Byla N1-375-673/2017

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Laima Šablevičienė, sekretoriaujant Sandrai Navickienei, dalyvaujant prokurorui Arvydui Bernotavičiui, kaltinamojo gynėjui advokatui Raimundui Gargasui, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje, L. K. (nusikaltimo padarymo metu buvo nepilnametis), a. k. ( - ) gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, pagrindinio išsilavinimo, nevedęs, dirbantis AB ( - ), gyvenantis ( - ), gyvenamoji vieta deklaruota ( - ), teistas 3 kartus: 1) 2014-12-15 Kėdainių rajono apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 2 d. (4 nusikalstamos veikos) – vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d., paskirta subendrinta 2 m. laisvės apribojimo bausmė. Vadovaujantis LR BK 641 str. bausmė sumažinta 1/3 ir paskirta galutinė bausmė – 1 m. 4 mėn. laisvės apribojimas; 2) 2015-04-28 Kėdainių rajono apylinkės teismo pagal LR BK 22 str. 1 d., 178 str. 2 d. (2 nusikalstamos veikos) – vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d., paskirta subendrinta 9 mėn. laisvės apribojimo bausmė. Vadovaujantis LR BK 641 str. bausmė sumažinta 1/3 ir paskirta galutinė bausmė – 6 mėn. laisvės apribojimo. Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d., 9 d., subendrinta su 2014-12-15 Kėdainių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme ir paskirta galutinė 1 m. 8 mėn. laisvės apribojimo bausmė; 3) 2017-01-26 Radviliškio rajono apylinkės teismo pagal LR BK 284 str. 1 d. - 6 mėn. laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis LR BK 641 str. bausmė sumažinta 1/3 ir paskirta galutinė bausmė – 4 mėn. laisvės atėmimo. Vadovaujantis LR BK 75 str., bausmės vykdymas atidėtas 1 m. 6 mėn., 2017-11-07 Kėdainių r. apyl. teismo nutartimi bausmės vykdymo atidėjimas panaikintas (T-104-736/2017), šiuo metu atliekantis bausmę, teistumas neišnykęs. kaltinamas nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 235 straipsnio 1 dalyje (melagingų parodymų davimu), padarymu,

Nustatė

22015 m. spalio 21 d., patalpose, esančiose ( - ), L. K., būdamas pasirašytinai įspėtas dėl baudžiamosios atsakomybės už žinomai melagingų parodymų davimą, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 str., ikiteisminio tyrimo metu baudžiamojoje byloje Nr. ( - ), vyresniajai tyrėjai E. M., apklausiamas kaip liudytojas dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo, davė melagingus parodymus, kad 2015 m. spalio 03 d. vakare, jis girdėjo savo šeimos narių riksmus apie A. V. suradimą griovyje, kur nuėjęs pats matė A. V. įkritusią į griovį, bandė ją pakelti.

3Kaltinamasis L. K. kaltu prisipažino visiškai, patvirtino, kad būdamas įspėtas dėl melagingų parodymų davimo ir žinodamas, jog už tai gresia baudžiamoji atsakomybė, tyrėjai, kurios vardo ir pavardės nepamena, 2015 m. spalio mėnesį, dienos nepamena, tačiau galėjo būti 21 diena, namuose, buvusiuose ( - ), apklausiamas liudytoju davė melagingus parodymus, jog 2015 m. spalio mėnesį, dienos nepamena, galėjo būti 3 diena, vakare girdėjo savo šeimos narių riksmus apie A. V. suradimą griovyje, jog nuėjęs prie griovio matė ją įkritusią į griovį, bandė pakelti. Tyrėjai davė melagingus parodymus, nes pritarė melagingam savo mamos J. K. sugalvotam pasakojimui, norėjo padėti išvengti galimos atsakomybės savo broliui V. M.. Galima sakyti, kad mama su broliu V. M. jo prašė meluoti. Jis suprato savo procesinę padėtį, žinojo pareigą duoti teisingus parodymus, dėl to buvo pasirašytinai įspėtas. Suprato, kad tai, jog jis duoda melagingus parodymus bus užfiksuota procesiniuose dokumentuose. Supranta, kad tuo trukdė ikiteisminiam tyrimui. Gailisi dėl savo veiksmų.

4Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė visiškai įrodyta rašytiniais įrodymais, ištirtais Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 291 straipsnyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 273 straipsnio pagrindu sutrumpinus įrodymų tyrimą.

5Iš ikiteisminio tyrimo bylos Nr. ( - ) teisių ir pareigų liudytojui išaiškinimo protokolo kopijos matyti, jog 2015-10-21 L. K. pasirašytinai buvo supažindintas su LR BK 235 str. numatyta baudžiamąja atsakomybe už melagingų parodymų davimą ir įspėtas dėl melagingų parodymų davimo (I t. b. l. 74).

6Iš ikiteisminio tyrimo bylos Nr. ( - ) liudytojo L. K. apklausos protokolo kopijos matyti, jog L. K. 2015-10-21 vyresniosios tyrėjos E. M. apklausiamas kaip liudytojas parodė, kad būdamas kambaryje, išgirdo šauksmus, jog A. V. įkrito į griovį. Jis nuėjęs prie griovio rado griovyje gulinčią A. V., bandė pastarąją iškelti, tačiau nepajėgė (I t. b. l. 75-81).

7Iš ikiteisminio tyrimo bylos Nr. ( - ) liudytojo L. K. apklausos protokolo kopijos matyti, jog 2015-10-22 vykusios apklausos metu liudytojas L. K. nurodė, kad netvirtina savo anksčiau duotų parodymų, jog A. V. buvo įkritusi į griovį ir, kad bandė pastarąją iškelti, nes tai netiesa. Melagingus parodymus davė, nes to prašė brolis V. M. (I t. b. l. 83-86).

8Iš prokuroro nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą matyti, kad ikiteisminis tyrimas dėl A. V. mirties buvo nutraukta, nes nebuvo nustatyta, jog buvo padaryta veika, numatyta BK 129 str. 1 d.

9Nusikalstamos veikos kvalifikavimo motyvai ir išvados. Byloje surinktų ir teisiamajame posėdyje ištirtų įrodymų visuma nustatyta, kad 2015 m. spalio 21 d., patalpose, esančiose ( - ), L. K., būdamas pasirašytinai įspėtas dėl baudžiamosios atsakomybės už žinomai melagingų parodymų davimą, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 str., ikiteisminio tyrimo metu baudžiamojoje byloje Nr. ( - ), vyresniajai tyrėjai E. M., apklausiamas kaip liudytojas dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo, davė melagingus parodymus, kad 2015 m. spalio 03 d. vakare, jis girdėjo savo šeimos narių riksmus apie A. V. suradimą griovyje, kur nuėjęs pats matė A. V. įkritusią į griovį, bandė ją pakelti.

10Lietuvos Respublikos BK 235 straipsnyje numatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingų parodymų apklausiant asmenį kaip liudytoją davimą. Pažymėtina, kad melagingais laikomi parodymai, kai jie visiškai ar iš dalies neatitinka tikrovės, ją sąmoningai iškraipo, kai liudytojas nuslepia realius, egzistuojančius faktus ir pateikia išgalvotus duomenis. BK 235 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos objektyvieji požymiai pasireiškia liudytojo melagingų parodymų davimu ikiteisminio tyrimo metu arba teisme. Baudžiamajame procese parodymais laikomi faktiniai duomenys apie įrodinėjimo dalyką. Šis nusikaltimas gali būti padaromas tik tyčia, t. y. suvokiant, kad asmens parodymai yra melagingi ir žinant, kad už tai gresia atsakomybė. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog tiesioginė tyčia kaip BK 235 str. numatyto nusikaltimo subjektyviosios pusės požymis pasireiškia tuo, jog kaltininkas supranta savo procesinę padėtį, žino teisinę pareigą padėti vykdyti teisingumą ir duoti tikrovę atitinkančius, nemelagingus parodymus ar išvadas, paaiškinimus. Tokios pareigos suvokimą bei atsakomybės už jos nevykdymą žinojimą kaltininkas būna patvirtinęs savo parašu ikiteisminio tyrimo metu ar teisme. Kaltininkas taip pat suvokia, kad duoda tikrai tikrovės neatitinkančius parodymus ar išvadą, paaiškinimus, supranta ir nori, kad tokia informacija būtų užfiksuota procesiniuose dokumentuose ir gali būti panaudota byloje. Parodymai nėra melagingi, jeigu liudytojas, duodamas juos, sąžiningai klydo. Ikiteisminio tyrimo metu padarytas nusikaltimas baigtas, kai liudytojas pasirašo ikiteisminio tyrimo veiksmo, kuriame jis dalyvavo, protokolą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-597/2012). Nusikalstamos veikos, numatytos BK 235 str. 1 d., sudėtis yra formali, t. y. padariniai nėra būtinas šios nusikalstamos veikos požymis.

11Kaltinamasis kaltu - tai yra davęs melagingus parodymus ikiteisminio tyrimo metu, prisipažino visiškai, patvirtino, kad jam buvo išaiškinta atsakomybė už melagingų parodymų davimą, patvirtino, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnams aiškinantis įvykio, susijusios su asmens mirtimi, aplinkybes, jis tyrėjai davė melagingus parodymus apie įvykio aplinkybes, neneigė, kad apklaustas pasirašė savo apklausos protokolą. Kaltinamojo kaltė įrodyta ir kitais byloje surinktais rašytiniais įrodymais: ikiteisminio tyrimo byloje Nr. ( - ) teisių ir pareigų liudytojui išaiškinimo protokolu, iš kurio matyti, kad kaltinamasis pasirašytinai buvo supažindintas su LR BK 235 str. numatyta baudžiamąja atsakomybe už melagingų parodymų davimą ir įspėtas dėl melagingų parodymų davimą; apklausos protokolu, kuriame duotus parodymus apie įvykio aplinkybes kaltinamasis vėliau paneigė, nurodė, kad jo nurodytos aplinkybės buvo melagingos ir jis taip pasielgė, nes to prašė brolis.

12Teismas, išnagrinėjęs byloje surinktų įrodymų visumą, pripažįsta, kad kaltinamojo parodymai, duoti apklausiant jį kaip liudytoją, kuris buvo įspėtas dėl melagingų parodymų davimo gresiančios atsakomybės ir tai patvirtino savo parašu, baudžiamojoje byloje neatitiko tikrovės. Melagingu liudijimu kaltinamasis siekė užtikrinti alibi savo broliui, melagingais parodymais buvo ketinama sutrukdyti nustatyti tiesą baudžiamojoje byloje, melagingais parodymais buvo siekiama pakreipti baudžiamosios bylos nagrinėjimą neteisinga kryptimi.

13Kadangi nėra jokio pagrindo manyti, kad liudytoju apklaustas kaltinamasis pamiršo įvykio aplinkybes, neteisingai jas suprato ir todėl klydo duodamas parodymus, darytina vienareikšmiška išvada, kad jis nusikaltimą padarė veikdamas tiesiogine tyčia, aiškiai suvokdamas savo, kaip liudytojo, statusą ir savo veikos kryptingumą, žinodamas savo teisinę pareigą padėti vykdyti teisingumą ir duoti tikrovę atitinkančius, nemelagingus parodymus, duodamas melagingus parodymus, suprato ir norėjo, kad melaginga informacija būtų užfiksuota procesiniuose dokumentuose ir panaudota byloje. Tai, kad vėliau kaltinamojo brolio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas, įtakos kaltinamojo padarytos veikos kvalifikavimui neturi, nes nusikaltimas laikomas baigtu nuo pasirašymo apklausos protokole, kuriame buvo užfiksuoti liudytojo melagingi parodymai, momento.

14Remdamasis byloje surinktų įrodymų visuma teismas daro išvadą, kad L. K. padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos 235 straipsnio 1 dalyje (melagingi parodymai).

15Atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančios aplinkybės, kad kaltu prisipažino ir nuoširdžiai gailėjosi, bei nusikalto dar būdamas nepilnamečiu (BK 59 str. 2 d.). Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.

16Bausmės skyrimo nuostatos. Teismas, skirdamas bausmę atsižvelgia į kaltinamojo padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį – padarytas nesunkus nusikaltimas; į padarytos veikos motyvus ir tikslus – veika padaryta siekiant padėti kitiems asmenims išvengti galimos baudžiamosios atsakomybės už pavojingą nusikaltimą; į tai, kad yra kaltinamojo atsakomybę lengvinančios ir nėra atsakomybę sunkinančių aplinkybių; į kaltininko asmenybę: teistas tris kartus, paskutinio nuosprendžiu paskirtos bausmės vykdymo atidėjimas panaikintas, nes kaltinamasis nevykdė teismo paskirtų įpareigojimų, šioje byloje nagrinėjamą nusikaltimą padarė turėdamas teistumą, baustas administracinėmis nuobaudomis - paskutinius kartus už KET pažeidimus, nedirbantis, sveikas, tačiau besimokęs specialiojoje mokykloje (II t. b. l. 22), tai yra turėjęs ir turintis įgimtų/įgytų sutrikimų, kas ribojo visavertį suvokimą ne tik dalyvaujant buvusiame ugdymo procese, bet, teismo įsitikinimu, riboja ir visavertį suvokimą gyvenant visuomenėje.

17Teismas daro išvadą, jog bausmės tikslas kaltinamajam gali būti pasiektas už padarytą nusikaltimą skiriant jam terminuotą laisvės atėmimo bausmę (BK 50, 56 str.), vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais (54 str. 3 d.) bei BK 61 str., atsižvelgiant į tai, kad kaltinamojo padaryta veika sunkių pasekmių nesukėlė, jis kaltu prisipažino ir nuoširdžiai gailėjosi, nusikaltimo būdamas nepilnamečiu, todėl skiriant jam minimalią bausmę, bausmę 1/3 sumažinant (BK 641 str.), bausmę dalinio sudėjimo būdu subendrinant su paskutiniu, tai yra 2017-01-26 Radviliškio r. apyl. teismo nuosprendžiu paskirta bausme už nusikaltimą, padarytą 2016-08-13 - nusikaltimams iš esmės nesiskiriant pagal savo pavojingumą (BK 63 str. 1 d., 4 d., 9 d.), ir bausmę pasiunčiant atlikti į pataisos namus, nes bausmės tikslas nebegali būti pasiektas be realaus bausmės atlikimo.

