Byla eAS-723-502/2017
Dėl administracinių aktų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (pranešėjas), Virginijos Volskienės (kolegijos pirmininkė) ir Veslavos Ruskan,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos A. J. P. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. liepos 14 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos A. J. P. skundą atsakovams Kauno rajono savivaldybės administracijai ir Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl administracinių aktų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Kauno apygardos administraciniame teisme buvo gautas pareiškėjos A. J. Povilaitienės skundas, kuriuo pareiškėja prašė: 1) panaikinti Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 22 d. įsakymą Nr. ĮS-1746 „Dėl (duomenys neskelbtini) žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, patvirtinimo“; 2) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriaus vedėjo 2016 m. spalio 28 d. sprendimą Nr. 7SK-2332-(14.7.110.) „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. (duomenys neskelbtini)) išformavimo“. Kartu su skundu pareiškėja pateikė prašymą atnaujinti skundo padavimo terminą.

6Nurodė, kad terminas skundui paduoti turėjo būti skaičiuojamas nuo administracinių aktų gavimo dienos. Paaiškino kad negavus aktų jai nebuvo žinomas jų turinys ir ji negalėjo realizuoti savo teisės juos skųsti. Tvirtino, kad terminas atnaujintinas, nes skundžiamuose aktuose nebuvo nurodyta tiksli jų apskundimo tvarka, o jų ieškoti pareiškėja neturėjo fizinių galimybių, nes globoja neįgalų sūnų.

7II.

8Kauno apygardos administracinis teismas 2017 m. liepos 14 d. pareiškėjos prašymo atnaujinti skundo padavimo terminą netenkino ir skundą dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. ĮS-1746 ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriaus vedėjo 2016 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. 7SK-2332-(14.7.110.) panaikinimo atsisakė priimti. Nurodė, kad nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti pareiškėjai 22,50 Eur žyminį mokestį.

9Teismas nurodė, kad Kauno apygardos administracinis teismas 2017 m. birželio 19 d. nutartimi pareiškėją informavo apie tai, kad Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis buvo nustatyta, jog į Kauno apylinkės teisme nagrinėjamą bylą pagal ieškovės A. J. P. skundą atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, dėl įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus (civilinė byla Nr. 2-1374-848/2017), atsakovas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad: į minėtą atsiliepimą pareiškėja pateikė dubliką (civilinėje byloje gautas 2017 m. sausio 24 d.). Todėl teismas sprendė, kad akivaizdu, jog pareiškėja apie ginčijamus įsakymą ir sprendimą, juos priėmusias institucijas, jų turinius turėjo žinoti vėliausiai 2017 m. sausio 24 d., todėl vertino, kad pareiškėja praleido terminą skundui paduoti.

10Teismas pasisakė, kad advokato neatidumas ar nerūpestingumas, vertinant jį trečiųjų asmenų atžvilgiu, taip pat laikytinas paties pareiškėjo neatidumu ar nerūpestingumu (žr., pvz., LVAT 2016 m. rugpjūčio 31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-664-261/2016, 2011 m. lapkričio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS442-669/2011).

11Teismas laikėsi pozicijos, jog pareiškėja apie ginčijamų aktų turinį (juos priėmusias institucijas, jų priėmimo datas) žinojo 2017 m. sausio 24 d., teikdama dubliką civilinėje byloje Nr. 2-1374-848/2017, tačiau pagal jos pateiktus motyvus ir civilinės bylos Nr. 2-1374-848/2017 duomenis, vertino, kad advokatei B. P. 2017 m. balandžio 28 d. padarius civilinės bylos Nr. 2-1374-848/2017 dokumentų kopijas, pareiškėjai buvo įteikti ir patys ginčijami aktai, tokiu būdu tapo žinomas ir jų turinys. Todėl skaičiuojant skundo padavimo terminą nuo ginčijamų dokumentų gavimo datos, t. y. 2017 m. balandžio 28 d., paskutinė skundo administraciniam teismui padavimo diena buvo 2017 m. gegužės 29 d. Pareiškėja skundą teismui (per EPP sistemą) pateikė 2017 m. birželio 7 d. (pasirašė elektroniniu parašu), todėl, teismas sprendė, kad pareiškėja skundo padavimo teismui terminą praleido daugiau nei mėnesį, skaičiuojant jį nuo pareiškėjai pačios palankiausios datos (ginčijamų aktų gavimo dienos).

12Teismas pasisakė, kad pareiškėja būdama atidi ir rūpestingas turėjo galimybę domėtis savo teisių gynimu ir skundą teismui dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. ĮS-1746 ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriaus vedėjo 2016 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. 7SK-2332-(14.7.110.) paduoti nepraleidusi įstatyme nustatyto vieno mėnesio termino. Atkreipė dėmesį, jog pareiškėja skunde nenurodė jokių objektyvių, nuo jos valios nepriklausančių aplinkybių, kurios galėtų būtų pripažintos svarbiomis termino skundui paduoti atnaujinimo priežastimis, todėl prašymo atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą netenkino ir skundą atsisakė priimti (ABTĮ 33 str. 2 d. 9 p.).

13III.

14Pareiškėja pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. liepos 14 d. nutartį administracinėje byloje panaikinti.

15Nurodė, kad nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad terminas praleistas daugiau nei mėnesį, kadangi pagal teismo pateiktus skaičiavimo principus, pareiškėja praleido terminą tik 9 dienas. Pabrėžė, kad 2017 m. balandžio 28 d. pareiškėja nutraukė sutartį su advokate B. P., todėl ši advokatė daugiau jokių veiksmų susijusių su pareiškėjos interesų gynimu neatliko, o pareiškėjos atstovė advokatė R. U. skundžiamus aktus gavo tik 2017 m. gegužės mėn. 8 d., kada susipažino su bylos medžiaga. Nurodo, kad skundžiami aktai yra individualūs administraciniai aktai, kadangi jie yra susiję su pareiškėjos kaip statinio savininkės teisėmis ir pareigomis, todėl sutinkamai su Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 4 dalimi jie pareiškėjai privalėjo būti įteikti. Taip pat pareiškėja nesutinka, kad skundžiamuose aktuose buvo tinkamai nurodyta jų apskundimo tvarka. Pareiškėja nesutinka su teismo išvada, kad jos nurodytos termino praleidimo priežastys nelaikytinos svarbiomis. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas termino atnaujinimo klausimą šališkai vertino byloje įrodymus, pažeidė teisingumo ir protingumo principus.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17IV.

18Nagrinėjamu atveju atskiruoju skundu skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas pareiškėjos skundą atsisakė priimti jam praleidus vieno mėnesio skundo pateikimo teismui terminą.

19Visų pirma, teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą buvo akcentuota, jog Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje ir ABTĮ 5 straipsnyje įtvirtinta asmens teisė kreiptis į teismą nėra absoliuti, kadangi ji neatsiejamai susijusi su asmens pareiga įgyvendinti šią teisę laikantis įstatymų nustatytų procesinių reikalavimų, vienas iš kurių yra kreipimasis į teismą įstatymo numatytu terminu (žr., pvz., LVAT 2010 m. spalio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-575/2010, 2011 m. kovo 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA146-25/2011 ir kt.). Įstatyme nustatyti skundų padavimo terminai inter alia (be kita ko) susiję su teisinio saugumo principo įgyvendinimu, jais siekiama užtikrinti, kad asmenys, manantys, jog jų teisės buvo pažeistos, turėtų ne tik teisę jas ginti, bet ir pareigą tai atlikti per protingą ir pagrįstą laiko tarpą (žr., pvz., LVAT 2011 m. lapkričio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA858-62/2011, 2012 m. sausio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-61/2012 ir kt.). Asmenims negali būti suteikta galimybė neapibrėžtą laiko tarpą bet kada ginčyti priimtus administracinius aktus, nes taip atsirastų neapibrėžtumas jų pagrindu atsiradusiuose teisiniuose santykiuose, o atitinkamas teises įgiję kiti asmenys negalėtų būti tikri dėl savo teisinės padėties (žr., pvz., LVAT 2011 m. lapkričio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS442-669/2011 ir kt.). Teisėjų kolegija papildomai pažymi, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje svarbiomis termino praleidimo priežastimis laikytinos tik objektyvios, nuo asmens valios nepriklausiusios aplinkybės, sutrukdžiusios laiku kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo (žr., pvz., LVAT 2012 m. balandžio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA492-6/2012 ir kt.). Kadangi įstatymų leidėjas, nustatydamas terminus procesiniams veiksmams atlikti, siekia užtikrinti teisinių santykių stabilumą, praleistas terminas gali būti atnaujinamas tik išimtiniais atvejais, jeigu jo praleidimo priežastys tikrai buvo svarbios, ekstraordinarios (žr., pvz., LVAT 2006 m. birželio 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS6-219/2006 ir kt.).

20Teismų praktikoje sprendžiant termino atnaujinimo klausimą taip pat yra vertinama, ar asmuo buvo pakankamai atidus, sąžiningas, ar, priešingai, savo teises įgyvendino nerūpestingai, aplaidžiai. Šia prasme kiekvienam konkrečiam atvejui taikytini ne vidutiniai, o individualūs sąžiningo, atidaus bei rūpestingo elgesio standartai (žr., pvz., LVAT 2008 m. gegužės 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A438-798/2008 ir kt.). Tad, kai asmuo praleidžia įstatymu nustatytą terminą dėl savo laisva valia pasirinkto elgesio – aktyviai ar pasyviai dalyvauti savo pažeistų teisių gynimo procese – modelio, kyla įstatyme numatytos teisinės pasekmės, t. y. kaip minėta, teismas atsisako priimti asmens, praleidusio įstatyme nustatytą terminą skundui paduoti, skundą (žr., pvz., LVAT 2012 m. kovo 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-187/2012 ir kt.).

21ABTĮ 29 straipsnio 1 dalis numato, jog jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

22ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 9 punkte nustatyta, kad skundą (prašymą) atsisakoma priimti, jei praleistas skundo (prašymo) padavimo terminas ir pareiškėjas neprašo jo atnaujinti ar teismas atmeta tokį prašymą.

23Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad sprendžiant klausimą dėl termino skundui paduoti yra svarbu nustatyti, ar skundžiamas administracinis aktas turėjo būti įteiktas suinteresuotam asmeniui, o jei turėjo būti įteiktas, ar aktą priėmęs viešojo administravimo subjektas atliko teisės aktais nustatytą pareigą dėl akto suinteresuotam asmeniui įteikimo; ar aktas turi būti skelbiamas viešai, ar buvo paskelbtas; ar pareiškėjas žinojo, kad toks aktas turi būti priimtas, ar buvo aktyvus ir atliko atitinkamus veiksmus, siekdamas išsiaiškinti apie akto priėmimą (atsisakymą jį priimti) ir jo turinį bei per įstatymu nustatytą terminą teisės aktais nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl galimai pažeistų savo teisių gynimo (žr. 2010 m. liepos 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS556-395/2010).

24Byloje Kauno rajono savivaldybės administracija pateikė duomenis kad 2016 m. rugsėjo 29 d. jų tinklapyje buvo paskelbtas skundžiamas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 22 d. įsakymas Nr. ĮS-1746 „Dėl (duomenys neskelbtini) žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, patvirtinimo“. Teritorijų planavimo dokumentai registruojami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre. Šiame registre kaupiami ir tvarkomi patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų duomenys ir šių dokumentų sprendiniai. Visi fiziniai ir juridiniai asmenys, kitos organizacijos ir jų padaliniai turi teisę susipažinti su Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro duomenimis ir už nustatytą mokestį gauti jų kopijas.

25Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, pareiškėja galėjo ne vienu būdu sužinoti apie skundžiamus sprendimus.

26Apeliaciniame skunde pareiškėja dėsto, kad byloje kurią ji pati inicijavo Kauno apylinkės teisme buvo skundžiami sprendimai, tačiau ji su jais nebuvo susipažinusi, kadangi keitėsi jos advokatės bylos nagrinėjimo metu ir pan. Teisėjų kolegija šias pareiškėjos nurodytas priežastis vertina itin kritiškai, kadangi pareiškėja kaip ginčo iniciatorė teisme privalo aktyviai domėtis savo teisėmis ir pareigomis, sekti bylos eigą. Atstovo parinkimas yra pareiškėjos subjektyvus pasirinkimas, todėl jų keitimosi priežastis negali būti vertinama kaip kliūtis pareiškėjai susipažinti su ginčo, kurį pati iniciavo, bylos medžiaga.

27Pareiškėjos atstovės pateikti duomenys, kad laikotarpiu nuo 2017 m. kovo 14 d. iki 2017 m. liepos 5 d. pareiškėja negavo korespondencijos iš atsakovų, kitokiam aplinkybių vertinimui pagrindo nesudaro, kadangi kaip pati pareiškėja apeliaciniame skunde akcentavo, visą laikotarpį ją atstovavo profesionalūs teisininkai, be to skundžiami sprendimai buvo priimti 2016 m. rugsėjo ir spalio mėnesiais, todėl advokatės pateikta pažyma neaktuali.

28Teisėjų kolegijos vertinimu, akivaizdu, kad pareiškėjai buvo sudarytos visos sąlygos būti aktyvia ir domėtis savo teisėmis. Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjos nurodytus argumentus dėl termino praleidimo pritaria pirmosios instancijos teismo pozicijai, jog nurodytos termino skundui paduoti praleidimo aplinkybės yra subjektyvaus pobūdžio ir nagrinėjamu atveju nėra pagrindo vertinti, kad egzistavo aplinkybės, objektyviai užkirtusios kelią pareiškėjai laiku ir tinkamai realizuoti savo teisę apskųsti Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 22 d. įsakymą Nr. ĮS-1746 „Dėl (duomenys neskelbtini) žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, patvirtinimo“ ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriaus vedėjo 2016 m. spalio 28 d. sprendimą Nr. 7SK-2332-(14.7.110.) „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. (duomenys neskelbtini)) išformavimo“. Pareiškėja visą laiką buvo atstovaujama profesionalių teisininkų. Todėl įvertinus visas byloje nustatytas aplinkybes ir pareiškėjos nurodytas termino praleidimo priežastis, teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo vertinti, kad terminas skundui pateikti buvo praleistas dėl svarbių, ekstraordinarių, ne nuo pareiškėjos valios ir pasirinkto savo teisių gynybos būdo priklausiusių priežasčių.

29Remdamasi nustatytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai neatnaujino pareiškėjos praleisto skundo padavimo termino, todėl skundžiama Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. liepos 14 d. nutartis laikytina teisėta ir pagrįsta bei paliekama nepakeista, o pareiškėjos atskirasis skundas atmetamas.

30Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

31Pareiškėjos A. J. P. atskirojo skundo netenkinti.

32Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. liepos 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

33Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Kauno apygardos administraciniame teisme buvo gautas pareiškėjos A. J.... 6. Nurodė, kad terminas skundui paduoti turėjo būti skaičiuojamas nuo... 7. II.... 8. Kauno apygardos administracinis teismas 2017 m. liepos 14 d. pareiškėjos... 9. Teismas nurodė, kad Kauno apygardos administracinis teismas 2017 m. birželio... 10. Teismas pasisakė, kad advokato neatidumas ar nerūpestingumas, vertinant jį... 11. Teismas laikėsi pozicijos, jog pareiškėja apie ginčijamų aktų turinį... 12. Teismas pasisakė, kad pareiškėja būdama atidi ir rūpestingas turėjo... 13. III.... 14. Pareiškėja pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė Kauno apygardos... 15. Nurodė, kad nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad terminas... 16. Teisėjų kolegija... 17. IV.... 18. Nagrinėjamu atveju atskiruoju skundu skundžiama pirmosios instancijos teismo... 19. Visų pirma, teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos vyriausiojo... 20. Teismų praktikoje sprendžiant termino atnaujinimo klausimą taip pat yra... 21. ABTĮ 29 straipsnio 1 dalis numato, jog jeigu specialus įstatymas nenustato... 22. ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 9 punkte nustatyta, kad skundą (prašymą)... 23. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad... 24. Byloje Kauno rajono savivaldybės administracija pateikė duomenis kad 2016 m.... 25. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, pareiškėja galėjo ne... 26. Apeliaciniame skunde pareiškėja dėsto, kad byloje kurią ji pati inicijavo... 27. Pareiškėjos atstovės pateikti duomenys, kad laikotarpiu nuo 2017 m. kovo 14... 28. Teisėjų kolegijos vertinimu, akivaizdu, kad pareiškėjai buvo sudarytos... 29. Remdamasi nustatytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 30. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 31. Pareiškėjos A. J. P. atskirojo skundo netenkinti.... 32. Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. liepos 14 d. nutartį palikti... 33. Nutartis neskundžiama....