Byla Iv-2800-562/2012
Dėl sprendimų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Rosita Patackienė, sekretoriaujant Daliai Kalantienei, dalyvaujant pareiškėjos atstovėms advokatei V. P. ir D. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „( - )“ skundą atsakovei Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Telšių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimų panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Pareiškėja UAB „( - )“ patikslintame skunde prašo: panaikinti Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Komisijos) 2012-03-07 sprendimą Nr. S-31 (7-5/2012), kuriuo patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2011-12-09 sprendimas Nr. 69-280, bei panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Inspekcijos) 2011-12-09 sprendimo Nr. 69-280 dalį, kuria UAB „( - )“ įpareigota sumokėti 77 228 Lt pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), 61 268 Lt pelno mokesčio, 21 820 Lt PVM ir 14 255 Lt pelno mokesčio delspinigių bei 10 proc. dydžio baudą nuo papildomai apskaičiuotų mokesčių 7 723 Lt PVM baudą ir 6 127 Lt pelno mokesčio baudą bei panaikinti Telšių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – Telšių AVMI) 2011-09-15 sprendimą Nr. (3.11)-PA7.4-9, kuriuo patvirtintas 2011-08-09 patikrinimo aktas Nr. (3.10)-PA6.4-21 (toliau – Patikrinimo aktas).

4Pareiškėja skunde nesutinka su Komisijos bei mokesčių administratoriaus nuomone (prielaida) dėl UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ išrašytų PVM sąskaitų faktūrų pripažinimo neturinčiomis juridinės galios bei dėl prekių nebuvimo (tiekimo) fakto.

5Pareiškėja už įsigytas atsargines dalis su UAB „( - )” atsiskaitė pavedimais per banką, pervesdama pinigus į jos atsiskaitomąją sąskaitą. Sandorių sudarymo metu (2002-05-13/2002-05-27 ir 2002-07-04/2002-07-29) pareiškėja patikrino, kad bendrovė Mokesčių mokėtojų registre įregistruota 1996-08-01, PVM mokėtoju įregistruota nuo 1996-11-01, išrašytose PVM sąskaitose faktūrose yra visi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatyme (toliau – Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymas) nustatyti privalomi rekvizitai, ir PVM mokėtojo kodas, jos įsigytos UAB „( - )“ vardu, užpildytos Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVM įstatymo), įsigaliojusio 2002-07-01, 80 straipsnyje nustatyta tvarka. Sandorių sudarymo metu UAB „( - )“ buvo PVM mokėtoja, deklaracijų neteikė nuo 2002-11-01, iš PVM mokėtojų išregistruota 2004-03-23. Kad R. L. (R. L.) pagal čekius išėmė grynus pinigus iš bendrovės sąskaitos, patvirtina, jog pastarasis dirbo UAB „( - )“. Taigi negali būti pripažįstama, kad sandoriai buvo fiktyvūs, bendrovės vardu veikė nežinomi asmenys. Bendrovės akcininkų pasikeitimai dėl akcijų pirkimo pardavimo dokumentų juridinei galiai neturi įtakos. UAB „( - )“ neįtraukta į sąrašus asmenų, kurie nevykdo mokesčių administratoriaus nurodymų ir neatvyksta į inspekciją ar nepateikia dokumentų tikrinimui. Ūkinės operacijos su UAB „( - )“ vyko realiai, įsigytos atsarginės dalys buvo panaudotos pareiškėjos apmokestinamai veiklai vykdyti, t. y. transporto priemonių remontui, kaip tai numatyta PVM įstatymo 16 straipsnyje (iki 2002-06-30) ir 58 straipsnyje (nuo 2002-07-01). Pareiškėja nesutinka su Komisijos vertinimu, kad ji sandėlių prekėms sandėliuoti neturi, tačiau pareiškėja turi dirbtuves (610,17 kv. m.) ir 2 aukštų administracinį pastatą (611,43 kv. m.), kuriuose gali sandėliuoti atsargines dalis, būtinas nepertraukiamam pervežimų darbui užtikrinti.

6Pareiškėja su UAB „( - )“ už prekes atsiskaitė pavedimais per banką, pervesdama pinigus į pastarosios sąskaitą. Sandorių su UAB „( - )“ metu (2003-07-03, 2003-07-15 ir 2003-07-19) pareiškėjai buvo žinoma, kad UAB „( - )“ įregistruota 1998-12-04, PVM mokėtoja – nuo 2002-05-01, PVM sąskaitos faktūros įsigytos UAB „( - )“ vardu atitinka teisės aktų reikalavimus. Bendrovė išregistruota tik 2004-03-08. Pareiškėja nurodė, kad Telšių AVMI pagal Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – Vilniaus AVMI) 2004-07-26 raštą Nr. (11.2.1-05)-3-2-21963 dėl sandorių su UAB „( - )“ 2004-08-24 atliko pareiškėjos priešpriešinį patikrinimą ir nustatė, kad pareiškėjos buhalterinėje apskaitoje užfiksuota, kad statybines medžiagas pareiškėja įsigijo iš UAB „( - )“, apskaitė buhalterinės apskaitos registruose, panaudojo buto, adresu: ( - ), remontui ir nurašė 2003-09-30 nurašymo aktu Nr. 1000210, jokių pažeidimų nebuvo nustatyta.

7Patikrinimo akte konstatuota, kad Vilniaus AVMI 2005-09-19 informavo, jog atliko UAB „( - )“ PVM mokestinį patikrinimą (2005-06-27 patikrinimo aktas Nr.05-04-10-494), kurio metu nustatė, kad minėta įmonė ekonominės veiklos nevykdė, buvo tik tarpininkė išrašant jos vardu įsigytus specialiųjų apskaitos dokumentų (toliau – SAD) blankus, todėl prekių ar paslaugų, kaip pirkimo ir pardavimo PVM objekto nebuvo. UAB „( - )“ buvo naudojama neteisėtai veiklai vykdyti. Buvo siekiama ne ūkinės veiklos rezultatų, o savanaudiškų, visuomenei priešiškų interesų, sudarančių sąlygas kitiems ūkio subjektams neteisėtai suformuoti PVM atskaitą ir sąnaudas. PVM patikrinimo metu UAB „( - )“ neapskaičiuotas. Be to, Patikrinimo akte nurodyta, kad pareiškėja 2003-07-03, 2003-07-15, 2003-07-19 įformintas iš UAB „( - )“ pardavimas prekių, kurios įsigytos 2003-07-02, 2003-07-14, 2003-07-15 iš UAB „( - )“, kuri sandorių sudarymo metu buvo PVM mokėtoja. UAB „Stamatologijos įranga“ direktorius neneigė pardavęs pareiškėjai prekes tik neprisiminė pardavimo aplinkybių, tačiau iš pirminių dokumentų buvo nustatyta, iš ko įsigijo prekes, kurias vėliau pardavė pirkėjui. Mokesčių administratorius padarė skirtingas išvadas, apskaičiuodamas mokesčius, įvertinęs tuos pačius sudarytus sandorius tarp UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ bei UAB „( - )“ ir UAB „( - )“. Perkėlė mokesčių naštą pareiškėjai, tuo pažeidė konstitucinio asmenų lygybės bei specialiojo mokesčių mokėtojų lygybės principus. Pareiškėja nepažeidė nei PVM įstatymo, nei Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – Pelno mokesčio įstatymas) reikalavimų, sumokėjo už prekes pavedimu per banką, t. y. patyrė išlaidas. Pareiškėja nežinojo ir negalėjo žinoti, kad pardavėjas, kuris vykdė ūkinę komercinę veiklą, nemokės PVM mokesčio, o mokesčių administratorius to ir nereikalaus. UAB „( - )“ direktorius M. T. (M. T.) pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – Baudžiamojo kodekso) 223 straipsnio 1 dalį (aplaidus apskaitos tvarkymas), o ne pagal Baudžiamojo kodekso 222 straipsnį (apgaulingas apskaitos tvarkymas). Mokesčių administratoriaus teiginys, kad UAB „( - )“ vardu pirkti SAD blankai galėjo būti naudojami nelegaliems sandoriams įforminti, tėra tik prielaida.

8Pareiškėjos sandoriai su UAB „( - )“ vyko 2003 m. 6–7 mėnesiais pagal minėtos bendrovės išrašytas sąskaitas. Pareiškėja už įsigytas atsargines dalis atsiskaitė pavedimais į UAB „( - )“ atsiskaitomąją sąskaitą. Sandorių sudarymo metu pareiškėja žinojo, kad UAB „( - )“ įregistruota 1995-03-16, PVM mokėtoja įregistruota nuo 2002-07-01, PVM sąskaitos faktūros įsigytos UAB „( - )“ vardu ir atitinka visus PVM įstatymo ir kitų jį įgyvendinančių teisės aktų reikalavimus. UAB „( - )“ iš PVM mokėtojų išregistruota 2004-10-22, t. y. daugiau nei po metų, kai buvo vykdyti sandoriai su pareiškėja. Minėta bendrovė į atsiskaitomąją sąskaitą gavo pareiškėjos pervestas 138 734,74 Lt įplaukas, todėl, net jeigu ir nebūtų vykdžiusi veiklos, ši bendrovė realiai gavo įplaukas, kurias pasisavino. Pagal AB „SEB Vilniaus bankas“ ir AB „Parex bankas“ informaciją iš UAB „( - )“ bankinių sąskaitų grynus pinigus pagal čekius išėmė jos vadovas A. A. laikotarpiu nuo 2002-06-20 iki 2004-08-19, buhalteris A. G. bei kiti asmenys. Pareiškėjos nuomone, atlikus patikrinimą pagal iš trečiųjų asmenų gautą informaciją, UAB „( - )“ nepagrįstai buvo neapmokestinta pelno, pridėtinės vertės, o nustačius asmenį, kuris paėmė pinigus, ir gyventojų pajamų mokesčiais.

9Vienkartinis sandoris su UAB „( - )“ buvo sudarytas 2003-07-07, už prekes pareiškėja sumokėjo pavedimu į pastarosios bendrovės atsiskaitomąją sąskaitą. Sandorio sudarymo metu pareiškėja patikrino, kad UAB „( - )“ įregistruota Mokesčių mokėtojų registre 1998-05-29, įregistruota PVM mokėtoja nuo 2002-07-01, PVM sąskaita faktūra įsigyta UAB „( - )“ vardu ir atitinka visus PVM įstatymo ir kitų jį įgyvendinančių teisės aktų reikalavimus. UAB „( - )“ išregistruota iš PVM mokėtojų registro 2004-11-02, t. y. praėjus daugiau nei metams po minėto sandorio sudarymo. Iš Patikrinimo akto matyti, kad UAB „( - )“ buhalteris A. G. patvirtino, kad bendrovė vykdė veiklą, tačiau mokesčių administratorius padarė nepagrįstą išvadą, kad pastaroji bendrovė ekonominės veiklos nevykdė ir realiai PVM sąskaitose faktūrose įformintų operacijų atlikti negalėjo. Patikrinimo metu mokesčių administratorius neišsiaiškino, kas pareiškėjos pervestus pinigus išsiėmė iš banko, bendrovės direktorius R. R. net neapklaustas, nenurodyta, ar bendrovė teikė deklaracijas, ar – ne.

10Šiuo metu UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ yra veikiančios bendrovės. Pareiškėjos teigimu, sandorių sudarymo metu minėtos bendrovės vykdė veiklą, buvo PVM mokėtojos, išrašė PVM sąskaitas faktūras, įsigytas bendrovių vardu, ir atitinkančias visus PVM įstatymo ir kitų jį įgyvendinančių teisės aktų reikalavimus, turėjo atidarytas atsiskaitomąsias sąskaitas Lietuvos bankuose. Informacijos, kad šios bendrovės nevykdė mokesčių administratoriaus nurodymų ar neteikė deklaracijų ir nemokėjo mokesčių sandorių sudarymo metu, nebuvo.

11Pareiškėja, remdamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) 18 straipsniu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – VAĮ) 4 straipsniu, teigia, kad mokesčių administratoriaus priimami sprendimai mokesčių mokėtojų klausimais turi būti objektyvūs, negali būti grindžiami prielaidomis ir spėlionėmis. Pagal MAĮ 3 straipsnio 5 dalį dėl mokesčių teisės aktų turinio kilę neaiškumai turi būti aiškinami mokesčių mokėtojo naudai. Patikrinimo metu nebuvo nustatyta, kad pareiškėjos kontrahentai neturėjo ir negalėjo teikti paslaugų pagal išrašytas PVM sąskaitas faktūras, ir neturėjo reikalingų išteklių nurodyto pobūdžio veiklai vykdyti, nes UAB „( - )“, UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ patikrinimui duomenų nepateikė, patikrinimai buvo atlikti pagal iš trečiųjų asmenų surinktus duomenis.

12Kad mokesčių administratorius nesurinko duomenų, iš kur pardavėjas gavo prekes, kurias vėliau perpardavė, savaime neįgalina teigti, kad prekių nebuvo, ir, kad jos nebuvo perparduotos pirkėjui. Jeigu minėtos bendrovės pripažintos priedangos įmonėmis, kurios veiklos nevykdė, buvo tarpininkės išrašant jų vardu įsigytus SAD blankus, tai pareiškėja abejoja, kaip jos galėjo būti įregistruotos PVM mokėtojomis. PVM sąskaitos faktūros yra apskaitos dokumentai, patvirtinantys ūkines operacijas. Sandorių sudarymo metu galiojusio PVM įstatymo 14 straipsnis įpareigoja, jeigu išrašoma sąskaita faktūra, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ sumokėti PVM, o pirkėjas įgyja teisę į PVM atskaitą. Identiška nuostata įtvirtinta ir PVM įstatymo (2002-03-05 Nr. IX-751) 71 straipsnio 6 punkte. Mokesčių administratorius neatliko MAĮ 32 straipsniu jam nustatytos pareigos, sudarydamas sąlygas UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ atsakingiems asmenims, pasisavinusiems pervestus pinigus, ir toliau sukčiauti. Mokesčių administratorius, administruodamas mokesčius, nesielgė atidžiai, teisingai ir sąžiningai, kaip to reikalauja MAĮ 8 straipsnis bei neatliko MAĮ 26 straipsnyje nustatytų funkcijų. Komisija nelaiko reikšminga aplinkybe, kad pažeidimus padarę PVM mokėtojai turi būti apmokestinami. Pareiškėjos teigimu, būtent pardavėjų veiklos teisėtumas ar neteisėtumas mokesčių mokėjimo prasme yra reikšmingas.

13Pareiškėja dėl patikrinimo metu Telšių AVMI surinktos informacijos paaiškino, kad iš surinktos informacijos neaišku, dėl kokių įmonių ar asmenų atliekami ikiteisminiai tyrimai, nes Telšių AVMI 2012-03-06 rašte pareiškėjai pateikė dokumentų kopijas, kuriose nėra minima fizinių ar juridinių asmenų duomenų. Pareiškėja prašė atkreipti dėmesį į Inspekcijos 2011-12-09 sprendime Nr. 69-280 minimus rašytinius įrodymus, kurie yra reikšmingi nustatant pareiškėjai pardavusių prekes ir išrašiusių atitinkamus pardavimo dokumentus įmonių veiklos aplinkybes, t. y. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – FNTT) Vilniaus apskrities raštą 2008-03-03 Nr. 25-1/7-836; 2009-05-05 FNTT Specialiųjų užduočių skyriaus raštą Nr. 25/06-9-2640; Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2008-04-10 baudžiamąjį įsakymą byloje Nr. 1-278-170/2008, kurių turinys pareiškėjai nežinomas.

14Pareiškėjos manymu, Inspekcijos išvados nepatvirtintos visuma teisiškai reikšmingų aplinkybių, leidžiančių spręsti apie UAB „( - )“, kaip mokesčio mokėtojos, sąžiningumą. UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ išrašytose PVM sąskaitose faktūrose esantys duomenys atitiko 2002-2003 metais galiojusio Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo 10 straipsnio ir PVM įstatymo 18 straipsnio reikalavimus, t. y. jose buvo visi privalomi dokumento rekvizitai, atspindėta realiai atlikta ūkinė operacija. Apie prekes teikusių bendrovių nesąžiningumą UAB „( - )“ nebuvo žinoma. Bendrovė, vykdydama komercinius santykius su minėtomis bendrovėmis, patikrino, ar jos yra įregistruotos, vykdo komercinę ūkinę veiklą, ar atsiskaitymuose su ja naudojamos PVM sąskaitos faktūros nėra dingusios, ar duomenys PVM sąskaitose faktūrose atitinka įstatymų reikalavimus, ar šios bendrovės buvo PVM mokėtojos, ir nenustatė jokių pažeidimų. Mokesčių inspekcija negalėjo registruoti PVM sąskaitų faktūrų, o Lietuvos bankai aptarnauti ir išmokėti grynųjų pinigų ne šių įmonių darbuotojams ar neegzistuojantiems asmenims. Sandorių sudarymo metu mokesčių administratoriui minėtos bendrovės teikė mokestines ataskaitas, nebuvo įtrauktos į nepatikimų įmonių sąrašus, nebuvo jokių duomenų apie šių įmonių galimus mokestinius ginčus su mokesčių administratoriumi, taip pat ir teismuose. UAB „( - )“ visus mokėjimus už suteiktas paslaugas įvykdė mokestiniais pavedimais, o ne grynaisiais pinigais. UAB „( - )“ nežinojo ir neturėjo galimybės žinoti apie sutarties partnerių veiklos neteisėtumą ir tai, kad jie kada nors neteiks deklaracijų, nemokės PVM, patikrinimui neteiks dokumentų ar jų vadovai pasisavins bendrovės lėšas. Bendrovė, kaip mokesčio mokėtoja, elgėsi sąžiningai, patikrinimo metu nenustatytas nei vienas pažeidimas, išskyrus ginčijamus, nuo pareiškėjos nepriklausiusius pažeidimus, vis mokesčiai buvo laiku sumokėti.

15Pareiškėja prašė atsižvelgti į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuluotą praktiką analogiškose bylose dėl PVM atskaitos bei sąnaudų pripažinimo: pvz. nutartis administracinėse byloje Nr. A-1-355/2004; Nr. A-1-794/2006; Nr. A-663-1108-06; Nr.A4-681-2006; Nr. A-5-1000/2006; Nr. A-14-382/07; Nr. A-146-1398-08 (dėl Telšių AVMI patikrinimo akto); Nr. A-180-681-06; Nr. A-438-1097/2009; A556-920/2010; Nr. A556-1356/2009; Nr. A556-1175/2010; Nr. A556-610/2010; Nr. A556-963/2009; Nr. A-438-830/2010 ir kt.

16Atsakovė atsiliepime prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

17Atsiliepime nurodė, kad pareiškėjos mokestinis patikrinimas atliktas, remiantis pareiškėjos pateiktais buhalterinės apskaitos dokumentais, PVM deklaracijų ir kitų dokumentų duomenimis bei Vilniaus AVMI surašytais patikrinimų aktais dėl UAB „( - )“, UAB „( - )“ ir UAB „( - )“.

18Mokestinio patikrinimo metu nustatė, kad pareiškėjai UAB „( - )“ vardu laikotarpiu nuo 2002-05-13 iki 2007-07-29 išrašyta 10 PVM sąskaitų faktūrų įvairių atsarginių dalių įsigijimui, kurias pareiškėja įtraukė į buhalterinę apskaitą, įsigytas atsargines dalis apskaitė pareiškėjos apskaitos registruose ir nurašė pagal nurašymo aktus transporto priemonių remontui, apmokėjimą atliko pavedimais pagal išrašytas PVM sąskaitas faktūras, tačiau PVM į biudžetą nesumokėjo.

19Vilniaus AVMI 2006-07-03 raštu Nr. (1.3)-46-17166 informavo Telšių AVMI, jog UAB „( - )“ nuo 2002-11-01 neteikia mokesčių deklaracijų, nemoka mokesčių, todėl Vilniaus AVMI minėtos bendrovės mokestinio patikrinimo negalėjo atlikti. Pagal UAB „( - )“ archyvinėje byloje esamus duomenis nustatė, kad Vilniaus AVMI operatyvios kontrolės skyrius atliko UAB „( - )“ operatyvų patikrinimą (2003-04-07 pažyma Nr. 0191), kurio metu nenustatytas (-i) bendrovės savininkas (-ai) ir bendrovės veiklos vykdymo vieta. UAB „( - )“ akcininkas A. S., kuris akcijas buvo įsigijęs 2001-12-10, nurodė, kad visus dokumentus dėl UAB „( - )“ veiklos jam pasirašyti pateikdavo teisininkas, kurio pavardės nežino. Patikrinimui, UAB „( - )“ veiklos dokumentą, A. S. nepateikė, nes jų neturėjo. Šis asmuo paaiškino, kad įsigytas UAB „( - )“ akcijas po mėnesio 2002-01-22 jis pardavė nežinomiems asmenims. Mokesčių administratoriui pateiktoje akcijų pirkimo pardavimo sutartyje nurodyta, kad akcijos parduotos R. L.. A. S. teigė, kad akcijų pirkimo pardavimo dokumentus pasirašė jis pats, bet dokumentus įformino kitas asmuo, kurio kaip ir akcijas įsigijusio asmens R. L. nepažįsta ir niekada nematė. R. L. 2002-12-23 ir 2003-03-10 paaiškinimuose neigė pasirašęs 2002-01-20 UAB „( - )“ akcijų pirkimo dokumentus bei paaiškino, kad UAB „( - )“ niekada nedirbo, jokių sutarčių nesudarinėjo, dokumentų nepasirašinėjo, nieko iš asmenų, dirbančių UAB ( - )“ nepažįsta, o jo parašai gali būti suklastoti. Vilniaus AVMI informacinės bazės duomenimis 2002-01-29 UAB „( - )“ vardu įsigyta 250 PVM sąskaitų faktūrų LGB Nr. 4916321-4916570 ir 500 kasos pajamų orderių LAC Nr. 5130461-5130960 blankų komplektų. A. S. patvirtino, kad blankus tikrai pirko ir pasirašė SAD blankų pirkimo dokumentuose, tačiau nurodė, kad pats jų nenaudojo, o SAD blankus atidavė akcijų pardavimo dokumentus įforminusiam nepažįstamam juristui.

20Telšių AVMI padarė išvadą, kad UAB „( - )“ akcijų pirkimo pardavimo sandoriai gali būti fiktyvūs, kad įmonės vardu veikė nežinomi asmenys, kad UAB „( - )“ realiai nepardavė / neatliko prekių / paslaugų, t. y. ūkinės operacijos realiai įvyko ne tomis sąlygomis, ne tarp tų ūkio subjektų, kurie nurodyti dokumentuose, o buvo tik surašomi dokumentai, siekiant sukurti kuo didesnę grandinę formaliai PVM atskaitai suformuoti.

21Be to, nustatė, kad pareiškėjai UAB „( - )“ vardu už atsarginių detalių įsigijimą laikotarpiu nuo 2003-06-23 iki 2003-07-28 išrašytos 6 PVM sąskaitos faktūros 138 734,74 Lt sumai. Pareiškėja už įsigytas prekes su UAB „( - )“ atsiskaitė pavedimais. Pareiškėja nepateikė sutarties su UAB „( - )“ minėtomis PVM sąskaitomis faktūromis įformintam prekių pirkimui pardavimui. Telšių AVMI rėmėsi operatyvaus patikrinimo metu nustatytomis aplinkybėmis (2005-05-27 priešpriešinės informacijos surinkimo pažyma). Operatyvaus patikrinimo metu pareiškėjos direktorius P. P. 2005-05-27 raštu paaiškino, kad UAB „( - )“ susirado pats, telefonu skambino į keletą įmonių dėl detalių (automašinoms) pirkimo, ieškojo palankesnių kainų. Sutartys dėl detalių pirkimo su UAB „( - )“ nebuvo sudarytos, vadovų ar kitų asmenų šios bendrovės nepažįsta, reikalingų detalių užsakymus derindavo telefonu ar faksu. Taip pat paaiškino, kad jei detalių kiekis būdavo nedidelis, tai detales gaudavo siunta, kurią atveždavo maršrutinių autobusų Vilnius - Mažeikiai vairuotojai, o jei detalių kiekis būdavo didesnis, tada pati UAB „( - )“ savo transportu automašina „Ford Tranzit“ atveždavo detales. Detales priimdavo P. P., krovinio važtaraščio vairuotojas jam nepateikdavo. Vairuotojo asmens dokumentų ar kitų dokumentų, kurie patvirtintų, jog jis tikrai atstovauja UAB „( - )“ neprašė. Atsarginės dalys apskaitytos buhalterinės apskaitos registruose ir nurašytos pagal nurašymo aktus transporto priemonių remontui. Pagal Vilniaus AVMI atlikto UAB „( - )“ mokestinio patikrinimo (2006-03-28 patikrinimo aktas Nr.08-05-10-69) duomenis nustatė, kad UAB „( - )“ nepateikė buhalterinės apskaitos dokumentų patikrinimui, atsarginių dalių įsigijimo dokumentų, bendradarbiavimo su kitomis įmonėmis, galėjusiomis pateikti prekes ir suteikti transporto paslaugas, sutarčių. UAB „( - )“ neturėjo nuosavybės teise priklausančių transporto priemonių, kuriomis būtų galėjusi pareiškėjai gabenti atsargines dalis. Pardavimo PVM UAB „( - )” neapskaičiuotas. UAB „( - )“ direktorius A. A. patikrinimo metu nepaaiškino jokių konkrečių šios bendrovės veiklos vykdymo aplinkybių, negalėjo nurodyti tikslaus buveinės adreso, taip pat nepaaiškino, kaip buvo vykdomos ūkinės operacijos. UAB „( - )“ buhalteris A. G. paaiškino, kad UAB „( - )“ buhalteriu dirbo nuo 2002-06-26 iki 2003-10-24, tačiau jos buveinėje niekada nebuvo. Su UAB „( - )“ direktoriumi dažniausiai susitikdavo kavinėse, kur direktorius perduodavo jau užpildytas PVM sąskaitas faktūras, kasos bei kitus dokumentus, reikalingus buhalterinės apskaitos tvarkymui. UAB „( - )“ veikla buvo įvairių prekių pirkimas pardavimas, tačiau jis šių prekių niekada nėra matęs ir nežino, kur jos buvo sandėliuojamos, jei jos iš viso buvo.

22Vilniaus AVMI, atlikusi UAB „( - )“ mokestinį patikrinimą, konstatavo, kad PVM sąskaitose faktūrose nurodytos ūkinės operacijos nevyko, o UAB „( - )“ vardu įsigyti blankai buvo naudojami realiai neįvykusioms ūkinėms operacijoms įforminti. Vilniaus AVMI 2006-06-15 raštu Telšių AVMI informavo, kad UAB „( - )“ ekonominės veiklos nevykdė, PVM sąskaitose faktūrose įformintų ūkinių operacijų faktiškai neatliko, jos vardu įsigytais blankais buvo įformintos realiai neįvykusios ūkinės operacijos, tokiu būdu sudarant galimybę kitiems ūkio subjektams nepagrįstai atskaityti pirkimo PVM.

23Mokestinio patikrinimo metu nustatė, kad pareiškėjai UAB „( - )“ vardu už parduotas statybines medžiagas laikotarpiu nuo 2003-07-03 iki 2003-07-18 išrašytos 3 PVM sąskaitos faktūros iš viso 43 885,62 Lt sumai, kurias pareiškėja apmokėjo mokėjimo pavedimais. Telšių AVMI, remdamasi 2004-08-24 priešpriešinės informacijos patikrinimo medžiaga nustatė, kad pareiškėjos buhalterinėje apskaitoje užfiksuotas statybinių medžiagų įsigijimas iš UAB „( - )“, kurias pareiškėja panaudojo buto remontui, adresu: Šermukšnių g. 1-11, Vilniuje, ir nurašė 2003-09-30 nurašymo aktu Nr. 1000210. Pareiškėja, atstovaujama direktoriaus P. P., 2002-12-04 pagal pirkimo-pardavimo sutartį įsigijo butą, siekiant turėti patalpas Vilniuje, kaip biurą, bei darbuotojų apgyvendinimui, atvykus į Vilnių darbo reikalais. P. P. 2004-08-24 paaiškinime teigia, kad sandoris dėl medžiagų buto remontui įsigijimo vyko su M. T. minėtame bute, Vilniuje. Medžiagas, kurias sunaudojo buto remontui Vilniuje, UAB „( - )“ atvežė savo transportu. Pareiškėja nepateikė įsigytoms prekėms transportuoti krovinio važtaraščių. P. P. teigimu, buto remonto darbai buvo atliekami pareiškėjos darbuotojų jėgomis, tačiau mokestinio patikrinimo metu 2002–2003 m. nenustatė, kad išmokėtų išmokų už remonto darbus ir komandiruotėms į Vilnių.

