Byla AS-756-495-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė), Dainiaus Raižio, Vaidos Urmonaitės (pranešėja), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų Vilniaus miesto savivaldybės ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 4 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų J. U. ir S. P. skundą atsakovams Vilniaus miesto savivaldybei, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, Vilniaus apskrities viršininko administracijai dėl sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjai kreipėsi į teismą, prašydami panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 5 d. sprendimą Nr. 1-313 „Dėl žemės sklypų prie ( - ) ir ( - )gatvių dalių paėmimo visuomenės poreikiams“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymą Nr. 30-2496 ,,Dėl susitarimo su UAB „Gabijos investicijos“ tvirtinimo“, Vilniaus apskrities viršininko 2008 m. balandžio 8 d. įsakymą Nr. 2.3-3944-(01) „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams (( - ) ir ( - ) gatvių statybai ir inžinierinių tinklų tiesimui) procedūros pradžios“. Nurodė, kad skundžiami aktai priimti pažeidžiant įstatymų nustatytą tvarką, yra iš esmės neteisėti ir pažeidžia pareiškėjų kaip žemės savininkų teises. Pareiškėjai taip pat pateikė prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones: sustabdyti skundžiamų aktų galiojimą ir uždrausti atsakovams atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su l .6600 ha ploto žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), Vilniaus m. sav. ( - ), paėmimo visuomenės poreikiams procedūra. Nurodė, kad nesustabdžius ginčijamų aktų galiojimo pareiškėjų skundo tenkinimo atveju gali tekti ginčyti ir naikinti vėlesnius įvairių institucijų sprendimus, priimtus vykdant žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, iki ginčijamų aktų priėmimo buvusios padėties atkūrimas gali pasunkėti. Tęsiant žemės paėmimo visuomenės poreikiams paėmimo procedūrą UAB ,,Gabijos investicijos“ turės galimybę tęsti komunikacijų ir inžinierinių tinklų tiesimą pareiškėjams priklausančiame sklype. Tokiu atveju ginčo sklypą grąžinti į ankstesnę padėtį būtų sudėtinga.

5II.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. rugpjūčio 4 d. nutartimi tenkino pareiškėjų prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo – laikinai sustabdė Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 5 d. sprendimo Nr. 1-313 „Dėl žemės sklypų prie ( - ) ir ( - ) gatvių dalių paėmimo visuomenės poreikiams“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 30-2496 „Dėl susitarimo su UAB „Gabijos investicijos“ tvirtinimo“, Vilniaus apskrities viršininko 2008 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 2.3-3944-(01) „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams (( - ) ir ( - ) gatvių statybai ir inžinierinių tinklų tiesimui) procedūros pradžios“ dalyse dėl žemės sklypo, kurio unikalus Nr. 0101-0100-1819, esančio Vilniaus m. sav. ( - )., galiojimą iki galutinio teismo procesinio sprendimo šioje administracinėje byloje priėmimo, uždraudė atsakovams Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir Vilniaus apskrities viršininko administracijai iki galutinio teismo procesinio sprendimo šioje administracinėje byloje priėmimo atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su 1,6600 ha ploto žemės sklypo, kurio unikalus Nr. 0101-0100-1819, esančio Vilniaus m. sav. ( - )., paėmimo visuomenės poreikiams procedūra.

7Teismas nustatė, kad pareiškėjai ir tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Rūmas“ yra 1,6600 ha ploto žemės sklypo, kurio unikalus Nr. 0101-0100-1819, esančio Vilniaus m. sav. ( - )., bendrasavininkai. Ginčijamais aktais yra priimami sprendimai ir atliekami veiksmai, kuriais sklypo dalis turėtų būti paimta visuomenės poreikiams. Pareiškėjai ginčija nurodytus sprendimus. Šioje byloje panaikinus skundžiamus sprendimus, teismo sprendimo įvykdymas ir buvusios padėties atkūrimas gali iš esmės pasunkėti, kadangi tokiu atveju reikėtų ginčyti vėlesnius institucijų sprendimus, priimtus vykdant žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, todėl, teismo nuomone, pareiškėjai pagrįstai nurodo, kad tokiu atveju būtų nepagrįstai užtęstas skundžiamų aktų padarinių šalinimas ir nepagrįstai ilgai tęstųsi pareiškėjų, kaip žemės sklypo savininkų, teisių pažeidimai. Teismas padarė išvadą, kad skundžiamų sprendimų nesustabdymas skundo patenkinimo atveju gali žymiai apsunkinti pareiškėjų teisių ir teisėtų interesų atkūrimą, o tai pažeistų proporcingumo principą bei proceso šalių interesų pusiausvyrą.

8III.

9Atskiruoju skundu atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartį panaikinti, pareiškėjų prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones atmesti kaip nepagrįstą. Teigia, kad pirmosios instancijos teismo nutartis nemotyvuota, reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas neatitinka tikslingumo, proporcingumo, proceso šalių interesų balanso. Atskirajame skunde dėstomi šie argumentai:

101. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. 30-2496 ,,Dėl susitarimo su UAB „Gabijos investicijos“ tvirtinimo“ apskritai nėra susijęs su žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra, ką klaidingai nurodo tiek pareiškėjai, tiek Vilniaus apygardos administracinis teismas. Jis nesukelia jokių teisinių pasekmių pareiškėjams. Nei teismas, nei pareiškėjai nenurodė, kodėl laikinai nesustabdžius šio įsakymo galiojimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas.

112. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 5 d. sprendime Nr. 1-313 „Dėl žemės sklypų prie ( - ) ir ( - ) gatvių dalių paėmimo visuomenės poreikiams“ nustatyti įgaliojimai jau yra visiškai įgyvendinti ir jų sustabdymas ar nesustabdymas neturės įtakos teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimui.

123. Pareiškėjų ginčijamu Vilniaus apskrities viršininko įsakymu ginčo žemės sklypas nėra paimamas visuomenės poreikiams. Juo tik pradėta žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra. Prieš priimant sprendimą paimti žemės sklypą visuomenės poreikiams būtina atlikti visus Žemės įstatymo 46 straipsnio 3 dalyje, 48 straipsnio 2 ir 5 dalyse numatytus veiksmus (Žemės įstatymo 46 str. 5 d.). Jei teismas paliktų galioti pritaikytas reikalavimo užtikrinimo priemones, Vilniaus miesto savivaldybė negalėtų atlikti jokių veiksmų, susijusių su pareiškėjų sklypo paėmimu visuomenės poreikiams. Tuo atveju, jeigu reikalavimo užtikrinimo priemonės būtų panaikintos, atsakovas savo rizika galėtų tęsti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras. Pareiškėjui matant, kad procedūra beveik baigta, jis teismo, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 1 dalimi, vėl galėtų prašyti pritaikyti reikalavimo užtikrinimo priemones. Be to, pareiškėjas procedūros eigoje galėtų skųsti ir kitus atsakovo veiksmus.

134. Palikus reikalavimo užtikrinimo priemones būtų pažeistas ir viešasis interesas. Pareiškėjų žemės sklypo daliai visuomenės poreikis įtvirtintas dar 2004 m. gruodžio 29 d. sprendime Nr. 1-634 ,,Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, kas atitinka Žemės įstatymo 45 straipsnio 1 dalies sąlygą, kad paimamos visuomenės poreikiams žemės reikalingumas būtų nustatytas detaliajame plane. Nepagrįstai ilgam laikui sustabdžius žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą bus pažeistas viešasis interesas – iš Vilniaus miesto gyventojų atimta galimybė turėti dvi gatves.

145. Reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas nėra siejamas su siekiu ateityje išvengti galimų naujų teismo procesų.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjai prašo atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

161. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. 30-2496 ,,Dėl susitarimo su UAB „Gabijos investicijos“ tvirtinimo“ susijęs su pareiškėjų teisėmis, kadangi juo patvirtintu susitarimu susitarta dėl ginčo sklypo paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinimo mechanizmo ir finansavimo šaltinio. Nesustabdžius jo galiojimo bus sudarytos visos prielaidos tęsti žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą.

