Byla I-227-602/2010

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Veslavos Ruskan (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Violetos Balčytienės ir Broniaus Januškos, sekretoriaujant Jolitai Varnaitei, dalyvaujant pareiškėjo UAB „Draugystės sanatorija“ atstovams V. K. ir adv. Dainiui Kenstavičiui, atsakovo UAB „Druskininkų dujos“ atstovui D. Ž., atsakovo UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ atstovei Ž. K.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Draugystės sanatorija“ skundą atsakovams Druskininkų savivaldybės administracijai, UAB „Druskininkų dujos“, UAB „Litesko“ filialas „Druskininkų šiluma“, AB „Rytų skirstomieji tinklai“ dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5pareiškėjas 2008-02-25 kreipėsi su skundu į teismą, prašydamas panaikinti Druskininkų savivaldybės nuolatinės statybos komisijos 2008-01-23 protokolinį sprendimą Nr. 14/08 neišduoti statybos leidimo ir Druskininkų savivaldybės administracijos 2008-01-25 sprendimą Nr. S12-234-(17.25) „Dėl statybos leidimo išdavimo“ bei įpareigoti Druskininkų savivaldybės administraciją išduoti statybos leidimą UAB „Draugystės sanatorija“ be UAB „Druskininkų dujos“ ir UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ pritarimo (1 t., b. l. 2-8; 2 t., b. l. 99-101). Paaiškino, kad UAB „Druskininkų dujos“ atstovas nepritarė parengtam statinio projektui, nes 2004-10-14 išduotų UAB „Druskininkų dujos“ techninių sąlygų Nr. ( - ) galiojimo terminas yra pasibaigęs, pateiktas projektas nebuvo suderintas su UAB „Druskininkų dujos“, projekte nepažymėta, kad suprojektuota katilinė yra ypatingas statinys, katilinės rekonstravimo projektas prieštarauja Druskininkų miesto šilumos ūkio specialiajam planui. Pareiškėjo nuomone, jam nebuvo būtina kreiptis į UAB „Druskininkų dujos“ dėl projektavimo sąlygų suderinimo. Pažymėjo, kad STR ( - ) „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“ nenumato, kad pratęsiant jau anksčiau patvirtintą projektavimo sąlygų sąvadą yra būtina iš naujo gauti statinio projektavimo sąlygas iš inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkų ar naudotojų. Katilinės rekonstrukcija atitinka ypatingiems statiniams keliamus reikalavimus. Tokio statinio projekto ekspertizė yra privaloma, 2007-12-13 buvo atlikta projekto bendroji ekspertizė, patvirtinta aktu Nr. 12-07/871. Ekspertizę atliko UAB „Statybos ekspertizė“, atestuota atlikti ypatingų statinių ekspertizę. Druskininkų savivaldybės taryba 2003-09-19 priėmė sprendimą „Dėl Druskininkų miesto šilumos ūkio specialiojo plano ir šilumos šaltinių naudojimo reglamento tvirtinimo” Nr. Tl-196. Šiuo sprendimu Druskininku savivaldybės taryba patvirtino Druskininkų miesto šilumos ūkio specialųjį planą ir šilumos šaltinių naudojimo reglamentą. Pagal minėto Tarybos sprendimo 2 punktą vartotojams, atsijungusiems nuo centralizuoto šilumos tiekimo iki šio plano patvirtinimo, šilumos šaltinių naudojimo reglamentas netaikytinas. Nurodė, kad pareiškėjas Druskininkų miesto šilumos ūkio specialiojo plano patvirtinimo dieną nebuvo prisijungęs prie centralizuoto šilumos tiekimo. 2002-01-17 pareiškėjas Druskininkų miesto mero paprašė leisti garažų boilerinės patalpose sumontuoti alternatyvaus šildymo kietu kuru katilinę. 2002-08-02 Alytaus apskrities viršininko administracijos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnyba pažyma Nr. ( - ) patvirtino, kad pareiškėjas ( - ) g., Druskininkuose, statybos darbus užbaigė bei duotas leidimas katilus eksploatuoti. Pareiškėjo nuomone, būtent ši data, t.y. 2002-08-02, laikytina ta diena, kai UAB „Draugystės sanatorija“ dalies savo pastatų inžinerinius tinklus atjungė nuo centralizuotai tiekiamų šilumos tinklų. „Druskininkų šiluma“ šiuo metu aptarnauja tik du pareiškėjui priklausančius pastatus, t.y. ( - ) g. ir ( - ) g./( - ) g., Druskininkuose. 2007-05-08 raštais Nr. 382(261) ir Nr. 382(104) pareiškėjas buvo informuotas, kad bus atliekami katilinės darbai ir buvo paprašytas užaklinti šilumos punkto įvadą, esantį pastatuose ( - ) g. ir ( - ) g. , Druskininkuose. 2007-12-31 išrašyta sąskaita už šilumos tiekimą dviem minėtiems pastatams. Darytina išvada, kad tik minėti du pastatai prijungti prie centralizuoto šilumos tiekimo. UAB „Druskininkų dujos“ argumentas, kad pagal paskutinius UAB „Intergas“ paskelbtus duomenis UAB „Druskininkų dujos“ skirstomajame dujotiekyje nuo UAB „Intergas“ dujotiekio iki esamų gamtinių dujų vartotojų įvadų laisvos nepanaudotos galios nėra, nėra pagrįstas jokiais įrodymais. Gamtinių dujų tiekimą reglamentuojantys teisės aktai numato, kad įmonės privalo planuoti dujų sistemų techninės būklės lygį, priemones, kaip patenkinti paklausą, kai ji yra didžiausia, spręsti dujų trūkumo problemas, kylančias dėl vienos ar kelių tiekimo įmonių kaltės. Apie faktą, kad pareiškėjas pageidaus tam tikro dujų kieko, UAB „Druskininkų dujos“ žinojo dar 2004 metais, kai su ja buvo sudaryta dujų tiekimo sutartis. Todėl UAB „Druskininkų dujos“ privalėjo vykdyti Gamtinių dujų įstatymą, planuoti priemones, kad patenkintų paklausą ir išspręstų dujų trūkumo problemas. UAB „Druskininkų dujos“ pažymėjo, kad pareiškėjo katilinės rekonstravimui, keičiant šildymo katilus bei kuro rūšį iš kieto į dujinį, Druskininkų savivaldybės nuolatinės statybos komisija nepritarė dar 2007-04-11, o Nuolatinės statybos komisijos nuostatuose nėra numatytas sprendimų peržiūrėjimas, praėjus tam tikram laiko tarpui. Tokios pačios pozicijos laikosi ir UAB „Litesko“ filialas „Druskininkų šiluma“. Pareiškėjo nuomone, 2008-01-23 Druskininkų savivaldybės nuolatinės statybos komisijos protokolas Nr. 14/08 ir Druskininkų savivaldybės administracijos 2008-01-25 d. raštas Nr. S12-234-(17.25.) „Dėl statybos leidimo neišdavimo“ negali būti laikomas lygiai to paties klausimo svarstymu. Pareiškėjas, atsižvelgdamas į 2007-04-11 Druskininkų nuolatinės statybos komisijos nario UAB „Druskininkų dujos“ išdėstytas pastabas, pateikė papildomus dokumentus ir įrodymus, patvirtinančius UAB „Draugystės sanatorija“ teisę gauti statybos leidimą katilinės rekonstrukcijai, keičiant šildymo katilus bei kuro rūšį iš kieto į dujinį, ( - ) g., Druskininkuose. Dėl to darytina išvada, kad Druskininkų savivaldybės administracijos Nuolatinės statybos komisija, iš pareiškėjo gavusi papildomus dokumentus, pagrįstai ir teisėtai iš naujo išnagrinėjo klausimą dėl statybos leidimo katilinės rekonstravimui išdavimo ir priėmė 2008-01-25 ginčijamą sprendimą Nr. S12-234-(l 7.25.).

6Per teismo posėdį pareiškėjo atstovai prašė skundą tenkinti.

7Atsakovas Druskininkų savivaldybės administracija atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (1 t., b. l. 52-54).

8Nurodė, kad atsakovo veiksmai nėra skundžiami. Sprendimus išduoti ar neišduoti statybos leidimą priima Nuolatinė statybos komisija. Atsakovas Nuolatinės statybos komisijos veikloje nedalyvauja. Nuolatinė statybos komisija, patikrinusi statinio projektą, patikrinimo rezultatus įformina protokolu ir sprendimu nurodo savivaldybės administracijos direktoriui išduoti statytojui jo prašomą statybos leidimą ar jo neišduoti. Komisijos sprendimas išduoti statytojui jo prašomą statybos leidimą ar jo neišduoti yra privalomas savivaldybės administracijos direktoriui, kaip savivaldybės vykdomajai institucijai. Sprendimas išduoti statybos leidimą gali būti priimtas tik tuo atveju, kai visi Nuolatinės statybos komisijos nariai pritaria statybos leidimo išdavimui. Jeigu bent vienas komisijos narys sprendimui išduoti statybos leidimą nepritaria, priimamas sprendimas neišduoti statytojui jo prašomo statybos leidimo. Apskundus Nuolatinės statybos komisijos sprendimą neišduoti statybos leidimo, atsakovais tokioje byloje laikomi subjektai, kurių atstovai, įeinantys į Nuolatinės statybos komisijos sudėtį, nepritarė statybos leidimo išdavimui. Todėl Druskininkų savivaldybės administracija šioje byloje laikytina netinkamu atsakovu.

9Teismo posėdyje atsakovas nedalyvavo.

10Atsakovas UAB „Litesko“ filialas „Druskininkų šiluma“ atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (1 t., b. l. 62-66).

11Nurodė, kad pagal suteiktą licenciją UAB „Litesko“ tiekia šilumos energiją Druskininkų mieste ir yra Druskininkų savivaldybės nuolatinės statybos komisijos narė. UAB „Litesko“ nuomone, pareiškėjo pateiktas Katilinės rekonstrukcijos, keičiant šildymo katilus bei kuro rūšį iš kieto į dujinį, projektas neatitinka Druskininkų miesto šilumos ūkio specialiojo plano, patvirtinto 2003-09-19 Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimu Nr. Tl-196. Pastatas, adresu ( - ) g., Druskininkai, bei kiti aplinkiniai UAB „Draugystės sanatorijos“ pastatai, minimi projekte, yra Druskininkų miesto šilumos ūkio specialiojo plano centralizuoto šildymo teritorijos zonoje bei yra prijungti prie centralizuotai tiekiamų šilumos tinklų. Pareiškėjo planuojama rekonstrukcija yra akivaizdžiai pažeidžiami Statybos įstatymo, Teritorijų planavimo įstatymo, Šilumos ūkio įstatymo bei kitų teisės norminių aktų reikalavimai. Pareiškėjo Techninėje užduotyje projektavimui nurodytas aiškus darbo tikslas – atsisakyti centralizuotai tiekiamos šilumos ir iš dalies elektros energijos tiekimo sanatorijos korpusams ir pereiti prie decentralizuoto tiekimo. Druskininkų miesto šilumos ūkio specialiojo plano ir šilumos šaltinių naudojimo reglamento 6.2 p. nustatyta, kad teritorija, kurioje yra pareiškėjui priklausantys pastatai, pagal prioritetinį šildymo būdą priklauso V zonai, kurioje turi būti siekiama pilnai išnaudoti esamą centralizuotos šilumos tiekimo tinklą ir nepadidinti oro užterštumo miesto centre, įrengiant vietines katilines objektuose. Nėra pagrįstas pareiškėjo argumentas, jog jis atsijungė nuo centralizuoto šilumos tiekimo iki specialaus plano patvirtinimo, ir šis planas jam netaikomas. Pareiškėjo skunde minima 2002-08-02 Alytaus apskrities viršininko administracijos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos pažyma Nr. ( - ) tik patvirtina, kad UAB „Draugystės sanatorija“ pastate, esančiame ( - ) g., Druskininkai, yra baigti įrengti du malkomis kūrenami katilai. Apie jokį pareiškėjui priklausančių pastatų atjungimą nuo centralizuotai tiekiamos šilumos inžinerinių tinklų nėra kalbama. Pareiškėjas niekada nesikreipė į šilumos tiekėją dėl jai priklausančių pastatų atjungimo techninių sąlygų išdavimo, jokia kompetentinga valstybės institucija teisės aktų nustatyta tvarka nėra nustačiusi, kad pareiškėjui priklausantys pastatai yra atjungti nuo centralizuotai tiekiamos šilumos. Pareiškėjas nėra pateikęs nustatyta tvarka išduotos Valstybinės energetikos inspekcijos pažymos apie pastatų atjungimą nuo centralizuotos šilumos tiekimo tinklų.

12Pareiškėjo suprojektuotos katilinės instaliuota galia yra 1,75 MW, todėl šis statinys priskiriamas ypatingų statinių kategorijai. Statybos techninio reglamento STR ( - ) „Statinio projektavimas“ 8 priedo 5.3 p. numatytas reikalavimas, kad techninio projekto bendrojoje dalyje turi būti aiškiai numatyta statinio kategorija (ypatingas, neypatingas, nesudėtingas). Tačiau Nuolatinei statybos komisijai pateikto katilinės rekonstrukcijos projekto bendrojoje dalyje nėra nurodyta, kad katilinės rekonstrukcija yra ypatingas statinys.

13Per teismo posėdį atsakovo atstovė prašė skundo netenkinti.

14Atsakovas UAB „Druskininkų dujos“ atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (1 t., b. l. 84-89).

15Nurodė, kad UAB „Druskininkų dujos“ paskirsto ir tiekia gamtines dujas Druskininkų mieste ir yra Druskininkų savivaldybės nuolatinės statybos komisijos narė. Paaiškino, kad UAB „Druskininkų dujos“ 2004-10-10 išduotos techninės sąlygos Nr. 50 negalioja. Statybos įstatymo 20 str. 10 punktas nustato, jog jei per 3 metus nuo statinio projektavimo sąlygų sąvado gavimo statybos leidimas nebuvo išduotas, savivaldybės administracijos direktorius projektavimo sąlygų sąvadą tvirtiną iš naujo. Statybos įstatymo 20 str. 5 punkte nustatyta, jog Savivaldybės administracijos direktorius statinio projektavimo sąlygų sąvadą tvirtina ir išduoda, suderinęs su statinio projektavimo sąlygas rengusiais inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkais (naudotojais) ir institucijomis bei subjektais. Todėl Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-09-07 išduotų projektavimo sąlygų sąvado Nr. ( - ) pratęsimas išduodant 2007-10-10 projektavimo sąlygų sąvadą Nr. ( - ) turėjo būti suderintas su inžinerinių tinklų savininkais (naudotojais), tarp jų ir su UAB „Druskininkų dujos“, tačiau toks derinimas nebuvo atliktas.

16Remdamasis atsakovo UAB „Litesko“ atsiliepime išdėstytais argumentais, pažymėjo, kad katilinės rekonstrukcijos projektas prieštarauja Druskininkų miesto šilumos ūkio specialiajam planui. UAB „Druskininkų dujos“ 2004-10-10 išduotose techninėse sąlygose Nr. ( - ) nustatyta, kad visa paruošta techninė dokumentacija turi būti suderinta su UAB „Druskininkų dujos“. Pareiškėjas 2007-12-19 rašte Druskininkų administracijai dėl statybos leidimo išdavimo nurodo, kad katilinės rekonstrukcijos projektas yra suderintas su UAB „Druskininkų dujos“ technikos direktoriumi J. G. Tačiau buvo suderintas tik pradinis katilinės rekonstrukcijos projektas, o Druskininkų savivaldybės administracijai pateiktas jau pakeistas ir pakoreguotas projektas, kuris su UAB „Druskininkų dujos“ suderintas nebuvo. Atsakovo nuomone, tai reiškia, jog UAB „Druskininkų dujos“ techninės sąlygos Nr. ( - ) išduotos nebuvo ir nėra iki galo įvykdytos.

17Paaiškino, kad šiuo metu laisvos nepanaudotos dujų teikimo galios UAB „Druskininkų dujos“ dujotiekyje nėra. Visa UAB „Intergas“ suteikta dujų tiekimo galia Druskininkų savivaldybėje šiuo metu yra išnaudota, o Druskininkų dujų sistemos tiekimo galios padidinimas priklauso ne nuo UAB „Druskininkų dujos“. Apie tai yra paskelbta viešai Valstybės žinių priede Informaciniai pranešimai. Be to, su pareiškėju nėra sudaryta Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklių reikalavimus atitinkanti dujų tiekimo sutartis.

18Remdamasis atsakovo UAB „Litesko“ atsiliepime išdėstytais argumentais, nurodė, kad katilinės rekonstrukcijos projektas neatitinka Statybos techniniame reglamente STR ( - ) „Statinio projektavimas“ nustatytų reikalavimų.

19Per teismo posėdį atsakovo atstovas prašė skundo netenkinti.

20Atsakovas AB „Rytų skirstomieji tinklai“ atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (1 t., b. l. 154-156).

21Nurodė, kad AB „Rytų skirstomieji tinklai“ Druskininkų savivaldybės tarybos sudarytoje Nuolatinėje statybos komisijoje dalyvauja kaip Druskininkų teritorijoje esančių skirstomųjų elektros tinklų savininkė. Nurodė, kad Komisijos posėdžio metu nustatyta, kad pareiškėjas nėra įvykdęs visų projektavimo sąlygų sąvado techninių sąlygų – neįvykdytas AB „Rytų skirstomieji tinklai“ filialo Alytaus elektros tinklų 2004-10-04 išduotų techninių sąlygų Nr. ( - ) 4 p., taip pat su AB „Rytų skirstomieji tinklai“ nėra suderinti AB „Rytų skirstomieji tinklai“ Alytaus regiono Elektros tinklo skyriaus 2004-11-11 išduotame techninių sąlygų 6.3 p. pakeitime nurodyti reikalavimai. Todėl Komisijai pateiktas projektas laikomas nesuderintu su AB „Rytų skirstomieji tinklai“ ir atsakovas, priimant sprendimą Komisijoje, nesutiko, kad statybos leidimas būtų išduotas.

22Pažymėtina, kad pareiškėjas skunde nepasisako dėl AB „Rytų skirstomieji tinklai“ atstovo nepritarimo ir ginčija tik atsakovų UAB „Druskininkų dujos“ ir UAB „Litesko“ argumentus dėl nepritarimo statybos leidimo išdavimui. Todėl atsakovas klausimą dėl skunde nurodyto prašymo įpareigoti Druskininkų savivaldybės administraciją išduoti statybos leidimą, nesant minėtų atsakovų pritarimo, prašo spręsti teismo nuožiūra. Pažymėjo, kad 2008-03-31 pareiškėjas pateikė AB „Rytų skirstomieji tinklai“ katilinės rekonstrukcijos projektą suderinimui ir šiuo metu projekto elektrotechninė dalis baigiama derinti atsakovo vidaus teisės aktų nustatyta tvarka.

23Teismo posėdyje atsakovas nedalyvavo.

24Skundas netenkintinas.

25Nagrinėjamoje byloje turi būti sprendžiamas klausimas dėl sprendimo neišduoti statybos leidimo rekonstruoti katilinę, keičiant šildymo katilus bei kuro rūšį iš kieto į dujinį, ( - ) g. / ( - )g., Druskininkuose, teisėtumo.

26Remiantis Pažymėjimu apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre, pareiškėjui nuosavybės teise priklauso pastatas – sanatorija, unikalus numeris ( - ), esantis (duomenys neskelbtini) g./ (duomenys neskelbtini) g., Druskininkuose (1 t., b. l. 28-30).

272002-01-17 pareiškėjas kreipėsi į Druskininkų miesto merą ir UAB „Druskininkų šilumos tinklai“, prašydamas leisti garažų patalpose sumontuoti alternatyvaus šildymo kietojo kuro katilinę. UAB „Druskininkų šilumos tinklai“ alternatyvaus šilumos šaltinio įrengimui pritarė, nurodė, kad likusi šilumos galia privalo būti naudojama iš centralizuoto šilumos šaltinio (2 t., b. l. 29).

282002-08-02 Alytaus apskrities viršininko administracijos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos pažyma Nr. (duomenys neskelbtini) patvirtina, kad pareiškėjui priklausančiame pastate ( - ) g., Druskininkai, šilumos punkte, dviejų malkomis kuriamų katilų įrengimo darbai pagal 2002-04-19 išduotą leidimą Nr. (duomenys neskelbtini) yra užbaigti ir katilus galima eksploatuoti (1 t., b. l. 24).

292004-10-04 AB „Rytų skirstomieji tinklai“ pareiškėjui išdavė technines sąlygas Nr. (duomenys neskelbtini) dėl katilinės rekonstrukcijos keičiant šildymo katilus bei kuro rūšį iš kieto į dujinį, ( - ) g., Druskininkuose. Nurodė parengti projektavimo užduotį ir suderinti su AB „Rytų skirstomieji tinklai“ (1 t., b. l. 159-160).

302004-10-14 UAB „Druskininkų dujos“ pareiškėjui išdavė technines sąlygas Nr. (duomenys neskelbtini) dėl objekto prijungimo prie Druskininkų miesto vidutinio slėgio gamtinių dujų dujotiekio tinklų (duomenys neskelbtini) g.. Nurodyta projektinę dokumentaciją derinti su UAB „Druskininkų dujos“ (b. l. 92-94). 2004-10-20 katilinės rekonstrukcijos, keičiant šildymo katilus bei kuro rūšį iš kieto į dujinį, ( - ) g., Druskininkuose, techninis projektas suderintas su UAB „Druskininkų dujos“ (1 t., b. l. 95).

312007-04-03 pareiškėjas kreipėsi į Druskininkų savivaldybės administraciją dėl statybos leidimo rekonstruoti katilinės, keičiant šildymo katilus ir kuro rūšį iš kieto į dujinį, ( - ) g., Druskininkuose. 2007-04-11 įvyko Druskininkų savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos posėdis, kurio metu UAB „Druskininkų dujos“ atstovas nepritarė statybos leidimo išdavimui, nurodęs: 1) nėra projekto suderinimo protokolo; 2) techniniame projekte yra tik vienas rekonstrukcijos variantas, kiti variantai neatitinka projekto; 3) nepanaudotos gamtinių dujų galios Druskininkuose nėra. 2007-04-13 Druskininkų savivaldybės administracija raštu Nr. S12-983-(17.25) informavo, kad statybos leidimas neišduodamas (1 t., b. l. 37-39). 2007-09-25 pareiškėjas kreipėsi į Druskininkų savivaldybės administraciją dėl 2004-09-07 Projektavimo sąlygų sąvado Nr. ( - ) „Katilinės rekonstrukcija, keičiant šildymo katilus bei kuro rūšį iš kieto į dujinį“ patvirtinimo (1 t., b. l. 18). Druskininkų savivaldybės administracija 2007-10-05 raštu Nr. S12-2545(17.25) informavo, kad projektavimo sąlygų sąvadas Nr. ( - ) pratęstas pertvirtinant sąvadą Nr. ( - ) (1 t., b. l. 19). 2007-12-12 patvirtintas sudėtingo inžinerinio statinio – katilinės rekonstrukcijos projektas (1 t., b. l. 125-126). 2007-12-13 UAB „Statybos ekspertizė“ atliko projekto bendrąją ekspertizę dėl katilinės rekonstravimo, keičiant šildymo katilus bei kuro rūšį iš kietos į dujinį, ( - ) g., Druskininkai, atitikimo techniniam projektui (1 t., b. l. 20-21a).

322007-12-19 pareiškėjas kreipėsi į Druskininkų savivaldybės administraciją dėl statybos leidimo katilinės rekonstrukcijai išdavimo, nes atliktas techninio projekto koregavimas: naujai suprojektuota šilumos trasas į vilą „Nykštukas“ ir lauko baseiną, suprojektuotas lauko baseino šildymas (1 t., b. l. 96). 2008-01-16 pareiškėjas kreipėsi į Druskininkų savivaldybės administraciją, prašydamas išduoti statybos leidimą katilinės rekonstrukcijai, keičiant šildymo katilus bei kuro rūšį iš kieto į dujinį, ( - ) g., Druskininkuose (1 t., b. l. 55). 2008-01-23 įvyko Druskininkų savivaldybės administracijos Nuolatinės statybos komisijos (toliau – Komisija) posėdis (1 t., b. l. 12-14), kurio metu buvo nuspręsta pareiškėjui neišduoti statybos leidimo ypatingo statinio rekonstravimui, nepritarus UAB „Druskininkų dujos“, UAB „Litesko“ filialui „Druskininkų šiluma“ ir AB „Rytų skirstomieji tinklai“ (1 t., b. l. 56-57). 2008-01-25 Druskininkų savivaldybės administracijos raštu Nr. S12-234-(17.25.) (1 t., b. l. 11) pareiškėjas buvo informuotas, kad statybos leidimas nebus išduotas, nes gautas trijų Komisijos narių nepritarimas pateiktam techniniam projektui. UAB „Druskininkų dujos“ pastabose nurodė, kad: 1) 2004-10-14 išduotų techninių sąlygų Nr. (duomenys neskelbtini) galiojimo terminas pasibaigęs, terminas nepratęstas. 2004-09-07 išduotas projektavimo sąlygų sąvadas Nr. ( - ) pratęstas išduodant 2007-10-10 projektavimo sąlygų sąvadą Nr. (duomenys neskelbtini) nesuderinus su UAB „Druskininkų dujos“; 2) pakeistas projektas nesuderintas su UAB „Druskininkų dujos“; 3) projekte nenumatyta, kad suprojektuota katilinė, kurios galia 1,75 MW, yra ypatingas statinys; 4) projektas prieštarauja Druskininkų miesto šilumos ūkio specialiajam planui; 5) UAB „Druskininkų dujos“ skirstomajame dujotiekyje nuo UAB „Intergas“ dujotiekio iki esamų gamtinių dujų vartotojų įvadų laisvos nepanaudotos galios nėra; 6) katilinės projektui Komisija nepritarė dar 2007-04-11, o Komisijos nuostatuose nenumatytas Komisijos sprendimų peržiūrėjimas ar nepritarimo projektams motyvų pagrįstumo svarstymas (1 t., b. l. 15). UAB „Litesko“ filialas „Druskininkų šiluma“ pastabose nurodė, kad katilinės projektas neatitinka Druskininkų miesto šilumos ūkio specialiojo plano, nes pastatas, esantis ( - ) g. ir kiti aplinkiniai UAB „Druskininkų sanatorija“ pastatai, yra prijungti prie centralizuotai tiekiamų šilumos tinklų ir yra šio specialiojo plano CŠT zonoje, todėl šilumos energija šiems objektams turi būti tiekiama iš centralizuoto šilumos tiekimo tinklų (1 t., b. l. 16-17). 2008-04-10 AB „Rytų skirstomieji tinklai“ raštu Nr. 46100-60 patvirtino, kad pataisytas katilinės rekonstrukcijos projektas atitinka techninius reikalavimus ir yra suderintas, todėl statybos leidimo išdavimui neprieštarauja (2 t., b. l. 19).

331996 m. kovo 19 d. Statybos įstatymo Nr. I-1240 (redakcija iki 2009-08-31) 2 str. 18 p. nustatyta, kad statinio bendrųjų inžinerinių sistemų pertvarkymas, jų tipo ar pralaidumo keitimas pripažįstamas statinio rekonstravimu.

34Pagal Statybos įstatymo 23 str. 1 d., statybos leidimas statinio statybai privalomas, išskyrus: 1) nesudėtingų statinių statybą; 2) statinio paprastąjį remontą. Pagal šio straipsnio 6 d., kad gautų statybos (išskyrus griovimą) leidimą, statytojas (užsakovas) savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) net ir tuo atveju, kai šį leidimą išduoda apskrities viršininko administracija (išskyrus statinio, skirto krašto apsaugos reikmėms, statybos leidimą), turi pateikti: 1) nustatytos formos prašymą; 2) dokumentus, nurodytus šio Įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktuose; 3) sutartį su žemės savininku dėl sklypo laikino naudojimo statybos metu, dėl šio sklypo servitutų naudojant pastatytą statinį ir kompensacijų už naudojimąsi žemės sklypu bei žalą (jeigu ji padaroma) tais atvejais, kai pagal statinio projektavimo sąlygų sąvadą inžineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos numatomi tiesti statytojui (užsakovui) nepriklausančiame žemės sklype ar kai tokio sklypo dalį numatoma panaudoti statybvietei įrengti; 4) statinio projektą; 5) statinio projekto ekspertizės išvadas (tuo atveju, kai ši ekspertizė pagal Įstatymo 29 straipsnio 1 dalį yra privaloma); 6) statinio projekto patvirtinimo dokumentą (kai projektą tvirtinti privaloma); 7) atsakingos institucijos sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos pasirinktoje vietoje leistinumo poveikio aplinkai požiūriu (kai tai privaloma) pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą; 8) dokumentą dėl statinio statybos techninės priežiūros vadovo paskyrimo (kai techninė priežiūra yra privaloma); 9) statinio kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos pažymėjimą (kai statinys rekonstruojamas ar kapitališkai remontuojamas).

35Pagal Statybos įstatymo 23 str. 9 d., savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas), gavęs statytojo (užsakovo) šio straipsnio 6 ar 7 dalyje nurodytą prašymą ir kitus dokumentus, perduoda juos Nuolatinei statybos komisijai, kuri privalo patikrinti ir nustatyti, ar statinio projektas atitinka teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus statybos sklypo tvarkymo reikalavimus (reglamentą), projektavimo sąlygų sąvado reikalavimus ir Nuolatinės statybos komisijos nuostatuose nurodytus teisės aktus. Komisija protokolu įformina statinio projekto patikrinimo rezultatus ir sprendimu nurodo savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) išduoti statytojui (užsakovui) jo prašomą statybos leidimą ar jo neišduoti. Komisijos sprendimas išduoti statytojui (užsakovui) jo prašomą statybos leidimą ar statybos leidimo neišduoti yra privalomas savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui). Sprendimas išduoti statybos leidimą gali būti priimtas tik tuo atveju, kai visi nuolatinės statybos komisijos nariai pritaria statybos leidimo išdavimui. Jeigu bent vienas komisijos narys nepritaria statybos leidimo išdavimui, priimamas sprendimas neišduoti statytojui (užsakovui) jo prašomo statybos leidimo. Šis komisijos sprendimas turi būti motyvuotas ir gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Apskundus Nuolatinės statybos komisijos sprendimą neišduoti statytojui (užsakovui) jo prašomo statybos leidimo, atsakovais šiose bylose laikomi subjektai, kurių atstovai, įeinantys į Nuolatinės statybos komisijos sudėtį, nepritarė statybos leidimo išdavimui.

36Druskininkų savivaldybės nuolatinės statybos komisijos nuostatų, patvirtintų Druskininkų savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T1-152, 21 p. nustatyta, kad Komisijos sprendimas išduoti statybos leidimą priimamas, jei visi privalantys dalyvauti statinio projekto (statinio griovimo technologijos aprašymo, statinio griovimo projekto) patikrinime Komisijos nariai nustato, kad statytojo pateikti dokumentai atitinka 18-19 punktų reikalavimus ir pritaria statybos leidimo išdavimui. Sprendimas įforminamas protokolu. Vadovaujantis šių nuostatų 23.1 p., Komisijos sprendimas neišduoti statybos leidimo priimamas, jei bent vienas posėdyje dalyvavęs Komisijos narys, kurio dalyvavimas pagal Nuostatų 9 punktą yra privalomas, nepritaria išduoti statybos leidimą.

37Pareiškėjas skunde nurodo, kad UAB „Druskininkų sanatorija“ priklausantys pastatai, esantys ( - ) g. 2 ir ( - ) g. 6, Druskininkuose, yra atjungti nuo centralizuoto šilumos tiekimo nuo 2002-08-02, įrengus kieto kuro katilinę. Tačiau remiantis 2002-08-02 Alytaus apskrities viršininko administracijos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos pažyma Nr. ( - ) (1 t., b. l. 24), kieto kuro katilinė įrengta ( - ) g. 7, Druskininkuose. Todėl nagrinėjamoje byloje turi būti sprendžiama, ar šį faktą, jog UAB „Druskininkų sanatorija“ pastato ( - ) g. 7 šilumos punkte 2002-08-02 buvo įrengti du malkomis kūrenami katilai, galima laikyti atjungimu nuo centralizuotai tiekiamos šilumos tinklų.

382003 m. gegužės 20 d. Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 (redakcija iki 2009-01-31) 7 str. 1 d. nustatyta, kad savivaldybės tvarko šilumos ūkį pagal savivaldybių tarybų patvirtintus šilumos ūkio specialiuosius planus. Šilumos ūkio įstatymo 2 str. 37 d. apibrėžia, kad šilumos ūkio specialusis planas – tai savivaldybių specialiojo planavimo dokumentas, kuriame apibrėžiamos naujai planuojamos šilumos vartotojų teritorijos, nurodomi galimi ir alternatyvūs šildymo būdai. Pagrindinis šilumos ūkio specialiojo plano tikslas yra tenkinti vartotojų šilumos poreikius vartotojui mažiausiomis sąnaudomis ir neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai.

392003-09-19 Druskininkų savivaldybės taryba sprendimu Nr. T1-196 patvirtino Druskininkų miesto šilumos ūkio specialųjį planą ir šilumos šaltinių naudojimo reglamentą. Šio reglamento 6.2 p. nustatyta, kad daugiaaukščių gyvenamų namų ir visuomeninės paskirties pastatų kvartalai, ribojami ( - ), ( - ), ( - ), ( - ) gatvėmis ir Vilniaus alėja, pagal prioritetinį šildymo būdą priklauso V zonai, kurioje turi būti siekiama pilnai išnaudoti esamą centralizuotos šilumos tiekimo tinklą ir nepadidinti oro užterštumo miesto centre, įrengiant vietines katilines objektuose (1 t., b. l. 71-78).

40Remiantis minėtu Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimu, vartotojams, atsijungusiems nuo centralizuoto šilumos tiekimo iki šio plano patvirtinimo, šilumos šaltinių naudojimo reglamentas netaikytinas (2 t., b. l. 11).

41Pastato atjungimo nuo centralizuotai tiekiamos šilumos tinklų bei pastato centralizuoto šildymo būdo keitimą kitu šildymo būdu iki Druskininkų miesto šilumos ūkio specialiojo plano ir šilumos šaltinių naudojimo reglamento patvirtinimo 2003-09-19 reglamentavo Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. 20 (redakcija iki 2003-07-17). Šių taisyklių 9 p. nustatyta, kad objekto savininkas arba jo įgaliota įmonė (tiekėjas arba vartotojas), pageidaujantis atjungti tiekimo ir vartojimo įrenginius nuo šilumos tinklų arba rekonstruoti šiuos įrenginius (sumažinti arba padidinti šių įrenginių įrengtąją šilumos galią, keisti jų prijungimo schemą ir panašiai), jeigu tuo pažeidžia kitų objektų (kurių šilumos įrenginiai prijungti prie objekto įrenginių) savininkų (tiekėjų arba vartotojų) interesus ar teises, arba objekto butų (patalpų) savininkas arba jo įgaliota įmonė (vartotojas), pageidaujantis atjungti vartojimo įrenginius nuo objekto tiekimo įrenginių arba rekonstruoti šiuos įrenginius (sumažinti arba padidinti šių įrenginių įrengtąją šilumos galią, keisti jų prijungimo schemą ir panašiai), jeigu tuo pažeidžia objekto savininko (tiekėjo arba vartotojo) arba objekto kitų butų (patalpų) savininkų (vartotojų) interesus ar teises, privalo įvykdyti norminiuose aktuose nurodytus reikalavimus ir gauti iš tiekėjo (šilumos įmonės arba įgaliotos įmonės) šilumos atjungimo technines sąlygas. Objekto butų (patalpų) įrenginių savininkas (tiekėjas arba vartotojas) kartu su paraiška gauti šilumos atjungimo (įrenginių rekonstravimo) technines sąlygas privalo pateikti: 1) objekto savininko arba jo įgaliotos įmonės (tiekėjo arba vartotojo) raštišką sutikimą; 2) jeigu nėra objekto savininko (tiekėjo arba vartotojo) - visų butų (patalpų) savininkų (vartotojų) arba objekto šilumos tinklų, tiekimo ir vartojimo įrenginių nuosavybės bendrininkų (tiekėjų arba vartotojų) sutikimus, patvirtintus notaro; 3) kitą pasirinktą šilumnešį ar energijos rūšį (pvz., dujas, elektrą) tieksiančios organizacijos išduotas technines sąlygas; 4) įsipareigojimą pasirašyti šilumos ir šilumnešio tiekimo, vartojimo, atsiskaitymo sutarties pakeitimus; 5) savivaldybės įgaliotos institucijos išvadą, kad kitas pasirinktas šilumnešis ar energijos rūšis atitinka miesto detalųjį planą.

42Byloje nėra duomenų, jog pareiškėjas būtų kreipęsis į šilumos tiekėją dėl aukščiau nurodytų dokumentų išdavimo, nėra jokių dokumentų, patvirtinančių, kad pastatai atjungti nuo centralizuotai tiekiamos šilumos tinklų. Tai, jog pastato, esančio ( - ) g. 7, šilumos punkte buvo įrengti kieto kuro katilai, negali būti laikoma tokį faktą patvirtinančiu dokumentu.

43Be to, tai, kad pareiškėjui buvo centralizuotai tiekiama šiluma, patvirtina pareiškėjo pateikta sąskaita už šilumos tiekimą (1 t., b. l. 34a). Remiantis 2007-10-11 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu, pareiškėjui nuosavybės teise priklausantis pastatas – sanatorija, unikalus numeris ( - ), esantis ( - ) g. 7/ ( - ) g. 3, Druskininkuose, šildomas centralizuotai (2 t., b. l. 1-4). 2008-04-16 pareiškėjas pateikė prašymą VĮ Registrų centro Alytaus filialui dėl pareiškėjui nuosavybės teise priklausančių pastatų ((duomenys neskelbtini) g. 7/ ( - ) g. 3, Druskininkai, unikalus Nr. ( - ) ; ( - ) g. 6, Druskininkai, unikalus Nr. ( - ) ; ( - ) g. 2, Druskininkai, unikalus Nr. ( - ); ( - ) g. 10, Druskininkai, unikalus Nr. ( - ))) kadastro ir registro duomenų ištaisymo apie šių pastatų šildymo būdą (2 t., b. l. 86). VĮ Registrų centro Alytaus filialas, tenkindamas jam pareiškėjo 2008-04-16 paduotą prašymą, 2008-04-23 sprendimu pakeitė UAB „Draugystės sanatorija“ nuosavybės teise priklausančių pastatų kadastrinius duomenis apie šių pastatų šildymo būdą – į „vietinis centrinis šildymas“ (2 t., b. l. 53-60). VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2009-01-16 panaikino VĮ Registrų centro Alytaus filialo sprendimą ir atstatė nekilnojamojo turto kadastre įrašytus kadastrinius duomenis, buvusius iki 2008-04-23 (3 t., b. l. 33-37). Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009-05-14 sprendimu adm. byloje Nr. I-1190-171/2009 pripažino, kad 2009-01-16 VĮ Registrų centro sprendimas buvo pagrįstas. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010-04-16 nutartimi adm. byloje Nr. A662-656/2010 sprendimą paliko nepakeistą.

44Dėl nurodytų motyvų, darytina išvada, kad statybos leidimo išdavimui nepritarę Komisijos nariai pagrįstai konstatavo, jog pareiškėjo katilinės rekonstrukcijos projektas prieštarauja Druskininkų miesto šilumos tiekimo specialiojo plano ir šilumos šaltinių naudojimo reglamentui.

45Nepagrįstas pareiškėjo argumentas, jog pratęsiant projektavimo sąlygų sąvadą, teisės aktai nereikalauja iš naujo atlikti derinimo veiksmų su jas rengusiu inžinerinių tinklų valdytoju.

46Statybos įstatymo 20 str. 3 d. 1 p. nustatyta, kad savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas), gavęs šio straipsnio 2 dalyje išvardytus dokumentus, per 3 darbo dienas pateikia paraišką statinio projektavimo sąlygoms, nurodytoms šio Įstatymo 2 straipsnio 32 dalyje, parengti (pagal kompetenciją) inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkams ar naudotojams (kai projektavimo sąlygose nustatoma tiesti komunalinius ir vietinius inžinerinius tinklus, prie jų prijungti statinio ir technologines inžinerines sistemas, taip pat statybos sklypo inžinerinius tinklus; nutiesti susisiekimo komunikacijas, prie jų prijungti statybos sklypo susisiekimo komunikacijas). Statybos įstatymo 20 str. 6 d. nustatyta, kad inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkai privalo nustatyti inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų projektavimo sąlygas ir jų laikytis. Statytojas (užsakovas) turi teisę pasirinkti paslaugų teikėjus – inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkus ar naudotojus (iš nustatančiųjų statinio projektavimo sąlygas), todėl į projektavimo sąlygų sąvadą įrašomos visų galimų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkų ar naudotojų, galinčių teikti statytojui (užsakovui) paslaugas, nustatytos projektavimo sąlygos. Statytojas (užsakovas) taip pat gali pasirinkti, ar jis naudosis komunaliniais inžineriniais tinklais, ar pasistatys vietinius, jei pasirinkti galima pagal teritorijų planavimo dokumentus.

47Vadovaujantis Statybos įstatymo 20 str. 10 d., statinio projektavimo sąlygų sąvadas galioja tol, kol galioja statybos leidimas. Jei per 3 metus nuo statinio projektavimo sąlygų sąvado gavimo minėtas leidimas nebuvo išduotas, savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) projektavimo sąlygų sąvadą tvirtina iš naujo (projektavimo sąlygos paliekamos tos pačios arba pakeičiamos). Remiantis Statybos įstatymo 20 str. 5 d., savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) projektavimo sąlygų sąvadą tvirtina ir išduoda, suderinęs su statinio projektavimo sąlygas rengusiais inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkais (naudotojais) ir institucijomis bei subjektais. Analogiška nuostata įtvirtinta Statybos techninio reglamento STR ( - ) „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“ 13 p. (2004 m. balandžio 27 d. redakcija).

48Kitas statinio projektavimo sąlygų sąvado nebegaliojimo atvejis irgi numatytas toje pačioje normoje. Tai atsitinka, kai per 3 metus nuo statinio projektavimo sąlygų sąvado gavimo nėra išduodamas statybos leidimas. Tokiu atveju statytojas nebetenka teisės remtis statinio projektavimo sąlygų sąvade esančiomis sąlygomis, o kompetentingos institucijos praranda teisę reikalauti iš statytojo laikytis tų reikalavimų, kurie buvo išdėstyti statinio projektavimo sąlygų sąvade. Konstatavus aptariamą aplinkybę projektavimo sąlygos tvirtinamos iš naujo, o nuo jų patvirtinimo prasideda kitas statinio projektavimo sąlygų sąvado galiojimo laikotarpis“ (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009-12-24 nutartis adm. byloje Nr. A556-1539/2009).

49Nustatyta, kad projektavimo sąlygų sąvadas Nr. ( - ) buvo išduotas 2004-09-07, jį pratęsiant 2007-10-14, išduodant projektavimo sąlygų sąvadą Nr. ( - ). Aukščiau nurodytos teisės aktų nuostatos patvirtina, kad praėjus 3 metų terminui projektavimo sąlygų sąvado tvirtinimo procesas pradedamas iš naujo, todėl privaloma atlikti visus derinimo veiksmus. Nustatyta, kad pareiškėjas su UAB „Druskininkų dujos“ 2004-10-20 suderino techninį projektą Nr. ( - ) (1 t., b. l. 95). Remiantis 2007-12-19 raštu Nr. SD-479 (1 t., b. l. 96), projektas buvo pakeistas, tačiau UAB „Druskininkų dujos“ naujos laidos projektas Nr. ( - ) pateiktas derinti nebuvo. Konstatavus, kad išduodant naują projektavimo sąlygų sąvadą būtina jį iš naujo suderinti su inžinerinių tinklų valdytojais, darytina išvada, kad taip pat turi būti suderintas ir pakeisto statinio projekto sudėtinė dalis - techninis projektas, nustatantis projektuojamo statinio esminius, funkcinius (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybės reikalavimus, bei kitus jo rodiklius ir charakteristikas. Todėl tam pačiam projektui, pakeistam ar naujam projektui turėjo būti iš naujo nustatytos projektavimo sąlygos, bei patvirtintas jų sąvadas. Neįvykdžius šio reikalavimo, negalima buvo perduoti Nuolatinei statybos komisijai dokumentų statybos leidimo išdavimui, nes nebuvo teisėto projektavimo sąlygų sąvado, kuriam nesant negali būti laikomas teisėtai parengtu statinio rekonstrukcijos projektas.

502002-04-16 Statybos techninio reglamento STR ( - ) „Ypatingi statiniai“ (redakcija iki 2010-01-16) 5.3 p. nustatyta, kad ypatingų statinių kategorijai priskiriamas sudėtingų konstrukcijų ir sudėtingų technologijų (pagal normatyviniais statybos techniniais dokumentais nustatytus sudėtingumo požymius bei techninius parametrus). Nurodyta, kad šiai kategorijai, be kita ko, priklauso 1 MW ir didesnės galios elektros ir šilumos gamybos statiniai. Remiantis 2007-12-12 patvirtintu statinio projektu, projektuojama katilinė 1,75 MW bendros galios. Katilinėje suprojektuoti du vandens šildymo katilai, kurių šiluminis galingumas – 950 kW ir 800 kW (1 t., b. l. 125-126). Statybos dokumentuose suprojektuotas statinys nebuvo nurodytas kaip ypatingas statinys.

51Nustatytos byloje aplinkybės patvirtina, kad savivaldybės administracija be pagrindo perdavė Nuolatinei statybos komisijai statytojo dokumentus statybos leidimo išdavimui, nes nebuvo teisėto projektavimo sąlygų sąvado, todėl negalima buvo tikrinti ir nustatyti ar statinio projektas atitinka projektavimo sąlygų sąvado reikalavimus. Be to, buvo nustatyta, kad statinio projektas neatitinka teritorijų planavimo dokumentuose nustatytų statybos sklypo tvarkymo reikalavimų (reglamento), todėl negalėjo būt išduotas leidimas statybai. Byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad subjektai, kurių atstovai, įeinantys į Nuolatinės statybos komisijos sudėtį, kurie nepritarė statybos leidimo išdavimui turėjo pakankamai faktinių duomenų išreikšti minėtą nepritarimą. Savivaldybės administracijos direktorius pagal Statybos įstatymą privalėjo neišduoti statytojui (užsakovui) jo prašomo statybos leidimo, kadangi ne visi komisijos nariai pritarė statybos leidimo išdavimui. Dėl to, nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo teismo sprendimu įpareigoti savivaldybės administraciją išduoti statybos leidimą (ABTĮ 90 str.).

52Pažymėtina, kad esminis ginčas yra kilęs tarp pareiškėjo ir subjektų, įeinančių į Nuolatinės statybos komisijos sudėtį, kurie nepritarė statybos leidimo išdavimui - UAB „Druskininkų dujos“ ir UAB „Litesko“ filialas „Druskininkų šiluma“. Šis ginčas yra kilęs dėl to, kad nurodyti subjektai neišdavė pareiškėjui naujų projektavimo sąlygų, kurias norėtų gauti pareiškėjas. Administracinis teismas negali privačių juridinių asmenų įpareigoti atlikti tam tikrus veiksmus, todėl jeigu minėti subjektai nesutinka atlikti tam tikrų veiksmų, pareiškėjas turėtų teisę kreiptis į bendros kompetencijos teismą su ieškiniu dėl įpareigojimo atlikti veiksmus (Civilinio kodekso 1.1 str.). Dėl to, negalėtų būti patenkintas pareiškėjo reikalavimas įpareigoti savivaldybės administraciją išduoti statybos leidimą be minėtų subjektų pritarimo. Toks sprendimas reikštų privataus ginčo išnagrinėjimą tarp pareiškėjo ir minėtų subjektų. Nors Statybos įstatyme ir numatyta teisė skųsti statybos leidimo neišdavimą, nurodant atsakovais privačius asmenis, kurie dalyvauja administraciniame statybos procese, tačiau jie statybos procese veikia ne kaip viešojo administravimo subjektai, todėl administracinio teismo sprendimu jie negali būti įpareigoti atlikti veiksmus. Viešojo administravimo subjektas, dalyvaujantis statybos leidimo išdavimo procese – savivaldybės administracija, neturi pagrindo išduoti statybos leidimo, nesant minėtų privačių juridinių asmenų valios.

53Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str., 127 str.,

Nutarė

55pareiškėjo UAB „Draugystės sanatorija“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

56Sprendimas per 14 d. nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 5. pareiškėjas 2008-02-25 kreipėsi su skundu į teismą, prašydamas panaikinti... 6. Per teismo posėdį pareiškėjo atstovai prašė skundą tenkinti.... 7. Atsakovas Druskininkų savivaldybės administracija atsiliepime į pareiškėjo... 8. Nurodė, kad atsakovo veiksmai nėra skundžiami. Sprendimus išduoti ar... 9. Teismo posėdyje atsakovas nedalyvavo.... 10. Atsakovas UAB „Litesko“ filialas „Druskininkų šiluma“ atsiliepime į... 11. Nurodė, kad pagal suteiktą licenciją UAB „Litesko“ tiekia šilumos... 12. Pareiškėjo suprojektuotos katilinės instaliuota galia yra 1,75 MW, todėl... 13. Per teismo posėdį atsakovo atstovė prašė skundo netenkinti.... 14. Atsakovas UAB „Druskininkų dujos“ atsiliepime į pareiškėjo skundą... 15. Nurodė, kad UAB „Druskininkų dujos“ paskirsto ir tiekia gamtines dujas... 16. Remdamasis atsakovo UAB „Litesko“ atsiliepime išdėstytais argumentais,... 17. Paaiškino, kad šiuo metu laisvos nepanaudotos dujų teikimo galios UAB... 18. Remdamasis atsakovo UAB „Litesko“ atsiliepime išdėstytais argumentais,... 19. Per teismo posėdį atsakovo atstovas prašė skundo netenkinti.... 20. Atsakovas AB „Rytų skirstomieji tinklai“ atsiliepime į pareiškėjo... 21. Nurodė, kad AB „Rytų skirstomieji tinklai“ Druskininkų savivaldybės... 22. Pažymėtina, kad pareiškėjas skunde nepasisako dėl AB „Rytų skirstomieji... 23. Teismo posėdyje atsakovas nedalyvavo.... 24. Skundas netenkintinas.... 25. Nagrinėjamoje byloje turi būti sprendžiamas klausimas dėl sprendimo... 26. Remiantis Pažymėjimu apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį... 27. 2002-01-17 pareiškėjas kreipėsi į Druskininkų miesto merą ir UAB... 28. 2002-08-02 Alytaus apskrities viršininko administracijos Valstybinės... 29. 2004-10-04 AB „Rytų skirstomieji tinklai“ pareiškėjui išdavė technines... 30. 2004-10-14 UAB „Druskininkų dujos“ pareiškėjui išdavė technines... 31. 2007-04-03 pareiškėjas kreipėsi į Druskininkų savivaldybės... 32. 2007-12-19 pareiškėjas kreipėsi į Druskininkų savivaldybės... 33. 1996 m. kovo 19 d. Statybos įstatymo... 34. Pagal Statybos įstatymo 23 str. 1 d., Statybos įstatymo 20 str. 3 d. 1 p.... 47. Vadovaujantis Statybos įstatymo 20 str. 10 d., statinio projektavimo sąlygų... 48. Kitas statinio projektavimo... 49. Nustatyta, kad projektavimo sąlygų sąvadas Nr. 50. 2002-04-16 Statybos techninio reglamento STR 51. Nustatytos byloje aplinkybės patvirtina, kad savivaldybės administracija be... 52. Pažymėtina, kad esminis ginčas yra kilęs tarp pareiškėjo ir subjektų,... 53. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 55. pareiškėjo UAB „Draugystės sanatorija“ skundą atmesti kaip... 56. Sprendimas per 14 d. nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...