Byla 2-112-336/2014
Dėl apmokėjimo už šilumos energiją

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Audra Kriščiūnienė, sekretoriaujant Violetai Lazauskienei, dalyvaujant: ieškovo atstovui adv. Virgilijui Vaitekūnui, atsakovui V. J. P., jo atstovui adv. Dmitrijui Bogdanovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Panevėžio energija“ ieškinį atsakovui V. J. P. dėl apmokėjimo už šilumos energiją ir,

Nustatė

3Ieškovo atstovas adv. Virgilijus Vaitekūnas ieškinį palaiko visiškai ir prašo priteisti ieškovui iš atsakovo 9820,26 Lt sumą, kurią sudaro 9386,88 Lt skola ir 433,38 Lt palūkanos, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo, 295,00 Lt žyminio mokesčio ir 1300,00 Lt atstovavimo išlaidų. Paaiškino, kad AB „Panevėžio energija“ tiekia šilumos energiją centralizuotu būdu ( - ) mstl., Kėdainių r. Bendrovė tiekia energiją į daugiabutį gyvenamąjį namą, esantį ( - ), kuriame yra atsakovui priklausantis butas Nr. 1A. Visas objekte suvartojamas šilumos kiekis fiksuojamas šilumos skaitikliu, po ko vadovaujantis Šilumos ūkio įst. 12 str. 2 d., paskirstomas visiems vartotojams pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintus metodus. Konkrečiu atveju taikomas metodas Nr. 4, kai visas suvartotas šilumos kiekis paskirstomas butams, proporcingai jų bendram plotui. Per laikotarpį nuo 2010-12-01 iki 2013-06-01 susidarė 9386,88 Lt skola, laiku nemokant taip pat paskaičiuotos 433,38 Lt įstatyminės palūkanos. Minėto metodo taikymui neturi reikšmės koks plotas šildomas ar nešildomas. Metode nustatyta, kad šiluma paskirstoma proporcingai pagal butų bendrą plotą. Individuali sutartis su atsakovu nėra sudaryta. Daugiabučio gyvenamojo namo gyventojai ankščiau buvo davę sutikimą nepriskirti šilumos atsakovui, atsižvelgus į nešildomas patalpas, tačiau vėliau toks kaimynų sutikimas buvo atšauktas. Atsakovui patiekta šiluma skaičiuojama pagal nekilnojamojo turto registro duomenis, pagal kuriuos atsakovo buto bendras plotas yra 68,61 kv.m. ir ½ bendro naudojimo patalpa, kurios dydis 2,70 kv.m. tokiu būdu bendras plotas, kuriam priskiriamas bendras šilumos kiekis, yra 69,96 kv.m. Atsakovas nuo šilumos tiekimo įstatymų nustatyta tvarka gali atsijungti tik visiškai, dalinis buto atjungimas nuo šilumos tiekimo yra negalimas. Name yra skaitliukas, suvartotas energijos kiekis padalijimas proporcingai butų, kuriems tiekiama šiluma, plotui. Skirstyti šilumos kitaip, nei numato norminiai aktai, jie negali. Įmonė turi galiojančią licenciją tiekti šilumą Kėdainių r. sav. teritorijoje, taigi ir ( - ) mstl., nes kitos įmonės licencijos tiekti šilumą šiame miestelyje neturi. Paskirstoma šiluma atitinka atsakovo ir UAB „( - ) komunalinės paslaugos“ sudarytos sutarties 5.1 p., pagal kurį vartotojo suvartotas šilumos kiekis nustatomas pagal namo (ar jo dalies) šilumos apskaitos prietaiso užfiksuotą kiekį, kuris paskirstomas atskirų butų ir kitų patalpų savininkams pagal norminiais aktais nustatytą tvarką. Įstatyminės 5 proc. metinės palūkanos skaičiuojamos prievolę apmokėti neįvykdžiusiam vartotojui. Santykiai su atsakovu ne kartą buvo nagrinėti teisme, ir įsiteisėjusiais teismo sprendimais patvirtinta atsakovo pareiga apmokėti už jo bute suvartotą šilumos energiją, kitoks teismo sprendimas pažeistų teismo sprendimo prejudicinę galią ir res judicata reikšmę.

