Byla I-2654-428/2014

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Jolanta Medvedevienė, susipažinusi su pareiškėjo R. P. V. skundu,

Nustatė

2Kauno apygardos administraciniame teisme gautas R. P. V. skundas atsakovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriui, tretysis suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kuriame pareiškėjas prašo teismą panaikinti VSDFV Kauno skyriaus 1-ojo pensijų skyriaus 2014-03-13 sprendimą Nr. (10.1)S-17087 , sprendimą 2014-01-27 Nr. (10.1)S-5866 ir VSDF Valdybos 2014-03-17 sprendimą Nr. (6.5)I-2092 bei įpareigoti atsakovą VSDFV Kauno skyrių išmokėti nuo 2010-01-01 iki 2011-12-31 neteisėtai neišmokėtos valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos dalį 15490,08 Lt.

3Skundą atsisakoma priimti.

4Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos turi būti realizuojama laikantis procesiniuose įstatymuose nustatytos kreipimosi į teismą tvarkos, kurią įtvirtina ABTĮ 22–24, 32–33 straipsniai. Be to, ABTĮ 25 straipsnio 1 dalimi nustatyta, kad prieš kreipiantis į administracinį teismą, viešojo administravimo subjektų priimti individualūs teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) gali būti, o įstatymų nustatytais atvejais – turi būti ginčijami kreipiantis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją.

5Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų sprendimai pensijų skyrimo ir mokėjimo klausimais gali būti skundžiami Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka (Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 45 str.).

6Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 str. 1 d. įtvirtinta privaloma išankstinio ginčų pensijų klausimais nagrinėjimo ne teisme tvarka.

7Draudėjai, apdraustieji asmenys ir kiti suinteresuoti asmenys (toliau šiame straipsnyje – suinteresuoti asmenys) turi teisę apskųsti Fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, sprendimus ir veiksmus (neveikimą) Fondo valdybai. Fondo valdyba yra privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija (Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 str. 1 d.).

8Skundai Fondo valdybai dėl Fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, sprendimų ir veiksmų (neveikimo) nagrinėjami, jeigu jie pateikti per 20 darbo dienų nuo tos dienos, kurią suinteresuotas asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą (neatlikimą) ar sprendimo priėmimą, o skundai dėl nepriimto sprendimo – per 20 darbo dienų nuo tos dienos, kurią baigėsi sprendimui priimti nustatytas terminas. Skundai dėl sprendimų pensijų, rentų ir kompensacinių išmokų teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybiniams darbuotojams skyrimo ir (ar) mokėjimo klausimais nagrinėjami, jeigu jie pateikti per 6 mėnesius nuo tos dienos, kurią suinteresuotas asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo sprendimo priėmimą, o skundai dėl nepriimto sprendimo – per 20 darbo dienų nuo tos dienos, kurią baigėsi sprendimui priimti nustatytas terminas. Skundui paduoti nustatytas terminas, praleistas dėl svarbių priežasčių, kurias asmuo pagrindžia atitinkamais dokumentais, Fondo valdybos direktoriaus ar jo pavaduotojo sprendimu gali būti atnaujinamas. Skundų nagrinėjimo tvarką Fondo valdyboje nustato Fondo valdybos direktorius (Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 str. 2 d.).

9Fondo valdyba, išnagrinėjusi skundą, gali jį patenkinti visą ar iš dalies, taip pat skundą atmesti. Fondo valdybos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka priimtas sprendimas gali būti skundžiamas teismui (Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 str. 4 d.).

10Fondo valdybos sprendimai ir veiksmai (neveikimas) (išskyrus numatytus šio straipsnio 4 dalyje) gali būti skundžiami Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka (Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 str. 5 d.).

11Prie skundo pateikti dokumentai patvirtina, kad pareiškėjas dėl VSDFV Kauno skyriaus 2014-01-27 sprendimo Nr. (10.1)S-5866 panaikinimo, 2014-02-10 skundu kreipėsi į VSDF Valdybą, kuri 2014-03-06 sprendimu Nr. (6.5)I-2092 jo skundą nagrinėti atsisakė, kadangi pareiškėjas praleido terminą skundui paduoti. Šiame sprendime nurodė, jog pareiškėjui iki 2014-03-21 pateikus įrodymus, sudarančius pagrindą atnaujinti terminą skundui paduoti, skundo priėmimo klausimas bus sprendžiamas iš naujo.

12Akivaizdu, kad ginčas, dėl teritorinio skyriaus sprendimo panaikinimo bei įpareigojimo VSDFV Kauno skyrių sumokėti pareiškėjui nepagrįstai sumažintą valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos dalį, VSDF Valdyboje iš esmės nebuvo išnagrinėtas, todėl darytina išvada, kad pareiškėjo skundas nebuvo išnagrinėtas įstatymo nustatyta privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarka.

13Be to, ginčijamu VSDF Valdybos 2014-03-06 sprendimu Nr. (6.5)I-2092 VSDFV Kauno skyrius buvo įpareigotas panaikinti 2014-01-27 rašto Nr. (10.1)S-5866 dalį, kuria atsisakyta tenkinti R. P. V. reikalavimą išmokėti pensijos dalį, tai reiškia, jog išankstine ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka VSDF Valdyba, išnagrinėjusi skundą dėl teritorinio skyriaus sprendimo, pareiškėjo skundą tenkino iš dalies, ir pareiškėjas nesutinka su šia VSDF valdybos sprendimo dalimi. Kadangi skundo į teismą dalyku laikomi sprendimai sukeliantys pareiškėjui tiesiogines pasekmes, ir šios bylos nagrinėtinos administraciniuose teismuose pagal šių teritorinių viešojo administravimo subjektų buveinės vietų paskirstymą teismams (ABTĮ 35 str.) (žr. LVAT2008 m. balandžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-525-248-08), todėl šis ginčas turi būti nagrinėjamas Vilniaus apygardos administraciniame teisme. Esant šioms aplinkybėms, pareiškėjo skundą atsisakoma priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 2,3 p.).

14Pareiškėjui išaiškintina, kad jis turi teisę paduoti skundą dėl šio ginčo išsprendimo Vilniaus apygardos administraciniam teismui (ABTĮ 19 str., Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 str. 5 d.).

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktu, teisėja

Nutarė

16Atsisakyti priimti R. P. V. skundą.

17Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai