Byla 2-784-194/2009

1Šiaulių apygardos teismas, pirmininkaujant teisėjai Jolanta Badaugienei, sekretoriaujant Violetai Paskočinienei, ieškovo atstovams - R. S., V. P., advokatui M. R., atsakovo atstovams: Ž. R., A. A., trečiojo asmens UAB „ Vakarų švara“ atstovui V. Š., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovo AB „ Specializuotas transportas“ ieškinį atsakovui Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, trečiam asmeniui UAB „ Vakarų švara“ dėl viešo pirkimo procedūrų pažeidimų ir perkančios organizacijos priimtų sprendimų panaikinimo. Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

2Ieškovas AB „ Specializuotas transportas“ 2009-05-11 kreipėsi į teismą dėl viešo pirkimo procedūrų pažeidimo ir prašė panaikinti perkančios organizacijos viešo konkurso komisijos sprendimą dėl preliminarios eilės sudarymo. Ieškovas nurodė, jog 2008-11-12 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ( - ) sudaryta Miesto sanitarinio valymo ir kitų tvarkymo paslaugų viešo pirkimo komisija organizavo šių paslaugų pirkimo konkursą. ( Toliau tekste šis viešas konkursas vadinamas- Miesto sanitarinio valymo konkursu). AB „ Specializuotas transportas“ iki šio konkurso pastoviai teikė tokias pat paslaugas savivaldybei ir padavė savo kaip tiekėjo pasiūlymą dalyvauti šiame naujai organizuotame konkurse. 2009-04-22 ieškovas gavo perkančios organizacijos pranešimą – raštą Nr. ( - ) „Pranešimas apie preliminarią pasiūlymų eilę“, kuriame buvo nurodyta, kaip sudaryta preliminari pasiūlymų eilė. Pirmu eilės numeriu buvo įrašyta UAB „ Vakarų švara“, antru- AB „Specializuotas transportas“. Preliminari pasiūlymų eilė nustatyta kainų didėjimo tvarka. Miesto sanitarinio valymo konkurso pagrindiniu atrankos kriterijumi buvo nurodytas – mažiausios kainos pasiūlymas.

32009-04-27 ieškovas pateikė perkančiai organizacijai Pretenziją. Pretenzijoje ieškovas nurodė, jog UAB „Vakarų švara“ pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina. Prašė atsakyti, ar buvo užklaustas tiekėjas UAB „ Vakarų švara“ dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo. Ar buvo gautas tokios neįprastai mažos kainos pagrindimas. Ar buvo vertintas UAB „ Vakarų švara“ atitikimas kvalifikaciniams ir patirties reikalavimams. Taip pat ir buvo prašoma panaikinti viešo pirkimo komisijos sprendimą dėl preliminarios eilės sudarymo. Pareikalauta išbraukti iš eilės UAB „Vakarų švara“ pasiūlymą. Ieškovas pretenzijoje nurodė, jog neįvykdžius jų pretenzijoje išdėstytų reikalavimų, ieškovas kreipsis į teismą dėl viešo pirkimo komisijos priimtų sprendimų pripažinimo neteisėtais ir jų panaikinimo.

4Atsakovas – Šiaulių miesto savivaldybės administracija 2009-04-30 raštu į Pretenziją atsakė, jog 2009-04-30 posėdyje viešųjų pirkimų komisija išanalizavo Pretenziją ir nusprendė, jog tiekėjų UAB „ Vakarų švara“ ir AB „ Specializuotas transportas“ pasiūlymai atitinka tiekėjų kvalifikacinius ir pirkimo dokumentų reikalavimus. Įvertinus pirkimų pasiūlymų kainas, komisija nusprendė, kad UAB „ Vakarų švara“ pasiūlymo kaina yra optimali, t.y., nėra neįprastai maža. Tai rodo, jog viešo pirkimo komisija 2009-04-30 sprendimu, pretenzijos netenkino ir preliminarią pasiūlymų eilę pripažino sudarytą tinkamai. Priminė, jog ieškovui į ankstesnį prašymą – pretenziją buvo atsakyta raštu 2009-03-31 Nr. ( - ).( b.l. 8, b.l.9)

5Kadangi Pretenzija nebuvo patenkinta, ieškovas pateikė ieškinį teismui.

6Ieškinyje ieškovas nurodo, jog šiame viešame Miesto sanitarinio valymo ir kitų tvarkymo paslaugų konkurse, ieškovo AB „ Specializuotas transportas“ pasiūlymas buvo pripažintas antru, o UAB „Vakarų švara“ – pirmu.

7Ieškovas nurodo, jog dalyvavo šio viešo pirkimo komisijos posėdyje, kur buvo atplėšti vokai su dalyvių pasiūlytomis kainomis. Pirmu į eilę nurodytas tiekėjas UAB „ Vakarų švara“ pateikta paslaugos kaina- 5.555,61 Lt yra beveik dvigubai mažesnė už AB „ Specializuotas transportas“ pirkimo kainą. Mano, jog UAB „ Vakarų švara“ pasiūlyta paslaugos kaina yra visiškai nereali, neįprastai maža. AB „ Specializuotas transportas“ kaina yra 9.147,20 Lt;

8AB „ Specializuotas transportas“ ir dabar teikia miesto tvarkymo darbų paslaugas Šiaulių miesto savivaldybei, todėl žino realias galimybes apie tokių paslaugų teikimo įkainius. Savo kainą ieškovas apskaičiavo su minimaliomis, tik pačiomis būtiniausiomis išlaidomis ir su pačiu minimaliausiu pelningumo procentu. Mano, jog ieškovo pateikta paslaugos kaina jau yra minimali, todėl vos ne dvigubai mažesnė UAB „ Vakarų švara“ kaina yra neįprastai maža. UAB „ Vakarų švara“ dirba ir gamybinę bazę turi tik Klaipėdos mieste, todėl darbuotojų ir įrengimų perkėlimas pareikalaus papildomų sąnaudų, kurių šis tiekėjas nepagrindė.

9Ieškovas mano, jog atsakovas – perkančioji organizacija, padarė procedūrinius pažeidimus, numatytus LR Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 2dalies 4p., ir 40 str. 1d. - , kur pasakyta, jog pateikus neįprastai mažos kainos pasiūlymą, perkančioji organizacija privalo pareikalauti iš to tiekėjo kainos pagrindimo, o atsakovas tokio reikalavimo UAB „ Vakarų švara“ nepareiškė, jo neprašė. Toks komisijos elgesys prieštarauja LR VPĮ 40 str. 1d., 39 str. 2d.4p, nuostatoms bei to paties įstatymo 3 str. nurodytiems principams: skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, bei LR CK 1.5 str. įtvirtintiems protingumo, teisingumo, sąžiningumo principams. Patikslintu ieškiniu ieškovas mano, jog viešųjų pirkimo komisija pažeidė ir to paties Konkurso Sąlygų 2 lentelės 1 punkto reikalavimus:“ ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“, kuriame nurodyta, jog tiekėjas privalo atitikti kvalifikaciniams reikalavimams - tiekėjo vidutinė metinė apyvarta per jo veiklos laikotarpį turi būti ne mažesnė kaip 100 000 Lt be PVM; Ieškovas mano, jog pagal šias konkurso sąlygas privalu buvo pateikti išrašus iš statistinių ataskaitų apie konkrečių paslaugų apyvartą. Tokia ataskaita turi būti statistikos departamento patvirtinta, rodanti finansinių apyvartų srautus tik dėl tam tikros rūšies veiklos- būtent tik miesto sanitarinio valymo darbams. Ieškovas mano, jog UAB „ Vakarų švara“ nepateikė tokio dokumento pagal šias minėtas konkurso Sąlygas. Ji pateikė tik pačios sudarytą laisvos formos pažymą, pasirašytą tik įmonės vadovo. Pažymoje yra nurodyti tik miesto teritorijos tvarkymo darbai, bet ne sanitarinio valymo darbai. Perkanti organizacija 2009-04-07 raštu paprašė patikslinti pateiktą informaciją tuo klausimu iš tiekėjo UAB „ Vakarų švara“. UAB „ Vakarų švara“ 2009-04-09 pateikė raštą „ Pateiktos informacijos patikslinimas“, kuris buvo pripažintas tinkamu, nors prieš tai pati perkanti organizacija pripažino protokoliniu nutarimu, jog UAB „ Vakarų švara“ pirminė pateiktoji informacija „apie apyvartas ir kvalifikaciją“ neatitiko konkurso Sąlygų reikalavimų. LR VPĮ 32 str. 1d. įpareigoja perkančią organizaciją įsitikinti, ar tiekėjas bus pajėgus vykdyti paslaugą, todėl yra reikalavimas dėl kvalifikacijos. LR VPĮ 32 str. 7d. numato kriterijus dėl kvalifikacinių reikalavimų vertinimo. Komisija, vertindama tiekėjo atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams pagal konkretaus konkurso Sąlygas, privalo raštu pranešti apie patikrinimo rezultatus. Ieškovas mano, jog atsakovo komisija, vieną kartą pripažinusi to paties tiekėjo UAB „ Vakarų švara“ neatitikimą kvalifikaciniams reikalavimams, o vėliau iš esmės pagal tuos pačius duomenis pripažino tą patį tiekėją jau atitinkantį šiam reikalavimui, ir tuo pažeidė VPĮ reikalavimus, elgėsi nesąžiningai. Ieškovas mano, jog tokie komisijos veiksmai yra neteisėti. Komisija privalėjo tiekėjo UAB „Vakarų švara“ pasiūlymą atmesti.