4Atsakovas V. J. P. nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Paaiškino, kad radiatorių pas jį nėra dviejuose kambariuose. Šildomo ploto yra 28 kv.m., o nešildomo 40 kv.m., tačiau sutiktų mokėti kaip nurodyta sutartyje už 34,47 kv. m. Kai jis atsikėlė į butą, sutartis dėl energijos tiekimo buvo sudaryta. Keturis metus jis mokėjo už sutartyje nurodytą šildomą plotą, tačiau kai šilumos tiekimą perėmė AB „Panevėžio energija“, mokama kvadratūra pasikeitė. Radiatoriai buvo nuimti iki nepriklausomybės atkūrimo. Name yra 2 šilumos naudotojai. Norint teisingai paskirstyti šilumą reikia pastatyti dar vieną skaitliuką, kiekvienam vartotojui po atskirą. Butą papildomai šildosi malkomis, t. y naudojasi alternatyvaus šildymo prietaisais.

5Atsakovo atstovas adv. Dmitrijus Bogdanovas nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodė, kad šilumos atsakovo butui atjungimas įvyko, kai dar negaliojo 2003 m Šilumos tiekimo taisyklės ir Šilumos ūkio įstatymas. Šildomas plotas yra mažesnis nei bendras atsakovo buto plotas. Ieškovas turi laikytis atsakovo ir UAB „( - ) komunalinės paslaugos“ 2013 m. sudarytos sutarties sąlygų, ši sutartis yra galiojanti. Taip pat nurodė, kad palūkanos sutartyje nebuvo numatytos.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovas nuo 2002-12-24 yra buto, esančio ( - ), kurio bendras plotas 68,61 kv. m. savininkas. Butui taip pat priklauso ½ dalis bendrojo naudojimo patalpų, kurių bendras plotas 2,70 kv.m., taigi atsakovui tenka 1,35 kv. m. šių patalpų. Atsakovui priklausantis butas šildomas centriniu šildymu iš centralizuotų sistemų (2013-07-11 VĮ Registrų centras išrašas, b. l. 11- 12). Byloje esančios AB „Panevėžio energija“ mokėjimų už butą, esantį ( - ), suvestinė (b. l. 13) ir 2010 m. gruodžio- 2013 m. balandžio mėn. sąskaitos faktūros (b. l. 70- 88) patvirtina, kad atsakovui už šį laikotarpį, už jam nuosavybės teise priklausančiam butui, esančiam ( - ), kurio šildomas naudingas plotas 69,96 kv. m., patiektą šilumą energiją buvo skaičiuojami mokesčiai, taip pat palūkanos už laiku nemokamus mokesčius; atsakovo įsiskolinimas pagal šiuos dokumentus yra 9386,88 Lt priskaitymai už šildymą ir 433,38 Lt palūkanos. Ieškovui 2003-12-22 buvo išduota Šilumos tiekimo licencija Nr. L4-ŠT-12, kurio priede nurodyta, kad licencija išduota tiekti šilumą Licencijos turėtojo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomais šilumos perdavimo tinklais <..> Kėdainių rajono savivaldybės <..> teritorijose, išskyrus kitose atitinkamų savivaldybių ar Valstybės kainų ir energetikos kontrolės komisijos išduotose licencijose apibrėžtas teritorijas (b. l. 68, 69). 2006-05-24 tarp AB „Panevėžio energija“ ir UAB „( - ) komunalinės paslaugos“ (kuri 2007 m. buvo išregistruota, Registrų centro duomenys) buvo sudaryta turto nuomos sutartis (civ. byla Nr. 2- 830-836/2011, b. l. 103- 106). 2009-10-29 daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), gyventojai atšaukė savo 2009-10-09 sutikimą dėl to, kad nuo namo centralizuotos šildymo sistemos nešildomoms patalpoms 1a-4 (18,09 kv. m.), 1a-1 (13,41 kv. m.), 1a-6 (2,.38 kv. m.) šiluma nebūtų priskiriama (Nr. 2- 830-836/2011, b. l. 84, 86). 2003-10-23 tarp UAB „( - ) komunalinės paslaugos“ ir atsakovo sudaryta atsiskaitymo už suvartotą šiluminę energiją sutartis, kurios 2 p. nurodomas patalpų bendras naudingas plotas 68,27 kv.m., o tiekėjo šildomas plotas 34,73 kv. m. Tos pačios sutarties 5.1 p, numatyta, kad vartotojo sunaudotas šilumos kiekis nustatomas pagal namo (ar jo dalies) šilumos apskaitos prietaiso užfiksuotą kiekį, kuris paskirstomas atskirų butų ir kitų patalpų savininkams pagal norminiais aktais nustatytą tvarką, remiantis sutarties 2 p. nurodytais duomenimis (Nr. 2- 830-836/2011, b. l. 18).

