Byla e2-1368-728/2018
Dėl skolos, nuostolių ir palūkanų priteisimo atsakovui UAB „Abastas“, ir atsakovo UAB „Abastas“ priešieškinį dėl nuostolių atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Regina Eltermanienė,

2sekretoriaujant Renatai Polikevičienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovams advokato padėjėjui M. B. ir vadovui G. P.,

4atsakovo atstovui vadovui L. J.,

5žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Holdesa“ ieškinį dėl skolos, nuostolių ir palūkanų priteisimo atsakovui UAB „Abastas“, ir atsakovo UAB „Abastas“ priešieškinį dėl nuostolių atlyginimo.

6Teismas

Nustatė

7Ieškovas UAB „Holdesa“ pateikė ieškinį, kuriuo prašė iš atsakovo priteisti 6 156,31 Eur skolą, 385 Eur nuostolius, 103,89 Eur palūkanas, 8 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2015 m. lapkričio 12 d. tarp UAB,, Abastas‘‘ (toliau – atsakovas) iš vienos pusės ir rangos paslaugų teikėjo UAB ,,Holdesa‘‘ (toliau – ieškovas) iš kitos pusės buvo sudaryta Statybos rangos sutartis (toliau – Sutartis, kopija pridedama), pagal kurią atsakovas užsakė atlikti Sutartyje nurodytus ir sutarties Nr.1 priede detalizuotus konkrečius rangos darbus objekte, esančiame ( - ), per Sutartyje nurodytą terminą (Sutarties 4.1 p.). Atlikus Sutartyje sulygtus darbus, tarp ieškovo ir atsakovo 2016 m. kovo 14 d. buvo sudarytas papildomas susitarimas prie Sutarties dėl konkrečių papildomų darbų atlikimo, o vėliau atsakovas rangovui teikė atskirus pavienius pasiūlymus vienkartiniams darbams atlikti (atsakovo ir ieškovo korespondencija el. laiškais pridedama). Pasirašyti Sutarties priedą ar naują sutartį dėl naujai teikiamų užsakymų atsakovas vengė, todėl buvo teikiami nauji neperiodiniai pavieniai pasiūlymai papildomiems darbams, kurios atlikus, jų perdavimas buvo įforminamas tarp ieškovo ir atsakovo pasirašytais atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktais bei išrašytomis sąskaitomis. Nurodė, kad atsakovui ženkliai pradelsus atsiskaitymo pagal išrašytas sąskaitas terminus, nereaguojant į ieškovo prašymus savo prievolę atsiskaityti vykdyti tinkamai, nepažeidžiant nurodytų atsiskaitymo terminų, atsakovas į tokius ieškovo raginimus nereagavo, savo prievolių nevykdė, teigė, kad ieškovas, nesulaukęs mokėjimų, naujai atsakovo teikiamų pasiūlymų užsakymams nebepriėmė ir paslaugų teikimą sustabdė. Kilus ginčui, paskutinis ieškovo atsakovui perduotas aktas atsakovo nebuvo pasirašytas, nors nebuvo pastabų dėl darbų kokybės. Atsakovas reikalavo atlikti darbus, priešingu atveju nurodė, jog nieko nemokės ir patį ieškovą pavers skolininku. Visų, tiek pagal Sutartį, tiek vėliau pagal atskirus užsakymus atliktų ir atsakovo neapmokėtų rangos darbų bei buitinių vagonėlių nuomos vertė pagal išrašytas sąskaitas šiai dienai sudaro 6 156,31 Eur. Taikiai šalims nesutarus spręsti ginčą, ieškovas kreipėsi į teismą dėl skolos priteisimo.