10Ieškovas prašo pripažinti atsakovo – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vykdyto viešo Miesto sanitarinio valymo paslaugų pirkimo konkurso komisijos priimtą sprendimą dėl preliminarios eilės sudarymo, įtraukiant į šią eilę UAB „ Vakarų švara“ pasiūlymą, - neteisėtu ir jį panaikinti. Priteisti ieškovui iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. ( b.l. 1-3, ir 77-82).

11Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti.( b.l.15-17).

12Atsakovas mano, jog šio konkurso viešųjų pirkimų komisija jokių pažeidimų nepadarė. Perkančioji organizacija pati sprendžia ir vertina tiekėjų pasiūlymus. Šiam konkursui buvo atrinkti du tiekėjai – tai UAB „ Vakarų švara“ ir AB „ Specializuotas transportas“. UAB „Švarinta“ pasiūlymas buvo atmestas. Komisija vertino ir tyrė šių abiejų tiekėjų atitikimą konkurso Sąlygų kvalifikaciniams reikalavimams ir padarė išvadas, jog UAB „ Vakarų švara“ pateikta patikslinta pažyma yra pakankamas pagrindas pripažinti jį atitinkantį šio konkurso Sąlygų kvalifikaciniams reikalavimams, o šio tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina komisijai neatrodė neįprastai maža, o buvo optimali, tinkama, todėl pati perkanti organizacija nereikalavo iš šio tiekėjo kainos pagrindimo. LR VPĮ 40 str. 1dalies nuostatos, atsakovo manymu, kainos vertinimą palieka ir priskiria tik pačiai perkančiai organizacijai, o ne kitam tiekėjui. Komisija 2009-04-17 nusprendė, jog mažiausios kainos kriterijų geriausiai atitinka tiekėjas UAB „ Vakarų švara“, todėl pagal šį kriterijų nurodė preliminarią pasiūlymų eilę. Pirmu numeriu įtrauktas tiekėjas UAB „ Vakarų švara“, o antru- AB „ Specializuotas transportas“. Į abi ieškovo pretenzijas atsakovas atsakė tinkamai ir savalaikiai. Pati perkančioji organizacija sprendžia ir vertina, ar tiekėjų pasiūlytos kainos yra realios, ar jis realiai bus pajėgus įvykdyti sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Pirkimo komisijai tiekėjo UAB „ Vakarų švara“ pasiūlyta kaina nepasirodė per maža, o komisija padarė išvadą, jog ji yra optimali, o be to, šis tiekėjas pateikė pakankamą garantą dėl jo gebėjimo vykdyti sutartį, todėl atmesti tiekėjo UAB „ Vakarų švara“ pasiūlymą, nebuvo pagrindo. Jei ieškovas mano kitaip, tai ieškovas tai pats privalo įrodyti. Be to, atsakovas mano, jog ieškovas savo teises šio konkurso metu pretenzijomis ir pareiškimais bandė primesti perkančiai organizacijai ir elgėsi gana įžūliai.

13Tretysis asmuo UAB „ Vakarų švara“ su ieškiniu bei patikslintu ieškiniu nesutiko ir prašė jo netenkinti.( b.l. 87-88.) UAB „ Vakarų švara“ yra neseniai įregistruotas ūkio subjektas, tačiau visi jo darbuotojai dirba miesto tvarkymo ir sanitarinio valymo srityje labai seniai - virš 10 metų, o kai kurie darbuotojai dar ir daugiau. Turi didelę darbo patirtį visi įmonės darbuotojai ir būtent sanitarinio valymo bei miesto teritorijų tvarkymo darbų srityje. Miesto teritorijų tvarkymo ir sanitarinio valymo paslaugos yra apjungtos, teikiamos kartu ir Klaipėdos mieste tokios paslaugos teikiamos vienu metu – apjungtai, o ne skyriumi. Šiame Šiaulių miesto konkurse sanitarinio valymo paslauga yra išskirta atskirai. Perkančiai organizacijai paprašius, UAB „Vakarų švara“ pateikė patikslintus duomenis apie savo darbo patirtį, apie atliekamų darbų apimtis. Baltijos jūros pliažų sanitarinio valymo paslaugą UAB „ Vakarų švara“ organizacija teikia nuo 2008metų rugpjūčio mėnesio ir neturi jokių nusiskundimų dėl savo atliekamo darbo ar jo kokybės. Jų įmonė turi visus savo mechanizmus, neturi jokios lizingu įgytos technikos, todėl neturi jokių įsipareigojimų bankams ir jų atliekamo darbo įkainiai yra mažesni, nes nėra įkalkuliuojami mokesčiai už bankų ar kitas paslaugas. UAB „ Vakarų švara“ pasiskaičiavo ir tikrai atliks tas sanitarinio valymo ir tvarkymo paslaugas už tą kainą, kurią nurodė perkančiai organizacijai. Kainos paskaičiuotos ne pagal komercinius ar vienkartinių užsakymų įkainius, o esant pastoviam, stabiliam sanitarinio valymo darbų atlikimui. Šios paslaugos yra paprastos, nesudėtingos, todėl įkainiai- maži. UAB „ Vakarų švara“ iki šio konkurso pabaigos jokių ataskaitų Statistikos departamentui neteikė, todėl ir Statistikos departamento patvirtinimo neteikė. Prašo ieškovo ieškinio netenkinti, nes ieškinio reikalavimai yra nepagrįsti.

14Viešųjų pirkimų Tarnyba prie LR Vyriausybės kaip institucija, teikianti nepriklausomą išvadą, pateikė savo išvadą ir papildomą išvadą byloje. ( B.l. 76., b.l.34) Ši Tarnyba nurodė, jog ginčo konkurso pagrindinė sąlyga buvo parinkti tiekėją pagal mažiausios kainos kriterijų. Vertindama tiekėjų pasiūlymus kainos aspektu, Šiaulių miesto savivaldybės, kaip perkančios organizacijos komisija padarė išvadą, jog tiekėjo UAB „Vakarų švara“ kaina yra optimali., t.y, nėra neįprastai maža. Šio kriterijaus vertinimas priklauso išimtinai pačiai perkančiai organizacijai. Įstatymo normos neįprastai mažos kainos paskaičiavimo nesieja su konkrečiais matematiniais paskaičiavimais. Žiūrima į įvairius kriterijus: paslaugos sudėtingumą, jos svarbą, ir visumoje vertinamas paties tiekėjo pajėgumas vykdyti pirkimo sutartį. Yra priimtas Viešųjų pirkimų Tarnybos direktoriaus 2009-09-30 įsakymas Nr. 1S-96“ Dėl neįprastai mažos kainos sąvokos apibrėžimo“, tačiau šis įsakymas dar negaliojo šio konkurso vykdymo metu, todėl juo remiantis negalima formuoti išvadas dėl šio konkurso komisijos priimtų sprendimų pagrįstumo, nes komisijos sprendimai buvo priimti būtent 2009metų balandžio mėnesį.

15Viešųjų pirkimų Tarnyba atkreipė dėmesį, jog komisija reikalavo ir yra pateiktos pirkimų sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės, kurias pateikė ir tiekėjas UAB „ Vakarų švara“. Visos garantijos ir pateiktos užtikrinimo priemonės turi būti vertinamos pačios perkančios organizacijos kartu su visais kitais pateiktais tiekėjų duomenimis( b.l. 34., 76), siekiant įsitikinti tiekėjo pajėgumu įvykdyti prisiimtus sutartinius įsipareigojimus.

16Ieškinys - netenkintinas.

17Iš esmės viešo pirkimo procedūras skundžia tiekėjas, kuris dalyvavo ir pateikė savo pasiūlymą Šiaulių miesto savivaldybės 2008-11-12 paskelbto Miesto sanitarinio valymo ir kitų tvarkymo paslaugų viešame konkurse ir pagal preliminarią pasiūlymų eilę yra įrašytas antruoju. Taigi, ieškovas pripažintinas turintis teisinį suinteresuotumą dėl priimtų viešo konkurso komisijos sprendimų. Minėtame Miesto sanitarinio valymo ir kitų tvarkymo paslaugų konkurse ( toliau- Miesto sanitarinio valymo konkursas) atrankos pagrindiniu kriterijumi nustatytas - mažiausios kainos pasiūlymas.

18Ieškovas mano, jog perkančios organizacijos viešųjų pirkimų komisija padarė procedūrinius pažeidimus, be to nesilaikė LR VPĮ 40 str. 1d., 39 str.2d., 4d. nuostatų, todėl nepagrįstai į preliminarią eilę I numeriu įtraukė UAB „ Vakarų švara“ pasiūlymą, o ieškovo manymu, UAB „ Vakarų švara“ pasiūlymas turėjo būti atmestas.

19Ieškovas tvirtina, jog atsakovo viešųjų pirkimų komisija, kad ir gavusi ieškovo pretenziją, jos realiai nesprendė, neatliko veiksmų, kuriuos atlikti, ją įpareigoja LR Viešųjų pirkimo įstatymo normos. Esant tokiam dideliam, beveiks dvigubo dydžio kainų intervalui tarp UAB „Vakarų švara“ ir AB „ Specializuotas transportas“ pasiūlymo kainų, ieškovo manymu, komisija privalėjo pareikalauti iš UAB „ Vakarų švara“ kainos pagrindimo, o to jį nedarė ir nereikalavo, o vėliau, nepriėmė jokio motyvuoto sprendimo dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo, ir toks neįprastai mažos kainos pasiūlymas privalėjo būti atmestas.

20Teismas daro išvadą, jog, atsakovo viešųjų pirkimų komisija, gavusi ir priėmusi Miesto sanitarinio valymo darbams du tiekėjų pasiūlymus, LR Viešųjų pirkimų įstatymo( toliau- PVĮ) nustatytų procedūrinių pažeidimų nepadarė ir elgėsi tinkamai, nepažeidė imperatyvaus pobūdžio VPĮ nuostatų ir viešųjų pirkimų principų, kaip ir nepažeidė LR CK 1.5 str. nustatytų bendrųjų teisės principų.

21Tokią išvadą teismas daro, išanalizavęs bei susipažinęs su viešųjų pirkimų komisijai pateiktais abiejų - I ir II eilės tiekėjų pasiūlymais, komisijos protokolais ir komisijos veiksmų seka bei komisijos priimtais sprendimais dėl preliminarios eilės sudarymo (2009-04-17dienos).

22Komisija laikėsi LR VPĮ nustatytos konkurso organizavimo tvarkos, atsakymų į pretenzijas terminų, tinkamai išanalizavo ir įvertino pateiktus tiekėjų pasiūlymus pagal mažiausios kainos kriterijų, patikrino abiejų tiekėjų atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams ir įsitikino, jog tiekėjas UAB „ Vakarų švara“ bus realiai pajėgus vykdyti įsipareigojimus pagal sutartį, todėl nebuvo pagrindo atmesti tiekėjo UAB „ Vakarų švara“ konkursinio pasiūlymo.

