Byla AS-143-467-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Anatolijaus Baranovo (pranešėjas) ir Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Fisanta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. birželio 8 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Fisanta“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriui dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė ,,Fisanta“ (toliau – pareiškėjas, UAB ,,Fisanta“) 2010 m. gegužės 31 d. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas: 1) panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos (toliau – atsakovas, Valstybinė darbo inspekcija) 2010 m. kovo 26 d. raštą Nr. (37)SD-6484; 2) panaikinti trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus (toliau – Valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyrius) 2010 m. vasario 9 d. nelaimingo atsitikimo darbe akto Nr. 01 17 punktą; 3) įpareigoti atsakovą skirti papildomą darbuotojo V. J. nelaimingo atsitikimo darbe tyrimą ir tinkamai surašyti nelaimingo atsitikimo darbe akto, forma N-1, 17 punktą. Pareiškėjas taip pat prašė atnaujinti terminą skundui paduoti.

5Pareiškėjas nurodė, kad 2010 m. sausio 4 d. įvyko nelaimingas atsitikimas, kurio

6metu sunkią traumą patyrė UAB ,,Fisanta“ elektromontuotojas V. J. Valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyrius 2010 m. vasario 9 d. nelaimingo atsitikimo darbe akto Nr. 01

717 punkte nustatė, jog nelaimingo atsitikimo priežastis yra inter alia netinkamas pavojingų darbų organizavimas. 2010 m. kovo 9 d. jis kreipėsi į Valstybinę darbo inspekciją dėl nelaimingo atsitikimo priežasčių patikslinimo, tačiau ši institucija 2010 m. kovo 26 d. raštu Nr. (37)SD-6484 atsisakė patikslinti nelaimingo atsitikimo priežastis. Teigė, kad dėl didelės bylos apimties, UAB ,,Fisanta“ direktorės atostogų nuo 2010 m. balandžio 12 d. iki 2010 m. gegužės 14 d. vieną darbo dieną praleido terminą skundui paduoti.

8II.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. birželio 8 d. nutartimi pareiškėjo prašymo atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti nepatenkino ir skundą atsisakė priimti bei grąžino pareiškėjui 2010 m. gegužės 13 d. sumokėtą žyminį mokestį (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 37 str. 2 d. 8 p.).

10Teismas vadovavosi Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 10 straipsniu, ABTĮ

1133 straipsnio 1 dalimi, 34 straipsnio 1 dalimi. Teismas nustatė, jog UAB „Fisanta“ Valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus 2010 m. vasario 9 d. nelaimingo atsitikimo darbe akto

12Nr. 01 tiesiogiai administraciniam teismui neskundė. Šį aktą pareiškėjas ginčijo Vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui, kuris ginčo klausimu 2010 m. kovo 26 d. priėmė sprendimą Nr. (37)SD-6484. Pareiškėjas skundžiamą Valstybinės darbo inspekcijos 2010 m. kovo 26 d. sprendimą (raštą) Nr. (37)SD-6484 gavo 2010 m. balandžio 12 d. Atsižvelgiant į šią aplinkybę, skundas dėl šio sprendimo Vilniaus apygardos administraciniam teismui turėjo būti paduotas iki 2010 m. gegužės 12 d. imtinai. Žyma ant pašto voko patvirtina, kad pareiškėjas skundą teismui pirmą kartą išsiuntė 2010 m. gegužės 13 d., t. y. praleidęs skundo padavimo terminą. (administracinė byla Nr. I-2229-484/2010). Teismas konstatavo, kad pareiškėjo nurodytos termino praleidimo priežastys (UAB „Fisanta“ vadovė nuo 2010 m. balandžio 12 d. iki 2010 m. gegužės 14 d. atostogavo, o kitiems darbuotojams nebuvo nurodyta tikrinti vadovei atsiųstos korespondencijos) negali būti laikomos pateisinamomis. Pažymėjo, kad pareiškėjas yra juridinis asmuo, todėl, suteikus įmonės vadovui kasmetines atostogas, turi būti paskiriamas atsakingas asmuo, kuriam laikinai suteikiami įmonės vadovo įgaliojimai. Apie nagrinėjamą ginčą pareiškėjo vadovei buvo žinoma, todėl, būdama pakankamai atidi ir rūpestinga, ji privalėjo įgalioti įmonės darbuotoją (-us) jos kasmetinių atostogų metu, esant nepalankiam įmonei sprendimui, parengti skundą teismui, tačiau to nepadarė. Teismas padarė išvadą, kad nagrinėjamu atveju skundo padavimo termino praleidimą lėmė ne nuo pareiškėjo valios nepriklausiusios aplinkybės, o paties pareiškėjo pasirinktas elgesio modelis, todėl patenkinti pareiškėjo prašymą ir atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti nėra įstatymo numatyto pagrindo (ABTĮ 34 str.). Teismas konstatavo, kad UAB „Fisanta“ skundo dalį dėl reikalavimų panaikinti Valstybinės darbo inspekcijos 2010 m. kovo 26 d. raštą Nr. (37)SD-6484 ir Valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus 2010 m. vasario 9 d. nelaimingo atsitikimo darbe akto Nr. 01 17 punktą atsisakytina priimti kaip paduotą praleidus skundo padavimo terminą (ABTĮ 37 str. 2 d. 8 p.). Pareiškėjo reikalavimas įpareigoti Valstybinę darbo inspekciją skirti papildomą darbuotojo V. J. nelaimingo atsitikimo darbe tyrimą ir tinkamai surašyti nelaimingo atsitikimo darbe akto, forma N-1, 17 punktą yra išvestinio pobūdžio iš reikalavimo panaikinti administracinius aktus, todėl skundą dėl šio reikalavimo atsisakytina priimti tuo pačiu pagrindu, t. y. kaip paduotą praleidus skundo padavimo terminą.

13III.

14Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. birželio 8 d. nutartį ir skundo padavimo termino atnaujinimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

15Pareiškėjas nurodo, kad teismas iš esmės ignoravo aplinkybę, jog skundas pateiktas praleidus terminą vos vieną darbo dieną, nevisiškai bei neišsamiai ir dėl to neobjektyviai pasisakė dėl prašymo aplinkybių viseto. Vienos dienos termino praleidimas neturėtų būti traktuojamas kaip esminis, o priešinga išvada neatitiktų ABTĮ 5 straipsnio 1 dalyje nustatyto teisminės gynybos principo. Pažymi, jog įmonės vadovė negalėjo spręsti dėl įgaliojimo,

16kol nesusipažino su gautu atsakymu, buvo tikimasi palankaus sprendimo, negalėjo remtis prielaidomis, nėra kito darbuotojo, kuris kompetentingas spręsti tokius klausimus, o tai iš esmės susiję su sunkia įmonės finansine padėtimi.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18IV.

19Atskirasis skundas atmestinas.

20Pareiškėjas iš esmės neginčija pirmosios instancijos teismo nustatytos aplinkybės, kad į teismą jis kreipėsi praleidęs įstatymo nustatytą terminą (b. l. 137 – 139).

21ABTĮ 34 straipsnio 1 dalis nustato, jog pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas

22dėl svarbios priežasties. Svarbiomis priežastimis laikytinos objektyvios, nuo asmens valios nepriklausiusios aplinkybės, sutrukdžiusios laiku kreiptis į teismą.

23Pareiškėjo nurodytos priežastys negali būti pripažintos svarbiomis, kurios būtų pagrindas atnaujinti praleistą terminą (b. l. 128 – 129, 137 – 139). Pareiškėjas yra juridinis asmuo, todėl, suteikus įmonės vadovei kasmetines atostogas nuo 2010 m. balandžio 12 d. iki 2010 m. gegužės 14 d. (b. l. 130), turėjo būti paskirtas atsakingas asmuo, kuriam laikinai būtų suteikti įmonės vadovo įgaliojimai, susiję su korespondencijos tvarkymu ir kt. Be to, pareiškėjo skundas teismui pirmą kartą paduotas 2010 m. gegužės 13 d. (administracinė byla Nr. I-2229-484/2010, b. l. 18), kai UAB „Fisanta“ vadovė dar atostogavo, todėl tai iš esmės netrukdė laiku kreiptis teisminės gynybos. Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos turi būti realizuojama laikantis procesiniuose įstatymuose nustatytos kreipimosi į teismą tvarkos. Prašyme atnaujinti terminą turi būti nurodytos ir pagrįstos termino praleidimo priežastys iki tinkamo skundo pateikimo dienos. Todėl tai, kad skundo padavimo teismui terminas praleistas vieną dieną, negali būti pagrindas atnaujinti terminą. Tikėjimasis palankaus sprendimo, finansiniai sunkumai ir su tuo susijęs kompetentingų darbuotojų trūkumas, didelė bylos apimtis taip pat negali pateisinti termino praleidimo.

24Išdėstytų aplinkybių visuma teisėjų kolegijai leidžia daryti išvadą, kad pareiškėjas terminą skundui paduoti praleido dėl nesvarbios priežasties, todėl prašymas atnaujinti terminą nepatenkintas pagrįstai (ABTĮ 34 str. 1 d.), o skundą atsisakyta priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 8 p.).

25ABTĮ 37 straipsnio 3 dalis nustato, jog nutartyje atsisakyti priimti skundą (prašymą) turi būti nurodymas grąžinti žyminį mokestį tais atvejais, kai paduodant skundą (prašymą) toks mokestis buvo sumokėtas. Pareiškėjas, 2010 m. gegužės 31 d. paduodamas skundą, pridėjo 2010 m. gegužės 13 d. mokėjimo nurodymo Nr. 623 kopiją, iš kurios matyti, kad 100 Lt žyminis mokestis buvo sumokėtas 2010 m. gegužės 13 d. akcinės bendrovės ,,Ūkio bankas“ Vilniaus filiale (b. l. 6). 2010 m. gegužės 13 d. mokėjimo nurodymo Nr. 623 originalą pareiškėjas pateikė kartu su 2010 m. gegužės 13 d. paduotu skundu (administracinė byla Nr. I-2229-484/2010,

26b. l. 17). Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gegužės 20 d. nutartimi atsisakydamas priimti pareiškėjo skundą, grąžino jam 2010 m. gegužės 13 d. sumokėtą žyminį mokestį (administracinė byla Nr. I-2229-484/2010, b. l. 35 – 36). Atsižvelgiant į tai, dar kartą grąžinti pareiškėjui žyminį mokestį pagal tą patį mokėjimo nurodymą nėra pagrindo.

27Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. birželio 8 d. nutartis keistina.

28Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

29Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Fisanta“ atskirąjį skundą atmesti.

30Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. birželio 8 d. nutartį pakeisti.

31Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. birželio 8 d. nutarties dalį, kuria pareiškėjui uždarajai akcinei bendrovei „Fisanta“ grąžintas 2010 m. gegužės 13 d. sumokėtas žyminis mokestis, panaikinti.

32Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

33Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė ,,Fisanta“ (toliau –... 5. Pareiškėjas nurodė, kad 2010 m. sausio 4 d. įvyko nelaimingas atsitikimas,... 6. metu sunkią traumą patyrė UAB ,,Fisanta“ elektromontuotojas V. J.... 7. 17 punkte nustatė, jog nelaimingo atsitikimo priežastis yra inter alia... 8. II.... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. birželio 8 d. nutartimi... 10. Teismas vadovavosi Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 10 straipsniu,... 11. 33 straipsnio 1 dalimi, 34 straipsnio 1 dalimi. Teismas nustatė, jog UAB... 12. Nr. 01 tiesiogiai administraciniam teismui neskundė. Šį aktą pareiškėjas... 13. III.... 14. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 15. Pareiškėjas nurodo, kad teismas iš esmės ignoravo aplinkybę, jog skundas... 16. kol nesusipažino su gautu atsakymu, buvo tikimasi palankaus sprendimo,... 17. Teisėjų kolegija... 18. IV.... 19. Atskirasis skundas atmestinas.... 20. Pareiškėjas iš esmės neginčija pirmosios instancijos teismo nustatytos... 21. ABTĮ 34 straipsnio 1 dalis nustato, jog pareiškėjo prašymu administracinis... 22. dėl svarbios priežasties. Svarbiomis priežastimis laikytinos objektyvios,... 23. Pareiškėjo nurodytos priežastys negali būti pripažintos svarbiomis, kurios... 24. Išdėstytų aplinkybių visuma teisėjų kolegijai leidžia daryti išvadą,... 25. ABTĮ 37 straipsnio 3 dalis nustato, jog nutartyje atsisakyti priimti skundą... 26. b. l. 17). Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gegužės 20 d.... 27. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, Vilniaus apygardos administracinio... 28. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 2... 29. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Fisanta“ atskirąjį skundą... 30. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. birželio 8 d. nutartį... 31. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. birželio 8 d. nutarties... 32. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.... 33. Nutartis neskundžiama....