24Pagal Vilniaus AVMI atlikto UAB „( - )“ mokestinio patikrinimo (2005-06 27 patikrinimo aktas Nr.05-04-10-494) duomenis Telšių AVMI nustatė, kad UAB „( - )“ ekonominės veiklos nevykdė, ši bendrovė buvo naudojama neteisėtai veiklai vykdyti, kuria buvo siekiama ne ūkinės veiklos rezultatų, o savanaudiškų visuomenei priešiškų interesų, sudarančių sąlygas kitiems ūkio subjektams neteisėtai suformuoti PVM atskaitai sąnaudas. UAB „( - )“ direktorius M. T. dėl sandorių su pareiškėja nurodė, kad pareiškėja yra Mažeikiuose, tačiau kokiu būdu buvo surasta įmonė, kas susitikimo metu ją atstovavo, kur susitiko su jos atstovu, kur yra bendrovės buveinė, kas gabeno prekes, iš kur įsigijo pareiškėjai parduotas prekes, negalėjo paaiškinti, teigė, kad neprisimena.

25Be to, mokestinio patikrinimo metu nustatė, kad pareiškėjai 2003-07-03, 2003-07-15, 2003-07-19 įformintas iš UAB „( - )“ prekių pardavimas, kurių įsigijimą UAB „( - )“ įformino iš UAB „( - )“. Kadangi UAB „( - )“ ekonominės veiklos nevykdo, teikiamose PVM deklaracijose nedeklaruoja prekių tiekimų ir paslaugų teikimo ir prekių/paslaugų įsigijimo bei nerandamas jo nurodytose buveinėse ir veiklos vykdymo vietose, tai konstatavo, kad ūkinės operacijos tarp UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ įvyko ne tomis sąlygomis, kurios nurodytos apskaitos dokumentuose. Pasinaudojant UAB „( - )“ vardu įsigytais SAD blankais buvo įformintos ūkinės operacijos, siekiant sudaryti kuo didesnę grandinę formaliai PVM atskaitai ir sudarytos sąlygos UAB „( - )“ atskaityti pirkimo PVM.

26Vilniaus AVMI, apibendrinusi mokestinio patikrinimo metu surinktą informaciją ir nustatytas faktines aplinkybes, padarė išvadą, kad UAB „( - )“ vardu išrašytose PVM sąskaitose faktūrose pareiškėjai įvardintos ūkinės operacijos įvyko ne tomis sąlygomis, kurios nurodytos apskaitos dokumentuose, tai yra ne tarp dokumentuose nurodytų ūkio subjektų, UAB „( - )“ vardu pirkti SAD blankai galėjo būti naudojami nelegaliems sandoriams įforminti bei siekiant neteisėtai suformuoti PVM atskaitą.

27Mokestinio patikrinimo metu nustatė, kad pareiškėjai UAB „( - )“ vardu 2003-07-07 išrašyta PVM sąskaita faktūra už vonios įrangą iš viso už 29 632,16 Lt. Pareiškėja minėtai bendrovei už prekes apmokėjo mokestiniu pavedimu. Bendrovėje įsigyta vonios įranga apskaityta buhalterinės apskaitos registruose ir nurašyta pagal nurašymo aktą.

28Priešpriešinio patikrinimo metu (2005-01-10 priešpriešinės informacijos surinkimo pažyma Nr. (3.8)-PA4.4-2) pareiškėjos direktorius V. P. raštu paaiškino, kad direktoriumi dirba nuo 2003-08-28, todėl negali atsakyti, kodėl ant PVM sąskaitos faktūros nėra pareiškėjos parašų, kaip tos prekės buvo pristatytos, ir kodėl nėra krovinio gabenimo važtaraščių. Teigė, kad UAB „( - )“ įsigytas prekes pareiškėja panaudojo buto remontui adresu: Šermukšnių g. 1-11, Vilniuje, kuris yra nuomojamas. Patikrinimo metu nenustatė, kad 2002-2003 m. minėtas butas būtų panaudotas apmokestinamai veiklai vykdyti, nenustatė pajamų bei duomenų apie minėto buto eksploatavimą.

29Vilniaus AVMI UAB „( - )“ mokestinio patikrinimo metu (2005-09-19 patikrinimo aktas Nr.05-05-47-93) nustatė, kad minėta bendrovė ekonominės veiklos nevykdė, bendrovė buvo naudojama neteisėtai veiklai vykdyti, kuria buvo siekiama ne ūkinės veiklos rezultatų, o savanaudiškų visuomenei priešiškų interesų, sudarančių sąlygas kitiems ūkio subjektams neteisėtai suformuoti PVM atskaitą ir sąnaudas. UAB „( - )“ mokestinio patikrinimo metu nepateikė jokių dokumentų, susijusių su santechnikos prekių įsigijimu, gabenimu, sandėliavimu. UAB „( - )“ buhalteris A. G., atvykęs į Vilniaus AVMI, ir atsakydamas į klausimus dėl UAB „( - )“, kurioje tuo pačiu laikotarpiu taip pat dirbo, vykdomo patikrinimo, atsakė į klausimus, susijusius ir su UAB „( - )“ veikla. Jis paaiškino, kad UAB „( - )“ buvo įdarbinti tik du darbuotojai (R. R. ir A. G.), UAB „( - )“ neturėjo jokio ilgalaikio turto. Su UAB „( - )“ direktoriumi dažniausiai susitikdavo kavinėse, kur direktorius perduodavo jau užpildytas PVM sąskaitas faktūras, kasos bei kitus dokumentus, reikalingus buhalterinės apskaitos tvarkymui. Pastarojo teigimu, UAB „( - )“ veikla buvo įvairių prekių pirkimas–pardavimas, tačiau jis šių prekių niekada nėra matęs ir nežino, kur jos buvo sandėliuojamos, jei jos iš viso buvo. Atsiskaitymai tarp bendrovių vykdavo grynais pinigais, A. G. teigė, kad grynų pinigų nematydavo, nes grynus pinigus paimdavo UAB „( - )“ direktorius ir pateikdavo jau užpildytą kasos pajamų orderį.

30Vilniaus AVMI patikrinimo akte padarė išvadą, kad UAB „( - )“ realiai PVM sąskaitose faktūrose įformintų operacijų atlikti negalėjo, nes neturėjo jokių resursų ir nepateikė sutarčių su kitomis įmonėmis, galėjusiomis suteikti prekių sandėliavimo, saugojimo, gabenimo paslaugas, kad ūkinės operacijos įvyko ne tomis aplinkybėmis, kurios atvaizduotos dokumentuose, t. y. ne tarp dokumentuose nurodytų ūkio subjektų.

31Atsakovė, atsižvelgusi į pareiškėjos mokestinio patikrinimo metu surinktus duomenis, konstatavo, kad Telšių AVMI surinko pakankamai įrodymų, leidžiančių daryti vienareikšmišką išvadą, kad UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ vardu pareiškėjai išrašytose PVM sąskaitose faktūrose ūkinės operacijos neįvyko tomis aplinkybėmis, kurios atvaizduotos šių įmonių vardu išrašytuose apskaitos dokumentuose, t. y. minėtos įmonės pareiškėjai realiai prekių nepardavė, o jų vardu tik buvo neteisėtai įformintos PVM sąskaitos faktūros, kurios laikytinos neturinčiomis juridinės galios.

32Mokestinio patikrinimo metu surinkti duomenys patvirtina, jog UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ pardavimo PVM į biudžetą nesumokėjo, tačiau pareiškėja į PVM atskaitą įtraukė pirkimo PVM pagal minėtų bendrovių vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras.

33Atsakovė, įvertinusi pareiškėjos žinojimą ar galėjimą žinoti apie veiklos partnerių teisėtumą, pažymėjo, kad pagrindinis informacijos apie būsimą verslo partnerį surinkimo tikslas yra įsitikinti, ar jis realiai vykdo ekonominę veiklą ir mokestines prievoles. Bylos medžiaga patvirtina, kad sandoriai tarp pareiškėjos ir UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ vyko ne vieną kartą ir tęstinį laikotarpį, todėl šios aplinkybės sudarė galimybę surinkti pakankamą informaciją apie verslo partnerius. Tačiau pareiškėjos direktorius P. P. teiktuose paaiškinimuose nurodė, kad bendrovių vadovų nežino, nesiaiškino, kas minėtas bendroves atstovavo sandorių metu, neįsitikino, ar minėtas bendroves atstovaujantys asmenys yra įgalioti veikti šių įmonių vardu, netikrino šių asmenų tapatybių, nesiaiškino, ar vairuotojai atvežę prekes, atstovavo sandorio šalį, nereikalavo krovinių važtaraščių. Be to, pareiškėja nesilankė minėtų įmonių buveinėje, nesidomėjo, ar prekių tiekėjai realiai vykdo su siūlomomis prekėmis susijusią veiklą, ar turi materialinius ir žmogiškuosius resursus veiklai vykdyti, ar turi kokybės, produkcijos sertifikatus, tokiu būdu įvertinti su šių išteklių nebuvimu susijusią riziką. P. P. 2005-05-27 paaiškinime dėl sandorių su UAB „( - )“ nurodė, kad suartys nebuvo sudaromos, jis pats nebuvo nuvykęs į jų ofisą Vilniaus m., vadovų ar kitų atsakingų šios bendrovės darbuotojų nepažįsta. Telefono numerio, kuriuo skambinosi į UAB „( - )“, negali nurodyti ir neturi išsaugojęs. Krovinio važtaraščių nedavė. Vairuotojo asmens dokumentų ar kitų dokumentų, kurie patvirtintų, jog jis tikrai atstovauja UAB „( - )“, neprašė. P. P. 2004-08 24 paaiškinime dėl sandorių su UAB „( - )“ paaiškino, kad per agentūrą atsirado daug siūlančių įmonių įsigyti medžiagų buto remontui. UAB „( - )“ pasirinko kaip niekuo nesiskiriančią iš kitų bendrovių. Kiek ir kokių medžiagų reikėjo, skaičiavo ir tarėsi bute, o vėliau bendravo telefonais su M. T.. Šios aplinkybės patvirtina, kad pareiškėja nesidomėjo UAB „( - )“ veiklos vykdymo vieta ir šios bendrovės galimybėmis realiai prekiauti atitinkamomis prekėmis. Pareiškėjos direktorius V. P. sandorio aplinkybių su UAB „( - )“ 2004-12-28 paaiškinime negalėjo nurodyti, kadangi tuo metu nedirbo pareiškėjos direktoriumi, o buhalterinėje apskaitoje nėra sutarties su minėta bendrove, krovinio vežimo važtaraščių, taip pat negalėjo paaiškinti, kodėl 2003-07-07 PVM sąskaitoje faktūroje nėra pirkėjo parašų. Pareiškėjos buhalterė D. K. 2004-12-28 paaiškinime dėl sandorių su UAB „( - )“ paaiškino, kad ji kaip buhalterė visus tuos vietinius tiekėjus patikrindavo kompiuteryje, ar jie tokie yra, ar teisėtai įsigytos PVM sąskaitos faktūros. Kodėl santechnikos pirkimo sutartis nebuvo sudaryta, dėl krovinio važtaraščių nieko paaiškinti negalėjo, prekės pristatymo aplinkybių prisiminti ir detaliai nurodyti negalėjo. Iš patikrinimų duomenų atsakovė padarė išvadą, kad UAB „( - )“ nebuvo nustatyti bendrovės vadovas (-ai), nenustatytos veiklos vykdymo vieta (-os) (taip pat ir UAB „( - )“), pareiškėja skunde nenurodė šių sandorių sudarymo ir vykdymo aplinkybių bei jų nepagrindė. Tai rodo, kad pareiškėja nebuvo pakankamai rūpestinga, nesiaiškino, su kuo palaiko verslo santykius, nesidomėjo kitos sandorio šalies veikla, jų verslo partneriais, t. y nesiėmė net elementariausių priemonių tam, kad būtų įvertintas ūkinių operacijų partnerių veiklos teisėtumas. Toks mokesčio mokėtojo neveikimas vertinamas kaip nesąžiningumas, kuris paneigia pareiškėjos teisę į PVM atskaitą. Pareiškėja nepateikė įrodymų, patvirtinančių savo sąžiningumą, t. y. kad buvo pakankamai rūpestinga ir domėjosi sandorio partnerio veiklos teisėtumu.

34Atsakovės vertinimu, nėra pagrindo teigti, kad pareiškėja elgėsi ir veikė rūpestingai, atidžiai, bei neturėjo galimybės žinoti arba nežinojo, kad jos atliekamos ūkinės operacijos ar kitokia vykdoma veikla prisideda prie mokesčių nemokėjimo. Paneigus ūkinės operacijos turinį, kaip pagrindinį juridinę galią turinčio dokumento rekvizitą, bei konstatavus mokesčių mokėtojo nesąžiningą elgesį, dalyvaujant ūkinėse operacijose, PVM sąskaitos faktūros pagrįstai pripažintinos neturinčiomis juridinės galios ir jų pagrindu pareiškėjai 77 228 Lt PVM atskaita negalima.

35Kadangi pareiškėjos mokestinio patikrinimo metu konstatuota, jog UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ vardu išrašytos PVM sąskaitos faktūros neatspindi realaus ūkinių operacijų turinio, o pareiškėja nepateikė jokių objektyvių įrodymų, paneigiančių nustatytas aplinkybes ir neįrodė tikrojo ūkinių operacijų turinio, atsakovė konstatavo, kad nėra ir teisinio pagrindo prekių, kurių įsigijimą pareiškėja įformino pagal aukščiau nurodytų bendrovių vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras, vertes (408 453 Lt) pripažinti sąnaudomis, priskiriamomis leidžiamiems atskaitymams iš pajamų.

36Skundas atmestinas.

37Pareiškėja prašopanaikinti Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Komisijos) 2012-03-07 sprendimą Nr. S-31 (7-5/2012), kuriuo patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2011-12-09 sprendimas Nr. 69-280, bei panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Inspekcijos) 2011-12-09 sprendimo Nr. 69-280 dalį, kuria UAB „( - )“ įpareigota sumokėti 77 228 Lt pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), 61 268 Lt pelno mokesčio, 21 820 Lt PVM ir 14 255 Lt pelno mokesčio delspinigių bei 10 proc. dydžio baudą nuo papildomai apskaičiuotų mokesčių 7 723 Lt PVM baudą ir 6 127 Lt pelno mokesčio baudą bei panaikinti Telšių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – Telšių AVMI) 2011-09-15 sprendimą Nr. (3.11)-PA7.4-9, kuriuo patvirtintas 2011-08-09 patikrinimo aktas Nr. (3.10)-PA6.4-21 (toliau – Patikrinimo aktas).

38Nagrinėjamu atveju pareiškėja nesutinka su Komisijos bei mokesčių administratoriaus nuomone (prielaida) dėl UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ išrašytų PVM sąskaitų faktūrų pripažinimo neturinčiomis juridinės galios bei dėl prekių nebuvimo (tiekimo) fakto.

39Bylos duomenimis nustatyta, kad Telšių AVMI, atikusi UAB „( - )“ kompleksinį mokesčių apskaičiavimo deklaravimo ir sumokėjimo patikrinimą už laikotarpį nuo 2002-01-01 iki 2005-12-31, t. y. patikrinusi PVM, atskaitymų nuo pajamų į Kelių fondą, gyventojų pajamų mokesčio, įmokų į Garantinį fondą, pelno mokesčio bei valstybinio socialinio draudimo įmokų apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo teisingumą, surašė Patikrinimo aktą.

40Patikrinimo akto 1 punkte Telšių AVMI, patikrinusi pareiškėjos PVM priskaitymo, deklaravimo ir sumokėjimo teisingumą už laikotarpį nuo 2002-01-01 iki 2005-12-31 pagal pirminius buhalterinės apskaitos dokumentus bei mokestinio patikrinimo metu surinktą informaciją ir įvertinus akto nustatomojoje dalyje aprašytus pažeidimus nustatė, kad bendrovė į PVM atskaitą neteisėtai įtraukė pirkimo PVM pagal juridinės galios neturinčias PVM sąskaitas faktūras:

41UAB „( - )“, kodas 2365491, registruota adresu: J. K. g. 25A, Vilnius, išrašytas PVM sąskaitas faktūras už 294 020,22 Lt, iš jų: 44 850,56 Lt PVM (1 priedas);

42UAB „( - )“, kodas 2465762, registruota adresu: Šv. Kazimiero g. 7-1, Vilnius, išrašytas PVM sąskaitas faktūras už 43 885,62 Lt, iš jų: 6 694,42 Lt PVM (2 priedas);

43UAB „( - )“, kodas 2303218, registruota adresu: Vydūno g. 52, Vilnius, išrašytas PVM sąskaitas faktūras už 138 734,74 Lt, iš jų: 21 162,92 Lt PVM (3 priedas);

44UAB „( - )“, kodas 2455067, registruota adresu: Kalvarijų g. 3/1, Vilnius, išrašytas PVM sąskaitas faktūras už 29 632,16 Lt, iš jų: 4 520,16 Lt PVM (4 priedas).

45Telšių AVMI, įvertinusi UAB „( - )“ buhalterinėje apskaitoje panaudotas anksčiau nurodytų bendrovių vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras, nustatė, kad sandoriai vykdyti su bendrovėmis, kurių veiksmus teisėsaugos institucijos vertina, kaip neteisėtus, PVM sąskaitų faktūrų pagalba buvo neteisėtai iš valstybės biudžeto susigrąžintos PVM permokos, kurios veiklos nevykdė, pardavimo PVM nedeklaravo ir nesumokėjo į biudžetą, sandoriai įvyko ne tomis sąlygomis ir aplinkybėmis, kurios nurodytos apskaitos dokumentuose, t. y. realiai sandoriai įvyko ne tarp dokumentuose nurodytų ūkio subjektų, dokumentai, kurie neatitinka jų įforminimo reikalavimų, nepatvirtina ūkinių operacijų fakto ar jos įvyko būtent tokiomis aplinkybėmis, kurios atspindėtos buhalterinės apskaitos dokumentuose, pagal PVM sąskaitas faktūras, neįmanoma identifikuoti tarp kokių ūkio subjektų jie įvyko, todėl tokios PVM sąskaitos faktūros laikytinos neturinčios juridinės galios.

46Telšių AVMI padarė išvadą, kad pareiškėja pažeidė 1992-06-18 Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo Nr. I-2654 (2001-11-06 įstatymas IX-574) 13 straipsnio 4 dalies nuostatas bei PVM 1993-12-22 įstatymo Nr. I-345 (1998-07-02 įstatymo Nr. VIII-843 redakcija) 18 straipsnį. Mokestinio patikrinimo metu konstatavo, kad pirminėje prekių (paslaugų) grandinėje PVM nebuvo sumokėtas, nebuvo sukurta pridėtinė vertė, o tuo pačiu nėra minėtosios teisės į PVM atskaitą atsiradimo priežasties.

47Pagal Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo Nr. I-2654 (2001-11-06 įstatymas IX-574) 13 straipsnį bei PVM 2002-03-05 įstatymo Nr. K-751 80 straipsnio nuostatas, UAB „ ( - )“, UAB „( - )“, UAB „ ( - )“ ir UAB „ ( - )“ vardu išrašytos PVM sąskaitos faktūros neturi juridinės galios, todėl bendrovei 77 228 Lt PVM atskaita negalima.

48Telšių AVMI, vadovaudamasi PVM 1993-12-22 įstatymo Nr. I-345 36 straipsnio 1 dalimi (nuo 2002-07-01 pagal 2002-03-05 PVM įstatymą Nr. K-751 (2004-01-15 įstatymo Nr. IX-1960) 58 straipsnio bei 64 straipsnio nuostatas, pareiškėjai už laikotarpį nuo 2002-05-01 iki 2003-07-31 mokestinio patikrinimo metu papildomai apskaičiavo mokėti į biudžetą 77 228 Lt PVM.

49Patikrinimo akto 2 punkte Telšių AVMI, patikrinusi pelno mokesčio priskaitymo, deklaravimo ir sumokėjimo teisingumą už laikotarpį nuo 2002-01-01 iki 2005-12-31 pagal pirminius buhalterinės apskaitos dokumentus bei mokestinio patikrinimo metu surinktą informaciją, ir, įvertinusi akto nustatomojoje dalyje aprašytus pažeidimus, nustatė, kad bendrovė neteisėtai įtraukė į sąnaudas pagal juridinės galios neturinčias PVM sąskaitas faktūras 2002 m. už 249 169,66 Lt, 2003 m. už 179 875,02 Lt, ir konstatavo, kad pareiškėja, į apskaitą įtraukusi UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras, buhalterinėje apskaitoje panaudojo dokumentus, kurie neatitinka jų įforminimo reikalavimų, nepatvirtina ūkinių operacijų fakto, ar jos įvyko būtent tokiomis aplinkybėmis, kurios atspindėtos buhalterinės apskaitos dokumentuose. Tuo pareiškėja pažeidė Buhalterinės apskaitos pagrindų 2001-11-06 įstatymo Nr. IX-574 13 straipsnio 4 dalies bei Lietuvos Respublikos pelno mokesčio 2001-12-20 įstatymo Nr. IX-675 (2002-12-05 įstatymas Nr. IX-1224) 11 straipsnio 4 dalies nuostatas, ir pareiškėjai papildomai už 2002 m. apskaičiavo 37 376,00 Lt pelno mokesčio ( 38 075,00-699,00), už 2003 m. – 23 892,00 Lt (26 314,00-2 422,00) pelno mokesčio. Telšių AVMI Patikrinimo akte pareiškėjai iš viso papildomai apskaičiavo 61 268,00 Lt (37 376,00 +23 892,00) pelno mokesčio (Komisijos byla, t. 1, b. l. 131-145).

50Telšių AVMI 2011-09-15 sprendimu Nr. (3.11)-PA7.4-9 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“, vadovaudamasi MAĮ (Žin., Nr. 63-2243) 132 straipsniu, nusprendė:

511) patvirtinti 2011-08-09 patikrinimo akte Nr. (3.10)-PA6.4-21 mokestinio patikrinimo metu papildomai apskaičiuotas mokesčių sumas: 77 228,00 Lt PVM; 61 268,00 Lt pelno mokesčio;

522) nuo papildomai apskaičiuotų mokesčių sumų, už mokesčių nesumokėjimą, pavėluotą sumokėjimą apskaičiavo delspinigius: 76 334,43 Lt PVM delspinigių; 56 683,70 Lt pelno mokesčio delspinigių;

533) nuo papildomai apskaičiuotų mokesčių sumų skyrė baudas: 10 procentų dydžio nuo papildomai apskaičiuotos 77 228,00 Lt PVM sumos skyrė 7 723,00 Lt baudą; 10 procentų dydžio nuo papildomai apskaičiuoto 61 268,00 Lt pelno mokesčio sumos skyrė 6 127,00 Lt baudą (Komisijos byla, t. 1, 112-115, 116-118).

54Pareiškėja 2011-10-05 (2011-10-10 Nr. APS12-94) pateikė skundą Inspekcijai, prašydama panaikinti Telšių AVMI 2011-09-15 sprendimą Nr. (3.11)-PA7.4-9, bei, vadovaudamasi MAĮ 141 straipsnio 1 dalies 2 punktu, prašė atsižvelgti į tai, kad mokestinis patikrinimas truko daugiau nei 5 metus, ir, remiantis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais, atleisti ją nuo apskaičiuotų PVM ir pelno mokesčio delspinigių, iš viso 133 018,13 Lt mokėjimo (Komisijos byla, t. 1, b. l. 90-104). .

55Inspekcija 2011-12-09 sprendimu Nr. 69-280 „Dėl UAB „( - )“ (JAR kodas 166838432) 2011-010-05 skundo“, vadovaudamasi MAĮ 154 straipsnio 8 straipsnio 3 dalimi, patvirtino Telšių AVMI 2011-09-15 sprendimą Nr. (3.11)-PA7.4-9; atleido pareiškėją nuo 54 514 Lt PVM ir 42 429 Lt pelno mokesčio delspinigių.

56Sprendime Inspekcija padarė išvadą, kad nėra pagrindo teigti, jog pareiškėja elgėsi ir veikė rūpestingai, atidžiai, bei neturėjo galimybės žinoti arba nežinojo, kad jo atliekamos ūkinės operacijos ar kitokia vykdoma veikla prisideda prie mokesčių nemokėjimo. Paneigus ūkinės operacijos turinį, kaip pagrindinį juridinę galią turinčio dokumento rekvizitą, bei konstatavus mokesčių mokėtojo nesąžiningą elgesį dalyvaujant ūkinėse operacijose, PVM sąskaitos faktūros pagrįstai pripažintos neturinčiomis juridinės galios ir jų pagrindu pareiškėjai 77 228 Lt PVM atskaita negalima.

57Iš mokestinio patikrinimo nustatytų aplinkybių matyti, jog UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ vardu išrašytos PVM sąskaitos faktūros neatspindi realaus ūkinių operacijų turinio. Pareiškėja neginčijo mokestinio patikrinimo metu nustatytų prekių įsigijimo sandorių faktinių aplinkybių bei nepateikė jokių objektyvių įrodymų, paneigiančių Telšių AVMI padarytas išvadas. Kadangi pareiškėja neįrodė tikrojo ūkinių operacijų turinio, nėra ir teisinio pagrindo prekių, kurių įsigijimą pareiškėja įformino pagal aukščiau nurodytų bendrovių vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras, vertes (408 453 Lt) pripažinti sąnaudomis, priskiriamomis leidžiamiems atskaitymams iš pajamų.

58Inspekcija, vadovaudamasi MAĮ 100, 8 straipsniais, įvertinusi teisingumo principo turinį, padarė išvadą, kad apskaičiuoti delspinigiai, kaip prievolės užtikrinimo būdas, šiuo konkrečiu atveju, visa savo apimtimi būtų neadekvatūs tam tikslui, kurio yra siekiama, todėl vadovaujantis teisingumo bei protingumo kriterijais, konstatavo, jog yra pagrindas pareiškėją atleisti nuo dalies delspinigių, vietoje 76 334 Lt PVM ir 56 684 Lt pelno mokesčio delspinigių, nurodyti pareiškėjai sumokėti 21 820 Lt PVM ir 14 255 Lt pelno mokesčio delspinigių sumą, apskaičiuotą iki 2006-07-03, t. y. iki visų reikšmingų mokestiniam patikrinimui atlikti duomenų surinkimo (Komisijos byla, t. 1, b. l. 62-67).

59Pareiškėja 2012-01-06 (Komisijoje registruotas 2012-01-12 Nr. 7-5) pateikė skundą Komisijai dėl atsakovės sprendimo panaikinimo (Komisijos byla, t. 1, b. l. 3-18).

60Komisija 2012-03-07 sprendimu Nr. S-31 (7-5/2012) „Dėl UAB ( - )“ 2012-01-06 skundo“, vadovaudamasi MAĮ 155 straipsnio 4 dalimi, patvirtino atsakovės 2011-12-09 sprendimą Nr. 69-280. Sprendime nurodė, kad pareiškėja, kaip mokesčių mokėtoja, savo teisę į PVM atskaitą ir leidžiamus atskaitymus, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, grindė atitinkamomis PVM sąskaitomis faktūromis. Tačiau mokesčių administratorius surinko atitinkamus įrodymus ir paneigė šiose PVM sąskaitose faktūrose nurodyto turinio ūkinių operacijų įvykimą bei kartu šių PVM sąskaitų faktūrų juridinę galią. Pareiškėja, nesutikdama su mokesčių administratoriaus pateiktu papildomai apskaičiuotų mokesčių ir su jais susijusių sumų pagrindimu, turėjo pateikti savo įrodymus, kurie paneigtų mokesčių administratoriaus pateiktą pagrindimą, ir įrodytų, kad ūkinės operacijos įvyko ginčo PVM sąskaitose faktūrose nurodytomis aplinkybėmis, ir, kad atitinkamai šios PVM sąskaitos faktūros vis tik turi juridinę galią, o pareiškėja mokestine prasme elgėsi sąžiningai. Pareiškėja gi, to nepadarė ir mokesčių administratoriaus įrodytas aplinkybes paneigiančių įrodymų nepateikė, todėl jai atsiranda prievolė sumokėti papildomai apskaičiuotas PVM ir pelno mokesčio bei su jais susijusiais sumas (Komisijos byla, t. 2, b. l. 148-162).

61Mokestinis ginčas kilo dėl pareiškėjos teisės atskaityti 77 228 Lt pirkimo PVM ir į 2002–2003 m. sąnaudas, mažinančias apmokestinamąjį pelną, įtraukti 408 453 Lt išlaidų pagal UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras.

62Byloje nėra ginčo dėl prekių buvimo fakto, kadangi mokesčių administratorius šių aplinkybių neginčija, todėl teismas šių aplinkybių sprendime taip pat nevertina. Byloje esminis vertinimo klausimas, ar ginčo buhalterinės apskaitos dokumentuose nurodyti ūkio subjektai – UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ – pareiškėjai realiai tiekė nurodytas prekes, ir, ar pareiškėja įformindama ūkines operacijas su minėtais kontrahentais mokestine prasme elgėsi sąžiningai.

63Ginčo teisinių santykių metu galiojo 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymas Nr. IX-574 (galioja nuo 2002-01-01), kurio 13 straipsnis nustatė reikalavimus, keliamus apskaitos dokumentams. Pagal šio straipsnio 1 dalies 4 punktą vienas iš privalomųjų apskaitos dokumentų rekvizitų yra ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys.

64Ginčo teisiniam santykiui taikytinos PVM įstatymo nuostatos. 2002-03-05 PVM įstatymo Nr. IX-751 redakcijos 58 straipsnio 1 dalyje buvo nustatyta, kad PVM mokėtojas turi teisę įtraukti į PVM atskaitą pirkimo PVM už įsigytas prekes ir (arba) paslaugas, jeigu šios prekės ir (arba) paslaugos skirtos naudoti PVM apmokestinamam prekių tiekimui ir (arba) paslaugų teikimui. 2003-03-13 PVM įstatymo Nr. IX-1362 (galiojusio nuo 2003-04-01 iki 2004-04-30) 64 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog pirkimo PVM gali būti įtraukiamas į PVM atskaitą tik tuo atveju, jeigu PVM mokėtojas turi PVM sąskaitą faktūrą arba kitą šiame įstatyme nurodytą apskaitos dokumentą, kuris nustatyta tvarka gali arba turi būti naudojamas prekių tiekimui ir (arba) paslaugų teikimui arba avansui įforminti (išskyrus kasos aparato kvitą, kuriame nurodytas pirkimo PVM įtraukiamas į PVM atskaitą laikantis šio straipsnio 3 d. nuostatų ir žemės ūkio produkcijos pirkimo kvitą, išrašytą žemės ūkio produkcijos, už kurią PVM apskaičiuojamas pagal specialią šio įstatymo 14 straipsnio 9 dalyje nustatytą tvarką, tiekimui įforminti). Turimas apskaitos dokumentas privalo turėti visus šio įstatymo ir kitų teisės aktų reikalaujamus rekvizitus, o šio dokumento blankas turi būti prekių tiekėjo (paslaugų teikėjo) įsigytas teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti teisės aktų reikalavimus, keliamus šiam blankui.

65Teismas šioje byloje remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencija, suformuota analogiško pobūdžio bylose dėl teisės į PVM atskaitą. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011-01-10 nutartyje administracinėje byloje Nr. A-438-1898-10 buvo apibendrinta administracinių teismų praktika, aiškinant teisės normas, reguliuojančias teisę į PVM atskaitą. Teismas įvardino dvi taisykles ir išaiškino jų turinį. Pagal pirmą taisyklę pirmenybė teikiama ūkinės operacijos turiniui, o ne ūkinės operacijos įforminimo formaliesiems rekvizitams (turinio prieš formą viršenybės principas), o pagal antrą taisyklę mokesčių mokėtojas neįgyja teisės į pridėtinės vertės mokesčio atskaitą, jei jis piktnaudžiauja ūkinėmis operacijomis ar prisideda prie ūkinių operacijų, kuriomis yra nesumokami pridėtinės vertės mokesčiai ar įgyjama neteisėta mokestinė nauda (mokesčio mokėtojo nepiktnaudžiavimo teise, sąžiningumo principas).Teismas išaiškino, kad šiai bylai aktualios antros taisyklės turinys turi būti aiškinamas remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004-10-27 nutartyje administracinėje byloje Nr. A1-355/2004 suformuluota nuostata, kad „mokesčių mokėtojas, įsigydamas prekes ar paslaugas, ir žinodamas ar turėdamas galimybę žinoti, jog pardavėjas už tokia ūkine operacija sukurtą pridėtinę vertę nesumokės pridėtinės vertės mokesčio, elgiasi nesąžiningai, todėl toks mokesčių mokėtojas neįgyja teisės į PVM atskaitą“; „mokesčio mokėtojo žinojimas arba turėjimas galimybės žinoti apima ne visą kitos sandorio šalies ūkinę veiklą, o tik tą jos dalį, kurioje dalyvavo į PVM atskaitą pretenduojantis subjektas“. O taip pat Europos Teisingumo Teismo 2006-07-06 sprendimą sujungtose bylose C-439/04 ir C-440/04, kuriame išaiškinta, kad „ <...> ūkio subjektai, ėmęsi bet kokios priemonės, kurios gali būti iš jų pagrįstai reikalaujama, kad būtų užtikrinta, jog jų sandoriai nėra įtraukti į sukčiavimą PVM ar kitokį sukčiavimą, privalo turėti galimybę pasitikėti šių sandorių teisėtumu be rizikos prarasti savo teisę atskaityti sumokėtą pirkimo PVM“ (sprendimo 51 p.); „tačiau jei atsižvelgus į objektyvias aplinkybes įrodoma, kad apmokestinamasis asmuo žinojo arba turėjo žinoti, jog įsigydamas prekes jis dalyvavo į sukčiavimą PVM įtrauktame sandoryje, nacionalinis teismas turi atsisakyti leisti jam naudotis teise į atskaitą“ (sprendimo 61 p.). Taigi, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, aiškinant ūkio subjekto teisę į PVM atskaitą, yra suformuluota nuostata, jog aplinkybė, kad mokesčių mokėtojas turi įstatymo reikalaujamus formaliuosius rekvizitus turinčią PVM sąskaitą faktūrą, dar pati savaime nepagrindžia jo teisės į PVM atskaitą, jeigu įrodymų visuma leidžia teigti, kad ūkinė operacija neįvyko arba jos turinys yra ne toks, koks pavaizduotas buhalterinės apskaitos dokumentuose (plenarinės sesijos 2004-10-27 nutartis administracinėje byloje Nr. A(1)-355/2004).

66Be to, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009-10-19 sprendime administracinėje byloje Nr. A-438-1097/2009 išaiškino, kad tais atvejais, kai nustatoma, jog prekės ir / ar paslaugos pirkėjui realiai buvo suteiktos (ūkinės operacijos realiai įvyko), už kurias pirkėjas sumokėjo atitinkamas pridėtinės vertės mokesčio sumas, tačiau nustatoma, jog šias prekes ir / ar paslaugas pirkėjui suteikė ne PVM sąskaitose faktūrose nurodyti subjektai, o kiti subjektai, tokios ūkinės operacijos, teisės į pridėtinės vertės mokesčio atskaitą taikymo prasme, turi būti įvertintos tarp pirkėjo ir tų subjektų, kurie iš tikrųjų atliko prekių tiekimą ir / ar paslaugų teikimą, kartu įvertinant ir tų subjektų veiklą, kurie yra nurodyti PVM sąskaitose faktūrose, t. y. visų pirma turi būti nustatomas bei įvertinamas tikrasis tokių ūkinių operacijų turinys bei visų subjektų, susijusių su šia ūkine operacija, veikla bei vaidmuo (). Šiame sprendime teismas taip pat suformulavo teisės aiškinimo ir taikymo taisyklę, jog tokiais atvejais mokesčių administratorius įgyja teisę reikalauti iš pirkėjo įrodyti tikrąjį ūkinės operacijos turinį: duomenis apie tikrąjį ūkinės operacijos subjektą, suteikusį jam prekes ir / ar paslaugas ir kitas reikšmingas aplinkybes. Šios teisiškai reikšmingos aplinkybės gali būti įrodinėjamos bei paneigiamos visomis leistinomis įrodinėjimo priemonėmis, įrodymus vertinant pagal bendrąsias įrodymų vertinimo taisykles. Tokia teismo praktika tęsiama ir kitose bylose, pvz. 2010-01-18 nutartis administracinėje byloje Nr. A-438-195/2010.

67Byloje vertintinas tikrasis ūkinių operacijų turinys. Pareiškėja skunde teigia, kad PVM sąskaitos faktūros atitiko visus Buhalterinės apskaitos įstatyme nustatytus reikalavimus, t. y. turi visus privalomus rekvizitus, už suteiktas paslaugas su kontrahentais atsiskaitė per banką mokėjimo pavedimais, kurie, pareiškėjo vertinimu, nėra paneigti, o atsakovė, pareiškėjos nuomone, rėmėsi prielaidomis ir spėlionėmis.

68Kad pareiškėja realiai iš UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ neįsigijo atsarginių autodetalių, statybinių medžiagų ir vonios įrangos, patvirtina mokestinio patikrinimo metu nustatytos aplinkybės.

69Pareiškėjos pažeidimas įrodytas mokestinio patikrinimo metu surinktais įrodymais, kurie Telšių AVMI, Inspekcijos ir Komisijos detaliai aprašyti ir įvertinti bei Vilniaus AVMI atliktų mokestinių patikrinimų metu surinkta medžiaga.

70Dėl sandorių su UAB „( - )“

71Pareiškėjai laikotarpiu nuo 2002-05-13 iki 2002-07-29 UAB ( - )“ išrašė 10 PVM sąskaitų faktūrų dėl įvairių automobilių detalių įsigijimo (Komisijos byla, t. 1, b. l. 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172). Inspekcijos sprendime nurodyta, kad pareiškėja šias įsigytas prekes apskaitė apskaitos registruose ir nurašė pagal nurašymo aktus, tačiau UAB „( - )“ PVM į biudžetą nesumokėjo.

72Vilniaus AVMI 2006-07-03 rašte Nr. (1.3)-46-17166 „Dėl informacijos pateikimo“ informavo Telšių AVMI, kad negali atlikti UAB „( - )“ mokestinio patikrinimo, nes minėta bendrovė nuo 2002-11-01 neteikia mokesčių deklaracijų, nemoka mokesčių (Komisijos byla, t. 1, b. l. 150). Vilniaus AVMI Operatyvios kontrolės skyrius, atlikęs UAB „( - )“ operatyvų patikrinimą, 2003-04-07 pažymoje Nr. 0191 nurodė, jog nenustatytas (-i) bendrovės savininkas (-ai) ir bendrovės vykdomos veiklos ir veiklos vietos (Komisijos byla, t. 1, b. l. 151-155). UAB „( - )“ akcininkas A. S. 2003-01-28, 2003-02-10 paaiškinimuose nurodė, kad bendrovę pirko maždaug 2002 m. vasario mėn. už 2 600 Lt iš nepažįstamų asmenų (akcijas buvo įsigijęs 2001-12-10), taip pat nurodė, kad visus dokumentus dėl UAB „( - )“ veiklos jam pasirašyti pateikdavo teisininkas, kurio pavardės nežino. Patikrinimui, UAB „( - )“ veiklos dokumentų, A. S. nepateikė, nes jų neturėjo. Paaiškino, kad įsigytas UAB „( - )“ akcijas po mėnesio 2002-01-22 jis pardavė nežinomiems asmenims. Bendrovės pardavimo dokumentus ruošė ne jis, o teisininkas. R. L. nepažįsta ir niekada nematė. A. S. patvirtino, kad blankus jis pirko ir pasirašė SAD blankų pirkimo dokumentuose, tačiau nurodė, kad pats jų nenaudojo, o SAD blankus atidavė akcijų pardavimo dokumentus įforminusiam nepažįstamam juristui (Komisijos byla, t. 1, 158, 159). R. L. 2002-12-23 ir 2003-03-10 paaiškinimuose neigė pasirašęs 2002-01-20 UAB „( - )“ akcijų pirkimo dokumentus bei paaiškino, kad UAB „( - )“ niekada nedirbo, jokių sutarčių nesudarinėjo, dokumentų nepasirašinėjo, nieko iš asmenų, dirbančių UAB „( - )“ nepažįsta, o jo parašai gali būti suklastoti (Komisijos byla, t. 1, b. l. 156, 162).

73Teismas sutinka su mokestinio patikrinimo metu padaryta išvada, kad UAB „( - )“ akcijų pirkimo pardavimo sandoriai gali būti fiktyvūs, kad įmonės vardu veikė nežinomi asmenys, kad UAB „( - )“ realiai nepardavė / neatliko prekių / paslaugų, t. y. ūkinės operacijos realiai įvyko ne tomis sąlygomis, ne tarp tų ūkio subjektų, kurie nurodyti dokumentuose, o buvo tik surašomi dokumentai, siekiant sukurti kuo didesnę grandinę formaliai PVM atskaitai suformuoti.

74Dėl sandorių su UAB „( - )“.

75Pareiškėjai UAB „( - )“ vardu už atsarginių detalių įsigijimą laikotarpiu nuo 2003-06-23 iki 2003-07-28 išrašytos 6 PVM sąskaitos faktūros už 138 734,74 Lt sumą (Komisijos byla, t. 1, b. l. 12, 13, 14, 15, 16, 17, turėtų būti 212, 213, 214, 215, 216, 217). Mokestinio tyrimo metu nustatyta, kad pareiškėja už įsigytas prekes su UAB „( - )“ atsiskaitė pavedimais, pareiškėja nepateikė sutarties su UAB „( - )“ minėtomis PVM sąskaitomis faktūromis įformintam prekių pirkimui pardavimui. Telšių AVMI 2005-05-27 priešpriešinės informacijos surinkimo pažymoje Nr. (3.8)-PA4.4-80 rėmėsi operatyvaus patikrinimo metu nustatytomis aplinkybėmis: operatyvaus patikrinimo metu pareiškėjos direktorius P. P. 2005-05-27 raštu paaiškino, kad UAB „( - )“ susirado pats, telefonu skambino į keletą įmonių dėl detalių (automašinoms) pirkimo, ieškojo palankesnių kainų. Sutartys dėl detalių pirkimo su UAB „( - )“ nebuvo sudarytos, vadovų ar kitų šios bendrovės asmenų nepažįsta, reikalingų detalių užsakymus derindavo telefonu ar faksu. Taip pat paaiškino, kad, jei detalių kiekis būdavo nedidelis, tai detales gaudavo siunta, kurią atveždavo maršrutinių autobusų Vilnius–Mažeikiai vairuotojai, o jei detalių kiekis būdavo didesnis, tada pati UAB „( - )“ savo transportu automašina „Ford Tranzit“ atveždavo detales. Detales priimdavo P. P., krovinio važtaraščio vairuotojas jam nepateikdavo. Vairuotojo asmens dokumentų ar kitų dokumentų, kurie patvirtintų, jog jis tikrai atstovauja UAB „( - )“, neprašė. Atsarginės dalys apskaitytos buhalterinės apskaitos registruose ir nurašytos pagal nurašymo aktus transporto priemonių remontui (Komisijos byla, t. 1, b. l. 174-176, 1-3, turi būti 201-203).

76Vilniaus AVMI, atlikusi UAB „( - )“ PVM mokesčio deklaravimo ir sumokėjimo už laikotarpį nuo 2002-06-01 iki 2004-10-31, 2006-03-28 mokestinio patikrinimo akte Nr.08-05-10-69 nustatė, kad UAB „( - )“ nepateikė buhalterinės apskaitos dokumentų patikrinimui, atsarginių dalių įsigijimo dokumentų, bendradarbiavimo su kitomis įmonėmis, galėjusiomis pateikti prekes ir suteikti transporto paslaugas, sutarčių. UAB „( - )“ neturėjo nuosavybės teise priklausančių transporto priemonių, kuriomis būtų galėjusi pareiškėjai gabenti atsargines dalis. Pardavimo PVM UAB „( - )” neapskaičiuotas. UAB „( - )“ direktorius A. A. patikrinimo metu nepaaiškino jokių konkrečių šios bendrovės veiklos vykdymo aplinkybių, negalėjo nurodyti tikslaus buveinės adreso, taip pat nepaaiškino, kaip buvo vykdomos ūkinės operacijos. UAB „( - )“ buhalteris A. G. paaiškino, kad UAB „( - )“ buhalteriu dirbo nuo 2002-06-26 iki 2003-10-24, tačiau jos buveinėje niekada nebuvo. Su UAB „( - )“ direktoriumi dažniausiai susitikdavo kavinėse, kur direktorius perduodavo jau užpildytas PVM sąskaitas faktūras, kasos bei kitus dokumentus, reikalingus buhalterinės apskaitos tvarkymui. UAB „( - )“ veikla buvo įvairių prekių pirkimas pardavimas, tačiau jis šių prekių niekada nėra matęs ir nežino, kur jos buvo sandėliuojamos, jei jos iš viso buvo. Vilniaus AVMI konstatavo, kad PVM sąskaitose faktūrose nurodytos ūkinės operacijos nevyko, o UAB „( - )“ vardu įsigyti blankai buvo naudojami realiai neįvykusioms ūkinėms operacijoms įforminti (Komisijos byla, t. 1, b. l. 179-201). Vilniaus AVMI 2006-06-15 raštu „Dėl informacijos pateikimo“ informavo Telšių AVMI, kad UAB „( - )“ ekonominės veiklos nevykdė, PVM sąskaitose faktūrose įformintų ūkinių operacijų faktiškai neatliko, jos vardu įsigytais blankais buvo įformintos realiai neįvykusios ūkinės operacijos, tokiu būdu sudarant galimybę kitiems ūkio subjektams nepagrįstai atskaityti pirkimo PVM (Komisijos byla, t. 1, b. l. 179-201).

77Dėl sandorių su UAB „( - )“

78Pareiškėjai UAB „( - )“ vardu už parduotas statybines medžiagas laikotarpiu nuo 2003-07-03 iki 2003-07-18 buvo išrašytos 3 PVM sąskaitos faktūros iš viso už 43 885,62 Lt sumą (Komisijos byla, t. 1, b. l. 55, 56, 57). Mokestinio patikrinimo metu nustatė, kad pareiškėja šias sąskaitas faktūras apmokėjo mokėjimo pavedimais.

79Telšių AVMI priešpriešinės informacijos surinkimo 2004-08-24 pažymoje Nr. (3.8)-PA4.4-19 nustatė, kad pareiškėjos buhalterinėje apskaitoje užfiksuotas statybinių medžiagų įsigijimas iš UAB „( - )“, kurias pareiškėja panaudojo buto remontui, adresu: Šermukšnių g. 1-11, Vilniuje, ir nurašė 2003-09-30 nurašymo aktu Nr. 1000210. Pareiškėja, atstovaujama direktoriaus P. P., 2002-12-04 pagal pirkimo–pardavimo sutartį įsigijo butą, siekiant turėti patalpas Vilniuje, kaip biurą, bei darbuotojų apgyvendinimui, atvykus į Vilnių darbo reikalais. P. P. 2004-08-24 paaiškinime teigia, kad sandoris dėl medžiagų buto remontui įsigijimo vyko su M. T. minėtame bute Vilniuje. Medžiagas, kurias sunaudojo buto remontui Vilniuje, UAB „( - )“ atvežė savo transportu. Buto remonto darbai buvo atliekami savo darbuotojų jėgomis, nesinaudojant įmonių, atliekančių remonto darbus, paslaugomis. Pareiškėja nepateikė įsigytoms prekėms transportuoti krovinio važtaraščių. Mokestinio patikrinimo metu Telšių AVMI nenustatė iš įmonės kasos ir banko išmokėtų išmokų už remonto darbus ir išlaidų komandiruotėms į Vilnių (Komisijos byla, t. 1, 24-25 l.).

80Vilniaus AVMI 2005-06-27 patikrinimo akte Nr. 05-04-10-494, atlikusi UAB „( - )“ mokestinį patikrinimą, nustatė, kad UAB „( - )“ ekonominės veiklos nevykdė, ši bendrovė buvo naudojama neteisėtai veiklai vykdyti, kuria buvo siekiama ne ūkinės veiklos rezultatų, o savanaudiškų visuomenei priešiškų interesų, sudarančių sąlygas kitiems ūkio subjektams neteisėtai suformuoti PVM atskaitai sąnaudas. UAB „( - )“ direktorius M. T. dėl sandorių su pareiškėja nurodė, kad pareiškėja yra Mažeikiuose, tačiau kokiu būdu buvo surasta įmonė, kas susitikimo metu ją atstovavo, kur susitiko su jos atstovu, kur yra bendrovės buveinė, kas gabeno prekes, iš kur įsigijo pareiškėjai parduotas prekes, negalėjo paaiškinti, teigė, kad neprisimena. Be to, mokestinio patikrinimo metu nustatė, kad pareiškėjai 2003-07-03, 2003-07-15, 2003-07-19 įformintas iš UAB „( - )“ prekių pardavimas, kurių įsigijimą UAB „( - )“ įformino iš UAB „( - )“. UAB „( - )“ ekonominės veiklos nevykdo, teikiamose PVM deklaracijose nedeklaruoja prekių tiekimų ir paslaugų teikimo ir prekių / paslaugų įsigijimo bei nerandama jos nurodytose buveinėse ir veiklos vykdymo vietose, konstatavo, kad ūkinės operacijos tarp UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ įvyko ne tomis sąlygomis, kurios nurodytos apskaitos dokumentuose. Pasinaudojant UAB „( - )“ vardu įsigytais SAD blankais buvo įformintos ūkinės operacijos, siekiant sudaryti kuo didesnę grandinę formaliai PVM atskaitai ir sudarytos sąlygos UAB „( - )“ atskaityti pirkimo PVM. Vilniaus AVMI padarė išvadą, kad UAB „( - )“ vardu išrašytose PVM sąskaitose faktūrose pareiškėjai įvardintos ūkinės operacijos įvyko ne tomis sąlygomis, kurios nurodytos apskaitos dokumentuose, tai yra ne tarp dokumentuose nurodytų ūkio subjektų, UAB „( - )“ vardu pirkti SAD blankai galėjo būti naudojami nelegaliems sandoriams įforminti bei siekiant neteisėtai suformuoti PVM atskaitą (Komisijos byla, t. 1, b. l. 29-46).

81Dėl sandorio sudaryto su UAB „( - )“

82Pareiškėjai UAB „( - )“ vardu 2003-07-07 išrašyta PVM sąskaita faktūra už vonios įrangą iš viso už 29 632,16 Lt (Komisijos byla, t. 1, b. l. 114).

83Telšių AVMI 2005-01-10 priešpriešinės informacijos surinkimo pažymoje Nr. (3.8)-PA4.4-2) nustatė, kad pareiškėja įformino prekių įsigijimą pagal minėtą PVM sąskaitą faktūrą. Iš „( - )“ krovinio važtaraščių prekėms transportuoti nepateikė. Medžiagos pagal nurodytą PVM sąskaitą faktūrą nurašytos 2003-09-30 nurašymo aktu Nr. 1000210. Pareiškėja už prekes apmokėjo mokestiniu pavedimu. Pareiškėjos direktorius V. P. raštu paaiškino, kad direktoriumi dirba nuo 2003-08-28, todėl negali atsakyti, kodėl ant PVM sąskaitos faktūros nėra pareiškėjos parašų, kaip tos prekės buvo pristatytos, ir kodėl nėra krovinio gabenimo važtaraščių. Teigė, kad UAB „( - )“ įsigytas prekes pareiškėja panaudojo buto remontui adresu: Šermukšnių g. 1-11, Vilniuje, kuris yra nuomojamas. Patikrinimo metu nenustatė, kad 2002–2003 m. minėtas butas būtų panaudotas apmokestinamai veiklai vykdyti, nenustatė pajamų bei duomenų apie minėto buto eksploatavimą (Komijos byla, t. 1, b. l. 70-72).

84Vilniaus AVMI 2005-09-19 patikrinimo akte Nr. 05-05-47-93, atlikusi UAB „( - )“ PVM mokesčio apskaičiavimą ir sumokėjimą už 2002 m. liepos mėn. – 2004 m. spalio mėn., mokestinio patikrinimo metu nustatė, kad minėta bendrovė ekonominės veiklos nevykdė, bendrovė buvo naudojama neteisėtai veiklai vykdyti, ja buvo siekiama ne ūkinės veiklos rezultatų, o savanaudiškų visuomenei priešiškų interesų, sudarančių sąlygas kitiems ūkio subjektams neteisėtai suformuoti PVM atskaitą ir sąnaudas. UAB „( - )“ mokestinio patikrinimo metu nepateikė jokių dokumentų, susijusių su santechnikos prekių įsigijimu, gabenimu, sandėliavimu. UAB „( - )“ buhalteris A. G., atvykęs į Vilniaus AVMI, ir atsakydamas į klausimus dėl UAB „( - )“, kurioje tuo pačiu laikotarpiu taip pat dirbo, vykdomo patikrinimo, atsakė į klausimus, susijusius ir su UAB „( - )“ veikla. Jis paaiškino, kad UAB „( - )“ buvo įdarbinti tik du darbuotojai (R. R. ir A. G.), UAB „( - )“ neturėjo jokio ilgalaikio turto. Su UAB „( - )“ direktoriumi dažniausiai susitikdavo kavinėse, kur direktorius perduodavo jau užpildytas PVM sąskaitas faktūras, kasos bei kitus dokumentus, reikalingus buhalterinės apskaitos tvarkymui. Pastarojo teigimu, UAB „( - )“ veikla buvo įvairių prekių pirkimas–pardavimas, tačiau jis šių prekių niekada nėra matęs ir nežino, kur jos buvo sandėliuojamos, jei jos iš viso buvo. Atsiskaitymai tarp bendrovių vykdavo grynais pinigais, A. G. teigė, kad grynų pinigų nematydavo, nes grynus pinigus paimdavo UAB „( - )“ direktorius ir pateikdavo jau užpildytą kasos pajamų orderį. Vilniaus AVMI padarė išvadą, kad UAB „( - )“ realiai PVM sąskaitose faktūrose įformintų operacijų atlikti negalėjo, nes neturėjo jokių resursų ir nepateikė sutarčių su kitomis įmonėmis, galėjusiomis suteikti prekių sandėliavimo, saugojimo, gabenimo paslaugas. Konstatavo, kad ūkinės operacijos įvyko ne tomis aplinkybėmis, kurios atvaizduotos dokumentuose, t. y. ne tarp dokumentuose nurodytų ūkio subjektų (Komisijos byla, t. 1, b. l. 83 lapo antra pusė – 113). Vilniaus AVMI 2006-04-05 rašte Nr. (11.11)-46-8630 „Dėl informacijos pateikimo“ nurodė, kad atlikusi UAB „( - )“ mokestinį patikrinimą nustatė, kad pastaroji bendrovė ekonominės veiklos nevykdė, todėl dėl įformintų sandorių nepagrįstumo UAB „( - )“ prekių ir paslaugų, kaip pirkimo ir pardavimo PVM objekto nebuvo. UAB „( - )“ buvo naudojama neteisėtai veiklai vykdyti. (Komisijos byla, t. 1, b. l. 69).

85Teismas, atsižvelgęs į pareiškėjos mokestinio patikrinimo metu surinktus duomenis, daro išvadą, kad Telšių AVMI, mokestinio tyrimo metu surinko ir tinkamai įvertino pakankamą kiekį įrodymų, pagrindžiančių išvadą, kad UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ vardu pareiškėjai išrašytose PVM sąskaitose faktūrose ūkinės operacijos neįvyko tomis aplinkybėmis, kurios atvaizduotos šių įmonių vardu išrašytuose apskaitos dokumentuose. Komisija sprendime, detaliai ištyrusi ir įvertinusi pareiškėjos pateiktus dokumentus, kuriais ji grindė savo teisę į PVM atskaitą, sandorių sudarymo aplinkybes (nesudarė rašytinių sutarčių, nepateikė važtaraščių, neturėjo sandėliavimo patalpų), buto remonto darbų aplinkybes, nurašymo aktus, pagrįstai konstatavo, kad ginčo PVM sąskaitos faktūros pripažintos neturinčiomis juridinės galios.

86Todėl, teismo vertinimu, laikytina, kad bylos duomenimis įrodyta, jog minėtos įmonės pareiškėjai realiai prekių nepardavė, o jų vardu tik buvo neteisėtai įformintos PVM sąskaitos faktūros, kurios laikytinos neturinčiomis juridinės galios.

87Atsižvelgus į anksčiau išdėstytas aplinkybes, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudenciją, pareiškėjo argumentai, kad išrašytos sąskaitos faktūros atitiko teisės aktų reikalavimus, už įsigytas prekes atsiskaitant pavedimais per banką, įsigytos prekės buvo apskaitytos ir nurašytos, todėl ūkinės operacijos laikytinos realiai įvykusiomis, atmestini kaip nepagrįsti. Pareiškėja nei Komisijai, nei teismui nepaneigė mokesčių administratoriaus nustatytų aplinkybių, kad apskaitos dokumentai, kuriais ji grindžia teisę į PVM atskaitą, neatitinka tikrojo apskaitos dokumentuose užfiksuotų ūkinių operacijų turinio, taigi neįrodė tikrojo ūkinių operacijų turinio.

882001-12-20 Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 11 straipsnio 4 dalis nustatė, kad mokesčių mokėtojas įgyja teisę į patirtų išlaidų priskyrimą sąnaudoms, mažinančioms apmokestinamąjį pelną, tik tuo atveju, jeigu ūkinės operacijos yra tikrai įvykusios, o jų turinys yra patvirtintas juridinę galią turinčiais dokumentais.

89Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011-09-05 sprendime administracinėje byloje Nr. A-438-2268/2011 nurodė, kad aplinkybė, jog buhalterinės apskaitos dokumentai, kuriais grindžiama mokesčių mokėtojo teisė apskaičiuojant PVM iš bendrųjų pajamų atimti tam tikras sąnaudas, neatspindi tikrojo ūkinės operacijos turinio, per se (pati savaime) leidžia preziumuoti juridinį faktą, kad asmuo, remdamasis šiais buhalteriniais apskaitos dokumentais (PVM sąskaitomis faktūromis) bei juose užfiksuotais duomenimis, negali pripažinti (pagrįsti) pelno mokestį mažinančių sąnaudų.

90Kaip teismas konstatavo ankščiau, pareiškėjai išrašytos PVM sąskaitos faktūros pripažintos neturinčiomis juridinės galios, o pareiškėja savo teisę į PVM atskaitą ir leidžiamus atskaitymus, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, grindė būtent minėtomis juridinės galios neturinčiomis PVM sąskaitomis faktūromis. Mokesčių administratorius paneigė šiose PVM sąskaitose faktūrose nurodyto turinio ūkinių operacijų įvykimą. Pareiškėja nepateikė mokestinio tyrimo metu nustatytas aplinkybes paneigiančių aplinkybių ir neįrodė priešingai, kad minėtos PVM sąskaitos faktūros turi juridinę galią ir pareiškėja mokestine prasme elgėsi sąžiningai, todėl darytina išvada, jog pagal minėtas sąskaitas faktūras negalima ne tik PVM atskaita bet ir išlaidų pripažinimas sąnaudomis, mažinančiomis apmokestinamąjį pelną.

91Dėl pareiškėjos reikalavimo elgtis sąžiningai.

92Pareiškėja teigia, kad ji elgėsi sąžiningai, negalėjo žinoti, kad kontrahentai pagal jos apmokėtas sąskaitas faktūras nesumokės į biudžetą PVM.

93Pagal Mokesčių administravimo įstatymo 67 straipsnio 1 dalį mokesčių administratorius visų pirma privalo pagrįsti jo mokesčių mokėtojui apskaičiuotas atitinkamo mokesčio ir su juo susijusias sumas. Mokesčių mokėtojas turi teikti įrodymus apie tai, kad buvo sąžiningas sandorių sudarymo metu ir įrodyti priešingai nei mokesčių administratorius teigia.

94Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. A17-301/2007 yra pažymėjęs, kad įrodinėjimo naštą sudaro du tarpusavyje susiję aspektai. Įrodinėjimo našta pirmiausia apima pareigą pateikti įrodymus (pozityvusis įrodinėjimo naštos aspektas). Ši pareiga pagal bendrąją taisyklę tenka visiems byloje dalyvaujantiems asmenims. Pagal ABTĮ 57 straipsnio 4 dalį įrodymus pateikia šalys ir kiti proceso dalyviai. Šia prasme įrodinėjimo subjektas taip pat yra teismas, nes jis gali rinkti įrodymus savo iniciatyva (ABTĮ 57 str. 4 d.). Kitas įrodinėjimo naštos aspektas tampa aktualus tais atvejais, kai nepakanka įrodymų patvirtinti nei pareiškėjo, nei atsakovo nurodomoms aplinkybėms. Tokiu atveju sprendimas priimamas tos šalies nenaudai, kuriai priklauso neįrodytų aplinkybių įrodinėjimo našta (negatyvusis įrodinėjimo naštos aspektas).

95Teismas pažymi, jog kiekvienam mokesčių mokėtojui nustatoma pareiga PVM ir pelno mokestį apskaičiuoti tik pagal juridinę galią turinčius apskaitos dokumentus, o fakto, kad dokumentai turi juridinę galią, konstatavimas arba jo paneigimas, jog dokumentai juridinės galios neturi, daro įtaką mokestinės prievolės valstybei dydžiui, t. y. ar dėl teisėtos atskaitos pirkėjas mokės mažesnio dydžio PVM, ar neturėdamas pagrindo atskaitai privalės sumokėti ir kitiems priklausančias mokėti mokesčio sumas, o pelno mokesčio mokėjimo atveju — ar turės teisę apskaičiuodamas apmokestinamąjį pelną sąnaudomis pripažinti tam tikras išlaidas. Todėl mokesčio mokėtojo teisės ir pareigos dėl pardavėjo tinkamo mokesčių įstatymų reikalavimų, atliekant ūkines operacijas, vykdymo kontrolės išplaukia ne iš imperatyvia forma įstatyme įtvirtintos tokios prievolės, o iš įstatymo nustatyto mokesčio mokėtojo teisių vykdant mokestines prievoles valstybei turinio, tiesiogiai priklausomo nuo ūkinių operacijų partnerio veiklos teisėtumo. Mokesčio mokėtojas kartu turi galimybę pasirinkti, ar nesiėmus visų priemonių užtikrinant kitos sandorio šalies veiksmų teisėtumą rizikuoti mokėjimų biudžetui dydžiu, kuris priklauso nuo čia paminėtų įstatymais apibrėžtų juridinę reikšmę turinčių faktų, ar teisėtomis priemonėmis pašalinti bet kokias prielaidas apgaulingiems partnerio veiksmams kartu garantuojant efektyviausią savo prievolių valstybei vykdymą.

96Be to, kaip ne kartą pažymėjo savo nutartyse Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nors įstatymai tiesiogiai ir nenustato mokesčio mokėtojo pareigos kontroliuoti partnerio veiklą, tikrinti jo išrašomų dokumentų tikrumą, tačiau tokia pareiga kyla iš pačios mokesčių mokėjimo prievolės teisingai mokėti mokesčius ir sandorių sudarymo nuostatų, apibrėžtų Civilinio kodekso normose (LVAT 2012-04-16 nutartis administracinėje byloje Nr. A-602-1217-12).

97Teisę į PVM atskaitą mokesčio mokėtojas įgyja tik tuo atveju, jeigu jis prekes įgyja iš PVM mokėtojo, kuris pagal įstatymus privalo sumokėti šias mokesčio sumas. Tai įpareigoja mokesčio mokėtoją, pageidaujantį pasinaudoti šia teise, imtis visų įmanomų priemonių, kad įsitikintų, jog PVM sąskaitos faktūros atspindi tikrąjį ūkinių operacijų turinį, jog sandorį sudaro su šiuose buhalterinės apskaitos dokumentuose nurodytu ūkio subjektu (LVAT 2006-11-17 nutartis administracinėje byloje Nr. A6-1845/2006). Be to, pareiga domėtis verslo partnerio veiklos teisėtumu išplaukia iš sąžiningumo, kuris yra bendrasis teisės principas, išreiškiantis elgesio matą, atitinkantį protingumo ir teisingumo principų reikalavimus.

98Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010-11-16 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-449/2010 apie sąžiningumo aspektą yra pasisakęs taip: „sąžiningumas – tai vertybinis teisinių santykių subjekto elgesio matas, nustatomas pagal objektyvųjį ir subjektyvųjį kriterijus. Objektyviuoju požiūriu sąžiningumas suprantamas kaip elgesys, atitinkantis protingumo ir teisingumo principų reikalavimus, t. y. rūpestingas, apdairus ir atidus elgesys. Subjektyviuoju požiūriu sąžiningumas nusako teisinių santykių subjekto vidinius motyvacinius veiksnius konkrečioje situacijoje, be kita ko, veikiamus subjektą individualizuojančių savybių, pavyzdžiui: jei tai fizinis asmuo – jo amžiaus, išsimokslinimo, praktinių įgūdžių ir pan., jei tai juridinis asmuo – veiklos pobūdžio, jos ypatybių, verslo patirties ir t. t. Siekiant nustatyti, ar asmuo yra sąžiningas, būtina taikyti abu šiuos kriterijus. Sąžiningumas konkrečioje situacijoje yra fakto klausimas, tačiau reikalavimai jo turiniui gali skirtis, priklausomai nuo to, kokie sandoriai yra sudaromi ir kokioje situacijoje asmenys veikia. Tokiu atveju turi būti nustatinėjami faktai, patvirtinantys asmenų nesąžiningumą, kurį būtina įrodyti konkrečiais faktais“ .

99Siekiant nustatyti mokesčių mokėtojo sąžiningumą, t. y., ar mokesčių mokėtojas žinojo arba turėjo galimybę žinoti apie neteisėtą kontrahento veiklą, susijusią su konkrečia ūkine operacija, reikia vertinti visumą bylos aplinkybių, tokių kaip šalių tarpusavio santykių pobūdis, jų tęstinumas, elgsena prieš sandorio sudarymą, jo sudarymo ir vykdymo metu, mokesčių mokėtojo atlikti veiksmai, siekiant įsitikinti kitos sandorio šalies veiklos teisėtumu, įsigyjamų prekių ar paslaugų kaina ir kt.

100Pareiškėjos direktoriaus 2005-05-27, 2004-12-28 paaiškinimai dėl sudarytų sandorių su kontrahentais rodo, kad pareiškėja nebuvo pakankamai rūpestinga ir atidi ir turėjo objektyvią galimybę žinoti apie savo kontrahentų vykdomos veiklos aplinkybes. Pažymėtina, kad tarp pareiškėjos ir UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ buvo susiklostę ne vienkartinio pobūdžio santykiai. Taigi, pareiškėja bendraudama su tomis pačiomis bendrovėmis keletą kartų objektyviai galėjo geriau žinoti apie tikrąjį bendrovių elgesį ir ketinimus dėl mokesčių mokėjimo į biudžetą. Teismas sutinka su Komisijos vertinimu, kad UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ veiklos sąsajumas, kurį patvirtina mokestinio tyrimo medžiaga, buvo akivaizdus (Komisijos byla t. 1, b. l. 235-236, 210; t. 2 b. l. 28, 61-62, 64). Pareiškėja teigia, kad žinojo, jog įmonės buvo veikiančios, buvo PVM mokėtojos, tačiau tai tik formalus duomenų apie įmonę patikrinimas, tokių duomenų buvimas savaime neįrodo, tikrųjų įmonės veiklos tikslų, jų siekių. Be to, neaišku, kada tokius duomenis pareiškėja tikrino, ar iš viso juos tikrino, įsigydamas prekes. Pareiškėja nesiėmė protingų ir būtinų priemonių, kad būtų įvertintas šių ūkio subjektų veiklos teisėtumas, nenustatė bendrovių atstovų tapatybės, nereikalavo asmens tapatybės ir įgaliojimus patvirtinančių dokumentų. Byloje nėra duomenų, kad pareiškėja būtų bandžiusi nustatyti tokius duomenis apie minėtas bendroves. Mokestinio tikrinimo metu nustatytos aplinkybės patvirtina, kad pareiškėja ginčo ūkinių operacijų atlikimo metu buvo nesąžininga ir neįgijo teisės į PVM atskaitą. Teismui pareiškėja nepateikė naujų įrodymų ar argumentų, paneigiančių mokestinio tyrimo metu nustatytas aplinkybes.

101Įvertinęs išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad tiek Telšių AVMI, tiek ir Inspekcija bei Komisija savo sprendimuose pagrįstai konstatavo, jog pareiškėja elgėsi nesąžiningai, nes žinojo, ar turėjo galimybę žinoti, kad minėtos įmonės pardavimo PVM nesumokės. Teismo vertinimu, nustačius, kad nėra PVM atskaitos realizavimo sąlygų, mokesčių administratorius bei Komisija pagrįstai konstatavo, kad PVM atskaita bei išlaidų pripažinimas sąnaudomis pagal UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ PVM sąskaitas faktūras negalimi.

102Teismo vertinimu, pareiškėja neįrodė, kad ėmėsi visų protingų priemonių savo veiklos partnerių veiklos teisėtumui patikrinti, o mokesčių administratorius savo ruožtu įrodė pareiškėjos veiklos partnerių neteisėtus veiksmus taip pat surinko bei nagrinėjo įrodymus dėl pareiškėjos nesąžiningo elgesio šioje situacijoje. Tokiu atveju įrodinėjimo, kad ėmėsi tinkamų priemonių partnerių veiklos teisėtumui nustatyti, našta priklauso pareiškėjai, tačiau ji šiuo klausimu svarių įrodymų nepateikė.

103Pažymėtina, kad pareiškėjos nurodomoje LVAT praktikoje bylose dėl PVM atskaitos bei sąnaudų pripažinimo būtent pabrėžiamas mokesčių mokėtojo sąžiningumo reikalavimas, norit įgyti teisę į PVM atskaitą. Kaip minėta, teismo vertinimu, šio reikalavimo pareiškėja neatitinka. Sprendžiant pareiškėjos teisę į PVM atskaitą, bylos baigčiai neturi reikšmės ir pareiškėjos teiginiai, jog turėjo būti apmokestinti pažeidimus padarę PVM mokėtojai.

104Pareiškėja skunde prašė atkreipti dėmesį į Inspekcijos 2011-12-09 sprendime Nr. 69-280 minimus rašytinius įrodymus: FNTT Vilniaus apskrities skyriaus raštą 2008-03-03 Nr. 25-1/7-836; 2009-05-05 FNTT Specialiųjų užduočių skyriaus raštą Nr. 25/06-9-2640; Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2008-04-10 baudžiamąjį įsakymą byloje Nr. I-278-170/2008, kurių turinys pareiškėjai nežinomas.

1052009-05-05 FNTT Specialiųjų užduočių skyriaus raštu Nr. 25/06-9-2640 „Dėl duomenų pateikimo“ Telšių AVMI atsakant į jos 2009-07-21 raštą Nr. (3.2)(A1.4-35)R16-4026, buvo pranešta, kad UAB „( - )“ vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims dėl nusikalstamų veikų, susijusių su prekybiniais sandoriais tarp UAB „( - )“ ir V. K. įmonės „Vijada“ baudžiamojoje byloje Nr. 06-1-10046-08 nebuvo įteikti, šioje baudžiamojoje byloje, nes nebuvo nustatytos reikšmingos aplinkybės, kurios gali turėti įtakos UAB „( - )“ apmokestinimui (Komisijos byla, t. 2, b. l. 20). Taigi, šiuo raštu Telšių AVMI buvo pateikta informacija, susijusi su UAB „( - )“ apmokestinimu.

106FNTT Vilniaus skyriaus 2008-03-03 rašte Nr. 25-1/7-836 „Dėl informacijos apteikimo“ Telšių AVMI į jos 2008-02-13 raštą Nr. (3.3)-PA1.4-14-R16-1884 buvo pranešta, kad FNTT Vilniaus apskrities skyrius atlieka ikiteisminį tyrimą ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 06-1-00045-06 dėl UAB „( - )“ ir ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 06-1-00090-05 dėl UAB „( - )“. Šiose bylose sprendimas dar nepriimtas ir reikšmingų aplinkybių UAB „( - )“ apmokestinimui nenustatyta (Komisijos byla, t. 2, b. l. 29). Taigi ir šiuo atveju, Telšių AVMI rinko medžiagą dėl UAB „( - )“ apmokestinimo.

107Atsižvelgus į tai, kad minėti dokumentai yra Komisijos byloje, su kuria pareiškėja turėjo teisę susipažinti, šių duomenų pareiškėjai Telšių AVMI neturėjo siųsti, nes jie buvo reikalingi atliekant mokestinį tyrimą. Iš pareiškėjos skundo turinio matyti, kad ji žino, jog pagal Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2008-04-10 baudžiamąjį įsakymą, priimtą baudžiamojoje byloje Nr. I-278-170/2008, M. T. buvo pripažintas kaltu pagal BK 223 straipsnio 1 dalį. Pareiškėja skunde cituoja baudžiamąjį įsakymą, tad jos teiginys, kad jai nežinomas minėto dokumento turinys, yra nepagrįstas. Šiuo atveju, jokių procesinių pažeidimų nenustatyta.

108Apibendrinant išdėstytus motyvus, teismas daro išvadą, kad UAB „( - )“ skundžiami Komisijos sprendimas Nr. S-31(7-5/2012), Inspekcijos sprendimas Nr. 69-280 ir Telšių AVMI sprendimas Nr. (3.11)-PA7.4-9 yra teisėti ir pagrįsti, todėl pareiškėjos skundas atmetamas kaip nepagrįstas.

109Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 1 punktu, 127 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

110Atmesti pareiškėjos UAB „( - )“ skundą kaip nepagrįstą.

111Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Rosita Patackienė,... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Pareiškėja UAB „( - )“ patikslintame skunde prašo: panaikinti... 4. Pareiškėja skunde nesutinka su Komisijos bei mokesčių administratoriaus... 5. Pareiškėja už įsigytas atsargines dalis su UAB „( - )” atsiskaitė... 6. Pareiškėja su UAB „( - )“ už prekes atsiskaitė pavedimais per banką,... 7. Patikrinimo akte konstatuota, kad Vilniaus AVMI 2005-09-19 informavo, jog... 8. Pareiškėjos sandoriai su UAB „( - )“ vyko 2003 m. 6–7 mėnesiais pagal... 9. Vienkartinis sandoris su UAB „( - )“ buvo sudarytas 2003-07-07, už prekes... 10. Šiuo metu UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ ir UAB „( - )“... 11. Pareiškėja, remdamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo... 12. Kad mokesčių administratorius nesurinko duomenų, iš kur pardavėjas gavo... 13. Pareiškėja dėl patikrinimo metu Telšių AVMI surinktos informacijos... 14. Pareiškėjos manymu, Inspekcijos išvados nepatvirtintos visuma teisiškai... 15. Pareiškėja prašė atsižvelgti į Lietuvos vyriausiojo administracinio... 16. Atsakovė atsiliepime prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 17. Atsiliepime nurodė, kad pareiškėjos mokestinis patikrinimas atliktas,... 18. Mokestinio patikrinimo metu nustatė, kad pareiškėjai UAB „( - )“ vardu... 19. Vilniaus AVMI 2006-07-03 raštu Nr. (1.3)-46-17166 informavo Telšių AVMI, jog... 20. Telšių AVMI padarė išvadą, kad UAB „( - )“ akcijų pirkimo pardavimo... 21. Be to, nustatė, kad pareiškėjai UAB „( - )“ vardu už atsarginių... 22. Vilniaus AVMI, atlikusi UAB „( - )“ mokestinį patikrinimą, konstatavo,... 23. Mokestinio patikrinimo metu nustatė, kad pareiškėjai UAB „( - )“ vardu... 24. Pagal Vilniaus AVMI atlikto UAB „( - )“ mokestinio patikrinimo (2005-06 27... 25. Be to, mokestinio patikrinimo metu nustatė, kad pareiškėjai 2003-07-03,... 26. Vilniaus AVMI, apibendrinusi mokestinio patikrinimo metu surinktą informaciją... 27. Mokestinio patikrinimo metu nustatė, kad pareiškėjai UAB „( - )“ vardu... 28. Priešpriešinio patikrinimo metu (2005-01-10 priešpriešinės informacijos... 29. Vilniaus AVMI UAB „( - )“ mokestinio patikrinimo metu (2005-09-19... 30. Vilniaus AVMI patikrinimo akte padarė išvadą, kad UAB „( - )“ realiai... 31. Atsakovė, atsižvelgusi į pareiškėjos mokestinio patikrinimo metu surinktus... 32. Mokestinio patikrinimo metu surinkti duomenys patvirtina, jog UAB „( - )“,... 33. Atsakovė, įvertinusi pareiškėjos žinojimą ar galėjimą žinoti apie... 34. Atsakovės vertinimu, nėra pagrindo teigti, kad pareiškėja elgėsi ir veikė... 35. Kadangi pareiškėjos mokestinio patikrinimo metu konstatuota, jog UAB „( -... 36. Skundas atmestinas.... 37. Pareiškėja prašopanaikinti Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos... 38. Nagrinėjamu atveju pareiškėja nesutinka su Komisijos bei mokesčių... 39. Bylos duomenimis nustatyta, kad Telšių AVMI, atikusi UAB „( - )“... 40. Patikrinimo akto 1 punkte Telšių AVMI, patikrinusi pareiškėjos PVM... 41. UAB „( - )“, kodas 2365491, registruota adresu: J. K. g. 25A, Vilnius,... 42. UAB „( - )“, kodas 2465762, registruota adresu: Šv. Kazimiero g. 7-1,... 43. UAB „( - )“, kodas 2303218, registruota adresu: Vydūno g. 52, Vilnius,... 44. UAB „( - )“, kodas 2455067, registruota adresu: Kalvarijų g. 3/1, Vilnius,... 45. Telšių AVMI, įvertinusi UAB „( - )“ buhalterinėje apskaitoje panaudotas... 46. Telšių AVMI padarė išvadą, kad pareiškėja pažeidė 1992-06-18... 47. Pagal Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo Nr. I-2654 (2001-11-06... 48. Telšių AVMI, vadovaudamasi PVM 1993-12-22 įstatymo Nr. I-345 36 straipsnio 1... 49. Patikrinimo akto 2 punkte Telšių AVMI, patikrinusi pelno mokesčio... 50. Telšių AVMI 2011-09-15 sprendimu Nr. (3.11)-PA7.4-9 „Dėl patikrinimo akto... 51. 1) patvirtinti 2011-08-09 patikrinimo akte Nr. (3.10)-PA6.4-21 mokestinio... 52. 2) nuo papildomai apskaičiuotų mokesčių sumų, už mokesčių... 53. 3) nuo papildomai apskaičiuotų mokesčių sumų skyrė baudas: 10 procentų... 54. Pareiškėja 2011-10-05 (2011-10-10 Nr. APS12-94) pateikė skundą Inspekcijai,... 55. Inspekcija 2011-12-09 sprendimu Nr. 69-280 „Dėl UAB „( - )“ (JAR kodas... 56. Sprendime Inspekcija padarė išvadą, kad nėra pagrindo teigti, jog... 57. Iš mokestinio patikrinimo nustatytų aplinkybių matyti, jog UAB „( - )“,... 58. Inspekcija, vadovaudamasi MAĮ 100, 8 straipsniais, įvertinusi teisingumo... 59. Pareiškėja 2012-01-06 (Komisijoje registruotas 2012-01-12 Nr. 7-5) pateikė... 60. Komisija 2012-03-07 sprendimu Nr. S-31 (7-5/2012) „Dėl UAB ( - )“... 61. Mokestinis ginčas kilo dėl pareiškėjos teisės atskaityti 77 228 Lt pirkimo... 62. Byloje nėra ginčo dėl prekių buvimo fakto, kadangi mokesčių... 63. Ginčo teisinių santykių metu galiojo 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos... 64. Ginčo teisiniam santykiui taikytinos PVM įstatymo nuostatos. 2002-03-05 PVM... 65. Teismas šioje byloje remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo... 66. Be to, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009-10-19 sprendime... 67. Byloje vertintinas tikrasis ūkinių operacijų turinys. Pareiškėja skunde... 68. Kad pareiškėja realiai iš UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“... 69. Pareiškėjos pažeidimas įrodytas mokestinio patikrinimo metu surinktais... 70. Dėl sandorių su UAB „( - )“... 71. Pareiškėjai laikotarpiu nuo 2002-05-13 iki 2002-07-29 UAB ( - )“ išrašė... 72. Vilniaus AVMI 2006-07-03 rašte Nr. (1.3)-46-17166 „Dėl informacijos... 73. Teismas sutinka su mokestinio patikrinimo metu padaryta išvada, kad UAB „( -... 74. Dėl sandorių su UAB „( - )“. ... 75. Pareiškėjai UAB „( - )“ vardu už atsarginių detalių įsigijimą... 76. Vilniaus AVMI, atlikusi UAB „( - )“ PVM mokesčio deklaravimo ir... 77. Dėl sandorių su UAB „( - )“ ... 78. Pareiškėjai UAB „( - )“ vardu už parduotas statybines medžiagas... 79. Telšių AVMI priešpriešinės informacijos surinkimo 2004-08-24 pažymoje Nr.... 80. Vilniaus AVMI 2005-06-27 patikrinimo akte Nr. 05-04-10-494, atlikusi UAB „( -... 81. Dėl sandorio sudaryto su UAB „( - )“... 82. Pareiškėjai UAB „( - )“ vardu 2003-07-07 išrašyta PVM sąskaita... 83. Telšių AVMI 2005-01-10 priešpriešinės informacijos surinkimo pažymoje Nr.... 84. Vilniaus AVMI 2005-09-19 patikrinimo akte Nr. 05-05-47-93, atlikusi UAB „( -... 85. Teismas, atsižvelgęs į pareiškėjos mokestinio patikrinimo metu surinktus... 86. Todėl, teismo vertinimu, laikytina, kad bylos duomenimis įrodyta, jog... 87. Atsižvelgus į anksčiau išdėstytas aplinkybes, Lietuvos vyriausiojo... 88. 2001-12-20 Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 11 straipsnio 4 dalis nustatė,... 89. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011-09-05 sprendime... 90. Kaip teismas konstatavo ankščiau, pareiškėjai išrašytos PVM sąskaitos... 91. Dėl pareiškėjos reikalavimo elgtis sąžiningai. ... 92. Pareiškėja teigia, kad ji elgėsi sąžiningai, negalėjo žinoti, kad... 93. Pagal Mokesčių administravimo įstatymo 67 straipsnio 1 dalį mokesčių... 94. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr.... 95. Teismas pažymi, jog kiekvienam mokesčių mokėtojui nustatoma pareiga PVM ir... 96. Be to, kaip ne kartą pažymėjo savo nutartyse Lietuvos vyriausiasis... 97. Teisę į PVM atskaitą mokesčio mokėtojas įgyja tik tuo atveju, jeigu jis... 98. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010-11-16 nutartyje civilinėje byloje Nr.... 99. Siekiant nustatyti mokesčių mokėtojo sąžiningumą, t. y., ar mokesčių... 100. Pareiškėjos direktoriaus 2005-05-27, 2004-12-28 paaiškinimai dėl sudarytų... 101. Įvertinęs išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad tiek Telšių... 102. Teismo vertinimu, pareiškėja neįrodė, kad ėmėsi visų protingų... 103. Pažymėtina, kad pareiškėjos nurodomoje LVAT praktikoje bylose dėl PVM... 104. Pareiškėja skunde prašė atkreipti dėmesį į Inspekcijos 2011-12-09... 105. 2009-05-05 FNTT Specialiųjų užduočių skyriaus raštu Nr. 25/06-9-2640... 106. FNTT Vilniaus skyriaus 2008-03-03 rašte Nr. 25-1/7-836 „Dėl informacijos... 107. Atsižvelgus į tai, kad minėti dokumentai yra Komisijos byloje, su kuria... 108. Apibendrinant išdėstytus motyvus, teismas daro išvadą, kad UAB „( - )“... 109. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 110. Atmesti pareiškėjos UAB „( - )“ skundą kaip nepagrįstą.... 111. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...