23Ar tiekėjo pateiktame pasiūlyme kaina yra neįprastai maža yra vertinamojo pobūdžio kriterijus. Tačiau šis vertinimas yra įstatymu deleguotas tik pačiai perkančiai organizacijai. Kadangi komisija nelaikė kainos itin maža, neprivalėjo reikalauti ir tos kainos pagrindimo. Byloje dalyvavęs šios komisijos pirmininkas A. A. nurodė, jog komisija 2009-03-25 atplėšė vokus su tiekėjų pasiūlymais ir paskelbė pateiktas tiekėjų kainas. Sekančią dieną gavo AB „ Specializuotas transportas“ pretenzija, kurioje buvo tiekėjo AB „ Specializuotas transportas“ nurodymas - reikalauti iš UAB „ Vakarų švara“ pasiūlytos kainos pagrindimo, kad pastarasis pateiktų išsamius paskaičiavimus ir įvertinti šios įmonės patirties bei kvalifikacinius reikalavimus. Komisija tiekėjų atranką atliko įvertinusi tiekėjų atitikimą konkurso Sąlygų reikalavimams, tame tarpe ir Sąlygų 2 lentelės 1 punkto reikalavimams - dėl tiekėjo patirties, atliekant šio konkurso paslaugas, kai atliekamų darbų apimtis arba vidutinė metinė apyvarta turi būti ne mažesnė nei 100 000 Lt; A. A. paaiškino, jog pirmoji tiekėjo UAB „ Vakarų švara“ pateikta pažyma apie apyvartas ir kvalifikaciją pasirodė nepakankama, todėl raštu šio tiekėjo komisija paprašė pateikti patikslintus duomenis pagal konkurso Sąlygų 2 lentelės 1punktą. Kodėl protokole yra užrašyta, kad UAB „ Vakarų švara“ neatitinka šių reikalavimų, tai A. A. paaiškino, jog tai yra netikslus išsireiškimas protokole, ar net netinkamas užrašymas, nes komisija, atlikdama tiekėjų vertinimą pagal konkurso sąlygų reikalavimus tik paprašė patikslintų duomenų, tačiau neatliko detalaus vertinimo ir nedarė galutinių išvadų dėl tiekėjo atitikimo konkurso sąlygų reikalavimams, o tik pareikalavo duomenų patikslinimo, kurie vėliau buvo gauti pažymos forma ir išsamesni. Pažymą laiko tinkamu duomenų pateikimu, nes pats tiekėjo vadovas pasirašė ir prisiėmė atsakomybę dėl pateiktų duomenų teisingumo, todėl komisija nereikalavo ir neprašė statistikos departamento tvirtinimo nei iš UAB „ Vakarų švara“, nei iš kito dalyvio – nei iš AB „ Specializuotas transportas“. Pateikti duomenys komisijai leido įsitikinti, jog UAB „ Vakarų švara“ atitinka konkurso Sąlygų 2 lentelės 1p. reikalavimams, todėl tiekėjo UAB „ Vakarų švara“ pasiūlymo nebuvo pagrindo atmesti. Šio tiekėjo pasiūlytą kainą komisija vertino kaip realią, optimalią, todėl neprašė ir nereikalavo jos pagrindimo. Taip nusprendė pati komisija balsavimu. Visi vertinimo kriterijai priklausė tik komisijai ir tokį optimalios ir mažiausios kainos tiekėju komisija balsavimu atrinko tiekėją – būtent UAB „Vakarų švara“.

24Tokie komisijos pirmininko paaiškinimai rodo, jog tik pati perkančioji organizacija, kas jai ir deleguota įstatymu, komisijos balsavimu tikrino bei vertino tiekėjų atitikimą konkurso Sąlygų reikalavimams, ir vertino Pažymą dėl patikslintų duomenų pateikimo. Tiekėjas UAB „Vakarų švara“ nurodė bei pateikė perkančios organizacijos komisijai pareikalavus savo patirties ir kvalifikacinių reikalavimų duomenis, kuriuos perkančios organizacijos komisija vertino ir pripažino bei laikė juos tinkamais, nes analogiški duomenys konkurso Sąlygų 2 lentelės 1p. pagrindu buvo pateikti ir AB ‚ Specializuotas transportas“. Taigi, atsakovo komisija, atlikdama tiekėjų vertinimą dėl jų atitikimo konkurso Sąlygų reikalavimams, nepažeidė lygiateisiškumo bei skaidrumo principų, nesudarė nepagrįsto konkurencinio pranašumo vienam kuriam tiekėjui, nes tokių pat duomenų ir jų pateikimo formos prasme reikalavo iš abiejų tiekėjų. Ar tie duomenys yra pakankami, sprendžia pati perkanti organizacija.

25Pripažintina, jog ieškovo nuorodos, jog UAB „ Vakarų švara“ pateiktoje patikslintoje pažymoje yra duomenys, rodantys tik jo patirtį, darbų apimtis bei jo kvalifikaciją tik miesto tvarkymo darbų srityje, yra nepagrįstos, atmestinos, nes teritorijų tvarkymo ir sanitarinio valymo darbai yra apjungti ir analogiški. Miesto sanitarinio valymo darbai nėra nauji, nėra kiti, išskirtiniai darbai, negu miesto teritorijų tvarkymo darbai. Patirtis šioje išplėstinėje veiklos srityje įrodo ir patirtį sanitarinio valymo bei kitų tvarkymo darbų paslaugos pirkimo srityje. Perkančios organizacijos komisijos vertinimas atliktas balsavimu ( A. A. parodymai), todėl vien protokolinis užrašas dėl III asmens neatitiko kvalifikacijai, negali būti vertinamas kaip esminis procedūrų pažeidimas, nes, pateikus patikslintus duomenis, komisija galėjo ir atliko galutinį vertinimą dėl šio tiekėjo atitikties konkurso Sąlygų reikalavimams. Teismas pripažįsta nepagrįstu ieškovo teiginį, jog UAB „ Vakarų švara“ pateikta Pažyma neįrodo jo , kaip dalyvio, sanitarinio valymo apyvartos pagrindimo, o yra tik miesto teritorijų valymo kvalifikacija. Kvalifikacijos ir patirties vertinimo pareiga vėl gi, priklauso tik pačiai perkančiai organizacijai, o ne kitam tiekėjui. Duomenų tuo klausimu pateikimo komisija reikalavo iš abiejų tiekėjų vienodomis sąlygomis ir nei vienam iš dalyvių nesudarė kokių tai išskirtinių, kitokių sąlygų. Jei pačiai perkančios organizacijos komisijai tokių duomenų pakako, tai yra jos diskrecijos teisė. Teismas vertina, jog tiekėjas UAB „ Vakarų švara“ savo kvalifikacinius ir patirties reikalavimus pagal šio konkurso Sąlygas įrodė bei pateikė tinkamai, todėl nebuvo pagrindo šį tiekėją pripažinti neturinčiu sanitarinio valymo darbams atlikti reikiamos minimalios kvalifikacijos. Šiuo aspektu, perkančios organizacijos komisija nei procedūrinių, nei VPĮ nuostatų nepažeidė.( LR CPK 178 str. 185 str., LR VPĮ 39 str. 2d.1p.)

