Byla 2-2995-656/2011

1Vilniaus apygardos teismo teisejas Andrius Ignotas, sekretoriaujant Eglei Berželionytei, dalyvaujant UAB „Ruukki Lietuva“ atstovams advokatei Renatai Janušytei ir advokato padejejui Andrejui Makšimui, žodinio proceso tvarka, išnagrinejes bankrutuojancios UAB „Metalplast Vilnius“ administratoriaus UAB „Versluva“ ieškini atsakovams bankrutuojanciai UAB „Metalplast Vilnius“ ir UAB „Ruukki Lietuva“, tretysis asmuo bankrutuojancios UAB „Metalplast Vilnius“ valdymo organas – kreditoriu susirinkimo pirmininkas AB SEB bankas priimdamas sprendima už akiu ieškovo atžvilgiu,

2n u s t a t e : ieškovas nurode, kad 2010-08-24 ivyko bankrutuojancios UAB „Metalplast Vilnius“ kreditoriu susirinkimas sukviete didžiausias kreditorius UAB „Ruukki Lietuva“, turintis 54,85 proc. visu teismo patvirtintu kreditoriniu reikalavimu sumos ir kuris i darbotvarke itrauke klausimus: 1) administratoriaus ataskaitos tvirtinimas; 2) del administravimo išlaidu samatos; 3) del administratoriaus pakeitimo; 4) del naujos administratoriaus kandidaturos teikimo teismui. Susirinkimas nusprende nepatvirtinti administratoriaus ataskaitos, sustabdyti administravimo išlaidu naudojima ir pakeisti bankrutuojancios UAB „Metalplast Vilnius“ administratoriu UAB „Versluva“. Ieškovas nurode, kad tokie nutarimai yra neteiseti ir pažeidžia kreditoriu interesus. Kreditoriu susirinkimo protokole neteisingai konstatuota, kad buvo tinkamai ivykdyta kreditoriu susrinkimo sušaukimo tvarka. Kreditoriu susirinkimus turi teise sušaukti tik administratorius ir kreditoriu susirinkimo pirmininkas AB SEB bankas. Kreditorius UAB „Ruukki Lietuva“ turejo teise tik reikalauti sušaukti kreditoriu susirinkima. Susirinkimo dalyviams nebuvo pateikta susirinkimo medžiaga ir nutarimu projektai. Susirinkimo sušaukimas buvos nelogiškas, nes 2010-08-12 ivyko kreditoriu komiteto posedis, kurio darbotvarkeje buvo numatyta spresti del imones pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama del bankroto, imones turto pardavimo tvarkos ir kainu ir del administravimo išlaidu samatos. Buvo nuspresta tuos pacius klausimus svarstyti veliau ir 2010-08-27 sušaukti kreditoriu komiteto posedi su ta pacia darbotvarke. Kreditorius UAB „Ruukki Lietuva“ iš karto nelaukdamas paskirto kito kreditoriu komiteto posedžio, inicijavo kreditoriu susirinkimo sušaukima, kuriame vienasmeniškai prieme neteisetus nutarimus. Susirinkimo metu administratorius buvo apkaltintas bankroto proceso vilkinimu, administratoriui klausimai nebuvo užduodami. Susirinkime nutarta netvirtinti administravimo išlaidu samatos ir neterminuotai sustabdyti administravimo išlaidu naudojima, pakeisti administratoriu UAB „Versluva“ ir kreiptis i teisma del naujos administratoriaus kandidaturos patvirtinimo – pasiulyti administratoriumi skirti Asociacija „Intekta“. Susirinkimas veike nesažiningai ir neteisingai, o tik vadovaudamasis savanaudiškomis subjektyviomis paskatomis. 2010-08-27 ivyko iš anksto numatytas kreditoriu komiteto posedis, kuriame priimti konstruktyvus ir visiems kreditoriams naudingi nutarimai kreiptis i teisma su prašymu pripažinti imone bankrutavusia ir likviduojama del bankroto, nutarta del imones turto pardavimo tvarkos ir kainu, patvirtinta administravimo išlaidu samata. Ieškovas, remdamasis LR Imoniu bankroto istatymo 24 str. 5 d. bei CK 2.82 str. 4 d., pripažinti bankrutuojancios UAB „Metalplast Vilnius“ 2010-08-24 kreditoriu susirinkimo nutarimus visais darbotvarkes klausimais negaliojanciais.

3Atsakovas UAB „Ruukki Lietuva“ praše ieškini atmesti ir nurode, kad Imoniu bankroto istatymo 22 str. 3 d. nenustato draudimo sušaukti kreditoriu susirinkima kitu kreditoriu iniciatyva, todel norma, nustatanti, kas turi teise sušaukti kreditoriu susirinkimus, nera imperatyvaus pobudžio. Sušaukiant kreditoriu susirinkima ne vieno iš kreditoriu teises nebuvo pažeistos, nes apie susirinkimo sušaukima paskelbta laikraštyje „Lietuvos rytas“ bendroves kreditoriu nustatyta tvarka. Ikaito turetojui AB SEB bankui ir valstybinems institucijoms buvo pranešta faksu ir elektroniniu paštu, pateikiant nutarimu projektus ir balsavimo raštu biuletenius. Ieškovui pranešta faksu ir elektroniniu paštu. Iš ieškovo buvo prašoma pateikti dokumentus, taciau juos pateike tik susirinkimo metu. Teismui nustacius asmenu, turinciu susirinkimo sušaukimo teise, valios trukumus, nera pagrindas naikinti susirinkimo priimtus nutarimus, nes nenustatyta asmenu, turinciu teise reikalauti sušaukti kreditoriu susirinkima, kurio reikalavimu suma vertine išraiška sudaro 54,85 procentu visu kreditoriu reikalavimu sumos, valios trukumai. Aplinkybe, kad 2010-08-27 ivyko kreditoriu komiteto susirinkimas, kurio metu buvo patvirtinti atitinkami nutarimai, nesudaro pagrindo teigti, kad atsakovo 2010-07-24 priimti nutarimai yra nepagristi ir neteiseti. Ieškovas buvo nurodytos priežastys, del kuriu buvo inicijuotas 2010-08-24 kreditoriu susirinkimas: ieškovas neteike informacijos apie bankroto proceduros eiga, neatsake i kreditoriaus prašymus pateikti dokumentus, pirmasis kreditoriu susirinkimas sušauktas tik po metu laiko. Ieškovas ataskaita pateike 2010-08-24 susirinkimo metu, o ne iš anksto, kaip buvo prašoma, todel kreditoriai neturejo galimybes tinkamai susipažinti su ataskaita. Del to buvo nuspresta nepatvirtinti administratoriaus ataskaitos. Už nutarima balsavo visi susirinkime dalyvave kreditoriai (71,30 procentas visu kreditoriu reikalavimu sumos), išskyrus 3 raštu balsavusius kreditorius. Ieškovas nepagristai vilkina bankroto procedura, iki pirmojo komiteto susirinkimo buvo beveik nieko nenuveikta, taciau visos i saskaita gaunamos iplaukos panaudojamos administravimo išlaidoms apmoketi. Ieškovas tinkamai neatstovauja ir negina kreditoriu interesu.

4Tretysis asmuo AB SEB bankas praše byla nagrineti teismo nuožiura.

5Ieškovo atstovas i teismo posedi neatvyko. Ieškovo direktorius raštu praše atideti teismo posedi, nes igaliotas asmuo G. Š. sirgo ir gydesi ligonineje, o po gydymo paskirta reabilitacija. Teismas sprendžia, kad ieškovo nurodytos atstovo neatvykimo i teismo posedi priežastys nera svarbios, nes ieškovas yra bendrove, kuri turi administracija, užtikrinancia veiklos nepertraukiamuma susirgus vienam iš darbuotoju. Ieškovo pateiktuose dokumentuose nera duomenu, kad posedžio diena administratoriaus igaliotas asmuo gydosi. Atsakovo UAB „Ruukki Lietuva“ atstovai praše priimti sprendima už akiu ieškovo atžvilgiu. Prašymas tenkinamas ir teismas priima sprendima už akiu (CPK 246 str. 1 d.). Teismas, priimdamas sprendima už akiu atlieka formalu irodymu vertinima, t.y. isitikina, kad pasitvirtinus pateiktu irodymu turiniui, butu pagrindas priimti toki sprendima (CPK 142 str. 4 d.).

