Byla I-862-365/2013
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Gintaras Dzedulionis, dalyvaujant pareiškėjos atstovei V. V., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos BUAB „Radiolinija“ skundą atsakovei Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus ir

Nustatė

2Pareiškėja BUAB „Radiolinija“ skunde ir jo patikslinime (b. l. 1-3,56-57) prašė: 1) panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos sprendimus Nr.1037713 irNr. 1037459; 2) įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie LR finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) pervesti įskaitytas lėšas į BUAB "Radiolinija" kaupiamąją sąskaitą.01

3Nurodė,kad Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 3 p. pakeitimai įsigaliojo nuo 2012-03-01, todėl VMI prie FM galimybė įskaityti priešpriešinius vienarūšius reikalavimus atsirado tik nuo 2012-03-01. Ši norma neturi būti taikoma tais atvejais, kai teismo nutartimi nustatyta pareiga grąžinti lėšas atsirado iki atitinkamos įstatymo normos įsigaliojimo dienos. Vilniaus apygardos teismo nutartis dėl 7298 Lt žyminio mokesčio grąžinimo priimta 2011-09-28, todėl pareiga grąžinti sumokėtą žyminį mokestį atsirado prieš pusę metų iki naujos Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 3 p. redakcijos. Nepriimtina tokia aplinkybė, kai valstybinė institucija gali priimti sau naudingą sprendimą savo nuožiūra pasirinktu laiku, t. y. jai sprendimą dėl lėšų grąžinimo Valstybinė mokesčių inspekcija priimtų iki 2012-03-01, tai įskaitymas nebūtų galimas, tačiau nukeliant šio sprendimo priėmimą po 2012-03-01, įskaitymas tapo galimas. 2012-05-11 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sprendimas Nr. 1037713 yra priimtas neteisingai taikant įstatymo normas, todėl yra neteisėtas ir naikintinas. Bankroto administratorė, vykdydama Įmonių bankroto įstatymo 11 str. numatytas pareigas, įvertinus UAB „Radiolinija" apeliacinio skundo civilinėje byloje Nr.2A-1025/2012 pagrįstumą, vadovaudamasi LR CPK 42 str. 1 d. suteikta teise, atsisakė apeliacinio skundo, bei prašė teismo grąžinti sumokėtą už apeliacinį skundą žyminį mokestį. Šie veiksmai buvo atliekami be kito ko ir tam, kad būtų mažinamos bankrutuojančios bendrovės administravimo išlaidos ir susigrąžintos bendrovės lėšos, kas atitiktų bendrovės ir jos kreditorių interesus. 2012-04-05 Lietuvos Apeliacinis teismas nutartimi priėmė BUAB „Radiolinija" atsisakymą nuo apeliacinio skundo ir nutarė grąžinti bendrovei 3663,00 Lt žyminio mokesčio sumokėtą už apeliacinį skundą. Teismo nutartis dėl lėšų bankrutuojančiai įmonei grąžinimo buvo priimta bankroto proceso metu, kaip bankroto administratorės bankroto procedūrų vykdymo pasekmė, todėl taikyti LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 3 p. nuostatą dėl įskaitymo nėra pagrindo, nes šioje normoje kalbama apie įskaitymų galimybę pagal prievoles neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo t.y. įskaitymas būtų galimas, kai iki bankroto bylos iškėlimo įmonė turėjo Gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) nepriemoką ir pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) permoką. Nagrinėjamu atveju pareiga grąžinti lėšas atsirado po bankroto bylos iškėlimo ir turi būti vykdoma. Nurodė, kad gyventojų pajamų mokestis ir žyminis mokestis nėra priešpriešiniai vienarūšiai reikalavimai, nes skiriasi gavėjai (skiriasi biudžetai, į kuriuos teisės aktų nustatyta tvarka mokami (paskirstomi) mokesčiai, gyventojų pajamų mokestis - savivaldybės biudžetas, o žyminis mokestis - valstybės biudžetas). Pareiškėja patikslinime prie skundo nurodė, kad UAB „Radiolinija" atstovo, pateikusio prašymą 2012-02-24, įgaliojimai prašymo pateikimo dieną nebuvo pasibaigę.

4Atsakovas VMI prie FM atsiliepime (b. l. 23-24) pareiškėjo skundą prašė atmesti. Nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau - MAĮ) 87 str. 5 d. mokesčio permokos grąžinimas nėra įmanomas, jei egzistuoja kitų mokesčių nepriemokos, galinčios būti padengtos įskaitant prašomo grąžinti mokesčio permoką. Vilniaus apygardos teismo sprendimas nesukelia jokių mokestinių pasekmių susijusių su permokos grąžinimu, prašymo grąžinti permoką padavimas lemia mokestinių procedūrų dėl permokos pagrįstumo pradžią, o prievolė grąžinti permoką atsiranda įsiteisėjus sprendimui grąžinti permoką (nagrinėjamu atveju sprendimas neįsiteisėjo, kadangi pareiškėja padavė šį skundą). Permokos grąžinimo pagrįstumo nagrinėjimo procedūros yra pradedamos gavus mokėtojo prašymą, o ne teismui nusprendus, kad žyminis mokestis gali būti grąžintas pareiškėjui, todėl Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 10 str. 7 d. 3 p. nuostata, nagrinėjant permokos grąžinimo pagrįstumą, taikyta teisėtai, kadangi mokėtojo prašymas pateiktas jau po šios nuostatos įsigaliojimo. Atsakovas sutinka, kad ĮBĮ 10 str. 7 d. 3 p. nuostata netaikoma įskaitymui sumų, susidariusių po bankroto bylos iškėlimo. Pažymi, kad šiuo atveju žyminio mokesčio permokomis buvo padengta gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) nepriemoka už 2011-07-01 - 2011-07-31 laikotarpį (nepriemoka atsirado 2012-03-26 pateikus GPM deklaraciją už minėtą mokestinį laikotarpį). Pareiškėja nepateikė mėnesinių GPM deklaracijų ir nesumokėjo mokėtino GPM Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) nustatytais terminais, vadinasi prievolę jis vykdė netinkamai. Tuo atveju, kai deklaracijos buvo pateiktos 2012-03-26, laikoma, kad prievolė sumokėti GPM mokėtojui atsirado GPMĮ 24 straipsnyje nustatyta tvarka, o ne tada, kada buvo pateikta deklaracija. Dėl šios priežasties, GPM nepriemoka laikoma susidariusia už priešbankrotinį laikotarpį 2011-07-01 - 2011-07-31, kurio mokestinių prievolių įskaitymui taikomas ĮBĮ 10 str. 7 d. 3 p. Pagal MAĮ 15 str. 1 d. tiek GPM, tiek žyminį mokestį administruoja valstybinė mokesčių inspekcija. Apribojimų įskaityti kitų mokesčių permokas, tarp jų ir žyminio mokesčio permoką, kitų mokesčių nepriemokoms padengti, MAĮ nenumato, todėl pareiškėjos motyvai dėl žyminio mokesčio ir GPM nevienarūšiškumo nėra laikytini įstatymiškai pagrįstais ir svariais mokesčių ir rinkliavų kaip prievolių vienarūšiškumo klausimui kelti. Pareiškėjas esant iškeltai bankroto bylai kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ginčydamas atsakovo 2012-05-11 sprendimą Nr. 1037459 ir 2012-05-11 sprendimą Nr. 1037713. Įstatymų leidėjas nustatė, jog šiuo metu bankroto administratorius reikalavimus skolininkams privalo reikšti teismui pagal bankrutuojančios įmonės buveinę. Įstatymų leidėjas nustatė, kad institucija, kuri sprendžia ginčus, kylančius tarp įmonės ir skolininko, yra teismas, kurio veiklos teritorijoje yra bankrutuojančios įmonės buveinė. Be to, bendrosios kompetencijos teismai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka sprendžia visus bankroto procese kylančius ginčus (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 1 str. 1 d.), t. y. administracinis teismas neturi įgaliojimų spręsti tokių ginčų.Pareiškėja nesutikdama su atsakovo sprendimu privalo jį skųsti teismui pagal bankrutuojančios įmonės buveinės vietą (adresas: ( - ) g. 32, Vilniaus m.), t. y. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui, per 1 mėnesį nuo sprendimo įteikimo (ĮBĮ 14 str. 3 d.). Atsižvelgiant į tai, VMI prie FM pagrįstai priėmė 2012-05-11 sprendimą Nr. 1037459 ir 2012-05-11 sprendimą Nr. 1037713 įskaityti pareiškėjos turėtą žyminio mokesčio permoką pareiškėjo turėtai GPM nepriemokai padengti. Atsakovas nesutinka, kad UAB „Radiolinija" atstovo, pateikusio prašymą 2012-02-24, įgaliojimai prašymo pateikimo dieną nebuvo pasibaigę, kadangi ĮBĮ 10 str. 7 d. 2 p. nuostata numato, kad, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų. Bankroto byla pareiškėjai iškelta Vilniaus apygardos teismo 2012-01-19 nutartimi. Tuo tarpu duomenų apie advokato J. L. teisę veikti pareiškėjo vardu apskritai nenustatyta.Pagal ginčo prašymų dėl permokos grąžinimo pateikimo dieną galiojusios Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisyklių (toliau - Taisyklės), patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-186, 35 p., prašymą grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką pasirašo įmonės vadovas ir vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba individualios įmonės savininkas, arba prašymą teikiantis fizinis asmuo. Kadangi šiuo atveju pareiškėjai jau buvo iškelta bankroto byla, nei vienas iš Taisyklėse nurodytųjų asmenų nebeturėjo teisės atstovauti pareiškėjai (pareiškėjai atstovauti Vilniaus apygardos teismo 2012-01-19 nutartimi pavesta bankroto administratoriui). Teisės atstovauti pareiškėjui neturintys asmenys prašymą pateikė 2012-02-24, tačiau pateiktas prašymas neatitiko reikalavimų, todėl VMI prie FM per 10 dienų turėjo apie informuoti pareiškėją.10 dienų baigiasi 2012-03-05, o skubos tvarka nagrinėti prašymų atitikimą įstatymų reikalavimams, teisės aktai nenumato.Pareiškėjai galintis atstovauti asmuo skundo iki 2012-03-01 d. nepateikė.