26Dėl ieškovo teiginio, jog tiekėjo UAB „ Vakarų švara“ pateikta pasiūlymo kaina privalėjo būti vertinama kaip neįprastai maža, nes yra net keturis kartus mažesnė nei ieškovo, tai neįprastai mažos kainos vertinimo kriterijus šio vertinimo atlikimo momentu, tai yra, 2009-04-17 datai ir 2009-04-30 protokolas Nr. ( - ) nebuvo saistomas su konkrečiais matematiniais paskaičiavimais. Pats VPĮ 2009-04-17 datai nereglamentavo, kuomet pasiūlyta kaina yra laikoma neįprastai maža. Viešųjų pirkimų Tarnybos direktoriaus 2009-09-30 įsakymas „ Dėl neįprastai mažos kainos sąvokos...“ netaikytinas, nes jis nebuvo priimtas ir negaliojo šios komisijos atliekamo darbo metu.

27Yra nustatyta, jog pati perkanti organizacija neįvertino šio UAB „ Vakarų švara“ tiekėjo pasiūlytos kainos kaip neįprastai mažos, o laikė, pripažino ją optimalia. Atliko pateiktos šio tiekėjo kainos lyginamąjį vertinimą su 2006 metų liepos 1d. Šiaulių miesto šiaurinės dalies sanitarinio valymo paslaugų pirkimo sutartimi ir lyginant su šiuo metu galiojančiais tokių pat paslaugų įkainiais ( 2007-11-30 priedas Nr. ( - )). Taigi, komisija atliko lyginamąjį vertinimą. Bylos nagrinėjimo metu yra išaiškinta, jog perkančios organizacijos tikslas buvo atrinkti mažiausią kainą pasiūliusį tiekėją, nes perkama paslauga yra paprasta, nėra didelės apimties, nes yra atribota nuo teritorijų tvarkymo darbų ir privalo būti pigi. Ši paslauga nereikalauja sudėtingų techninių sprendimų, nereikia darbų originalumo ( VPĮ 40 str. 2d.) Vertinant šią kainą, teismas sprendžia, jog toks perkančios organizacijos sprendimas pripažinti šią kainą optimalia pripažintinas tinkamu, nes miesto sanitarinio valymo ir kitų tvarkymo darbų paslauga nėra didelės apimties, ji yra paprasta, nereikalauja aukštos kvalifikacijos darbuotojų, nėra didelių darbo apmokėjimo kaštų, nereikia sudėtingų techninių sprendimų, todėl ir kaina už tokią paprastą paslaugą negali būti didelė. Šios kainos dydžio vertinimas sietinas ir su tiekėjo gebėjimu įvykdyti sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Buvo pateiktas pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas, jo dydis - 50 000 Lt ir jo galiojimo terminas,- buvo tie pakankami svertai, kurie garantavo šio mažiausią kainą pasiūliusio tiekėjo gebėjimą įvykdyti pirkimo sutarties įsipareigojimus. Tai buvo garantai, kad būtų pasiektas pirkimų tikslas –( Įstatymo 3 str.) - parinkti mažiausią kainą pasiūliusį tiekėją, kuris realiai gali įvykdyti pirkimo sutarties reikalavimus. Vien motyvuoto komisijos sprendimo nenurodymas pretenziją pateikusiam ieškovui ir motyvacijos nefiksavimas protokoliniuose nutarimuose, negali būti vertinamas kaip esminių viešo pirkimo procedūrų pažeidimas bei imperatyvaus pobūdžio įstatymo nuostatų nesilaikymas. Teismas daro išvadą, jog viešųjų pirkimų procedūrų principai bei bendrieji LR CK 1.5 str. įtvirtinti teisės principai, vertinat šios perkančios organizacijos veiksmus bei šio konkurso komisijos sprendimus dėl tiekėjo UAB „Vakarų švara“ pasiūlymo pripažinimo tinkamu, bei dėl jo įtraukimo į preliminarią eile I numeriu yra pagrįsti, tinkami. Komisija, priimdama minėtus sprendimus, LR VPĮ 39 str. 2d.,4d., ir 40 str. 1d.,2d., nuostatų nepažeidė, todėl, ieškovo argumentų pagrindu juos pripažinti neteisėtais ir panaikinti - nėra pagrindo. Dėl pasakyto, ieškinio reikalavimai – atmestini. ( LR CPK 185 str.)

