Byla 2A-570/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Kazio Kailiūno ir Danutės Milašienės, sekretoriaujant Dianai Lavrinovičiūtei, dalyvaujant atsakovo atstovams Ž. R. , A. A. , viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo akcinės bendrovės ,,Specializuotas transportas“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2009 m. gruodžio 29 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-784-194/2009 pagal ieškovo akcinės bendrovės ,,Specializuotas transportas“ ieškinį atsakovui Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei ,,Vakarų švara“ dėl viešo pirkimo procedūrų pažeidimų ir perkančios organizacijos priimtų sprendimų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Ieškovas AB „Specializuotas transportas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vykdyto viešo Miesto sanitarinio valymo paslaugų pirkimo konkurso komisijos priimtą sprendimą dėl preliminarios eilės sudarymo, įtraukiant į šią eilę UAB „ Vakarų švara“ pasiūlymą neteisėtu ir jį panaikinti. Nurodė, jog 2008 m. lapkričio 12 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-1486 sudaryta Miesto sanitarinio valymo ir kitų tvarkymo paslaugų viešo pirkimo komisija organizavo šių paslaugų pirkimo konkursą (toliau – Miesto sanitarinio valymo konkursas). AB „Specializuotas transportas“ iki šio konkurso pastoviai teikė tokias pat paslaugas savivaldybei ir padavė savo kaip tiekėjo pasiūlymą dalyvauti šiame naujai organizuotame konkurse. 2009 m. balandžio 22 d. ieškovas gavo perkančios organizacijos pranešimą – raštą Nr. S-1086-43 „Pranešimas apie preliminarią pasiūlymų eilę“, kuriame buvo nurodyta, kaip sudaryta preliminari pasiūlymų eilė. Pirmu eilės numeriu buvo įrašyta UAB „Vakarų švara“, antru – AB „Specializuotas transportas“. UAB „Vakarų švara“ pateikta paslaugos kaina – 5 555,61 Lt yra beveik dvigubai mažesnė už AB „Specializuotas transportas“ pirkimo kainą. UAB „ Vakarų švara“ pasiūlyta paslaugos kaina yra visiškai nereali, neįprastai maža. AB „Specializuotas transportas“ kaina yra 9 147,20 Lt. AB „Specializuotas transportas“ ir dabar teikia miesto tvarkymo darbų paslaugas Šiaulių miesto savivaldybei, todėl žino realias galimybes apie tokių paslaugų teikimo įkainius. Savo kainą ieškovas apskaičiavo su minimaliomis, tik pačiomis būtiniausiomis išlaidomis ir su pačiu minimaliausiu pelningumo procentu. Ieškovo pateikta paslaugos kaina jau yra minimali, todėl vos ne dvigubai mažesnė UAB „Vakarų švara“ kaina yra neįprastai maža. UAB „Vakarų švara“ dirba ir gamybinę bazę turi tik Klaipėdos mieste, todėl darbuotojų ir įrengimų perkėlimas pareikalaus papildomų sąnaudų, kurių šis tiekėjas nepagrindė. Atsakovas – perkančioji organizacija, padarė procedūrinius pažeidimus, numatytus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 39 straipsnio 2 dalies 4 punkte, ir 40 straipsnio 1 dalyje, kur nurodyta, jog pateikus neįprastai mažos kainos pasiūlymą, perkančioji organizacija privalo pareikalauti iš to tiekėjo kainos pagrindimo, o atsakovas tokio reikalavimo UAB „Vakarų švara“ nepareiškė, jo neprašė. Toks komisijos elgesys prieštarauja VPĮ 3 straipsnyje nurodytiems principams: skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, bei CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems protingumo, teisingumo, sąžiningumo principams. Viešųjų pirkimo komisija pažeidė ir to paties Konkurso Sąlygų 2 lentelės 1 punkto reikalavimus: ,,ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“, kuriame nurodyta, jog tiekėjas privalo atitikti kvalifikaciniams reikalavimams – tiekėjo vidutinė metinė apyvarta per jo veiklos laikotarpį turi būti ne mažesnė kaip 100 000 Lt be PVM. Pagal šias konkurso sąlygas privalu buvo pateikti išrašus iš statistinių ataskaitų apie konkrečių paslaugų apyvartą. Tokia ataskaita turi būti statistikos departamento patvirtinta, rodanti finansinių apyvartų srautus tik dėl tam tikros rūšies veiklos – būtent tik miesto sanitarinio valymo darbams. UAB „Vakarų švara“ nepateikė tokio dokumento pagal šias minėtas konkurso sąlygas, ji pateikė tik pačios sudarytą laisvos formos pažymą, pasirašytą įmonės vadovo. Pažymoje yra nurodyti tik miesto teritorijos tvarkymo darbai, bet ne sanitarinio valymo darbai. Perkanti organizacija 2009 m. balandžio 7 d. raštu paprašė patikslinti pateiktą informaciją. UAB „Vakarų švara“ 2009 m. balandžio 9 d. pateikė raštą „ Pateiktos informacijos patikslinimas“, kuris buvo pripažintas tinkamu, nors prieš tai pati perkanti organizacija pripažino protokoliniu nutarimu, jog UAB „Vakarų švara“ pirminė pateiktoji informacija „apie apyvartas ir kvalifikaciją“ neatitiko konkurso Sąlygų reikalavimų. VPĮ 32 straipsnio 1 dalis įpareigoja perkančią organizaciją įsitikinti, ar tiekėjas bus pajėgus vykdyti paslaugą, todėl yra reikalavimas dėl kvalifikacijos. VPĮ 32 straipsnio 7 dalis numato kriterijus dėl kvalifikacinių reikalavimų vertinimo. Komisija, vertindama tiekėjo atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams pagal konkretaus konkurso Sąlygas, privalo raštu pranešti apie patikrinimo rezultatus. Atsakovo komisija, vieną kartą pripažinusi to paties tiekėjo UAB „Vakarų švara“ neatitikimą kvalifikaciniams reikalavimams, o vėliau iš esmės pagal tuos pačius duomenis pripažino tą patį tiekėją jau atitinkantį šiam reikalavimui, ir tuo pažeidė VPĮ reikalavimus, elgėsi nesąžiningai. Tokie komisijos veiksmai yra neteisėti, ji privalėjo tiekėjo UAB „Vakarų švara“ pasiūlymą atmesti.