8Atsakovas su ieškiniu nesutiko, atsiliepime nurodė, kad pagal 2015-11-12 statybos rangos sutarties Nr. ABA-HOLD- 2015/11/06 (toliau - Sutartis) 1.1. punktą ieškovas įsipareigojo savo mechanizmais, priemonėmis ir iš atsakovo medžiagų, tinkamai ir nustatytais terminais atlikti mūro, pertvarų montavimo, bendrus statybos darbus pagal atsakovo pateiktą projektinę-techninę dokumentaciją objekte „QUADRUM Buisiness City“, adresu ( - ) (toliau - Objektas), kurių nurodyti kiekiai ir apimtys detalizuoti priede Sąmata yra preliminarūs, o atsakovas įsipareigojo priimti tinkamai atliktus darbus ir už juos apmokėti. Taip pat nurodė, kad ieškovas su atsakovu 2016-03-14 pasirašė papildomą susitarimą Nr. 1 prie Sutarties (toliau - Papildomas susitarimas), pagal kurį ieškovas papildomai įsipareigojo atlikti ventiliacinių šachtų mūrijimą. Atsakovas nurodė, kad jis nesiekia sąmoningai išvengti pareigos mokėti už darbus. Pagal Sutarties 6.1.1. ir 6.1.7. punktus ieškovas (pagal Sutartį Rangovas) įsipareigojo laiku, tinkamai įvykdyti darbus bei ištaisyti visus darbų defektus. Sutarties 1.1 punkte nurodyta, kad darbų kiekiai ir apimtys yra detalizuoti Sutarties priede Nr. 1 „Sąmata Nr. 1“, kurie yra preliminarūs. Taip pat ieškovas pažeidinėdavo ne tik darbų atlikimo terminus, bet ir ne laiku pateikdavo statybos darbų ataskaitas, kurias ieškovas privalėjo pateikti iki ataskaitinio mėnesio 25 dienos (Sutarties 5.2 p.), iš priedų prie ieškinio matyti, kad ataskaitos buvo teikiamos maždaug praėjus mėnesio laikui nuo privalomai nustatytos pateikti datos. Atsakovas nurodė, kad ieškovas pradėjo nepaisyti Sutarties sąlygų, nepagrįstai atsisakė tęsti darbus ir nurodytų darbų neatliko, be to, užlaikė ir laiku nepateikė atsakovui atliktų darbų akto bei mokėjimų dokumentų, ko pasėkoje atsakovas negalėjo iš ieškovo laiku priimti atliktų darbų akto, jo patikrinti bei įvykdyti apmokėjimą. Negana to, ieškovas apskritai atsisakė toliau vykdyti darbus, kurie turėjo būti atlikti dar prieš dvi savaites, bei atsakovui pradėjo diktuoti sąlygas, kurios neatitinka tarp šalių pasirašytos Sutarties nuostatų. Ieškovas tik vieninteliu atveju turi teisę sustabdyti darbų vykdymą, jeigu Užsakovas ilgiau kaip 50 dienų vėluoja apmokėti sąskaitą už priimtus darbus (Sutarties 6.1.37 p.). Atsakovas nurodė, kad 2016-06-27 išsiuntė ieškovui pranešimą Nr. ABS-346 dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, kuriame informavo ieškovą apie nevykdomus darbus ir Sutarties pažeidimus. 2016-06-29 el. laišku pakartotinai buvo kreiptasi į ieškovą bei jam buvo persiųstas Statytojo atstovo laiškas, kuriame nurodomas ieškovo darbų vėlavimas bei dėl to laukiančios pasekmės. Ieškovas buvo paprašytas kuo greičiau atlikti savo pareigas ir perspėtas dėl pareigos atlyginti kilusius nuostolius. Atsakovas 2016-06-30 išmokėjo dalį sulaikytos sumos bei dar kartą prašė ieškovą grįžti į Objektą bei pabaigti sutartus darbus. Tačiau ieškovas atsisakė baigti sutartus darbus. Ieškovas 2016-06-30 pranešimu informavo, kad Sutartis yra pasibaigusi ir visi ieškovo darbai pagal Sutartį yra atlikti, o toliau vykdomi darbai yra pagal atskirus atsakovo užsakymus ir daugiau jokių darbų objekte neatliks. Atsakovas 2016-07-04 pranešimu Nr. ABS-348 dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, netesybų bei sutarties nutraukimo nurodė, kad Ieškovui laiku neatliekant darbų bei vadovaujantis Sutarties 8.1. punktu yra paskaičiuota bauda, kuri yra įskaityta į Ieškovui mokėtiną sumą pagal Sutarties 8.3. punktą. Atsakovas nurodė, kad ieškovui nevykdant sutartinių įsipareigojimų ir neatliekant likusių mūro darbų jis darbų vykdymą perduos kitiems rangovams bei įspėjo ieškovą apie Sutarties nutraukimą nuo 2016-07-15 dienos. 2016-07-08 pranešimu Nr. ABS-351 atsakovas informavo ieškovą apie įsipareigojimą nuomoti vagonėlius bei užtikrinti atsakovui galimybę naudotis nuomojamais vagonėliais laikotarpiu iki Sutarties nutraukimo (6.1.40 p.). Nurodė, kad dėl ieškovo netinkamo sutarties vykdymo atsakovas buvo priverstas pasinaudoti Sutarties 9.5. punkto nuostatomis bei perduoti neužbaigtus ieškovo darbus kitiems rangovams, dėl ko atsakovas patyrė kainos pabrangimą 1.306,80 EUR sumai. Dėl darbų savalaikio neatlikimo ieškovui buvo paskaičiuota bauda pagal Sutarties 8.1. punktą 109,93 EUR sumai. Ieškovui neužtikrinus atsakovo nepertraukiamą ir netrukdomą statybinių vagonėlių naudojimąsi iki Sutarties nutraukimo dienos, atsakovas patyrė papildomas išlaidas (vagonėlių ieškojimas, prastova, atitraukimas nuo įprastų darbų ir pan.), kurie apskaičiuoti ir pateikti Ieškovui kartu su 2016-07-15 pranešimu Nr. ABS-356 (PVM sąskaita-faktūra B20239, pažyma apie priskaičiuotą darbo užmokestį ir kitas išlaidas už 2016-07-12 dieną). Nurodė, kad ieškovas klaidina teismą dėl tarp šalių sudarytos Sutarties nutraukimo momento nurodant, kad atsakovas pasibaigus Sutarties galiojimui teikė ieškovui pavienius pasiūlymus vienkartiniams darbams atlikti. Pažymėjo, kad Sutarties 11.1. punkte nurodyta, jog Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo. Sutarties 1.1. punktu ieškovas įsipareigojo savo mechanizmais, priemonėmis ir iš atsakovo medžiagų, tinkamai ir nustatytais terminais atlikti mūro, pertvarų montavimo, bendrus statybos darbus, nurodytus Sąmatoje, o Papildomu susitarimu ieškovas papildomai įsipareigojo atlikti ventiliacinių šachtų mūrijimą (toliau - Darbai). Sutarties 5 dalis nustato atliktų darbų perdavimo- priėmimo tvarką, o būtent, pagal 5.1. punktą ieškovas, vadovaudamasis Kalendorinių darbų vykdymo grafiku, privalo užbaigti Darbus, taip pat ištaisyti ir pašalinti visus atsakovo, statytojo, statybos valdytojo, techninio prižiūrėtojo nurodytus Darbų trūkumus ir perduoti atsakovui galutinai užbaigtus Darbus pagal Galutinį perdavimo aktą. Vadinasi, Sutartis iš ieškovo pusės galioja iki Galutinio darbų perdavimo akto tarp šalių pasirašymo dienos. Sutarties 9 dalyje nustatyta Sutarties nutraukimo prieš terminą tvarką, t.y. kada Sutartis gali būti nutraukta nepasirašius Galutinio darbų perdavimo akto, o būtent, pagal 9.2. punktą atsakovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį įspėjęs apie tai ieškovą ne vėliau kaip prieš 10 dienų ir pareikalauti atlyginti dėl to patirtus visus nuostolius, jeigu ieškovas, nepaisydamas atsakovo raginimo, nepradeda vykdyti Darbų sutartu laiku arba dirba taip lėtai, kad baigti D. S. nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma (9.2.1. p.), taip pat jeigu ieškovas dėl savo kaltės daugiau 10 dienų vėluoja užbaigti Darbus pagal Kalendorinį darbų vykdymo grafiką (9.2.2. p.). Pats ieškovas tiek Sutartimi, tiek Papildomu susitarimu įsipareigojo atlikti mūro, pertvarų montavimo, bendrus statybos darbus bei ventiliacinių šachtų mūrijimą, todėl Sutartis galiojo iki pilno ieškovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Kadangi ieškovas neįvykdė Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų laiku ir tinkamai, dėl to atsakovas buvo priverstas nutraukti Sutartį, todėl tarp šalių sudaryta Sutartis laikoma nutraukta nuo 2016-07-15 dienos, kadangi atsakovas, nutraukdamas Sutartį, laikėsi privalomos Sutarties nutraukimo tvarkos.

9Dublike ieškovas nurodė, kad atsakovas nereiškė jokių pretenzijų dėl ieškovo atliktų darbų kokybės ar trūkumų, į bylą pateikė rašytinius įrodymus-atsakovo patvirtintų darbų priėmimo-perdavimo aktų kopijas, kurie paneigia atsakovo argumentus, jog darbai nebuvo tinkamai atlikti bei tinkamai perduoti. Prašo kviesti liudytojus. Pažymėjo, jog pagal LR CK 6.249str. atsakovo kaltė yra preziumuojama, todėl atsakovas turi būti aktyvus įrodinėjant savo atsikirtimus. Atsakovas įrodinėja, kad ieškovas netinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus ir dėl to atsakovui padarė žalos, pateikdamas ieškovui rengtų raštų su priedais kopijas, tačiau šie dokumentai nepaneigia ieškovo reikalavimo pagrįstumo, nes 2016-07-15 raštu ieškovui, ieškovo reikalaujamo dydžio mokėtiną sumą atsakovas pats yra pripažinęs ir iš jos yra atlikęs įskaitymą. Ieškovas mano, jog atsakovas neturėjo teisės atlikti vienašališko įskaitymo, nes nebuvo sąlygų įskaitymo įvykdymui, o pačiam įskaitymui, kad jis būtų laikomas tinkamu, būtina įvykdyti visas šias sąlygas:

101) prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas;

112) šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai;

123) šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (šiuo atveju piniginė prievolė);

134) abu reikalavimai turi galioti;

145) abu reikalavimai turi būti vykdytini (turi būti suėjęs terminas prievolei vykdyti);

156) abu reikalavimai turi būti apibrėžti.

16Ieškovas nurodė, kad apie atsakovo priešpriešinius vienarūšius reikalavimus UAB “Holdesa” nebuvo žinoma, jie atsakovo nebuvo įrodinėjami, ieškovas prieš atliekant įskaitymą nebuvo apie tai informuotas, todėl apie jį sužinojo tik gavęs atsakovo raštą, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, tačiau UAB ,,Holdesa’’ UAB ,,Abastas’’ atžvilgiu neturi jokių pareigų (pateiktos atsakovo pretenzijos dėl nuostolių ar netesybų nėra pagrįstos jokiais realiais dokumentais, o tik paties atsakovo atliktais skaičiavimais, kurie neparemti jokia oficialia dokumentacija, todėl laikytina, jog UAB Abastas neturi jokio galiojančio pagrįsto priešpriešinio reikalavimo UAB Holdesa atžvilgiu. Nesant CK nurodytų sąlygų, nėra ir nebuvo galimas įskaitymo atlikimas.

17Atsakovo argumentai dėl įskaitymo ketinimų tik patvirtina ieškinio reikalavimo pagrįstumą ir leidžia įsitikinti atsakovo pozicijos nenuoseklumu. Ieškovas pažymėjo, jog remiantis viešai prieinamais elektroninės teismų informacinės sistemos duomenimis atsakovo atžvilgiu 2015 – 2016 m. nagrinėjama ne viena tokio paties pobūdžio civilinė byla, iš viešojoje erdvėje pateikiamos spaudos matyti, jog atsakovas (atsakovo vadovas) panašų elgesio modelį su ieškovu naudoja ir su kitais subrangovais, vengdamas savo prievolės atsiskaityti už atliktus darbus:

18http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/tiesos-kariu-besidedantis-laimonas-jakas-ne-riteris-o-sukcius-56-688559

19http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/kariu-gynejo-laimono-jako-verslo-problemos-itarimai-del-nelegalu-ukrainieciu-ir-teismai-del-skolu-56-692657.

20Triplike atsakovas nurodė, jog ieškovas dublike teigė, kad atsakovas atsiliepime nenuosekliai dėsto argumentus dėl ieškinio pagrįstumo ir laikosi nevienareikšmės pozicijos, o būtent, kad atsakovas pripažįsta ieškovo teisę į reikalaujamas sumas ir tuo pačiu ginčija reikalavimą, nurodydamas, kad ieškovas ne laiku ir netinkamai atliko sutartinius darbus. Atsakovas nurodė, kad su tuo kategoriškai nesutinka ir pakartotinai nurodo, kad ieškovas ne kartą atsakovo buvo įspėtas apie sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, tačiau ieškovui nededant jokių pastangų įvykdyti sutartį ir išvengti kylančių nuostolių, atsakovas buvo priverstas nutraukti tarp šalių sudarytą rangos sutartį bei perduoti neužbaigtus darbus kitiems rangovams. Tuo atveju, jeigu ieškovas būtų vykdęs tinkamai ir laiku sutartį, nebūtų atsiradę atsakovo nuostoliai ir nereikėtų atsakovui patirti nuostolius, kurie buvo įskaityti iš ieškovui mokėtinų sumų. Pažymėjo, kad atsakovas dar 2016-07-04 pranešimu Nr. ABS-348 dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, netesybų ir sutarties nutraukimo informavo ieškovą, kad laiku neatliekant darbų bei vadovaujantis Sutarties 8.1. punktu yra paskaičiuota bauda, kuri yra įskaityta iš ieškovui mokėtinų sumų pagal Sutarties 8.3. punktą. Taip pat buvo nurodyta, kad ieškovui nevykdant sutartinių įsipareigojimų ir neatliekant likusių mūro darbų, atsakovas jų vykdymą perduos kitiems rangovams ir ieškovas buvo įspėtas apie Sutarties nutraukimą nuo 2016-07-15 dienos. Kadangi nuo pranešimo išsiuntimo dienos ieškovas ir toliau nevykdė sutartinių įsipareigojimų, todėl sutartis buvo nutraukta nuo anksčiau minėtos dienos ir ieškovui buvo paskaičiuota bauda už sutarties nevykdymą bei dėl ieškovo veiksmų atsiradusius atsakovo nuostolius už trukdymą naudotis nuomojamais vagonėliais, ieškovo neatliktų darbų perdavimas kitiems rangovams ir su tuo susijęs darbų pabrangimas. Atsakovas nurodė, jog dublike ieškovas taip pat teigė, kad atsakovas neturėjo teisės atlikti vienašališko įskaitymo. Atsakovas pažymėjo, kad pagal teismų praktiką vienas iš įstatyme nurodytų prievolės pasibaigimo pagrindų - priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas. Tai vienašalis sandoris, nes pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai (CK 6.131 straipsnio 1 dalis). Taigi įskaitymo teisinės pasekmės atsiranda, t. y. prievolė pasibaigia, nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, jei kitai prievolės šaliai kontrahentas praneša apie šį teisinį veiksmą ir egzistuoja CK 6.130 straipsnyje įtvirtintos įskaitymo sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai; ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Ferteksos transportas“ v. Baltarusijos Respublikos įmonė „Gamybinis susivienijimas „Beloruskalij“, bylos Nr. 3K-3-624/2006; kt.). Šalys buvo susitarusios, kad jeigu dėl Rangovo numatytų įsipareigojimo netinkamo vykdymo arba nevykdymo Užsakovas pritaiko netesybas (baudas, delspinigius), Rangovas privalo jas atlyginti per 5 darbo dienas nuo pareikalavimo ir netesybų pritaikymo dienos Užsakovas turi teisę užskaityti netesybas iš Rangovui mokėtinų sumų. Atsižvelgiant į anksčiau išdėstytą ir į tai, kad atsakovas patyrė nuostolių dėl to, kad ieškovas ne laiku ir netinkamai neįvykdė savo visų sutartinių įsipareigojimų, todėl šalims turint vienarūšius reikalavimus vienas kito atžvilgiu, atsakovas nurodė, kad ir padarė reikalavimų įskaitymą.