28Ieškinio reikalavimų netenkinus, iš ieškovo priteistinos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei ( LR CPK 88 str. 1d.3p.,96 str. 2 dalis).

29Teismas, vadovaudamasis LR CPK 260 str.,

Nutarė

30Ieškinį atmesti.

31Priteisti iš AB „ Specializuotas transportas“ 22,44 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei.

32Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismas, pirmininkaujant teisėjai Jolanta... 2. Ieškovas AB „ Specializuotas transportas“ 2009-05-11 kreipėsi į teismą... 3. 2009-04-27 ieškovas pateikė perkančiai organizacijai Pretenziją.... 4. Atsakovas – Šiaulių miesto savivaldybės administracija 2009-04-30 raštu... 5. Kadangi Pretenzija nebuvo patenkinta, ieškovas pateikė ieškinį teismui.... 6. Ieškinyje ieškovas nurodo, jog šiame viešame Miesto sanitarinio valymo ir... 7. Ieškovas nurodo, jog dalyvavo šio viešo pirkimo komisijos posėdyje, kur... 8. AB „ Specializuotas transportas“ ir dabar teikia miesto tvarkymo darbų... 9. Ieškovas mano, jog atsakovas – perkančioji organizacija, padarė... 10. Ieškovas prašo pripažinti atsakovo – Šiaulių miesto savivaldybės... 11. Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija su ieškiniu nesutiko... 12. Atsakovas mano, jog šio konkurso viešųjų pirkimų komisija jokių... 13. Tretysis asmuo UAB „ Vakarų švara“ su ieškiniu bei patikslintu ieškiniu... 14. Viešųjų pirkimų Tarnyba prie LR Vyriausybės kaip institucija, teikianti... 15. Viešųjų pirkimų Tarnyba atkreipė dėmesį, jog komisija reikalavo ir yra... 16. Ieškinys - netenkintinas.... 17. Iš esmės viešo pirkimo procedūras skundžia tiekėjas, kuris dalyvavo ir... 18. Ieškovas mano, jog perkančios organizacijos viešųjų pirkimų komisija... 19. Ieškovas tvirtina, jog atsakovo viešųjų pirkimų komisija, kad ir gavusi... 20. Teismas daro išvadą, jog, atsakovo viešųjų pirkimų komisija, gavusi ir... 21. Tokią išvadą teismas daro, išanalizavęs bei susipažinęs su viešųjų... 22. Komisija laikėsi LR VPĮ nustatytos konkurso organizavimo tvarkos, atsakymų... 23. Ar tiekėjo pateiktame pasiūlyme kaina yra neįprastai maža yra vertinamojo... 24. Tokie komisijos pirmininko paaiškinimai rodo, jog tik pati perkančioji... 25. Pripažintina, jog ieškovo nuorodos, jog UAB „ Vakarų švara“ pateiktoje... 26. Dėl ieškovo teiginio, jog tiekėjo UAB „ Vakarų švara“ pateikta... 27. Yra nustatyta, jog pati perkanti organizacija neįvertino šio UAB „ Vakarų... 28. Ieškinio reikalavimų netenkinus, iš ieškovo priteistinos procesinių... 29. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 260 str.,... 30. Ieškinį atmesti.... 31. Priteisti iš AB „ Specializuotas transportas“ 22,44 Lt procesinių... 32. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui...