAB „Grinda“ nesutinka su pareiškėjo apeliacinio skundo argumentais dėl žalos atlyginimo ir pažymi, kad pareiškėjas nenurodė jokių aplinkybių ir nepateikė jokių įrodymų, iš kurių būtų matomas neigiamas poveikis ar padaryta žala dėl to, jog UAB „Vilbra“ prisijungė prie Vilniaus miesto lietaus nuotekų sistemos. Atsakovas iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais dėl žalos atlyginimo ir nurodo, kad pareiškėjas negali ne tik teisėtai, bet ir fiziškai tik vienas naudotis lietaus nuotekų tinklu, kadangi jam priklausantis lietaus nuotekų tinklas įeina į bendrą lietaus nuotekų sistemą ir yra jos sudėtinė dalis. Pažymi, jog nei atsakovas UAB „Grinda“ nei UAB „Vilbra“ prisijungusi prie lietaus nuotekų sistemos tinklo, jokios nepagrįstos naudos negavo ar juo labiau nepraturtėjo pareiškėjo sąskaita, ar sutrikdė lietaus nuotekų sistemos veiklą.

74Atsakovas UAB „Grinda“ remiasi ABTĮ nuostatomis dėl įrodymų vertinimo ir nurodo, kad ta aplinkybė, jog pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti papildomus įrodymus dėl nuosavybės teisės į tą pačią nuotekų liniją įregistravimo du kartus, suteikiant du skirtingus unikalius numerius, sukelia abejonių teismo sprendimo motyvais dėl NTR duomenų teisingumo. Pabrėžia, kad aplinkybes, jog nekilnojamieji daiktai – nuotekų linijos, kurių unikalūs Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), yra vienas ir tas pats daiktas patvirtina tiek šių daiktų kadastro duomenys, tiek daikto registravimo pagrindai (tas pats Aktas): ir pradiniame, ir pataisytame Akte nurodyta vienintelė nuotekų linija, kuri šiuo aktu yra priimama – lietaus nuotekų linija, kurios ilgis 331,8 m (346,51 m) (taip nurodyta Akte), taip pat tiek viename NTR įraše Nr. 44/817586, tiek ir kitame įraše Nr. 44/1468967, nurodomo daikto kadastro duomenys sutampa su vienu iš akte nurodytųjų duomenų – NTR įraše Nr. 44/817586 nurodomas daikto ilgis yra 346,51 m, kitame įraše Nr. 44/1468967 – 331,8 m. Teigia, kad atsižvelgiant į šias aplinkybes, negalima aiškiai konstatuoti, kurie NTR duomenys yra laikomi teisingais ir ar apskritai pagrįstai buvo įregistruota pareiškėjo nuosavybės teisė į nuotekų liniją, kas kelia abejonių priimto teismo sprendimo motyvais dėl šulinio Nr. 197 priklausomybės pareiškėjui vien tuo pagrindu, kad neva tokia nuosavybė įregistruota NTR, įrašo Nr. 44/1468967.

75Teisėjų kolegija

konstatuoja:

76IV.

77Apeliacinis skundas netenkintinas.

78Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas savo reikalavimą dėl žalos atlyginimo kildina iš jo teigimu neteisėtų UAB „Grinda“ veiksmų, kai be pareiškėjo sutikimo, o tuo pačiu ir be atatinkamo padarytų investicijų atlyginimo, UAB „Grinda“ 2007 06 27 išdavė technines sąlygas Nr. 07/081 (patikslintos sąlygos 2010 03 01 Nr. 10/019, 2010 10 12 Nr. 10/112, 2011 01 21 Nr. 11/004) UAB „Vilbra“ prijungti statomus lietaus vandens nuvedimo tinklus prie pareiškėjo už savo lėšas pastatytų ir nuosavybės teise turimų lietaus vandens nuvedimo tinklų.

