Byla 2-1218-194/2012
Dėl perkančios organizacijos sprendimų pripažinimo negaliojančiais ir jų panaikinimo

1(S)

2Šiaulių apygardos teismo teisėja Jolanta Badaugienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „ Kraujo donorystės centras“ ieškinį atsakovui VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė, tretysis asmuo VĮ Nacionalinis kraujo centras dėl perkančios organizacijos sprendimų pripažinimo negaliojančiais ir jų panaikinimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė (perkančioji organizacija) 2012-04-26 paskelbė atvirąjį konkursą kraujo komponentams ir kraujo preparatams pirkti, pirkimo numeris 120951. Konkurso būdu vykdyti viešieji pirkimai suskirstyti į tris dalis. Tiekėjų pateikti pasiūlymai kiekvienai pirkimų daliai vertinami atskirai. Konkursui pateiktus ir neatmestus pasiūlymus perkančioji organizacija vertino pagal mažiausios kainos kriterijų. Ieškovo skelbtame atvirajame konkurse pasiūlymus pateikė iš viso du tiekėjai - UAB „Kraujo donorystės centras" ir Viešoji įstaiga Nacionalinis kraujo centras. Atsakovo viešųjų pirkimų komisija, išnagrinėjusi gautus pasiūlymus pirmai pirkimo daliai, sudarė pasiūlymų eilę ir konkurso laimėtoju (dėl pirmos pirkimų dalies) pripažino trečiąjį asmenį Viešąją įstaigą Nacionalinį kraujo centrą bei pirkimo sutarties su laimėtoju sudarymą atidėjo iki 2012-10-10 dienos. Apie nurodytą viešųjų pirkimų komisijos sprendimą perkančioji organizacija ieškovą informavo 2012-09-25 raštu Nr. VPS-1283. Nesutikdamas su minėtu perkančiosios organizacijos sprendimu konkurso laimėtoju (pirmai pirkimų daliai) paskirti trečią asmenį, ieškovas Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) numatyta tvarka pateikė atsakovui 2012-10-05 pretenziją, kurioje, remdamasis pretenzijoje išvardintais argumentais, nurodė laikąs trečiojo asmens pateikto pasiūlymo kainą neįprastai maža VPĮ 40 straipsnio prasme, o perkančiosios organizacijos sprendimą laimėtoju paskelbti trečią asmenį - neteisėtu, bei paprašė minėtą perkančiosios organizacijos sprendimą dėl Viešosios įstaigos Nacionalinio kraujo centro paskelbimo konkurso laimėtoju panaikinti, laimėtoju paskelbiant ieškovą UAB „Kraujo donorystės centras". Atsakovas 2012-10-08 raštu Nr. VPS-1316 su ieškovo 2012-10-05 pretenzija nesutiko, ją atmetė kaip nepagrįstą, bei nurodė, kad toliau tęsia viešojo pirkimo procedūras ir pradinio atidėjimo termino (2012-10-10) sutarčiai sudaryti nekeičia. Ieškovas, nesutikdamas su atsakovo 2012-09-25 rašte Nr. VPS-1283 ir 2012-10-08 rašte Nr. VPS-1316 išdėstyta pozicija bei 2012-09-25 sprendimu dėl minėto sprendimo panaikinimo, pareiškė ieškinį teismui. Ieškovas nurodo tokius ieškinio pagrindus:

5Ieškovo konkurso pirmai pirkimo daliai pateikto pasiūlymo kaina sudarė 1 620 850,00 LTL, tuo tarpu trečiojo asmens pasiūlymo kaina siekė 1 559 440,00 LTL. Pirmos pirkimo dalies laimėtoju dėl mažesnės pasiūlymo kainos 2012-09-25 atsakovo sprendimu paskelbtas tretysis asmuo.

6Perkančiajai organizacijai teiktų pasiūlymų pirmajai pirkimo daliai kaina susideda iš atskirų dalių, t.y. atskirų konkurso tvarka įsigyjamų kraujo komponentų įkainių, įskaitant eritrocitų be leukocitų pridėtiniame tirpale kainą. UAB „Kraujo donorystės centras" duomenimis, konkurso pirmos pirkimo dalies laimėtoju paskelbto trečiojo asmens pasiūlyta nurodyto kraujo komponento įsigijimo kaina yra vos 240 LTL už vienetą, kai, remiantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2009-12-31 įsakymu Nr. V-1127( toliau – Įsakymu) patvirtinta Kraujo komponentų nomenklatūra bei kainų sąrašu, eritrocitų be leukocitų pridėtiniame tirpale bazinė vieneto kaina (kuri yra lygi preparato savikainai) sudaro 308 LTL. Ieškovo viešajame konkurse pasiūlyta minėto komponento (eritrocitų be leukocitų pridėtiniame tirpale) vieneto kaina siekia 307 LTL. Atsižvelgdamas į VšĮ Nacionalinio kraujo centro pasiūlytą aukščiau nurodyto kraujo komponento (eritrocitų be leukocitų pridėtiniame tirpale) įkainį (240 LTL/vnt.), taip pat į tai, kad konkurso laimėtojo pasiūlyta komponento kaina net 68 LTL mažesnė už teisės aktais patvirtintą bazinę komponento pirkimo kainą (kuri atitinka komponento gamybos sąnaudas), ieškovas turi pagrindo manyti, kad VšĮ Nacionalinis kraujo centras perkančiajai organizacijai teiktame pasiūlyme kraujo komponento (eritrocitų be leukocitų pridėtiniame tirpale) kainą dirbtinai sumažino. Dėl minėtos priežasties VšĮ Nacionalinio kraujo centro pasiūlyta kraujo komponento kaina yra žemesnė už jo gamybos kaštus, kas įgalina nurodyto komponento įkainį vertinti kaip nerealų, o bendrą trečiojo asmens pasiūlymo pirmajai pirkimo daliai kainą - kaip neįprastai mažą VPĮ 40 straipsnio prasme. Atsakovo poziciją neįprastai mažos kainos atžvilgiu ieškovas vertina kaip nepagrįstą ir nurodo tokius pagrindimus:

71. VPĮ 40 str. 1 dalis numato, kad, jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža, perkančioji organizacija privalo pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą, o jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privalo atmesti. Aplinkybę, kad ieškovo pasiūlyta eritrocitų be leukocitų pridėtiniame tirpale kaina sudaro vos 240 LTL už vienetą, ieškovas sužinojo iš perkančiosios organizacijos atstovų po vokų su konkurso dalyvių pasiūlymais atplėšimo. Ieškovas, vadovaudamasis konkurso sąlygų 61.1 punktu, prašė perkančiosios organizacijos suteikti informaciją apie laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, tačiau atsakovas į minėtą prašymą nesureagavo ir jokių paaiškinimų ieškovui nepateikė.

82. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, kad neįprastai mažos kainos institutas glaudžiai susijęs su tiekėjų pasiūlymų vertinimu ir laimėtojo išrinkimu. Tiekėjo, atitinkančio minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir siūlančio techninius reikalavimus atitinkantį pirkimo objektą, pasiūlymas, atsižvelgiant į jo siūlomą (mažiausią) kainą, nėra“ per se“ priimtiniausias. Tiekėjo siūloma mažiausia kaina (taikant tiek mažiausios kainos, tiek ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus) gali būti ekonomiškai nepagrįsta ir lemti jo nesugebėjimą laiku ir tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį arba būti jo nesąžiningų veiksmų padarinys. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas lemia tai, kad kainos, kaip vienos iš pagrindinių tiekėjo pasiūlymo ir viešojo pirkimo sutarties sąlygų, nebegalima keisti nei sudarant viešojo pirkimo sutartį, nei ją vykdant (išimtis numatyta tik iš anksto nustatytoms kainodaros taisyklėms). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės mėn. 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010.

9Pagal neįprastai mažos kainos instituto teisinį reglamentavimą perkančioji organizacija visada privalo pareikalauti dalyvio, pasiūliusio neįprastai mažą kainą, pagrįsti šį pasiūlymą. Nagrinėjamu atveju, neatsižvelgiant į tai, kad trečiojo asmens pasiūlyta perkamo kraujo komponento kaina yra ženkliai mažesnė už jo gamybos kaštus, perkančioji organizacija į Viešąją įstaiga Nacionalinį kraujo centrą su reikalavimu pateikti paaiškinimą dėl pasiūlymo kainos pagrįstumo nesikreipė. Taigi, atsakovas pirkimo sutartį sudaryti nusprendė neįsitikinęs, ar jo 2012-09-25 sprendimas nepažeidžia imperatyvo dėl racionalaus viešųjų pirkimų lėšų panaudojimo, nors, trečiojo asmens pasiūlytos kainos ekonominis pagrįstumas, o kartu ir pasiūlymo kainos pakankamumas tinkamam sutarties vykdymui, kelia realių abejonių.

103. Konkurso laimėtoju pasirinktas neįprastai mažos kainos kriterijus atitinkantis pasiūlymas, be kita ko, suteikia minėtą pasiūlymą pateikusiai Viešajai įstaigai Nacionaliniam kraujo centrui nepagrįstą konkurencinį pranašumą lyginant su UAB „Kraujo donorystės centru", bei įgalina nurodytą situaciją vertinti kaip nesąžiningos viešojo konkurso dalyvių konkurencijos atvejį. Todėl perkančiosios organizacijos 2012-09-25 sprendimas konkurso nugalėtoju paskelbti ekonomiškai nepagrįstą pasiūlymą pateikusį tiekėją vertintinas kaip pažeidžiantis vieną iš esminių viešųjų pirkimų principų - lygiateisiškumo principą, kas taipogi įgalina sprendimą vertinti kaip neteisėtą. Atsakovas, nesutikdamas su ieškiniu, atsiliepime pateikė tokius argumentus:

112012 m. balandžio 26 d. atsakovas paskelbė atvirąjį konkursą kraujo komponentams ir kraujo preparatams pirkti.

12Pirkimo pirmajai daliai pasiūlymus pateikė du tiekėjai: UAB „Kraujo donorystės centras" (Ieškovas) ir Viešoji įstaiga Nacionalinis kraujo centras (trečiasis asmuo). 2012 m. rugsėjo 24 d. viešojo pirkimo komisija, įvertinusi tiekėjų pasiūlymus, sudarė pasiūlymų eilę pirmajai pirkimo daliai, kurioje pirmą vietą užėmė trečiasis asmuo, pasiūlęs mažiausią kainą. Ieškovas ieškinyje išdėsto savo poziciją, kodėl trečiojo asmens pateiktą pirmai pirkimų daliai pasiūlymą laiko nesąžiningos konkurencijos atveju ir kaip pasiūliusį neįprastai mažą kainą LR VPĮ 40 str. prasme.

13Atsakovas mano, jog nurodyti ieškinyje ieškovo teiginiai yra visiškai nepagrįsti.

14Vadovaujantis Atviro konkurso sąlygomis pirmajai pirkimo daliai teikėjai privalėjo pateikti vieną bendrą pasiūlymą dėl penkių skirtingų kraujo komponentų. Eritrocitai be leukocitų pridėtiniame tirpale yra vienas iš penkių kraujo komponentų, kuriuos turėjo apimti tiekėjų pasiūlymai pirmajai pirkimo daliai. Eritrocitų be leukocitų pridėtiniame tirpale preliminarus poreikis metams Atviro konkurso sąlygose numatytas tik 50 vienetų. Pagal trečiojo asmens pasiūlytas kainas tai sudaro 12 300 litų metams, kai viso pasiūlymo pirmajai pirkimo daliai kaina metams yra virš 1 milijono litų. Eritrocitų be leukocitų pridėtiniame tirpale kaina sudaro tik 0,78 procentus visos trečiojo asmens pasiūlymo kainos. Ieškovas nepateikia jokių argumentų kaip eritrocitų pridėtiniame tirpale kaina gali sutrukdyti įvykdyti visą viešojo pirkimo -pardavimo sutartį pirmajai pirkimo daliai.

15LR Sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-1127 yra patvirtintos kraujo ir jo komponentų didžiausių leistinų kainų sąrašas, o ne kraujo komponentų gamybos savikaina. Pažymėtina, kad abu tiekėjai visus kraujo komponentus siūlė mažesnėmis kainomis, nei numatytos sveikatos apsaugos ministro įsakyme.

16Nesutikdamas su ieškovo ieškinyje išdėstytais argumentais, atsakovas prašo ieškinį atmesti.

17Trečiasis asmuo VšĮ Nacionalinis kraujo centras (toliau - trečiasis asmuo) su ieškiniu nesutinka, nes laiko jį nepagrįstu.

18Ieškovas, siekdamas įrodyti, kad trečiojo asmens pirmai pirkimo daliai pasiūlyta kaina (1 559 440,00 Lt) neva yra neįprastai maža VPĮ 40 straipsnio prasme, teigia, kad trečiojo asmens viena iš pasiūlytų kraujo komponentų kainų (240 Lt/vnt.), kuri sudaro trečiojo asmens pasiūlymą pirmai pirkimo daliai, yra žemesnė už jo gamybos kaštus. Teiginį, kad trečiojo asmens pasiūlyta kraujo komponento (eritrocitų be leukocitų pridėtiniame tirpale) vieneto kaina (240 Lt/vnt.) yra žemesnė už gamybos kaštus ir todėl neįprastai maža, Ieškovas grindžia nepagrįstai ir klaidinančiai teigdamas, jog Įsakymu nustatyta šio kraujo komponento vieneto kaina (308 Lt/vnt.) atitinka šio kraujo komponento gamybos sąnaudas ir laikytina šio kraujo komponento vieneto savikaina.

19Trečio asmens pasiūlyta kraujo komponento (eritrocitų be leukocitų pridėtiniame tirpale) vieneto kaina yra ne 240 Lt, kaip nurodo Ieškovas ieškinyje, o 246 Lt/vnt., ką patvirtina pridedama trečiojo asmens pirkime pateikto pasiūlymo kopija. Ieškovo nurodytame LR Sveikatos apsaugos ministro Įsakyme yra patvirtintos didžiausios kraujo komponentų kainos, o ne kraujo komponentų savikaina.

20Ieškovas kituose viešojo pirkimo konkursuose yra pats siūlęs ir dar mažesnes šio kraujo komponento (eritrocitų be leukocitų pridėtiniame tirpale) vieneto kainas, nei trečiasis asmuo pasiūlė šiame pirkime. Pavyzdžiui, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos 2011-02-11 paskelbtame viešojo pirkimo atvirame konkurse „Kraujo komponentai" (pirkimo Nr. 100567) ieškovas pateikė pasiūlymą su 207 Lt/vnt. kaina (621 000,00 Lt : 3 000 vnt. = 207 Lt/vnt.), o VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės viešo atviro konkurso pirkime „Kraujo komponentai" (pirkimo Nr. 101085) - su 209 Lt/vnt. kaina (10 4560,00 Lt: 50 vnt. = 209 Lt/vnt.) tam pačiam kraujo komponentui (eritrocitams be leukocitų pridėtiniame tirpale). Tiek pats ieškovas, tiek kitos perkančiosios organizacijos (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė) dar žemesnę, nei trečiojo asmens šiame pirkime pasiūlytą eritrocitų be leukocitų pridėtiniame tirpale kainą laikė realia, ir pakankama pirkimo sutarčiai tinkamai įvykdyti. Atsižvelgiant į tai, perkančioji organizacija, kaip profesionalus subjektas, nuolat susiduriantis su kraujo ir jo komponentų viešuoju pirkimu, taip pat neturėjo jokio pagrindo trečiojo asmens pasiūlytą kraujo komponento (eritrocitų be leukocitų pridėtiniame tirpale) vieneto kainą (246 Lt/ vnt.) vertinti kaip nepakankamą viešojo pirkimo sutarčiai tinkamai įvykdyti, kadangi rinkoje yra siūlomos ir dar žemenės šio kraujo komponento kainos (pvz.: 207 Lt/vnt. ar 209 Lt/vnt.), o praktikoje pirkimo sutartys su šiais kraujo komponentų įkainiais yra tinkamai tiekėjų jau vykdomos.

21Trečiojo asmens pasiūlymo kainą pirmai pirkimo daliai (1 559 440.00 Lt) sudaro iš viso penkių kraujo komponentų kainos, t. y. ne tik eritrocitų be leukocitų pridėtiniame tirpale, bet ir eritrocitų be leukocitų-trombocitų sluoksnio pridėtiniame tirpale, šviežiai užšaldytos plazmos, trombocitų, gautų iš konservuoto kraujo ir trombocitų, gautų aferezės būdu, be leukocitų kainos. Trečiasis asmuo pasiūlė mažesnes ne tik eritrocitų be leukocitų pridėtiniame tirpale vieneto kainas, bet taip pat ir kitų trijų kraujo komponentų (šviežiai užšaldytos plazmos, trombocitų, gautų iš konservuoto kraujo ir trombocitų, gautų aferezės būdu, be leukocitų) kainas, tačiau ieškovas pretenzijų dėl šių kitų kraujo komponentų kainų nereiškė ir ginčo nekelia, nors šių kraujo komponentų kainos taip pat nustatytos Įsakymu. Pasiūlymai pirkime buvo vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų, trečiojo asmens pasiūlymas pirmoje pirkimo dalyje „Kraujo komponentai" kaina buvo mažiausia, todėl mano, kad pagrįstai Perkančiosios organizacijos Sprendimu buvo pripažintas laimėjusiu.

22Trečiasis asmuo prašo teismo ieškovo UAB „Kraujo donorystės centras" ieškinį atmesti kaip nepagrįstą; priteisti iš ieškovo UAB „Kraujo donorystės centras" trečiojo asmens VšĮ Nacionalinis kraujo centras šioje byloje patirtas bylinėjimosi išlaidas.

23Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės, teismo argumentai ir išvados.

24Atsakovas – VĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė ( perkančioji organizacija) 2012-04-26 paskelbė atvirąjį viešą konkursą kraujo komponentams ir kraujo preparatams pirkti. Pirkimo Nr. 120951. Tiekėjų pasiūlymai kiekvienai iš trijų pirkimo dalių vertinami atskirai. Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

25Pirmai pirkimų daliai pasiūlymus pateikė du tiekėjai- tai UAB „ Kraujo donorystės centras“ ir VĮ Nacionalinis kraujo centras.

26Atsakovo viešųjų pirkimų komisija, išnagrinėjusi pateiktus dviejų tiekėjų pasiūlymus pirmai pirkimų daliai, sudarė pasiūlymų eilę ir konkurso laimėtoju pripažino trečiojo asmens VĮ Nacionalinis kraujo centras pasiūlymą. Ieškovas, kaip tiekėjas, kuris pateikė savo pasiūlymą, nesutikdamas su komisijos sprendimu, naudojosi pretenzine tvarka, tačiau jo pretenziją atmetus, pateikė ieškinį teismui pagal ieškinyje suformuluotus argumentus ir prašė perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijos priimtą sprendimą dėl VĮ Nacionalinio kraujo centro pateikto pasiūlymo pirmai pirkimų daliai pripažinimo laimėtoju - panaikinti.

27Ieškinys atmestinas.

28Teisinio ginčo objektu yra nurodytas trečiojo asmens pasiūlymas su ieškovo ginčijama neįprastai maža kaina LR VPĮ 40 str. prasme, bei tiekėjų lygiateisiškumo principo pažeidimas.

29Ieškovas ginčo objektu nurodo tik pirkimo pirmai daliai nurodytą trečiojo asmens VĮ Nacionalinis kraujo centras kraujo komponentų kainą – eritrocitų bei leukocitų pridėtiniame tirpale vieno vieneto kainą 246 Lt/vnt.( ieškovo nurodoma kaina 240Lt/vnt.), kuri neva yra mažesnė už LR Sveikatos apsaugos ministro Įsakymu patvirtintą šių kraujo komponentų savikainą.

30Vadovaujantis šio viešo pirkimo Sąlygomis pirmai pirkimų daliai tiekėjai privalo pateikti vieną bendrą pasiūlymą dėl penkių perkamų kraujo komponentų. Eritrocitai ir leukocitai pridėtiniame tirpale yra vienas iš penkių kraujo komponentų, kuriuos turi apimti tiekėjo pasiūlymas pirmai pirkimų daliai. Eritrocitų ir leukocitų pridėtiniame tirpale preliminarus poreikis metams Atviro konkurso sąlygose yra numatytas tik 50 vnt. Pagal trečio asmens pasiūlytas kainas tai sudaro 12 300 Lt metams., kai viso pasiūlymo pirmai pirkimo daliai kaina yra 1 559 440 Lt. Taigi, eritrocitų ir leukocitų pridėtiniame tirpale kaina sudaro tik 0,78 procentus visos trečiojo asmens pasiūlymo kainos. Ieškovo nurodyti argumentai dėl perkančios organizacijos sprendimo neteisėtumo pasirinkus tiekėją, neva, pateikusį nepagrįstai mažą kainą tik vienam iš penkių komponentų, akivaizdu, kad nekelia jokių abejonių apie tokio tiekėjo gebėjimą įvykdyti visą pirkimo sutartį. Ieškovo nurodomas ginčo objektas sudaro tik 0,78 procentus pirmosios dalies pirkimo kainos. Dėl kitų kraujo komponentų kainų ieškovas ginčo nekelia.

31Ieškovo nurodomas argumentas, neva, trečio asmens pasiūlymo pirmai pirkimo daliai kraujo komponento - eritrocitų ir leukocitų pridėtiniame tirpale kaina esanti mažesnė nei šių komponentų savikaina yra nepagrįstas. LR Sveikatos apsaugos ministro 2009-12-31 įsakymu Nr. V-1127 yra patvirtintos kraujo ir kraujo komponentų didžiausių leistinų kainų sąrašas, bet ne kraujo komponentų savikaina. Į didžiausios kainos sudėtį yra įskaičiuojama ir gamybos savikaina , ir kitos pastoviosios išlaidos, ir pelnas. Šiuo įsakymu yra patvirtintos didžiausios leistinos atsiskaitymų tarp kraujo komponentais prekiaujančių subjektų atsiskaitymo su sveikatos priežiūros įstaigomis kraujo komponentų kainos, tačiau tai nėra kraujo komponentų nustatyta savikaina. Pats įsakymo pavadinimas „ Dėl kraujo ir jo komponentų didžiausių leistinų kainų sąrašo patvirtinimo“ nurodo, kad minėtu įsakymu yra patvirtintos didžiausios kraujo komponentų kainos, o atskirų tiekėjų gali būti siūlomos ir mažesnės kainos, kas yra ir šiuo atveju. Todėl ieškovo nuoroda, kad trečiojo asmens eritrocitų ir leukocitų pridėtiniame tirpale pasiūlyta kaina yra mažesnė nei šio kraujo komponentų patvirtinta įsakymu savikaina yra nepagrįsta, ir atmestina. Lietuvos Aukščiausio teismo praktikoje ( civilinė byla Nr. 3K-3-406/2011/2011-11-02) jau yra pasisakyta dėl šio minėto LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V- 1127 sampratos ir taikymo. Minėtoje Lietuvos Aukščiausio teismo nutartyje yra pasisakyta, kad minėtu įsakymu Nr. V-1127 yra nustatytos ne fiksuotos, o didžiausios leistinos kraujo komponentų kainos, o sveikatos priežiūros įstaigos, įsigydamos kraujo komponentus ne pagal fiksuotas, o už mažesnes nei įsakyme nurodytas kainas, sudaro sąlygas ekonomiškai naudoti sveikatos draudimo biudžeto lėšas ir tai atitinka valstybės lėšų racionalaus ir taupaus naudojimo principų įgyvendinimą, todėl kraujo komponentų gamintojams neturi būti užkirstas kelias konkuruoti ir siūlyti mažesnę, nei Įsakymu nustatyta kainą. Taigi, ieškovo argumentas, kad trečiojo asmens pasiūlyme nurodyta kraujo komponento- eritrocitų ir leukocitų pridėtiniame tirpale kaina yra neįprastai maža, mažesnė nei šio kraujo komponento savikaina, kurią nurodo Įsakymas Nr. V-1127, yra teisiškai nepagrįstas, todėl atmestinas. Ir tokios galimai žemesnės nei minėtu įsakymu nurodyti didžiausi kraujo komponentų įkainiai- kainos pasiūlymas nepažeidžia tiekėjų lygiateisiškumo principo, o tik sudaro sąlygas tiekėjams konkuruoti.

32Perkančioji organizacija – Šiaulių Respublikinė ligoninė , kaip profesionalus subjektas, nuolat susiduriantis su kraujo ir kraujo komponentų pirkimu, šiame pirkime pasiūlytą trečiojo asmens eritrocitų ir leukocitų pridėtiniame tirpale kainą laikė realia, neprasilenkiančia su gamybos kaštais ir pakankama pirkimo sutarčiai įvykdyti, todėl pagrįstai neprašė tiekėjo pateikti papildomo šios kainos pagrindimo. Trečiojo asmens šiam pirkimui pasiūlyta ( eritrocitų ir leukocitų pridėtiniame tirpale) kainą 246 Lt/vnt. vertinti kaip neįprastai mažą ir kaip nepakankamą viešo pirkimo sutarčiai tinkamai įvykdyti nebuvo pagrindo, nes rinkoje siūlomos šio kraujo komponento kainos yra dar žemesnės ( 209 Lt/vnt.) ir su tokią dar mažesnę kainą pasiūliusiais tiekėjais viešo pirkimo sutartys jau yra sudarytos ir sėkmingai vykdomos - kaip pvz. Kauno klinikose.

33Perkančios organizacijos šiame pirkime atrankos kriterijumi buvo nustatytas mažiausios kainos kriterijus, todėl pagrįstai ir teisėtai buvo priimtas perkančiosios organizacijos viešo pirkimo komisijos 2012-09-24 sprendimas pirmai pirkimų daliai pirmąją vietą pripažinti mažiausią kainą pasiūliusiam trečiojo asmens pasiūlymui.

34Šiame pirkime Atviro konkurso Sąlygų 53 punkte bei Viešųjų pirkimų tarnybos prie LR Vyriausybės 2009-09-30 įsakyme Nr. IS-96 nurodyti neįprastai mažos kainos vertinimo kriterijai. Kaina privalo būti skaičiuojama pagal bendrą pirmos dalies pasiūlymo kainą, o ne pagal sudėtines kainos dalis atskiriems komponentams. Šio atviro viešo pirkimo Sąlygų 53 punkte nurodyti tokie neįprastai mažos kainos kriterijai, jei yra bent viena iš tokių sąlygų:

  • kai pasiūlyta kaina yra 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį;
  • kai pasiūlyta kaina yra 30 ir daugiau procentų mažesnė nuo suplanuotų viešam pirkimui skirtų lėšų.
Šio Atviro konkurso Sąlygų 53 punkto nuostatos visiškai sutampa su Viešųjų pirkimų įstatymo 40 str. bei Viešųjų pirkimų tarnybos 2009-09-30 įsakymu Nr. IS-96“ Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvokos apibrėžimo“ nuostatas. Trečiojo asmens pasiūlyta kaina yra tik 4 procentais mažesnė už ieškovo pasiūlytą kainą (dalyvavo tik du tiekėjai), ir yra tik 26 procentais mažesnė nuo suplanuotų šiam viešam pirkimui trims pozicijoms skirtų lėšų. Taigi, trečiojo asmens pasiūlyta kaina nepatenka į itin mažos kainos vertinimo nustatytus standartus, todėl perkančioji organizacija neturėjo pagrindo ją pripažinti nepagrįstai maža ir pagal LR VPĮ 40 str. nuostatas., todėl nėra abejonių, kad dėl tokios kainos gali būti netinkamai vykdoma pati pirkimo sutartis, ar kad būtina prašyti tokios kainos pagrindimo. Dėl tinkamo pirkimo sutarties vykdymo, tai yra šio Atviro konkurso Sąlygų 5 priedo 36 punkte numatytas tiekėjams sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas - banko arba draudimo bendrovės pateikiama garantija arba laidavimas. Yra numatyta, jog tiekėjui neįvykdžius arba netinkamai vykdant savo sutartinius įsipareigojimus, tiekėjas privalo sumokėti atsakovui 5 procentų dydžio sumą nuo bendros sutarties kainos. Taigi, yra nustatyti ir yra pakankamai griežti pirkimo sutarties nevykdymo ar netinkamo jos vykdymo apsaugos svertai, todėl perkančiai organizacijai nebuvo abejonių dėl pasirinkto tiekėjo ir jo gebėjimo įvykdyti pirkimo sutartį tinkamumo. Dėl nurodytų argumentų, teismas vertina, jog nėra teisinio pagrindo pripažinti perkančiosios organizacijos - Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės viešo pirkimo komisijos, pirkimo Nr. 120951, priimtą 2012-09-24( komisijos posėdžio protokolas 11/2012-09-24 Nr. ( - ) b.l. 82-83) sprendimą dėl pirmos vietos pripažinimo tiekėjui VĮ Nacionaliniam kraujo centrui neteisėtu ir nėra teisinių pagrindų jį panaikinti. Dėl pasakyto, ieškovo ieškinys atmestinas ( LR CPK 185 str.). Ieškovas apeliuoja į nepagrįsto konkurencinio pranašumo suteikimą VĮ Nacionaliniam kraujo centrui šiame pirkime, tačiau tokių savo reikalavimų jokiais faktiniais duomenimis nepagrindžia ir jokių argumentų tuo klausimu nepateikia. Kiekviena bylos šalis privalo įrodyti tas faktines aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus, tačiau ieškovas jokių faktinių aplinkybių tokiam argumentui pagrįsti nepateikė ir nenurodė, todėl tokį ieškovo argumentavimą teismas laiko neįrodytu ( LR CPK 178 str.).

35Antru ieškinio reikalavimu ieškovas prašė panaikinus atsakovo pirkimų komisijos sprendimą, įpareigoti atsakovą konkurso laimėtoju pripažinti UAB „ Kraujo donorystės centrą“. Teismas nurodo, jog teismui nėra deleguotos funkcijos už perkančiąją organizaciją nuspręsti ir priimti sprendimus dėl tiekėjų pasiūlymų tinkamumo įvertinimo ir ne teismo diskrecijos teisė yra sprendimų priėmimo klausimai dėl laimėtojo pripažinimo. Tai nėra teismui deleguota teisė, o yra išimtinai perkančiosios organizacijos teisė. Teismas tik atlieka patikrinimo funkciją, dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų teisėtumo LR VPĮ taikymo prasme pagal ieškinyje keliamus ginčo klausimus. Dėl pasakyto, antrasis ieškinio reikalavimas kaip neteismingas teismui, neanalizuotinas ir nevertinamas.

36Tretysis asmuo teismui pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro advokato darbo apmokėjimo kaštai, todėl, ieškinį atmetus, iš ieškovo priteistinos trečiojo asmens realiai patirtos šioje byloje bylinėjimosi išlaidos, kurias patvirtina pridėti mokėjimo dokumentai už 4 095,90 Lt sumą ( LR CPK 93 str. 1d. 88 str. 1d.6p.). Teismas, vadovaudamasis LR CPK 260 str.,

Nutarė

37Ieškinį atmesti. Priteisti iš ieškovo UAB „ Kraujo donorystės centras“ ( įmonės kodas 110509057, buveinės adresas I. Kanto g. 1, Kaunas ) trečiajam asmeniui Viešajai įstaigai Nacionalinis kraujo centras (įmonės kodas 126413338, buveinės adresas Žolyno g. 34, Vilnius) 4 095,90 Lt bylinėjimosi išlaidų. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. (S)... 2. Šiaulių apygardos teismo teisėja Jolanta Badaugienė, rašytinio proceso... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė (perkančioji organizacija)... 5. Ieškovo konkurso pirmai pirkimo daliai pateikto pasiūlymo kaina sudarė 1 620... 6. Perkančiajai organizacijai teiktų pasiūlymų pirmajai pirkimo daliai kaina... 7. 1. VPĮ 40 str. 1 dalis numato, kad, jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta... 8. 2. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, kad... 9. Pagal neįprastai mažos kainos instituto teisinį reglamentavimą perkančioji... 10. 3. Konkurso laimėtoju pasirinktas neįprastai mažos kainos kriterijus... 11. 2012 m. balandžio 26 d. atsakovas paskelbė atvirąjį konkursą kraujo... 12. Pirkimo pirmajai daliai pasiūlymus pateikė du tiekėjai: UAB „Kraujo... 13. Atsakovas mano, jog nurodyti ieškinyje ieškovo teiginiai yra visiškai... 14. Vadovaujantis Atviro konkurso sąlygomis pirmajai pirkimo daliai teikėjai... 15. LR Sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-1127 yra... 16. Nesutikdamas su ieškovo ieškinyje išdėstytais argumentais, atsakovas prašo... 17. Trečiasis asmuo VšĮ Nacionalinis kraujo centras (toliau - trečiasis asmuo)... 18. Ieškovas, siekdamas įrodyti, kad trečiojo asmens pirmai pirkimo daliai... 19. Trečio asmens pasiūlyta kraujo komponento (eritrocitų be leukocitų... 20. Ieškovas kituose viešojo pirkimo konkursuose yra pats siūlęs ir dar... 21. Trečiojo asmens pasiūlymo kainą pirmai pirkimo daliai (1 559 440.00 Lt)... 22. Trečiasis asmuo prašo teismo ieškovo UAB „Kraujo donorystės centras"... 23. Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės, teismo argumentai ir išvados.... 24. Atsakovas – VĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė ( perkančioji... 25. Pirmai pirkimų daliai pasiūlymus pateikė du tiekėjai- tai UAB „ Kraujo... 26. Atsakovo viešųjų pirkimų komisija, išnagrinėjusi pateiktus dviejų... 27. Ieškinys atmestinas. ... 28. Teisinio ginčo objektu yra nurodytas trečiojo asmens pasiūlymas su ieškovo... 29. Ieškovas ginčo objektu nurodo tik pirkimo pirmai daliai nurodytą trečiojo... 30. Vadovaujantis šio viešo pirkimo Sąlygomis pirmai pirkimų daliai tiekėjai... 31. Ieškovo nurodomas argumentas, neva, trečio asmens pasiūlymo pirmai pirkimo... 32. Perkančioji organizacija – Šiaulių Respublikinė ligoninė , kaip... 33. Perkančios organizacijos šiame pirkime atrankos kriterijumi buvo nustatytas... 34. Šiame pirkime Atviro konkurso Sąlygų 53 punkte bei Viešųjų pirkimų... 35. Antru ieškinio reikalavimu ieškovas prašė panaikinus atsakovo pirkimų... 36. Tretysis asmuo teismui pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas,... 37. Ieškinį atmesti. Priteisti iš ieškovo UAB „ Kraujo donorystės...