Byla 2S-468-125/2011

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Broniaus Valiaus, kolegijos teisėjų Virginijos Nijolės Griškevičienės, Aušros Maškevičienės, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos antstolės Astos Rimaitės Žičkuvienės atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. spalio 29 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos antstolės Astos Rimaitės Žičkuvienės pareiškimą suinteresuotiems asmenims S. N., uždarajai akcinei bendrovei „Pempininkų valdos“ dėl vykdymo išlaidų priteisimo,

Nustatė

2pareiškėja antstolė A. Rimaitė Žičkuvienė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš skolininkės S. N. 523 Lt vykdymo išlaidų. Nurodė, kad vykdė vykdomąjį dokumentą dėl

31 169,33 Lt skolos išieškojimo UAB „Pempininkų valdos“ naudai. Vykdomoji byla buvo užbaigta vykdomąjį dokumentą persiuntus VSDFV Klaipėdos skyriui, skolininkei pasiūlyta sumokėti vykdymo išlaidas. Kadangi skolininkė per nustatytą terminą nesumokėjo vykdymo išlaidų, pareiškėja prašė teismo priteisti 523 Lt vykdymo išlaidų.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010-10-29 nutartimi pareiškėjos pareiškimą tenkino iš dalies, priteisė pareiškėjai iš skolininkės 217 Lt vykdymo išlaidų, likusios pareiškimo dalies netenkino. Teismas nepriteisė pareiškėjai 11,94 Lt, susijusių su dokumentų nuorašų darymų, kadangi vykdomojoje byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių dokumentų nuorašų darymą. Iš vykdomosios bylos duomenų teismas nustatė, jog antstolė išsiuntusi vykdomąjį dokumentą į VSDFV Klaipėdos skyrių, daugiau jokių išieškojimo veiksmų, kurie leistų pripažinti antstolę realiai išieškojus skolą, neatliko, todėl padarė išvadą, jog vykdomasis dokumentas nėra įvykdytas, bet persiųstas vykdyti kitai įstaigai ir konstatavo, kad antstolės reikalavimas dėl 294 Lt atlyginimo priteisimo yra nepagrįstas.

5Atskiruoju skundu pareiškėja antstolė A. Rimaitė Žičkuvienė prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-10-29 nutartį panaikinti ir priteisti 523 Lt vykdymo išlaidų. Nurodo, kad teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog mokesčiai už kopijų ir antstolio surašyto dokumento nuorašo išdavimą taikomi tik šalies prašomai padaryti kopijai ir prašomam išduoti nuorašui. Teigia, kad procesinių dokumentų nuorašų darymas neįskaičiuotas į būtinąsias vykdymo išlaidas, tai yra realiai patirtos išlaidos, darant dokumentų nuorašus, todėl teismas nepagrįstai mokestį už nuorašus įvardijo antstolio atlygiu. Dėl atlyginimo priteisimo apeliantė nurodo, jog sprendimų vykdymo instrukcija numato atlygį už įstatymų nustatytų vykdomųjų dokumentų vykdymą, pažymi, jog sprendimų vykdymo instrukcija numato tik vieną atvejį, kai neskaičiuojamas atlygis antstoliui, tai kai vykdomasis dokumentas išsiunčiamas vykdyti į darbovietę vykdomosiose bylose dėl išlaikymo. Antstolė nurodo, kad vykdomoji byla yra užbaigta pagal CPK 632 str. 1 d. 5 p., todėl jai priklauso darbo užmokestis – atlygis.

6Atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.

7Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

8Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolė vykdė 1 169,33 Lt skolos išieškojimą iš skolininkės S. N. UAB „Pempininkų valdos“ naudai. 2010-09-20 antstolė priėmė patvarkymą dėl piniginių lėšų išieškojimo iš skolininkės darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos ir išsiuntė vykdomąjį dokumentą dėl 1 169,33 Lt išieškojimo VSDFV Klaipėdos skyriui (vykdomoji byla Nr. 75-00293/2010, b. l. 31). 2010-09-21 vykdomojoje byloje priimtas patvarkymas dėl vykdomosios bylos užbaigimo bei išsiųstas skolininkei siūlymas sumokėti vykdymo išlaidas (vykdomoji byla Nr. 75-00293/2010, b. l. 33, 34). Skolininkei nustatytu terminu nesumokėjus vykdymo išlaidų, antstolė prašė šias išlaidas priteisti iš skolininkės. Pirmosios instancijos teismas, iš dalies tenkindamas antstolės prašymą dėl vykdymo išlaidų priteisimo, nepriteisė antstolei išlaidų, susijusių su dokumentų nuorašų darymu, bei atlyginimo antstolei.

9Dėl atlyginimo antstolei priteisimo.

10Teisėjų kolegija pažymi, kad priverstinis teismo sprendimo vykdymas sukelia skolininkui papildomų neigiamų turtinių padarinių, nes jis, neįvykdęs teismo sprendimo gera valia, privalo atlyginti antstoliui visas priverstinio vykdymo išlaidas. Teismo sprendimo vykdymo funkcijas atlieka antstolis, už jų vykdymą jis turi teisę gauti atlyginimą. Taigi antstolis turi teisėtą pagrindą tikėtis, kad už teisėtą priverstinio pobūdžio priemonių panaudojimą, įvykdant vykdomąjį dokumentą, kurio skolininkas neįvykdo savanoriškai, jam bus atlygintos jo turėtos vykdymo išlaidos. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nepriteisė antstolei atlyginimo, motyvuodamas tuo, jog vykdomasis dokumentas nėra įvykdytas, bet persiųstas vykdyti kitai įstaigai. Kolegija nesutinka su tokiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis ir pažymi, kad vykdymo veiksmai atliekami laikantis nuoseklios jų atlikimo tvarkos ir užbaigiami visiškai įvykdžius vykdomąjį dokumentą arba kitais CPK 632 str. nurodytais pagrindais. CPK 632 str. 5 punkte nustatyta, kad vykdomąjį dokumentą išsiuntus išskaitoms padaryti į skolininko darbovietę, mokymo įstaigą, socialinio draudimo įstaigą ir kt., vykdomoji byla laikoma baigta. Tai yra privalomas vykdomosios bylos užbaigimo pagrindas. Šiuo atveju iš vykdomosios bylos duomenų nustatyta, kad skolininkė per raginime numatytą terminą skolos nesumokėjo, vykdomoji byla užbaigta išsiuntus vykdomąjį dokumentą išskaitoms atlikti iš skolininkės gaunamo darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos, todėl konstatuotina, kad antstolės reikalavimas sumokėti priverstinio vykdymo išlaidas, tarp jų ir atlyginimą antstoliui, yra pagrįstas (CPK 610 str., 611 str.). CPK 609 str. 2 d. nurodyta, kad vykdymo išlaidų dydį, apmokėjimo ir atleidimo nuo jų tvarką nustato Sprendimų vykdymo instrukcija. Šią Instrukciją tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija (CPK 583 str. 1 d.). Šioje Instrukcijoje įtvirtinti reikalavimai atliekant vykdymo veiksmus privalomi visiems asmenims (CPK 583 str. 2 d.). Iš vykdomosios bylos duomenų nustatyta, jog antstolės nurodytos vykdymo išlaidos, susijusios su atlyginimu antstolei, apskaičiuotos pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos taisykles (2005-10-27 LR teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 52 p.), byloje nenustatyta aplinkybių, kurios būtų pagrindas sumažinti antstolei priklausantį atlyginimą ar atleisti skolininkę nuo šių vykdymo išlaidų apmokėjimo, todėl konstatuotina, kad antstolės reikalavimas priteisti 294 Lt atlyginimą yra pagrįstas.

11Dėl nuorašų ir kopijų darymo.

12Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad Sprendimų vykdymo instrukcijos 3 lentelės 1–3 punktuose nustatytas mokestis už antstolio surašyto dokumento nuorašo išdavimą ir tam tikro formato lapo kopijos kaina netaikomi privalomai pagal Civilinio proceso kodekso normas siųstinam dokumentui. Aplinkybė, kad proceso įstatymas nustato, kad vykdymo proceso šalims ar kitiems suinteresuotiems asmenims antstolis privalo išsiųsti patvarkymų nuorašus, nereiškia, kad patvarkymo nuorašų darymas visais atvejais turi būti apmokėtas kaip atskiras vykdymo veiksmas. CPK 605 str., reglamentuojančiame antstolio patvarkymų išsiuntimo tvarką, nurodyta, kad nustatytais atvejais antstolis savo patvarkymus, jeigu yra galimybė, iš karto įteikia suinteresuotiems asmenims arba jiems išsiunčia registruotu laišku ne vėliau kaip kitą darbo dieną, taigi sistemiškai aiškinant Civilinio proceso kodekso normas akivaizdu, kad negalima privalomai siunčiamo patvarkymo nuorašo darymo laikyti atskiru vykdymo veiksmu Sprendimų vykdymo instrukcijos 3.42 punkto prasme. Atlyginimas už atskirą procesinį veiksmą – patvarkymo surašymą – yra nustatytas Sprendimų vykdymo instrukcijos 3 lentelės 8 punkte. 3 lentelėje nurodytos sumos, kai antstoliui sumokama už konkretų vykdymo veiksmo atlikimą, neapima tik šioje lentelėje nenurodytų faktinių išlaidų – pašto ir kurjerių, areštuoto turto saugojimo, vežimo, atlyginimo ekspertams, vertėjams ir kitiems vykdymo procese dalyvaujantiems asmenims, skelbimų visuomenės informavimo priemonėse, banko pavedimų, mokamų užklausų ir kitų išlaidų, kurias antstolis privalo sumokėti tretiesiems asmenims, vykdydamas antstolio funkcijas (Instrukcijos 46, 48 p.). Už tą patį vykdymo veiksmą negali būti imamas mokestis, nustatytas už kelis atskirus vykdymo veiksmus, t. y. pagal kelis 3 lentelės punktus. Vadovaujantis apeliantės logika, už patvarkymo nuorašo darymą kopijavimo būdu, be atlyginimo už šį atskirą veiksmą (Instrukcijos 3 lentelės 3 p.), dar turėtų būti priskaičiuotas ir mokestis už kopijos darymą (Instrukcijos 3 lentelės 1 ar 2 p.). Teisėjų kolegijos nuomone, šios privalomai siunčiamų patvarkymų nuorašų darymo išlaidos patenka į bendrųjų vykdymo išlaidų (Instrukcijos 3.41 p.) turinį. Bendrosios vykdymo išlaidos – tai avansinis išieškotojo mokestis antstoliui, mokamas tam, kad padengtų tam tikrą dalį antstolio veiklos sąnaudų ir iš dalies atlygintų antstoliui už darbą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-06-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-284/2008). Analogiškai byloje dalyvaujantiems asmenims išduodamų ar išsiunčiamų teismo sprendimų nuorašų (CPK 275 str. 1 d.) darymo išlaidos yra kompensuojamos žyminio mokesčio.

13Esant nurodytoms aplinkybėms kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė materialinės teisės normas, todėl nutartis keistina (CPK 330 str., 338 str., 337 str. 4 p.), antstolės pareiškimas dėl vykdymo išlaidų priteisimo tenkintinas iš dalies – priteisiant antstolei 511 Lt vykdymo išlaidų.

14Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

15Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. spalio 29 d. nutartį pakeisti.

16Iš skolininkės S. N. priteistas vykdymo išlaidas pareiškėjai antstolei Astai Rimaitei Žičkuvienei padidinti iki 511 Lt.

Proceso dalyviai
Ryšiai