Byla 2-637-802/2012
Dėl antstolės veiksmų

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Eridana Paltanavičienė, rašytinio proceso tvarka nagrinėdama pareiškėjo P. Ž. pateiktą skundą antstolei A. L., suinteresuotiems asmenims J. Ž. ir AB Ūkio bankui, dėl antstolės veiksmų,

Nustatė

2Pareiškėjas skundu teismo prašo įpareigoti antstolę pateikti skolininkų P. Ž. ir J. Ž. skolą kreditoriui AB Ūkio bankui; suteikti pareiškėjui 30 dienų terminą kreditoriaus naudai įkeistų ir areštuotų žemės sklypų rinkos vertei nustatyti, nustatyti 40 dienų terminą skolininkui sklypų pardavimo varžytynėse eiliškumui pateikti, panaikinti antstolės patvarkymą 2012-02-06 vykdyti pareiškėjui ir suinteresuotam asmeniui nuosavybės teise priklausančių žemės ūkio paskirties sklypų pirmąsias varžytynes ir priteisti jam bylinėjimosi išlaidas (b.l.5-11).

3Antstolė A. L. su pareiškėjo skunde nurodytais motyvais nesutiko, dėl to priėmė patvarkymą skundo nagrinėjimo klausimą perduoti spręsti teismui (b.l.2-4).

4Skundas su antstolės patvarkymu priimtas, byla 2012-01-20 nutartimi paskirta rašytiniam nagrinėjimui (b.l.32).

52012-01-26 teisme gautas pareiškėjo prašymas ,,Dėl papildomų įrodymų išreikalavimo ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo“, kuriame pareiškėjas papildomai teismo prašo išreikalauti dar tris vykdomąsias bylas ir jas prijungti prie šio skundo nagrinėjimo; įpareigoti antstolę pateikti išsamų visų 4 vykdomųjų bylų paskaičiavimą, nuo pat bylos užvedimo pradžios, jas visas apjungiant (b.l.35-41).

62012-01-30 iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios teisme gautas dar vienas pareiškėjo prašymas ,,Dėl papildomų rašytinių įrodymų prijungimo“ (b.l.85-86).

7Suinteresuotas asmuo AB Ūkio bankas prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą (b.l.68-72).

8Suinteresuotas asmuo J. Ž. pareiškėjo skundą palaiko ir prašo jį tenkinti, ji taip pat pasisako dėl tenkinimo tų reikalavimų, kurie dar nebuvo pareiškėjo nurodyti tuomet, kai suinteresuotam asmeniui buvo įteiktas dokumentas dėl nuomonės išreiškimo (b.l.52-57).

9Byla, dalyje dėl skundo reikalavimų nutrauktina, dalyje paliktina nenagrinėta, dėl kitos dalies reikalavimų skundas atmestinas.

10Iš bylos medžiagos, į bylą antstolės pateiktų dokumentų, taip pat vykdomosios bylos Nr. 0140/11/00289 matyti, kad antstolės A. L. kontoroje buvo atliekami vykdymo veiksmai pagal 2010-06-17 Hipotekos teisėjos nutartį Nr.334, pagal kurią nutarta priverstinai parduoti iš varžytynių įkeistus nekilnojamuosius daiktus – P. Ž. asmeninės nuosavybės teise priklausančius 6 žemės sklypus, t.y. žemės sklypą, u/n ( - ), esantį ( - ), žemės sklypą, u/n ( - ), esantį ( - ), žemės sklypą, u/n ( - ) esantį ( - ), žemės sklypą u/n ( - ), esantį ( - ), žemės sklypą, u/n ( - ), esantį ( - ), žemės sklypą, u/n ( - ), esantį ( - ) bei P. Ž. ir J. Ž. bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, u/n ( - ), esantį ( - ). Kreditorius dėl 2010-06-17 nutarties vykdymo ir nurodytų sklypų pardavimo iš varžytynių į antstolę kreipėsi 2011-01-20 (t.y. šiai nutarčiai įsiteisėjus). 2011-02-23 nurodomas turtas buvo areštuotas ir paskelbtos pirmosios jo varžytynės, kurios sustabdytos antstolės 2011-05-09 patvarkymu, gavus skolininko skundą. 2011-10-11 skolininko skundas išnagrinėtas Marijampolės rajono apylinkės teisme ir netenkintas. 2011-11-29 Kauno apygardos teismo nutartimi pirmosios instancijos teismo nutartis palikta nepakeista. 2012-01-03 antstolė aukščiau nurodytam turtui vėl paskelbė pirmąsias varžytynes. 2012-01-09 skolininkas pakartotinai pateikė skundą dėl antstolės veiksmų.

11Skolininkas ginčija antstolės nustatytą iš varžytynių parduodamo turto vertę ir prašo įpareigoti antstolę suteikti skolininkui 30 dienų terminą, skaičiuojant nuo procesinio dokumento įteikimo dienos, įkeistiems ir areštuotiems žemės ūkio paskirties žemės sklypams rinkos vertei nustatyti. Remiantis LR CPK 279 str. 4 d. sprendimui ar nutarčiai įsiteisėjus, šalys ir kiti dalyvavę byloje asmenys, taip pat jų teisių perėmėjai nebegali iš naujo pareikšti teisme tų pačių ieškinio reikalavimų tuo pačiu pagrindu, taip pat kitoje byloje ginčyti teismo nustatytus faktus ir teisinius santykius. Nors reikšdamas prašymą teismui pareiškėjas jį formuluoja kiek kitaip, tačiau iš prie nagrinėjamos bylos prijungtos civ. bylos Nr.2-2262-399/2011 matyti, kad šioje byloje iš esmės analogiškais motyvais buvo ginčijama iš varžytynių parduodamo turto vertė, kaip ir nagrinėjamoje byloje nurodant, jog turtas (7 žemės sklypai) yra įkainotas per mažomis kainomis. Teismas pareiškėjo skundą išnagrinėjo ir atmetė nenustatęs, kad vertinat turtą būtų padaryta pažeidimų. Nei nagrinėjant aukščiau paminėtą bylą, nei vėliau (antstolei), nei pateikus teismui naują skundą pareiškėjas jokių savo nurodomas aplinkybes patvirtinančių įrodymų (pvz., savo iniciatyva atlikto individualaus turto vertinimo) neteikė. Kaip ir išnagrinėtoje byloje, nagrinėjamoje byloje pateikė įrodymus apie kitiems asmenims priklausančio ir kitoje vietovėje esančio (šiuo atveju besiribojančio su miestu) neaišku kokios paskirties (žemės, miškų ūkio ar namų valdos) bei antstolių iš varžytynių parduodamo turto vertes, kurios negali nei patvirtinti, nei paneigti pareiškėjo prašyme nurodytų aplinkybių ir kelti dvejonių dėl jo nurodomų motyvų pagrįstumo. Skirtingai, nei nurodo pareiškėjas, VĮ Registrų centro viešai skelbiamais duomenimis, areštuotas turtas pagal masinio vertinimo kainas taip pat yra gerokai pigesnis, nei išieškotojo antstolei pateiktas individualus turto įvertinimas. Skolininkas nurodo, kad turto vertė neteisingai nustatyta dar ir dėl, kad jis įkainotas neatsižvelgiant į tai, jog yra užsėtas žieminėmis kultūromis. Jokių šias aplinkybes tvirtinančių įrodymų (kad yra užsėtas ir kuris yra) teismui neteikia. Kartu pats sau prieštaraudamas taip pat nurodo, kad hipoteka pagal įstatymą neapima iš šio daikto gaunamų pajamų (LR CK 4.171 str. 1 d.), kas iš esmės reiškia, jog nustatant žemės sklypo rinkos vertę pareiškėjo nurodomos aplinkybės ir neturi būti vertinamos. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, remiantis LR CPK 293 str. 1 d. 3 p. byla dalyje dėl šio reikalavimo nutrauktina.

12Atkreiptinas pareiškėjo P. Ž. dėmesys į tai, jog sutinkamai su LR CPK 704 str. skolininkas turi teisę pats pasiūlyti parduodamo daikto pirkėją ir parduoti turtą už maksimalią jo nuomone turto kainą.

13Kartu išaiškintina pareiškėjui, kad visi vykdymo proceso dalyviai turi bendradarbiauti siekdami maksimaliai derinti visų jų teises ir užtikrinti teisėtus interesus. Tai reiškia, jog turėdamas pagrįstų įrodymų, kad jo turto vertė yra didesnė (pakito per laiką), nei antstolio nustatyta, skolininkas gali kreiptis į antstolį prašydamas patikslinti turto vertę, bendradarbiauti su kreditorium parinkdamas maksimaliai visų interesus užtikrinančią turto vertę, kad būtų kuo greičiau patenkinti kreditoriaus reikalavimai ir maksimaliai apsaugoti skolininko interesai. Atkreiptinas skolininko dėmesys taip pat į tai, jog piktnaudžiavimas teisėmis reiškiant nepagrįstus ieškinius teisme, vilkinant bylos nagrinėjimą ir pan. yra ne tik baustinas iki 20 000 Lt bauda pagal LR CPK 95 str., dėl to piktnaudžiavusi teise šalis gali būti teismo įpareigoti atlyginti kitai šaliai jos patirtus nuostolius, taip pat teismo priimto sprendimo nevykdymas pripažįstamas nusikalstama veika pagal LR BK 245str. bei baustinas kriminaline bausme.

14Pareiškėjas skunde nurodo, jog skiriasi pranešime ir viešame interneto tinklalapyje nurodyti turto pardavimo iš varžytynių laikai. Iš vykdomoje byloje esančio pranešimo ir viešame tinklalapyje www.antstoliai.lt patalpintos informacijos matyti, jog skelbiant apie areštuotų žemės sklypų pardavimą iš varžytynių yra įsivėlusi gramatinė klaida, internete klaidingai nurodant 14,55 ha žemės sklypo, esančio ( - ), varžytynių laiką, t.y. vietoje 11.15 val. nurodytas varžytynių laikas 11.45 val. Teismas sprendžia, jog nurodyta techninio pobūdžio klaida įtakoti varžytynių teisėtumo negali. Varžytynių data nurodyta teisingai, varžytynių pradžios valanda taip pat, tačiau suklysta nurodant varžytynių pradžios minutes, kurios negali turtėti jokios įtakos potencialiam pirkėjų ratui susidaryti bei užsiregistruoti dalyvavimui varžytynėse, todėl negali būti ir pagrindu vien dėl formalių pažeidimų naikinti antstolės patvarkymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-02-25 nutartis civ. byloje Nr.3K-3-71/2011).

15Pareiškėjas taip pat nurodo, jog pagal įstatymo nuostatas jungtinės hipotekos išieškojimo atveju, daiktų savininkas turi teisę nustatyti išieškojimo iš įkeistų daiktų eilę (LR CK 4.194 str.), tačiau antstolė šio įstatymo reikalavimo nesilaikė ir nesiėmė priemonių išsiaiškinti kokius žemės sklypus ir kokiu eiliškumo pareiškėjas norėtų parduoti pirmiausia. Kartu nurodo, kad kol nėra nustatyta tinkama žemės sklypų kaina, jis negali pateikti eiliškumo. Kodėl per metus laiko negalėjo pateikti kokia, jo nuomone, yra parduodamų žemės sklypų kaina, t.y. kas sutrukdė pareiškėjui tai padaryti, nenurodo. Teismas sprendžia, jog ir šie pareiškėjo argumentai yra nepagrįsti ir sutinka su antstolės patvarkyme nurodytais motyvais, kad ši norma yra reikšminga tuo atveju, jeigu įkeisto turto iš esmės yra daugiau, nei reikalinga kreditoriaus reikalavimams patenkinti. Pagal į bylą pateiktą suinteresuoto asmens (kreditoriaus) pažymą skolininkas pagal 2006-11-02 Kredito sutartį Nr.KR07-228/06 yra likęs skolingas kreditoriui 213120,42 Lt. Ši suma nurodyta neįvertinant išieškotojo patirtų ir antstoliui iš skolininko išieškotinų už atliktus vykdymo veiksmus vykdymo išlaidų, kurios kreditoriaus skaičiavimu sudarytų nuo 8500Lt (skaičiuojant vien antstoliui išmokėtiną atlygį). Tai reiškia, jog pavykus turtą parduoti už artimą pradinei turto vertei kainą, būtų gauta tiek lėšų, kad jų pakaktų kreditoriaus reikalavimams patenkinti ir vykdymo išlaidoms apmokėti. Antra vertus, kreditorius jokio prieštaravimo dėl skolininko tokio prašymo nereiškia. Atvirkščiai, nurodo kad jie sutiktų, jog turtas iš varžytynių būtų parduodamas tokiu eiliškumu, kaip to pageidauja skolininkas. Tačiau, kaip teisingai nurodo kreditorius, vykdomoje byloje nėra duomenų apie tai, jog skolininkas šią savo teisę būtų mėginęs realizuoti per metus laiko, nuo tada, kai skolininkui realizavus savo teisę skųsti hipotekos teisėjos 2010-06-17 priimtą nutartį ši įsiteisėjo ir 2011-01-20 buvo perduota antstoliui vykdyti. Todėl skolininkas, bendradarbiaudamas aukščiau šioje nutartyje nurodyta tvarka, su kitais vykdymo proceso dalyviais ir šiuo metu turi tokia teisę motyvuotu prašymu kreiptis į antstolį. Visgi šiuo atveju taip pat reikšminga yra tai, jog gali eiti kalba tik galimai apie vieno, pačios mažiausios vertės žemės sklypo, pardavimo paskutine eile (tuo atveju, jeigu kitų sklypų vertė parduodant juos iš pirmųjų varžytynių būtų padidinta) ir tik tuo atveju, jeigu turtą pavyktų parduoti iš pirmųjų viešųjų varžytynių (LR CPK 722 str. 1 d.), kadangi, minėta, iš esmės realizuotino turto vertė yra bemaž tokia pati kaip skolininko skola kreditoriui. Skolininkui naudojantis teise skųsti teismų ir antstolių veiksmus, ir antstoliui negalint dėl to pradėti kreditoriui įkeistų daiktų realizavimo procedūrų, nevykdant teismo nutarties perduoti kreditoriui įkeistą kilnojamąjį turtą (b.l.71,77), per metus laiko jo skola kreditoriui, ją išieškant pagal šalių pasirašytus vekselius (b.l.71), sumažėjo tik maždaug 3000 Lt (2011-01-20 buvo 216313,97 Lt, šiai dienai 213120,42Lt).

16Skolininkas prašo įpareigoti antstolę pateikti skolininkų P. Ž. ir J. Ž. skolos dydį kreditoriui AB Ūkio bankui, nes jo teigimu antstolė iki šiol skolos dydžio jam nepateikė. Antstolė nurodo, kad į jos kontorą skolininkas neatvyksta, siunčiamos korespondencijos neatsiima, telefonu neatsiliepia. Antstolės nurodomas aplinkybes tvirtinta vykdomoje byloje esančiose skolininkui adresuotose siuntose pašto darbuotojų atliktos atžymos (vykd. bylos b.l. 20,37). Iš šio akivaizdu, kad skolininkas pats vengia antstolės, todėl jam savarankiškai atsisakant savo teisės, jis negali teismo prašyti ją ginti, nes teismas nenustatė, kad tokia skolininko teisė būtų pažeista. Antra vertus, teikdamas atsiliepimą į skolininko skundą, kreditorius pateikė ir pažymą apie skolininko jam likusios skolos pagal 2006-11-02 Kredito sutartį Nr.KR07-228/06 dydį (b.l.73), todėl pareiškėjui kreiptis į antstolį, ar šį įpareigoti pateikti prašomus duomenimis, nebėra būtinybės.

172012-01-26 pareiškėjo papildomai teismui pateiktu prašymu pareiškėjas, be kitų reikalavimų, prašo įpareigoti antstolę pateikti išsamų visų jo prašyme išvardijamų 4 vykdomųjų bylų paskaičiavimą nuo pat bylos užvedimo pradžios, jas visas konsoliduojant. Nurodytą pareiškėjo reikalavimą atsisakytina priimti ir jis paliktinas nenagrinėtas, kadangi nenustatyta, jog pareiškėjas dėl šio reikalavimo yra kreipęsis į antstolę, antstolė yra priėmusi valdingą, pareiškėjo netenkinantį, patvarkymą, šis būtų skųstas ir antstolės netenkintas. Remiantis LR CPK 510 str. skundas dėl antstolio veiksmų pirmiausiai pateikiamas antstoliui, ir tik šiam netenkinus pareiškėjo skundo su bylos medžiaga persiunčiamas teismui. Tačiau iki teikdamas skundą dėl antstolio veiksmų, minėta, pareiškėjas pirmiausia turi kreiptis į antstolį su prašymu kokį nors veiksmą atlikti, o ir tik šiam nepagrįstai atsisakius tokį prašymą tenkinti turi teisę skųsti antstolio veiksmus LR CPK 512 str. nustatyta tvarka. Kadangi pareiškėjas P. Ž. į teismą kreipėsi nesilaikydamas tai bylų kategorijai įstatymo nustatytos išankstinio ginčo sprendimo ne teisme tvarkos (LR CPK 137 str. 2 d. 3 p.), todėl skundas dėl antstolio veiksmų dalyje dėl aukščiau paminėto prašymo paliktinas nenagrinėtas (LR CPK 296 str. 1 d. 1 p.).

18Antstolei grąžintina vykdomoji byla priverstinio vykdymo veiksmams tęsti.

19Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos finansų ir teisingumo ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 10 litų, šioje byloje susidariusios 3,10Lt dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš pareiškėjo valstybei nepriteistinos.

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 513 str., 290-291 str., 293 str. 1d. 3 p., 295 str., 296 str. 1 d. 1 p., 298 str., 442 str. 1d. 6 p. ir 443 str. 5 d., 594 str.,

Nutarė

21Bylą, dalyje dėl skundo reikalavimų, kurioje ginčijama įkeisto ir parduotino iš varžytynių turto rinkos vertė, nutraukti.

22Bylą, dalyje dėl 2012-01-26 teismui pateikto papildomo prašymo įpareigoti antstolę pateikti išsamų 4 vykd. bylų paskaičiavimą palikti nenagrinėtą. Išaiškinti pareiškėjui kad su šiais reikalavimais jis pirmiausiai privalo kreiptis į vykdymo veiksmus jo nurodomose bylose atliekančią antstolę.

23Dėl kitos dalies reikalavimų skundą atmesti.

24Antstolei grąžinti vykdomąją bylą Nr. 0140/11/00289 tolesniems vykdymo veiksmams atlikti.

25Išaiškinti pareiškėjui, kad piktnaudžiavimas teisėmis reiškiant nepagrįstus ieškinius teisme, vilkinant bylos nagrinėjimą ir pan. yra ne tik baustinas iki 20 000 Lt bauda pagal LR CPK 95 str., dėl to piktnaudžiavusi teise šalis gali būti teismo įpareigoti atlyginti kitai šaliai jos patirtus nuostolius, taip pat teismo priimto sprendimo nevykdymas yra pripažįstamas nusikalstama veika pagal LR BK 245 str. bei baustinas kriminaline bausme.

26Nutarties patvirtintą kopiją per 3 darbo dienas išsiųsti dalyvaujantiems byloje asmenims.

27Nutartis per 7 d. nuo jos kopijos gavimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui, skundą paduodant Marijampolės rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Eridana Paltanavičienė,... 2. Pareiškėjas skundu teismo prašo įpareigoti antstolę pateikti skolininkų... 3. Antstolė A. L. su pareiškėjo skunde nurodytais motyvais nesutiko, dėl to... 4. Skundas su antstolės patvarkymu priimtas, byla 2012-01-20 nutartimi paskirta... 5. 2012-01-26 teisme gautas pareiškėjo prašymas ,,Dėl papildomų įrodymų... 6. 2012-01-30 iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios teisme gautas dar vienas... 7. Suinteresuotas asmuo AB Ūkio bankas prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą... 8. Suinteresuotas asmuo J. Ž. pareiškėjo skundą palaiko ir prašo jį... 9. Byla, dalyje dėl skundo reikalavimų nutrauktina, dalyje paliktina... 10. Iš bylos medžiagos, į bylą antstolės pateiktų dokumentų, taip pat... 11. Skolininkas ginčija antstolės nustatytą iš varžytynių parduodamo turto... 12. Atkreiptinas pareiškėjo P. Ž. dėmesys į tai, jog sutinkamai su LR CPK 704... 13. Kartu išaiškintina pareiškėjui, kad visi vykdymo proceso dalyviai turi... 14. Pareiškėjas skunde nurodo, jog skiriasi pranešime ir viešame interneto... 15. Pareiškėjas taip pat nurodo, jog pagal įstatymo nuostatas jungtinės... 16. Skolininkas prašo įpareigoti antstolę pateikti skolininkų P. Ž. ir J. Ž.... 17. 2012-01-26 pareiškėjo papildomai teismui pateiktu prašymu pareiškėjas, be... 18. Antstolei grąžintina vykdomoji byla priverstinio vykdymo veiksmams tęsti.... 19. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos finansų ir teisingumo... 20. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 513 str., 290-291 str., 293 str. 1d. 3... 21. Bylą, dalyje dėl skundo reikalavimų, kurioje ginčijama įkeisto ir... 22. Bylą, dalyje dėl 2012-01-26 teismui pateikto papildomo prašymo įpareigoti... 23. Dėl kitos dalies reikalavimų skundą atmesti.... 24. Antstolei grąžinti vykdomąją bylą Nr. 0140/11/00289 tolesniems vykdymo... 25. Išaiškinti pareiškėjui, kad piktnaudžiavimas teisėmis reiškiant... 26. Nutarties patvirtintą kopiją per 3 darbo dienas išsiųsti dalyvaujantiems... 27. Nutartis per 7 d. nuo jos kopijos gavimo dienos atskiruoju skundu gali būti...