Byla A-2407-575/2019
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramūno Gadliausko, Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Arūno Sutkevičiaus,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo G. S. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. birželio 6 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo G. S. skundą atsakovui Mokestinių ginčų komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas G. S. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu, prašydamas panaikinti Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir Mokestinių ginčų komisija, Komisija) 2017 m. gruodžio 18 d. sprendimą Nr. 5-956(5.25) „Dėl dokumentų kopijų pateikimo“ (toliau – ir Komisijos atsakymas) ir įpareigoti Komisiją iš naujo išnagrinėti pareiškėjo 2016 m. gruodžio 19 d. prašymą bei pateikti R. S. ir G. S. mokestinių bylų visų dokumentų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas.

72.

8Pareiškėjas skunde paaiškino, kad 2016 m. gruodžio 19 d. prašė Komisijos pateikti visų mokestinių bylų dokumentų kopijas ir tą padaryti likus 1 mėnesiui iki Komisijos posėdžio pradžios, kad turėtų galimybę pasiruošti mokestinio ginčo nagrinėjimui, tačiau prašytų kopijų jis negavo, dėl to negalėjo tinkamai pasirengti nagrinėjimui, buvo suvaržytos jo teisės. Komisija dėl pareiškėjo 2016 m. gruodžio 19 d. prašymo nepriėmė jokio sprendimo, tačiau 2017 m. sausio 13 d. priėmė atitinkamus sprendimus pareiškėjo ir jo sutuoktinės mokestinėse bylose. Pareiškėjui taip pat nebuvo pranešta apie Komisijoje vykusį posėdį. Pareiškėjo prašymas nebuvo nagrinėtas, į jį atsakymas pateiktas tik 2017 m. gruodžio 18 d., vykdant Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 17 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I-2415-821/2017.

93.

10Pareiškėjo teigimu, kad net ir formaliai vykdant teismo sprendimą, jo pažeistos teisės liko neatkurtos, kadangi dokumentų kopijos nebuvo pateiktos iki posėdžio pradžios, jis negalėjo tinkamai susipažinti su byloje esančiais dokumentais. Skundžiamas atsakymas neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimų, nes be motyvų buvo atmestas prašymas dėl mokestinių bylų dokumentų kopijų išdavimo.

114.

12Atsakovas Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

135.

14Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas siekia gauti mokestinio ginčo bylos pagal pareiškėjo skundą Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir VMI) dėl 2016 m. spalio 11 d. sprendimo Nr. 68-297 (toliau – ir VMI sprendimas) medžiagos kopijas. Toks pareiškėjo prašymas yra nepagrįstas, kadangi tiek Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas (toliau – ir MAĮ), tiek Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas (toliau – ir ABTĮ) numato teisę susipažinti su mokestinio ginčo bylos medžiaga, o pareiškėjas skunde nenurodė teisės aktų, kuriais remiantis jam turėtų būti suteiktos kopijos.

156.

16Komisija paaiškino, kad MAĮ 38–39 straipsnių nuostatos įpareigoja kaskart įsitikinti, kad su Komisijos byla atvyko susipažinti mokesčių mokėtojas arba jo įgaliotas asmuo, o tais atvejais, kai yra prašomos dokumentų kopijos, Komisija privalo įsitikinti, ar šie dokumentai nėra susiję su kitais mokesčių mokėtojais, kurie nėra mokestinio ginčo šalimi. Pareiškėjui buvo sudarytos galimybės susipažinti su visa mokestinio ginčo bylos medžiaga, apie tai pareiškėjas buvo informuotas, tačiau nei pareiškėjas, nei jo atstovas nebuvo atvykęs į Komisiją susipažinti su mokestinės bylos medžiaga.

17II.

187.

19Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. birželio 6 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

208.

21Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėjas G. S. 2016 m. gruodžio 19 d. pateikė Komisijai prašymą pateikti jam mokestinio patikrinimo medžiagos, susijusios su 2016 m. gegužės 11 d. Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos patikrinimo aktu, kopijas, iš viso 297 lapus; Vilniaus apygardos administracinis teismas išnagrinėjo administracinę bylą Nr. I-2415-821/2017 pagal pareiškėjo G. S. skundą atsakovams VMI ir Komisijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus ir 2017 m. spalio 17 d. sprendimu pareiškėjo skundą tenkino iš dalies bei nusprendė įpareigoti VMI iš naujo išnagrinėti pareiškėjo 2016 m. rugsėjo 22 d. skundą dėl 2016 m. rugsėjo 7 d. rašto (sprendimo) Nr. (24.4-31-5)-R-5561 bei įpareigoti Komisiją išnagrinėti pareiškėjo 2016 m. gruodžio 19 d. prašymą dėl mokestinio patikrinimo bylos dokumentų kopijų pateikimo; Komisija, atsižvelgdama į teismo sprendimą, 2017 m. gruodžio 18 d. priėmė skundžiamą sprendimą, kuriame nurodyta, kad mokesčių mokėtojas ir mokesčių administratorius, vadovaudamasis MAĮ 155 straipsnio 2 dalimi, turi teisę Komisijoje susipažinti su byloje esančia medžiaga; Komisija taip pat pažymėjo, kad pareiškėjui apskundus Komisijos 2017 m. sausio 13 d. sprendimą Nr. S-10 (7-256/2016) Vilniaus apygardos administraciniam teismui, Komisija visą mokestinio ginčo bylos medžiagą perdavė šiam teismui, tačiau Komisija yra parengusi mokestinio ginčo bylos kopiją, todėl pareiškėjas turi teisę susipažinti su dokumentais atvykęs į Komisiją.

229.

23Teismas pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme (toliau – ir Įstatymas, Teisės gauti informaciją įstatymas) įtvirtinta teisė gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nustato šios teisės įgyvendinimo tvarką ir reguliuoja valstybės bei savivaldybių institucijų ir įstaigų veiksmus teikiant informaciją asmenims; šio įstatymo 22 straipsnyje įtvirtinta suinteresuoto asmens teisė apskųsti institucijos veiksmą ar neveikimą, susijusį su šiame įstatyme nustatytos informacijos teikimu ir dokumentų teikimu pakartotiniam naudojimui.

2410.

25Įvertinęs bylos medžiagą, teismas sprendė, jog pareiškėjas Komisijai buvo pateikęs 2016 m. gruodžio 19 d. prašymą dėl mokestinio patikrinimo bylos dokumentų kopijų pateikimo, o Komisija, atsižvelgdama į Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą, atsakė pareiškėjui, nurodydama pareiškėjui jo teisę atvykti susipažinti su bylos medžiaga Komisijoje, taip pat skundžiamame rašte pareiškėjui išaiškino, kad visa mokestinio ginčo byla yra perduota teismui, o pareiškėjas turi teisę susipažinti su mokestinės bylos medžiagos kopija, esančia Komisijoje. Teismas pažymėjo, kad skundžiamame atsakyme taip pat nurodyti Komisijos ir atsakingų darbuotojų kontaktiniai duomenys, išaiškinta rašto apskundimo tvarka.

2611.

27Teismas darė išvadą, kad Komisija išsamiai ir pagrįstai atsakė pareiškėjui, taip pat išaiškino nesutikimo išduoti kopijas priežastis, nurodydama, kad šiuo metu mokestinio ginčo byla yra perduota teismui, taigi dėl šios priežasties nėra objektyvios galimybės pateikti pareiškėjui prašomų dokumentų kopijų.

2812.

29Teismas konstatavo, kad Komisija į minėtą pareiškėjo prašymą atsakė Įstatymo nustatyta tvarka, pateikiant atsakymą, atitinkantį Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio, taip pat Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo reikalavimus, taigi pareiškėjo teisė gauti informaciją nebuvo pažeista. Atmetęs pareiškėjo skundo reikalavimą panaikinti Komisijos atsakymą, teismas nusprendė netenkinti pareiškėjo išvestinio reikalavimo įpareigoti Komisiją pateikti jo ir R. S. mokestinių bylų medžiagos nustatyta tvarka patvirtintas kopijas.

30III.

3113.

32Pareiškėjas G. S. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. birželio 6 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – tenkinti pareiškėjo skundą pilna apimtimi: 1) pripažinti Mokestinių ginčų komisijos veiksmus neteisėtais dalyje dėl mokesčių mokėtojo G. S. 2016 m. gruodžio 19 d. prašymo ignoravimo ir pernelyg ilgo šio prašymo nagrinėjimo termino; 2) panaikinti Komisijos 2017 m. gruodžio 18 d. atsakymą; 3) įpareigoti Komisiją iš naujo išnagrinėti pareiškėjo 2016 m. gruodžio 19 d. prašymą ir teisės aktų nustatyta tvarka pateikti mokesčių mokėtojui G. S. mokesčių mokėtojos R. S. ir mokesčių mokėtojo G. S. mokestinių bylų visų dokumentų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas.

3314.

34Pareiškėjas apeliaciniame skunde iš esmės pakartoja su 2016 m. gruodžio 19 d. prašymo Komisijoje nagrinėjimu susijusias aplinkybės, kurias buvo nurodęs pirmosios instancijos teismui, ir tvirtina, kad atsakovo skundžiamas sprendimas ir pirmosios instancijos teismo sprendimas neteisėti, todėl naikintini.

3515.

36Atsakovas išnagrinėjo mokestines bylas pareiškėjui nieko nežinant apie Komisijos posėdžius ir nesudarė galimybių susipažinti su mokestinio ginčo medžiaga. Teismas, spręsdamas ginčą, netinkamai aiškino ir taikė Teisės gauti informaciją įstatymą, nes nustatęs, kad Komisijos žinioje yra bylų kopijos, vis tiek sprendė, kad atsakovas pagrįstai atsisakė jas pateikti. Teismas nesusiejo minėto įstatymo nuostatų su faktine situacija ir nenustatė atsisakymo pateikti dokumentus teisinio pagrindo.

3716.

38Pareiškėjo teigimu, jo prašymas turėjo būti nagrinėjamas atsižvelgiant į ABTĮ 26, 28 ir 49 straipsnių nuostatas, nes G. S. buvo pareiškėjas mokestinėje byloje, o mokestinis ginčas tapo administracinės bylos dalyku.

3917.

40Teismas nepagrįstai neskundžiama nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundo dalį, kuria buvo reikalaujama pripažinti Komisijos veiksmus neteisėtais, nes teisę kelti tokio pobūdžio reikalavimą pareiškėjui suteikia ABTĮ. Pirmosios instancijos teismas privalėjo įvertinti Komisijos veiksmus dėl pareiškėjo prašymo išnagrinėjimo vilkinimo iki 2017 m. gruodžio 18 d.

4118.

42Teismas netinkamai aiškino ir taikė Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatas, nes atsakovo skundžiamas atsakymas nepagrįstas teisės aktais, nemotyvuotas, sprendimas nekonkretus, nesuprantamas. Teismas iš viso nepasisakė, kaip galėtų būti atkurtos pareiškėjo pažeistos teisės. Atsakovas pažeidė Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintus objektyvumo, teisėtumo ir kitus principus. Administracinė byla turėtų būti grąžinta pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

4319.

44Atsakovas atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

4520.

46Atsakovo teigimu, apeliacinio skundo argumentai ir bylos aplinkybės patvirtino, kad pareiškėjo prašymas buvo pateiktas ne kaip atskiras savarankiškas asmens prašymas, įgyvendinant jo teisę gauti informaciją pagal Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymą, o kaip papildomas prašymas Komisijai, nagrinėjančiai jo skundą, paduotą mokestiniame ginče. Taigi toks pareiškėjo prašymas yra tiesiogiai ir betarpiškai susijęs su pareiškėjo Komisijai pateiktu skundu dėl VMI 2016 m. spalio 11 d. sprendimo. Dėl pareiškėjo skundo Komisija yra priėmusi 2017 m. sausio 13 d. sprendimą Nr. S-10 (7-256/2016), kuriame pasisakė ir dėl pareiškėjo teisės susipažinti su mokestinio ginčo bylos medžiaga.

4721.

48Pareiškėjo kaip mokestinio ginčo dalyvio teisė susipažinti su mokestinio ginčo bylos medžiaga ir atitinkamos Komisijos pareigos įtvirtintos Mokesčių administravimo įstatymo 155 straipsnyje, t. y. mokesčių mokėtojas ir mokesčių administratorius turi teisę Komisijoje susipažinti su byloje esančia medžiaga.

4922.

50Komisijos vertinimu, pareiškėjui buvo sudarytos sąlygos susipažinti su visa mokestinio ginčo bylos medžiaga tiek skundo nagrinėjimo Komisijoje metu, tiek po to, todėl pareiškėjas, vadovaudamasis MAĮ 155 straipsnio 2 dalimi, turi teisę susipažinti su visais jį dominančiais dokumentais, atvykęs į Komisiją. Pareiškėjo skunde išdėstyti teiginiai, kad buvo pažeistos jo teisės tinkamai susipažinti su bylos medžiaga bei reikalavimas įpareigoti pateikti dokumentų kopijas, atmestini kaip nepagrįsti. Teismas, nagrinėdamas pareiškėjo skundą, į nurodytas aplinkybes atsižvelgė, įvertino skundo argumentus pagal Teisės gauti informaciją įstatymo nuostatas ir padarė pagrįstą išvadą, kad pareiškėjo teisė gauti informaciją nebuvo pažeista. Komisija atkreipia teismo dėmesį, kad ji negali būti administracinio ginčo šalimi, o skundžiamas atsakymas – administracinio ginčo dalyku.

51Teisėjų kolegija

konstatuoja:

52IV.

5323.

54Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Komisijos 2017 m. gruodžio 18 d. atsakymo, kuris parengtas išnagrinėjus pareiškėjo prašymą pateikti mokestino ginčo bylos medžiagos kopijas, teisėtumo ir pagrįstumo.

5524.

56Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad pareiškėjas buvo Komisijoje nagrinėto mokestinio ginčo šalis, taip pat įvertinęs, kad skundžiamame atsakyme Komisija nurodė pareiškėjui jo teisę atvykti susipažinti su bylos medžiaga, taip pat išaiškino, kad visa mokestinio ginčo byla yra perduota teismui, o pareiškėjas turi teisę susipažinti su mokestinės bylos medžiagos kopija, esančia Komisijoje, darė išvadą, kad atsakovas išsamiai ir pagrįstai atsakė pareiškėjui, skundžiamas atsakymas atitiko Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus.

5725.

58Pareiškėjas su pirmosios instancijos teismo išvadomis nesutinka ir tvirtina, kad teismas netinkamai taikė teisės aktus, nagrinėjamu atveju privalėjo vadovautis ABTĮ nuostatomis, todėl neteisingai išsprendė bylą. Apeliaciniame skunde pareiškėjas taip pat nesutinka su teismo veiksmais, kuriais buvo atsisakyta priimti dalį skundo reikalavimų.

5926.

60Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalį teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą, patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų. Pažymėtina, kad byloje nenustatytos aplinkybės, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliacinio skundo ribos, bei nenustatyti sprendimo negaliojimo pagrindai, nurodyti ABTĮ 146 straipsnio 2 dalyje (ABTĮ 140 str. 2 d.), todėl apeliacinės instancijos teismas šią bylą apeliacine tvarka nagrinėja ir patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų (ABTĮ 140 str. 1 d.).

6127.

62Dėl apeliacinio skundo argumentų, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neskundžiama nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundo dalį, kurioje pareiškėjas reikalavo pripažinti Komisijos veiksmus neteisėtais, teisėjų kolegija pažymi, kad pagal ABTĮ 33 straipsnio 3 dalį dėl teismo pirmininko ar teisėjo nutarties atsisakyti priimti skundą gali būti duodamas atskirasis skundas. Pirmosios instancijos teismo 2018 m. sausio 11 d. nutarties, kuria išspręstas pareiškėjo skundo priėmimo klausimas (b. l. 5–6), rezoliucinėje dalyje aiškiai nurodyta nutarties dalies (kuria atsisakyta priimti pareiškėjo skundo dalį) apskundimo tvarka. Byloje nėra duomenų, kad pareiškėjas dėl minėtos nutarties padavė atskirąjį skundą, o tai reiškia, kad jis su pirmosios instancijos teismo 2018 m. sausio 11 d. nutartimi ir ja nustatytomis administracinio ginčo ribomis sutiko. Atsižvelgdama į išdėstytą, teisėjų kolegija dėl apeliacinio skundo argumentų, susijusių su teismo procesiniais veiksmais sprendžiant pareiškėjo skundo priėmimo klausimą, šioje proceso stadijoje nenagrinės ir plačiau dėl jų nepasisakys.

6328.

64Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintas teisinės valstybės principas suponuoja jurisprudencijos tęstinumą (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 d., 2003 m. gegužės 30 d. nutarimai, 2004 m. vasario 13 d. sprendimas, 2004 m. gruodžio 13 d., 2006 m. kovo 14 d. nutarimai). Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 28 d. nutarime konstatavo, kad iš Konstitucijos kyla maksima, kad tokios pat (analogiškos) bylos turi būti sprendžiamos taip pat, t. y. jos turi būti sprendžiamos ne sukuriant naujus teismo precedentus, konkuruojančius su esamais, bet paisant jau įtvirtintų; teismų praktika atitinkamų kategorijų bylose turi būti koreguojama ir nauji teismo precedentai tų kategorijų bylose gali būti kuriami tik tada, kai tai yra neišvengiamai, objektyviai būtina; teismų, priimančių sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, susisaistymas savo pačių sukurtais precedentais (sprendimais analogiškose bylose) neišvengiamai suponuoja tai, kad teismai turi vadovautis tokia atitinkamų teisės nuostatų (normų, principų) turinio, taip pat šių teisės nuostatų taikymo samprata, kokia buvo suformuota ir kokia buvo vadovaujamasi taikant tas nuostatas (normas, principus) ankstesnėse bylose, inter alia anksčiau sprendžiant analogiškas bylas; iš Konstitucijos kylančios maksimos, kad tokios pat (analogiškos) bylos turi būti sprendžiamos taip pat, nepaisymas reikštų ir Konstitucijos nuostatų dėl teisingumo vykdymo, konstitucinių teisinės valstybės, teisingumo, asmenų lygybės teismui principų, kitų konstitucinių principų nepaisymą. Taip pat administracinį teismą saisto jo paties sukurti precedentai ir jo paties suformuota tuos precedentus pagrindžianti doktrina (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. gruodžio 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-3924-575/2015). Taigi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas privalo užtikrinti savo jurisprudencijos tęstinumą (nuoseklumą, neprieštaringumą) ir savo sprendimų prognozuojamumą remdamasis savo jau suformuota administracinės teisės doktrina ir precedentais.

6529.

66Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. A-740-442/2019 2019 m. gegužės 8 d. nutartimi, iš esmės nagrinėdama analogišką bylą tarp pareiškėjo G. S. ir atsakovų VMI ir Komisijos, pakeitė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 17 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. Nr. I-2415-821/2017 ir pareiškėjo G. S. skundą atmetė. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nenustatė priežasčių, dėl ko neturėtų vadovautis teismo išaiškinimais paminėtoje byloje.

6730.

68Nesutiktina su apeliacinio skundo argumentais, kad nagrinėdama pareiškėjo 2016 m. gruodžio 19 d. prašymą Komisija turėjo vadovautis ABTĮ nuostatomis. Šioje byloje ginčo nėra, kad pareiškėjas būdamas mokestinio ginčo, kuris ikiteismine tvarka buvo nagrinėjamas Komisijoje, prašymu siekė, kad atsakovas jam atsiųstų jo ir jo sutuoktinės mokestinių bylų medžiagą (patvirtintas kopijas).

6931.

70Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019 m. gegužės 8 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A-740-442/2019 pateikė nagrinėjami bylai reikšmingus išaiškinimus: (1) mokestinių ginčų nagrinėjimo ikiteisminėse institucijose tvarką reguliuoja Mokesčių administravimo įstatymo IX skyriuje „Mokesčių administratoriaus sprendimų apskundimas. Mokestiniai ginčai“ įtvirtintos procesinės teisės normos; (2) pareiškėjas prašymus dėl mokestinio patikrinimo metu surinktų dokumentų kopijų pateikimo padavė ikiteismine tvarka nagrinėjamo mokestinio ginčo metu ir šiuos prašymus iš esmės grindė tuo, kad minėtų dokumentų kopijos jam reikalingos tam, jog tinkamai galėtų pasirengti skundų dėl mokestinio ginčo nagrinėjimui. Todėl atsakovai (VMI ir Komisija) šį prašymą privalėjo spręsti vadovaudamiesi Mokesčių administravimo įstatymo nuostatomis; (3) Mokesčių administravimo įstatymo 155 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad mokesčių mokėtojas ir mokesčių administratorius turi teisę Komisijoje susipažinti su byloje esančia medžiaga. Mokesčių administravimo įstatyme nėra teisės normos, įpareigojančios Komisiją teikti mokesčių mokėtojui byloje esančių dokumentų kopijas, todėl Mokestinių ginčų komisija neprivalėjo pareiškėjui pateikti prašomų bylos dokumentų kopijų; (4) Mokestinių ginčų komisija, vadovaudamasi gero administravimo principu, kuriuo įgyvendinama Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, jog visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, reikalaujančiu, kad valstybės institucijos, priimdamos administracinius sprendimus, veiktų rūpestingai ir atidžiai, taip pat užtikrintų, kad administracinėje procedūroje būtų laikomasi visų teisės aktų nuostatų, privalėjo pateikti pareiškėjui atsakymą į jo 2016 m. gruodžio 19 d. prašymą bei paaiškinti, kokia tvarka jis turi teisę susipažinti su bylos medžiaga.

7132.

72Įvertinusi pareiškėjo skundžiamo 2017 m. gruodžio 18 d. atsakymo turinį, teisėjų kolegija daro išvadą, kad jame nurodyta susipažinimo su Komisijoje esančios mokestinės bylos medžiagos (šiuo atveju – bylos kopijos) tvarka atitinka paminėtą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išaiškinimą ir MAĮ 155 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą teisinį reguliavimą, t. y. nurodyta, kad su bylos medžiaga pareiškėjas gali susipažinti atvykęs į Komisiją.

7333.

74Priešingai nei teigia pareiškėjas, skundžiamas atsakymas parengtas tinkamai kvalifikavus pareiškėjo teisinę padėtį (mokestinio ginčo šalis, mokesčių mokėtojas) ir prašymo esmę, pagrįstas konkrečiomis MAĮ nuostatomis ir pakankamai motyvuotas, kiek tokio pobūdžio atsakymui taikytini Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti reikalavimai. Vien aplinkybės, kad pareiškėjas nepageidauja atvykti į Komisiją, nesutinka su ginčijamu Komisijos atsakymu, o apeliaciniame skunde – ir su pirmosios instancijos teismo sprendimu, nesudaro pagrindo konstatuoti, kad atsakovas netinkamai išnagrinėjo pareiškėjo 2016 m. gruodžio 19 d. prašymą.

7534.

76Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliacinio skundo argumentai dėl Komisijos galbūt padarytų procedūrinių pažeidimų, pažeistų pareiškėjo, kaip mokesčių mokėtojo, procesinių teisių mokestinį ginčą nagrinėjant ikiteismine tvarka Komisijoje, yra nesusiję su šios bylos ginčo dalyku ir turėjo būti nurodyti teismui, kuris nagrinėja pareiškėjo skundą dėl Komisijos 2017 m. sausio 13 d. sprendimo Nr. S-10 (7-256/2019), t. y. sprendimo mokestiniame ginče.

7735.

78Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

79Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

80Pareiškėjo G. S. apeliacinį skundą atmesti.

81Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. birželio 6 d. sprendimą palikti nepakeistą.

82Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas G. S. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su... 7. 2.... 8. Pareiškėjas skunde paaiškino, kad 2016 m. gruodžio 19 d. prašė Komisijos... 9. 3.... 10. Pareiškėjo teigimu, kad net ir formaliai vykdant teismo sprendimą, jo... 11. 4.... 12. Atsakovas Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės... 13. 5.... 14. Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas siekia gauti mokestinio ginčo bylos pagal... 15. 6.... 16. Komisija paaiškino, kad MAĮ 38–39 straipsnių nuostatos įpareigoja kaskart... 17. II.... 18. 7.... 19. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. birželio 6 d. sprendimu... 20. 8.... 21. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėjas G. S. 2016 m.... 22. 9.... 23. Teismas pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš... 24. 10.... 25. Įvertinęs bylos medžiagą, teismas sprendė, jog pareiškėjas Komisijai... 26. 11.... 27. Teismas darė išvadą, kad Komisija išsamiai ir pagrįstai atsakė... 28. 12.... 29. Teismas konstatavo, kad Komisija į minėtą pareiškėjo prašymą atsakė... 30. III.... 31. 13.... 32. Pareiškėjas G. S. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 33. 14.... 34. Pareiškėjas apeliaciniame skunde iš esmės pakartoja su 2016 m. gruodžio 19... 35. 15.... 36. Atsakovas išnagrinėjo mokestines bylas pareiškėjui nieko nežinant apie... 37. 16.... 38. Pareiškėjo teigimu, jo prašymas turėjo būti nagrinėjamas atsižvelgiant... 39. 17.... 40. Teismas nepagrįstai neskundžiama nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo... 41. 18.... 42. Teismas netinkamai aiškino ir taikė Viešojo administravimo įstatymo 8... 43. 19.... 44. Atsakovas atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o... 45. 20.... 46. Atsakovo teigimu, apeliacinio skundo argumentai ir bylos aplinkybės... 47. 21.... 48. Pareiškėjo kaip mokestinio ginčo dalyvio teisė susipažinti su mokestinio... 49. 22.... 50. Komisijos vertinimu, pareiškėjui buvo sudarytos sąlygos susipažinti su visa... 51. Teisėjų kolegija... 52. IV.... 53. 23.... 54. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Komisijos 2017 m. gruodžio 18 d.... 55. 24.... 56. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad pareiškėjas buvo Komisijoje... 57. 25.... 58. Pareiškėjas su pirmosios instancijos teismo išvadomis nesutinka ir tvirtina,... 59. 26.... 60. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140... 61. 27.... 62. Dėl apeliacinio skundo argumentų, kad pirmosios instancijos teismas... 63. 28.... 64. Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijoje... 65. 29.... 66. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija... 67. 30.... 68. Nesutiktina su apeliacinio skundo argumentais, kad nagrinėdama pareiškėjo... 69. 31.... 70. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019 m. gegužės 8 d. nutartyje... 71. 32.... 72. Įvertinusi pareiškėjo skundžiamo 2017 m. gruodžio 18 d. atsakymo turinį,... 73. 33.... 74. Priešingai nei teigia pareiškėjas, skundžiamas atsakymas parengtas tinkamai... 75. 34.... 76. Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliacinio skundo argumentai dėl Komisijos... 77. 35.... 78. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, apeliacinis skundas atmetamas, o... 79. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 80. Pareiškėjo G. S. apeliacinį skundą atmesti.... 81. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. birželio 6 d. sprendimą... 82. Nutartis neskundžiama....