5Šiaulių apygardos teismas 2009 m. gruodžio 29 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš AB „Specializuotas transportas“ 22,44 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei. Teismas nustatė, kad Šiaulių miesto savivaldybės 2008 m. lapkričio 12 d. paskelbto Miesto sanitarinio valymo ir kitų tvarkymo paslaugų viešame konkurse atrankos pagrindiniu kriterijumi nustatytas – mažiausios kainos pasiūlymas. Teismas išanalizavęs bei susipažinęs su viešųjų pirkimų komisijai pateiktais abiejų – I ir II eilės tiekėjų pasiūlymais, komisijos protokolais ir komisijos veiksmų seka bei komisijos priimtais sprendimais dėl preliminarios eilės sudarymo (2009-04-17dienos), padarė išvadą, kad atsakovo viešųjų pirkimų komisija, gavusi ir priėmusi Miesto sanitarinio valymo darbams du tiekėjų pasiūlymus, VPĮ nustatytų procedūrinių pažeidimų nepadarė ir elgėsi tinkamai, nepažeidė imperatyvaus pobūdžio VPĮ nuostatų ir viešųjų pirkimų principų bei CK 1.5 straipsnyje nustatytų bendrųjų teisės principų. Teismo teigimu, ar tiekėjo pateiktame pasiūlyme kaina yra neįprastai maža yra vertinamojo pobūdžio kriterijus, tačiau šis vertinimas yra įstatymu deleguotas tik pačiai perkančiai organizacijai. Kadangi komisija nelaikė kainos itin maža, teismo manymu, neprivalėjo reikalauti ir tos kainos pagrindimo. Byloje dalyvavęs šios komisijos pirmininkas A. A. nurodė, jog pirmoji tiekėjo UAB „Vakarų švara“ pateikta pažyma apie apyvartas ir kvalifikaciją pasirodė nepakankama, todėl raštu šio tiekėjo komisija paprašė pateikti patikslintus duomenis pagal konkurso Sąlygų 2 lentelės 1 punktą. Kodėl protokole yra užrašyta, kad UAB „Vakarų švara“ neatitinka šių reikalavimų, A. A. paaiškino, jog tai yra netikslus išsireiškimas protokole, ar net netinkamas užrašymas, nes komisija, atlikdama tiekėjų vertinimą pagal konkurso sąlygų reikalavimus neatliko detalaus vertinimo ir nedarė galutinių išvadų dėl tiekėjo atitikimo konkurso sąlygų reikalavimams, o tik pareikalavo duomenų patikslinimo, kurie vėliau buvo gauti pažymos forma ir išsamesni, o pažymą laikė tinkamu duomenų pateikimu, nes pats tiekėjo vadovas pasirašė ir prisiėmė atsakomybę dėl pateiktų duomenų teisingumo, todėl komisija nereikalavo ir neprašė statistikos departamento tvirtinimo nei iš UAB „Vakarų švara“, nei iš kito dalyvio – nei iš AB „Specializuotas transportas“. Pateikti duomenys komisijai leido įsitikinti, jog UAB „Vakarų švara“ atitinka konkurso Sąlygų 2 lentelės 1p. reikalavimams, todėl tiekėjo UAB „Vakarų švara“ pasiūlymo nebuvo pagrindo atmesti. Šio tiekėjo pasiūlytą kainą komisija vertino kaip realią, optimalią, todėl neprašė ir nereikalavo jos pagrindimo. Taip nusprendė pati komisija balsavimu. Visi vertinimo kriterijai priklausė tik komisijai ir tokį optimalios ir mažiausios kainos tiekėju komisija balsavimu atrinko tiekėją – būtent UAB „Vakarų švara“. Teismo teigimu, tokie komisijos pirmininko paaiškinimai rodo, jog tik pati perkančioji organizacija, kas jai ir deleguota įstatymu, komisijos balsavimu tikrino bei vertino tiekėjų atitikimą konkurso sąlygų reikalavimams, ir vertino Pažymą dėl patikslintų duomenų pateikimo. Tiekėjas UAB „Vakarų švara“ nurodė bei pateikė perkančios organizacijos komisijai pareikalavus savo patirties ir kvalifikacinių reikalavimų duomenis, kuriuos perkančios organizacijos komisija vertino ir pripažino bei laikė juos tinkamais, nes analogiški duomenys konkurso Sąlygų 2 lentelės 1 p. pagrindu buvo pateikti ir AB ,,Specializuotas transportas“. Teismas sprendė, kad atsakovo komisija, atlikdama tiekėjų vertinimą dėl jų atitikimo konkurso sąlygų reikalavimams, nepažeidė lygiateisiškumo bei skaidrumo principų, nesudarė nepagrįsto konkurencinio pranašumo vienam kuriam tiekėjui, nes tokių pat duomenų ir jų pateikimo formos prasme reikalavo iš abiejų tiekėjų. Ar tie duomenys yra pakankami, sprendžia pati perkanti organizacija. Teismas atmetė ieškovo argumentus, jog UAB „Vakarų švara“ pateiktoje patikslintoje pažymoje yra duomenys, rodantys jo patirtį, darbų apimtis bei jo kvalifikaciją tik miesto tvarkymo darbų srityje, motyvuodamas tuo, kad teritorijų tvarkymo ir sanitarinio valymo darbai yra apjungti ir analogiški, miesto sanitarinio valymo darbai nėra nauji, nėra kiti, išskirtiniai darbai, negu miesto teritorijų tvarkymo darbai. Teismas nurodė, kad perkančios organizacijos komisijos vertinimas atliktas balsavimu, todėl vien protokolinis užrašas dėl trečiojo asmens neatitikimo kvalifikacijai, negali būti vertinamas kaip esminis procedūrų pažeidimas, nes, pateikus patikslintus duomenis, komisija galėjo ir atliko galutinį vertinimą dėl šio tiekėjo atitikties konkurso sąlygų reikalavimams. Teismas pripažino nepagrįstu ir ieškovo teiginį, jog UAB „Vakarų švara“ pateikta Pažyma neįrodo jo, kaip dalyvio, sanitarinio valymo apyvartos pagrindimo, o yra tik miesto teritorijų valymo kvalifikacija. Kvalifikacijos ir patirties vertinimo pareiga priklauso tik pačiai perkančiai organizacijai, o ne kitam tiekėjui. Duomenų tuo klausimu pateikimo komisija reikalavo iš abiejų tiekėjų vienodomis sąlygomis ir nei vienam iš dalyvių nesudarė išskirtinių sąlygų. Jei pačiai perkančios organizacijos komisijai tokių duomenų pakako, tai yra jos diskrecijos teisė. Teismas sprendė, jog tiekėjas UAB „Vakarų švara“ savo kvalifikacinius ir patirties reikalavimus pagal šio konkurso sąlygas įrodė bei pateikė tinkamai, todėl nebuvo pagrindo šį tiekėją pripažinti neturinčiu sanitarinio valymo darbams atlikti reikiamos minimalios kvalifikacijos, šiuo aspektu, perkančios organizacijos komisija nei procedūrinių, nei VPĮ nuostatų nepažeidė (CPK 178 str. 185 str., VPĮ 39 str. 2 d. 1 p.). Dėl ieškovo teiginio, jog tiekėjo UAB „Vakarų švara“ pateikta pasiūlymo kaina privalėjo būti vertinama kaip neįprastai maža, teismas nurodė, kad VPĮ nereglamentavo, kuomet pasiūlyta kaina yra laikoma neįprastai maža. Teismo manymu, Viešųjų pirkimų Tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymas „Dėl neįprastai mažos kainos sąvokos...“ netaikytinas, nes jis nebuvo priimtas ir negaliojo šios komisijos atliekamo darbo metu. Pati perkanti organizacija neįvertino šio UAB „Vakarų švara“ tiekėjo pasiūlytos kainos kaip neįprastai mažos, o laikė, pripažino ją optimalia, atliko pateiktos šio tiekėjo kainos lyginamąjį vertinimą su 2006 metų liepos 1 d. Šiaulių miesto šiaurinės dalies sanitarinio valymo paslaugų pirkimo sutartimi ir lyginant su šiuo metu galiojančiais tokių pat paslaugų įkainiais ( 2007-11-30 priedas Nr. SŽ-1859). Teismas sprendė, jog toks perkančios organizacijos sprendimas pripažinti šią kainą optimalia pripažintinas tinkamu, nes miesto sanitarinio valymo ir kitų tvarkymo darbų paslauga nėra didelės apimties, ji yra paprasta, nereikalauja aukštos kvalifikacijos darbuotojų, nėra didelių darbo apmokėjimo kaštų, nereikia sudėtingų techninių sprendimų, todėl ir kaina už tokią paprastą paslaugą negali būti didelė. Buvo pateiktas pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas, jo dydis – 50 000 Lt ir jo galiojimo terminas – pakankami svertai, kurie garantavo šio mažiausią kainą pasiūliusio tiekėjo gebėjimą įvykdyti pirkimo sutarties įsipareigojimus. Vien motyvuoto komisijos sprendimo nenurodymas pretenziją pateikusiam ieškovui ir motyvacijos nefiksavimas protokoliniuose nutarimuose, teismo manymu, negali būti vertinamas kaip esminių viešo pirkimo procedūrų pažeidimas bei imperatyvaus pobūdžio įstatymo nuostatų nesilaikymas. Teismas padarė išvadą, jog viešųjų pirkimų procedūrų principai bei bendrieji CK 1.5 straipsnyje įtvirtinti teisės principai, vertinat šios perkančios organizacijos veiksmus bei šio konkurso komisijos sprendimus dėl tiekėjo UAB „Vakarų švara“ pasiūlymo pripažinimo tinkamu, bei dėl jo įtraukimo į preliminarią eile I numeriu yra pagrįsti, tinkami, Komisija, priimdama minėtus sprendimus, VPĮ 39 straipsnio 2 ir 4 dalies, ir 40 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatų nepažeidė, todėl, ieškovo argumentų pagrindu juos pripažinti neteisėtais ir panaikinti nėra pagrindo.