21Atsakovas į bylą pateikė patikslintą priešieškinį, kuriame nurodė, kad ieškovas sudaryta Sutartimi įsipareigojo darbus vykdyti tvarkingai ir nuolatos prižiūrėti tvarką objekte, tačiau ieškovas jokių sutartimi prisiimtų įsipareigojimų tinkamai neatliko, todėl ieškovui iškilo sutartinė civilinė atsakomybė. Ieškovas Sutarties 6.1.9. p., 6.1.13. p., 6.1.21. p. įsipareigojo tvarkyti statybines atliekas, jas išgabenti iš objekto, dėl šios pareigos nevykdymo buvo ne kartą įspėtas ir ragintas. Be to, Sutartimi 6.1.29. p. ieškovas įsipareigojo apmokėti visus nuostolius, atsiradusius dėl ieškovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo bei padengti išlaidas už komunalines paslaugas, kurias atsakovas teikė pirkdamas jas iš UAB „Forumas 1“. Dėl ieškovo netinkamo pareigų vykdymo bei ieškovo sueikvotas, bet nepadengtas komunalines paslaugas, atsakovas privalėjo apmokėti iš savo lėšų gautas UAB „Forumas 1“ sąskaitas. Nurodė, kad ieškovo neteisėti veiksmai pasireiškė nuolatiniu Sutarties pažeidinėjimu ir sutartinių įsipareigojimų nevykdymu (buvo nesilaikoma tvarkos, nuolat paliekamos statybinės atliekos, nereaguojama į Atsakovo įspėjimus). Atsakovas ieškovui siuntė įvairius pranešimus, kuriais prašė laikytis sutarties reikalavimo tvarkyti statybines atliekas ir laikytis darbo saugos reikalavimų, bei suteikė papildomus terminus sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti. Tačiau ieškovas su atsakovu nebendradarbiavo ir į siųstus pranešimus nereagavo, nevykdė Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, darbų neatliko, todėl Ieškovas patyrė žalos (nuostolius), kadangi UAB „Forumas 3“ nusamdė trečią šalį bei pateikė sąskaitą už Ieškovo statybinių atliekų sutvarkymą. Taigi, nurodė, kad atsakovo patirti nuostoliai susidarė dėl to, kad ieškovas nevykdė Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ir nepašalino statybinių atliekų, darbo zonose palikdavo jas ir nesitvarkė, todėl tvarką atliko UAB „Forumas 1“, o ieškovas turėjo padengti tas išlaidas, dėl ko patyrė papildomas išlaidas (tiesioginius nuostolius). Todėl, kaip teigia atsakovas, akivaizdu, kad dėl ieškovo neteisėtų veiksmų (sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, Sutarties nuolatinio pažeidinėjimo) ieškovas patyrė nuostolius, kurių nebūtų patyręs jei atsakovas būtų laikęsis Sutarties - darbus atlikęs tinkamai (kokybiškai), laiku ir pašalinęs visas atliekas darbų zonose. Nurodė, kad yra visos 3 civilinei atsakomybei atsirasti būtinos sąlygos: ieškovo neteisėti veiksmais, atsakovo patirti nuostoliai ir priežastinis ryšys tarp ieškovo neteisėtų veiksmų ir atsakovo patirtų nuostolių. Todėl ir ieškovo kaltė yra preziumuojama, vadinasi esant visoms civilinės atsakomybės sąlygoms, ieškovas privalo atsakovui atlyginti jo patirtus nuostolius atsiradusius dėl ieškovo kaltės. Nurodė, kad ieškovas privalo atlyginti atsakovui 1.274,66 EUR dydžio nuostolius dėl to, jog netinkamai įvykdė Sutartį, t.y. ne laiku ir nekokybiškai atliko darbus bei 5727,36 EUR sumą dėl to, kad nereagavo į atsakovo ir atsakovo užsakovo raginimus bei nepašalino netvarkos savo darbo zonose, neišgabeno statybinių atliekų ir pažeidė Sutarties 6.1.9. p., 6.1.13. p., 6.1.21. p. Viso bendra po įskaitymo likusi nepadengta nuostolių suma sudaro 7002,02 Eur, kurią remiantis Sutarties 6.1.29. p. Ieškovas yra įsipareigojęs padengti.

22Ieškinys tenkintinas, priešieškinys atmestinas.

23Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad pagal 2015-11-12 tarp UAB ,,Abastas‘‘ ir UAB ,,Holdesa‘‘ sudarytą Statybos rangos sutartį, kuria atsakovas buvo užsakęs atlikti Sutartyje nurodytus ir sutarties 1 priede detalizuotus konkrečius 425 m2 mūro pertvarų montavimo darbus pastate, esančiame ( - ) (Sutarties 1.1 p.) bei pernuomojo iš ieškovo du statybinius vagonėlius, išnuomotus iš UAB ,,Ramiren‘‘ (Sutarties 6.1.40 p.). Taip pat 2016-03-14 tarp šalių buvo sudarytas papildomas susitarimas prie Sutarties dėl ventiliacijos šachtų mūrijimo darbų (6 vnt. po 150 EUR (be PVM) už vnt.). Kadangi atskiri susitarimai tarp šalių nebuvo sudaryti, atlikus aukščiau sutartyse ir jos prieduose sulygtus darbus, atsakovas ieškovui teikė atskirus pasiūlymus konkretiems vienkartiniams darbams atlikti. Tiek vykdant rangos darbus, tiek vėliau atliekant kitus rangos darbus pagal atskirus pasiūlymus bei atlikus darbus, jų perdavimas buvo įforminamas tarp ieškovo ir atsakovo pasirašytais ir atsakovo priimtais atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktais. Ieškovas atsakovui yra išrašęs sąskaitas N r. 118, 119, 124, 130, 133, 136, 137, 140, 141, 144, 145, 147, 149, 150, 152. Visus darbus pagal darbų priėmimo - perdavimo aktus bei pažymas apie atliktų darbų ir išlaidų vertę atsakovas yra priėmęs ir tai patvirtinęs savo parašais. Pagal išrašytas sąskaitas negrąžintos skolos likutis yra 4.944,50 EUR. 2016-06-27 ieškovo atsakovui išrašyta sąskaita Nr.150 (1105,25 EUR, plius PVM sumai) už atliktus paskutinius darbus buvo pateikta atsakovui. Nors ieškovo pagal sąskaitą Nr. 150 atlikti darbai atsakovo darbų (projektų) vadovo D. B. buvo priimti, tačiau atsakovo vadovo sprendimu pasirašyto akto su priimtais darbais atsakovo darbuotojai negrąžino, argumentuoto nesutikimo dėl darbų kokybės ar trūkumų nėra pateikę. 2016-06-30 ieškovo išrašytą paskutinę sąskaitą Nr. 152 (106,54 EUR plius PVM sumai) už vagonėlių nuomą atsakovas buvo įsipareigojęs apmokėti per 15 dienų, ką yra pakartotinai patvirtinęs savo 2016-07-08 rašte. Iš byloje pateiktų dokumentų matyti, jog atsakovas ieškovui mokėtiną ieškinio reikalavimo dalį dėl 4.944,50 EUR iš esmės pripažino ne vien tik tuo, jog priėmė sąskaitas ir priėmė darbus, pasirašė darbų priėmimo - perdavimo aktus, tačiau ir savo 2016-07-04 bei 2016-07-15 raštuose, adresuotuose ieškovui. Atsakovas 2016-07-04 rašte nurodė, jog sulaikytą ir ieškovui mokėtiną 2.599,80 EUR sumą įskaitė pagal tą pačią dieną, t.y. 2016-07-04 atsakovo ieškovui išrašytą sąskaitą už paskaičiuotą 2599,80 EUR baudą, o ieškovui 2.322,37 EUR mokėtiną sumos dalį sulaikė. 2016-07-15 rašte atsakovas nurodė, jog 2.322,37 EUR sumą įskaitė pagal tą pačią dieną, t.y. 2016-07-15 išrašytą sąskaitą. 2016-07-04 raštu atsakovas ieškovui pranešė, jog ieškovui mokėtina 4.922,17 EUR suma yra įskaityta dalyje dėl 2599,80 EUR pagal tos pačios datos, t.y. 2016-07-04 sąskaitą, kuri ieškovui įskaitymo metu dar net nebuvo pateikta ir kurios apmokėjimo terminas sąskaitoje nurodytas 2016-07-08, o likusi ieškovui mokėtina suma 2322,37 EUR yra sulaikoma. 2016-07-15 raštu atsakovas ieškovui pranešė, jog ieškovui sulaikyta mokėtina 2322,37 EUR suma buvo įskaityta pagal atsakovo 2016-07-15 išrašytas sąskaitas Nr. 20239 bei 20238, kurios ieškovui įskaitymo metu nebuvo net pateiktos ir kurių mokėjimo terminas sąskaitoje nustatytas 2016-07-20.Ieškovas kreipėsi į skolos išieškojimo paslaugų teikėją MB Vertas LT dėl tarpininkavimo sugrąžinant pradelstas gautinas sumas, už kurias ieškovas įmonei sumokėjom 385Eur, kurias prašo priteisti iš atsakovo, prideda tai patvirtinančius įrodymus.

24Šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus...

25Byloje kilo ginčas dėl rangos sutarties šalių civilinės atsakomybės.

26Pagal rangos teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas ir teismų praktiką yra nustatyti aiškūs pagrindai, kada užsakovas turi pagrindą atsisakyti priimti darbus ir nepasirašyti atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto. Byloje nustatyta, kad atsakovas atsisakė pasirašyti vieną aktą, tačiau byloje nenustatyta jokių pagrindų atsisakyti priimti darbus ir nepasirašyti akto. Pagal rangos sutartį ieškovas darbus atliko tinkamai, atsakovas gi nepateikė į bylą įrodymų, kad buvo priešingai. Byloje nustatyta, kad pagal rangos sutartį ji gali būti nutraukta tik šioje sutartyje nustatyta tvarka arba rašytiniu šalių susitarimu. Atsakovas gi vienašališkai nutraukė sutartį, nutraukimo ieškovas neginčija.

27Tačiau teismas, vertindamas atsakovo pateiktus reikalavimus bei juos pagrindžiančius įrodymus konstatuoja, kad atsakovas nepateikė jokių objektyvių įrodymų, kodėl būtent ieškovas yra atsakingas už priešieškiniu iš jo reikalaujamos sumos dėl mūro darbų pabrangimo, kokių darbų ir pagal kokius susitarimus ar konkrečias sąlygas ieškovas neatliko, dėl ko atsakovui teko samdytis kitus rangovus. Bylos medžiaga (sąskaitos, aktai, susirašinėjimai) patvirtina, jog ieškovas yra atlikęs visus darbus pagal Sutartis su atsakovu ir jokių neįvykdytų įsipareigojimų atsakovui neturi ir neturėjo, todėl atsakovo reikalaujami nuostoliai dėl darbų pabrangimo yra nepagrįsti, neturintys priežastinio ryšio tarp ieškovo neteisėtų veiksmų ir nuostolių atsiradimo. Pažymėtina, kad teismo posėdyje apklaustas liudytoju buvęs atsakovo statybų vadovas D. B. nurodė, kad atsakovas samdėsi kitus subrangovus kitiems darbams, nesusijusiems su Rangos sutartimi su ieškovu, be to jokių neatliktų darbų ieškovas nepaliko ir tarp ieškovo ir atsakovo jokiais dokumentais nebuvo sulygta dėl konkrečių darbų atlikimo apimties bei terminų. Atsakovas taip pat reikalauja nuostolių atlyginimo tiek dėl vagonėlių išgabenimo, tiek dėl prastovos, tačiau nepateikia įrodymų, kokiu pagrindu atsakovas tokių nuostolių reikalauja. Byloje nustatyta, kad ieškovas dar 2016-06-28 atsakovą informavo apie vagonėlių nuomos pabaigą, vagonėliai buvo išgabenti 2016-07-12 ir atsakovas turėjo pakankamai laiko tam pasirengti. Nustatyta, kad ieškovas taip pat pakartotinai siuntė pranešimus, teiraudamasis, kokia yra situacija. Be to ir 2015-11-15 Sutarties sąlygos (9.5 p.) numatė galimybę prieš 10 dienų informuoti atsakovą apie sutarties nutraukimą. Šią sąlygą ieškovas išlaikė ir vagonėliai buvo išgabenti praėjus 14 dienų nuo pranešimo datos, todėl nėra jokio pagrindo konstatuoti ieškovo neteisėtų veiksmų. Konstatuotina, kad atsakovas nepagrindė ir savo patirtų nuostolių dydžio, išrašydamas sąskaitą už personalo darbo laiko sąnaudas, telefono, kuro ir kitas išlaidas, tačiau jokiais tinkamais įrodymai nepagrindė realių nuostolių. Atsakovo darbų vadovas D. B. teisme patvirtino, jog visus pranešimus apie vagonėlių nuomos pabaigą atsakovas gavo, tačiau vadovo nurodymu jokių veiksmų nebuvo imtasi, vagonėliai sąmoningai nebuvo atlaisvinti, net ir gavus pranešimus iš ieškovo. Atsakovas reikalavimą dėl 5.727,36 EUR nuostolių atlyginimo grindžia 2017- 03-31 sąskaita, kuri atsakovui nebuvo pateikta ir atsirado tik bylos nagrinėjimo teisme metu, ji paremta trečiųjų asmenų atsakovui išrašytų sąskaitų pagrindu, o jos mokėjimo terminas suėjo tik po to, kai buvo teisme pateiktas patikslintas priešieškinis ir ieškovas apie tokią sąskaitą sužinojo teismo posėdžio metu.

28Ieškovas siekia ieškiniu prisiteisti skolą už jo atliktus darbus pagal rangos sutartį. Atsakovas pareiškė priešieškinį dėl nuostolių atlyginimo. Pagal įrodinėjimo naštos paskirstymo taisykles tiek ieškovas, tiek atsakovas privalėjo įrodyti savo reikalavimų pagrįstumą, ieškovas privalėjo įrodyti, kad darbus pagal rangos sutartį atliko tinkamai, kad darbai buvo priimti, sąskaitos apmokėjimui pateiktos, tačiau atsakovas jų neapmokėjo. Atsakovas gi privalėjo įrodyti, kad ieškovas darbus atliko netinkamai, prašomų trūkumų nepašalino, ko pasėkoje atsakovas samdė kitus nekokybiškų darbų atlikimui ir dėl to patyrė nuostolių.

29Byloje nustatyta, kad pagal rangos sutartį ieškovas įsipareigojo savo mechanizmais, priemonėmis ir iš generalinio rangovo medžiagų atlikti mūro, pertvarų montavimo ir bendrus darbus, nurodytus sutarties priede Nr. 1.Darbų kiekiai ir apimtys buvo detalizuoti priede Nr. 1,, sąmata Nr. 1 yra preliminarūs. Atsakovas gi pagal sutartį įsipareigojo priimti tinkamai atliktus darbus ir už juos atsiskaityti, priede nurodyta darbų kaina yra mokama tik už faktiškai atliktų darbų kiekius. Sutarties kaina apima visas rangovo tiesiogines ir netiesiogines išlaidas. Šalys susitarė, kad kaina nurodyta be PVM nesikeis dėl valstybės keičiamų mokesčių dydžio Atsakovas įsipareigojo apmokėti tik sąskaitas, pateiktas pagal pasirašytus faktiškai atliktų darbų aktus. PVM sąskaitos apmokamos tik tuo atveju, jei atlikti darbai buvo atlikti be pastabų ir patvirtinti statytojo ir/ar jo įgaliotų atstovų techninės priežiūros ir/ ar statybos valdytojo. Pagal sutarties 2.10p. gen. rangovas turi teisę sulaikyti mokėtinas sumas, jei jam padaryta žala ar nepašalinti darbų trūkumai iki kol jie bus pašalinti, ar atlyginti nuostoliai. Gen. rangovas turi teisę išskaičiuoti iš mokėtinų sumų padarytą žalą, baudas bei nepašalintų darbų trūkumų kainą. 5 sutarties dalyje smulkiai aptarta darbų priėmimo tvarka. Taigi teismas, aiškindamas sutarties sąlygas bei remdamasis nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis konstatuoja, kad ieškovas atliko darbus, numatytus rangos sutartyje bei papildomame susitarime prie rangos sutarties. Atlikęs darbus ieškovas atsakovui pateikė priėmimo-perdavimo aktus bei pažymas apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, kuriuos atsakovas priėmė ir patvirtino savo parašais, tačiau liko neapmokėjęs 4944,50Eur.2016-06-27 ieškovo išrašyta sąskaita Nr. 150(1105,25Eur plius PVM suma) už atliktus paskutinius darbus buvo pateikta atsakovui ir pasirašyta darbų projektų vadovo D. B., ką pastarasis paliudijo teisme, tačiau atsakovo vadovo sprendimu pasirašyto akto su priimtais darbais atsakovas negrąžino ir nepateikė argumentuoto nesutikimo dėl darbų kokybės ar trūkumų(Sutarties 5.3p, CK 6.694str. ).Sutiktina su ieškovo atstovo argumentais, kad ieškovas 4944,50Eur mokėtiną skolą iš esmės pripažino, nes priėmė sąskaitas ir darbus, pasirašė darbų priėmimo aktus, taipogi pripažino savo 2016-07-04 bei 2016-07-15 rašytuose raštuose, adresuotuose ieškovui, kuriuose nurodė, kad sulaikytą ir mokėtiną sumą ieškovui 2599,80Eur įskaitė pagal tą pačią dieną 2016-07-04 atsakovui išrašytą sąskaitą už paskaičiuotą 2599,80Eur baudą, o mokėtiną likusią dalį 2322,37 Eur sulaikė. 2016-07-15 rašte atsakovas nurodė, kad 2322,37Eur sumą įskaitė pagal tą pačią dieną 2016-07-15 išrašytą sąskaitą faktūrą. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką kai ieškovas reiškia nesutikimą dėl įskaitymo, teismas patikrina buvo ar nebuvo pagrindas atlikti įskaitymą ir ar laikytasi nustatytos įstatymo, tvarkos tai atlikti. Nagrinėjamoje byloje vertinant atsakovo padarytą įskaitymą nustatyta, kad nėra sąlygų, jog įskaitymas būtų laikomas tinkamu būtent ginčo situacijoje, nes atsakovas ieškovui apie įskaitymą pranešė po to, kai tariamai jį atliko, įskaitymo metu išrašė sąskaitas, pagal kurias atsakovo sąskaitos apmokėjimo terminas dar nebuvo suėjęs ir pačios sąskaitos nebuvo pateiktos ieškovui, t.y. atlikdamas įskaitymą atsakovas nebuvo nei ieškovo kreditorius, neturėjo priepriešinio reikalavimo, neturėjo teisės atlikti įskaitymą. Remiantis CK 6.130str. 6.131str. vienašalis sandoris dėl įskaitymo neteisėtas.

30Ieškovas prašo priteisti 385Eur išlaidų, turėtų bandant skolą susigrąžinti taikiai, naudodamasis teisinių paslaugų teikėjo skolos išieškojimo paslaugomis, prašomą priteisti sumą traktuoja kaip nuostolius. Teismas su minėtu reikalavimu sutinka ir laiko jį nepagrįstu, nes ieškovas turėjo išlaidų dėl atsakovo kaltės, kuris neatsiskaitė su ieškovu ir liko jam skolingas, dėl ko ieškovas buvo priverstas kreiptis į teisinių paslaugų įmonę, apmokėti už paslaugas.

31Teismas sutinka su ieškovo argumentais ir pateiktais įrodymais, kad turi būti tenkinamas reikalavimas priteisti 103,89Eur palūkanų(CPK 6.261str., LR mokėjimų vėlavimo prevencijos įstatymo 2str., 5d., 3str. 2d. )Vadovaujantis CPK 6.37str. ieškovui priteistina 8procentai metinių procesinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2016-10-05 dienos iki visiško teismo įvykdymo dienos.

32Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta konstatuoja, kad ieškovas įrodė ieškinio pagrįstumą, atsakovas gi savo priešieškinio pagrįstumo neįrodė, dėl ko priešieškinys turi būti atmestas.

33Vadovaujantis CPK 93str. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

34Iš atsakovo priteistina sumažintų 1000Eur turėtų advokato išlaidų ieškovo UAB ,,Holdesa‘‘ naudai, atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, advokato užimtumą byloje bei Rekomendacijų nustatytus dydžius. Taipogi iš atsakovo priteistina 115Eur žyminio mokesčio ieškovo UAB ,,Holdesa‘‘ naudai.

35Remiantis išdėstytu bei vadovaujantis LR CPK 259str., 270str., 269str., 307str . teismas:

Nutarė

36Ieškinį tenkinti, priešieškinį atmesti.

37Priteisti iš atsakovo UAB ,,Abastas‘‘ įm.k. 303163938, 6156,31Eur( šešis tūkstančius vieną šimtą penkiasdešimt šešis Eur 31cnt) skolos pagal rangos sutartį, 103,89Eur palūkanų, 385Eur nuostolių, 115Eur žyminio mokesčio, 1000Eur advokato išlaidų bei 8 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 6156,31Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2016-10-05 dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos.

38Sprendimas per 30dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Regina Eltermanienė,... 2. sekretoriaujant Renatai Polikevičienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovams advokato padėjėjui M. B. ir vadovui G. P.,... 4. atsakovo atstovui vadovui L. J.,... 5. žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Teismas... 7. Ieškovas UAB „Holdesa“ pateikė ieškinį, kuriuo prašė iš atsakovo... 8. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, atsiliepime nurodė, kad pagal 2015-11-12... 9. Dublike ieškovas nurodė, kad atsakovas nereiškė jokių pretenzijų dėl... 10. 1) prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t.... 11. 2) šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti... 12. 3) šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių... 13. 4) abu reikalavimai turi galioti;... 14. 5) abu reikalavimai turi būti vykdytini (turi būti suėjęs terminas... 15. 6) abu reikalavimai turi būti apibrėžti.... 16. Ieškovas nurodė, kad apie atsakovo priešpriešinius vienarūšius... 17. Atsakovo argumentai dėl įskaitymo ketinimų tik patvirtina ieškinio... 18. ... 19. ... 20. Triplike atsakovas nurodė, jog ieškovas dublike teigė, kad atsakovas... 21. Atsakovas į bylą pateikė patikslintą priešieškinį, kuriame nurodė, kad... 22. Ieškinys tenkintinas, priešieškinys atmestinas.... 23. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad pagal 2015-11-12 tarp UAB... 24. Šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 25. Byloje kilo ginčas dėl rangos sutarties šalių civilinės atsakomybės.... 26. Pagal rangos teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas ir teismų... 27. Tačiau teismas, vertindamas atsakovo pateiktus reikalavimus bei juos... 28. Ieškovas siekia ieškiniu prisiteisti skolą už jo atliktus darbus pagal... 29. Byloje nustatyta, kad pagal rangos sutartį ieškovas įsipareigojo savo... 30. Ieškovas prašo priteisti 385Eur išlaidų, turėtų bandant skolą... 31. Teismas sutinka su ieškovo argumentais ir pateiktais įrodymais, kad turi... 32. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta konstatuoja, kad ieškovas įrodė... 33. Vadovaujantis CPK 93str. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 34. Iš atsakovo priteistina sumažintų 1000Eur turėtų advokato išlaidų... 35. Remiantis išdėstytu bei vadovaujantis LR CPK 259str., 270str., 269str.,... 36. Ieškinį tenkinti, priešieškinį atmesti.... 37. Priteisti iš atsakovo UAB ,,Abastas‘‘ įm.k. 303163938, 6156,31Eur(... 38. Sprendimas per 30dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...