82003-10-23 sutartyje, sudarytoje tarp UAB „( - ) komunalinės paslaugos“ ir atsakovo V. J. P. 1 p. (Nr. 2- 830-836/2011, b. l. 18) nurodyta, kad šalys vadovaujasi galiojančiomis šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis, šilumos energijos apskaitos taisyklėmis, LR Vyriausybės nutarimais, Ūkio ir Aplinkos ministerijų norminiais aktais <..>. Šilumos energijos pirkimo– pardavimo teisinius santykius laikotarpiu nuo 2010-12-01 iki 2013-06-01 reglamentavo CK normos dėl energijos pirkimo–pardavimo sutarčių, t. y. kaip bendrosios normos visų rūšių energijos pirkimo– pardavimo teisiniams santykiams, ir specialiosios, būtent šilumos energijos pirkimą–pardavimą reglamentuojančios teisės normos, konkrečiai- Šilumos ūkio įstatymas bei jį detalizuojantys poįstatyminiai teisės aktai. Lietuvos Respublikos CK 6.384 str. 1 d. nustato momentą, nuo kurio sutartis laikoma sudaryta– šilumos energijos įrenginių prijungimas prie energijos tiekimo tinklų. Kai buto savininku tampama vėliau, nei buvo įvykdytas prisijungimas, sutartis laikoma sudaryta nuo nuosavybės įgijimo momento. Įstatymas nereikalauja energijos vartotojo valios sudaryti tokią sutartį, pakanka sutarties šalies valios įsigyti nuosavybę į butą, kuriame yra energijos vartojimo įrenginiai.

9Kaip jau minėta, atsiskaitymo už suvartotą šiluminę energiją sutartyje buvo nurodyta, kad buto bendras naudingas plotas 68,27 kv.m. (tiekėjo šildomas plotas 34,73 kv.m.), todėl atsakovas tvirtina, kad įsiskolinimas turėjo būti skaičiuojamas nuo 34,73 kv.m. Toks atsakovo argumentas vertintinas kaip nepagrįstas, nes tiesiogiai nešildomos patalpos (kuriose nėra radiatorių), nėra atjungtos nuo centralizuoto šildymo pagal norminių aktų keliamus reikalavimus. Iš byloje esančio AB „Panevėžio energija“ 2009-10-15 akto taip pat matyti, kad V. J. P. atsisakė sudaryti su AB „Panevėžio energija“ naują šilumos vartojimo pirkimo– pardavimo sutartį (civ. byla Nr. 2-830-836/2011, b. l. 116). Tačiau ir 2003-10-23 atsakovo su UAB „( - ) komunalinės paslaugos“ sudarytos sutarties 1 p. (Nr. 2- 830-836/2011, b. l. 18) nurodyta, kad šalys vadovaujasi galiojančiomis šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis, šilumos energijos apskaitos taisyklėmis, LR Vyriausybės nutarimais, Ūkio ir Aplinkos ministerijų norminiais aktais <..>. Šilumos ūkio įstatymo 12 str. 2 d. numato, kad jeigu pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas, visas pastate suvartotas šilumos kiekis paskirstomas (išdalijamas) vartotojams, o kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui. Konkrečiu atveju taikytas metodas Nr. 4, kai visas suvartotas šilumos kiekis paskirstomas butams, proporcingai jų bendram plotui, kuris šiuo atveju yra 69,96 kv. m. (68,61 kv.m. + 1,35 kv. m.) (b. l. 11- 12), ir kuriam pagrįstai skaičiuojamas suvartotos šilumos kiekis.

10Energijos pirkimo-pardavimo sutartis, kaip akivaizdu iš pačios sutarties pobūdžio ir paskirties, yra atlygintinė, tai reiškia, jog vartotojas turi sumokėti tiekėjui už gautą paslaugą (CK 6.160 str. 1 d., 6.383 str. 1 d.). CK 6.388 str. 1 d. nurodyta, kad abonentas moka už faktiškai sunaudotą energijos kiekį pagal energijos apskaitos prietaisų rodmenis, jei sutartis nenumato ko kita. Atsakovo bute nebuvo įrengti individualūs suvartotos šilumos energijos apskaitos skaitikliai, šį faktą paneigiančių priešingų duomenų byloje nepateikta, todėl technines galimybes nustatyti konkrečiam butui (ne daugiabučiui namui apskritai) patiektos energijos kiekį nėra. Nustatyta, kad daugiabučio namo bendraturčiai taip pat nėra susitarę dėl individualiai aptartų šilumos tiekimo sąlygų butų savininkams taikymo (toks susitarimas yra atšauktas, civ. byla Nr. 2-830-836/2011, b. l. 84, 86), todėl ginčui pagrįstai taikomos jau minėto Šilumos ūkio įstatymo 12 str. 2 d. nuostatos. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. gegužės 5 d. nutarimu Nr. O3-19 patvirtinto Šilumos paskirstymo metodo 7 p. numato, kad šilumos vartotojui priskiriamas šilumos kiekis šildymui apskaičiuojamas šilumos kiekį pastato šildymui dauginant iš priskyrimo koeficiento, o šis nustatomas tik pagal butų ar patalpų naudingąjį plotą, kai jų aukštis vienodas. Taigi, kadangi atsakovui priklausantis butas yra daugiabučiame name, todėl paskirstant visą namo faktiškai suvartotą šilumos kiekį, kuris nustatomas pagal įvadinio apskaitos prietaiso rodmenis, esminę reikšmę turi tik naudingas, o ne tik tiesiogiai šildomas buto plotas, kaip tai nurodo atsakovas. Taigi atsižvelgus į tai, ieškovas pagrįstai atsakovo butui patiektos šilumos kiekiui nustatyti skaičiuoja atsižvelgdamas į atsakovo buto bendrąjį naudingą plotą, kuris kaip jau minėta anksčiau, yra 69,96 kv. m. (tai atsispindi sąskaitose faktūrose - b. l. 70- 88), o ne atsakovo nurodomą šildomą plotą- 34,73 kv. m.. Ta aplinkybė, kad nuo 2006 m. pasikeitė šilumos tiekėjas, neatleidžia atsakovo nuo pareigos mokėti už jam tiekiamą šilumos energiją, paskaičiuotą pagal teisės aktų keliamus reikalavimus.

11Taip pat nesutiktina su atsakovo teiginiu, kad ( - ) mstl., Kėdainių r., šilumos energiją ieškovas teikia savavališkai, nes atsakovo byloje pateiktas dokumentas (b. l. 133) nenumato, kad jis gali teikti šilumos energiją šioje vietovėje. Iš ieškovo pateiktų dokumentų matyti, kad ieškovui 2003-12-22 išduota Šilumos tiekimo Licencija Nr. L4-ŠT-12 su priedu, kuriame nurodyta licencija išduota tiekti šilumą Licencijos turėtojo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomais šilumos perdavimo tinklais <..> Kėdainių rajono savivaldybės <..> teritorijose, išskyrus kitose atitinkamų savivaldybių ar Valstybės kainų ir energetikos kontrolės komisijos išduotose licencijose apibrėžtas teritorijas (b. l. 68, 69). 2006-05-24 tarp AB „Panevėžio energija“ iš UAB „( - ) komunalinės paslaugos“ (kuri 2007 m. yra išregistruota, VĮ Registrų centro duomenys) buvo sudaryta turto nuomos sutartis, pagal kurios 1.3 p. AB „Panevėžio energija“ perduotas eksploatuoti nuomotojo UAB „( - ) komunalinės paslaugos“ šilumos ūkį sudarantis turtas (civ. byla Nr. Nr. 2- 830-836/2011, b. l. 103). Taigi ieškovas teisėtu pagrindu valdydamas šilumos energijos perdavimo tinklus, kuriais tiekiama šilumos energija ( - ) mstl. Kėdainių r., jam išduotos licencijos pagrindu teisėtai tiekė šilumos energiją ir į atsakovo butą, esantį ( - ).

12Europos Žmogaus Teisių Teismas 2012 m. gegužės 31 d. sprendimu byloje Esertas prieš Lietuvą nurodė, kad teisė į teisingą bylos nagrinėjimą pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalį, aiškinamą atsižvelgiant į teisėtumo ir teisinio tikrumo principus, apima reikalavimą, kad tais atvejais, kai teismai jau yra išsprendę ginčą, jų sprendimu neturėtų būti abejojama (LAT nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-608/2013). T. y. negalima situacija, kad faktai, nustatyti galutiniu sprendimu vienoje byloje, teismų būtų nepaisomi kitoje byloje tarp tų pačių šalių ankščiau nagrinėtose civ. bylose tarp ieškovo ir atsakovo. Teismai jau nagrinėjo tokio pobūdžio bylas (bylų Nr. 2-43-736/2009, 2-830-836/2011) kurie patikrinti apeliacinės instancijos teismo ir kuriose nustatyta, kad ieškovas atsakovui pagrįstai skaičiuoja mokesčius už į atsakovui nuosavybės teise priklausantį butą, esantį ( - ), tiekiamą šilumos energiją, o šioje byloje iš principo nebuvo remtasi jokiomis naujomis faktinėmis aplinkybėmis, dėl ko galima būtų daryti priešingą išvadą.

13Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d.). Nustatyta, kad atsakovas šios pareigos tinkamai ir nustatytais terminais nevykdė. Kadangi atsakovas yra ieškovo teisėtai tiekiamos šilumos energijos vartotojas ir turi prievolę mokėti už ieškovo teikiamas paslaugas, todėl ieškovo reikalavimas dėl 9386,88 Lt skolos priteisimo laikytinas pagrįstu, įrodytu ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d., 6.59 str., 6.63 str. 1 d. 1 p., 6.383 str. 1 d., 6.388 str., tenkintinas.

14CK 6.261 str. numato, kad praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų numatytas palūkanas. Atsižvelgus į tai, kad atsakovas prievolės atsiskaityti su ieškovu nevykdė, iš atsakovo priteistinos 433,38 Lt palūkanos- CPK 6.210 str. 1 d., 6.261 str.

15Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. iš atsakovo taip pat priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-07-25 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (b. l. 2-3).

16Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo ieškovui taip pat priteistinos bylinėjimosi išlaidos- 295,00 Lt žyminis mokestis (b. l. 4) ir 1300,00 Lt advokato pagalbos išlaidų (b. l. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 127, 128, 129)- Lietuvos Respublikos CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d., 98 str. Iš atsakovo, jam esant 100 proc. atleistam nuo bylinėjimosi išlaidų (b. l. 47- 49), pastarosios nepriteistinos - Lietuvos Respublikos CPK 96 str.

17Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 260 str., 263 str., 268 str., 270 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

18Ieškinį tenkinti visiškai.

19Priteisti iš atsakovo V. J. P., a. k. ( - ), 9386,88 Lt (devynis tūkstančius tris šimtus aštuoniasdešimt šešis litus 88 ct) skolos, 433,38 Lt (keturis šimtus trisdešimt tris litus 38 ct) palūkanų, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos- 2013-07-25 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1595,00 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus devyniasdešimt penkis litus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovui AB „Panevėžio energija”, įmonės kodas 147248313.

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Audra Kriščiūnienė,... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Ieškovo atstovas adv. Virgilijus Vaitekūnas ieškinį palaiko visiškai ir... 4. Atsakovas V. J. P. nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti.... 5. Atsakovo atstovas adv. Dmitrijus Bogdanovas nurodė, kad su ieškiniu... 6. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 7. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovas nuo 2002-12-24... 8. 2003-10-23 sutartyje, sudarytoje tarp UAB „( - ) komunalinės paslaugos“ ir... 9. Kaip jau minėta, atsiskaitymo už suvartotą šiluminę energiją sutartyje... 10. Energijos pirkimo-pardavimo sutartis, kaip akivaizdu iš pačios sutarties... 11. Taip pat nesutiktina su atsakovo teiginiu, kad ( - ) mstl., Kėdainių r.,... 12. Europos Žmogaus Teisių Teismas 2012 m. gegužės 31 d. sprendimu byloje... 13. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 14. CK 6.261 str. numato, kad praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą... 15. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. iš... 16. Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo ieškovui taip pat priteistinos... 17. Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso... 18. Ieškinį tenkinti visiškai.... 19. Priteisti iš atsakovo V. J. P., a. k. ( - ), 9386,88 Lt (devynis tūkstančius... 20. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...