Byla A-261-99-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės (kolegijos pirmininkė), Stasio Gagio (pranešėjas) ir Romano Klišausko,

2sekretoriaujant Galinai Lavrinovič ,

3dalyvaujant atsakovo atstovui Elonui Šatui, trečiojo suinteresuoto asmens Uždarosios akcinės bendrovės „Agrowill Group“ atstovui advokatui Vladui Bagavičiui, pareiškėjos Uždarosios akcinės bendrovės „Žemės vystymo fondas 18“ atstovui advokatui Henrikui Celencevičiui,

4viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos ir trečiojo suinteresuoto asmens Uždarosios akcinės bendrovės „Agrowill Group“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. kovo 7 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų Uždarosios akcinės bendrovės „Žemės vystymo fondas“ ir Uždarosios akcinės bendrovės „Žemės vystymo fondas 18“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai dėl nutarimo panaikinimo.

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6I.

7Pareiškėjas UAB ,,Žemės vystymo fondas 18“ kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2007 m. liepos 5 d. nutarimą ,,Dėl UAB ,,Žemės vystymo fondas“, UAB ,,Žemės vystymo fondas 18“ veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams“ Nr. 2S-17 (II t., b.l. 3-10).

8Skunde nurodė, kad nei Konkurencijos taryba, nei asmenys, apskundę ginčo reklamą, iš esmės neginčija, kad šiuo metu žemė yra brangiausia, lyginant su praeitais laikotarpiais. Pasaulio prekybos organizacijos pozicija dėl konkurencingos rinkos tiesiogiai lemia Europos Sąjungos priimamus sprendimus: Dohos derybų raunde Europos Sąjunga pasiūlė iki 2013 metų panaikinti reikalaujamas subsidijas. Neginčijama, kad toks sprendimas neišvengiamai įtakoja žemės savininkų sprendimus, nes be Europos Sąjungos subsidijų Lietuvos ūkininkams bus sunku konkuruoti išsiplėtusioje rinkoje su pigia produkcija. Teiginys „manau, tikrai atpigs, perpus mažiau kainuos“ pagrįstas, nes pareiškėjas mano, kad su subsidijavimo nutraukimu yra neatsiejamai susijusi ir žemės ūkio paskirties žemės kaina. Reklama iššaukė didelį visuomenės ir politikų susidomėjimą, todėl reklamos laikotarpiu pareiškėjas sudarė vienintelį sklypų pirkimo – pardavimo sandorį, t. y. reklama visiškai nepaveikė žemės sklypų savininkų apsisprendimo parduoti žemę. Konkurencijos tarybos teiginys, kad pareiškėjas tyrimo metu sąmoningai klaidino vartotoją, nepagrįstas, nes jokių reikalavimų nutraukti reklamos transliavimą ar sustabdyti jos skleidimą tyrimo metu nebuvo gauta.

9Pareiškėjas UAB ,,Žemės vystymo fondas“ 2007 m. liepos 26 d. kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Konkurencijos tarybos 2007 m. liepos 5 d. nutarimą ,,Dėl UAB ,,Žemės vystymo fondas“, UAB ,,Žemės vystymo fondas 18“ veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams“ Nr. 2S-17 dalyje dėl UAB ,,Žemės vystymo fondas“ atsakomybės (I t., b.l. 4-8).

10Skunde nurodė, kad pirmąjį žemės pirkimo – pardavimo sandorį sudarė 2004 m. lapkričio 10 d. Tuo metu galioję teisės aktas numatė galimybę juridiniam asmeniui įsigyti iki 2000 ha žemės plotą. Paskutinį sandorį pareiškėjas sudarė 2006 m. vasario 3 d. ir nuo minėtos datos nuosavybės teise valdo 1948, 10 ha žemės ūkio paskirties žemės. Nuo 2006m. vasario 3 d. pareiškėjas daugiau žemės neįsigijo ir įmonė užsiima išimtinai turimo turto valdymu. Be to, remiantis nuo 2006 m. liepos 27 d. įsigaliojusiais teisės aktų, reglamentuojančių žemės nuosavybėn įsigijimą, pakeitimais, pareiškėjas nebeturi teisės įsigyti daugiau žemės ūkio paskirties žemės. Todėl pareiškėjas su ginčo reklama yra nesusijęs. Nurodo, kad neginčija, jog abiejų įmonių vadovas yra tas pats asmuo, kad abiejų įmonių akcininkas yra tas pats juridinis asmuo, tačiau su ginčo reklama nėra susijęs.

11Konkurencijos taryba su pareiškėjų skundais nesutiko ir prašė atmesti kaip nepagrįstus (I t., b.l. 40-42, II t., b.l. 99-102). Atsiliepime į pareiškėjo UAB „Žemės vystymo fondas“ skundą nurodė, kad neginčija, jog UAB ,,Žemės vystymo fonas“ ir UAB ,,Žemės vystymo fondas 18“ yra atskiri juridiniai asmenys, tačiau būtina atsižvelgti į šių dviejų bendrovių sąsajas ir bendrą interesą. Kadangi abiejų bendrovių akcininkas yra tas pats juridinis asmuo, todėl Konkurencijos įstatymo prasme jos laikytinos susijusiais ūkio subjektais. Be to, abiejų įmonių vadovas yra tas pats asmuo, ta pati faktinė buveinė, kontaktiniai telefonų ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas. UAB ,,Žemės vystymo fondas“ internetiniame puslapyje nurodoma, kad: ,,Žemės vystymo fondas – tai investicinių įmonių grupė, užsiimanti žemės ūkio paskirties žemės sklypų pirkimu, nuoma ir valdymu“. Šiame puslapyje pateikiama informacija apie visą įmonių grupę, neišskiriant atskirų bendrovių. „Žemės vystymo fondo“ grupės nuperkami žemės sklypai yra paskirstomi grupei priklausančioms įmonėms, tokiu būdu išvengiant įstatyme numatytos 500 ha ribos peržengimo, bet faktiškai visai grupei kontroliuojant žymiai didesnius plotus. Atsižvelgiant į tai, kad ,,Žemės vystymo fondas“ yra investicinių įmonių grupė ir į tai, kad nutarime įvertinta reklama yra naudinga visai grupei, kadangi egzistuoja bendras visų grupėje dalyvaujančių įmonių interesas, pačioje reklamoje nurodomas būtent UAB ,,Žemės vystymo fondas“ pavadinimas, yra aiškus bendras nutarime minimų įmonių suinteresuotumas reklama.

12Konkurencijos taryba atsiliepime į pareiškėjo UAB ,,Žemės vystymo fondas 18“ skundą nurodė, kad reklamos teiginys „žemė dabar yra brangiausia“ nėra pagrįstas. Šiuo metu lyginant dabartines žemės kainas su buvusiomis anksčiau, galima teigti, jog žemė dabar yra brangesnė nei anksčiau. Tuo tarpu būsimas žemės kainų lygis priklauso nuo daugelio ekonominių ir politinių faktorių, tarp jų ir pareiškėjo UAB ,,Žemės vystymo fondas 18“ minimo galimo Europos Sąjungos subsidijų panaikinimo. Tačiau reklamos naudojimo metu nebuvo (ir šiuo metu nėra) priimta ir viešai paskelbta jokių oficialių sprendimų Europos Sąjungos subsidijų žemės ūkiui panaikinimo klausimu. O kitų veiksnių, galinčių įtakoti žemės kainą Lietuvoje pareiškėjas apskritai nevertina. Atsakovas neginčija fakto, kad Dohos derybų metu Pasaulinės prekybos organizacijos narės iškėlė tikslą panaikinti eksporto subsidijas, bet derybų metu priimta deklaracija yra tik bendro Pasaulinės prekybos organizacijos narių ketinimo išraiška, o ne privalomo pobūdžio dokumentas. Visi kiti pareiškėjo UAB ,,Žemės vystymo fondas 18“ pateikiami argumentai dėl eksporto subsidijų panaikinimo susiję su vykstančiomis Dohos derybomis, todėl taip pat nepagrįsti. Pareiškėjo UAB ,,Žemės vystymo fondas 18“ skunde pateikta informacija dėl tiesioginių išmokų žemdirbiams mažėjimo ir jų mokėjimo tvarkos keitimo niekaip negali būti siejama su eksporto subsidijų panaikinimu ir naudojama kaip įrodymas reklaminiam teiginiui pagrįsti. Teiginiai ,,žemė tikrai atpigs“ bei ,,žemė perpus mažiau kainuos“, neatsiejami nuo anksčiau aptartų ,,žemė dabar brangiausia“ bei ,,Europos Sąjunga nustos subsidijuoti“, kadangi pateikiami kaip eksporto subsidijų nutraukimo pasekmė. Taigi, būtinybė juos įrodinėti kiltų tik tada, jei tiksliai būtų žinoma, kad Europos Sąjunga eksporto subsidijas tikrai panaikins, tuo tarpu kadangi eksporto subsidijų panaikinimo aplinkybė lieka neįrodyta, nebūtina įrodinėti su šia aplinkybe susijusių teiginių. Nors pareiškėjas UAB ,,Žemės vystymo fondas 18“ skunde nurodo, kad tokia reklamoje nurodyta įvykių pasekmė yra tik jo nuomonė, tačiau žemės atpigimas reklamoje pateikiamas kaip tikrai įvyksiančio fakto rezultatas, o tais stiprina klaidinančios reklamos pobūdį. Pažymėjo, kad klaidinančios reklamos konstatavimui pakanka nustatyti galimybę, jog vartotojų ekonominis elgesys gali būti paveiktas, o ne konkretų ekonominio elgesio pasikeitimo faktą.

13Tretysis suinteresuotas asmuo AB ,,Agrowill Group“ atsiliepime į pareiškėjų UAB ,,Žemės vystymo fondas“ ir UAB ,,Žemės vystymo fondas 18“ skundus nurodė, kad jis nedalyvavo Konkurencijos tarybos atliktame tyrime, todėl mano, kad reikalingą teismui informaciją gali pateikti Konkurencijos taryba bei asmenys, kurių atžvilgiu buvo atliktas tyrimas (III t.,b.l.63).

14II.

15Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. kovo 7 d. sprendimu pareiškėjų UAB ,,Žemės vystymo fondas“ ir UAB ,,Žemės vystymo fondas 18“ skundą patenkino iš dalies -panaikino Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2007 m. liepos 5 d. nutarimą ,,Dėl UAB ,,Žemės vystymo fondas“, UAB ,,Žemės vystymo fondas 18“ veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams“ Nr. 2S-17 ir grąžino bylą Konkurencijos tarybai papildomam tyrimui atlikti. Kitoje dalyje UAB ,,Žemės vystymo fondas“ ir UAB ,,Žemės vystymo fondas 18“ skundą atmetė kaip nepagrįstą.

16Teismas nustatė, kad 2007 m. liepos 5 d. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba priėmė nutarimą ,,Dėl UAB ,,Žemės vystymo fondas“, UAB ,,Žemės vystymo fondas 18“ veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams“ Nr. 2S-17, kuriuo Nutarė 1) pripažinti UAB ,,Žemės vystymo fondas“ ir UAB ,,Žemės vystymo fondas 18“ naudotus reklaminius teiginius: ,,Juo labiau, kad žemė dabar brangiausia. O po kelerių metų Europos Sąjungai nustojus subsidijuoti, manau, tikrai atpigs, perpus mažiau kainuos“ klaidinančia reklama; 2) įpareigoti UAB ,,Žemės vystymo fondas“ ir UAB ,,Žemės vystymo fondas 18“ solidariai nutraukti nurodytos klaidinančios reklamos naudojimą ir reklamos tekste nenaudoti reklaminių teiginių, kurie pripažinti klaidinančia reklama, jeigu šie veiksmai dar yra tęsiami; 3) įpareigoti UAB ,,Žemės vystymo fondas“ ir UAB ,,Žemės vystymo fondas 18“ solidariai paneigti nurodytą klaidinančią reklamą Konkurencijos tarnybos nurodytu būdu; 4) skirti UAB ,,Žemės vystymo fondas“ ir UAB ,,Žemės vystymo fondas 18“ solidariai 19000 Lt piniginę baudą; 5) įpareigojo UAB ,,Žemės vystymo fondas“ ir UAB ,,Žemės vystymo fondas 18“ solidariai per 14 dienų nuo nutarime nurodytų įpareigojimų įvykdymo informuoti Konkurencijos tarybą apie įvykdymą ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus (I t., b.l. 12-15).

17Teismas nurodė, kad 2000 m. liepos 18 d. LR Reklamos įstatymo Nr. VIII-1871 5 straipsnio 1 dalyje numatytas draudimas naudoti klaidinančią reklamą. Reklamos įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje yra numatyta, kad reklamos davėjas atsako už klaidinančios reklamos naudojimą, jeigu jis neįrodo, kad šis įstatymas buvo pažeistas ne dėl jo kaltės. Nurodyto įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad pažeidimus dėl klaidinančios reklamos naudojimo tiria ir nagrinėja Konkurencijos taryba Konkurencijos įstatymo nustatyta tvarka. Konkurencijos taryba, atlikdama nurodytą tyrimą, privalėjo nustatyti ar reklama yra klaidinanti bei priimti nutarimą tinkamo reklaminės veiklos subjekto atžvilgiu, kuris privalėtų atsakyti už nustatytus pažeidimus.

18Byloje nustatyta, kad Lietuvos radijo 1-ojoje programoje nuo 2007 m. balandžio 2 d. iki 2007 m. gegužės 2 d. 71 kartą; Lietuvos nacionalinės televizijos kanalu nuo 2007 m. balandžio 2 d. iki 2007 m. gegužės 31 d. 152 kartus, nuo 2007 m. birželio 1 d. iki 2007 m. birželio 7 d. 8 kartus; Marijampolės TV nuo 2007 m. balandžio 2 d. iki 2007 m. birželio 3 d. 129 kartus; KTV plius nuo 2007 m. balandžio 2 d. iki 2007 m. birželio 3 d. 214 kartų; Splius nuo 2007 m. balandžio 2 d. iki 2007 m. gegužės 29 d. 633 kartus buvo skleidžiama tokio tūrinio reklama:

19„-Žinai, dėdė, aš manau žemę parduoti. Kas tie 10 hektarų, nei ūkininkas, nei verslininkas.

20-Manau, kad gerai, Sauliau, nusprendei. Juo labiau, kad žemė dabar brangiausia. O po kelerių metų Europos Sąjungai nustojus subsidijuoti, manau tikrai atpigs, perpus mažiau kainuos.

21-Tai gal, dėde, gerą pirkėją žinai?

22-Žinau ir drąsiai galiu rekomenduoti.“

23Besibaigiant minėtiems reklaminiams teiginiams, buvo rodomas ar garsinamas tekstas: „Žemės vystymo fondas – patikimas Jūsų žemės pirkėjas ir puoselėtojas“.

24Teismas pažymėjo, kad nurodytos aplinkybės yra teisingai nustatytos Konkurencijos tarnybos nutarimu, taip pat yra patvirtinti šioje byloje surinktais įrodymais.

25Viešosios įstaigos Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija pateikti užsakymo nuorašai patvirtina, kad reklama buvo užsakyta Lietuvos radijo 1-ojoje programoje ir Lietuvos nacionalinės televizijos kanalu (t. 1, b.l. 72-74). Nurodytuose dokumentuose bei Viešosios įstaigos Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija rašte yra nurodyta, kad užsakymus pateikė UAB „Media house“ (t. 1, b.l. 62). Nurodytuose dokumentuose taip pat nurodyta, kad klientas yra Žemės vystymo fondas. LRT, pateikdama nurodytus duomenis nurodė, kad su UAB „Media house“ buvo sudaryta agentūrinio bendradarbiavimo sutartis dėl agentūros klientų reklaminės medžiagos transliavimo LRT televizijos kanale pagal Agentūros sudarytus ir pateiktus transliavimo grafikus – užsakymus, pateikė 2007 m. sausio 2 d. sutartį bei jos priedą, kuriame agentūros klientu yra nurodomas Žemės vystymo fondas, kurio identifikuojantys duomenys sutartyje nėra nurodyti (t. 1, b.l. 63-67).

26Viešosios įstaigos Marijampolės televizija pateikti užsakymo nuorašas ir raštas patvirtina, kad reklama buvo užsakyta Marijampolės TV televizijoje (t. 3, b.l. 55,56). Nurodytuose dokumentuose yra nurodyta, kad užsakymą pateikė UAB „Media house“, klientas yra Žemės vystymo fondas.

27UAB „Pictura“ pateikti užsakymo nuorašas ir raštas patvirtina, kad reklama buvo užsakyta KTV Plius televizijoje (t. 3, b.l. 52, 53). Nurodytuose dokumentuose yra nurodyta, kad užsakymą pateikė UAB „Media house“, klientas yra Žemės vystymo fondas.

28UAB „Telerena“ pateikti užsakymo nuorašas ir raštas patvirtina, kad reklama buvo užsakyta Splius televizijoje (t. 3, b.l. 30,31). Nurodytuose dokumentuose yra nurodyta, kad užsakymą pateikė UAB „Media house“, klientas yra Žemės vystymo fondas.

29UAB „Media house“ pateiktos sutarties nuorašas (t. 3, b.l. 9-13) patvirtina, kad nurodyta įmonė ir AB „Agrovaldymo grupė“ 2007 m. kovo 2 d. sudarė sutartį, pagal kurią UAB „Media house“ įsipareigojo AB „Agrovaldymo grupė“ teikti sutartyje numatytas paslaugas – reklamos laiko bei ploto žiniasklaidoje užsakymas ir pirkimas ir kitas su reklamos užsakymu susijusias paslaugas (sutarties 2.1 p.), AB „Agrovaldymo grupė“ įsipareigojo mokėti už suteiktas paslaugas. Sutarties 4.5 punkte yra numatyta, kad AB „Agrovaldymo grupė“ yra atsakinga už jos reklamos turinį ir jo atitikimą įstatymų reikalavimams. Prie šios sutarties yra priedas, kuriuo šalys susitarė dėl UAB „Media house“ suteikiamų nuolaidų AB „Agrovaldymo grupė“ priede nurodytuose žiniasklaidos priemonėse (LTV, LR-1, Splius, KTVplius, MTV) ir AB „Agrovaldymo grupė“ įsipareigojamų reklamos biudžetų, nurodytų įsipareigojimų laikotarpis yra nurodytas 2007 m. sausio 1 d. – 2007 m. gruodžio 31 d. (t. 3, b.l. 13).

30VĮ „Registrų centras“ vieši duomenys patvirtina, kad AB „Agrovaldymo grupė“ (įmonės kodas 126264360, buveinės adresas Smolensko 10, Vilniuje) yra pakeitusi pavadinimą ir šiuo metu yra AB ,,Agrowill Group”.

31UAB „Media house“, atsakydama į teismo paklausimą šioje byloje, 2007 m. spalio 31 d. rašte (t. 3, b.l. 1) nurodė, kad įmonė nebuvo sudariusi sutarčių su UAB „Žemės vystymo fondas“ ir UAB „Žemės vystymo fondas 18“, UAB „Žemės vystymo fondas 18“ pateikė tik vieną užsakymą dėl reklamos, AB „Agrovaldymo grupė“ garantavo už minėto užsakymo įvykdymą. UAB „Media house“ pateikė nurodyto 2007 m. kovo 16 d. užsakymo, adresuoto UAB „Media house“ nuorašą, kuriuo yra prašoma suplanuoti UAB „Žemės vystymo fondas 18“ reklaminę kampaniją pagal toliau nurodytą informaciją; tarp nurodytos informacijos yra minima trukmė iki 2007 m. birželio mėn. (pagal suderintas datas), planuojamos skleidimo priemonės: radijas ir televizija (atskirai suderinta), kaina ne daugiau kaip 300 000 Lt, reklamoje įvardijamas „Žemės vystymo fondas“ kaip bendrinis lengviau įsimenamas - UAB „Žemės vystymo fondas 18“ pavadinimas.

32UAB „Žemės vystymo fondas 18“, atsakydamas į Konkurencijos tarybos paklausimą, pateikė 2007 m. kovo 15 d. užsakymo nuorašą (tyrimo b.l. 30), adresuotą AB „Agrovaldymo grupė“, su prašymu organizuoti reklamos pagaminimą ir paskelbimą pagal nurodytą informaciją, tarp kurios yra minimas reklamos paskelbimas LR1 ir LTV eteryje pagal suderintą reklamos grafiką ir UAB „Žemės vystymo fondas 18“ reikalavimus, reklamoje įvardijamas „Žemės vystymo fondas“ kaip bendrinis lengviau įsimenamas - UAB „Žemės vystymo fondas 18“ pavadinimas. Užsakyme nurodyta, kad apmokėjimas už suteiktas paslaugas garantuojamas po visos reklamos transliavimo pagal pateiktą sąskaitą-faktūrą. Užsakyme yra nurodyta, jog UAB „Žemės vystymo fondas 18“ vadovaujasi tarp šalių pasirašyta Verslo valdymo paslaugų teikimo sutartimi Nr. ŽVF 8.

33UAB „Žemės vystymo fondas 18“, atsakydamas į teismo paklausimą, pateikė 2007 m. sausio 17 d. Verslo valdymo paslaugų teikimo sutarties Nr. ŽVF 8 nuorašą (t. 3, b.l. 66-77). Sutarties dalyku yra įvardijamos verslo valdymo paslaugos, kurių nebaigtinis sąrašas yra nurodytas 1 priede. Sutarties 4.1 punkte numatyta, kad visas verslo valdymo paslaugas, jų teikimo būdus ir priemones organizuoja, teikia ir už jas atsako AB „Agrovaldymo grupė“.

34Konkurencijos taryba, gavusi pareiškėjų pateiktus paaiškinimus, dėl to kas buvo reklamos davėjas, minėtą 2007 m. kovo 15 d. užsakymą, UAB „Media house“ žiniasklaidos priemonėms (LTV, LR-1, Splius, KTVplius, MTV) pateiktus užsakymus, padarė išvadą, kad reklamos davėjas su UAB „Žemės vystymo fondas“ ir UAB „Žemės vystymo fondas 18“.

35Teismo išreikalauti aukščiau aprašyti bylos duomenys patvirtina, kad ši Konkurencijos tarybos išvada yra klaidinga ir padaryta dėl to, kad tyrimo metu nebuvo pateikti dokumentai, iš kurių galima būtų atsakyti į minėtą klausimą.

36Teismas nurodė, kad Reklamos įstatymo Nr. VIII-1871 2 straipsnio 8 dlyje numatyta, kad reklamos davėjas tai yra asmuo, kurio iniciatyva ir interesais naudojama (užsakoma, gaminama, skleidžiama) reklama; pagal 10 dalį reklamos naudojimas tai yra veikla, apimanti reklamos užsakymą, gamybą, tarpininkavimą ar skleidimą. Šio įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodomi atskiri reklaminės veiklos subjektai – reklamos davėjas, gamintojas, tarpininkas ar skleidėjas, kurių atsakomybės klausimas yra sprendžiamas atsižvelgiant į jų pateikiama informaciją (Reklamos įstatymo 21 str.).

37Teismas padarė išvadą, kad reklama buvo naudojama AB ,,Agrowill Group“ iniciatyva ir interesais, t. y. AB ,,Agrowill Group“ yra ginčo reklamos davėjas. AB ,,Agrowill Group“ užsakė ginčo reklamą 2007 m. kovo 2 d. sudarydama sutartį su UAB „Media house“. Šioje sutartyje buvo tiek užsakymas, tiek įsipareigojimas sumokėti už suteiktas paslaugas, sutartyje numatyta konkreti tų paslaugų apimtis. UAB „Žemės vystymo fondas 18“ pateiktuose užsakymuose yra nuorodos į kitus konkrečius susitarimus, kurie nebuvo sudaryti, nes nėra pateikti ir iš aprašytų dokumentų negalima daryti išvados, jog jie turėjo ar galėjo būti šiuo atveju sudaryti, nes užsakymo pateikimo metu – 2007 m. kovo 15-16 d., konkretūs susitarimai jau buvo sudaryti minėtoje sutartyje. Pareiškėjams ir trečiajam suinteresuotam asmeniui buvo nustatytas tokių įrodymų pateikimo terminas (t.2, b.l. 182). Tai, kad AB ,,Agrowill Group“ buvo reklamos davėjas dalinai patvirtina ir UAB „Žemės vystymo fondas 18“ ir AB ,,Agrowill Group“ 2007 m. sausio 17 d. Verslo valdymo paslaugų teikimo sutartis Nr. ŽVF 8, kuria buvo grindžiamas užsakymas. Iš šios sutarties matyti, kad už viską atsako AB „Agrovaldymo grupė“. Teismas nurodė, kad esminės reikšmės bylos išsprendimui neturi AB ,,Agrowill Group“ atstovo motyvai, jog sutartyje nėra nurodytos konkrečios paslaugas, sutartyje nurodytos verslo valdymo paslaugos neapima reklamos paslaugų. Aprašytų įrodymų visuma leidžia daryti išvadą, jog UAB „Žemės vystymo fondas 18“ pateikti užsakymai neturi juridinės galios, jie nesukuria nei vienai iš šalių teisių ir pareigų, kurios atsirado ir buvo vykdomos pagal AB ,,Agrowill Group“ ir UAB „Media house“ sudarytą sutartį.

38Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjų įmonės yra atsakovo teisingai įvertintos kaip susijusių ūkio subjektų grupė Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalies prasme. Šiai susijusių ūkio subjektų grupei priklauso ir AB ,,Agrowill Group“, kuri atliko teisinę reikšmę turinčius veiksmus viešai naudodama tik pareiškėjų įmonių pavadinimus bei naudodama pareiškėjų įmonių pavadinimus dokumentuose, kurie be AB ,,Agrowill Group“ pasirašytų dokumentų nesukuria teisinių santykių.

39Atižvelgiant į išdėstytą teisėjų kolegija konstatavo, kad Konkurencijos taryba atliko tyrimą ir priėmė skundžiamą nutarimą netinkamo reklaminės veiklos subjekto atžvilgiu.

401999 m. kovo 23 d. Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 39 straipsnio 2 punkte numatyta teismo, išnagrinėjusio skundą dėl Konkurencijos tarybos nutarimo, teisė savo sprendimu panaikinti nutarimą arba atskiras jo dalis ir grąžinti bylą Konkurencijos tarybai papildomam tyrimui atlikti. Nustačius aukščiau nurodytas aplinkybes, skundžiamas nutarimas naikinamas ir byla nurodyto įstatymo pagrindu grąžinama naujam nagrinėjimui.

41Teismas nenagrinėjo ir nepasisakė dėl motyvų, susijusių su reklamos pobūdžiu. Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyta, kad kai sprendžiama, ar reklama yra klaidinanti, atsižvelgiama į jos teisingumo, išsamumo ir pateikimo kriterijų, tarp kurių yra pirmiausiai nurodomas kriterijus, jog reklamoje pateikiami teiginiai yra neteisingi, jeigu reklamos davėjas negali pagrįsti šių teiginių teisingumo jos naudojimo metu. Iš aprašytų bylos duomenų matyti, kad Konkurencijos tarybai neteisingai nustačius reklamos davėją, šis neturėjo galimybės tyrimo metu pasinaudoti jam įstatymo suteikiama teise – pateikti savo įrodymus, kuriais būtų siekiama paneigti minėtą įstatymo numatytą prezumpciją. AB ,,Agrowill Group“ tyrime nedalyvavo, nepateikė savo paaiškinimų ir įrodymų, bei negalėjo pasinaudoti kitomis Konkurencijos įstatymo ir Reklamos įstatymo numatytomis teisėmis. Nagrinėjamo reklamos įstatymo pažeidimo tyrimas yra Konkurencijos tarybos kompetencija, todėl teismas vertino tik įstatymo nustatyta tvarka atlikto tyrimo metu padarytų išvadų teisėtumą ir pagrįstumą.

42III.

43Atsakovas Konkurencijos taryba pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. kovo 7 d. sprendimą ir priimti naują – Konkurencijos tarybos 2007 m. liepos 5 d. nutarimą palikti nepakeistą.

44Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

451. Konkurencijos taryba tyrimo metu surinktos informacijos pagrindu konstatavo, kad nagrinėjama reklama buvo skelbta UAB „Žemės vystymo fondas 18“ iniciatyva. Tokia išvada padaryta atsižvelgiant į tai, jog UAB „Žemės vystymo fondas 18“ Konkurencijos tarybos užklausta, kas yra nagrinėjamos reklamos davėjas 2007 m. gegužės 15 d. rašte (24 b.l.) pažymėjo, kad UAB „Žemės vystymo fondas 18“ užsakė ir šios įmonės interesais paskelbė klaidinančią pripažintą reklamą. Bendrovė taip pat pateikė 2007 m. kovo 15 d. užsakymą-sutartį, iš kurios matyti, kad UAB „Žemės vystymo fondas 18“ prašo AB „Agrovaldymo grupė“ kaip operatoriaus, organizuoti UAB „Žemės vystymo fondas 18“ reklamos pagaminimą ir paskelbimą <...> pagal UAB „Žemės vystymo fondas 18“ reikalavimus. Ta pačia sutartimi yra garantuojamas apmokėjimas už suteiktas paslaugas. Taigi, reklamos LR1 ir LTV eteryje užsakovas ir iniciatorius - UAB „Žemės vystymo fondas 18“ per tarpininką - AB „Agrovaldymo grupė“ užsakė reklamą ir įsipareigojo už ją sumokėti.

462. Konkurencijos taryba taip pat konstatavo, kad nagrinėjama reklama skleista UAB „Žemės vystymo fondas“ ir UAB „Žemės vystymo fondas 18“ interesais, todėl minėtos bendrovės laikytinos nagrinėjamos reklamos davėjomis. Abiejų bendrovių interesą skelbta reklama įrodo klaidinančioje reklamoje pateiktas abiems bendrovėms bendras „Žemės vystymo fondas“ logotipas ir pavadinimas. Išvydę reklamą reklamos vartotojai pirmiausiai kreipsis į UAB „Žemės vystymo fondas“, kurios pavadinimas labiausiai sietinas su reklamoje nurodytuoju. Atkreiptinas dėmesys, kad „Žemės vystymo fondo“ interneto puslapyje ir bendrovių blankuose nurodomi kontaktiniai telefono numeriai yra bendri tiek skambinant į UAB „Žemės vystymo fondas“, tiek į UAB „Žemės vystymo fondas 18“. Be to, paminėtina, kad abi bendrovės įsikūrusios tuo pačiu adresu - Smolensko g. 10, Vilnius ir yra vadovaujamos to paties direktoriaus -R. Ž..

47VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija pateikdama dokumentus nurodė, kad su UAB „Media house“ (toliau – ir Agentūra) buvo sudaryta agentūrinio bendradarbiavimo sutartis dėl agentūros klientų reklaminės medžiagos transliavimo LRT televizijos kanale pagal Agentūros sudarytus ir pateiktus transliavimo grafikus. Teismui buvo pateikta 2007 m. sausio 2 d. sutartis bei jos priedas, kuriame Agentūros klientu nurodomas Žemės vystymo fondas. Teismas nustatė, kad VšĮ Mariampolės televizijai užsakymą dėl reklamos paskelbimo pateikė UAB „Media house“, klientas Žemės vystymo fondas; KTV Plius televizijoje užsakymą dėl reklamos paskelbimo pateikė UAB „Media house“, klientas Žemės vystymo fondas; Splius televizijoje užsakymą dėl reklamos pateikė UAB „Media house“, klientas Žemės vystymo fondas. Šie „Media house“ teismui pateikti dokumentai bei UAB„Media house“ teismui pateiktas UAB „Žemės vystymo fondas 18“ 2007 m. kovo 16 d. užsakymo nuorašas, kuriuo UAB „Media house“ prašoma suplanuoti UAB „Žemės vystymo fondas 18“ reklaminę kampaniją, taip pat patvirtina, kad reklamos davėjais laikytinos UAB „Žemės vystymo fondas“ ir UAB „Žemės vystymo fondas 18“.

483. Vertinant AB „Agrowill Group“ ir UAB„Media house“ 2007 m. koov 2 d. sudarytą sutartį, laikytina, jog tai yra ilgalaikio bendradarbiavimo tarp minėtų įmonių sutartis (periodas įsipareigojamo biudžeto įvykdymui - vieni metai), ką patvirtina ir šios sutarties 2.1 punkte numatytos teikiamos paslaugos (pavyzdžiui, įvykdytų kampanijų įvertinimas). Ši sutartis buvo pagrindas AB „Agrowill Group“ pasinaudoti UAB„Media house“ paslaugomis užsakant nagrinėjamos reklamos skleidimą, tačiau ši sutartis nebuvo sudaryta tikslu užsakyti nagrinėjamos reklamos skleidimą sutartyje nėra numatytas įsipareigojimas sumokėti už nagrinėjamos reklamos skleidimo paslaugas, nenumatyta nagrinėjamos reklamos skleidimui konkreti tų paslaugų apimtis. Atsižvelgiant į tai, laikytina, jog teismas neteisingai konstatavo, kad minėta sutartimi AB „Agrowill Group“ užsakė nagrinėjamą reklamą, o taip pat, kad šioje sutartyje buvo tiek užsakymas, tiek įsipareigojimas sumokėti už suteiktas paslaugas, sutartyje numatyta konkreti tų paslaugų apimtis.

494. Net ir sutikus su teismo nuomone, jog minėta sutartimi AB „Agrowill Group“ užsakė nagrinėjamą reklamą, o taip pat, kad šioje sutartyje buvo tiek užsakymas, tiek įsipareigojimas sumokėti už suteiktas paslaugas, sutartyje numatyta konkreti tų paslaugų apimtis, laikytina, kad teismas netinkamai įvertino kitas su šia sutartimi susijusias aplinkybes ir padarė nepagrįstą ir neteisingą išvadą kad nagrinėjamos reklamos davėjas yra AB „Agrowill Group“.

505. AB „Agrowill Group“ 2007 m. sausio 17 d. sudarė su UAB „Žemės vystymo fondas 18“ Verslo valdymo paslaugų teikimo sutartį Nr.ŽVF8. Šios sutarties dalykas yra verslo valdymo paslaugos, kurias operatorius - AB „Agrowill Group“ teikia UAB „Žemės vystymo fondas 18“. Taigi, AB „Agrowill Group“ kaip operatorius teikė verslo valdymo paslaugas UAB „Žemės vystymo fondas 18“. Tai, jog minėtos paslaugos apėmė ir tarpininkavimą gaminant ir skleidžiant reklamą, patvirtina 2007 m. kovo 15 d. užsakymas-sutartis, iš kurios matyti, kad UAB „Žemės vystymo fondas 18“ prašė AB „Agrowill Group“ kaip operatoriaus, organizuoti UAB „Žemės vystymo fondas 18“ reklamos pagaminimą ir paskelbimą <..> pagal UAB „Žemės vystymo fondas 18“ reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, laikytina, jog nagrinėjamos reklamos atveju, AB „Agrowill Group“ veikė kaip reklamos tarpininkas, o reklama buvo naudojama UAB „Žemės vystymo fondas 18“ iniciatyva, ir UAB „Žemės vystymo fondas“ ir UAB „Žemės vystymo fondas 18“ interesais, nes skatino naudotis būtent šių dviejų bendrovių paslaugomis. Todėl nagrinėjamos reklamos davėjomis laikytinos būtent UAB „Žemės vystymo fondas“ ir UAB „Žemės vystymo fondas 18“.

515. Tai, jog AB „Agrowill Group“ buvo nagrinėjamos reklamos tarpininkas, taip pat patvirtina UAB „Media house“ teismui pateikti nagrinėjamos reklamos užsakymai televizijos kanalams ir radijo stotims, kur klientu įvardintas ne AB „Agrowill Group“, o Žemės vystymo fondas. Be to, UAB „Media house“ 2007 m. spalio 25 d. pranešime teismui, kuriuo buvo patiekta AB „Agrowill Group“ ir UAB„Media house“ 2007 m. kovo 2 d. sudaryta sutartis, nurodoma, jog reklamos užsakovas yra AB „Agrovaldymo grupė“, o reklamos davėjas yra UAB „Žemės vystymo fondas“.

526. Teismas supainiojo reklamos davėjo nustatinėjimo klausimą su civilinės atsakomybės už nagrinėjamą reklamą klausimu. Tai, jog pagal minėtą sutartį už verslo valdymo paslaugų teikimo būdų ir priemonių organizavimą teikimą atsako operatorius, patvirtina tik tai, kad civilinė atsakomybė už minėtus veiksmus tenka operatoriui. Tačiau nepatvirtina, kad operatoriaus paslaugos, įskaitant reklamos tarpininko, pagal šią sutartį nėra teikiamos UAB „Žemės vystymo fondas 18“ iniciatyva ir interesais. Tai, jog operatoriaus paslaugos teikiamos UAB „Žemės vystymo fondas 18“ iniciatyva, patvirtina pats tokios sutarties, kurios vienas iš iniciatorių yra UAB „Žemės vystymo fondas 18“, sudarymo faktas, o taip pat reklamos tarpininkavimo paslaugų teikimas pagal minėtą 2007 m. kovo 15 d. užsakymą-sutartį, kur tiesiogiai nurodomą jog UAB „Žemės vystymo fondas 18“ prašo operatoriaus organizuoti reklamos gamybą ir paskelbimą būtent remdamasis minėta verslo valdymo paslaugų teikimo sutartimi. Minėtos sutarties įžanginės dalies b punkte nurodoma, kad UAB „Žemės vystymo fondas 18“ yra reikalingos kvalifikuotos Verslo valdymo paslaugos, siekiant Bendrovės vykdomą veiklą padaryti efektyvesne ir pelningesne. Taigi, operatoriaus teikiamų paslaugų galutinis naudos gavėjas yra UAB „Žemės vystymo fondas 18“, t. y. šios paslaugos teikiamos minėtos bendrovės interesais. Verslo valdymo paslaugų teikimo sutarties 4.2 punkte nurodoma, teikdamas verslo valdymo paslaugas operatorius veikia UAB „Žemės vystymo fondas 18“ vardu.

537. Nors sutartimi operatorius kaip reklamos tarpininkas prisiima atsakomybę už savo veiklą, tačiau toks tariamas atsakomybės prisiėmimas neeliminuoja UAB „Žemės vystymo fondas 18“ kaip reklamos davėjo administracinės atsakomybės už klaidinančios reklamos skleidimą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2005 m. lapkričio 17 d. nutartyje nurodė (adm. byla Al-930/2005), kad teisės normų ir administracinių teismų praktikos analizės pagrindu darytina išvada, kad už Reklamos įstatymo pažeidimus kyla administracinė atsakomybė, kuri paprastai taikoma reklamos davėjams. Atsakomybės už klaidinančios reklamos naudojimą taikymo reklamos gamintojui, tarpininkui ar skleidėjui galimybė Reklamos įstatyme siejama su konkrečiomis sąlygomis, t.y. jei atitinkamas subjektas žinojo ar turėjo žinoti, kad naudojama klaidinanti reklama arba klaidinimas įvyko dėl jo veiksmų gaminant ar skelbiant reklamą arba reklamos gamintojas, tarpininkas ar skleidėjas negali pateikti įrodymų, leidžiančių nustatyti reklamos davėją (gamintoją). UAB „Žemės vystymo fondas“ ir UAB „Žemės vystymo fondas 18“ nepateikė įrodymų, kad Reklamos įstatymas buvo pažeistas ne dėl šių bendrovių kaltės, todėl nėra pagrindo teigti, kad dėl to atsakingi kiti ūkio subjektai - reklamos gamintojai, tarpininkai ar skleidėjai.

54Reklamos davėjui pasirinkus gaminti ir skleisti reklamą per tarpininką, pastarasis veikdamas reklamos davėjo iniciatyva ir interesais, atlieka teisinę reikšmę turinčius veiksmus santykiuose su kitais reklaminės veiklos subjektais (kitais reklamos tarpininkais, reklamos gamintojais ar skleidėjais), nes tuo tikslu jis ir pasirenkamas reklamos davėjo. Tačiau, tai, kad reklamos tarpininkas atlieka teisinę reikšmę turinčius veiksmus,organizuoja reklamos gamybą ir (ar) skleidimą, nereiškia, kad jis tampa reklamos davėju, nes reklama yra naudojama ne jo, o reklamos davėjo iniciatyva ir interesais.

55Tretysis suinteresuotas asmuo AB „Agrowill Group“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. kovo 7 d. sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

56Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

571. Teismas pažeidė AB „Agrowill Group“ teisę būti išklausytai, kitas procesines teises, nes bendrovei nebuvo suteikta pakankamai laiko susipažinti su bylos medžiaga, parengti atsikirtimus bei paaiškinimus. AB „Agrowill Group“ atstovui tik teismo posėdyje padarius pertrauką buvo sudaryta galimybė susipažinti su byla, nors pats teismas bylai ruošėsi apie pusę metų.

582. Teismas bylos nagrinėjimo metu neužtikrino tinkamo šios teisės įgyvendinimo: nebuvo atsižvelgta į AB „Agrowill Group“ atstovo paaiškinimus posėdžio metu, atmesti atstovo prašymai dėl bylos atidėjimo. Kiekvienas proceso dalyvis turi rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, tačiau tik 2008 m. vasario 26 d. AB „Agrowill Group“ pasisekė sudaryti atstovavimo sutartį su kvalifikuotu advokatu. Objektyviai atstovas negalėjo susipažinti su byla, nežinodamas teismo argumentų - atsikirsti į juos, tačiau teismas visiškai nevertino su tuo susijusių AB „Agrowill Group“ atstovo paaiškinimų ir prašymų. Toks bylos dalyvio gynybos apribojimas vertintinas kaip esminis teisės į gynybą pažeidimas.

593. AB „Agrowill Group“ negalėjo ginti savo pozicijos iš esmės dėl to, kad Konkurencijos tarybos nutarimas buvo priimtas UAB „Žemės vystymo fondas 18“ ir UAB „Žemės vystymo fondas“ atžvilgiu, bet ne AB „Agrowill Group“. Įtraukus AB „Agrowill Group“ į jau prasidėjusį teismo procesą ir nesudarant galimybių tinkamai atsikirsti, sprendimas negali būti laikomas pagrįstas, o procesas - tinkamu.

604. Teismo funkcija, inter alia, yra teisingumo vykdymas (LR Teismų įstatymo 1 str. ir ABTĮ 6 str.; LR Konstitucijos 109 str.), tačiau ne tyrimo atlikimas už atsakovą - Konkurencijos tarybą, kadangi tyrimo atlikimas yra Konkurencijos tarybos prerogatyva (Reklamos įstatymo 17 str. 1, 2 d.). Todėl teismas, pasisakydamas dėl trečiojo asmens kaltės, nesant atliktam Konkurencijos tarybos tyrimui, nepagrįstai nustatė, kad tretysis asmuo yra kaltas dėl ginčo reklamos. Tokiu būdu teismas atliko Konkurencijos tarybos funkcijas ir išėjo už skundo ribų ir pažeidė nekaltumo prezumpcijos principą (Teismų įstatymo 34 str. 1 d.; LR Konstitucijos 31 str.). Teismas privalėjo atsakyti tik į pareiškėjų pareikštus reikalavimus (LR ABTĮ 86 str.), bet ne nustatyti trečiojo asmens kaltę. Kadangi AB „Agrowill Group“ tik teismo sprendimu buvo vienareikšmiškai nurodyta kaip reklamos davėjas, AB „Agrowill Group“ negalėjo ginti savo pozicijos nei Konkurencijos taryboje, nei teisme. Jos atsakomybės konstatavimas teismo sprendime neleidžia įvykdyti teismo įpareigojimo Konkurencijos tarybai iš naujo atlikti tyrimą, nes teismas jau savo sprendime iš anksto nurodė, kaip Konkurencijos taryba turėtų traktuoti reklamos subjektus. Įsiteisėjus teismo sprendimui, Konkurencijos taryba neturėtų laisvės atlikti visapusišką, išsamų ir objektyvų tyrimą, kadangi privalėtų vadovautis jau esančiu teismo išaiškinimu ir nurodymu dėl reklamos davėjo. Todėl teismo procesas dėl trečiojo asmens kaltės laikytinas netinkamu.

615. Teismas netinkamai išaiškino ir taikė reklamos davėjo sąvoką apibrėžiančią teisės normą. Pagal Reklamos įstatymo 2 straipsnio 8 punktą yra dvi sąlygos, kurias būtina įrodyti, siekiant nustatyti reklamos davėją šioje byloje: tai, kad AB „ Agrowill Group“ iniciatyva buvo naudojama reklama; ir kad AB „ Agrowill Group“ interesais buvo naudojama reklama. Teismas, pasisakydamas dėl AB „Agrowill Group“, kaip susijusio asmens, atsakomybės, privalėjo tinkamai išaiškinti sąvokų: „iniciatyva ir interesais“ pritaikymą šioje byloje. Šioje byloje teismas šios pareigos neįvykdė, todėl nėra pagrindo taikyti minėtą įstatymo normą.

626. Teismas turėjo pagrįsti, kodėl ginčo reklamos užsakymas/ skleidimas buvo vykdomas AB „Agrowill Group“ iniciatyva.

63UAB „Žemės vystymo fondas 18“ iniciatyva buvo platinama reklama. UAB „Media House“ 2007 m. spalio 31 d. rašte nurodė, kad UAB „Žemės vystymo fondas 18“ pateikė užsakymą dėl reklamos, AB „Agrovaldymo grupė“ (dabartinis pavadinimas - AB „ Agrowill Group“) garantavo už minėto užsakymo įvykdymą.

647. Teismas turėjo pagrįsti, kodėl ginčo reklamos užsakymas/skleidimas buvo vykdomas AB „Agrowill Group“ interesais. Užsakymą pateikęs UAB „Žemės vystymo fondas 18“ yra atskiras juridinis asmuo, kuris pats planuoja savo pajamas, išlaidas, savo strategiją, verslo planus ir savo reklamą (LR civilinio kodekso 2.33 str. 1 d.). Nors AB „Agrowill Group“ priklauso 100 procentų UAB „Žemės vystymo fondas 18“ akcijų, tačiau sprendimų priėmimas dėl įmonės gamybinės ūkinės veiklos tenka išimtinai bendrovės vadovo kompetencijai, t. y. bendrovės vadovas vienašališkai, nereikalaujant visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimo, priima sprendimus, kurie, jo manymu, yra geriausi įmonės perspektyvinių planų vykdymui. AB „Agrowill Group“ dalyvauja daugelio įmonių veikloje. Logiškai ir ekonomiškai būtų nepagrįsta tiesiogiai vadovauti kiekvienos bendrovės ūkinei komercinei veiklai ir priimti sprendimus dėl kasdienių bendrovės (einamųjų) klausimų - tai yra pavesta bendrovių vadovams, kurių metiniai pranešimai yra vertinami eiliniuose akcininkų susirinkimuose. Vadovaujantis LR akcinių bendrovių įstatymu, akcininko turtas yra atskirtas nuo bendrovės turto (2 str. 2 d., 14 str. 2 d.), todėl kiekvienas ūkio subjektas - akcininkas kaip įmonė ir dukterinė bendrovė kaip įmonė - savarankiškai priima sprendimus ir yra atsakinga už jų pasekmes. Ne akcininkas, o būtent bendrovė turi prisiimti atsakomybę už savo ūkinę komercinę veiklą, t.y. ir už reklamos skleidimą, priešingu atveju būtų pažeistas uždarųjų akcinių bendrovių ribotos atsakomybės imperatyvas. Teismas neįvertino, kad AB „Agrowill Group“ yra tik sutartinių paslaugų teikėjas (verslo valdymo), bet ne verslo vykdytojas.

658. Teismas, konstatuodamas, kad ginčo reklama buvo gamina ir platinama AB „Agrowill Group“ interesais, turėtų nustatyti, kad AB „Agrowill Group“ iš ginčo reklamos gavo naudos. Šiuo atveju naudos siekė būtent UAB „Žemės vystymo fondas 18“, AB „Agrowill Group“ nei reklamos sėkmės, nei nesėkmės atveju nepatirtų teigiamų/neigiamų rezultatų, t. y. negautų naudos. Teismas privalėjo pagrįsti, kokiu būdu, teismo vertinimu, AB „Agrowill Group“ gavo naudos iš ginčo reklamos, ir kokie įrodymai tai patvirtina.

669. Iš paskleistos reklamos tyrimo metu surinktų įrodymų matyti, kad UAB „Žemės vystymo fondas 18“ yra reklaminės veiklos subjektas, reklamos davėjas, t. y. asmuo, kurio iniciatyva buvo sukurta, užsakyta ir skleidžiama reklama. Sprendžiant klausimą, koks subjektas turi būti traukiamas administracinėn atsakomybėn už ginčo reklamą, jei ji būtų pripažinta klaidinančia, būtina nustatyti, kurio subjekto valia tiesiogiai sąlygojo ginčo reklamos sukūrimą, užsakymą ar paskelbimą. Šiuo atveju Konkurencijos taryba nustatė, kad minėta reklama buvo sukurta, užsakyta ir platinta UAB „Žemės vystymo fondas“ ir UAB „Žemės vystymo fondas 18“, kurie ir yra už ją atsakingi.

6710. Todėl šiuo atveju teismas, vertindamas įrodymų visumą ir vadovaudamasis ABTĮ 57 straipsnio 1 ir 6 dalimis, 81 straipsniu turėjo atsižvelgti į tai, kad byloje yra ne vienas įrodymas, patvirtinantis apelianto teiginį, kad AB „Agrowill Group“ negali būti atsakinga už paskleistą reklamą. Tuo tarpu teismas padarė priešingą išvadą vadovaudamasis, teismo nuomone, nustatyta aplinkybe, kad AB „Agrowill Group“ yra reklamos davėjas. Tačiau bylos medžiagoje esantys kiti priešingi įrodymai liko nevisiškai ištirti ir neįvertinti, t. y. nepaneigti. Todėl darytina išvada, kad teismas pareigos pagrįsti savo sprendimą neįvykdė.

6811. AB „Agrowill Group“ nebuvo žinoma apie UAB „Žemės vystymo fondas 18“ santykius su reklamos gamintojais iki 2007 m. kovo 15 d. užsakymo iš UAB „Žemės vystymo fondas 18“ gavimo. Kadangi paminėta bendrovė buvo įsteigta tik 2007 m. sausio 17 d., ji neturėjo ir objektyviai negalėjo turėti ilgalaikių kontraktų su kontrahentais, t. y. ir nuolaidų, taikomų ilgalaikiams klientams. Siekiant kiek įmanoma sumažinti suplanuotos reklamos kaštus, UAB „Žemės vystymo fondas 18“ 2007 m. kovo 15 d. užsakymu - sutartimi kreipėsi su prašymu organizuoti reklamos paskelbimą ir pagaminimą. Tarp AB „Agrowill Group“ ir UAB „Žemės vystymo fondas 18“ 2007 m. sausio 17 d. buvo sudaryta Verslo valdymo paslaugų tekimo (operatoriaus) sutartis Nr. ŽVF8, pagal kurią (Priedas Nr.l) AB „Agrowill Group“ teikė kliento organų organizacijos efektyvinimo, tiekėjų įvertinimo, ir kitas su verslo valdymu susijusias paslaugas. AB „Agrowill Group“ ne tik neturėjo teisių pagal sutartį, bet ir negalėjo pagaminti ginčo reklamos. AB „Agrowill Group“ suteikė galimybę UAB „Žemės vystymo fondas 18“ tiesiogiai kreiptis į reklamos kampanijų organizatorius. 2007 m. kovo 16 d. UAB „Žemės vystymo fondas 18“ tą ir atliko, pateikdamas sutartį - užsakymą UAB „Media House“.

6912. 2007 m. kovo 2 d. tarp AB „Agrovaldymo grupė“ ir UAB „Media House“ buvo sudaryta ilgalaikė sutartis dėl reklamos paslaugų teikimo. Sutarties terminas apibrėžtas iki 2007 m. gruodžio 31 d. su pratęsimo galimybe ir tokios ilgalaikės sutarties sudarymas yra racionalus ir logiškai pateisinamas sprendimas, nes vidutinė ir didelė įmonės yra priversto sudaryti panašaus pobūdžio sutartis, suteikiant įgaliojimus profesionalams rūpintis bendrovės įvaizdžiu ir konkurentų apžvalga. Būtent tokiems tikslams ir buvo sudaryta paminėta sutartis, o ne ginčo reklamos skleidimui.

7013. AB „Agrowill Group“, sudarydama sąlygas UAB „Žemės vystymo fondas 18“ kreiptis į savo paslaugų teikėją UAB „Media House“ tuo neprisiėmė atsakomybės nei už reklamos gamybą, nei už jos transliavimą, nei už pačios reklamos turinį.

7114. 2007 m. sausio 2 d. sutarties tarp VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija ir tarp UAB „Media House“ Priede Nr. 1 kaip objektas nurodyta: „Reklamos laiko LRT televizijos kanale pirkimas Agentūros klientui - Žemės vystymo fondas - nuo 2007 m. sausio mėn. 2 dienos iki 2007 metų gruodžio 31 dienos (Priedo 1.1 punktas). Sutartis tarp AB „Agrowill Group“ ir UAB „Media House“ sudaryta 2007 m. kovo 2 d.. Teismas nepasisakė, kaip 2007 m. sasuio 2 d. sudaryta sutartis įrodo AB „Agrowill Group“ interesą ar bendrovės pripažinimą reklamos davėju, jei tuo metu AB „Agrowill Group“ nesiejo sutartiniai santykiai nei su UAB „Media House“, nei su UAB „Žemės vystymo fondas 18“.

7215. Konkurencijos taryba tinkamai nustatė reklamos davėją.

7316. AB „Agrowill Group“ buvo sudariusi ilgalaikę bendradarbiavimo sutartį su UAB „Media House" ir šiai bendrovei neteikė užsakymo dėl reklamos gamybos ar transliavimo. Byloje pateiktas 2007 m. kovo 16 d. UAB „Žemės vystymo fondas 18“ užsakymas UAB „Media House“, kurį pastaroji bendrovė patvirtino 2007 m. kovo 16 d. nėra nuginčytas. Tokiu būdu šis įrodymas, sukūręs sutartinius teisinius santykius tarp bendrovių ir lėmęs ginčo reklamos skleidimą teismo buvo nepagrįstai nevertintas. Šalių sutartinių sankcijų neginčijo nei pačios šalys, nei Konkurencijos taryba.

7417. 2007 m. kovo 2 d. ir 2007 m. kovo 16 d. sandoriai negali būti sutapatinami ir apjungiami, nes skiriasi šių sandorių šalys, objektas ir sandorių turinys. Teismas, darydamas išvadą, jog UAB „Žemės vystymo fondas 18“ pateikti užsakymai neturi juridinės galios, jie nesukuria nei vienai iš šalių teisių ir pareigų, kurios atsirado ir buvo vykdomos pagal AB „Agrowill Group“ ir UAB „Media House“ sudarytą sutartį, paneigė sutarties laisvės principą (LR civilinio kodekso 1.2 str.), taip pat ginčija tarp šalių sudarytą sutartį, tačiau nenurodo nei sandorio negaliojimo pagrindų nei įrodymų, pagrindžiančių tokius pagrindus.

7518. Reklamos planavimas buvo numatytas ir suderintas dar iki AB „Agrowill Group“ ir UAB „Media House“ 2007 m. kovo 2 d. pasirašant bendradarbiavimo sutartį. Teismas, nurodydamas, kad 2007 m. kovo 16 d. užsakymas neturi juridinės galios, privalėjo pasisakyti ir dėl 2007 m. sausio 2 d. sutarties tarp LRT ir UAB „Media House“, kuri patvirtina, kas yra reklamos davėjas.

76AB „Agrowill Group“ iš dalies sutinka su Konkurencijos tarybos apeliaciniu skundu. Atsiliepime į Konkurencijos skundą nurodė, kad sutinka su Konkurencijos tarybos argumentais, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas netinkamai įvertino faktines aplinkybes ir nepagrįstai padarė formalią išvadą, kad AB „Agrowill Group“ užsakė ginčijamą reklamą ir todėl Vilniaus apygardos administracinis teismas nepagrįstai AB „Agrowill Group“ laiko ginčo reklamos davėja.

77Tačiau AB „Agrowill Group“ nesutinka su Konkurencijos tarybos argumentais, kad Konkurencijos tarybos sprendimą reikia palikti galioti. AB „Agrowill Group“ mano, kad Konkurencijos taryba netinkamai ir neišsamiai nustatė, ar ginčo reklama yra klaidinanti. Šios aplinkybės tinkamai neišsiaiškino ir pirmos instancijos teismas, todėl prašo bylą perduoti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

78Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba atsiliepime į AB „AgrowillGroup“ apeliacinį skundą nurodė, kad apeliaciniame skunde Konkurencijos taryba išsamiai išdėstė, kodėl, tarybos manymu, reklamos davėjomis turėtų būti laikomos UAB „Žemės vystymo fondas“ ir UAB „Žemės vystymo fondas 18“, o ne AB „Agrowill Group“. Kadangi mano, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas nepagrįstai panaikino Konkurencijos tarybos 2007 m. liepos 5 d. nutarimą Nr. 2S-17 ir grąžino bylą papildomam tyrimui atlikti, prašo teismo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

79UAB „Žemės vystymo fondas 18“ ir UAB „Žemės vystymo fondas“ su Konkurencijos tarybos apeliaicniu skundu nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą.

80Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, kad Konkurencijos taryba apeliaciniu skundu įrodinėja aplinkybes, kurių neįrodinėjo tyrimo dėl reklamos teisingumo ir klaidingumo metu. Tai reiškia, kad Konkurencijos taryba neįvykdė savo įrodinėjimo pareigos. Paaiškino, kad nepagrįstas Konkurencijos tarybos argumentas, kad teismas supainiojo reklamos davėjo nustatinėjimo klausimą su civilinės atsakomybės už nagrinėjamą reklamą klausimu. Nurodė, akd byloje atsiradus naujoms aplinkybėms (b.l. 1, 7, 9-13, 66-77, 3 t.) teismas rėmėsi savo vidiniais įsitikinimais ir pagal tai vertino jas, kurių pagrindu padarė objektyvią bei visapusišką išvadą apie UAB „Žemės vystymo fondas 18“ bei UAB „Žemės vystymo fondas“ ryšių su skleidžiama reklama nebuvimą (ABTĮ 81 str.). Pagal reklamos įstatymą Konkurencijos taryba yra ta institucija, kuri vykdo reklamos kontrolę jos klaidingumo aspektu (Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento patvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2004 m. rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. 1S-139 21.5. p.; reklamos įstatymo 17 straipsnio 2 dalį, 22 straipsnio 1 dalies 1 punktą, 23 straipsnio 1 dalį). Tai reiškia, kad pareiga nustatyti įstatymo pažeidimus priklauso konkurencijos tarybai, atliekančiai tyrimus dėl reklamos įstatymo pažeidimo (Reklamos įstatymo 19 str. 1 d.). Vadinasi, priežiūros institucija turi nustatyti ir įrodyti subjektą pažeidusį reklamos įstatymo reikalavimus (20 str. 1 d.).

81Konkurencijos taryba neįvykdė įrodinėjimo pareigos ir neįrodė tiek reklamos įstatymo pažeidimo, tiek kaltų asmenų. Konkurencijos tarybos atlikto tyrimo medžiagoje yra dokumentų, kuriuos pateikė tik ūkio subjektai, kurių atžvilgiu buvo pradėtas tyrimas (b.l. 20-45, 51-52, 53, 56-68 t. 2). Tačiau nei vienas iš tų dokumentų neįrodo ūkio subjektų atsakomybės, priešingai - ją pašalina (b.l. 3-8, t. 2) bei eliminuoja Konkurencijos tarybos išvadą apie reklamos įstatymo pažeidimą kadangi Konkurencijos tarybos atliktas tyrimas jokiu būdu nėra pagrindas daryti išvadą apie reklamos įstatymo pažeidimą. Ūkio subjektai Konkurencijos tarybos atliekamo tyrimo metu bei teismo proceso metu pateikė reklamos teisingumą bei neklaidingumą patvirtinančius įrodymus, paremtus tinkamomis aplinkybėmis (Konkurencijos tarybos atlikto tyrimo medžiagos turinio dokumentai Nr. 31-39; b.l. 20-45, 51-53, 56-68 t. 2; 78-81 t. 3). Konkurencijos taryba, atlikdama tyrimą, vadovaujasi įstatymo viršenybės, objektyvumo principais bei užtikrina, kad būtų iš esmės, visapusiškai ir objektyviai išaiškintos visos bylos aplinkybės (Konkurencijos tarybos darbo reglamento 4.1., 4.2., 87 p.). Tai reiškia, kad Konkurencijos tarybos atliktas tyrimas turi būti paremtas nuodugnaus tyrimo išvadomis, o ne spėliojimais (Europos Bendrijos Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje T-342/99, Airtoursplc v Commission ofthe European Communities, [2002] E.C.R. 11-2585pastraipa 55). Tačiau, mažai tikėtina, kad Konkurencijos tarybos atliktas tyrimas atitinka šiuos standartus. Tuo tik pasireiškia Konkurencijos tarybos atlikto tyrimo neišsamumas (LR ABTĮ 89 str. 1 d. 3 p.).

82Pažymėjo, kad teismas nenustatinėjo reklamos įstatymo pažeidimo, reklamos pobūdžio, todėl nėra pagrindo kelti reklamos įstatymo pažeidimo klausimo. UAB „Žemės vystymo fondas 18“ pateikė kaltę bei reklamos įstatymo pažeidimą paneigiančių įrodymų (b.l. 20-45, 51-53, 56-68 t. 2; 78-81 t. 3), tačiau, neturėjo pateikti įrodymų dėl kitų ūkio subjektų kaltės, nes tokios pareigos neturėjo ir neturi. Tačiau tai nereiškia, kad Konkurencijos taryba turi teisę, neištyrusi visų privalomai tyrimui atlikti ir nustatyti aplinkybių, kaltinti tuo pagrindu ūkio subjektus, priešingai, pati Konkurencijos taryba turi pareigą tirti ir nustatyti (Konkurencijos tarybos darbo reglamento 87 p.; LR ABTĮ 89 str. 1 d. 3 p.).

83UAB „Žemės vystymo fondas 18“ neturėjo pareigos įrodyti, kad kiti ūkio subjektai nėra kalti dėl reklamos įstatymo pažeidimo, kaip tik šių subjektų kaltumo ar nekaltumo klausimas yra konkurencijos tarybos pareiga - eliminuoti iš jos atliekamo tyrimo ribų asmenis nesusijusius su reklamos pažeidimu, nurodant tai paneigiančias ar patvirtinančias aplinkybes (Konkurencijos tarybos darbo reglamento 87 p.). Tačiau Konkurencijos tarybos atliktame tyrime tokių aplinkybių nėra, kadangi jos nebuvo nustatinėjamos.

84Todėl, Konkurencijos tarybos atliktas tyrimas paremtas spėliojimais bei reklamos įstatymo pažeidimo neįrodančiomis aplinkybėmis, kurių pagrindu Konkurencijos taryba padarė neteisingą išvadą apie reklamos įstatymo pažeidimą.

85Teisinis tikrumas reiškia, kad turi būti aiškiai nustatytos aplinkybės apie tam tikro reiškinio buvimą ar jo nebuvimą. Tik šiuo atveju užtikrinus aiškumą garantuojamas teisinis tikrumas. Konkurencijos tarybos atliktas tyrimas neužtikrina Konkurencijos tarybai keliamų reikalavimų - teisinio tikrumo principo. O tai reiškia, kad nėra akivaizdaus ir neabejotino Konkurencijos tarybos nustatyto fakto apie kaltę bei reklamos įstatymo pažeidimą (b.l. 1, 7, 9, 10-13, 30-31, 52-53, 55-58, 66-77, 78-81, t. 3), kurių Konkurencijos taryba visiškai netyrė. Teismo jurisprudencijoje yra suformuota taisyklė, kad viešojo administravimo subjektas savo veiklą grindžia teisės aktų, t. y. Konstitucijos ir įstatymų nuostatų laikymusi, ir viešojo administravimo subjekto sprendimai turi atitikti teisės aktų reikalavimus. (2005 m. liepos 7 d. LVAT Administracinė byla Nr.: A-01-495-05). Tačiau nesilaikymo išdava implikuoja atlikto tyrimo išvadų neteisėtumą (LR ABTĮ 89 str. 1 d. 3 p.).

86Mano, kad teismo sprendimas atitinka ABTĮ 86 straipsnio 2 dalies nuostatą, kad turinčios bylai esminės reikšmės aplinkybės turi būti nustatytos, tuo tarpu Konkurencijos taryba jų nenustatė, nes apskritai jų nevertino. Tokios pareigos buvimą patvirtiną ir Konkurencijos tarybos darbo reglamento 87 punktas. Todėl teismui priėmus kitą sprendimą būtų pažeistas šis esminis teismo sprendimo teisėtumo bei pagrįstumo reikalavimas, kadangi nenustatytų aplinkybių pagrindu objektyviai negalima konstruoti sprendimo argumentacijos (LR ABTĮ 142 str. 2 d. 5 p.).

87Teismo sprendimas atitinka esminius proceso principus. Sprendimu panaikinus Konkurencijos tarybos Nutarimą yra užtikrinamas asmens, kurio teisės ir interesai yra pažeistos, kreipimasis teisminės gynybos (2007 m. rugpjūčio 2 d. LVAT nutartis administracinėje byloje Nr. N-502-1420-07), kadangi teismo sprendime dėl naujai atsiradusių aplinkybių negali vykti procesas (b.l. 1, 7, 9, 10-13, 30-31, 52-53, 55-58, 66-77, 78-81, t. 3), nes jų analizė nebuvo atlikta Konkurencijos tarybos tyrime. Be to, užtikrinamas ir esminis principas - teisminės gynybos užtikrinimas ne bet kur, bet teisme (2006 m. rugpjūčio 8 d. KT Konstitucinis nutarimas Nr.: 34/03), t.y. suteikiama garantija, kad asmuo, kurio atžvilgiu neatliktas tyrimas, nebūtų nubaustas pirmosios instancijos teismo procesui pasibaigus. Tuo pačiu laiduojamas ubi ius, ibi remedium principas, t.y. jeigu yra kokia nors teisė (laisvė), turi būti ir jos gynimo priemonė (2006 m. rugpjūčio 8 d. KT Konstitucinis nutarimas Nr.: 34/03). Be to, teismo sprendimu išlaikomas realaus ir veiksmingo asmens teisių gynimo principas (Konstitucinio Teismo 1995 m. gruodžio 6 d., 1997 m. spalio 1 d., 1999 m. vasario 5 d., 1999 m. gruodžio 21 d., 2000 m. gegužės 8 d., 2000 m. rugsėjo 19 d., 2001 m. vasario 12 d., 2001 m. birželio 5 d., 2001 m. liepos 12 d., 2002 m. liepos 2 d., 2002 m. spalio 23 d., 2003 m. kovo 4 d., 2003 m. birželio 10 d., 2004 m. rugpjūčio 17 d., 2004 m. gruodžio 13 d., 2004 m. gruodžio 29 d., 2005 m. vasario 7 d., 2005 m. lapkričio 10 d., 2006 m. sausio 16 d., 2006 m. kovo 28 d., 2006 m. gegužės 9 d., 2006 m. birželio 6 d. nutarimai), kadangi dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių, kurių visiškai netyrė Konkurencijos taryba, asmeniui, kurio atžvilgiu turi būti atliktas tyrimas, nėra pašalinama teisė veiksmingai gintis tiek nuo privačių asmenų, tiek nuo viešosios valdžios atstovų ne formaliai, bet veiksmingai.

88Konkurencijos tarybos nutarimas dėl reklamos klaidingumo bei teisingumo, t. y. esminės šios bylos dalies, teismo nebuvo analizuojamas. Byloje buvo pateikta pakankamai įrodymų patvirtinančių reklamos teiginių teisingumą bei neklaidingumą (b.l. 3-8, 20-45, 51-53, 56-68 t. 2; 78-81 t. 3). Todėl apeliacinio skundo reikalavimas priimti naują sprendimą yra neteisėtas, kadangi būtų perkeltas pirmosios instancijos teismo procesas apeliacinei instancijai.

89Apeliacinės instancijos teismui priimant naują sprendimą pirmosios instancijos teismo neanalizuotos dalies pagrindu, susidarytų kebli teisinė situacija, kai nepriklausomai nuo apeliacinės instancijos teismo priimto naujo sprendimo išvadų proceso šalys nebegalėtų pasisakyti dėl šio sprendimo pagrįstumo ar nepagrįstumo, tokiu būdu naujo sprendimo priėmimas šioje byloje eliminuoja vieną iš esminių procesinės teisės principų - teisę į apeliaciją.

90Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos septintojo protokolo 2 straipsnio nuostatose teigiama, kad kiekvienas asmuo turi teisę reikalauti, kad jo bylą peržiūrėtų aukštesnė teisminė instancija. Konstitucinėje jurisprudencijoje suformuota taisyklė, kad pirmosios instancijos specializuoto teismo baigiamąjį aktą būtų galima apskųsti bent vienos aukštesnės instancijos teismui (2006 m. sausio 16 d. KT Konstitucinis Nutarimas Nr.: 7/03-41/03-40/04-46/04-5/05- 7/05-17/05), tuo tarpu toks apskundimas turi užtikrinti galimybę aukštesnės instancijos teismui ištaisyti galimas pirmosios instancijos teismo klaidas, priešingu atveju būtų nukrypstama nuo konstitucinio teisinės valstybės principo, pažeista asmens konstitucinė teisė į tinkamą teismo procesą (2006 m. rugsėjo 21 d. KT Konstitucinis Nutarimas Nr.: 35/03-11/06). Todėl naujo sprendimo priėmimas neanalizuotoje dalyje sukeltų būtent tokias pasekmes ir neužtikrintų jurisprudencijoje įtvirtintų principų, kadangi šiuo konkrečiu atveju apeliacinės instancijos teismui tektų veikti kaip pirmajai instancijai, o tai reiškia apeliacinio proceso eliminavimą tuo pačiu teisės į apeliaciją panaikinimą.

91Apeliacinės instancijos teismo proceso metu apeliantų atstovai paaiškino apeliacinio skundo argumentus ir prašė apeliacinį skundą patenkinti.

92Pareiškėjo atstovas prašė palikti pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą.

93Teisėjų kolegija

konstatuoja:

94IV.

95Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies. Trečiojo suinteresuoto asmens Uždarosios akcinės bendrovės „Agrowill Group“ apeliacinis skundas tenkintinas pilnai.

96Byloje pareiškėjai kėlė ginčą ar atsakovo 2007 m. liepos 5 d. nutarimu Nr. 2S-17 ,,Dėl UAB ,,Žemės vystymo fondas“, UAB ,,Žemės vystymo fondas 18“ veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams“ pagrįstai reklama pripažinta klaidinanti.

97ABTĮ 23 straipsnio 2 dalies 6 punktu nustatyta, kad skunde turi būti nurodytos aplinkybės, kuriomis pareiškėjai grindžia savo reikalavimą (....). ABTĮ 3 straipsniu nustatyta, kad teismas spręsdamas administracinius ginčus nevertina ginčijamo administracinio akto bei veiksmų (ar neveikimo) politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu, o tik nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat ar aktas (veika) neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus (2 d.).

98Šiomis normomis nustatytos administracinio akto nagrinėjimo ribos. Pirmosios instancijos teismas privalo ištirti skunde nurodytas aplinkybes ir jas įvertinti.

99Tačiau pirmosios instancijos teismas dėl pareiškėjų skundo argumentų iš esmės nepasisakė.

100Remiantis ABTĮ 3 straipsnio nuostatomis teismas savo iniciatyva turėjo teisę tikrinti skundžiamo nutarimo teisėtumą, tačiau jis negali atlikti administravimo subjektui priskirtų funkcijų ir spręsti, kuriam subjektui turi būti skirta sankcija dėl klaidinančios reklamos. Teismas nustatęs, kad sankcija paskirta ne tam subjektui, turi pagrindą panaikinti tokį nutarimą kaip neteisėtą, tačiau negali vykdyti persekiojimo. Todėl pagrindo grąžinti bylą nagrinėti iš naujo administravimo funkcijas vykdančiam subjektui teismo sprendime nurodytais motyvais pagrindo nebuvo.

101Pirmosios instancijos teismas iš esmės neišnagrinėjo pareiškėjų skundo, dėl to priimtas sprendimas neatitinka ABTĮ 86 straipsnio reikalavimų ir tuo buvo pažeistas procesas, dėl kurio galėjo būti neteisingai išspręsta byla. Todėl sprendimas naikintinas ir byla perduotina nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

102Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

103Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos apeliacinį skundą patenkinti iš dalies, Uždarosios akcinės bendrovės „Agrowill Group“ apeliacinį skundą tenkinti pilnai.

104Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. kovo 7 d. sprendimą ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

105Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Galinai Lavrinovič ,... 3. dalyvaujant atsakovo atstovui Elonui Šatui, trečiojo suinteresuoto asmens... 4. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 5. Teisėjų kolegija... 6. I.... 7. Pareiškėjas UAB ,,Žemės vystymo fondas 18“ kreipėsi į teismą,... 8. Skunde nurodė, kad nei Konkurencijos taryba, nei asmenys, apskundę ginčo... 9. Pareiškėjas UAB ,,Žemės vystymo fondas“ 2007 m. liepos 26 d. kreipėsi į... 10. Skunde nurodė, kad pirmąjį žemės pirkimo – pardavimo sandorį sudarė... 11. Konkurencijos taryba su pareiškėjų skundais nesutiko ir prašė atmesti kaip... 12. Konkurencijos taryba atsiliepime į pareiškėjo UAB ,,Žemės vystymo fondas... 13. Tretysis suinteresuotas asmuo AB ,,Agrowill Group“ atsiliepime į... 14. II.... 15. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. kovo 7 d. sprendimu... 16. Teismas nustatė, kad 2007 m. liepos 5 d. Lietuvos Respublikos konkurencijos... 17. Teismas nurodė, kad 2000 m. liepos 18 d. LR Reklamos įstatymo Nr. VIII-1871 5... 18. Byloje nustatyta, kad Lietuvos radijo 1-ojoje programoje nuo 2007 m. balandžio... 19. „-Žinai, dėdė, aš manau žemę parduoti. Kas tie 10 hektarų, nei... 20. -Manau, kad gerai, Sauliau, nusprendei. Juo labiau, kad žemė dabar... 21. -Tai gal, dėde, gerą pirkėją žinai?... 22. -Žinau ir drąsiai galiu rekomenduoti.“... 23. Besibaigiant minėtiems reklaminiams teiginiams, buvo rodomas ar garsinamas... 24. Teismas pažymėjo, kad nurodytos aplinkybės yra teisingai nustatytos... 25. Viešosios įstaigos Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija pateikti... 26. Viešosios įstaigos Marijampolės televizija pateikti užsakymo nuorašas ir... 27. UAB „Pictura“ pateikti užsakymo nuorašas ir raštas patvirtina, kad... 28. UAB „Telerena“ pateikti užsakymo nuorašas ir raštas patvirtina, kad... 29. UAB „Media house“ pateiktos sutarties nuorašas (t. 3, b.l. 9-13)... 30. VĮ „Registrų centras“ vieši duomenys patvirtina, kad AB „Agrovaldymo... 31. UAB „Media house“, atsakydama į teismo paklausimą šioje byloje, 2007 m.... 32. UAB „Žemės vystymo fondas 18“, atsakydamas į Konkurencijos tarybos... 33. UAB „Žemės vystymo fondas 18“, atsakydamas į teismo paklausimą,... 34. Konkurencijos taryba, gavusi pareiškėjų pateiktus paaiškinimus, dėl to kas... 35. Teismo išreikalauti aukščiau aprašyti bylos duomenys patvirtina, kad ši... 36. Teismas nurodė, kad Reklamos įstatymo Nr. VIII-1871 2 straipsnio 8 dlyje... 37. Teismas padarė išvadą, kad reklama buvo naudojama AB ,,Agrowill Group“... 38. Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjų įmonės yra atsakovo teisingai... 39. Atižvelgiant į išdėstytą teisėjų kolegija konstatavo, kad Konkurencijos... 40. 1999 m. kovo 23 d. Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099... 41. Teismas nenagrinėjo ir nepasisakė dėl motyvų, susijusių su reklamos... 42. III.... 43. Atsakovas Konkurencijos taryba pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo... 44. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 45. 1. Konkurencijos taryba tyrimo metu surinktos informacijos pagrindu konstatavo,... 46. 2. Konkurencijos taryba taip pat konstatavo, kad nagrinėjama reklama skleista... 47. VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija pateikdama dokumentus... 48. 3. Vertinant AB „Agrowill Group“ ir UAB„Media house“ 2007 m. koov 2 d.... 49. 4. Net ir sutikus su teismo nuomone, jog minėta sutartimi AB „Agrowill... 50. 5. AB „Agrowill Group“ 2007 m. sausio 17 d. sudarė su UAB „Žemės... 51. 5. Tai, jog AB „Agrowill Group“ buvo nagrinėjamos reklamos tarpininkas,... 52. 6. Teismas supainiojo reklamos davėjo nustatinėjimo klausimą su civilinės... 53. 7. Nors sutartimi operatorius kaip reklamos tarpininkas prisiima atsakomybę... 54. Reklamos davėjui pasirinkus gaminti ir skleisti reklamą per tarpininką,... 55. Tretysis suinteresuotas asmuo AB „Agrowill Group“ apeliaciniu skundu prašo... 56. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 57. 1. Teismas pažeidė AB „Agrowill Group“ teisę būti išklausytai, kitas... 58. 2. Teismas bylos nagrinėjimo metu neužtikrino tinkamo šios teisės... 59. 3. AB „Agrowill Group“ negalėjo ginti savo pozicijos iš esmės dėl to,... 60. 4. Teismo funkcija, inter alia, yra teisingumo vykdymas (LR Teismų įstatymo 1... 61. 5. Teismas netinkamai išaiškino ir taikė reklamos davėjo sąvoką... 62. 6. Teismas turėjo pagrįsti, kodėl ginčo reklamos užsakymas/ skleidimas... 63. UAB „Žemės vystymo fondas 18“ iniciatyva buvo platinama reklama. UAB... 64. 7. Teismas turėjo pagrįsti, kodėl ginčo reklamos užsakymas/skleidimas buvo... 65. 8. Teismas, konstatuodamas, kad ginčo reklama buvo gamina ir platinama AB... 66. 9. Iš paskleistos reklamos tyrimo metu surinktų įrodymų matyti, kad UAB... 67. 10. Todėl šiuo atveju teismas, vertindamas įrodymų visumą ir... 68. 11. AB „Agrowill Group“ nebuvo žinoma apie UAB „Žemės vystymo fondas... 69. 12. 2007 m. kovo 2 d. tarp AB „Agrovaldymo grupė“ ir UAB „Media House“... 70. 13. AB „Agrowill Group“, sudarydama sąlygas UAB „Žemės vystymo fondas... 71. 14. 2007 m. sausio 2 d. sutarties tarp VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir... 72. 15. Konkurencijos taryba tinkamai nustatė reklamos davėją.... 73. 16. AB „Agrowill Group“ buvo sudariusi ilgalaikę bendradarbiavimo sutartį... 74. 17. 2007 m. kovo 2 d. ir 2007 m. kovo 16 d. sandoriai negali būti sutapatinami... 75. 18. Reklamos planavimas buvo numatytas ir suderintas dar iki AB „Agrowill... 76. AB „Agrowill Group“ iš dalies sutinka su Konkurencijos tarybos apeliaciniu... 77. Tačiau AB „Agrowill Group“ nesutinka su Konkurencijos tarybos argumentais,... 78. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba atsiliepime į AB „AgrowillGroup“... 79. UAB „Žemės vystymo fondas 18“ ir UAB „Žemės vystymo fondas“ su... 80. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, kad Konkurencijos taryba... 81. Konkurencijos taryba neįvykdė įrodinėjimo pareigos ir neįrodė tiek... 82. Pažymėjo, kad teismas nenustatinėjo reklamos įstatymo pažeidimo, reklamos... 83. UAB „Žemės vystymo fondas 18“ neturėjo pareigos įrodyti, kad kiti ūkio... 84. Todėl, Konkurencijos tarybos atliktas tyrimas paremtas spėliojimais bei... 85. Teisinis tikrumas reiškia, kad turi būti aiškiai nustatytos aplinkybės apie... 86. Mano, kad teismo sprendimas atitinka ABTĮ 86 straipsnio 2 dalies nuostatą,... 87. Teismo sprendimas atitinka esminius proceso principus. Sprendimu panaikinus... 88. Konkurencijos tarybos nutarimas dėl reklamos klaidingumo bei teisingumo, t. y.... 89. Apeliacinės instancijos teismui priimant naują sprendimą pirmosios... 90. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos... 91. Apeliacinės instancijos teismo proceso metu apeliantų atstovai paaiškino... 92. Pareiškėjo atstovas prašė palikti pirmosios instancijos teismo sprendimą... 93. Teisėjų kolegija... 94. IV.... 95. Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos apeliacinis skundas tenkintinas iš... 96. Byloje pareiškėjai kėlė ginčą ar atsakovo 2007 m. liepos 5 d. nutarimu... 97. ABTĮ 23 straipsnio 2 dalies 6 punktu nustatyta, kad skunde turi būti... 98. Šiomis normomis nustatytos administracinio akto nagrinėjimo ribos. Pirmosios... 99. Tačiau pirmosios instancijos teismas dėl pareiškėjų skundo argumentų iš... 100. Remiantis ABTĮ 3 straipsnio nuostatomis teismas savo iniciatyva turėjo teisę... 101. Pirmosios instancijos teismas iš esmės neišnagrinėjo pareiškėjų skundo,... 102. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 103. Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos apeliacinį skundą patenkinti iš... 104. Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. kovo 7 d.... 105. Nutartis neskundžiama....