79Šiuos savo reikalavimus pareiškėjas grindžia keliomis esminėmis aplinkybėmis – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 12 22 sprendimu Nr. 1-1853 dėl sklypo ( - ) detaliojo plano tvirtinimo (t. 1 b.l. 56), 2005 11 18 dienos sutartimi tarp UAB „Grinda“ ir pareiškėjo (t. 1 b.l. 33-34), Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu (t. 1 b.l. 50-51).

80Vertinant pareiškėjo argumentus, susijusius su Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 12 22 sprendimu Nr. 1-1853, pažymėtina, jog pareiškėjas nurodo, kad šiuo sprendimu buvo patvirtintas detalusis planas, pagal kurį UAB „Grinda“ turėjo išduoti technines sąlygas, įpareigojančias statytoją prisijungti prie ( - ) gatvės lietaus nuotakyno, gauti pareiškėjo sutikimą ir atlyginti dalį investicijų.

81Įvertinus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, kolegija kritiškai vertina pareiškėjo argumentus, jog Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 12 22 sprendimas Nr. 1-1853 sukūrė prielaidas reikalauti, kad UAB „Grinda“ išduotų sąlygas UAB „Vilbra“ savo statomus tinklus prijungti prie pareiškėjo turimų tinklų, tuo pačiu reikalauti gauti pareiškėjo sutikimą tokiam prisijungimui bei numatyti reikalavimą atlyginti dalį investicijų. Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas nepateikė jokių rašytinių įrodymų, kuriuose būtų numatytos tokios lietaus vandens nuvedimo tinklų prijungimo sąlygos, kokias teigia esant buvusias pareiškėjas. Be to pažymėtina ir ta aplinkybė, kad UAB „Grinda“ išduodant technines sąlygas 2007 06 27 Nr. 07/081 (patikslintos sąlygos 2010 03 01 Nr. 10/019, 2010 10 12 Nr. 10/112, 2011 01 21 Nr. 11/004), pareiškėjas ginčo teritorijoje jokių lietaus vandens nuvedimo tinklų nuosavybės teise neturėjo, nes Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas patvirtina, jog pareiškėjo nuosavybės teisės į lietaus vandens nuvedimo tinklą ( - ) g. Vilniaus m. yra įregistruotos tik nuo 2011 12 13 (t. 1 b.l. 50-51), t.y. jau po to kai UAB „Grinda“ buvo išdavusi technines sąlygas.

82Vertinant 2005 11 18 dienos sutartį tarp UAB „Grinda“ ir pareiškėjo, pažymėtina, kad pareiškėjas šios sutarties pagrindu teigia, jog šia sutartimi buvo numatyta pareiškėjo pareiga leisti prisijungti prie tinklų ir nenumatyta, kad toks sutikimas dėl prisijungimo bus duodamas nemokamai.

83Kolegija, susipažinusi su 2005 11 18 sutartimi tarp UAB „Grinda“ ir pareiškėjo, konstatuoja, jog šioje sutartyje UAB „Grinda“ jokių pareigų, kiek tai susiję su kokiais nors įsipareigojimais išduodant technines sąlygas, tame tarpe ir dėl prisijungimo prie lietaus vandens nuvedimo tinklų, nėra prisiėmusi, todėl aptarta sutartis niekaip nepagrindžia pareiškėjo keliamų reikalavimų.

