Byla e2-16815-779/2018
Dėl draudimo išmokos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Inga Staknienė, sekretoriaujant Jolitai Aleksejūnaitei, dalyvaujant ieškovei G. K., atsakovės akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ atstovui E. T. Paberaliui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės G. K. ieškinį atsakovei akcinei bendrovei „Lietuvos draudimas“, dėl draudimo išmokos priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovė prašo teismo priteisti iš atsakovės akcinės bendrovės (toliau AB) „Lietuvos draudimas“, 14 142,98 Eur draudimo išmokos; 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje nurodė, kad 2018-01-01, Upės gatvėje, Vilniuje įvyko įvykis, dėl kurio buvo apgadinta ieškovei nuosavybės teise priklausanti transporto priemonė — automobilis ( - ). Minėta transporto priemonė buvo drausta tiek privalomuoju civilinės atsakomybės, tiek KASKO draudimu. Į atsakovę su prašymu draudimo sutarties pagrindu išmokėti G. K. priklausančią draudimo išmoką kreipėsi ieškovės sutuoktinis V. K. 2018-01-15 buvo gautas atsakymas iš atsakovės, kad draudimo išmokos Transporto priemonių draudimo taisyklių (toliau taisyklės) Nr. 021 8.1.9 p. pagrindu, atsakovė mokėti negali. 2018-02-08 kreipėsi į atsakovę su papildoma pretenzija. 2018-02-20 buvo gautas dar vienas atsakovės raštas, kuriame atsakovė nurodė, kad draudikas nemato juridinio pagrindo keisti pirmiau priimtą sprendimą, nes įvykis buvo pripažintas nedraudžiamuoju. Ieškovė nurodė, jog su tokia atsakovės pozicija nesutinka, nes atsakovė akivaizdžiai nepagrįstai susiaurino draudiminės apsaugos ribas. Taisyklės, jas aiškinant pažodžiui, nenurodo, kad nedraudžiamuoju įvykiu pripažįstami ir atvejai, kuomet transporto priemonės langai (ar langas) buvo palikti praverti, nedetalizuoja ir iki kokios ribos toks paliktas praviras transporto priemonės langas turėtų būti pateisinamas. Taisyklėse vartojami žodžiai „atidarytas“ ir kaip šiuo atveju „praviras“ langas, negali būti tapatinami ir akivaizdžiai lemia skirtingas galimybes naudotis transporto priemone, sudarant skirtingas galimybes patekti į jos vidų. Aplinkybė, kad transporto priemonės langas buvo pravertas tik centimetru (ir galimai net mažiau) yra labai svarbi, nes pagal ją galima vertinti tiek transporto priemonės naudotojo (įvykio metu tokiu buvo ieškovės sutuoktinis V. K.) elgesį, tiek ir trečiųjų asmenų, veiksmus. Akivaizdu, jog automobilio langui buvus neženkliai pravertam, tokiu būdu nebuvo sudarytos sąlygos pirotechnikos gaminiui patekti į jį savaime. Šiuo atveju toks gaminys, sukėlęs tiesiogines pasekmes - transporto priemonės apgadinimus - akivaizdžiai į automobilio saloną pateko dėl trečiųjų asmenų neteisėtų veiksmų. Esant tokiai situacijai aplinkybė, kad transporto priemonės langas buvo kažkiek praviras, nesudaro pagrindo teigti, jog tai šalina trečiųjų asmenų atsakomybę ir draudiko pareigą vykdyti sutartines prievoles. Netgi pripažįstant, kad dėl savo neatsargių/neapdairių veiksmų, t. y. itin trumpam laiko tarpui palikus pravirus transporto priemonės langus, buvo padaryta automobiliui žala, laikytina, jog draudėjas prisidėjo prie galimai kilusių neigiamų pasekmių ir atsakomybė sutarties šalims turėtų būti proporcingai dalijama, kas sudarytų pagrindą mažinti mokėtinos išmokos dydį, bet ne visiškai atsisakyti ją mokėti. Nurodė, kad nagrinėjamu atveju jokie ieškovės ar jos sutuoktinio neteisėti veiksmai ar veiksmai, kurie galėtų būti aiškinami kaip draudimo sutarties pažeidimas, nebuvo nustatyti, tuo tarpu transporto priemonės praviro lango palikimas, negali būti laikomas nei pagrindine, nei vienintele kilusių pasekmių (turto sugadinimo) priežastimi. Pažymėjo, kad sudarant draudimo sutartį jokios papildomos sąlygos, taip kaip jos yra atskleistos draudiko nurodytose Taisyklėse, ieškovei prieš sudarant sutartį nebuvo išaiškintos, nebuvo detaliai ir aiškiai atskleistas ir Taisyklėse naudojamos terminijos, o būtent sąvokos „atidaryti langai“ turinys ir reikšmė, todėl taisyklės turi būti aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai.

4Atsakovė AB „Lietuvos draudimas“ pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškovė ir atsakovė, įgyvendindami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.156 str. įtvirtintą sutarčių laisvės principą, yra sudarę draudimo sutartį (CK 6.987 str.) pagal Transporto priemonių draudimo taisykles, kurios yra sudėtinė draudimo sutarties dalis (Taisyklių 1.8 p.). Draudimo sutartimi šalys susitarė dėl draudiko teikiamos apsaugos ribų, draudžiamųjų ir nedraudžiamųjų įvykių, šalių teisių ir pareigų, draudimo išmokos apskaičiavimo būdų ir kitų sutarties sąlygų. Nurodė, kad draudikas, atlikęs žalos administravimą, atsisakė atlyginti nuostolius, nes įvykį kvalifikavo nedraudžiamuoju. Draudiko įsitikinimu, priimtas sprendimas yra pagrįstas sudarytos sutarties sąlygomis, draudiko prisiimtos rizikos dalimi, todėl yra teisingas, o ieškovės reiškiamas reikalavimas prieštarauja sudarytos sutarties sąlygoms, todėl yra atmestinas. Nurodė, kad taisyklių 8 skyriuje „Nedraudžiamieji įvykiai“ yra pateiktas nedraudžiamųjų įvykių sąrašas. Nedraudžiamieji įvykiai pašalina draudiko pareigą mokėti draudimo išmoką. Žalos administravimo metu nustatyta, kad automobilis buvo paliktas su neuždarytu langu. Susipažinus su ieškiniu matyti, kad ginčo dėl to, kad langas buvo neuždarytas – nėra. Taisyklių 8.1.9 punkte numatyta, kad draudikas neatlygina nuostolių, kurie atsirado dėl to, kad transporto priemonė buvo palikta su neuždarytais langais. Šis punktas iš esmės numato tai, kad draudikas neprisiima rizikos, jei nuostolis atsiranda dėl to, kad transporto priemonės valdytojas nesaugiai palieka transporto priemonę, kas padidina riziką nuostolio atsiradimui. Kaip matyti iš ieškinio, visa ieškovės argumentacija yra susijusi su tuo, kad langas buvo pravertas nežymiai. Tačiau taisyklėse nėra numatyta jokių išimčių dėl tų atvejų, kai langas paliekamas neuždarytas tik nežymiai. Sudarydamos draudimo sutartį šalys sutarė, kad lango neuždarius (nesvarbu kiek) – dėl to atsiradę nuostoliai nebus kompensuojami. Pažymėjo, kad nuostolių atsiradimas yra tiesioginiame priežastiniame ryšyje su pravertu langu, nes būtent dėl tos priežasties buvo apgadintas transporto priemonės vidus. Nurodė, jog ieškovė klysta arba sąmoningai klaidina teismą, naudodama sąvoką „praviras“ langas. Taisyklėse tokia sąvoka nėra vartojama, nors ieškovė, cituodama Taisyklių 8.1.9 punktą, įterpia žodį „praviras“. Draudikas nesutinka ir su ieškovės samprotavimais, kad išmoka turėjo būti mažinama. Dėl nuostolio dydžio nurodė, kad pagal Taisyklių 9.8 punktą transporto priemonės sunaikinimo atveju nuostolio dydis apskaičiuojamas iš draudimo sumos (rinkos vertės) atėmus liekanų vertę. Draudikas sutinka su ieškove, kad transporto priemonės remontas šiuo atveju nėra tikslingas, tačiau nesutinka su ieškovės reikalaujamos išmokos dydžiu, kadangi nustatant turto vertę nepagrįstai buvo atsižvelgta į užsienio valstybių skelbimus, kai Taisyklių nuostatos aiškiai numato, kad rinka nustatoma pagal Lietuvos Respublikos sandorius (Taisyklių 1.21 p.), be to automobilio liekanų vertė nustatyta ne pagal teorinius skaičiavimus, tačiau pagal realaus aukciono dėl transporto priemonės liekanų vertės rezultatus. Taip pat nėra išskaityta besąlyginė išskaita.

5Ieškinys atmestinas.

6Byloje nustatytos faktinės aplinkybės.

7Ieškovė ir atsakovė yra sudarę transporto priemonių nuo nelaimingų atsitikimų draudimo sutartį, kurios pagrindu ieškovei išduotas transporto priemonių draudimo liudijimas, serija LD, Nr. 109794349. Draudimo sutarties sudėtinė dalis yra Transporto priemonių draudimo taisyklės (toliau taisyklės) (Taisyklių 1.8 p.).

82018-01-01, Upės gatvėje, Vilniuje įvyko įvykis, dėl kurio buvo apgadinta ieškovei nuosavybės teise priklausanti transporto priemonė — automobilis ( - ). Į atsakovę su prašymu draudimo sutarties pagrindu išmokėti G. K. priklausančią draudimo išmoką kreipėsi ieškovės sutuoktinis V. K.. Atsakovė, atlikusi žalos administravimą, atsisakė atlyginti nuostolius, nes įvykį kvalifikavo nedraudžiamuoju.

9Byloje nustatytų faktinių aplinkybių teisinis vertinimas.

10Ieškovė nesutinka su draudiko sprendimu nemokėti draudimo išmokos dėl to, jog transporto priemonės langas buvo pravertas tik centimetru ir transporto priemonė su praviru langu buvo palikta labai trumpai; dėl to, kad jokie ieškovės neteisėti veiksmai, kurie galėtų būti vertinami kaip draudimo sutarties pažeidimas nustatyti nebuvo; dėl to, kad sudarant draudimo sutartį jokios papildomos sąlygos, sąvokos, nurodytos taisyklėse, ieškovei atskleistos nebuvo.

11Civilinio kodekso (toliau CK) 6.987 straipsnyje nustatyta, kad draudimo sutartimi draudikas įsipareigoja sumokėti draudimo išmoką, jeigu įvyksta įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytas draudžiamasis įvykis. Tačiau draudimo sutartimi draudimo objektui suteikiama apsauga nėra absoliuti. Draudimo apsauga nustatoma tiek draudiko parengtomis draudimo rūšies taisyklėmis, tiek draudimo liudijime aptartomis individualiomis sąlygomis. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad draudimo taisyklės yra standartinės, bendros sąlygos, paprastai taikomos visiems draudėjams, sudarantiems atitinkamos draudimo rūšies sutartį su tuo pačiu draudiku, o draudimo liudijime nurodomi ne bendri, bet konkrečią sutartį individualizuojantys duomenys (Lietuvos A. T. 2013 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 3K-3-172/2013, 2015 m. gruodžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-691-313/2015).

12Ginčo atveju, draudikas, atlikęs žalos administravimą, atsisakė atlyginti nuostolius, nes įvykį kvalifikavo nedraudžiamuoju pagal taisyklių 8.1.9 punktą. Taigi, atsakovė, atsisakydama išmokėti draudimo išmoką, nurodė konkretų taisyklių punktą, pagal kurį laikė, jog įvykis yra nedraudžiamasis. Draudimo liudijime, kurio gavimo fakto ieškovė neneigia, yra aiškiai nurodyta, jog draudėjas, pasirašydamas draudimo sutartį ir sumokėdamas draudimo įmoką, patvirtina, jog pritaria draudimo sąlygoms, yra supažindintas su draudimo taisyklėmis.

13Draudimo taisyklių Nr. 021 1.12 punkte įvardinta, jog nedraudiminis įvykis yra draudimo sutartyje ir (ar) įstatymuose nurodytas atsitikimas, kuriam įvykus draudikas nemoka draudimo išmokos. Draudimo taisyklių 8.1.9 punkte, kuriuo rėmėsi atsakovė, nurodyta, jog nedraudžiamaisiais įvykiais laikomi įvykiai, jei transporto priemonė buvo sugadinta ar sunaikinta, kai buvo palikti atidaryti langai, stoglangis ar stogas, (...) arba neužrakintos durys.

14Prie bylos prijungta ikiteisminio tyrimo Nr. 01-1-00021-18 medžiaga patvirtina, kad 2018-01-01, 00.16 val. užregistruotas pranešimas apie turto sugadinimą, kuriame nurodyta, jog „pro atidarytą pranešėjo a/m ( - ) langą įkritusi petarda išdegino a/m-lio salone sėdynę“ (ikiteisminio tyrimo medžiagos b. l. 1). Pareiškimo apie padarytą nusikalstamą veiką ir proceso veiksmų atlikimo protokole taip pat fiksuota, jog petarda įkrito pro atidarytą automobilio langą (ikiteisminio tyrimo medžiagos b. l. 3). Prie bylos prijungtame garso įraše, kuriuo ieškovės sutuoktinis praneša draudimo bendrovei apie įvykį, patvirtinama, jog automobilio langas buvo pravertas. Šių aplinkybių neneigė ir teismo posėdžio metu liudytoju apklaustas ieškovės sutuoktinis V. K. Taigi, nustatyta, kad automobilis buvo paliktas su atidarytu ar pravertu langu. Taisyklių 8.1.9 punkte numatyta, kad draudikas neatlygina nuostolių, kurie atsirado dėl to, kad transporto priemonė buvo palikta su neuždarytais langais. Šiuo atveju nėra svarbu, kiek laiko automobilis buvo paliktas su praviru langu, taip pat kiek daug langas buvo praviras, nes taisyklėse dėl šių aplinkybių nenumatyta jokių išimčių. Be to, svarbu tai, jog buvo naujieji metai, todėl akivaizdu, kad visame mieste buvo leidžiami fejerverkai, petardos ir pan., tad kiekvienas turėjo būti itin atidus ir saugoti savo turtą. Taigi, nuostolis atsirado dėl to, kad transporto priemonės valdytojas nesaugiai paliko transporto priemonę, kas sąlygojo nuostolio atsiradimą.

15Ieškovė nurodo, jog išmoka turėjo būti mažinama, nes ji nepadarė jokio draudimo sutarties pažeidimo. Su tokiais ieškovės argumentais nėra pagrindo sutikti, kadangi sutarties sąlygų pažeidimo pasekmės, kurios susijusios su draudimo sutarties vykdymu, sutarties sąlygų laikymusi (pvz., pranešimai apie draudimo rizikos padidėjimą ir kita informacija apie draudimo sąlygų vykdymą) ir nedraudžiamųjų įvykių pasekmės yra skirtingos. Įvykus nedraudžiamajam įvykiui išmoka iš viso nėra mokama, nevertinant papildomų aplinkybių, kadangi nedraudžiamieji įvykiai pašalina draudiko pareigą mokėti draudimo išmoką, o sąlygų, kurių nevykdymas leidžia draudikui nemokėti draudimo išmokos, buvimas įpareigoja draudiką arba ginčą spendžiantį teismą vertinti draudėjo kaltę, draudimo sutarties pažeidimo sunkumą, jo priežastinį ryšį su draudžiamuoju įvykiu, žalos, atsiradusios dėl pažeidimo, dydį (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2013 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2013).

16Dėl ieškovės teiginių, kad sudarant draudimo sutartį jai nebuvo atskleistos sąvokos, nurodytos taisyklėse, pažymėtina, jog, kaip paaiškino liudytojas V. K., sudarydamas draudimo sutartį sutuoktinės vardu, jis gilinosi tik į draudimo sumą bei aplinkybę, jog draudikas apdraustų transporto priemonę su tam tikra automobiline signalizacija, kitų sąlygų jis neskaitė ir jomis nesidomėjo, todėl akivaizdu, jog kitos draudimo sutarties sąlygos draudėjo nedomino. Pažymėtina ir tai, jog draudimo taisyklės yra skelbiamos viešai, jos nurodytos draudimo liudijime, todėl ieškovė turėjo galimybę su jomis susipažinti bet kuriuo metu.

17Kadangi pagrindas draudimo išmokai sumokėti yra faktas, patvirtinantis draudžiamojo įvykio buvimą, o visos kitos atsirandančios aplinkybės, neatitinkančios draudžiamojo įvykio požymių, taip pat sutartyje iš anksto išvardyti nedraudžiamieji įvykiai nėra pagrindas draudimo išmokai sumokėti (Lietuvos A. T. 2013 m. gegužės 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-281/2013), todėl atsakovė, nustačiusi, jog įvykis atitiko nedraudžiamojo įvykio sąlygas, pagrįstai atsisakė mokėti draudimo išmoką.

18Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškinys atmetamas, nesprendžiant prašomos priteisti draudimo išmokos dydžio pagrįstumo.

19Kiti šalių argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl dėl jų teismas nepasisako. Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos A. T. 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos A. T. 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.).

20Vadovaudamasis CPK 259, 263-270 straipsniais, 279 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

21Ieškinį atmesti.

22Sprendimas per trisdešimt dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą pateikiant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Inga Staknienė, sekretoriaujant... 2. ieškovė prašo teismo priteisti iš atsakovės akcinės bendrovės (toliau... 3. Ieškinyje nurodė, kad 2018-01-01, Upės gatvėje, Vilniuje įvyko įvykis,... 4. Atsakovė AB „Lietuvos draudimas“ pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo... 5. Ieškinys atmestinas.... 6. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės.... 7. Ieškovė ir atsakovė yra sudarę transporto priemonių nuo nelaimingų... 8. 2018-01-01, Upės gatvėje, Vilniuje įvyko įvykis, dėl kurio buvo apgadinta... 9. Byloje nustatytų faktinių aplinkybių teisinis vertinimas.... 10. Ieškovė nesutinka su draudiko sprendimu nemokėti draudimo išmokos dėl to,... 11. Civilinio kodekso (toliau CK) 6.987 straipsnyje nustatyta, kad draudimo... 12. Ginčo atveju, draudikas, atlikęs žalos administravimą, atsisakė atlyginti... 13. Draudimo taisyklių Nr. 021 1.12 punkte įvardinta, jog nedraudiminis įvykis... 14. Prie bylos prijungta ikiteisminio tyrimo Nr. 01-1-00021-18 medžiaga... 15. Ieškovė nurodo, jog išmoka turėjo būti mažinama, nes ji nepadarė jokio... 16. Dėl ieškovės teiginių, kad sudarant draudimo sutartį jai nebuvo... 17. Kadangi pagrindas draudimo išmokai sumokėti yra faktas, patvirtinantis... 18. Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškinys atmetamas, nesprendžiant prašomos... 19. Kiti šalių argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl dėl jų... 20. Vadovaudamasis CPK 259, 263-270 straipsniais, 279 straipsnio 1 dalimi, teismas... 21. Ieškinį atmesti.... 22. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...