Byla A-740-442/2019
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romano Klišausko, Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas) ir Dainiaus Raižio (pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 17 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo G. S. skundą atsakovams Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Mokestinių ginčų komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas G. S. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu, prašydamas įpareigoti atsakovus Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir VMI, centrinis mokesčių administratorius) ir Mokestinių ginčų komisiją prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir Komisija, Mokestinių ginčų komisija) pateikti jam susipažinti visų patikrinimo metu surinktų dokumentų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas.

72.

8Pareiškėjo teigimu, VMI ir Komisija pažeidė jo teises, atsisakydamos pateikti visų mokestinių dokumentų bylos kopijas, tokiu būdu suvaržydamos jo, kaip mokesčių mokėtojo, teises susipažinti su visa mokestinio patikrinimo medžiaga.

93.

10Pareiškėjas nurodė, kad ne kartą kreipėsi į VMI ir Komisiją, prašydamas pateikti mokestinės bylos dokumentų kopijas, tačiau prašomi dokumentai nebuvo pateikti. Pažymėjo, kad jam nebuvo sudaryta galimybė susipažinti su bylos duomenimis Komisijoje, kadangi Komisija tokį sutikimą išreiškė jau po skundo išnagrinėjimo. Akcentavo, kad šiuo atveju jis nepageidauja atvykti į VMI ar Komisiją susipažinti su bylos duomenimis, nes nori savarankiškai skaityti bylos medžiagą pagal pateiktas kopijas. Pareiškėjas prašė teismo įpareigoti atsakovus pateikti jam visos mokestinės bylos dokumentų kopijas.

114.

12Atsakovas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepime prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

135.

14Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas 2016 m. rugpjūčio 22 d. VMI pateikė prašymą, kuriame prašė pateikti visos patikrinimo medžiagos kopijas, į kurį jam buvo atsakyta 2016 m. rugsėjo 7 d. raštu Nr. (24.4-31-5)-R-5561 (toliau – ir Raštas). Teigė, kad pareiškėjas buvo informuotas, jog su ginčo medžiaga gali susipažinti VMI arba Klaipėdos apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje (toliau – ir Klaipėdos AVMI, vietos mokesčių administratorius), iš anksto suderinus laiką nurodytais kontaktais.

156.

16Atsakovas paaiškino, kad pareiškėjas 2016 m. rugsėjo 22 d. pateikė skundą VMI viršininkui dėl Rašto panaikinimo. Į nurodytą skundą pareiškėjui atsakyta 2016 m. spalio 11 d. sprendimu Nr. 68-297 (toliau – ir Sprendimas), kuriame nurodyta, kad VMI išnagrinėjo jo 2016 m. rugpjūčio 1 d. skundą dėl Klaipėdos AVMI 2016 m. liepos 8 d. sprendimo Nr. (6.5)-FR0682-435, kuriuo pareiškėjui papildomai apskaičiuota 17 419,78 Eur gyventojų pajamų mokesčio (toliau – ir GPM), 9 265,62 Eur GPM delspinigių, 5 225 Eur GPM bauda, 2 529,83 Eur privalomojo sveikatos draudimo įmokų (toliau – ir PSD įmokos), 1 707,84 Eur PSD įmokų delspinigių, 758 Eur PSD įmokų bauda, ir 2016 m. rugsėjo 22 d. skundą dėl VMI 2016 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. (24.4-31-5) R-5561. Pažymėjo, kad Sprendime taip pat nurodyta, jog VMI raštas laikytinas tarpiniu (procedūriniu) sprendimu, kuris negali būti savarankiškas administracinės bylos dalykas. Teigė, kad nesutikdamas su VMI procedūriniu sprendimu, pareiškėjas nesutikimo argumentus gali pareikšti ginčydamas galutinį mokesčių administratoriaus sprendimą, bet ne reikšti savarankiškus reikalavimus.

177.

18Atsakovo teigimu, pareiškėjas turi teisę susipažinti su bylos medžiaga, tačiau nei vienas teisės aktas neįpareigoja pateikti visų prašomų dokumentų kopijų ir siųsti jas paštu. Pareiškėjas su visa, išsamia bei svarbia administracinės bylos Nr. I-2415-821/2017 medžiaga galėjo susipažinti atvykęs Rašte nurodytais adresais, Komisijoje bei teisme, tačiau šia teise nepasinaudojo.

198.

20Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pateiktame procesiniame dokumente nurodė, kad pareiškėjo 2016 m. gruodžio 19 d. prašymas dėl patikrinimo bylos dokumentų kopijų pateikimo kaip savarankiškas dokumentas nebuvo išnagrinėtas ir dėl tokio prašymo Komisija nėra priėmusi savarankiško procesinio sprendimo. Teigė, kad Komisija pareiškėjo prašymą pateikti bylos medžiagos kopijas išnagrinėjo ir įvertino nagrinėdama mokestinį ginčą pagal pareiškėjo 2016 m. lapkričio 2 d. skundą dėl VMI 2016 m. spalio 11 d. sprendimo. Pažymėjo, kad pareiškėjui buvo sudaryta galimybė susipažinti su ginčo medžiaga Komisijoje, tačiau pareiškėjas šia teises nepasinaudojo.

21II.

229.

23Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. spalio 17 d. sprendimu pareiškėjo skundą tenkino iš dalies. Teismas įpareigojo VMI iš naujo išnagrinėti pareiškėjo 2016 m. rugsėjo 22 d. skundą dėl 2016 m. rugsėjo 7 d. rašto (sprendimo) Nr. (24.4-31-5)-R-5561 ir įpareigojo Komisiją išnagrinėti pareiškėjo 2016 m. gruodžio 19 d. prašymą dėl patikrinimo bylos dokumentų kopijų pateikimo. Kitą skundo dalį teismas atmetė kaip nepagrįstą.

2410.

25Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad VMI, gavusi pareiškėjo 2016 m. rugpjūčio 22 d. prašymą pateikti dokumentų kopijas, į jį atsakė, paaiškindama pareiškėjui jo teisę atvykti susipažinti su bylos medžiaga, nurodė tiek vietos, tiek centrinio administratoriaus buveinių adresus, pateikė atsakingų darbuotojų, su kuriais pareiškėjas gali susiekti ir suderinti susipažinimo su mokestinio patikrinimo medžiaga datą ir laiką, kontaktinius duomenis. Teismas atkreipė dėmesį, kad VMI Rašte nenurodė priežasčių, trukdančių pateikti prašomų dokumentų kopijas pareiškėjo pageidaujama forma.

2611.

27Pirmosios instancijos teismas taip pat nustatė, kad pareiškėjas, manydamas, jog jo teisė gauti prašomą informaciją iš centrinio mokesčių administratoriaus yra pažeista, 2017 m. rugsėjo 22 d. parengė savarankišką skundą VMI viršininkui. Centrinis mokesčių administratorius minėtą skundą išnagrinėjo kartu su pareiškėjo skundu dėl vietos mokesčio administratoriaus 2016 m. liepos 8 d. sprendimo, kuriuo buvo patvirtintas patikrinimo aktas, ir 2016 m. spalio 11 d. sprendime nurodė, kad pareiškėjo 2016 m. rugsėjo 22 d. skundas dėl VMI 2016 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. (24.4-31-5) R-5561 yra procedūrinis sprendimas, kuris negali būti savarankišku administracinės bylos dalyku, o nesutikimo argumentus pareiškėjas galės pareikšti ginčydamas galutinį mokesčių administratoriaus sprendimą.

2812.

29Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo atskirąjį skundą, 2017 m. balandžio 26 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. AS-397-438/2017, nurodė, jog pareiškėjas turi teisę skųsti valstybės institucijos veiksmus ar neveikimą, susijusį su informacijos teikimu, o tokio pobūdžio skundų nagrinėjimas nėra priskiriamas Komisijos kompetencijai, todėl darytina išvada, kad VMI sprendimas yra galutinis sprendimas dėl pareiškėjo reikalavimo (prašymo) gauti dokumentų kopijas. Atsižvelgdamas į tai, teismas pripažino, kad VMI nei 2016 m. rugsėjo 7 d. Rašte, nei 2016 m. spalio 11 d. sprendime neišsprendė pareiškėjo prašymo pateikti prašomų dokumentų (mokestinio patikrinimo medžiagos) kopijų jo pageidaujama forma pagrįstumo, taip pat nenurodė pagrindų, kuriems esant valstybės institucija galėtų atsisakyti teikti pareiškėjo prašomą informaciją (mokestinio patikrinimo dokumentų kopijas), tuo pažeisdama Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme (toliau – ir Įstatymas, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas) įtvirtintą teisę gauti informaciją.