18Ankstesniu 2017-01-26 nuosprendžiu paskirta baudžiamojo poveikio priemonė nebendrinama ir vykdoma atskirai, nes nuosprendžiu bendrinamos tik paskirtos bausmės (BK 63 str.).

19Kardomoji priemonė. Kaltinamasis sulaikytas nebuvo. Šioje byloje jam paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (I t. b. l. 142-143), paliktina galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

20Proceso išlaidos. Proceso išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (1,39 Eur), neviršija 3,00 Eur sumos, todėl iš kaltinamojo valstybei nepriteistinos.

21Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 303 str. 2 d., 304 - 305 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

22L. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 235 straipsnio 1 dalyje (melagingi parodymai), ir nuteisti – 3 (trijų) mėnesių laisvės atėmimo bausme;

23remiantis BK 641 str., paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu (1/3) ir paskirti bausmę - 2 (dviejų) mėnesių laivės atėmimą;

24remiantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 4 d., 9 d., paskirtą bausmę dalinio sudėjimo būdu subendrinti su 2017 m. sausio 26 d. Radviliškio rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme (prie griežčiausios bausmės iš dalies pridedant švelnesnę bausmę) ir paskirti galutinę subendrintą bausmę – 5 (penkių) mėnesių laisvės atėmimą;

25Bausmę pasiųsti atlikti į pataisos namus.

26Į bausmės laiką įskaityti pagal 2017 m. sausio 26 d. Radviliškio r. apyl. teismo nuosprendį nuo 2017-11-21 atliktą bausmės laiką.

27Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo, nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

28Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo, o nuteistojo nuo nuosprendžio nuorašo įteikimo dienos, apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, paduodant skundą bylą nagrinėjusiam teismui (išaiškinti, kad jei bus teikiamas skundas, skunde turi būti nurodyta, ar apeliacinėje instancijoje skundas turėtų būti nagrinėjamas rašytinio ar žodinio proceso tvarka).

Ryšiai
1. Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Laima... 2. 2015 m. spalio 21 d., patalpose, esančiose ( - ), L. K., būdamas... 3. Kaltinamasis L. K. kaltu prisipažino visiškai, patvirtino, kad būdamas... 4. Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė visiškai įrodyta rašytiniais... 5. Iš ikiteisminio tyrimo bylos Nr. ( - ) teisių ir pareigų liudytojui... 6. Iš ikiteisminio tyrimo bylos Nr. ( - ) liudytojo L. K. apklausos protokolo... 7. Iš ikiteisminio tyrimo bylos Nr. ( - ) liudytojo L. K. apklausos protokolo... 8. Iš prokuroro nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą matyti, kad ikiteisminis... 9. Nusikalstamos veikos kvalifikavimo motyvai ir išvados. Byloje surinktų ir... 10. Lietuvos Respublikos BK 235 straipsnyje numatyta baudžiamoji atsakomybė už... 11. Kaltinamasis kaltu - tai yra davęs melagingus parodymus ikiteisminio tyrimo... 12. Teismas, išnagrinėjęs byloje surinktų įrodymų visumą, pripažįsta, kad... 13. Kadangi nėra jokio pagrindo manyti, kad liudytoju apklaustas kaltinamasis... 14. Remdamasis byloje surinktų įrodymų visuma teismas daro išvadą, kad L. K.... 15. Atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės. Kaltinamojo... 16. Bausmės skyrimo nuostatos. Teismas, skirdamas bausmę atsižvelgia į... 17. Teismas daro išvadą, jog bausmės tikslas kaltinamajam gali būti pasiektas... 18. Ankstesniu 2017-01-26 nuosprendžiu paskirta baudžiamojo poveikio priemonė... 19. Kardomoji priemonė. Kaltinamasis sulaikytas nebuvo. Šioje byloje jam paskirta... 20. Proceso išlaidos. Proceso išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų... 21. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 303 str. 2... 22. L. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 23. remiantis BK 641 str., paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu (1/3) ir... 24. remiantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 4 d., 9 d., paskirtą bausmę... 25. Bausmę pasiųsti atlikti į pataisos namus.... 26. Į bausmės laiką įskaityti pagal 2017 m. sausio 26 d. Radviliškio r. apyl.... 27. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti galioti... 28. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo, o nuteistojo nuo nuosprendžio...