Byla 2-2445-883/2015
Dėl žalos atlyginimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Irena Stasiūnienė, sekretoriaujant O. B., dalyvaujant ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „La Cossta“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Administratoriai LT“ atstovui R. V., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „La Cossta“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Administratoriai LT“ ieškinį atsakovei N. S. dėl žalos atlyginimo ir

Nustatė

2ieškovas BUAB „La Cossta“, atstovaujamas bankroto administratoriaus, kreipėsi į teismą ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės N. S. 15523,63 Eur žalos atlyginimą ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė ir paaiškino, kad UAB „La Cossta“ 2014-05-07 buvo iškelta bankroto byla. Nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjus (2014-05-16), bendrovės vadovas turėjo perduoti administratoriui įmonės turtą ir visus dokumentus. Patikrinus BUAB „La Cossta“ buhalterinę apskaitą nustatyta, kad buvusi šios bendrovės direktorė N. S. bankrutavusiai bendrovei nepagrindė apskaitos dokumentais, neužregistravo apskaitos registruose ir neįrašė į apskaitą bankroto administratoriui piniginių lėšų 15523,63 Eur (53600 Lt) sumai. Buvo nustatyta, kad N. S. iš UAB „La Cossta“ kasos 2013-07-31 paėmė 16797,96 Eur (58000 Lt) sumą pagal kasos išlaidų orderį KIO 60, tačiau 2013-09-16 į įmonės kasą pagal kasos pajamų orderį Nr. COS 0025 grąžino tik 1274,33 Eur . Iškėlus bankroto bylą, 2014-07-11 grynųjų pinigų perdavimo – priėmimo aktu Nr. 14/07-11-04 atsakovė bankroto administratoriui neperdavė piniginių lėšų ir nepateikė išlaidas patvirtinančių dokumentų 15523,63 Eur sumai (53600 Lt). Atsakovė 2015-01-22 raštu Nr. 15/01-22-01 buvo raginama grąžinti likusią pinigų sumą arba pateikti išlaidas pagrindžiančius dokumentus, tačiau to nepadarė. Tokiu būdu atsakovė N. S., būdama UAB „La Cossta“ vadove, pasisavino jai patikėtas lėšas ir pažeidė pareigą veikti kreditorių bei įmonės interesais ir nedaryti jai žalos. Ieškovas prašė nepripažinti įrodymais atsakovės pateiktų kasos pajamų orderio ir kvito, nes šių dokumentų nėra bankroto administratoriui pateiktuose įmonės dokumentuose, teismui pateiktos dokumentų kopijos, dėl ko kyla abejonių dėl dokumentų autentiškumo.

4Atsakovė N. S. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, pateikė 2013-07-31 kasos pajamų orderio MIR Nr. 35 ir kvito kopijas, kuriose nurodoma, kad ji įmonei Frutas Mirabel S.L, įmonės kodas B04726881, sumokėjo 15523,63 Eur už pateiktą produkciją – vaisius ir daržoves (33, 34 b. l.).

5Ieškinys tenkintinas.

6Bylos duomenimis nustatyta, kad 2014-05-07 Šiaulių apygardos teismo nutartimi Nr. B2-440/2014 UAB „La Cossta“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Administratoriai LT“ (6–11 b. l.).

7Ieškovo bankrutuojančios įmonės interesams atstovaujančio bankroto administratorius ieškinys atsakovui pareikštas ĮBĮ 11 str. 5 d. 14 p. pagrindais, vykdant šiuo įstatymu jam pavestas funkcijas imtis priemonių išieškoti skolas iš skolininkų, siekiant ginti visų kreditorių, bankrutuojančios įmonės teises ir interesus. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės, kaip bendrovės administracijos vadovės (direktorės), galėjusios disponuoti bendrovės turimomis lėšomis, iš bendrovės kasos pasiimtą ir negrąžintą 15523,63 Eur sumą, argumentuodamas tuo, kad tokiais savo veiksmais atsakovė padarė žalą tiek kreditoriams, tiek pačiai įmonei.

8Vadovo civilinei atsakomybei kilti būtina įstatyme nustatytų sąlygų visuma: neteisėti vadovo veiksmai (išskyrus įstatyme nustatytas išimtis), priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir nuostolių, vadovo kaltė (išskyrus įstatyme ar sutartyje nustatytas išimtis), žala (nuostoliai) (CK 6.246–6.249 straipsniai). Ieškovas, reikšdamas atsakovui, kaip įmonės vadovui, reikalavimą atlyginti įmonei padarytą žalą, privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytą žalą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 straipsnis). Vadovo civilinei atsakomybei atsirasti būtina jo kaltė, tačiau, teismui nustačius, kad atsakovas (vadovas) atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Paneigti šią prezumpciją turi atsakovas (CPK 178, 182 straipsnio 4 dalis). Apie vadovo veiksmų neteisėtumą ir kaltę sprendžiama pagal tai, ar vadovas laikėsi bendrųjų (CK 2.87 straipsnis) ir specialiųjų teisės normų, reglamentuojančių jo pareigas atliekant valdymo organo ar jo nario pareigas valdant įmonę, reikalavimų. Juridinio asmens organų narių pareigas reglamentuoja CK 2.87 straipsnio 1–6 dalys. Atsakomybę už šių pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą ir pareigą visiškai atlyginti dėl to įmonei padarytą žalą įtvirtina CK 2.87 straipsnio 7 dalis. Pažymėtina, kad pagal CK 2.82 straipsnio 1 dalį juridinių asmenų organų kompetenciją ir funkcijas detaliau nustato atitinkamos teisinės formos juridinius asmenis reglamentuojantys įstatymai ir juridinio asmens steigimo dokumentai.

9Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, stebėtojų tarybos bei valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais (ABĮ 37 str. 7 d.); pagal 8 dalį, jis organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą; pagal 12 dalies 1 punktą, atsako už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl įmonės vadovo pareigų, nuosekliai formuojamoje praktikoje yra išaiškinęs, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Ar vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. J. J. v. J. B. ir kt., bylos Nr. 3K-7-266/2006; 2012 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Panevėžio spaustuvė“ v. R. Š. ir kt., bylos Nr. 3K-3-19/2012; 2014 m. gegužės 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Star 1 Airlines“ v. M. L., bylos Nr. 3K-3-244/2014).

10Ieškovas nurodo, kad įmonės vadovei negrąžinus iš įmonės kasos pasiimtos 15523,63 Eur pinigų sumos, nepateikus bankroto administratoriui duomenų apie šių lėšų panaudojimą, įmonė ir jos kreditoriai patyrė 15523,63 Eur žalą.

11Kaip jau buvo minėta, 2014-05-07 Šiaulių apygardos teismo nutartimi Nr. B2-440/2014 UAB „La Cossta“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Administratoriai LT“ (6-11 b. l.), UAB „La Cossta“ vadovė N. S. įpareigota per 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo perduoti administratoriui turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus (10 b. l.). Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte imperatyviai nurodyta, kad valdymo organas po nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos privalo perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat perduoti visus bendrovės dokumentus. Ieškovas nurodo, kad UAB „La Cossta“ vadovė N. S. neperdavė bendrovės turto – piniginių lėšų 15523,63 Eur (53600 Lt) sumai, nors 2015-01-23 raštu Nr.15/01-23-03 buvo raginama iki 2015-01-30 grąžinti 15523,63 Eur į įmonės sąskaitą arba pateikti šias išlaidas patvirtinančius dokumentus.

12Posėdžio metu atsakovė nurodė, kad minėta 15523,63 Eur suma buvo sumokėta už vaisius ir daržoves jos pačios vadovaujamai Ispanijos įmonei Frutas Mirabel S.L. ir pateikė 2013-07-31 kasos pajamų orderio MIR Nr. 35 ir kvito kopijas, kad įmonei Frutas Mirabel S.L, įmonės kodas B04726881, sumokėjo 15523,63 Eur už pateiktą produkciją – vaisius ir daržoves. Atsakovei buvo nustatytas terminas pateikti dokumentų apie atliktus mokėjimus originalus, tačiau atsakovė minėtų dokumentų originalų teismui nepateikė. Atsižvelgiant į tai, kad pateikti dokumentai nebuvo įtraukti į įmonės buhalterinę apskaitą, teismui nepateikti dokumentų originalai, teismas sprendžia, kad atsakovė nepagrindė iš įmonės kasos paimtų lėšų panaudojimo įmonės veikloje, ir tai leidžia daryti išvadą, kad šias lėšas atsakovė panaudojo savanaudiškais tikslais.