6Ieškinys atmetamas.

7Pagal teismu formuojama praktika juridinio asmens dalyviu susirinkimo tvarkos pažeidimas pats savaime nera pakankamas pagrindas pripažinti negaliojanciais susirinkimo priimtus nutarimus. Padaryti formalus susirinkimo sušaukimo tvarkos pažeidimai negali itakoti balsavimo rezultatu. Tos pacios taisykles taikomos ir bankrutuojanciu imoniu kreditoriu susirinkimu nutarimams (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-05-20 nutartis civilineje byloje Nr.2-791/2010). Susirinkimo iniciatorius UAB „Ruukki Lietuva“ pagal Imoniu bankroto istatymo 22 str. 3 d. turi teise reikalauti, kad administratorius sušauktu kreditoriu susirinkima, nes turi daugiau kaip 10 procentu (54,85 procentus) teismo patvirtintu visu kreditoriu reikalavimu sumos. Kreditoriai apie susirinkimo sušaukima informuoti laikantis bankrutuojancios UAB „Metalplast Vilnius“ kreditoriu susirinkimo šaukimo tvarkos (b.l.43), todel tinkamo informavimo apie šaukiama susirinkima reikalavimas ivykdytas. Bankroto administratorius veikia kreditoriu pavedimu ir kreditoriu interesais, yra kreditoriu samdomas asmuo, todel esmine reikšme turi kreditoriu pasitikejimas administratoriumi. Byloje yra duomenys, kad bankroto administratorius nepakankamai bendradarbiavo su kreditoriais, velavo šaukti kreditoriu susirinkimus (b.l.46-47), todel kreditorius UAB „Ruukki Lietuva“ pagristai galejo kelti pasitikejimo bankroto administratoriumi klausima. Imoneje susikloste situacija, kai absoliucia dauguma reikalavimu sumos turintis kreditorius negalejo realizuoti savo teises inicijuoti kreditoriu susirinkimo sušaukima. Ieškovo paaiškinimas, kad jis nebuvo išklausytas ir jam nebuvo suteikta galimybe pasiaiškinti, teisiškai nereikšminga, nes teises aktai nenustato imperatyvaus reikalavimo, kad keiciamam bankroto administratoriui turi buti privalomai suteikta teise pasiaiškinti prieš kreditoriu susirinkima. Susirinkimas pagristai išreiške dauguma balsu turinciu kreditoriu valia pakeisti administratoriu. Kreditoriu susirinkimo dalyviai turi neribota diskrecijos teise balsuoti del administratoriaus pakeitimo.

8Teismas, vadovaudamasis CPK 285-288 str.str.,

Nutarė

9Ieškovo UAB „Versluva“ ieškini atmesti visiškai.

10Ieškovas, del kurio priimtas sprendimas už akiu, negali šio sprendimo skusti, taciau turi teise per dvidešimt dienu nuo sprendimo už akiu priemimo dienos paduoti pareiškima del sprendimo už akiu peržiurejimo. Pareiškime turi buti nurodoma: teismo, priemusio sprendima pavadiniams, šalies, paduodancios pareiškima, pavadinimas, aplinkybes, del kuriu ieškovo atstovas neatvyko i teismo posedi bei šias aplinkybes pagrindžiantys irodymai, aplinkybes, galincios tureti itakos sprendimo teisetumui ir pagristumui, irodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškima paduodancios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos medžiagos sarašas, paduodancios šalies parašai ir pareiškimo surašymo data, pareiškimo ir priedu kopijos.

11Atsakovai ir tretysis asmuo sprendima gali skusti per trisdešimt dienu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai