Byla 2-5677-459/2013
Dėl 8317,50 Lt žalos atlyginimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Raimonda Andrulienė, sekretoriaujant Giedrei Juozapaitienei, dalyvaujant ieškovo atstovui, advokatui R. B., atsakovų atstovams I. Ž. ir A. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą, pagal ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį ir patikslintą ieškinį atsakovams UAB K. k. ū. ir AB „Šiaulių energija“, dėl 8317,50 Lt žalos atlyginimo,

2Teismas išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ atstovas, advokatas R. B. palaikė ieškinį, patikslintą ieškinį ir prašė jį patenkinti visiškai. Jis paaiškino, kad palaiko patikslintame ieškinyje išdėstytus argumentus ir prašo remtis prie ieškinio pridėtų dokumentų duomenimis. Jų pagrindu prašė priteisti iš atsakovų UAB K. k. ū. ir AB „Šiaulių energija“ 8317,50 Lt žalos, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovo atstovas paaiškino, kad žala kilo iš to, jog dėl užliejimo termofikaciniu vandeniu 2011-01-02 buvo apgadintas ieškovo draustas butas, priklausantis draudėjui R. G., esantis ( - ), Šiaulių rajone. Dėl atsiradusios žalos draudėjui buvo išmokėta 8317,50 Lt dydžio draudimo išmoka. Užliejimas įvyko dėl to, kad vanduo prasiskverbė per namo palėpėje trūkusią šildymo sistemos vamzdyno srieginį sujungimą. Kadangi UAB K. k. ū. vykdo minėto namo eksploataciją, kuriai AB „Šiaulių energija“ tiekia šilumos energiją bei prižiūri šildymo ir karšto vandens sistemą, todėl pastarosios, kaip verslininkai, kuriems taikomi didesnio atidumo ir rūpestingumo standartai, nevykdydami savo pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai bei neveikimu prisidėjo prie žalos kilimo. Atstovas tvirtino, kad reikia vadovautis LR CK 6.256 str. 4 d., kuri numato, kad nagrinėjamu atveju civilinei atsakomybei atsirasti nereikia kaltės. Tvirtina, kad atsakovai netinkamai vykdė prievolę prižiūrėti šildymo ir karšto vandens inžinierinius tinklus, pažeidė pareigą elgtis rūpestingai ir apdairiai, kad nebūtų padaryta žala trečiųjų asmenų turtui, nes nesirūpino pakankama šios namo inžinierinės įrangos profilaktika, renovacija, todėl privalo atlyginti ieškovui, kaip įgijusiam subrogacijos teisę, pastarojo išmokėtą draudėjui R. G. 8317,50 Lt dydžio draudimo išmoką ir visas bylinėjimosi išlaidas. Atkreipė dėmesį, jog atsakovo pareigą atlyginti ieškovės patirtas išlaidas įrodo su ieškiniu ir patikslintu ieškiniu pateikti dokumentai.

4Atsakovo UAB K. k. ū. atstovas, per kurį atsakovas veda bylą, I. Ž. su ieškiniu ir patikslintu ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Atstovė nurodė kad palaiko atsiliepime į patikslintą ieškinį išdėstytus argumentus ir paaiškino, kad UAB K. k. ū. yra netinkamas atsakovas, nes „Daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų administravimo ir atsiskaitymo už jį sutarties“ 4 p. yra nurodyta, kad administratorius neatsako už vandentiekio, kanalizacijos, šildymo ir elektros energijos tiekimo sistemų avarijas ir jų metu padarytą žalą. Ji paaiškino, kad UAB K. k. ū. nėra atsakingas už vandentiekio avarijos pasekoje atsiradusią žalą, kadangi negalėjo jos numatyti. Namo bendrojo naudojimo įrenginiais privalo rūpinti ir reguliariai apžiūrėti patys namo gyventojai. Be to, UAB Kuršėnų komunalinio ūkio atstovai nebuvo pakviesti į turto sugadinimo vietą, todėl nematė žalos padarinių ir negali įvertinti jos apimties.

5Atsakovo AB „Šiaulių energija“ atstovas, per kurį atsakovas veda bylą, vyr. teisininkas A. S., taip pat prašė atmesti ieškovo ieškinį ir patikslintą ieškinį, bei nurodė kad palaiko atsiliepime į patikslintą ieškinį išdėstytus argumentus. Atstovas užtikrino, kad AB „Šiaulių energija“, kaip pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas visada buvo aktyvi vykdydama tas funkcijas, kurios yra priskirtos pagal pastato šildymo ir karšto vandens priežiūros tvarką. Atkreipė dėmesį, kad tai ir įrodo byloje pateikti įrodymai. Atlikus hidraulinius bandymus 6 atmosferų slėgiu namo šilumos vamzdynas atlaikė, jokių pažeidimų tuo metu nebuvo užfiksuota, vamzdyno izoliacijos pažeidimų (drėgnumo) nebuvo nustatyta, todėl namo šildymo sistema buvo tinkamai paruošta šildymo sezonui. Kadangi vamzdyno viduje galimai esantį įtrūkimą galima pastebėti tik vizualiai tai nustačius, todėl jo nepamačius ir negavus informacijos iš name gyvenančių gyventojų apie pastebėtus sistemos pažeidimus, nėra galimybės imtis konkrečių veiksmų. A. S. paaiškino manantis, kad atsakovas AB „Šiaulių energija“ atliko visus nuo jos priklausančius veiksmus. Būtent, šilumą naudojančių sistemų hidraulinį išbandymą ir plovimą prieš šildymo sezono pradžią, ką patvirtina į bylą pateiktas 2010-08-25 aktas. Jame nurodyta, kad bandymų metu viskas atitiko normas ir reikalavimus, todėl atsakovas negalėjo numatyti, kad įvyks avarija. Tvirtino, kad neįmanoma pamatyti, jog karštą vandenį tiekiantis vamzdis gali būti pakenktas iš vidaus, prarūdijęs ir trūkti. Atstovas teigia esantis įsitikinęs, jog avarija įvyko dėl ne nuo jų priklausančių aplinkybių ir tikina, jog tokiu atveju galioja LR CK 6 str. 212 str. įtvirtinta nuostata, kad esant nugalimai jėgai, kai šalis nuo atsakomybės atleidžiama jei negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti aplinkybių dėl kurių atsirado pasekmės.

6Ieškinys atmestinas (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 178 str., 285 str., Civilinio kodekso 6.270 str.).

7Akivaizdu, kas ieškinį ieškovas grindžia Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.263 str., 6.266 str. ir 6.1015 str.

8Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.266 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas).

9Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.1015 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtos sumos iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius (CK 6.1015 straipsnio 2 dalis). Tai reiškia, kad subrogaciniam reikalavimui taikomos tos normos, kurios reglamentuoja prievolę, siejančią nukentėjusį ir žalą padariusį asmenis.

10Iš bylos dokumentų akivaizdu, kad 2011-01-02 buvo užlietas ieškovo draustas (4-5 b.l.) butas Nr. 12, esantis ( - ), Šiaulių rajone (11 b.l.). Ieškovė įvykį pripažino draudiminiu (6-10 b.l.) ir išmokėjo draudėjui 8317,50 Lt draudimo išmoką (12-24 b.l.).

11Byloje nėra ginčo dėl žalos ir žalos dydžio, tačiau ginčas kilo dėl to, kas turi atlyginti ieškovo patirtas išlaidas dėl išmokos draudėjui ir ar yra priežastinis ryšys tarp atsakovų veiksmų (neveikimo) ir atsiradusių pasekmių.

12Darytina išvada, kad būtent ieškovas privalo įrodyti, jog dėl atsakovų kaltės trūko šildymo sistemos jungtis ir dėl ko kilo žala, nes šios aplinkybės nėra preziumuojamos. Akivaizdu, kad byloje nėra duomenų dėl ko įvyko avarija. Iš pranešimo atsakant į paklausimą apie įvykį (11 b.l.) akivaizdu, kad jame nurodyta, jog 2011 m. sausio 1 d., 22.40 val., AB „Šiaulių energija“ Kuršėnų šilumos tinklų tarnybos darbuotojai, atvykę pagal iškvietimą apie bėgantį vandenį iš palėpės gyvenamajame name, adresu Liepų al. 9, sustabdė termofikacinio vandens nutekėjimą, uždarydami sklendes šilumos punkte (manytina, kad nurodant datą yra padarytas rašymo apsirikimas, nes draudėjas akte nurodė 2011-01-02). Buvo nustatyta, kad avarija ( - ), namo palėpėje įvyko dėl šildymo sistemos vamzdyno srieginio sujungimo įtrūkimo. Byloje nenustatyta duomenų apie tai kada buvo įrengtas ar pakeistas vamzdynas ir jo sujungimai.

13Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.82 str. 1 d. butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė - techninė ir kitokia įranga. Tame tarpe ir šildymo sistemos vamzdynas. Akivaizdu, kad srieginio sujungimo įtrūkimas įvyko palėpėje, kuri priklauso visiems namo Liepų al. 9, Kuršėnai, gyventojams. Byloje nėra duomenų, kad namas, ( - ), yra įkūręs bendriją. Dėl to daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų administravimo sutartys (tame tarpe šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros) turi būti pasirašytos su kiekvienu namo gyventoju atskirai. Tai ir akivaizdu iš sutarties, sudarytos su R. G. (50 b.l.). Šios sutarties 5.3 p. numatyta, kad įkūrus bendriją, ši sutartis netenka galios. Iš pažymos (67, 68 b.l.) akivaizdu, jog pats butas ( - ), yra atjungtas nuo Kuršėnų ŠTF miesto šilumos tinklų ir šilumos tiekimo sutartis nutraukta 2009-09-01, dar iki avarijos.

14Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.83 straipsnio 3 dalyje yra numatyta, kad buto ir kitų patalpų savininkai bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Nors UAB K. k. ū. nurodė, kad būtent atsakovas AB ,,Šiaulių energija“, yra vienintelė bendrovė teikianti šilumos energiją ir vykdanti pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą (eksploataciją) Šiaulių rajone (33-35 b.l.). Tačiau akivaizdu, kad atsakovas AB „Šiaulių energija“ nėra šildymo sistemos savininkė ir valdytoja, todėl neturi pareigos ar teisės nurodyti namo gyventojams atnaujinti namo inžinerinius tinklus bendrojo naudojimo patalpose, o namo administratorius UAB K. k. ū., sutartyje taip pat nėra numatęs pareigos prižiūrėti namo Liepų al. 9 šildymo sistemą.

15Civilinei atsakomybei taikyti būtinos trys sąlygos: neteisėti veiksmai, žala bei priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos, o ketvirtoji sąlyga – kaltė – įstatymų numatytais atvejais nėra būtina sąlyga civilinei atsakomybei atsirasti.

16Ieškovas nurodo, kad atsakovai, kaip verslininkai, kuriems taikomi didesni atidumo ir rūpestingumo standartai, yra kalti be kaltės. Byloje nustatyta, kad žala atsirado dėl šildymo sistemos vamzdyno srieginio sujungimo įtrūkimo. Ieškovas vadovaujasi Civilinio kodekso 6.266 str. str. 1 d., kurioje nurodyta, jog žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad buvo Civilinio kodekso 6.270 str. 1 d. nustatytos aplinkybės, t. y. kad žala atsirado dėl force majeure (nenugalimos jėgos) arba nukentėjusiojo tyčios ar didelio neatsargumo. Preziumuojama, kad pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų savininkas (valdytojas) yra asmuo, viešame registre nurodytas kaip jų savininkas (valdytojas). Nurodytoje teisės normoje nustatyta deliktinė civilinė atsakomybė be kaltės, t. y. atsakomybei atsirasti pakanka, kad būtų nustatytos trys civilinės atsakomybės sąlygos: neteisėti veiksmai, padaryta žala ir priežastinis ryšys tarp veiksmų ir žalos. Atsakovas UAB K. k. ū. paaiškino, kad neturėjo informacijos, jog vamzdynas yra pasenęs. Atsakovas AB „Šiaulių energija“ atstovas paaiškino, kad neturi informacijos, jog gyventojai buvo sukvietę susirinkimą dėl susidėvėjusio vamzdyno keitimo. Gyventojai neinformavo AB „Šiaulių energija“, kad yra būtina keisti ar remontuoti vamzdyną ar jo dalį bendro naudojimo patalpose. Teismui nėra pateikti dokumentai, patvirtinantys, jog vamzdynas keistas, bet nėra įrodymų ir apie tai, jog jis yra susidėvėjęs. Kaip jau minėta, namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju yra atsakovas AB „Šiaulių energija“, kuri garantuoja nustatytų parametrų šilumos energijos ir karšto vandens tiekimą klientui nuo įvado iki atsakomybės ribos bei vadovaujantis tarpusavio šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartimi užtikrina šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą iki atsakomybės ribos.

17Tuo tarpu atsakovo UAB Kuršėnų komunalinio ūkio, kuris paskirtas daugiabučio namo, esančio ( - ), Šiaulių rajone butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi (43, 44-45 b.l.), funkcijos yra numatytos savivaldybės tarybos patvirtintuose nuostatuose (36, 37-42 b.l.). Akivaizdu, kad nėra duomenų, jog atsakovas UAB Kuršėnų komunalinis, yra įpareigotas prižiūrėti karšto vandens tiekimo įrenginius, nes pagal Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-10-25 įsakymu Nr. A-523 ir 2010-03-03 įsakymu Nr. A-261 pakeistą 2004-10-25 įsakymą Nr. 523 (44-45 b.l.), dėl UAB K. k. ū. vykdomos daugiabučių namų bendrojo naudojimo nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) atliekamų darbų apimčių sąrašo pakeitimo, pakeisto 3 punkto nuostatas (46 b.l.), tokių įpareigojimų atsakovui UAB K. k. ū. nebenumatyta. UAB Kuršėnų komunalinis įpareigotas tik organizuoti daugiabučio namo bendrojo naudojimo remonto ir kitus techninės priežiūros darbus, į kurių sąrašą neįtraukti pastato šildymo sistemos objektų priežiūros ir remonto darbai.

18Iš byloje esančios sutarties su daugiabučio namo, esančio ( - ), namo savininku R. G. (50 b.l.) akivaizdu, kad atsakovas UAB K. k. ū. 2008-06-30 yra sudaręs Daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų administravimo ir atsiskaitymo už jį sutartį, kurios 4 p. numatyta, jog administratorius neatsako už vandentiekio, kanalizacijos, šildymo ir elektros energijos tiekimo sistemų avarijas ir jų metu padarytą žalą. Iš aptarto akivaizdu, kad pagal Daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų administravimo ir atsiskaitymo už jį sutarties 3.2.7; 3.2.8.; ir 3.2.10.; punktų reikalavimus patys butų savininkai privalo tinkamai naudoti, tausoti bendrojo naudojimo patalpas ir įrenginius, savavališkai nekeisti, nereguliuoti, neremontuoti bendrosios inžinerinės įrangos, bei užtikrinti bendrųjų konstrukcijų bendrojo naudojimo patalpų priežiūros taisyklių laikymąsi. Atsakovas UAB K. k. ū. ir ginasi šiomis sutarties nuostatomis ir tvirtinimu, kad už bendrojo naudojimo patalpose esančių šildymo įrenginių būklės tvarkingumą bei patikimumą atsako visi namo savininkai.

19Atsižvelgiant į aukščiau aptartą darytina išvada, kad ieškovas neįrodė, jog namo ( - ), Šiaulių rajone, vamzdynas buvo avarinės būklės, kad avarija įvyko dėl susidėvėjusio vamzdyno. Byloje nenustatyta, kad buvo užfiksuotas vamzdyno susidėvėjimas, kadangi vamzdynas atlaikė hidraulinius bandymus. Atsakovai taip pat neužfiksavo fakto, kad vamzdynas susidėvėjęs. Atsakovai tiek UAB K. k. ū., tiek AB „Šiaulių energija“ visus atsakovams privalomus darbus šiame name yra atlikę, pastato šilumos įrenginiai buvo paruošti šildymo sezonui ir tai patvirtina 2010-08-25 aktas bei 2010 m. rugpjūčio 25 dieną atlikti hidrauliniai bandymai, kurių metu šildymo sistema buvo išbandyta 6 atmosferų slėgiu bei šildymo įvado 10 atmosferų slėgiu (šildymo sezonu šildymo sistemoje slėgis yra apie 3 atmosferas) ir šį slėgį vamzdynas išlaikė. Tuo metu jokių pažeidimų nebuvo užfiksuota, vamzdyno izoliacijos pažeidimų nebuvo nustatyta (85, 86 b.l.). Todėl sutiktina su AB „Šiaulių energija“ atstovo teigimu, kad esant izoliuotam vamzdžiui, jo trūkimas gali būti pastebėtas tik pamačius tai vizualiai. Sutiktina, kad pamatyti įmanoma tik prasidėjus vandens pratekėjimui. Iš aptaro darytina išvada, kad už savalaikį pratekėjimų pastebėjimą yra atsakingi patys namo gyventojai, nes būtent jie nuolat yra objekto vietoje ir patys privalo stebėti nuo namo įvado jo viduje esantį vamzdyną bei savalaikiai informuoti AB „Šiaulių energija“, kaip pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoją ar UAB K. k. ū.. Manytina, kad AB „Šiaulių energija“ atliko visus nuo jos priklausančius veiksmus, kaip namo šildymo sistemos prižiūrėtojas, todėl nėra atsakinga už avarijos metu padarytą žalą. Ieškovo teiginys, kad AB „Šiaulių energija“ privalėjo imtis aktyvesnių veiksmų, kurie būtų leidę išvengti atsiradusios žalos, vertintinas kaip teorinio pobūdžio, neturintis praktinio įgyvendinimo galimybių, nes visiškai neaišku kokie veiksmai įvardintini kaip aktyvesni, už tuos kuriuos atsakovai atliko. Manytina, kad pagal sudarytas sutartis atsakovas AB „Šiaulių energija“ vykdė savo funkcijas, šildymo sistema ir šilumos punktas buvo paruoštas šildymo sezonui. Įstatymas numato, kad civilinės atsakomybės sąlyga yra būtinas priežasties ir pasekmių ryšys. Priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir padarytos žalos turi būti teisiškai reikšmingas, aiškus, konkretus, egzistuoti objektyviai ir turi būti įrodytas. Nenustatyta, kad atsakovų veiksmai ar neveikimas sukėlė avariją, kad konkretūs veiksmai buvo neteisėti. Darytinai išvada, kad atsakovai tinkamai vykdė savo pareigas, o avarija įvyko ne dėl nuo atsakovų priklausančių aplinkybių, todėl jie neturi už tai atsakyti (Civilinio kodekso 6.270 str.).

20Teismui nenustačius visų civilinės atsakomybės sąlygų, teisiškai reikšmingo priežastinio ryšio tarp atsakovų veiksmų (neveikimo) ir atsiradusios žalos, o nenustačius, kad dėl atsakovų neteisėtų veiksmų (neveikimo) įvyko avarija, ar, kad atsakovai elgėsi neapdairiai ir nerūpestingai, todėl ieškinys netenkintinas (Civilinio proceso kodekso 178 str., bei praktika, formuojama bylose, pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-123/2009, pagal ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovams M. K.-D., 729-ajai daugiabučio namo savininkų bendrijai, UAB Namų priežiūros centrui, tretiesiems asmenims G. A. N., UAB „Erama“, UAB Vilniaus architektūros studijai, dėl žalos atlyginimo, bei Šiaulių apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-425-71/2010, pagal ieškovo AB ,,Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovams AB ,,Šiaulių energija“ ir UAB ,,Mūsų butas“, trečiajam asmeniui R. D., dėl žalos atlyginimo).

21Dėl bylinėjimosi išlaidų.

22Iš ieškovo AB ,,Lietuvos draudimas“ valstybei priteistinos procesinių dokumentų siuntimo išlaidų (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 263 str., 265 str., 268 str., 270 str., teismas,

Nutarė

24Ieškovės ieškinį ir patikslintą ieškinį atmesti.

25Priteisti iš ieškovo AB ,,Lietuvos draudimas“ valstybei 20,10 Lt (dvidešimt litų, 10 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

26Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos, gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per šį teismą, apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Raimonda Andrulienė, sekretoriaujant... 2. Teismas išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ atstovas, advokatas R. B. palaikė... 4. Atsakovo UAB K. k. ū. atstovas, per kurį atsakovas veda bylą, I. Ž. su... 5. Atsakovo AB „Šiaulių energija“ atstovas, per kurį atsakovas veda bylą,... 6. Ieškinys atmestinas (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 178 str.,... 7. Akivaizdu, kas ieškinį ieškovas grindžia Lietuvos Respublikos Civilinio... 8. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.266 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad... 9. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.1015 straipsnio 1 dalyje nustatyta,... 10. Iš bylos dokumentų akivaizdu, kad 2011-01-02 buvo užlietas ieškovo draustas... 11. Byloje nėra ginčo dėl žalos ir žalos dydžio, tačiau ginčas kilo dėl... 12. Darytina išvada, kad būtent ieškovas privalo įrodyti, jog dėl atsakovų... 13. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.82 str. 1 d. butų ir... 14. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.83 straipsnio 3 dalyje yra numatyta,... 15. Civilinei atsakomybei taikyti būtinos trys sąlygos: neteisėti veiksmai,... 16. Ieškovas nurodo, kad atsakovai, kaip verslininkai, kuriems taikomi didesni... 17. Tuo tarpu atsakovo UAB Kuršėnų komunalinio ūkio, kuris paskirtas... 18. Iš byloje esančios sutarties su daugiabučio namo, esančio ( - ), namo... 19. Atsižvelgiant į aukščiau aptartą darytina išvada, kad ieškovas... 20. Teismui nenustačius visų civilinės atsakomybės sąlygų, teisiškai... 21. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 22. Iš ieškovo AB ,,Lietuvos draudimas“ valstybei priteistinos procesinių... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 260... 24. Ieškovės ieškinį ir patikslintą ieškinį atmesti.... 25. Priteisti iš ieškovo AB ,,Lietuvos draudimas“ valstybei 20,10 Lt... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos, gali būti skundžiamas...