6Ieškovas AB ,,Specializuotas transportas“ apeliaciniu skundu prašo Šiaulių apygardos teismo 2009 m. gruodžio 29 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti, priteisti iš atsakovo visas bylinėjimosi išlaidas. Skundą grindžia šiais argumentais:

71. Teismas vertindamas aplinkybes, susijusias su trečiojo asmens UAB ,,Vakarų švara“ pasiūlyme nurodytos kainos vertinimu kaip nepagrįstai mažos, vertino jas tendencingai, neįsigilino į VPĮ 40 straipsnio 1 dalies nuostatą. Pagal ankstesnę VPĮ redakciją neįprastai maža pasiūlymo kaina buvo laikoma kaina, kuri yra daugiau kaip 15 proc. mažesnė už visų procedūrose dalyvaujančių tiekėjų kainų aritmetinį vidurkį. Būtent tokios įstatymų leidėjų formuluotos normos atskaitos taškas, pagrindas atsiradusiai teisės spragai aiškinti. Taip pat Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, byloje pateikdama 2009 m. spalio 27 d. išvadą nr. 4S-3686 ,,Dėl papildomos išvados pateikimo“ konstatavo, kad iš turimų faktinių aplinkybių galima daryti išvadą, jog kaina yra neįprastai maža, kad atsakovas privalėjo priimti motyvuotą sprendimą šiuo klausimu ir paprašyti pagrįsti šias kainas arba neprašant tokio pagrindimo tokį pasiūlymą atmesti. Tačiau teismas šios išvados nevertino ir dėl jos nepasisakė. Klausimas dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos turi būti sprendžiamas iki preliminarios pasiūlymų eilės sudarymo. Tačiau atsakovas iki preliminarios pasiūlymų eilės sudarymo šio klausimo net nesvarstė, nors buvo gavęs ieškovo pretenzijas su reikalavimu spręsti šį klausimą.

82. Tiek atsakovas, tiek teismas, priimdamas sprendimą, vertindami trečiojo asmens atitikimą Konkurso sąlygose keliamiems kvalifikaciniams reikalavimams, netinkamai aiškino ir taikė VPĮ normas, netinkamai vertino bylos medžiagą. UAB ,,Vakarų švara“ pateiktas pasiūlymas negalėjo būti įtrauktas į preliminarią apsiūlymų eilę, kadangi neatitiko Konkurso sąlygose nurodytų ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo kvalifikacinių reikalavimų (sąlygų 2 lentelė). UAB ,,Vakarų švara“ nepateikė perkančiosios organizacijos nurodyto dokumento – atitinkamų metų išrašo iš statistinių ataskaitų apie konkrečių paslaugų apyvartą. UAB ,,Vakarų švara“ pateikė savo pačios sudarytą laisvos formos pažymą, pasirašytą tik įmonės direktoriaus. Atsakovas, kaip perkančioji organizacija, remdamasis savo patvirtintomis Konkurso sąlygomis bei protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais, privalėjo tokį konkurso dalyvio pasiūlymą atmesti kaip neatitinkantį konkurso sąlygose numatytų dalyvio kvalifikacinių reikalavimų ir jo pateikto pasiūlymo neįtraukti į preliminarią pasiūlymų eilę. Teismas netinkamai aiškino VPĮ 6 straipsnį, 32 straipsnio 1 ir 7 dalis, bei nevertino atsakovo elgesio atitikimo šioms nuostatoms, nurodydamas, kad tik pati perkančioji organizacija priima sprendimus.

93. Teismas sprendime nepasisakė dėl trečiojo asmens UAB ,,Vakarų švara“ patirties miesto sanitarinio valymo, tvarkymo paslaugų srityje. UAB ,,Vakarų švara“ atsakovui pateikė netinkamus dokumentus, patvirtinančius jo patirtį miesto gatvių ir teritorijų valymo srityje. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas pripažino, kad konkurso daly vis – UAB ,,Vakarų švara“ patirtis yra netinkama pagal šio Konkurso sąlygas, nes neatitinka perkamos paslaugos objekto, t. y. patirties sanitarinio valymo, tvarkymo paslaugų tiekimo srityje jis neturi.

104. Teismas sprendime visiškai nepasisakė dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kaip valstybės institucijos teikiančios išvadą šioje byloje, 2009 m. spalio 27 d. išvados Nr. 4S-3686 ,,Dėl papildomos išvados pateikimo“. Viešųjų pirkimų tarnyba nurodė, kad iš turimų faktinių aplinkybių galima daryti išvadą, jog kaina yra neįprastai maža, kad atsakovas privalėjo priimti motyvuotą sprendimą šiuo klausimu ir paprašyti pagrįsti šias kainas arba neprašant tokio pagrindimo tokį pasiūlymą atmesti.

11Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Šiaulių apygardos teismo 2009 m. gruodžio 29 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad:

121. Aiškinant VPĮ 40 straipsnio 1 dalyje nustatytą teisės normą, darytina išvada, kad perkančioji organizacija nustačiusi, kad vieno iš tiekėjų pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, privalo pareikalauti pagrįsti tiekėjo pasiūlyme nurodytą neįprastai mažą pasiūlymo kainą. Tokia pareiga perkančiajai organizacijai atsiranda kai tik ji nustato, jog pateikta pasiūlymo kaina yra laikoma neįprastai maža. VPĮ nėra numatyta atvejai, kuomet pasiūlyta kaina laikoma neįprastai maža. Tai sprendžia pati perkančioji organizacija, atsižvelgdama į konkrečias aplinkybes, rinkos kainas, pasiūlymų kainas, analogiškas sutartis ir pan. VPĮ 40 straipsnis įtvirtina teisės normą, įpareigojančią perkančiąją organizaciją pareikalauti pirkimo dalyvio pagrįsti siūlomą kainą, tačiau ši pareiga perkančiajai organizacijai yra privaloma tada, kai pačios perkančiosios organizacijos manymu, pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža.

132. Atsakovas konkurso sąlygose nekėlė reikalavimo, kad ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo kvalifikacinių reikalavimų ataskaita turi būti oficialus dokumentas, kuris yra pildomas specialiai Statistikos departamentui ir patvirtinantis finansinių apyvartų srautus būtent iš tam tikros veiklos rūšies. Tai galėjo būti patvirtinama tiek išrašu iš Statistikos departamentui pateiktų statistinių ataskaitų, tiek iš statistinių ataskaitų, vedamų įmonės buhalterijoje.

14Apeliacinis skundas netenkintinas.

15Pirmosios instancijos teismas surinko ir ištyrė visus įrodymus, teisingai juos įvertino ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

16Byloje nagrinėjamas ginčas dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vykdyto viešo Miesto sanitarinio valymo paslaugų komisijos priimto sprendimo dėl preliminarios eilės sudarymo teisėtumo. Ieškinys grindžiamas tuo, kad į šį sprendimą neteisėtai pirmąja eile įrašytas tiekėjas – UAB ,,Vakarų švara“, pasirenkant konkurse nurodytą mažiausios kainos kriterijų, nes šio tiekėjo pasiūlymas yra neįprastai maža kaina, todėl, ieškovo nuomone, perkančioji organizacija privalėjo pareikalauti šią kainą pagrįsti.

17Neįprastai mažos kainos institutas yra įtvirtintas Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnyje, kurio pirmoji dalis nustato, kad, jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža, perkančioji organizacija privalo pareikalauti dalyvio pagrįsti siūlomą kainą, o jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privalo atmesti. Taigi, neįprastai mažos pasiūlymo kainos instituto paskirtis – paskutinė viešųjų pirkimų procedūrose VPĮ nustatyta galimybė perkančiajai organizacijai įsitikinti tiekėjo pasiūlymo pagrįstumu ir gebėjimu įvykdyti viešojo pirkimo sutartį. Todėl teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad būtent perkančiajai organizacijai, o ne kitiems tiekėjams suteikta teisė spręsti ir vertinti, ar mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas bus pajėgus įvykdyti sutartį. Viešųjų pirkimų įstatymas nepateikia jokios neįprastai mažos kainos sampratos ar ribos, nuo kurios pasiūlyta kaina laikoma neįprastai maža. Ar pasiūlyme nurodyta kaina pagrįsta, sprendžia pati perkančioji organizacija, atsižvelgdama į Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, konkrečias aplinkybes. Perkančioji organizacija pati turi teisę nuspręsti, kodėl, jos manymu, pasiūlymo aspektai, sudėtinės kainos dalys ir skaičiavimai turi būti pagrįsti.

18Nagrinėjamoje byloje atsakovo – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atstovai teisme patvirtino atsakovo poziciją, kad perkančioji organizacija, išanalizavusi pirkimo dokumentus, įsitikino tiekėjo UAB ,,Vakarų švara“ pasiūlytos kainos pagrįstumu.

19Apelianto nurodyta aplinkybė, kad jis pats eilę metų jau teikia šias paslaugas ir kad neva už tokią kainą, kokią pasiūlė UAB ,,Vakarų švara“ kokybiškų paslaugų teikti neįmanoma, negali būti lemiamu kriterijumi, sprendžiant, ar pasiūlymo kaina yra neįprastai maža. Visų pirma, visuotinai žinoma yra aplinkybė, kad esant ekonominei krizei, keičiasi ir paslaugų kainos, jos žymiai pinga. Be to, atsakovo atstovai nurodė, kad ginčo konkursas yra organizuotas žymiai siauresne apimtimi, nei paslaugas šiuo metu teikia ieškovas. Konkursas paskelbtas tik dėl miesto sanitarinio valymo, tuo tarpu, ieškovas šiuo metu vykdo sutartį ir perkamų paslaugų srityje, o taip pat ir važiuojamosios dalies valymą bei želdynų ir žaliųjų plotų priežiūrą, kas šiuo metu, anot savivaldybės atstovo, išskirta į atskirus pirkimus (t. 1, b. l. 40-43). Todėl ir perkamų paslaugų kainos žymiai mažesnės, nei šiuo metu teikia ieškovas.

20Perkančiajai organizacijai įsitikinti tiekėjo, įrašyto pirmąja eile, pajėgumu vykdyti sudarytą sutartį, turėjo reikšmės ir ta aplinkybė, kad konkurso sąlygose yra numatyta laimėjusio dalyvio prievolė pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą, jo dydį – 50 000 litų, galiojimo terminą bei sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikimo pasekmes.

21Pažymėtina, kad Viešųjų pirkimų tarnybos parengtose perkančiųjų organizacijų supaprastintų viešųjų pirkimų pavyzdinių taisyklių 69.5 punkte nurodyta, kad kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, perkančioji organizacija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo pareikalauti iš tiekėjo raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo. Šios taisyklės yra neprivalomojo, o tik rekomendacinio pobūdžio, tačiau jos patvirtina poziciją, kad tik atmesdama pasiūlymą perkančioji organizacija privalo pareikalauti kainos pagrindimo, jeigu laiko ją neįprastai maža. Tuo siekiama apsaugoti tiekėjo, pasiūliusio mažiausią kainą, interesus, įtvirtinamas lygiateisiškumo ir skaidrumo principų laikymasis. Tiekėjas turi būti įsitikinęs, jog be pagrindo jo pasiūlymas nebus atmestas, jeigu jis sugebės tinkamai pagrįsti mažiausią kainą. Nagrinėjamu atveju mažiausią kainą pasiūliusio tiekėjo pasiūlymas buvo priimtas, todėl, kaip minėta auksčiau, perkančioji organizacija neprivalėjo reikalauti jo pasiūlytos kainos pagrindimo, jeigu pateikti duomenys ją įtikino, kad kaina pagrįsta.

22Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto nurodyta aplinkybe, kad tiek pirkimo komisija, tiek pirmosios instancijos teismas, vertindami, ar kaina yra neįprastai maža, turėjo vadovautis Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1S-96 ,,Dėl neįprastai mažos kainos apibrėžimo“, kurio 2-1 punkte nustatyta, kad pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina visais atvejais turi būti laikoma neįprastai maža, kai ji yra 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį. Visų pirma, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, minėtas įsakymas ginčo pirkimui dar negaliojo, todėl viešojo pirkimo komisija juo negalėjo vadovautis, vertindama pasiūlymus, o be to, iš bylos duomenų matyti, kad vertinami buvo tik du pasiūlymai – ieškovo ir laimėjusio konkursą trečiojo asmens, jų kainų vidurkis – 7351 Lt (5556,11 + 9147,44 : 2), 15 procentų nuo šios sumos – 1102 Lt, o trečiojo asmens pasiūlymo kainos skirtumas nuo vidurkio – 1794 Lt (7351-5556), tai yra skiriasi nežymiai ir netgi vertinant pagal minėtą įsakymą, kaip kainos supratimo bendrą foną, negalima daryti išvados, kad pasiūlyta kaina yra neįprastai maža.

23Dėl paminėtų aplinkybių teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškinį nurodytu pagrindu, o taip pat teisingai nurodė, kad ieškinys netenkintinas ir kitu pareikštu pagrindu – kad trečiasis asmuo UAB ,,Vakarų švara“ neatitiko konkurso sąlygose nurodytų kvalifikacinių reikalavimų. Perkančioji organizacija konkurso sąlygų 2 lentelės 1 punkte nurodė, kad tiekėjo vidutinė metinė apyvarta tos veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) turi būti ne mažesnė kaip 100 000 Lt be PVM (t. 2, b. l. 45).

24Ieškovas nurodė, kad šiam kvalifikaciniam reikalavimui pagrįsti reikalingas atitinkamų metų išrašas iš statistinių ataskaitų apie konkrečių paslaugų apyvartą, o tokio dokumento nepateikus, UAB ,,Vakarų švara“ pateiktas pasiūlymas negalėjo būti įtrauktas į preliminarią pasiūlymų eilę.

25Tačiau su tokia ieškovo pozicija sutikti negalima. Visų pirma, konkurso sąlygose nebuvo numatytas reikalavimas pateikti Statistikos departamento patvirtintą dokumentą. Be to, įstatymas numato, kad konkurso sąlygos turi būti aiškios, suprantamos ir visiems dalyviams vienodai traktuojamos. Iš bylos duomenų matyti, kad tiek ieškovo, tiek ir trečiojo asmens pasiūlymuose šią kvalifikacinę nuostatą patvirtinantys dokumentai yra vienodo lygmens – pasirašyti šių įmonių vadovų (b. l. 149, 186, t. 2). Tokio dokumento perkančiajai organizacijai pakako ir ji neturėjo pagrindo būtent iš UAB ,,Vakarų švara“ reikalauti kitaip patvirtinto dokumento.

26Nepagrįstas ir apelianto argumentas, kad UAB ,,Vakarų švara“ nepateikė tinkamo įrodymo apie savo vidutinę metinę apyvartą. Konkurso sąlygų 1 priede ,,Techninė specifikacija“ buvo išvardintos perkančiosios organizacijos perkamos paslaugos (t. 2, b. l. 52). Šios paslaugos atitinka UAB ,,Vakarų švara“ pažymoje nurodytas atliktas paslaugas (t. 2, b. l. 169). Perkančiajai organizacijai paprašius, pažyma apie atliktus darbus buvo patikslinta (t. 2, b. l. 228). Iš šio dokumento matyti, kad įmonė pateikė pažymą apie apyvartą miesto teritorijų valymo srityje. Perkančioji organizacija laikėsi pozicijos, kad tai yra darbai toje pačioje srityje, su kuria susijęs atliekamas pirkimas ir laikė šią pažymą pakankama tiekėjo kvalifikacijai pagrįsti. Teisėjų kolegija neturi pagrindo apelianto nurodytais argumentais padaryti kitokią išvadą ir sprendžia, jog nėra pakankamai duomenų konstatuoti, kad UAB ,,Vakarų švara“ neatitiko konkurso sąlygose nurodytų kvalifikacinių reikalavimų.

27Dėl paminėtų aplinkybių teisėjų kolegija neturi pagrindo naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo sprendimą, absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str. 2 d.).

28Netenkinant apeliacinio skundo, atitinkamai paskirstomos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str.). Iš apelianto priteistinos išlaidos valstybei, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme (CPK 88, 93, 98 str.).

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

30Šiaulių apygardos teismo 2009 m. gruodžio 29 d. sprendimą palikti nepakeistą.

31Priteisti iš ieškovo AB ,,Specializuotas transportas“ (į. k. 144128180) 4 (keturis) Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. Ieškovas AB „Specializuotas transportas“ kreipėsi į teismą su... 5. Šiaulių apygardos teismas 2009 m. gruodžio 29 d. sprendimu ieškinį... 6. Ieškovas AB ,,Specializuotas transportas“ apeliaciniu skundu prašo... 7. 1. Teismas vertindamas aplinkybes, susijusias su trečiojo asmens UAB ,,Vakarų... 8. 2. Tiek atsakovas, tiek teismas, priimdamas sprendimą, vertindami trečiojo... 9. 3. Teismas sprendime nepasisakė dėl trečiojo asmens UAB ,,Vakarų švara“... 10. 4. Teismas sprendime visiškai nepasisakė dėl Viešųjų pirkimų tarnybos... 11. Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į... 12. 1. Aiškinant VPĮ 40 straipsnio 1 dalyje nustatytą teisės normą, darytina... 13. 2. Atsakovas konkurso sąlygose nekėlė reikalavimo, kad ekonominės ir... 14. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 15. Pirmosios instancijos teismas surinko ir ištyrė visus įrodymus, teisingai... 16. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl Šiaulių miesto savivaldybės... 17. Neįprastai mažos kainos institutas yra įtvirtintas Viešųjų pirkimų... 18. Nagrinėjamoje byloje atsakovo – Šiaulių miesto savivaldybės... 19. Apelianto nurodyta aplinkybė, kad jis pats eilę metų jau teikia šias... 20. Perkančiajai organizacijai įsitikinti tiekėjo, įrašyto pirmąja eile,... 21. Pažymėtina, kad Viešųjų pirkimų tarnybos parengtose perkančiųjų... 22. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto nurodyta aplinkybe, kad tiek pirkimo... 23. Dėl paminėtų aplinkybių teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 24. Ieškovas nurodė, kad šiam kvalifikaciniam reikalavimui pagrįsti reikalingas... 25. Tačiau su tokia ieškovo pozicija sutikti negalima. Visų pirma, konkurso... 26. Nepagrįstas ir apelianto argumentas, kad UAB ,,Vakarų švara“ nepateikė... 27. Dėl paminėtų aplinkybių teisėjų kolegija neturi pagrindo naikinti ar... 28. Netenkinant apeliacinio skundo, atitinkamai paskirstomos bylinėjimosi... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 30. Šiaulių apygardos teismo 2009 m. gruodžio 29 d. sprendimą palikti... 31. Priteisti iš ieškovo AB ,,Specializuotas transportas“ (į. k. 144128180) 4...