13Tokiu atveju egzistuoja atsakovės neteisėti veiksmai, kaip viena iš būtinųjų civilinės atsakomybės taikymo sąlygų (CK 6.246 straipsnis), o konstatavus atsakovės neteisėtus veiksmus, jos kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Savo neteisėtais veiksmais, atsakovė padarė įmonei 15523,63 Eur žalą, žalos dydį patvirtina ieškovo pateikti UAB „La Cossta“ 2013-07-31 kasos išlaidų orderis 16797,96 Eur (58000 Lt) sumai (12 b. l.) ir 2013-09-16 kasos pajamų orderis, kuriame nurodyta atsakovės grąžinta pinigų suma -1274,33 Eur (4400 Lt). Kaip jau buvo minėta, duomenų byloje apie tai, kad atsakovė būtų grąžinusi likusią 15523,63 Eur sumą bendrovei ar panaudojusi šias lėšas įmonės interesais, nėra. Bendrovė 15523,63 Eur žalą patyrė dėl jos vadovės neteisėtų veiksmų, t. y. nuostolius su atsakovo neteisėtu veikimu sieja teisiškai reikšmingas tiesioginis priežastinis ryšys.

14Teismas, įvertinęs visas šios bylos aplinkybes, susijusias su atsakovės veiksmais, pripažįsta kad ieškovas BUAB ,,La Cossta, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Administratoriai LT“, įrodė visas atsakovės N. S., kaip buvusios ieškovo vadovės, civilinės atsakomybės sąlygas, tai yra neteisėtą veikimą, patirtą žalą (nes ūkinių operacijų 15523,63 Eur sumai nepagrindė apskaitos dokumentais, pasiėmusi iš bendrovės kasos negrąžino įmonei) ir priežastinį ryšį (būtent dėl atsakovės neteisėto veikimo atsirado žala). Tuo tarpu atsakovė neįrodė, jog tokie veiksmai traktuotini kaip sąžiningi, atitinkantys maksimalaus atidumo reikalavimus, t. y. nepaneigė kaltės prezumpcijos (CK 6.248 str. 1 d.). Esant nurodytoms aplinkybėms iš atsakovės N. S. ieškovui priteistinas 15523,63 Eur žalos atlyginimas.

15Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir CK 6.210 straipsniu, iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą 15523,63 Eur nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Ieškovas BUAB „La Cossta“ nuo žyminio mokesčio mokėjimo yra atleistas pagal įstatymą (CPK 83 str. 1 d. 8 p.), todėl, patenkinus ieškinį bylinėjimosi išlaidos – 466 Eur žyminis mokestis priteistinas valstybei iš atsakovės N. S. (CPK 80, 88, 96 str.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 265 – 271 str., teismas

Nutarė

18ieškinį tenkinti.

19Priteisti bankrutavusiai UAB „La Cossta“ (į. k. 300092215) iš atsakovės N. S. a. k. ( - ) 15523,63 Eur (penkiolikos tūkstančių penkių šimtų dvidešimt trijų eurų 63 centų) žalos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 15523,63 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2015-02-26 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

20Priteisti iš atsakovės N. S. a. k. ( - ) valstybei 466 Eur (keturis šimtus šešiasdešimt šešis eurus) žyminio mokesčio (įmokos kodas 5660).

21Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Irena Stasiūnienė, sekretoriaujant O.... 2. ieškovas BUAB „La Cossta“, atstovaujamas bankroto administratoriaus,... 3. Posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė ir paaiškino, kad UAB... 4. Atsakovė N. S. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdžio metu... 5. Ieškinys tenkintinas.... 6. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2014-05-07 Šiaulių apygardos teismo nutartimi... 7. Ieškovo bankrutuojančios įmonės interesams atstovaujančio bankroto... 8. Vadovo civilinei atsakomybei kilti būtina įstatyme nustatytų sąlygų... 9. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės... 10. Ieškovas nurodo, kad įmonės vadovei negrąžinus iš įmonės kasos... 11. Kaip jau buvo minėta, 2014-05-07 Šiaulių apygardos teismo nutartimi Nr.... 12. Posėdžio metu atsakovė nurodė, kad minėta 15523,63 Eur suma buvo sumokėta... 13. Tokiu atveju egzistuoja atsakovės neteisėti veiksmai, kaip viena iš... 14. Teismas, įvertinęs visas šios bylos aplinkybes, susijusias su atsakovės... 15. Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir CK 6.210 straipsniu, iš atsakovės... 16. Ieškovas BUAB „La Cossta“ nuo žyminio mokesčio mokėjimo yra atleistas... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 265 – 271 str.,... 18. ieškinį tenkinti.... 19. Priteisti bankrutavusiai UAB „La Cossta“ (į. k. 300092215) iš atsakovės... 20. Priteisti iš atsakovės N. S. a. k. ( - ) valstybei 466 Eur (keturis šimtus... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...