Byla AS-822-75-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Stasio Gagio, Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas) ir Skirgailes Žalimienes (pranešeja), teismo posedyje rašytinio proceso tvarka nagrinedama pareiškejo bankrutuojancios akcines bendroves „flyLAL-Lithuanian Airlines“ atskiraji skunda del Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkricio 29 d. nutarties administracineje byloje pagal pareiškejo bankrutuojancios akcines bendroves „flyLAL-Lithuanian Airlines“ skunda atsakovui Civilines aviacijos administracijai del isakymu panaikinimo, n u s t a t e:

2I.

3pareiškejas bankrutuojanti akcine bendrove „flyLAL-Lithuanian Airlines“ (toliau – ir pareiškejas; BAB „flyLAL-Lithuanian Airlines“) kreipesi i teisma, prašydamas panaikinti prašo panaikinti Civilines aviacijos administracijos direktoriaus 2009-01-16 isakyma Nr. 4R-14 ir Civilines aviacijos administracijos direktoriaus 2010-08-26 isakyma Nr. 4R-168.

4Pareiškejas taip pat padave prašyma atnaujinti skundo del Civilines aviacijos administracijos (toliau – ir CAA) direktoriaus 2009-01-16 isakymo Nr. 4R-14 ir 2010-08-26 isakymo Nr. 4R-168 padavimo termina.

5Prašyme nurode, kad Civilines aviacijos administracijos direktoriaus 2009-01-16 isakyma Nr. 4R-14 apskunde Vilniaus apygardos administraciniam teismui, kuris 2009-05-28 sprendimu skunda dalyje del CAA direktoriaus 2009-01-16 isakymo Nr. 4R-14 paliko nenagrinetu, nurodydamas kreiptis del šio isakymo panaikinimo ikiteismine tvarka i Lietuvos Respublikos susisiekimo ministra. Su teismo sprendimu CAA nesutiko ir ji apskunde Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, kuris 2010-09-01 nutartimi administracineje byloje Nr. A-438-774/2010 nutrauke apeliacini procesa pagal atsakovo CAA pareiškima. Gincas del CAA direktoriaus 2009-01-16 isakymo Nr. 4R-14 teisetumo ir pagristumo neišnagrinetas. I Lietuvos Respublikos susisiekimo ministra, prašydama panaikinti CAA direktoriaus 2009-01-16 isakyma Nr. 4R-14, pareiškejas kreipesi 2010-09-06, isiteisejus Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009-05-28 sprendimui. Prašyma atnaujinti skundo padavimo termina pareiškejas motyvuoja tuo, kad CAA direktorius 2009-01-16 isakyme Nr. 4R-14 ir 2010-08-26 isakyme Nr. 4R-168, pažeisdamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo istatymo (toliau — LR VAI) 8 str. 2 d. reikalavimus, nenurode šiu administraciniu aktu apskundimo tvarkos.

6Pareiškejas prašyme taip pat nurode, kad 2010-09-06 buvo informuotas apie CAA direktoriaus 2010-08-26 isakyma Nr. 4R-168 „Del AB „flyLAL - Lithuanian Airlines“ vežejo pažymejimo galiojimo panaikinimo“. Del šio isakymo 2010-09-13 su skundu kreipesi i Susisiekimo ministerija. Susisiekimo ministerija 2010-10-07 raštu Nr. 2-5184(20) „Del administracines proceduros“ informavo apie pradeta administracine procedura del skundžiamu CAA direktoriaus isakymu, o 2010-11-18 raštu Nr. 2-6044(20) „Del administracines proceduros pagal 2010 m. rugsejo 6 d. ir 2010 m. rugsejo 13 d. skundus“ - apie priimtus administracines proceduros sprendimus. Pareiškejo teigimu, šios aplinkybes irodo jos valia ginti savo teises gincijant CAA direktoriaus 2009 m. ir 2010 m. isakymu galiojima.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. lapkricio 29 d. nutartimi pareiškejo prašyma atnaujinti skundo padavimo termina atmete. Atsisake priimti bankrutuojancios akcine bendroves „flyLAL – Lithuanian Airlines“ skunda, kaip paduota praleidus skundo padavimo termina.

9Teismas nustate, kad pareiškejo skundžiamu CAA 2009-01-16 isakymu Nr. 4R-14 nuo 2009 m. sausio 17 d. sustabdytas vežejo pažymejimo Nr. LT-001, išduoto 2008 m. liepos 25 d. AB „flyLAL - Lithuanian Airlines“ galiojimas, o – CAA 2010-08-26 isakymu 4R-168 panaikintas vežejo pažymejimo Nr. LT-001, išduoto 2008 m. liepos 25 d. AB „flyLAL - Lithuanian Airlines“, galiojimas.

10Teismas, nustates, kad gincijama CAA direktoriaus isakyma Nr. 4R-14 „Del AB „flyLAL - Lithuanian Airlines“ vežejo pažymejimo sustabdymo“ pareiškejas gavo 2009-01-16, atsižvelges i Administraciniu bylu teisenos istatymo 33 straipsnio 1 dali, pažymejo, kad pareiškejas skunda teismui del CAA 2009-01-16 isakymo Nr. 4R-14 turejo teise paduoti veliausiai iki 2009-02-17.

11Teismas nustate, kad BAB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ apie gincijamo CCA 2010-08-26 isakymo Nr. 4R- 168 turini sužinojo 2010-09-06, taigi skunda teismui del CAA 2010-08-26 isakymo Nr. 4R-168 turejo teise paduoti veliausiai iki 2010-10-06. Pareiškejas i teisma del CAA 2009-01-16 isakymo Nr. 4R-14 ir del CAA 2010-08-26 isakymo Nr. 4R-168 panaikinimo kreipesi tik 2010-11-22, t. y. žymiai praleides Administraciniu bylu teisenos istatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta vieno menesio termina.

12Teismas nepripažino svarbiomis pareiškejo nurodytu termino praleidimo priežasciu ABTI 34 straipsnio 1 dalies nuostatu prasme. Pažymejo, kad Lietuvos Respublikos civilines aviacijos vežeju sertifikavimo nuostatu, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000-09-05 isakymu Nr. 234, 36 punktas (galiojes CAA 2009-01-16 isakymo Nr. 4R-14 priemimo metu), numate galimybe vežejui CAA sprendima per 5 dienas nuo jo gavimo apskusti susisiekimo ministrui. Pagal Administraciniu bylu teisenos istatymo 25 straipsnio 1 dali viešojo administravimo subjektu priimti individualus aktai privaloma išankstinio gincu nagrinejimo ne teismo tvarka turi buti gincijami tada, kai tai nustatyta istatymu. Administracines bylos Nr. I-3577-331/2010 duomenys rodo, kad pareiškejas nepasinaudojo išankstinio gincu nagrinejimo ne teismo tvarka, o vadovaudamasi Administraciniu bylu teisenos istatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais ši isakyma apskunde tiesiogiai Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009-05-28 sprendimu administracineje byloje Nr. I-1164-662/2009 pareiškejo skundo dali del 2009-01-16 isakymo paliko nenagrinetu, kadangi pareiškejas nesilaike šios kategorijos byloms nustatytos išankstiniu gincu nagrinejimo ne per teisma tvarkos. Pareiškejas šios sprendimo dalies apeliacines instancijos teismui neskunde ir skundo susisiekimo ministrui del CAA 2009-01-16 isakymo Nr. 4R-14 taip pat nepateike. Toks pareiškejo elgesys parodo jo paties pasirinkta savo teisiu gynimo buda ir šis pasirinkimas visiškai priklause nuo jo valios. Pareiškejas, veikdamas savo nuožiura, nusprende savo teises ginti kitais, Administraciniu bylu teisenos istatyme nenumatytais budais. Del šios priežasties teismas nepripažino, kad tinkamai igyvendinti teise i teismine gynyba del CAA 2009-01-16 isakymo Nr. 4R-14 pareiškejui nuo 2009-05-28 (Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo priemimo ir paskelbimo data) iki 2010-11-22 sutrukde objektyvios ir nuo jo valios nepriklausancios aplinkybes.