5Pareiškėjos atstovė teisminio nagrinėjimo metu palaikė skunde ir jo patikslinime išdėstytus motyvus pilnai, papildomų paaiškinimų nepateikė.

6Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 78 str. 3 d. numatyta, kad bylos šalių ar jų atstovų neatvykimas į teismo posėdį, jeigu jiems apie posėdį buvo tinkamai pranešta, nėra kliūtis bylai nagrinėti ir sprendimui priimti. Teismo posėdyje atsakovės atstovas nedalyvavo, apie teismo posėdį pranešta tinkamai (b. l. 42), todėl byla nagrinėjama jam nedalyvaujant.

7Skundas atmestinas.

8Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2012-05-11 sprendimų Nr. 1037713 irNr. 1037459 teisėtumo ir pagrįstumo.

9Byloje nustatyta, kad 2011-09-28 Vilniaus apygardos teismas nutartimi patenkino BUAB „Radiolinija" prašymą atsiimti ieškinį ir nutarė grąžinti BUAB „Radiolinija" 7298,00 Lt žyminio mokesčio (b. l. 11).

10Vilniaus apygardos teismo 2012-01-19 nutartimi iškelta bankroto byla Nr. B2-2215-345/2012 UAB „Radiolinija"(įsiteisėjo po 10 dienų). Bankroto administratoriumi paskirta UAB „Verslo administravimas", leidimo teikti bankroto administravimo paslaugas ( - ), j. a. k. ( - ) Bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo V. V., bankroto administratoriaus kvalifikacijos pažymėjimo ( - ), adresas ( - ) g. 31 -37, Vilnius (b. l. 4-6).

112012-04-05 Lietuvos Apeliacinis teismas nutartimi priėmė BUAB „Radiolinija" atsisakymą nuo apeliacinio skundo ir nutarė grąžinti BUAB „Radiolinija" 3'663,00 Lt žyminio mokesčio sumokėto už apeliacinį skundą (b. l. 12-13).

12UAB“Radiolinija“ 2012 03 27 d. kreipėsi į Vilniaus apskrities VMI, prašydama grąžinti 7298 litų mokesčio permoką (b.l.26), o 2012 04 16 d. kreipėsi į Vilniaus apskrities VMI, prašydama grąžinti 3663 litų mokesčio permoką (b.l. 27). Abu šiuos prašymus pasirašė V. V. – banko administratoriaus įgaliotas asmuo.

13Teismui pateikti duomenys iš VMI, kuriuose fiksuojama, jog Vilniaus apskrities VMI 2012 02 27d. buvo gautas UAB“Radiolinija“prašymas grąžinti 7298 litus (b.l.35, 44,45). Papildomame pranešime teismui atsakovas nurodė, jog pareiškėjo vardu surašytas prašymas grąžinti 7298 litus buvo gautas 2012 02 24d.; šį prašymą pasirašė J. L., o prie šio prašymo buvo pridėtas UAB „Radiolinija“ vadovo B. G. 2012 01 17 d. raštas, kuriame nurodoma minėtą sumą pervesti į advokato L. sąskaitą (b.l. 43), t.y., atsakovas pripažino, kad prašymas grąžinti minėtą sumą buvo gautas ir anksčiau – 2012 02 24d.

14ĮBĮ 10 str.4d.1p. nustato, kad , priėmęs sprendimą iškelti įmonei bankroto bylą, teismas paskiria įmonės administratorių, t,y., asmenį, kuris bankrutuojančios įmonės vardu priima sprendimus. Įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo, VMI 2012 02 24d. gautas įmonės direktoriaus B. G. nurodymas nebegalėjo būti vykdomas; duomenų, kad J. L. atstovauja kokiu nors būdu bankrutuojančios įmonės interesus ir galėjo tuo metu jos vardu teikti prašymus, teismui nepateikė nė viena šalis. Todėl pagrįstai nebuvo tenkintas 2012 02 24 d. gautas L. prašymas. Kaip jau buvo minėta, pareiškėjos – bankrutuojančios įmonės vardu prašymas dėl permokos grąžinimo , pasirašytas V. V., buvo gautas 2012 03 27.

152012-05-11 VMI prie FM priėmė sprendimus Nr. 1037713 ir Nr. 1037459, kurių pagrindu atliko 7298,00 Lt ir 3663,00 Lt grąžintino žyminio mokesčio įskaitymą už BUAB „Radiolinija" Gyventojų pajamų mokesčio įsiskolinimą (b. l. 9-10).

162012-06-05 BUAB „Radiolinija" pateikė skundą dėl 2012-05-11 VMI prie FM priėmė sprendimų Nr. 1037713 ir Nr. 1037459 (b. l. 14), į kurį gavo atsakymą, kad panaikinti minėtus sprendimus nėra pagrindo (b. l. 15).

17Nagrinėjamoje byloje teisinius santykiusreglamentuoja Mokesčių administravimo, Įmonių bankroto, Gyventojų pajamų mokesčioįstatymai, Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-186.

18MAĮ 145 str1d. numato, kad mokestinius ginčus ikiteismine tvarka nagrinėja centrinis mokesčių administratorius, o skundai dėl pastarojo sprendimo nagrinėjami Vilniaus apygardos administraciniame teisme. 2012 06 05 d. pareiškėjas skundė mokesčių administratoriaus 2012 05 11 d. sprendimą, tačiau gavo neigiamą atsakymą (b.l.15). Todėl galėjo kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu.

19LR Mokesčių administravimo įstatymo (2004 m. balandžio 13-d. Nr. IX 2112 Vilnius) 2 str. 19 d. numato, kad "mokestinė prievolė - mokesčio įstatymo pagrindu atsirandanti mokesčių mokėtojo pareiga teisingai apskaičiuoti mokestį, laiku sumokėti mokestį bei su juo susijusias sumas į biudžetą ir vykdyti pareigas, susijusias su mokesčių apskaičiavimu ir sumokėjimu".Mokestis -valstybės nustatyta pinigų suma, kurią turi sumokėti fizinis ar juridinis asmuo nuo savo veiklos rezultatų arba atliktų ar tik norimu atlikti veiksmų.

20LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 3 p. nustatyta, kad, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, išskyrus priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą, kai toks įskaitymas galimas pagal mokesčių įstatymuose nustatytas mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymo nuostatas. (nuo 2012 03 01 (Žin., 2012, Nr. 4-112). Tokiu būdu, įstatymų leidėjas nustatė tvarką, pagal kurią , iškėlus bankroto bylą, buvo leistinas priešpriešinių vienarūšių reikalavimų skaitymas.

21MAĮ 15 str.1d.numato, kad tiek GPM, tiek žyminį mokestį administruoja VMI. Kitų kriterijų, pagal kuriuos galima atriboti permokas, norminiai aktai nenumato. Todėl VMI pagrįstai minėtas pinigų sumas vertino kaip vienarūšes įmokas.

22Kaip jau buvo minėta, po bankroto bylos iškėlimo nutarties įsiteisėjimo įmonės vardu galėjo veikti tik bankroto administratorius ar jo paskirtas asmuo. Tokio asmens V. V. prašymas buvo gautas po 2012 03 01 d., todėl VMI turėjo teisę spręsti vienarūšių reikalavimų įskaitymo klausimą ir tai padarė.

23Apibendrinant darytina išvada, kad atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2012-05-11 sprendimai Nr. 1037713 irNr. 1037459 yra teisėti ir pagrįsti. Kitų aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą panaikinti šioje byloje skundžiamus sprendimus, nenustatyta.

24Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str.1p. , teismas

Nutarė

25Skundą atmesti kaip nepagrįstą.

26Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Gintaras Dzedulionis,... 2. Pareiškėja BUAB „Radiolinija“ skunde ir jo patikslinime (b. l. 1-3,56-57)... 3. Nurodė,kad Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 3 p. pakeitimai... 4. Atsakovas VMI prie FM atsiliepime (b. l. 23-24) pareiškėjo skundą prašė... 5. Pareiškėjos atstovė teisminio nagrinėjimo metu palaikė skunde ir jo... 6. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 78 str. 3 d.... 7. Skundas atmestinas.... 8. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl Valstybinės mokesčių... 9. Byloje nustatyta, kad 2011-09-28 Vilniaus apygardos teismas nutartimi patenkino... 10. Vilniaus apygardos teismo 2012-01-19 nutartimi iškelta bankroto byla Nr.... 11. 2012-04-05 Lietuvos Apeliacinis teismas nutartimi priėmė BUAB „Radiolinija"... 12. UAB“Radiolinija“ 2012 03 27 d. kreipėsi į Vilniaus apskrities VMI,... 13. Teismui pateikti duomenys iš VMI, kuriuose fiksuojama, jog Vilniaus apskrities... 14. ĮBĮ 10 str.4d.1p. nustato, kad , priėmęs sprendimą iškelti įmonei... 15. 2012-05-11 VMI prie FM priėmė sprendimus Nr. 1037713 ir Nr. 1037459, kurių... 16. 2012-06-05 BUAB „Radiolinija" pateikė skundą dėl 2012-05-11 VMI prie FM... 17. Nagrinėjamoje byloje teisinius santykiusreglamentuoja Mokesčių... 18. MAĮ 145 str1d. numato, kad mokestinius ginčus ikiteismine tvarka nagrinėja... 19. LR Mokesčių administravimo įstatymo (2004 m. balandžio 13-d. Nr. IX 2112... 20. LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 3 p. nustatyta, kad, įsiteisėjus... 21. MAĮ 15 str.1d.numato, kad tiek GPM, tiek žyminį mokestį administruoja VMI.... 22. Kaip jau buvo minėta, po bankroto bylos iškėlimo nutarties įsiteisėjimo... 23. Apibendrinant darytina išvada, kad atsakovo Valstybinės mokesčių... 24. Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str.1p.... 25. Skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 26. Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos...