Byla A8.-534-1011/2020
Dėl jos 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys privalėjo būti pateiktas Juridinių asmenų registrui ne vėliau kaip iki 2018-06-01; 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys – ne vėliau kaip iki 2019-06-01

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Linas Dūdys, sekretoriaujant Dianai Kiverytei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam V. R., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs administracinio nusižengimo bylą, kurioje

2V. R., a. k. ( - ), gyv. ( - ), traukiamas administracinėn atsakomybėn už Administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ir ANK) 223 str. 2 d. numatyto nusižengimo padarymą,

Nustatė

3V. R., būdamas UAB „A.“ (į. k. ( - ), toliau – ir Bendrovė) direktoriumi, per teisės aktais nustatytą laikotarpį nepateikė Juridinių asmenų registrui Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinių už 2017 ir 2018 metus atitinkamai iki 2018-06-01 ir 2019-06-01.

4Tokiais veiksmais V. R. pažeidė Civilinio kodekso (toliau – ir CK) 2.66 str. 4 d., Juridinių asmenų registro nuostatų (toliau – ir Nuostatų) 120, 123 ir 127 p., Akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ir ABĮ) 58 str. 3 d. nuostatas ir padarė ANK 223 str. 2 d. numatytą administracinį nusižengimą.

5Administracinėn atsakomybėn traukiamas V. R. teismo posėdžio metu kaltę pripažino ir paaiškino, kad yra įmonės direktorius nuo 2008–2009 m. Kad galėtų pateikti finansinių ataskaitų rinkinius, reikalingas akcininkų susirinkimas. Kad susirinkimas įvyktų reikia, kad susirinktų akcininkai. Pagal įstatymą jis kvietė akcininkus į susirinkimus, tačiau dalis vokų grįžta neįteikti, dalis gauna, bet paskambinus pasako, kad išvažiavę ir pan. Kažkada paskambino akcininkai iš Alytaus ir reikėjo važiuoti į Alytų. Susirinko, bet nieko nenusprendė. Iki tol akcininkai domėjosi įmonės veikla, tačiau paskutinius porą metų nesidomi. Prašo teismo skirti įspėjimą, nes bando taisyti padėtį, sąmoningai neapleido įmonės. Bandys aktyviau žiūrėti, kas įstatyme parašyta ir griežčiau elgtis šiais metais. Pažymėjo, jog uždirba apie 200 Eur per mėnesį, žmona dirba. Ieškosi darbo.

6ANK 223 str. 2 d. numatyta, kad neteisingų juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) pateikimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui arba juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, auditoriaus išvados, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) nepateikimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui laiku teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka užtraukia baudą juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų vadovams ar kitiems įstatymuose arba steigimo dokumentuose nurodytiems asmenims nuo 200 iki 3 000 Eur.

7CK 2.66 str. 4 d., ABĮ 58 str. 3 d. ir Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų (toliau – ir Nuostatų) 120, 123 ir 127 p. nustatyta, kad įstatymų nustatytais atvejais juridinių asmenų registrui pateikiamas juridinio asmens metinių finansinių ataskaitų rinkinys (metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys) ir (arba) metinis pranešimas (konsoliduotasis metinis pranešimas) ar veiklos ataskaita kiekvienais metais per 30 dienų nuo jų patvirtinimo momento, jei įstatymai nenumato kito termino.

8Pagal ABĮ 20 str. 1 d. 10 p., bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris pagal šio įstatymo 24 str. 1 d. turi įvykti ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

9Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, todėl jos 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys privalėjo būti pateiktas Juridinių asmenų registrui ne vėliau kaip iki 2018-06-01; 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys – ne vėliau kaip iki 2019-06-01.

10Vadovaujantis CK 2.67 str., ABĮ 37 str. 12 d. 7 p. ir Nuostatų 38 ir 41 p., už dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui atsako juridinio asmens vadovas.

11Išrašas iš VĮ Registrų centro duomenų bazės liudija, kad V. R. nuo 2008-01-31 iki šiol yra Bendrovės vadovas.

12Bendrovės direktorius, būdamas rūpestingas, privalo užtikrinti, jog bendrovės veikla būtų organizuojama tinkamai. Pagal formuojamą teismų praktiką bendrovės vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Teisės aktuose nenumatoma jokių išlygų, kurios leistų nepateikti finansinės atskaitomybės dokumentų Juridinių asmenų registrui, įskaitant ir priežastį, kad bendrovės viduje vyksta nesutarimai tarp akcininkų. Teismų praktikoje taip pat laikomasi pozicijos, kad įstatymų leidėjas, įtvirtindamas pareigą teikti metines finansines ataskaitas, neišskiria kriterijų, kuriais remiantis būtų galima nevykdyti minėtos pareigos (Kauno apygardos teismo 2020-02-06 nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-85-530/2020, Klaipėdos apygardos teismo 2019-11-07 nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-312-557/2019; Klaipėdos apygardos teismo 2018-02-28 nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-64-557/2018).

13Teismui pateikti 2018-03-27, 2018-05-11, 2019-03-27 pranešimai dėl eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo ir jų siuntimą akcininkams patvirtinantys kvitai. Pateiktuose dokumentuose nurodyta, kad pranešimai visus kartus siųsti tais pačiais adresais, nors V. R. teismo posėdžio metu nurodė, kad dalis pranešimų grįžo siuntėjui neįteikti. Direktorius nesiėmė jokių papildomų veiksmų įteikti akcininkams pranešimus, neieškojo kitų adresų, kuriais galėtų juos išsiųsti. Taip pat pažymėtina, kad V. R. taip pat nesiėmė kitų akcinių bendrovių įstatyme nustatytų būdų, kaip išspręsti metinių finansinių ataskaitų patvirtinimo klausimą, tokių kaip: pranešimų siuntimas akcininkams elektroniniu paštu (Bendrovės įstatų 8.2 p.), raštiško išankstinio balsavimo organizavimas, balsavimas naudojant elektroninių ryšių priemones (ABĮ 24 str. 3, 4 d.). Pažymėtina, kad V. R. yra ne tik Bendrovės vadovas, tačiau ir jos akcininkas, valdantis 50 proc. akcijų. Todėl, neįvykus akcininkų susirinkimui, jis, vadovaudamasis ABĮ 24 str. 3 d. 1 p., dėl akcininkų susirinkimo sušaukimo gali kreiptis į teismą.

14VĮ Registrų centro duomenimis Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkiniai už 2017 ir 2018 metus iki šiol nėra pateikti.

15Atsižvelgus į tai, pripažintina, kad nagrinėjamu atveju V. R., būdamas Bendrovės vadovas, taip pat atsakingas ir savalaikį finansinių ataskaitų sudarymo organizavimą bei jų pateikimą Juridinių asmenų registrui, savo pareigas vykdė nepakankamai rūpestingai, nebuvo aktyvus spręsdamas bendrovėje susiklosčiusias problemas, įstatyme nustatytais terminais nepateikė Juridinių asmenų registrui 2017 ir 2018 metų Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinių ir taip padarė ANK 223 str. 2 d. numatytą administracinį nusižengimą.

16V. R. savo kaltę pripažino, dėl padaryto nusižengimo gailėjosi ir ši aplinkybė lengvina jo atsakomybę (ANK 35 str. 1 d. 1 p.).

17Kitų atsakomybę sunkinančių ar lengvinančių aplinkybių nenustatyta.

18Išrašas iš administracinių nusižengimų registro liudija, kad V. R. per pastaruosius 5 metus už administracinių nusižengimų padarymą baudžiamas nebuvo.

19ANK 34 str. 6 d., be kita ko, nustatyta, kad teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka išnagrinėjusi institucija (pareigūnas), atsižvelgdami į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, pažeidėjo kaltės formą ir rūšį, asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes ir vadovaudamiesi teisingumo ir protingumo principais, gali paskirti mažesnę baudą negu šio kodekso specialiosios dalies straipsnio sankcijoje numatyta minimali bauda arba paskirti švelnesnę administracinę nuobaudą ar administracinio poveikio priemonę, negu numatyta šio kodekso specialiosios dalies straipsnio sankcijoje, arba administracinės nuobaudos ar administracinio poveikio priemonės neskirti.

20Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra ne kartą konstatavęs, kad konstituciniai teisingumo, teisinės valstybės principai suponuoja tai, jog už teisės pažeidimus valstybės nustatomos poveikio priemonės turi būti proporcingos (adekvačios) teisės pažeidimui, atitikti siekiamus teisėtus ir visuotinai svarbius tikslus, neturi varžyti asmens akivaizdžiai labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008-01-21, 2011-01-31, 2012-09-25 ir kt. nutarimai). Individualizuodami skiriamas nuobaudas teismai turi nuodugniai įvertinti pavojingumą, kurį žmogaus teisėms ir laisvėms, visuomenės ir valstybės interesams konkrečiu atveju kelia administracinis teisės pažeidimas. Tais atvejais, kai padaryto pažeidimo ir jį padariusio asmens pavojingumas neatitinka įstatymo sankcijoje numatytos nuobaudos griežtumo ir dydžio, turi būti skiriamos švelnesnės nuobaudos. ANK 34 str. 6 d. nuostatos leidžia asmeniui, padariusiam administracinį nusižengimą, skirti mažesnę nuobaudą ar administracinio poveikio priemonę nei sankcijoje numatyta minimali arba paskirti švelnesnę nuobaudą ar administracinio poveikio priemonę nei numatyta sankcijoje, arba visai neskirti administracinės nuobaudos ar administracinio poveikio priemonės. Dėl nuobaudos švelninimo ar jos neskyrimo sprendžiama, atsižvelgus į ANK 34 str. 6 d. nurodytas aplinkybes, taip pat į ANK 35 str. nustatytas atsakomybę lengvinančias bei kitas įstatymų nenurodytas lengvinančias aplinkybes, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais. ANK 34 str. 6 d. nuostatos gali būti taikomos nustačius kaltininko asmenybę ir jo padarytą pažeidimą apibūdinančių aplinkybių, rodančių, kad sankcijoje numatytos nuobaudos skyrimas šiam asmeniui prieštarautų teisingumo ir proporcingumo principams, o visuomenės interesas gali būti užtikrintas ir netaikant sankcijoje numatytos nuobaudos arba ją švelninant, visumą.

21Vertinant V. R. padaryto nusižengimo pobūdį, negalima neatsižvelgti į tas aplinkybes, jog jis visgi bandė sušaukti visuotinius akcininkų susirinkimu 2017 ir 2018 metais, akcininkams buvo siųsti pranešimai jų gyvenamųjų vietų adresais. Taigi, nors ir nepakankamai aktyviai, tačiau savo pareigą bandė įvykdyti.

22Teismas, įvertinęs visas aptartas aplinkybes, V. R. padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, pavojingumą bei padarymo aplinkybes, tai, jog reali žala pažeidimo padarymu niekam nepadaryta, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, sprendžia, kad jam ANK 223 str. 2 d. sankcijoje paskirta minimalaus dydžio bauda būtų per griežta ir neproporcinga nuobauda. Teismo nuomone, ANK 22 str. numatyti administracinių nuobaudų tikslai gali būti pasiekti ir švelnesnėmis priemonėmis. Todėl yra pagrindas taikyti ANK 34 str. 6 d. nuostatas ir V. R. už jo padarytą nusižengimą paskirti švelnesnę nuobaudą negu sankcijoje numatyta minimali, t. y. 100 Eur baudą.

23Vadovaudamasis ANK 35 str. 1 d. 1 p., 34 str. 6 d., 223 str. 2 d., 635 str. 1 d. 1 p., 646 str. 2 d., teismas

Nutarė

24V. R., a. k. ( - ) pripažinti kaltu padarius Administracinių nusižengimų kodekso 223 str. 2 d. numatytą administracinį nusižengimą ir paskirti jam už tai administracinę nuobaudą – 100 (vieno šimto) Eur baudą.

25Išaiškinti, kad paskirta bauda turi būti sumokėta per 40 dienų nuo šio nutarimo išsiuntimo ar išdavimo jam dienos, o apskundus nutarimą skirti baudą, – ne vėliau kaip per 40 kalendorinių dienų nuo nutarties, kuria skundas nepatenkintas, išsiuntimo ar išdavimo dienos į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą: LT74 4010 0510 0132 4763, esančią banke Luminor Bank, AB (buvęs AB DNB bankas), LT05 7044 0600 0788 7175, esančią AB „SEB bankas”, LT12 2140 0300 0268 0220, esančią banke Luminor Bank, AB (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius), LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke Swedbank, AB, LT42 7230 0000 0012 0025, esančią AB „Medicinos bankas”, LT32 7180 0000 0014 1038, esančią AB „Šiaulių bankas”, LT74 7400 0000 0872 3870, esančią Danske Bank A/S Lietuvos filiale, ar LT78 7290 0000 0013 0151, esančią AB „Citadele“ banke. Mokant paskirtą baudą mokėjimo pavedime būtina nurodyti lėšų gavėją Valstybinę mokesčių inspekciją prie Finansų ministerijos, gavėjo kodą 188659752, įmokos kodą 1001, mokėjimo paskirtyje – administracinio nusižengimo identifikacinį kodą (ROIK) 20109946598.

26Nustatytu terminu nesumokėjus paskirtos baudos nutarimas skirti baudą bus vykdomas priverstine tvarka.

27Nutarimas per 20 kalendorinių dienų nuo jo nuorašo išsiuntimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Linas Dūdys, sekretoriaujant... 2. V. R., a. k. ( - ), gyv. ( - ), traukiamas administracinėn atsakomybėn už... 3. V. R., būdamas UAB „A.“ (į. k. ( - ), toliau – ir Bendrovė)... 4. Tokiais veiksmais V. R. pažeidė Civilinio kodekso (toliau – ir CK) 2.66... 5. Administracinėn atsakomybėn traukiamas V. R. teismo posėdžio metu kaltę... 6. ANK 223 str. 2 d. numatyta, kad neteisingų juridinio asmens, užsienio... 7. CK 2.66 str. 4 d., ABĮ 58 str. 3 d. ir Juridinių asmenų registro įsteigimo... 8. Pagal ABĮ 20 str. 1 d. 10 p., bendrovės metinių finansinių ataskaitų... 9. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, todėl jos 2017... 10. Vadovaujantis CK 2.67 str., ABĮ 37 str. 12 d. 7 p. ir Nuostatų 38 ir 41 p.,... 11. Išrašas iš VĮ Registrų centro duomenų bazės liudija, kad V. R. nuo... 12. Bendrovės direktorius, būdamas rūpestingas, privalo užtikrinti, jog... 13. Teismui pateikti 2018-03-27, 2018-05-11, 2019-03-27 pranešimai dėl eilinio... 14. VĮ Registrų centro duomenimis Bendrovės metinių finansinių ataskaitų... 15. Atsižvelgus į tai, pripažintina, kad nagrinėjamu atveju V. R., būdamas... 16. V. R. savo kaltę pripažino, dėl padaryto nusižengimo gailėjosi ir ši... 17. Kitų atsakomybę sunkinančių ar lengvinančių aplinkybių nenustatyta.... 18. Išrašas iš administracinių nusižengimų registro liudija, kad V. R. per... 19. ANK 34 str. 6 d., be kita ko, nustatyta, kad teismas ar administracinio... 20. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra ne kartą konstatavęs, kad... 21. Vertinant V. R. padaryto nusižengimo pobūdį, negalima neatsižvelgti į tas... 22. Teismas, įvertinęs visas aptartas aplinkybes, V. R. padaryto administracinio... 23. Vadovaudamasis ANK 35 str. 1 d. 1 p., 34 str. 6 d., 223 str. 2 d., 635 str. 1... 24. V. R., a. k. ( - ) pripažinti kaltu padarius Administracinių nusižengimų... 25. Išaiškinti, kad paskirta bauda turi būti sumokėta per 40 dienų nuo šio... 26. Nustatytu terminu nesumokėjus paskirtos baudos nutarimas skirti baudą bus... 27. Nutarimas per 20 kalendorinių dienų nuo jo nuorašo išsiuntimo dienos gali...