13Teismas pažymejo, kad Civilines aviacijos vežejo pažymejimo išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009-12-29 isakymu Nr. 3-643, 43 punktas

Nustatė

14, kad CAA direktoriaus sprendima neišduoti vežejo pažymejimo, sustabdyti vežejo pažymejimo galiojima, panaikinti vežejo pažymejimo galiojima ar atsisakyti vežejo pažymejimo imone gali apskusti istatymu nustatyta tvarka. Taigi, teismas pažymejo, kad pareiškejas skunda per viena menesi nuo skundžiamo akto jam iteikimo dienos turejo teise tiesiogiai paduoti teismui (Administraciniu bylu teisenos istatymo 33 straipsnio 1 dalis). Kaip matyti iš prie skundo pridetu dokumentu, BAB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ bankroto administratorius UAB „Imoniu bankroto administravimo ir teisiniu paslaugu biuras“ atstovavimo sutarti su advokatais sudare 2010-09-02. Taigi, pareiškejui nuo 2010-09-02 buvo teikiama kvalifikuotu teisininku pagalba. Ta aplinkybe, kad pareiškejas 2010-09-13 su skundu kreipesi i susisiekimo ministra, parodo tik jo pasirinkta elgesio varianta ir šis pasirinkimas visiškai priklause nuo pareiškejo valios. Susisiekimo ministerijos pranešimai apie pradeta procedura surašyti pagal paties pareiškejo pateiktus skundus ir prašymus. Todel teismas nelaike ju svarbia termino skundui paduoti praleidimo priežastimi. Remdamasis administracines bylos Nr. I-3577-331/2010 duomenimis teismas nustate, kad pareiškejas, sužinojes apie CAA 2009-01-16 isakymo Nr. 4R-14 turini, nedelsiant su skundu kreipesi i teisma. Atstovavimo sutartis patvirtina, kad pareiškejui nuo 2009-07-13 teikiama kvalifikuotu teisininku pagalba (administracine byla Nr. I-3577-331/2010, t. 3, b.l. 45). Todel pareiškejo argumentas, kad CAA direktoriaus isakymuose nenurodymas šiu administraciniu aktu apskundimo terminu ir tvarkos leme skundo padavimo teismui praleidima, yra nepagristas.

15III.

16Nesutikdamas su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkricio 29 d. nutartimi, pareiškejas BAB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiama nutarti ir išspresti termino atnaujinimo bei skundo priemimo klausima iš esmes. Atskiraji skunda grindžia šiais motyvais:

171. Teismas konstatavo, kad del CAA direktoriaus 2009 m. sausio 16 d. isakymo Nr. 4R-14 pareiškejas turejo teise paduoti skunda teismui iki 2009 m. vasario 17 d. Pažymi, kad 2009 m. vasario 11 d. pareiškejas pateike teismui skunda, Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. gegužes 28 d. sprendimu ši skunda paliko nenagrineta, pareiškejui nurodant kreiptis išankstine ginco nagrinejimo ne teisme tvarka kreiptis i Susisiekimo ministra. Minetas sprendimas buvo CAA apeliaciniu skundu apskustas ir isiteisejo tik 2010 m. rugsejo 1 d., Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui priemus nutarti byloje Nr. A438-774/2010. Mano, kad teismas nepagristai pažymejo, kad pareiškejas žymiai praleido termina CAA direktoriaus 2009 m. sausio 16 d. isakymo Nr. 4R-14 apskundimui, kadangi pareiškejo vertinimu, terminas skaiciuotinas tik nuo 2010 m. rugsejo 1 d. Atkreipia demesi, kad ABTI 37 str. 2 d. 5 p. nustatyta, kad teismas turi atsisakyti priimti skunda, jei teismo žinioje yra byla del ginco tarp tu paciu šaliu, del to paties dalyko ir tuo paciu pagrindu.

182. Sprendimuose Susisiekimo ministerija pažymejo, kad pareiškejo skundu nagrinejimas nepatenka i Ministerijos kompetencija. Pareiškejas isitikines, kad, neturedama igaliojimu nagrineti jo skundu, Ministerija, vadovaudamasi Viešojo administravimo istatymo 23 str. 4 d. nuostatomis, šiuos skundus per 5 darbo dienas turejo perduoti nagrineti viešojo administravimo subjektui, turinciam igaliojimus nagrineti skundus, ir apie tai informuoti pareiškeja. Priimdama nagrineti skundus, Susisiekimo ministerija suteike pareiškejui nepagristus lukescius ir ji suklaidino.

193. Teismas nepasisake del pareiškejo argumento, kad termino neatnaujinus bus pažeista teise i teismine gynyba, teismas šio argumento neanalizavo. Taip pat teismas nevertino prašyme nurodytos aplinkybes, kad skundžiamuose administraciniuose aktuose nera nurodyta ju apskundimo tvarka. Teismas nepasisake del Viešojo administravimo istatymo nuostatu pažeidimo.

20Teiseju kolegija

konstatuoja:

21IV.

22Atskirasis skundas atmestinas.

23Nustatyta, kad su Civilines aviacijos administracijos direktoriaus 2009-01-16 isakymo Nr. 4R-14 (toliau – ir Isakymas Nr. 4R-14) turiniu pareiškejas susipažino 2009-01-16 (b. l. 11, 12). Vadovaudamasi Administraciniu bylu teisenos istatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais ši isakyma pareiškejas apskunde tiesiogiai Vilniaus apygardos administraciniam teismui, kuris 2009-05-28 sprendimu administracineje byloje Nr. I-1164-662/2009 pareiškejo skundo dali del 2009-01-16 isakymo paliko nenagrinetu, kadangi pareiškejas nesilaike šios kategorijos byloms nustatytos išankstiniu gincu nagrinejimo ne per teisma tvarkos: Lietuvos Respublikos civilines aviacijos vežeju sertifikavimo nuostatu, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000-09-05 isakymu Nr. 234 36 punktas (galiojes CAA 2009-01-16 isakymo Nr. 4R-14 priemimo metu), numate galimybe vežejui CAA sprendima per 5 dienas nuo jo gavimo apskusti susisiekimo ministrui, taciau pareiškejas iki 2009-05-28 sprendimo priemimo šia teise nepasinaudojo.

24Viešojo administravimo istatymo 8 straipsnio 2 dalis numato, kad „individualiame administraciniame akte turi buti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teises ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka“. Vertindamas šios istatymo nuostatos reikšme, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2004 m. gegužes 27 d. nutartyje administracineje byloje Nr. AS5 – 266/2004 yra pažymejes, jog aplinkybe, kad skundžiamame sprendime nebuvo tiesiogiai nurodyta ir išaiškinta jo apskundimo galimybe, nebuvo nurodyti istatymo numatyti apskundimo terminai atskirais atvejais (atsižvelgiant i gincijamo administracinio akto apskundimo tvarkos bei terminu teisinio reglamentavimo specifika) gali buti vertinama kaip priežastis, objektyviai sukliudžiusi pareiškejui laiku realizuoti teise kreiptis i teisma. Nagrinejamu atveju pareiškejas gincija isakyma, kuriuo buvo sustabdytas vežejo pažymejimas, o pati rašto apskundimo tvarka jame apskritai nebuvo nurodyta (išaiškinta).

25Pagal ABTI 25 straipsnio 1 dalis , kad prieš kreipiantis i administracini teisma, istatymu numatytu viešojo administravimo subjektu priimti individualus teises aktai ar veiksmai (neveikimas) gali buti, o istatymu numatytais atvejais – turi buti gincijami kreipiantis i išankstinio gincu nagrinejimo ne teismo tvarka institucija. Ivertinus šias aplinkybes konstatuotina, speciali ikiteismine pareiškejo keliamo ginco nagrinejimo tvarka numatyta poistatyminiu teises aktu - Lietuvos Respublikos civilines aviacijos vežeju sertifikavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000-09-05 isakymu Nr. 234. Tuo tarpu, kaip jau buvo mineta, speciali poistatyminiame teises akte numatyta ginco nagrinejimo tvarka pareiškejui nebuvo išaiškinta. Todel, atsižvelgiant i tai, darytina išvada, jog ši aplinkybe (neišaiškinimas, kokia konkrecia tvarka turetu buti nagrinejamas gincas) galetu buti vertintina kaip priežastis, objektyviai sukliudžiusi pareiškejui laiku realizuoti teise kreiptis i teisma.

26Pareiškejas atskirajame skunde nurodo, kad iki pat Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009-05-28 sprendimo isiteisejimo dienos jam nebuvo aiški Isakymo Nr. 4R-14 apskundimo tvarka, todel jis, 2010 m. rugsejo 1 d., pasibaigus procesui šioje byloje – CAA atsisakius apeliacinio skundo, kreipesi i Susisiekimo ministerija (atskirojo skundo I.9. – I.11 p.). Kolegija nesutinka su šiuo argumentu, nes, pirma, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009-05-28 sprendimas isiteisejo Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2010-09-13 priemus nutarti; antra, iki 2010-09-13 pirmosios instancijos teismo sprendimas, su kurio išaiškinimu nesutiko pareiškejas (be to, pareiškejas apeliacine tvarka mineto sprendimo nebuvo apskundes, taigi buvo pripažines jo teisetuma), nebuvo isiteisejes; trecia, remiantis aukšciau išdestytomis aplinkybemis ir vadovaujantis pareiškejo logika, 2010-09-06 pareiškejas dar neturejo jokio pagrindo kreiptis i Susisiekimo ministerija del Isakymo Nr. 4R-14 (b. l. 42); ketvirta, pareiškejas kreipesi i Susisiekimo ministerija, kai iš tiesu sprendimas nebuvo isiteisejes, nes nebuvo paskelbta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis. Nei iš bylos medžiagos, nei iš LITEKO duomenu bazeje esancios informacijos nera aišku, su kokia konkrecia aplinkybe ar ivykiu pareiškejas sieja mineto isakymo apskundimo tvarkos išaiškejima butent 2010-09-01. Be to, net ir pripažistant apskundimo tvarkos neišaiškinima skundžiame isakyme objektyvia, termino praleidima pateisinancia aplinkybe, negalima nekreipti demesio i aplinkybiu, susijusiu su termino praleidimu, visuma: i vangu savo pažeistu teisiu gynima, teismui 2009-05-28 sprendimu palikus skundo dali del Isakymo Nr. 4R-14 nenagrineta, mineto sprendimo neskundima apeliacine tvarka, taip pat ta aplinkybe, kad pareiškejas 2010-09-06 pakeite nuomone ir sutiko su tuo, jog Isakymas Nr. 4R-14 skundžiamas Susisiekimo ministerijai, nors, kaip pats paaiškino atskirajame skunde, tai jam negalejo tapti žinoma iki teismo sprendimo isiteisejimo(t. y. 2010-09-13). Šiame kontekste Susisiekimo ministerijos netvirta pozicija del Isakymo 4R-14 apskundimo neteismine tvarka nebeturi reikšmes sprendžiant del termino atnaujinimo.

27Pareiškejas akcentuoja teises i teismine pažeistu teisiu gynyba svarba sprendžiant del termino atnaujinimo, taciau kolegija pabrežia, kad teise kreiptis i teisma nera absoliuti, ji yra salygota ABTI nustatytu procesiniu reikalavimu, vienas kuriu yra skundo padavimo teismui termino laikymasis. Atsižvelgiant i tai, kas išdestyta, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas, vertindamas pareiškejo nurodytas aplinkybes ir motyvus del Isakymo Nr. 4R-14 panaikinimo tinkamai ivertino faktines bylos aplinkybes, taike teises aktu reikalavimus ir pagristai atsisake tenkinti pareiškejo prašyma, todel pirmosios instancijos teismo nutartis šioje dalyje paliktina nepakeista.

28Teiseju kolegija, išanalizavusi nutarties dali del atsisakymo atnaujinti termina skundui del CAA 2010-08-26 isakymo 4R-168 (toliau – ir Isakymas Nr. 4R-168) pateikti, vertina, kad pareiškejo prašyme išdestytos aplinkybes gali buti vertinamos kaip objektyviai kliudžiusios laiku pateikti skunda del Isakymo Nr. 4R-168 panaikinimo. Nustatyta, kad apie šio isakymo turini pareiškejas sužinojo 2010-09-06, taigi skunda teismui del CAA 2010-08-26 isakymo Nr. 4R-168 turejo teise paduoti veliausiai iki 2010-10-06. Nesant paciame isakyme nurodytos apskundimo tvarkos bei terminu, pareiškejas galejo buti suklaidintas del Isakymui taikomos apskundimo tvarkos. Nustatyta, kad sužinojes Isakymo Nr. 4R-168 turini, pareiškejas nedelsdamas, 2010-09-13, kreipesi i Susisiekimo ministerija (b. l. 18), iš kurios gavo patvirtinima, kad administracine procedura pradeta. Ši aplinkybe, kolegijos vertinimu, galejo patvirtinti pareiškejo isitikinima, kad mineto akto apskundimui taikytina ikiteismine ginco nagrinejimo tvarka. 2010-11-15 pareiškejo advokatui užklausus Susisiekimo ministerija, buvo gautas atsakymas, kad 2010-10-19 pareiškejui buvo išsiustas raštas, kuriame buvo nurodyta, kad 2010-10-15 Susisiekimo ministras išleido isakyma netenkinti pareiškejo skundo. Byloje nesant duomenu, kad minetu ministro isakymu turinys pareiškejui galejo buti žinomas anksciau nei 2010-11-18, išvada, kad pareiškejas termina Isakymui Nr. 4R-168 apskusti praleido del subjektyviu priežasciu, nera pakankamai motyvuota, todel skundžiamos nutarties dalis naikintina, o byla gražintina pirmosios instancijos teismui prašymui del praleisto termino nagrineti iš naujo.

29Vadovaudamasi Administraciniu bylu teisenos istatymo 151 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teiseju kolegija

Nutarė

30pareiškejo BAB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ atskiraji skunda tenkinti iš dalies. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkricio 29 d. nutarties dali, kuria atmestas pareiškejo prašymas atnaujinti termina panaikinti Civilines aviacijos administracijos direktoriaus 2009-01-16 isakyma Nr. 4R-14, palikti nepakeista. Panaikinti nutarties dali, kuria atmestas pareiškejo prašymas del termino atnaujinimo skundui del Civilines aviacijos administracijos direktoriaus 2010-08-26 isakymo Nr. 4R-168 panaikinimo, ir byla gražinti tam paciam teismui prašymui del termino atnaujinimo ir skundo priemimo nagrineti iš naujo.

31Nutartis nesklendžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija,... 2. I.... 3. pareiškejas bankrutuojanti akcine bendrove „flyLAL-Lithuanian Airlines“... 4. Pareiškejas taip pat padave prašyma atnaujinti skundo del Civilines aviacijos... 5. Prašyme nurode, kad Civilines aviacijos administracijos direktoriaus... 6. Pareiškejas prašyme taip pat nurode, kad 2010-09-06 buvo informuotas apie CAA... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. lapkricio 29 d. nutartimi... 9. Teismas nustate, kad pareiškejo skundžiamu CAA 2009-01-16 isakymu Nr. 4R-14... 10. Teismas, nustates, kad gincijama CAA direktoriaus isakyma Nr. 4R-14 „Del AB... 11. Teismas nustate, kad BAB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ apie gincijamo... 12. Teismas nepripažino svarbiomis pareiškejo nurodytu termino praleidimo... 13. Teismas pažymejo, kad Civilines aviacijos vežejo pažymejimo išdavimo... 14. , kad CAA direktoriaus sprendima neišduoti vežejo pažymejimo, sustabdyti... 15. III.... 16. Nesutikdamas su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkricio 29... 17. 1. Teismas konstatavo, kad del CAA direktoriaus 2009 m. sausio 16 d. isakymo... 18. 2. Sprendimuose Susisiekimo ministerija pažymejo, kad pareiškejo skundu... 19. 3. Teismas nepasisake del pareiškejo argumento, kad termino neatnaujinus bus... 20. Teiseju kolegija... 21. IV.... 22. Atskirasis skundas atmestinas.... 23. Nustatyta, kad su Civilines aviacijos administracijos direktoriaus 2009-01-16... 24. Viešojo administravimo istatymo 8 straipsnio 2 dalis numato, kad... 25. Pagal ABTI 25 straipsnio 1 dalis , kad prieš kreipiantis i administracini... 26. Pareiškejas atskirajame skunde nurodo, kad iki pat Vilniaus apygardos... 27. Pareiškejas akcentuoja teises i teismine pažeistu teisiu gynyba svarba... 28. Teiseju kolegija, išanalizavusi nutarties dali del atsisakymo atnaujinti... 29. Vadovaudamasi Administraciniu bylu teisenos istatymo 151 straipsnio 1 dalies 4... 30. pareiškejo BAB „flyLAL – Lithuanian Airlines“ atskiraji skunda tenkinti... 31. Nutartis nesklendžiama....