84Vertinant pareiškėjo argumentus susijusius Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu (t. 1 b.l. 50-51) pažymėtina, jog šiuo dokumentus pareiškėjas siekia pagrįsti savo nuosavybės teises į lietaus vandens nuvedimo tinklą ( - ) gatvėje Vilniuje. Sutiktina su pareiškėjo argumentais jog pareiškėjo nuosavybės teisėmis yra registruota nuotekų linija – lietaus nuotekų surinkimo vamzdynas Vilniaus mieste ( - ) pr., kurio ilgis 331,80 m., kitų vamzdyną identifikuojančių duomenų centrinio duomenų banko išraše nėra (t. 1 b.l. 50-51). Kartu su Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu pateikti UAB korporacijos „Matininkai“ sudaryti lauko vandentiekio ir lauko nuotakyno šulinių kadastro duomenys tvirtina, kad vamzdynas apima 27 šulinius, iš kurių paskutinio šulinio nomenklatūrinis numeris yra 197 (t. 1 b.l. 52-53). Kartu su kadastro duomenimis pateiktas UAB korporacijos „Matininkai“ sudarytas vamzdynų išdėstymo planas tvirtina, kad pareiškėjo pastatytas lietaus vandens nuvedimo tinklas baigiasi ties šuliniu Nr. 197 (t. 1 b.l. 55-56). Į bylą pateiktas ginčo teritorijos inžinerinių tinklų suvestinis planas tvirtina, kad iš šulinio Nr. 197 lietaus vandens nuotekos patenka į šulinį Nr. 185 (t. 1 b.l. 99). Tas pats planas tvirtina, kad UAB „Vilbra“ pastatytas lietaus vandens nuvedimo tinklas taip pat yra pajungtas į šulinį Nr. 197 (t. 1 b.l. 99).

85Esant aprašytoms faktinėms aplinkybėms konstatuotina, kad tiek pareiškėjo, tiek UAB „Vilbra“ pastatyti lietaus vandens nuvedimo tinklai susijungia viename taške, t.y. šulinyje Nr. 197. Ginčo dėl toliau einančio vamzdyno, t.y. nuo šulinio Nr. 197 iki Nr. 185 ir toliau, priklausomybės, šioje byloje nėra, šalys neneigia, jog vamzdynas yra savivaldybės nuosavybė.

86Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog pareiškėjo teisių pažeidimas galėtų būti konstatuotas tuo atveju, jei būtų vienareikšmiškai nustatyta, jog šulinys Nr. 197 nuosavybės teise priklauso pareiškėjui. Tačiau tokios vienareikšmiškos išvados šioje byloje padaryti negalima. Viena vertus anksčiau aptarti UAB korporacijos „Matininkai“ sudaryti lauko vandentiekio ir lauko nuotakyno šulinių kadastro duomenys leidžia manyti, jog šulinys Nr. 197 yra pareiškėjo nuosavybė (tolią išvadą yra padaręs ir pirmosios instancijos teismas). Kita vertus byloje pateikti rašytiniai įrodymai tvirtina, jog šulinys Nr. 197 jau buvo pastatytas ir eksploatuojamas iki pareiškėjui pradedant savo lietaus vandens nuvedimo tinklo statybą.

87Byloje pateikta UAB „Inžineriniai tyrinėjimai“ 2003 metų liepos mėnesį sudaryta Požeminių komunikacijų išpildomoji geodezinė nuotrauka bei šulinių kortelės patvirtina, jog šulinys Nr. 197, kaip ir prieš jį einantis šulinys Nr. 196 bei po jo einantis šulinys Nr. 185, jau buvo pastatyti 2003 metais (t. 1 b.l. 111-113) ir pajungti į bendrą miesto lietaus vandens nuvedimo sistemą. Tuo tarpu Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas tvirtina, kad pareiškėjas savo lietaus vandens nuvedimo tinklo statybą pradėjo tik 2005 metais, o Linijinio inžinerinio statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas tvirtina, jog leidimas šiai statybai buvo išduotas tik 2006m. sausio 31 d. (t. 1 b.l. 50-51, 46-49).

88Nurodyti faktiniai duomenys paneigia galimybę pripažinti, kad pareiškėjas yra lietaus vandens nuvedimo sistemos šulinio Nr. 197 statytojas, o tuo pačiu paneigia pareiškėjo nuosavybės teises į šį šulinį.

89Atsižvelgiant į išdėstytą konstatuotina, jog UAB „Grinda“ išduotos techninės sąlygos UAB „Vilbra“ pajungti savo pastatytą lietaus vandens nuvedimo sistemą į miesto tinklus per šulinį Nr. 197 niekaip neįtakoja pareiškėjo teisių ir teisėtų interesų, todėl pareiškėjo reikalavimas dėl žalos atlyginimo nėra pagrįstas.

90Konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai vertino byloje surinktus įrodymus, tinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, procesinės teisės normų pažeidimų nepadarė, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį keisti ar naikinti pagrindo nėra.

91Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

92Uždarosios akcinės bendrovės „Via sportas“ apeliacinį skundą atmesti.

93Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015m. kovo 12 d. sprendimą palikti nepakeistą.

94Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Laisvidai Versekienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjo atstovams Valentinai Ulickienei ir advokatei Anželai... 4. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 5. Teisėjų kolegija... 6. I.... 7. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Via sportas“... 8. Paaiškino, kad pareiškėjas pagal 2001 m. vasario 9 d. valstybinės žemės... 9. Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2002 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. 532... 10. 2010 m. gruodžio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr.... 11. Savivaldybės administracija UAB „Vilbra“ 2011 m. spalio 14 d. išdavė... 12. UAB „Grinda“ yra Savivaldybės įmonė, kurios visos akcijos priklauso... 13. Papildomai pareiškėjas paaiškino, kad pareiškėjui nuosavybės teise... 14. Pažymėjo, kad apie pažeistas teises pareiškėjas sužinojo gavęs... 15. Atsakovas Savivaldybė prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Rėmėsi... 16. Rėmėsi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (toliau – TPĮ)... 17. UAB „Grinda“ sąlygas detaliajam planavimui ( - ) Nr. 10/019 išdavė 2010... 18. Atsakovas UAB „Grinda“ atsiliepime prašė skundą atmesti. Pažymėjo, kad... 19. Pareiškėjas lietaus nuotakyną valdo nuosavybės teise ir Savivaldybės... 20. Nurodė, kad pareiškėjo pateiktas žalos paskaičiavimas yra nepagrįstas,... 21. Šiuo metu pareiškėjui priklausantis lietas nuotakynas pajungtas į bendrą... 22. Pažymėjo, kad pareiškėjas praleido senaties terminą. Techninės sąlygos... 23. Teismo posėdyje papildomai paaiškino, kad lietaus nuotakynas NTR pareiškėjo... 24. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Vilbra“ atsiliepime į apeliacinį... 25. II.... 26. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. kovo 12 d. sprendimu... 27. Teismas pažymėjo, kad ginčas šioje administracinėje byloje kilo dėl... 28. Rėmėsi CK nuostatomis ir nurodė, kad reikalavimas dėl žalos atlyginimo... 29. Iš bylos medžiagos nustatė, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2006 m.... 30. Remdamasis NTR centrinio duomenų banko duomenimis (t. I, b. l. 11–15),... 31. Pažymėjo, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2002 m. kovo 27 d.... 32. Nustatė, kad rengiant Žemės sklypo detaliuosius planus UAB „Grinda“ 2002... 33. 2005 m. lapkričio 18 d. UAB „Grinda“ su UAB „Via sportas“... 34. Taip pat nustatė, kad 2007 m. gruodžio 3 d. Pripažinimo tinkamu naudoti aktu... 35. Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr.... 36. Pabrėžė, kad šioje byloje pareiškėjas žalą kildina iš pažeidžiant... 37. Pažymėjo, kad Savivaldybės administracijos miesto plėtros departamento 2013... 38. Nustatė, kad Susitarimo, sudaryto tarp Savivaldybės ir UAB „Vilniaus kino... 39. Pažymėjo, kad nors pareiškėjas teisę į atlygio gavimą grindė Planavimo... 40. Teismas vertino, kad negalima teigti, jog pareiškėjui išduotose 2004 m. kovo... 41. Teismas nesutiko, su pareiškėjo teiginiais, jog UAB „Vilbra“ 2010 m. kovo... 42. Teisėjų kolegija padarė išvadą, kad pareiškėjas neįrodė nei vieno... 43. Teismas pažymėjo, kad nors UAB „Grinda“ nurodė, jog pareiškėjas... 44. Remdamasis administracinėje byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis bei... 45. III.... 46. Pareiškėjas UAB „Via sportas“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas... 47. Pareiškėjas UAB „Via sportas“ nesutinka su pirmosios instancijos teismo... 48. Nurodo, jog pirmosios instancijos teismo sprendimas priimtas nesilaikant ABTĮ... 49. Pažymi, kad teismas netyrė aplinkybių, susijusių su civilinės sutartinės... 50. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas, neteisingai vertino pareiškėjo... 51. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai vertino teritorijos ( - )... 52. Pažymi, kad atsakovas UAB „Grinda“ išduodamas technines sąlygas UAB... 53. Teigia, kad pareiškėjas įvykdė savo įsipareigojimus pagal detalųjį... 54. Pabrėžia, jog teismo išvada, kad lietaus nuotakyno šulinio Nr. 197,... 55. Pareiškėjas taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo ex officio... 56. Pareiškėjo teigimu, atsakovai išduodami sklypo, esančio ( - ), statytojui... 57. Pasak pareiškėjo, atsakovo UAB „Grinda“ veiksmai išduodant sklypo ( - )... 58. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė su... 59. Atsakovas Savivaldybė nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad... 60. Pažymi, kad jokie Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 m. kovo 27 d.... 61. Nurodo, UAB „Grinda“ 2010 m. kovo 4 d. sąlygos Nr. 10/019, su kuriomis yra... 62. Remiasi Planavimo sąlygų aprašo 11-12 punktų nuostatomis ir pažymi, kad... 63. Pažymi, kad apeliaciniame skunde nenurodomos ir jokios konkrečios teisėtai... 64. Savivaldybė teigia, kad apeliantas netinkamai nurodo Savivaldybės... 65. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Grinda“ nesutinka su... 66. Pažymi, kad šulinys Nr. 197 yra Savivaldybės nuosavybė, ir per šį... 67. Nurodo, kad šiuo metu pareiškėjui priklausantis lietaus nuotakynas... 68. Pažymi, kad pareiškėjo argumentai, jog teismas nevertino ( - ) detaliojo... 69. Nurodo, kad pareiškėjo teiginys dėl to, jog 2010 m. kovo 1 d. išduotos... 70. Pabrėžia, kad pareiškėjo noras, jog būtų jungiamasi tik prie jo... 71. Pažymi, kad pagal lietaus nuotekų kadastro duomenis (išrašas iš... 72. Pažymi, jog pagal 2002 m. kovo 27 d. sprendimą Nr. 532, atsakovas jokių... 73. Atsakovas UAB „Grinda“ nesutinka su pareiškėjo apeliacinio skundo... 74. Atsakovas UAB „Grinda“ remiasi ABTĮ nuostatomis dėl įrodymų vertinimo... 75. Teisėjų kolegija... 76. IV.... 77. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 78. Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas savo reikalavimą dėl žalos atlyginimo... 79. Šiuos savo reikalavimus pareiškėjas grindžia keliomis esminėmis... 80. Vertinant pareiškėjo argumentus, susijusius su Vilniaus miesto savivaldybės... 81. Įvertinus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, kolegija kritiškai vertina... 82. Vertinant 2005 11 18 dienos sutartį tarp UAB „Grinda“ ir pareiškėjo,... 83. Kolegija, susipažinusi su 2005 11 18 sutartimi tarp UAB „Grinda“ ir... 84. Vertinant pareiškėjo argumentus susijusius Nekilnojamojo turto registro... 85. Esant aprašytoms faktinėms aplinkybėms konstatuotina, kad tiek pareiškėjo,... 86. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog pareiškėjo teisių pažeidimas... 87. Byloje pateikta UAB „Inžineriniai tyrinėjimai“ 2003 metų liepos mėnesį... 88. Nurodyti faktiniai duomenys paneigia galimybę pripažinti, kad pareiškėjas... 89. Atsižvelgiant į išdėstytą konstatuotina, jog UAB „Grinda“ išduotos... 90. Konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai vertino... 91. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 92. Uždarosios akcinės bendrovės „Via sportas“ apeliacinį skundą atmesti.... 93. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015m. kovo 12 d. sprendimą palikti... 94. Nutartis neskundžiama....