3013.

31Pirmosios instancijos teismas taip pat nustatė, kad pareiškėjas Komisijai buvo pateikęs ne tik skundą dėl VMI sprendimo, bet ir savarankišką prašymą dėl mokestinio patikrinimo bylos dokumentų kopijų pateikimo. Komisija į minėtą pareiškėjo prašymą Įstatyme nustatyta tvarka neatsakė, prašyme nurodytos informacijos pareiškėjo pageidaujama forma nepateikė. Teismas vertino, kad vien tai, jog nagrinėdama tarp pareiškėjo ir centrinio mokesčių administratoriaus kilusį mokestinį ginčą Komisija išaiškino pareiškėjui jo teisę susipažinti su mokestinio ginčo bylos medžiaga atvykus į Komisiją, negali būti laikytina tinkamu pareiškėjo savarankiško prašymo išnagrinėjimu. Be to, kaip nurodė Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2017 m. balandžio 26 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. AS-397-438/2017, Komisija nėra kompetentinga nagrinėti ginčų, susijusių su asmens teise gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų. Teismas padarė išvadą, kad Komisija, įgyvendindama pareiškėjo teisę gauti prašomą informaciją pagal Įstatymo nuostatas, privalėjo pareiškėjo prašymą išnagrinėti ir pateikti informaciją pageidaujama forma arba atsisakyti ją pateikti, nurodydama priežastis, dėl kurių tokia informacija negali būti pateikta, tačiau nagrinėjamo ginčo atveju Komisija nei vieno iš nurodytų veiksmų neatliko.

3214.

33Įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes pirmosios instancijos teismas sprendė, kad nei VMI, nei Komisija pareiškėjui nepateikė patvirtintų mokestinio ginčo bylos medžiagos kopijų ir nepriėmė sprendimų dėl pareiškėjo prašymų išduoti dokumentų kopijas pagrįstumo. Atsižvelgdamas į tai, teismas įpareigojo VMI iš naujo išnagrinėti pareiškėjo 2016 m. rugsėjo 22 d. skundą dėl 2016 m. rugsėjo 7 d. rašto (sprendimo) Nr. (24.4-31-5)-R-5561, o Komisiją –išnagrinėti pareiškėjo 2016 m. gruodžio 12 d. prašymą.

34III.

3515.

36Atsakovas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 17 d. sprendimą.

3716.

38Atsakovo teigimu, ginčui aktualiu laikotarpiu Įstatymo 1 straipsnio 3 dalies 7 punkte buvo numatyta, kad šis Įstatymas, išskyrus jo 7 straipsnyje nustatytą privačios informacijos teikimą ir viešojo administravimo funkcijų vykdymą, netaikomas, informacijai, kurios teikimą reglamentuoja kiti įstatymai. Pažymi, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. balandžio 29 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A-143-763/2008 nurodė, jog teisiniai santykiai tarp mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo dėl informacijos pateikimo reglamentuojami Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – ir MAĮ, Mokesčių administravimo įstatymas) 38 ir 39 straipsniuose. Pabrėžia, jog MAĮ yra pareiškėjo prašomos pateikti informacijos teikimą reglamentuojantis įstatymas, o tai reiškia, kad nurodytiems santykiams netaikytinos Įstatymo nuostatos (Įstatymo 1 str. 3 d. 7 p.).

3917.

40Atsakovas savo poziciją taip pat grindžia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. liepos 31 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A-556-1627-14 pateiktais išaiškinimais. Akcentuoja, kad pareiškėjo prašymas pateikti bylos medžiagos kopijas gautas mokestinio ginčo nagrinėjimo metu (2016 m. rugpjūčio 22 d.), todėl savo turiniu buvo sudėtinė mokestinio ginčo nagrinėjimo dalis. Mano, kad atsižvelgiant į formuojamą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (žr., pvz., 2011 m. balandžio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-403/2011; 2011 m. gegužės 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442-1412/2011; 2015 m. balandžio 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-822-556/2015 ir kt.) pareiškėjo prašymo traktuoti kaip savarankiško administracinės bylos reikalavimo nėra teisinio pagrindo. Atsakovo įsitikinimu, Raštas (atsisakymas pateikti dokumentų kopijas) laikytinas procedūriniu sprendimu (veiksmu).

4118.

42Atsakovas nurodo, kad Komisija negali būti administracinės bylos šalimi, ji nevykdo viešojo administravimo funkcijų, todėl pirmosios instancijos teismo konstatavimas, jog Komisija, įgyvendindama pareiškėjo teisę gauti prašomą informaciją, privalėjo vadovautis Įstatymo nuostatomis, yra nepagrįstas.

4319.

44Atsakovas teigia, kad nagrinėjamu atveju privalu taikyti įstatymo analogiją bei vadovautis identiškus teisinius santykius reguliuojančiais teisės aktais, t. y. atsižvelgti į numatytą tvarką, kai su bylos medžiaga susipažįstama Komisijoje ar teisme (MAĮ 155 str. 1–2 d., Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 49 str. 1, 3 d.), o ne taikyti Įstatymo nuostatas.

45Teisėjų kolegija

konstatuoja:

46IV.

4720.

48Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl to, ar VMI ir Komisija teisėtai ir pagrįstai atsisakė pareiškėjui pateikti jo mokestinio patikrinimo metu surinktų dokumentų kopijas.

4921.

50Pareiškėjas 2016 m. rugpjūčio 22 d. VMI pateikė prašymą, kuriame nurodė, kad VMI yra nagrinėjamas jo skundas dėl Klaipėdos AVMI 2016 m. liepos 8 d. sprendimo, kuriuo buvo patvirtintas 2016 m. gegužės 11 d. jo mokestinio patikrinimo aktas, ir prašė pateikti jam visų mokestinio patikrinimo metu surinktų dokumentų kopijas (297 lapus), patvirtintas institucijos antspaudu ir atsakingo darbuotojo parašu (b. l. 88).

5122.

52VMI, atsakydama į šį pareiškėjo prašymą, 2016 m. rugsėjo 7 d. raštu Nr. (24.4-31-5)-R-5561 informavo, kad pareiškėjas su ginčo medžiaga gali susipažinti atvykęs į VMI arba Klaipėdos AVMI, iš anksto suderinęs laiką. Rašte VMI nurodė adresus, kuriais pareiškėjas turėtų atvykti norėdamas susipažinti su ginčo medžiaga, atsakingų darbuotojų telefonų numerius, elektroninio pašto adresus (b. l. 87).

5323.

54Nesutikdamas su Raštu, pareiškėjas 2016 m. rugsėjo 22 d. skundu kreipėsi į VMI viršininką, prašydamas panaikinti Raštu įformintą sprendimą, kuriuo atsisakyta pateikti jam patvirtintas prašomų dokumentų kopijas (b. l. 89-90).

5524.

56VMI, išnagrinėjusi mokestinį ginčą ikiteismine tvarka, priėmė 2016 m. spalio 11 d. sprendimą Nr. 68-297, kuriuo patvirtino Klaipėdos AVMI 2016 m. liepos 8 d. sprendimą Nr. (6.5) FR0682-435, ir šiame sprendime nurodė, kad VMI sprendimas, įformintas Raštu, laikytinas tarpiniu procedūriniu sprendimu, o pareiškėjas nesutikimo su šiuo sprendimu motyvus gali pareikšti ginčydamas galutinį mokesčių administratoriaus sprendimą (b. l. 97–104).

5725.

58Pareiškėjas, nesutikdamas su centrinio mokesčių administratoriaus sprendimu, 2016 m. lapkričio 10 d. pateikė skundą Komisijai, prašydamas panaikinti vietos mokesčių administratoriaus sprendimą dėl patikrinimo akto patvirtinimo, VMI sprendimą, kuriuo patvirtintas vietos mokesčių administratoriaus sprendimas, ir Raštą (b. l. 91–95). Be to, 2016 m. gruodžio 19 d. pareiškėjas pateikė Komisijai prašymą dėl mokestinio patikrinimo metu surinktų dokumentų kopijų pateikimo (b. l. 85–86).

5926.

60Komisija, ikiteismine tvarka išnagrinėjusi mokestinį ginčą pagal pareiškėjo skundą, 2017 m. sausio 13 d. priėmė sprendimą Nr. S-10 (7-256/2016), kuriuo panaikino VMI 2016 m. spalio 11 d. sprendimą Nr. 68-297 ir perdavė pareiškėjo skundą centriniam mokesčių administratoriui nagrinėti iš naujo. Komisija šiame sprendime dėl pareiškėjo 2016 m. gruodžio 12 d. skunde išdėstytų aplinkybių, susijusių su mokestinio ginčo bylos dokumentų kopijų pateikimu, nurodė, jog pareiškėjas turi teisę Komisijoje susipažinti su byloje esančia medžiaga, tačiau šia teise nepasinaudojo (b. l. 4–11).

6127.

62ABTĮ 26 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prieš kreipiantis į administracinį teismą, viešojo administravimo subjektų priimti individualūs teisės aktai arba veiksmai (neveikimas) ar vilkinimas atlikti veiksmus gali būti, o įstatymų nustatytais atvejais – turi būti ginčijami kreipiantis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją.

6328.

64Išankstinis ginčų nagrinėjimas ne teismo tvarka nėra viešojo administravimo funkcijų vykdymas, nes Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) 2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog viešasis administravimas – įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla, skirta įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti: administracinių sprendimų priėmimas, įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolė, įstatymų nustatytų administracinių paslaugų teikimas, viešųjų paslaugų teikimo administravimas ir viešojo administravimo subjekto vidaus administravimas. Pagal Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalies nuostatas viešasis administravimas apima šias pagrindines sritis, kuriose funkcionuoja viešojo administravimo subjektai, tai yra: 1) administracinių sprendimų priėmimas; 2) įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolė; 3) administracinių paslaugų teikimas; 4) viešųjų paslaugų teikimo administravimas; 5) viešojo administravimo subjekto vidaus administravimas. Išankstinis ginčų nagrinėjimas ne teismo tvarka nepatenka nei į vieną įstatymu apibrėžtą viešojo administravimo sritį.

6529.

66Centrinis mokesčių administratorius ir Mokestinių ginčų komisija yra ikiteisminės mokestinius ginčus nagrinėjančios institucijos (MAĮ 147 str.). MAĮ 145 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad mokestiniams ginčams šiame įstatyme nustatoma ir reglamentuojama privaloma ikiteisminė jų nagrinėjimo procedūra. Ši nuostata neriboja mokesčių mokėtojo teisės po atitinkamo centrinio mokesčių administratoriaus sprendimo dėl mokestinio ginčo tiesiogiai kreiptis į teismą.

6730.

68Mokestinių ginčų nagrinėjimo ikiteisminėse institucijose tvarką reguliuoja Mokesčių administravimo įstatymo IX skyriuje „Mokesčių administratoriaus sprendimų apskundimas. Mokestiniai ginčai“ įtvirtintos procesinės teisės normos.

6931.

70Pareiškėjas prašymus dėl mokestinio patikrinimo metu surinktų dokumentų kopijų pateikimo padavė ikiteismine tvarka nagrinėjamo mokestinio ginčo metu ir šiuos prašymus iš esmės grindė tuo, kad minėtų dokumentų kopijos jam reikalingos tam, jog tinkamai galėtų pasirengti skundų dėl mokestinio ginčo nagrinėjimui. Todėl atsakovai šį prašymą privalėjo spręsti vadovaudamiesi Mokesčių administravimo įstatymo nuostatomis.

7132.

72Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo (2005 m. lapkričio 10 d. įstatymo Nr. X-383 redakcija, galiojusi iki 2017 m. balandžio 1 d.) 3 dalies 7 punktas, galiojęs pareiškėjo prašymų dėl dokumentų kopijų pateikimo metu, nustatė, kad šis įstatymas, išskyrus jo 7 straipsnyje nustatytą privačios informacijos teikimą ir viešojo administravimo funkcijų vykdymą, netaikomas informacijai, kurios teikimą reglamentuoja kiti įstatymai.

7333.

74Kadangi pareiškėjo prašomos informacijos (dokumentų kopijų) pateikimo tvarką reglamentuoja Mokesčių administravimo įstatymas, pirmosios teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, nepagrįstai vadovavosi Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu.

7534.

76MAĮ 155 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad mokesčių mokėtojas ir mokesčių administratorius turi teisę Mokestinių ginčų komisijoje susipažinti su byloje esančia medžiaga. Mokesčių administravimo įstatyme nėra teisės normos, įpareigojančios Mokestinių ginčų komisiją teikti mokesčių mokėtojui byloje esančių dokumentų kopijas, todėl Mokestinių ginčų komisija neprivalėjo pareiškėjui pateikti prašomų bylos dokumentų kopijų.

7735.

78Mokestinių ginčų komisija, vadovaudamasi gero administravimo principu, kuriuo įgyvendinama Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, jog visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, reikalaujančiu, kad valstybės institucijos, priimdamos administracinius sprendimus, veiktų rūpestingai ir atidžiai, taip pat užtikrintų, kad administracinėje procedūroje būtų laikomasi visų teisės aktų nuostatų, privalėjo pateikti pareiškėjui atsakymą į jo 2016 m. gruodžio 19 d. prašymą bei paaiškinti, kokia tvarka jis turi teisę susipažinti su bylos medžiaga.

7936.

80Pareiškėjas 2016 m. gruodžio 19 d. prašyme nurodė, kad dokumentų kopijos jam yra reikalingos tam, jog jis galėtų tinkamai pasirengti skundo nagrinėjimui Mokestinių ginčų komisijoje. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad mokestinis ginčas pagal pareiškėjo skundą Mokestinių ginčų komisijoje yra išspręstas, nagrinėjamu atveju Komisijos įpareigojimas išnagrinėti pareiškėjo 2016 m. gruodžio 19 d. prašymą dėl bylos dokumentų kopijų pateikimo nebeturi įtakos pareiškėjo teisėms, susijusioms su pasirengimu mokestinio ginčo nagrinėjimui, dėl kurių gynimo pareiškėjas kreipėsi į teismą. t. y. pareiškėjo, besikreipusio teisminės gynybos, materialioji reikalavimo teisė išnyko Komisijai priėmus sprendimą dėl mokestinio ginčo. Reikalavimo teisės neturėjimas yra pagrindas pripažinti skundą nepagrįstu ir jį atmesti.

8137.

82Pirmosios instancijos teismas, netinkamai taikė ginčo teisinius santykius reguliuojančias teisės normas, neatsižvelgė į tai, kad išnyko pareiškėjo materialinis teisinis suinteresuotumas reikalauti, kad Mokestinių ginčų komisija pateiktų bylos dokumentų kopijas, todėl, įpareigodamas Komisiją išnagrinėti pareiškėjo 2016 m. gruodžio 19 d. prašymą dėl patikrinimo bylos dokumentų kopijų pateikimo, priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą.

8338.

84Skundo dėl mokestinio ginčo nagrinėjimo centriniame mokesčių administratoriuje tvarka išdėstyta MAĮ 154 straipsnyje:

85„1. Skundas dėl mokestinio ginčo centriniam mokesčių administratoriui paduodamas per vietos mokesčių administratorių, kurio sprendimas yra skundžiamas.

862. Vietos mokesčių administratorius gautą mokesčių mokėtojo skundą ir jam nagrinėti reikiamą medžiagą per 3 darbo dienas privalo nusiųsti centriniam mokesčių administratoriui.

873. Centrinis mokesčių administratorius turi priimti sprendimą dėl skundo dėl mokestinio ginčo per 30 dienų nuo jo gavimo dienos. Šis terminas centrinio mokesčių administratoriaus sprendimu gali būti pratęstas iki 60 dienų, jeigu skundui nagrinėti reikia papildomo tyrimo. Apie tai turi būti raštu pranešta skundą padavusiam mokesčių mokėtojui.

884. Centrinis mokesčių administratorius, išnagrinėjęs mokesčių mokėtojo skundą, pagal savo kompetenciją priima vieną iš šių sprendimų:

891) patvirtina vietos mokesčių administratoriaus sprendimą;

902) panaikina vietos mokesčių administratoriaus sprendimą;

913) iš dalies patvirtina arba iš dalies panaikina vietos mokesčių administratoriaus sprendimą;

924) pakeičia vietos mokesčių administratoriaus sprendimą;

935) panaikina vietos mokesčių administratoriaus sprendimą ir paveda vietos mokesčių administratoriui atlikti pakartotinį patikrinimą bei priimti naują sprendimą;

946) panaikina vietos mokesčių administratoriaus sprendimą ir paveda priimti naują sprendimą.

955. Sprendime turi būti nurodyta mokesčių mokėtojo teisė apskųsti priimtą sprendimą Mokestinių ginčų komisijai arba teismui ir tokio apskundimo terminai.“

9639.

97Mokesčių administravimo įstatyme nėra teisės normų reglamentuojančių, kaip mokesčių mokėtojas gali susipažinti su vietos mokesčių administratoriaus centriniam mokesčių administratoriui pateikta medžiaga, reikalinga nagrinėjant mokesčių mokėtojo skundą.

9840.

99ABTĮ 4 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad jeigu nėra įstatymo, reglamentuojančio ginčo santykį, teismas taiko įstatymą, reglamentuojantį panašius santykius, o jeigu ir tokio įstatymo nėra, – vadovaujasi bendraisiais įstatymų pradmenimis ir jų prasme, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais.

10041.

101Tiek centrinio mokesčių administratoriaus, tiek Mokestinių ginčų komisijos, kaip ikiteisminių mokestinius ginčus nagrinėjančių institucijų, funkcijos mokestinių ginčų nagrinėjimo procese yra identiškos, todėl pagal įstatymo analogiją sprendžiant dėl mokesčių mokėtojo teisės susipažinti su centriniam mokesčių administratoriui pateikta medžiaga, reikalinga nagrinėjant mokesčių mokėtojo skundą, mutatis mutandis taikytina MAĮ 155 straipsnio 3 dalies nuostata, nustatanti, jog mokesčių mokėtojas turi teisę Mokestinių ginčų komisijoje susipažinti su byloje esančia medžiaga. Taikant pagal analogiją MAĮ 155 straipsnio 3 dalį, teisėjų kolegija sprendžia, jog mokesčių mokėtojas, nagrinėjant jo skundą dėl mokestinio ginčo centriniame mokesčių administratoriuje, turi teisę centriniame mokesčių administratoriuje susipažinti su byloje esančia medžiaga.

10242.

103VMI Raštu atsakydama į pareiškėjo 2016 m. rugpjūčio 22 d. prašymą ir informuodama, kad pareiškėjas su ginčo medžiaga gali susipažinti atvykęs į VMI arba Klaipėdos AVMI, iš anksto suderinęs laiką, tinkamai išsprendė šį prašymą ir užtikrino pareiškėjo teisę susipažinti su mokestinio ginčo bylos medžiaga, todėl nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo įpareigoti atsakovą VMI iš naujo išnagrinėti pareiškėjo 2016 m. rugsėjo 22 d. skundą dėl Rašto.

10443.

105Pirmosios instancijos teismas, įpareigodamas atsakovą VMI iš naujo išnagrinėti pareiškėjo 2016 m. rugsėjo 22 d. skundą dėl 2016 m. rugsėjo 7 d. rašto (sprendimo) Nr. (24.4-31-5)-R-5561 netinkamai taikė ginčo teisinius santykius reguliuojančias teisės normas, todėl priėmėme neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą.

10644.

107Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, apeliacinis skundas tenkintinas, skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas pakeičiamas, o pareiškėjo skundas atmetamas, kaip nepagrįstas.

108Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

109Atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos apeliacinį skundą patenkinti.

110Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 17 d. sprendimą pakeisti ir šio sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

111„Pareiškėjo G. S. skundą atmesti kaip nepagrįstą.“

112Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas G. S. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su... 7. 2.... 8. Pareiškėjo teigimu, VMI ir Komisija pažeidė jo teises, atsisakydamos... 9. 3.... 10. Pareiškėjas nurodė, kad ne kartą kreipėsi į VMI ir Komisiją, prašydamas... 11. 4.... 12. Atsakovas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų... 13. 5.... 14. Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas 2016 m. rugpjūčio 22 d. VMI pateikė... 15. 6.... 16. Atsakovas paaiškino, kad pareiškėjas 2016 m. rugsėjo 22 d. pateikė skundą... 17. 7.... 18. Atsakovo teigimu, pareiškėjas turi teisę susipažinti su bylos medžiaga,... 19. 8.... 20. Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pateiktame... 21. II.... 22. 9.... 23. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. spalio 17 d. sprendimu... 24. 10.... 25. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad VMI, gavusi pareiškėjo 2016 m.... 26. 11.... 27. Pirmosios instancijos teismas taip pat nustatė, kad pareiškėjas, manydamas,... 28. 12.... 29. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad Lietuvos vyriausiasis... 30. 13.... 31. Pirmosios instancijos teismas taip pat nustatė, kad pareiškėjas Komisijai... 32. 14.... 33. Įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes pirmosios instancijos teismas... 34. III.... 35. 15.... 36. Atsakovas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų... 37. 16.... 38. Atsakovo teigimu, ginčui aktualiu laikotarpiu Įstatymo 1 straipsnio 3 dalies... 39. 17.... 40. Atsakovas savo poziciją taip pat grindžia Lietuvos vyriausiojo... 41. 18.... 42. Atsakovas nurodo, kad Komisija negali būti administracinės bylos šalimi, ji... 43. 19.... 44. Atsakovas teigia, kad nagrinėjamu atveju privalu taikyti įstatymo analogiją... 45. Teisėjų kolegija... 46. IV.... 47. 20.... 48. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl to, ar VMI ir Komisija teisėtai ir... 49. 21.... 50. Pareiškėjas 2016 m. rugpjūčio 22 d. VMI pateikė prašymą, kuriame... 51. 22.... 52. VMI, atsakydama į šį pareiškėjo prašymą, 2016 m. rugsėjo 7 d. raštu... 53. 23.... 54. Nesutikdamas su Raštu, pareiškėjas 2016 m. rugsėjo 22 d. skundu kreipėsi... 55. 24.... 56. VMI, išnagrinėjusi mokestinį ginčą ikiteismine tvarka, priėmė 2016 m.... 57. 25.... 58. Pareiškėjas, nesutikdamas su centrinio mokesčių administratoriaus... 59. 26.... 60. Komisija, ikiteismine tvarka išnagrinėjusi mokestinį ginčą pagal... 61. 27.... 62. ABTĮ 26 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prieš kreipiantis į... 63. 28.... 64. Išankstinis ginčų nagrinėjimas ne teismo tvarka nėra viešojo... 65. 29.... 66. Centrinis mokesčių administratorius ir Mokestinių ginčų komisija yra... 67. 30.... 68. Mokestinių ginčų nagrinėjimo ikiteisminėse institucijose tvarką... 69. 31.... 70. Pareiškėjas prašymus dėl mokestinio patikrinimo metu surinktų dokumentų... 71. 32.... 72. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir... 73. 33.... 74. Kadangi pareiškėjo prašomos informacijos (dokumentų kopijų) pateikimo... 75. 34.... 76. MAĮ 155 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad mokesčių mokėtojas ir mokesčių... 77. 35.... 78. Mokestinių ginčų komisija, vadovaudamasi gero administravimo principu,... 79. 36.... 80. Pareiškėjas 2016 m. gruodžio 19 d. prašyme nurodė, kad dokumentų kopijos... 81. 37.... 82. Pirmosios instancijos teismas, netinkamai taikė ginčo teisinius santykius... 83. 38.... 84. Skundo dėl mokestinio ginčo nagrinėjimo centriniame mokesčių... 85. „1. Skundas dėl mokestinio ginčo centriniam mokesčių administratoriui... 86. 2. Vietos mokesčių administratorius gautą mokesčių mokėtojo skundą ir... 87. 3. Centrinis mokesčių administratorius turi priimti sprendimą dėl skundo... 88. 4. Centrinis mokesčių administratorius, išnagrinėjęs mokesčių mokėtojo... 89. 1) patvirtina vietos mokesčių administratoriaus sprendimą;... 90. 2) panaikina vietos mokesčių administratoriaus sprendimą;... 91. 3) iš dalies patvirtina arba iš dalies panaikina vietos mokesčių... 92. 4) pakeičia vietos mokesčių administratoriaus sprendimą;... 93. 5) panaikina vietos mokesčių administratoriaus sprendimą ir paveda vietos... 94. 6) panaikina vietos mokesčių administratoriaus sprendimą ir paveda priimti... 95. 5. Sprendime turi būti nurodyta mokesčių mokėtojo teisė apskųsti priimtą... 96. 39.... 97. Mokesčių administravimo įstatyme nėra teisės normų reglamentuojančių,... 98. 40.... 99. ABTĮ 4 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad jeigu nėra įstatymo,... 100. 41.... 101. Tiek centrinio mokesčių administratoriaus, tiek Mokestinių ginčų... 102. 42.... 103. VMI Raštu atsakydama į pareiškėjo 2016 m. rugpjūčio 22 d. prašymą ir... 104. 43.... 105. Pirmosios instancijos teismas, įpareigodamas atsakovą VMI iš naujo... 106. 44.... 107. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, apeliacinis skundas tenkintinas,... 108. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 109. Atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų... 110. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 17 d. sprendimą... 111. „Pareiškėjo G. S. skundą atmesti kaip nepagrįstą.“... 112. Nutartis neskundžiama....