172. Byloje nėra įrodymų, kad Vilniaus miesto savivaldybės meras būtų įvykdęs visus jam Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 5 d. sprendimu nustatytus įgaliojimus, t.y. pateikęs Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 924 patvirtintų Prašymų paimti žemės visuomenės poreikiams pateikimo ir nagrinėjimo taisyklių (toliau – ir Prašymų paimti žemės visuomenės poreikiams pateikimo ir nagrinėjimo taisyklės, Taisyklės) 2 punkte nurodytus dokumentus – prašymą, aiškinamąjį raštą, kitus dokumentus Vilniaus apskrities viršininko administracijai.

183. Pareiškėjo nuomone, tokia situacija, kai priimtas teismo sprendimas negali būti vykdomas be papildomų teisminių procesų akivaizdžiai pažeistų pareiškėjų teisę į teisminę gynybą, prieštarautų teismo sprendimo privalomumo principui (Administracinių bylų teisenos įstatymo 14 str.).

194. Nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių atsakovai turi faktiškai visas galimybes paimti pareiškėjams priklausantį žemės sklypą visuomenės poreikiams net nebaigus nagrinėti administracinės bylos. Tokiu būdu, UAB ,,Gabijos investicijos“ būtų sudarytos galimybės ginčo sklype įteisinti savavališkas statybas ir nevaržomai eksploatuoti neteisėtai nutiestus inžinierinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas.

205. Atsakovų minimame Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. sprendime ,,Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ nėra numatyta, jog pareiškėjams priklausantis žemės sklypas turi/gali būti paimtas visuomenės poreikiams.

21Teisėjų kolegija

konstatuoja:

22IV.

23Atskirasis skundas tenkintinas.

24Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Pagal nurodytas Administracinių bylų teisenos įstatymo normas būtina sąlyga skundo reikalavimo užtikrinimui taikyti – būsimo teismo sprendimo vykdymo pasunkėjimas arba negalėjimas jo įvykdyti, nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės. Prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones turi būti pagrįstas. Įstatymas numato šias reikalavimo užtikrinimo priemones: uždraudimas atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus; išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; ginčijamo akto galiojimo laikinas sustabdymas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 2 dalis).

25Pareiškėjai prašo panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 5 d. sprendimą Nr. 1-313 „Dėl žemės sklypų prie ( - ) ir ( - ) gatvių dalių paėmimo visuomenės poreikiams“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymą Nr. 30-2496 ,,Dėl susitarimo su UAB „Gabijos investicijos“ tvirtinimo“, Vilniaus apskrities viršininko 2008 m. balandžio 8 d. įsakymą Nr. 2.3-3944-(01) „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams (( - ) ir ( - ) gatvių statybai ir inžinierinių tinklų tiesimui) procedūros pradžios“. Pareiškėjai mano, kad paimti jų žemę visuomenės poreikiams nėra pagrindo. Siekiant, kad būsimas teismo sprendimas jų skundo tenkinimo atveju būtų įvykdytas pareiškėjai taip pat prašo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – sustabdyti ginčijamų administracinių aktų galiojimą bei uždrausti atsakovams atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su l,6600 ha ploto žemės sklypo, kurio unikalus Nr. 0101-0100-1819, esančio Vilniaus m. sav. ( - )., paėmimo visuomenės poreikiams procedūra.

26Žemės įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje, Prašymų paimti žemės visuomenės poreikiams pateikimo ir nagrinėjimo taisyklių 2 punkte prašymas paimti žemę visuomenės poreikiams pateikiamas apskrities viršininkui, kartu su juo pateikiami ir Taisyklių 2.1 – 2.3 punktuose įvardinti dokumentai. Sprendimą dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros galimybės apskrities viršininkas priima išnagrinėjęs prašymą ir su juo pateiktus dokumentus (Taisyklių 5 p.). Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 5 d. sprendimo Nr. 1-313 „Dėl žemės sklypų prie ( - ) ir ( - ) gatvių dalių paėmimo visuomenės poreikiams“ ir su juo pateiktų dokumentų pagrindu apskrities viršininko sprendimas dėl ginčo žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros pradžios jau yra priimtas ir ginčijamas šioje byloje. Tai leidžia daryti išvadą, kad stabdyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 5 d. sprendimo Nr. 1-313 „Dėl žemės sklypų prie ( - ) ir ( - ) gatvių dalių paėmimo visuomenės poreikiams“ galiojimo nėra pagrindo ir prasmės – administracinis aktas jau visiškai įgyvendintas, t.y. ginčo žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra pradėta. Jo galiojimo stabdymas būtų tik formalus ir niekaip nekeistų esamos situacijos bei negalėtų įtakoti būsimo teismo sprendimo.

27Pareiškėjai taip pat prašo stabdyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymą Nr. 30-2496 ,,Dėl susitarimo su UAB „Gabijos investicijos“ tvirtinimo“, teigdami, kad UAB ,,Gabijos investicijos“ ginčo sklype savavališkai atlieka inžinerinių tinklų bei komunikacijų įrengimo darbus. Kolegija pažymi, kad iš į bylą pateikto ginčijamu įsakymu patvirtinto susitarimo su UAB ,,Gabijos investicijos“ (t. II, b.l. 46-48) matyti, kad jis reglamentuoja UAB ,,Gabijos investicijos“ ir atsakovo įsipareigojimus žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrų metu, taip pat numato bendrovės veiksmus žemę visuomenės poreikiams paėmus. Jokių darbų pareiškėjams priklausančiame sklype vykdymas iki žemė visuomenės poreikiams bus paimta susitarime neminimas. Pareiškėjų nurodomų savavališkų inžinerinių tinklų bei komunikacijų įrengimo darbų vykdymas nėra šio ginčo dalykas. Darytina išvada, kad pareiškėjų nurodytais motyvais stabdyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymą Nr. 30-2496 ,,Dėl susitarimo su UAB „Gabijos investicijos“ tvirtinimo“ galiojimo taip pat nėra pagrindo. Patys pareiškėjai skunde teismui pripažįsta, kad dėl savavališkų UAB ,,Gabijos investicijos“ veiksmų yra kreipęsi su ieškiniu į Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą dėl nekilnojamojo daikto valdymo pažeidimo pašalinimo ir žemės atstatymo į pradinę padėtį (t. I, b.l. 3-8, 32).

28Žemės įstatyme ir jau minėtu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 924 patvirtintose Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėse (toliau – ir Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės) numatyta, kad po apskrities viršininko sprendimo pradėti žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą priėmimo turi būti atliekami kiti veiksmai: turi būti parengtas ir patvirtintas žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas, turi būti sudaryta sutartis dėl atlyginimo būdo ir dydžio už paimamą visuomenės poreikiams žemės sklypą tarp žemės savininko, kito žemės naudotojo ir prašymą paimti žemę visuomenės poreikiams pateikusios institucijos (Žemės įstatymo 46 str., Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 4-36 p.). Žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra užbaigiama apskrities viršininko sprendimo paimti žemę visuomenės poreikiams priėmimu (Žemės įstatymo 46 str. 7 d., Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 39 p.). Vilniaus apskrities viršininko 2008 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 2.3-3944-(01) „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams (( - ) ir ( - ) gatvių statybai ir inžinierinių tinklų tiesimui) procedūros pradžios“ tik pradedama žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra. Iki paties sprendimo žemę paimti visuomenės poreikiams, vadovaujantis nurodytų teisės aktų nuostatomis, būtina atlikti daugybę juose nurodytų veiksmų, kuriuos pareiškėjai taip pat galės ginčyti. Pažymėtina, kad Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių nuostatos projekto rengimo procese numato ir visuomenės bei žemės savininkų dalyvavimą (6.3 p., 14.6 p., 15 p., 24 p.), taigi pareiškėjams užtikrinama galimybė dalyvauti bei įtakoti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras. Teismo vertinimu, šiuo metu nesustabdžius Vilniaus apskrities viršininko 2008 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 2.3-3944-(01) „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams (( - ) ir ( - ) gatvių statybai ir inžinierinių tinklų tiesimui) procedūros pradžios“ galiojimo bei neuždraudus atsakovams atlikti veiksmų, susijusių su l, 6600 ha ploto žemės sklypo, kurio unikalus Nr. 0101-0100-1819, esančio Vilniaus m. sav. ( - )., paėmimo visuomenės poreikiams procedūra, pareiškėjai nepatirtų reikšmingų neigiamų pasekmių ir teismo sprendimo įvykdymas skundo tenkinimo atveju iš esmės nepasunkėtų ir/ar nepasidarytų negalimas. Nėra pagrindo manyti, kad remiantis ginčijamu įsakymu atliekami projektavimo darbai pareiškėjų skundo tenkinimo atveju sudarytų realias kliūtis atkurti iki ginčijamo akto (veiksmo) priėmimo buvusią padėtį (Administracinių bylų teisenos įstatymo 92 str.). Priešingu atveju, taikant reikalavimo užtikrinimo priemonę ir sustabdžius ginčijamų aktų galiojimą bei uždraudus atsakovams atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrų vykdymu, netenkinant pareiškėjų skundo nepagrįstai neapibrėžtam laiko tarpui būtų sustabdytas visuomenei reikšmingų klausimų sprendimas. Tai prieštarautų proporcingumo bei proceso šalių interesų pusiausvyros principams.

29Atsižvelgdama į išdėstytą, kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai tenkino pareiškėjų prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 4 d. nutartis naikinama, pareiškėjų prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo atmetant.

30Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

31Atsakovų Vilniaus miesto savivaldybės ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atskirąjį skundą tenkinti.

32Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 4 d. nutartį panaikinti.

33Pareiškėjų J. U. ir S. P. prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo atmesti.

34Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjai kreipėsi į teismą, prašydami panaikinti Vilniaus miesto... 5. II.... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. rugpjūčio 4 d. nutartimi... 7. Teismas nustatė, kad pareiškėjai ir tretysis suinteresuotas asmuo UAB... 8. III.... 9. Atskiruoju skundu atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašo... 10. 1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. gruodžio... 11. 2. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 5 d. sprendime Nr.... 12. 3. Pareiškėjų ginčijamu Vilniaus apskrities viršininko įsakymu ginčo... 13. 4. Palikus reikalavimo užtikrinimo priemones būtų pažeistas ir viešasis... 14. 5. Reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas nėra siejamas su siekiu... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjai prašo atskirąjį skundą... 16. 1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. gruodžio... 17. 2. Byloje nėra įrodymų, kad Vilniaus miesto savivaldybės meras būtų... 18. 3. Pareiškėjo nuomone, tokia situacija, kai priimtas teismo sprendimas negali... 19. 4. Nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių atsakovai turi faktiškai... 20. 5. Atsakovų minimame Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio... 21. Teisėjų kolegija... 22. IV.... 23. Atskirasis skundas tenkintinas.... 24. Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 1 dalis numato, kad... 25. Pareiškėjai prašo panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m.... 26. Žemės įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje, Prašymų paimti žemės visuomenės... 27. Pareiškėjai taip pat prašo stabdyti Vilniaus miesto savivaldybės... 28. Žemės įstatyme ir jau minėtu... 29. Atsižvelgdama į išdėstytą, kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos... 30. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 31. Atsakovų Vilniaus miesto savivaldybės ir Vilniaus miesto savivaldybės... 32. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 4 d. nutartį... 33. Pareiškėjų J. U. ir S. P. prašymą... 34. Nutartis neskundžiama....